FANDOM


In Memoriam Prof. Dr. Włodzimierz Dworzaczek - zum 25. Todesjahr zurück

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce [Historische und genealogische Materialien zur Geschichte großer Güter in Großpolen]Bearbeiten

Maltzahn-Małżycki - 50 EinträgeBearbeiten

>Maltzahnowie h. Własnego ze Śląska. Franciszek z Sycowa nie żył już 1562 r., kiedy wdowa po nim, Annie Kurzbachównie (Korzbokównie) z Milicza Urszula Rozrażewska owdowiała Zborowska, kasztelanowa krzywińska, zapisywała dług 932 zł. na swej wsi Tomice (I. Kal. 27 s. 412). Skwitowała 1564 r. Annę Opalińską, kasztelanową santocką, z 500 tal. (Kośc. 242 s. 80). Bar. Joachim z Sycowa i Peczlin(?) nie żył już 1570 r., kiedy wdowie po nim, Bernardynie de Wolsten, Jan Zborowski, starosta odolanowski, zapisał dług 150 tal. (I. Kal. 36 s. 853). Ich córką była Marianna, nie żyjąca już 1612 r., żona Marcina Zaremby, starosty grabowskiego. Miała ona posag z zapisu danego przez Jana Zborowskiego, ostatnio kasztelana gnieźnieńskiego, który to zapis Joachim bar. M. na Miliczu, radca cesarski (ojciec?) scedował jej w grodzie ostrzeszowskim (ib. 78 s. 1635). Bernardyna, 1575 r. żona Andrzeja z Kalinowy Zaremby, starosty grabowskiego, wdowa w latach 1575-1618, matka wspomnianego wyżej Marcina, męża Marianny M. Joanna Katarzyna, w latach 1672-1687 żona Stanisława Ulatowskiego, wdowa 1689 r., nie żyła już 1722 r. Owdowiała bar. Helena Tusebia(?) M. z Sycowa i Bincelin(?), z domu Borzytówna de Bucz, wydzierżawiła 1677 r. od Piotra Ossowskiego, stolnika wschowskiego, na jeden rok Dębowąłękę w ziemi wschowskiej pod zakładem 2.400 zł. (Ws. 73 k. 95). Hr. Karol Ferdynand M., już nie żyjący 1696 r., i Barbara Helena bar. Nowina Lestwitz, rodzice Anny Zofii, w latach 1695-1696 żony bar. Karola Hermana Grotthuss (N. 189 k. 211). Helena Julianna Szarlotta M. z Lammerswalde zaślubiła 1739.15/VII. r. Jana Jerzego Bothmera, dziedzica Trzebosza. Spisywała testament na Śląsku 1773.7/XII. r. Hr. Joachim Karol, minister króla pruskiego, kawaler orderów Orła Białego i Św. Anny, dziedzic Milicza, Freinu, Peterwitz, Pixen, Proskowitz na Śląsku, wydzierżawił 1790.17/VI. r. od Augustyna Koźmińskiego, rotmistrza kawalerii narodowej, na trzy lata dobra jutrosińskie i dubieńskie (Py. 166 k. 116). Hr. Zofia Szarlotta, 1786 r. żona Augusta Teofila Aleksandra Bojanowskiego, szambelana J.Kr.Mci, dziedzica Nietrzanowa. Fryderyk v. M., b. kapitan wojsk pruskich, obecnie pocztmistrz w Wieleniu, i Leopoldyna Rehfeldt, rodzice Gustawa Roberta, ur. 1807.30/X. r. (LB Wieleń).

>Małachowscy h. Gryf, wzięli nazwisko od Małachowa Szemborowic w p. gnieźn. Używali imionisk: _Kozieł_, _Koziełek_, _Zygmuncik_. Potem dziedziczyli również w Małachowie Złych Mięsic i w Małachowie Wierzbięcic. Ich genealigia dajaca się ustalić w sposóbr ciągły dopiero od końca wieku XV mogłaby nasuwać przypuszczenie, iż dopiero wtedy osiedlili się w Małachowie, ale już w 1424 r. spotykamy Mikołaja Koziełka (Caszyelek) z Małachowa, którego pozywała Siechna z Czeluścina (G. 3 k. 233). Mikołaj i Wawrzyniec nazwani 1486 r. braćmi (G. 13 k. 20). Nie byli jednak braćmi rodzonymi, bowiem Wawrzyniec, bratanek Klimaszka (Kelmensa) M-go, należacego do notorycznych M-ch Hałasów (zob. niżej), sam był niewatpliwie też Hałasem. Chyba, że przyjęlibyśmy, że Koziełki i Hałasy to jeden i ten sam szczep, czego możliwości wyłączyć nie sposób.

Mikołaj _Koziełek_ z Małachowa Szemborowic występujący 1486 r. (ib.) brat cioteczno-rodzony panny Małgorzaty, córki zmarłego Filipa Jabramowicza z Małachowa Wierzbięcic, 1484 r. (G. 12 k. 73). Za uchylenie się od wyprawy wojennej 1497 r. posiadane przezeń zastawy zostały mu skonfiskowane i oddane Stanisławowi Mielżyńskiemu (A. K. H. IX s. 275). Od Wojciecha Karszowskiego nabył wyderkafem 1502 r. za 12 grz. połowę jego części w Małachowie Szemborowic odziedziczonych po zmarłym stryju Przecławie M-im (P. 1389 k. 193). Sądce (żonie Jana Gurowskiego?) Mikołaj z "bratem" Wawrzyńcem Hałasem w latach 1502 i 1503 dali wieczyście prawo do swej "babizny", biorąc od niej w zamian połowę jej ojcowizny w Małachowie (G. 24 k. 176, 25 k. 202v). Jak się zdaje, to właśnie ta Sądka była ich babką (ib.), co przemawiałoby za tym, iż Mikołaj i Wawrzyniec byli braćmi między sobą ciotecznymi. Mikołaj umarł 1506 r., po 25/III. (P. 1390 k. 88; G. 24 k. 272). Z nieznanej mi żony pozostawił synów: Wojciecha, Marcina, Jana, Jakuba, Tomasza, Stanisława i Andrzeja. Córka Barbara, 1518 r. żona Jana Mikołajewskiego z Mikołajewic Wężykowych.

I. Wojciech _Koziełek_, syn Mikołaja, wespół z braćmi, Marcinem i Janem, wadził się z Janem M-im Hałaskiem i 1506 r. Mikołaj Mikołajewski Bębenek oraz Maciej Mikołajewski Paczuchel ręczyli za nich, iż będą żyć z nimi w pokoju (G. 19 k. 7v, 25 k. 280v). Od tego Jana Hałaska wspólnie z braćmi swymi, Marcinem, Janem, Jakubem, Tomaszem, Stanisławem i Andrzejem, kupił 1507 r. jego część w Małachowie Szemborowic za 30 grz. (G. 335a k. 6v). Był jeszcze 1508 r. z braćmi nie podzielony (G. 24 k. 321). Od Wojciecha Karszowskiego Flaka kupił 1510 r. za 21 grz. jego połowę połowy w tejże wsi (P. 863 k. 309v, 786 s. 203). T. r. ręczył za Jana M-go ze Złych Mięsic Małachowa, iż będzie żył w pokoje z Błażejem M-im z tegoż Małachowa (G. 19 k. 165v). Mowa o nim 1512 r. jako o Wojciechu M-im Koziełku z Małachowa Złych Mięsic (G. 25 k. 315). Z powodu nabycia części w Małachowie Szemborowic od Karszowskiego doszło do sporu o podział tych części między Wojciechem a innym dziedzicem w tejże wsi, Wawrzyńcem M-im (Hałasem). Na arbitrów wyznaczeni 1514 r. Stanisław M. z Małachowa Filipowic i Marcin M. z Małachowa Złych Mięsic (G. 25 k. 481v). Nie żył już Wojciech 1526 r. (P. 1393 k. 117). Jego pierwszą żoną była Małgorzata Skurbaczewska, wdowa po Sierakowskim, której 1504 r. jej teść, Mikołaj M. Koziołek, wraz z jej mężem oprawili 5 grz. posagu na części Małachowa Szemborowic (P. 1389 k. 288). T. r. skwitowała ona swego syna z pierwszego męża, Stefana Sierakowskiego, ze swego posagu oprawionego na częściach Sierakowa w p. gnieźn. (G. 24 k. 272). Otrzymała 1506 r. od teścia i męża oprawę 20 grz. posagu na trzeciej części w Małachowie Szemborowic (P. 1390 k. 88). Drugą jego żoną Anna Małachowska, której 1526 r., już jako wdowie, Błażej M. sprzedał za 34 grz. swoją część w Małachowie Złych Mięsic (P. 1393 k. 117). Około r. 1527/1528 ta Anna, już 2-o v. żona Jana Siedleckiego, w asyście stryja Jana Gałczyńskiego, dziedzica w Bierzglinku, połowę swej części w Małachowie Złych Mięsic, na której stoi dwór, dała w dożywocie obecnemu mężowi (G. 335a k. 103v). Nie żyła już 1535 r. (G. 30 k. 215v). Synowie: Zygmunt, Andrzej, Jakub, Stanisław i Wit. Spośród nich, Zygmunt rodził się zapewne z Małgorzaty, czterej młodsi to z całą pewnością synowie Anny (G. 31 k. 346v). Z córek, Dorota, niezamężna, kwitowała 1535 r. swych braci z dóbr po rodzicach w Małachowie Szemborowic jak też i z posagu (G. 30 k. 215v). Agnieszka była 1549.10/X. r. żoną Wojciecha Bojeńskiego Trafary. Obie były córkami Anny.

I) Zygmunt _Koziełek_, syn Wojciecha i zapewne Skubarczewskiej, części po ojcu i matce, zachowując dla siebie część "Przecławską", sprzedał 1532 r. za 14 grz. swym stryjom, Jakubowi, Tomaszowi i Andrzejowi (G. 335a k. 152v). Jako opiekun swego młodszego rodzeństwa, to jest braci i sióstr, Doroty i Agnieszki, wezwał 1534 r. ojczyma ich Jana Siedleckiego do uiszczenia 5 grz. długu (G. 30 k. 168v). Od brata Wita otrzymał 1538 r. zobowiązanie do sprzedaży za 10 grz. jego części ojczystej w Małachowie Szemborowic, należącej mu się z działów (G. 31 k. 304). Od braci, Andrzeja, Jakuba i Stanisława, uzyskał t. r. zobowiązanie, iż mu sprzedadzą za 25 grz. połowę połowy w tejże wsi nabytą przez ojca od Wojciecha Karszowskiego Flaka, a która im miałaby przypaść w dziale (G. 31 k. 344v). Od tychże braci oraz od Wita nabył 1539 r. za 60 grz. całą część "Przecławską" w Małachowie Szamborowic (G. 335a k. 228v). Z kolei on Andrzejowi, Marcinowi, Janowi i Zygmuntowi, bratankom swym po bracie Jakubie, sprzedał 1543 r. trzy płosy w Małachowie Szemborowic (G. 335a k. 283v). Wespół z bratem Jakubem skwitowany 1549.10/X. r. przez siostrę Agnieszkę zamężną Bojeńską z dóbr po rodzicach w Małachowie Złych Mięsic (G. 34 k. 293). Już nie żył 1559.22/V. r. (G. 38 k. 178). Jego żoną była Anna Wygrozowska, której 1535 r. oprawił 10 grz. posagu (G. 335a k. 161). Żyła jeszcze 1560 r. (P. 1396 k. 803). Synowie: Jakub, Andrzej i Wawrzyniec. Córka Anna, która w 1578 r., między 4/II. a 21/VII. wyszła za szl. Melchiora M-go osiadłego w mieście Poniecu. Inna córka, Febronia, zaślubiona przed 1561.23/VI. r. Marcinowi M-mu Kościanowi, zmarła przed 1592.9/XI. r. O synach, Andrzeju i Wawrzyńcu, wiem tylko tyle, iż w 1559 r. Andrzej Budziejewski zapisywał im dług 100 zł., oni zaś zobowiązali się wtedy swje części po rodzicach w Małachowie Szemborowic sprzedać za 300 grz. bratu Jakubowi (G. 38 k. 178, 178v).

Jakub _Zygmuncik_, syn Zygmunta i zapewne Wygrozowskiej, między r. 1562 a 1565 sprzedał pewne role w Małachowie Szemborowic za 200 zł. Jakubowi Moszczyńskiemu (G. 262 k. 787v). Skwitowany 1571 r. przez stryja Andrzeja Koziełka z 10 grz. (G. 51 k. 614v). Swemu przyszłemu szwgrowi, Melchiorowi M-mu z Ponieca, zapisał 1578.4/II. r. sumę 30 grz. jako posag za jego przyszłą żoną a swoją siostrą Anną (G. 56 k. 65v) i t. r., już po ślubie, został przez nią skwitowany z majatku rodzicielskiego (ib. k. 248). Żył jeszcze 1590 r., kiedy to występował jako wuj i opiekun Anny Boguszewskiej zwanej Kramlewną, córki już zmarłej szl. i sław. Emerencji M-ej, wdowy po szl. i sław. Stanisławie Boguszewskim, mieszczaninie gnieźnieńskim (G. 64 k. 204v). Nie żył już 1599 r. (G. 66 k. 93). Jego pierwszą żoną była Zofia Budziejewska, córka Andrzeja, której 1559.22/V. r., krótko przed ślubem, zobowiązał sie na połowie swych dóbr w Małachowie Samborowic oprawić 100 grz. posagu (G. 38 k. 179v), czego dopełnił 1560 r. (P. 1396 k. 803). Drugiej swej żonie Annie Skórzewskiej, córce Mikołaja, w r. 1585, przed ślubem, zobowiązał się oprawić posag (G. 62 k. 195) i 1587 r. dał oprawę na 40 grz. posagu na połowie dóbr w Małachowie Szemborowic (P. 1400 k. 15). Żyła jeszcze 1607.21/III. r., kiedy swą oprawę na tej wsi cedowała pasierbowi Zygmuntowi M-mu (G. 96 k. 234v). Owdowiawszy poszła 2-o v., krótko po 1607.6/VII. r. za Jana Małachowskiego Kozła (G. 69 k. 297). Żyła jeszcze 1609 r. (G. 70 k. 247), już nie żyła 1611.9/VII. r. (P. 1550 k. 253v). Była z Jakubem bezdzietna. Z pierwszej żony synowie: Zygmunt, Maciej, Wojciech i Mikołaj. Córka Katarzyna, najpierw 1603 r. żona Wojciecha Wodeckiego, potem w latach 1618-1622 żona Adama Noskowskiego, bezpotomna, nie żyła już 1665 r.

(I) Zygmunt, syn Jakuba i Budziejewskiej, kwitował się 1596 r. z Mateuszem Węgierskim, żupnikiem bydgoskim, z kontraktu dzierżawy klucza mąkolińskiego biskupów płockich, miasta Bodzanowa i innych dóbr (G. 337 k. 79). Kwitował się 1604 r. z Różą Słonecką, wdową po Stanisławie Pakszyńskim, z kontraktu o dzierżawę dóbr w Pakszynie (G. 68 k. 158). Uzyskał konsens królewski 1606.12/V. r. na nabycie od Wojciecha i Tomasza Ruchockich wójtostwa w Powidzu (M. K. 151 k. 5, 50v). Od braci swoich, Mikołaja i Macieja, kupił 1607 r. za 400 złp. ich części ojczyste w Małachowie Szemborowic (P. 1406 k. 112v). Od brata Wojciecha kupił 1608 r. za 200 złp. jego części tamże (G. 337 k. 282). Wespół z bratem Maciejem a też i w imieniu brata Wojciecha, będąc spadkobiercami brata Mikołaja, skwitowali 1609 r. wdowę po nim z 300 złp. (G. 70 k. 35v). Maciejowi M-mu, synowi Macieja Skowrona, Zygmunt zapisał 1617.26/VI. r. za swą córką Zofią, jego przyszłą żoną, 700 złp. gotowizną i 100 złp. w wyprwie (G. 74 k. 114v). Temu zięciowi 1619 r. sprzedał za 2.000 złp. części w Małachowie Szemborowic (P. 1411 k. 456). Wspólnie z żoną wydzierżawił 1622 r. część Mierzewa p. gnieźn. od Anny z Rosnówka, wdowy po Mikołaju Mierzewskim (G. 76 k. 88v). T. r. zmarł (ib. k. 196v). Żoną jego była 1604 r. Ewa Drachowska (G. 68 k. 158v), z którą dożywocie spisywał 1619 r. (P. 1411 k. 458). Ewam będąc już wdową, otrzymała 1622 r. zapis 500 zł. od swego zięcia, Macieja M-go (G. 76 k. 196v). Syn Jan, córka, wspomniana wyżej Zofia, która 1617 r., krótko po 26/VI. poszła za Macieja M-go Skowrona.

Jan, syn Zygmunta i zapewne Drachowskiej, otrzymał od ojca 1617 r. zobowiązanie stawienia do akt tej Ewy z Drachowskich pod zakładem 6.000 złp. (P. 74 k. 126). Wespół z ojcem skwitowany 1619 r. przez braci Stawskich ze sprawy o rusznice (Py. 140 k. 226). Ten Jan zapewne identyczny z Janem, synem Zygmunta, który 1617 r. zaślubił Felicjanę Stawską, córkę Feliksa i Elżbiety z Grzymisławskich, wdowa 1-o v. po Janie Łubie. Krótko przed ślubem, 12/IX. t. r. otzymał od niej zapis długu 600 zł., sam zaś dał zobowiązanie, iż tę sumę oprawi jej jako posag (G. 74 k. 126v, 127, 135 k. 146v; I. Kon. 44 k. 604, 633, 46 k. 345, 739). Pewności jednak nie mam, bowiem w latach 1612-1615 występował, przeważnie w powiecie konińskim, Jan, syn zmarłego już wtedy Zygmunta, a więc o pomyłkę bardzo to łatwo. Wracam do Jana męża Stawskiej. Żonie oprawił posag na części w Małachowie zwanej Męczychowo (P. 1673 k. 390). Miała ona dany jej przez rodziców 1627 r. zastaw w 900 zł. części wsi Modła i Bienna (I. Kon. 44 k. 633). Dożywocie spisali oboje małżonkowie 1627 r. (P. 1415 k. 1129v). Jakubowi Drachowskiemu i jego żonie Urszuli z Gorazdowskich wydzierżawili byli części Grzybowa Rabieżyc i t. r. w związku z tą dzierżawą byli przez nich pozywani (Py. 143 k. 111v). Jan otrzymał 1637 r. zapis 300 zł. długu od Jana M-go, syna zmarłego Stanisława (G. 80 k. 354). T. r. od Pawła Stańkowskiego i żony jego Barbary z Rudnickich dostał zobowiązanie do ustąpienia mu domu z trzema placami za murami Gniezna, na Grzybowie (G. 82 k. 480v). Umarł w r. 1639 lub 1640 (ib. k. 554, 720v). Felicjanna Stawska zapis 900 złp. dany swym rodzicom na częściach wsi Modła, Bienna, Zastruże i Poderzgowie cedowała 1630 r. Andrzejowi Grodzickiemu (I. Kon. 46 k. 132v). Będąc już dwową, wydzierżawiła 1642 r. dwór w Gnieźnie na przedmieściu Grzybowo małżonkom, Adamowi Stawiskiemu i Zofii z Budziejewskich (G. 82 k. 1065). Umarła między 1644.19/IV. r. a 1652.20/III. r., kiedy to córka Jana i jej, Agnieszka wraz ze swym mężem Maciejem Smoczarskim ów dwór z placem na Grzybowie zobowiązała się sprzedać za 2.000 złp. Wojciechowi Ulatowskiemu (G. 81 k. 125v, 82 k. 480v). Agnieszka zamężna Smoczarska żyła jeszcze 1670 r.

(II) Maciej, syn Jakuba, kupił 1606 t. od Wojciecha M-go, syna zmarłego Andrzeja, za 2.500 złp. połowę wsi Częstkowo p. gnieźn. (P. 1405 k. 591). "Z Częstkowa" był pisany 1617 r. (G. 74 k. 58). Kwitował 1608 r. swego brata Zygmunta z 400 zł. (Py. 134 k. 242), zaś 1615 r. z 50 zł. brata Wojciecha (I. Kon. 38 k. 407v). Części w Częstkowie 1620 r., lub nieco wcześniej, zobowiązał się rezygnować za 4.000 złp. Franciszkowi Dobrosołowskiemu (P. 1004 k. 207v). Od Bartłmoeja Bieganowskiego 1620 r. nabywł wyderkafem za 3.000 złp. całe części Biaganowa p. pyzdr. (ib. k. 1424, 1412 k. 193). Ze swą siostrą Noskowską i jej mężem zawierał 1620 r. kontrakt pod zakładem 500 grz. (Py. 140 k. 195v). Tej siostrze cedował t. r. sumę 100 zł. pochodzącą z długu od zmarłego Marcina Wodeckiego oraz zyski i przezyski przysądzone na Tomaszu Wodeckim, bracie tego Marcina (ib. k. 282). Od Piotra Gablińskiego kupił 1624 r. za 8.000 złp. części w Bagrowie i Szrapkach p. pyzdr. (P. 1414 k. 773), inne zaś części w tychże wsiach nabył wyderkafem 1627 r. od Jana Gablińskiego płacąc 850 złp. i 25 złp., ów zaś Gabliński działał tu jako stryj i opiekun Wojciecha Gablińskiego (P. 1415 k. 1057). Niewątpliwie już nie żył 1629 r., bowiem rejestr kwitacji z podymnego powiatu pyzdrskiego wymienia tylko jego żonę. Była nią Katarzyna z Bagrowa Gablińska, córka Piotra, której 1609 r. oprawił na połowie części w Częstkowie posag 1.500 złp. (P. 1406 k. 496). Oprawę tej sumy ponowił 1620 r. (P. 1412 k. 536). Katarzyna 1629r. winna była płacić podymnego z jednej chaty w Bagrowi 15 gr. a z jednej chaty w Szrapkach drugie 15 gr. (Py. 143 s. 1, 12). Była ona 1636.19/IX. r. 2-o v. żoną Mikołaja Granowskiego i kwitowała swych synów, Piotra, Wojciecha i Andrzeja M-ch, z 1.500 złp. swej oprawy (P. 1034 k. 732v). Synowie: Piotr, Sebastian, Wojciech i Andrzej. Córka Katarzyna miała od ojca zapis posagu 2.000 złp. o była jeszcze 1640 r. niezamężna (P. 1420 k. 100). W latach 1643-1650 żona Stanisława Goszczyckiego, bezpotomna, nie żyła już 1661.22/VIII. r. Z synów, Sebastian wspomniany 1630 r. (P. 1023 k. 299), zapewne już nie żył 1636 r., skoro milczy o nim pokwitowanie matki, o którym było wyżej.

1. Piotr, syn Macieja i Gablińskiej, wraz z braćmi i matką wydzierżawił stryjowi Wojciechowi M-mu część Bagrowa 1630 r. (P. 1023 k. 299). Z braćmi Wojciechem i Andrzejem intromitowani 1639 r. do Chłapowa z tytułu długu 1.100 złp. zaciągniętego przez zmarłego Mikołaja Mieszkowskiego i Macieja M-go (P. 164 k. 43). Wespół z tymiż braćmi ojczyste części w Bagrowie i Szrapkach, obciążone długami, a przede wszystkim posagiem 2.000 złp. siostry Katarzyny, sprzedali za 6.700 zł. w 1640 r. Samuelowi Trach Gnińskiemu (P. 1420 k. 100). Piotra i tych jego braci pozywał 1642 r. Wojciech Budziejewski (P. 167 k. 631v). Nie żył już 1650 r. (P. 1061 k. 50v). Jego żoną była Barbara Dąbrowska, wdowa 1-o v. po Andrzeju Bułakowskim, która 1635.9/VII. r. skwitowała tego swego drugiego męża z 4.000 złp. (P. 1031 k. 831v). Spisali oboje 1638 r. wzajemne dożywocie (P. 1419 k. 346v), który to zapis ponowili 1640 r. (P. 1420 k. 93). Będąc już wdową i po tym drugim mężu, Barbara w imieniu własnym i dzieci z obu małżeństw kwitowała 1650 r. Hieronima Pigłowskiego, rotmistrza województw poznańskiego i kaliskiego, z 240 zł. żołdu swego nie żyjącego już syna Jana Bułakowskiego (P. 1061 k. 50v). W Wódkach 1653.9/IX. r. spisywała kontrakt z Heleną z Nieżuchowskich Raczulską i jej synem Piotrem Raczulskim, pod zakładem 3.400 złp. (G. 82 k. 83), dotyczącym małeństwa jej córki Katarzyny M-ej z tym Piotrem. Żyła jeszcze 1672 r. (P. 199 k. 775v). Owa Katarzyna otrzymała od Piotra Bardskiego 1651 r. zapis długu 600 złp. (I. Kon. 53 k. 378v). Wydana, jak widzieliśmy, krótko po 1653.9/IX. r. za Piotra Raczulskiego, zmarła po r. 1675.

2. Wojciech, syn Macieja i Gablińskiej, wpsomniany 1630 r. (P. 1023 k. 299), nabywca praw od swych braci, ks. Andrzeja i Piotra, występował 1641 r. przeciw Budziszewskim (P. 166 k. 28v). Wespół z żoną nabył wyderkafem na trzy lata 1658 r. za 3.000 złp. całą wieś Palędzie Dolne p. gnieźn. od Walentego Kołudzkiego, podstolego brzeskiego kujawskiego (P. 1070 k. 300). Jako współspadkobierca bezdzietnej ciotki, Katarzyny 1-o v. Marcinowej Wodeckiej, 2-o v. Noskowskiej, w imieniu własnym oraz Kazimierza, bratanka swego z brata rodzonego (czyżby jeszcze jednego syna Piotra?), oraz Bartłomieja, brata stryjeczno-rodzonego, spadek po tej ciotce scedował 1665 r. swemu bratu ks. Andrzejowi (P. 1976 k. 122). Od Stanisława Dobińskiego kupił 1670 r. za 4.500 zł. wieś Szrapki w p. pyzdr. (P. 1869 k. 77v). Nie żył już 1677.15/III. r. (Py. 160 k. 492; Kc. 131 k. 608v). Żoną jego już 1647.27/VII. r. była Anna Strzałkowska, córka Stanisława i Teresy Przysieckiej (P. 1655 k. 162v; G. 88 k. 144), z którą 1652 r. spisywał dożywocie (N. 225 k. 380v). Oboje kwitowali 1665 r. z 2.000 zł. pewnych mieszczan poznańskich (P. 1076 k. 751v). Tej żonie Wojciech 1670 r. na połowie wsi Szrapki oprawił 4.000 złp. posagu (P. 1868 XI k. 206v). Nie żyła już 1677.15/III. r. (Kc. 131 k. 608v). Synowie, Adam i Jakub. Córki, Dorota, Jadwiga, ochrzcz. 1650.10/XI. r. (LB Bnin), i Ewa. Wszystkie te dzieci pozostawały pod opieką stryja ks. Andrzeja, proboszcza smoguleckiego, który 1677 r. w ich imieniu zawierał kontrakt z małżonkami Wilkońskimi (Kc. 131 k. 608). Była jeszcze jedna córka, Marianna, która 1687 r. kwitowała z 500 zł. Mariannę z Ramułtów, wdowę po Stanisławie Przycieskim (G. 88 k. 173), i sumę tę umieściła zaraz u Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, dziedzica Ruchocinka i Wiekówka (ib. k. 173v). Dorota w 1688 r. była żoną Władysława Czeszayko, ktory żył jeszcze 1700 r., a po jego śmierci poszła 2-o v. za Jana Biesiekierskiego, którego żoną była już 1711 r. Marianna, 1688 r. za Stanisławem Choraczyńskim, w latach 1699-1700 wdowa po nim. O synu Jakubie poza wzmianką z r. 1677 niczego więcej nie wiem.

Adam, syn Wojciecha i Strzałkowskiej, nieletni 1677 r., pozostawał pod opieką stryja ks. Andrzeja, proboszcza smoguleckiego, i wuja Stanisława Przysieckiego (Kc. 131 k. 608v). Wespół z siostrami, Dorotą i Marianną, kwitował 1687 r. ks. Stanisława Żeromskiego, kanonika gnieźnieńskiego, nabywcę wsi Sobiesiernie od zmarłego Jana Przysieckiego, z 1.000 złp., które ów Przysiecki zapisał był ich zmarłemu macierzystemu dziadowi, Stanisławowi Strzałkowskiemu (G. 88 k. 114). Od Jana Raszewskiego, skarbnika wyszogrodzkiego, brał 1693 r. wespół z żoną w trzyletni zastaw za 3.000 zł. Wiekówko p. gnieźn. (P. 1125 k. 141v). Oboje małżonkowie 1695 r. do tej sumy zastawnej, już po śmierci skarbnika, dodali jego synom i córce dalsze 2.000 zł. (P. 1129 III k. 41v). Zawierał Adam 1697 r. komplanację z tymi Raszewskimi, Władysławem i Franciszkiem, pod zakładem 3.100 zł. (G. 90 k. 147v). W imieniu własnym oraz sióstr swych, Czaszaykowej i Choraczyńskiej, kwitował 1699 r. Bardskich, synów zmarłego Piotra, z 2.000 złp., przypadających po zmarłej ciotce Katarzynie zamężnej Goszczyckiej (G. 90 k. 223v). Zastawny posesor Małachowa Złyc Mięsic, scedował 1726 r. sumę 2.000 zł. swej córce Dorocie zamężnej Bogusławskiej (G. 94 k. 410v). Już nie żył 1730 r. (G. 96 k. 249). Ożenił się po raz pierwszy z Dorotą Rzepecką, córką Jana, o której rękę kontrakt małżeński spisywany był w Biechowie 1693.27/V. r. Posag jej wyznaczono na 3.000 zł., z czego Adam odebrał zaraz 1.000 zł. (P. 1125 k. 142, 142v). Cały posag oprawił żonie 1694 r. (P. 1128 XIII k. 26). Żyła ona jeszcze 1695 r. (P. 1129 III k. 41v), nie żyła już 1697.27/XI. r. (G. 90 k. 164). Drugą żoną Adama była 1698 r. Katarzyna Dydyńska, córka Michała i Doroty Agaty z Kaczkowskich, której 1699 r. oprawił 5.000 złp. posagu (P. 1137 V k. 40). Już nie żyła 1726 r. (G. 94 k. 410v). Z pierwszej żony była córka Zofia, która 1722 r. otrzymała od babki Katarzyny Rzepeckiej w jej testamencie zapis 2.000 złp. (G. 161 k. 687). Zawierała 1730 r. kompromis z bratem Tomaszem i ze szwagrem Bogusławskim (G. 96 k. 249). Była już 1732 r. żoną Antoniego Kamińskiego. Potomstwo z drugiego małżeństwa nader liczne. Spośród synów: Michał Chryzostom, ur. w Małachowie Wielkim, ochrzcz. 1700.21/I. r. (LB Witkowo), Antoni Franciszek, ochrzcz. 1706.20/V. r. (ib.), Piotr, ochrzcz. 1707.29/VI. r. (ib.), Jan Chryzostom, ochrzcz. 1711 r. (ib.), wreszcie Tomasz, o którym będzie niżej. Z córek: Dorota (Dorota Łucja), ur. w Małachowie Wielkim, ochrzcz. 1698.18/XII. r. (ib.), wyszła przed 1721.29/XIOI. r. za Macieja Bogusławskiego, żyła jeszcze 1735.6/I. r., Teresa, ur. w Małachowie, ochrzcz. 1702.22/VIII. r. (ib.), Urszula i Marianna, bliźniaczki, ochrzczone 1703.30/X. r. (ib.), Barbara, ur. tamże, ochrzcz. 1705.15/II. r. (ib.), Ewa Zofia, bliźniaczka Antoniego Franciszka, ochrzcz. 1706.20/V. r. (ib.), Teresa Jadwiga, ochrzcz. 1708.20/IX. r. (ib.), Eleonora Apolinia, ochrzcz. 1718.24/II. r. (ib.).

Tomasz, syn Adama i Dydyńskiej, ochrzcz. 1712.17/XII. r. (ib.), zawierał 1730 r. kontrakt z małżonkami Bogusławskimi i z siostrą Zofią (G. 96 k. 249), można więc przypuszczać, iż wszystkie inne dzieci Adama już wtedy nie żyły. Cedował 1732 r. Jakubowi Działyńskiemu, kasztelanicowi brzeskimu kujawskiemu, sprawę swoją z Franciszkiem Ponińskim, stolnikiem poznańskim, o poddanych z Małachowa Złych Miejsc (już ta dzisiejsza forma!) wziętych od Witkowa (G. 96 k. 480v). Nie żył już 1777 r., a nie żyła wtedy i jego żona Ewa Woyska. Ich syn Adam, jako jedyny spadkobierca swych pradziadków, Wojciecha M-go i Anny ze Strzałkowskich, dziedzic Szrapek, sprzedał wtedy części tej wsi za 5.650 zł. Ksaweremu Beyma, wiceregentowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (Py. 158 k. 712). Był też dziedzicem Bagrowa p. pyzdr. i tę wieś sprzedał 1785.15/VI. r. za 18.000 złp. Teodorowi Rakusz z Wójcina Wójcickiemu, burgrabiemu zamku krakowskiego (Py. 163 k. 595).

3. Andrzej (Andrzej Jan), syn Macieja i Gabińskiej, kanonik kamieński, proboszcz smogulecki 1650 r. (Kc. 129 k. 554, 555v, 621), pleban pobiedziski (P. 1073 k. 413). Wspomniany 1630 r. (P. 1023 k. 299), już duchowny 1641 r. (P. 166 k. 28v), wespół z bratem Wojciechem sumę 1.400 złp. z sumy 2.200 złp., za którą bracia Gablińscy wyderkowali część Bagrowa Borkowskiemu, zaś Borkowski scedował to Jerzemu Kąsinowskiemu, a ten z kolei zmarłemu ojcu M-ch, cedowali 1641 r. Samuelowi Gnińskiemu, obecnemu dziedzicowi tych dóbr (P. 1043 k. 293). Współspadkobierca Franciszka Gablińskiego, brata wujeczno-rodzonego, sumę po nim cedował 1663 r. Maciejowi Smoczarskiemu i jego żonie Agnieszce M-ej (P. 1073 k. 494v). Czy była to może jeszcze jedna córka Macieja i Gablińskiej? Andrzej żył jeszcze 1677.15/III. r. i występował wtedy jako opiekun dzieci zmarłego brata Wojciecha (Kc. 131 k. 60v).

(III) Wojciech _Zygmuncik_, syn Jakuba, swoje części w Małachowie Szemborowic sprzedał 1608 r. za 200 złp. bratu Zygmuntowi (G. 337 k. 282). Nie żył już 1637.2/XI. r. (G. 283 k. 800v). Żoną jego była Dorota Sarnowska, wraz z którą 1624 r. otrzymał zapis długu 848 złp. od Elżbiety z Niszczyckich Bardzkiej (G. 77 k. 281v). Aprobowała ona w 1630 r. kontrakt zwarty przez męża z wdową i synami po bracie Macieju a dotyczący dzierżawy części Bagrowa (P. 10223 k. 299). Oboje z mężen brali w zastaw od Macieja M-go i jego żony Zofii jego częśc w Małachowie Szemborowic (G. 82 k. 274). Ją i jej dzieci, Macieja, Bartłomieja, Katarzynę, Zofię i Barbarę, pozywał 1647 r. Jan M., syn zmarłego Macieja (P. 172 k. 432v). W 1650 r. sumę pochodzącą z zastawu na Małachowie Szemborowic jak i proces przeciwko Janowi M-mu, synowi zmarłego Macieja, cedował wspólnie ze swymi dziećmi Ewie Deręgowskiej, żonie Jana M-go (G. 82 k. 274). Żyła jeszcze 1665.8/VI. r. (P. 1699 k. 292v), nie żyła już 1685 r. (G. 88 k. 70v). Spośród synów, Maciej, wspomniany 1647 r. (P. 172 k. 432v), chyba już nie żył 1650 r. bowiem milczy o nim zapis z r. 1650 dotyczący Doroty z Sarnowskich M-ej i jej dzieci (G. 82 k. 237). Bartłomiej, ochrzcz. 1635.2/VII. r. (LB Witkowo), wymieniony w r. 1647, żył jeszcze 1665.8/VI. r. (P. 1699 k. 292v), a zapewne identyczny z Bartłomiejem, chrzestnym 1670.31/III. r. (LB Witkowo), ale 1684.12/VII. r. mowa już o nim jako o zmarłym bezpotomnie (G. 88 k. 107). Z córek, Katarzyna, wspomniana 1647 r., jeszcze niezamężna 1665.8/VI. r. (P. 1699 k. 292v), potem po r. 1664 żona Kazimierza Sokołowskiego umarła między r. 1685 a 1687. Zofia, niezamężna, żyła jeszcze 1650 r. (G. 82 k. 237), nie żyła już 1665.8/VI. r. (P. 1699 k. 292v). Barbara wreszcie, niezamężna 1647 r., potem po r. 1650 żona Andrzeja Dobrowolskiego (Dobrogoyskiego?), wdowa po nim 1665 r., występwoała 1687 r. jako jedyna spadkobierczyni brata Bartłomieja oraz sióstr Katarzyny i Zofii (G. 88 k. 199v).

(IV) Mikołaj, syn Jakuba, wraz z bratem Maciejem części ojczyste w Małachowie Szemborowic sprzedał 1607 r. za 400 zł. bratu Zygmuntowi (P. 1406 k. 112v). Obok innych braci 1608 r. skwitowany przez Filipa Izdbińskiego (G. 337 k. 281v). Nie żył już 1609.10/XI. r. Ożenił się 1608 r. z Jadwigą Przysiecką, córką Prokopa, wdową po Adamie Nieświastowskim, której t. r., jeszcze przed ślubem, zapisał 300 złp. (G. 337 k. 284). Była już wdową 1609 r., kiedy bracia i spadkobiercy jej drugiego męża skwitowali z 300 złp., ona zaś skasowała oprawę na tę sumę (G. 70 k. 35, 35v). Jeszcze tego samego roku, krótko po 10/XI., wyszła 3-o v. za Jakuba Korzeniewskiego (G. 70 k. 326v).

II) Andrzej _Koziełek_, syn Wojciecha i Małachowskiej, nieletni 1543 r. (G. 30 k. 168v), obok braci dziedzic w Małachowie Szemborowic, wespół z braćmi, Jakubem, Witem i Stanisławem, dał 1538 r. zobowiązanie stryjowi Jakubowi sprzedania mu za 7 grz. "Koziełkowskiej" części w tej wsi (G. 31 k. 306). Sam t. r. dał zobowiązanie bratu Jakubowi, iż sprzeda mu swą część w tejże wsi, odziedziczoną po rodzicach, za 20 grz. (ib. k. 327v). Nie podzielony z braćmi, Jakubem i Stanisławem, wespół z nimi t. r. połowę połowy w Małachowie Szemborowic, nabytej ongiś prze ojca od Wojciecha Karsowskiego Flaka, a mającą im przypaść w dziale z braćmi ich, Zygmuntem i Witem, zobowiązał się sprzedać za 25 grz. temuż Zygmuntowi (ib. k. 344v). Z braćmi, Jakubem, Stanisławem i Witem dokonał t. r. wymiany z Wawrzyńcem, Przecławem i Małgorzatą Siedleckimi, braćmi i siostrą ich przyrodnimi, dając im swoją część w Małachowie Złych Mięsic w zamian za ich część w tejże wsi zwaną Gambaczewską (ib. k. 346). Swoją część w Małachowie Szemborowic Andrzej sprzedał 1539 r. za 20 grz. stryjecznym sym braciom, Andrzejowi i Maciejowi M-im Koziełkom (G. 335a k. 223v). T. r. wraz z braćmi, Jakubem, Stanisławem i Witem, część "Przecławską" w tejże wsi sprzedał za 60 grz. bratu Zygmuntowi (ib. k. 228v), zaś część "Błażejewską" w Małachowie Złych Mięsic wespół z tymiż braćmi wymienił t. r. z Wawrzyńcem i Przecławem braćmi Siedleckimi za ich część macierzystą, "Gambaczewską", w tejże wsi, dopłacając im 30 grz. (G. 335a k. 230). Tę nabytą część "Gambaczewską" bracia sprzedali zaraz za 30 grz. bratu Jakubowi, część zaś "Koziełkowską" w Małachowie Szemborowic wespół z tym bratem Jakubem sprzedali jednocześnie za 20 grz. stryjowi Jakubowi (ib. k. 230v). Żył jeszcze Andrzej 1541 r., kiedy kwitował z 5 grz. Mikołaja, Macieja i Wojciecha, stryja z bratankami M-ch Kępów (G. 32 k. 366v). Może identyczny z Andrzejem M-im Koziełkiem, któremu bratanek Jakub M. Zygmuncik zapisał 1571 r. dług 10 grz. (G. 51 k. 251), ona zaś skwitował go z tej sumy t. r. (ib. k. 614v). Mógł to być jednak równie dobrze Andrzej, syn Jakuba, tegoż Andrzeja brat stryjeczny (zob. niżej).

III) Jakub _Kozieł_, syn Wojciecha i Małachowskiej, nieletni 1534 r. (G. 30 k. 168v), dziedzic w Małachowie Szemborowic, od brata Andrzeja otrzymał 1538 r. zobowiązanie do sprzedaży części po rodzicach w tej wsi za 20 grz. (G. 31 k. 328v). Jeszcze t. r. był z braćmi nie podzielony (ib. k. 344v). W rezultacie przeprowadzonych 1539 r. działów braterskich, kupił wtedy od braci, Andrzeja. Stanisława i Wita, za 30 grz. ich macierzystą część "Gambaczewską" w Małachowie Złych Mięsic (G. 335a k. 230v). Siedlisko "Gambaczewskie" w tejże wsi 1541 r. wymienił z Wojciechem Strzałkowskim na inne siedlisko z zabudowania w tejże wsi (ib. k. 251). Żył jeszcze 1549 r. (G. 34 k. 293). Jego żoną była Jadwiga Małachowska, córka Mikołaja M-go Czecha, która 1539 r. swoje części w Małachowie Wierzbięcic sprzedała za 80 grz. Tomaszowi M-mu Czechowi (G. 335a k. 224). Skwitowała t. r. Jakuba Ruchockiego z oprawy swej zmarłej siostry Anny, żony Mikołaja Ruchockiego, zabezpieczonej na Mniejszym Ruchocinie i Siedliskach p. gnieźn. (G. 32 k. 49v), zaś Wojciecha Wierzchowskiego skwitowała t. r. ze swoich ojczystych części w Chłędowie i Kołaczkowie oraz z części, którą zmarła Anna Kołacka niegdyś sprzedała była wyderkafem swemu mężowi Janowi Chłędowskiemu (ib. k. 85), zaś Jakub od stryja swej żony, Tomasza M-go Czecha otrzymał zapis długu 5 grz. (ib. k. 111v), a 1541 r. skwitował go z 40 grz. jej posagu (ib. k. 279v). Oprawił t. r. swej żonie posag w wysokości 45 grz. (G. 335a k. 251v).

IV) Stanisław, syn Wojciecha i Małachowskiej, wspomniany 1534 r. jako nieletni (G. 30 k. 168v), jeszcze w 1538 r. nie podzielony z braćmi w Małachowie Szemborowic (G. 31 k. 344v), od ks. Macieja M-go Kępy, stryja, i Macieja M-go, bratanka, otrzymał 1539 r. dla siebie i dla swego brata Andrzeja zapis 10 grz. długu (G. 32 k. 111).

V) Wit _Koziełek_, syn Wojciecha i Małachowskiej, nieletni 1534 r. (G. 30 k. 168v), obok braci dziedzic w Małachowie Szemborowic, zobowiązał się 1538 r. swoją tam część, należną mu z działów braterskich, sprzedać za 10 grz. bratu Zygmuntowi (G. 31 k. 304), ale jeszcze t. r. był z braćmi nie podzielony (ib. k. 344v) i dopiero 1539 r. wraz z braćmi, Andrzejem, Jakubem i Stanisławem, część "Przecławską" w tej wsi sprzedał za 60 grz. Zygmuntowi (G. 335a k. 228v). O innych transakcjach, w których i on uczestniczył, mowa była wyżej. Został zabity na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, i w r. 1558 jego bracia stryjeczno-rodzeni(?!) Andrzej Kaczanowski i Wojciech M. wyznaczyli plenipotentem do sprawy o to zabójstwo Macieja Stawskiego (I. Kal. 23 s. 500).

II. Marcin, syn Mikołaja, wespół z braćmi Wojciechem i Janem pozywał 1506 r. Jana M-go Hałaska z Małachowa Szemborowic i syna jego Mikołaja (G. 19 k. 7). Marcin M. z Małachowa Złych Nięsic, nie wiem czy identyczny z powyższym, był 1514 r. jednym z arbitrów w sporze toczonym między Wojciechem i Wawrzyńcem M-imi z Małachowa Szemborowic (G. 25 k. 481v).

III. Jan, syn Mikołaja, obok braci 1506 r. niedzielny współdziedzic w Małachowie Szemborowic (G. 19 k. 7v, 25 k. 280v). Żył jeszcze 1507 r. (G. 335a k. 6v), ale już 1508 r. wśród braci niedzielnych nie wymieniony, zapewne więc wtedy już nie żył (G. 24 k. 321).

IV. Jakub _Kozieł_, _Koziełek_, syn Mikołaja, niedzielny wespół z braćmi w Małachowie Szemborowic 1506 r. (G. 25 k. 283), pozwany 1532 r. przez Jakuba M-go Rykałę z Małachowa Złych Mięsic (G. 262 k. 3), ze swej strony pozywał t. r. o dwa łany Wojciecha M-go Rykałę z tychże Złych Mięsic (ib. k. 15). Dokonał 1538 r. podziału ojcowizny z Małachowie Szemborowic z bratem Tomaszem (G. 31 k. 329). Wespół z tym bratem skwitowany 1537 r. przez bratanicę ich Zofię, córkę Stanisława, żonę Wawrzyńca Ostrowskiego, z 22 grz. z jej części w Mniejszym Żołczu (G. 31 k. 287v). Od bratanków, Andrzeja, Jakuba, Wita i Stanisława, otrzymał 1538 r. zobowiązanie sprzedania za 7 grz. części "Koziełkowskiej" w Małachowie Szamborowic, sasiadującej z częściami jego i jego braci, Tomasza i Andrzeja (G. 31 k. 306). Nabył od nich 1539 r. za 20 grz. także i ich część "Koziełkowską" (G. 335a k. 228v). Już nie żył 1544.19/VI. r. (G. 41 k. 685, 44 k. 46v). Jego pierwszej żony nie znam. Drugą była Anna Golczewska, córka Jakuba, której 1528 r. na połowie części w Małachowie Szemborowic oprawił 8 grz. posagu (G. 335a k. 107v). W 1544 r. była już ona 2-o v. żoną Wojciecha Zaworskiego i od swego pasierba, Andrzeja M-go Koziełka, otrzymała zapis 12 grz. długu zabezpieczoneogo na częściach Małachowa Szemborowic, poczem skwitowała tego pasierba z oprawy uzyskanej od zmarłego męża na Małachowie Szemborowic (G. 41 k. 685v, 691, 44 k. 40, 46v). Synowie: Andrzej (z pierwszej żony), Marcin, Jan, Zygmunt i Sebastian, nie wiem z której wszyscy czterej. Chyba tego samego Jakuba Koziełka (nie żyjacego już 1561 r.) córką była Agnieszka, przed 1561.7/II. r. zaślubiona Maciejowi Węgierskiemu cz. Poklękowskiemu (G. 40 k. 36v).

I) Andrzej _Kozieł_, _Koziełek_, syn Jakuba, wespół z bratem Marcinem kupił od Andrzeja M-go 1539r. za 20 grz. część w Małachowie Szemborowic (G. 335a k. 223v). Wraz z braćmi, Marcinem, Janem i Zygmuntem, od Zygmunta M-go Koziełka kupił 1543e r. trzy płosy w tej wsi (ib.). Jak widzieliśmy, 1544 r. skwitowany przez macochę, otrzymał około r. 1547 zobowiązanie od Katarzyny M-ej, wdowy po Janie Bodzaporowskim, obecnie zaś żony op. Ambrożego Marchewki, mieszczanina gnieźnieńskiego, iż uwolni trzy płosy roli w Małachowie Złych Mięsic, które mu sprzedała wyderkafem za 15 grz. (G. 260 k. 87). Protestował 1551 r. przeciwko Baltazarowi Wydzierzewskiemu o poranienie (Py. 173 k. 15v). Od Wincentego Judzkiego uzyskał 1560 r. zapis długu 4 grz. pod zastaw pewnych ról jego w Żołczu Starym (G. 39 k. 50). Od Macieja M-go Czeszka kupił 1565 r. część w Małachowie Wierzbięcic, do której intromitowany 1566 r. (G. 46 k. 199). Od Macieja M-go kupił 1566 r. za 60 złp. część w Małachowie Wierzbięcic (P. 1397 k. 481). Małgorzacie M-ej, córce Andrzeja M-go Kościana, zapisał t. r. dług 20 złp. (G. 46 k. 123v). Swoje części w Małachowie Szemborowic sprzedał 1569 r. za 1.800 (800?) złp. Łukaszowi M-mu Hałasowi (P. 1398 k. 33). Sebastianowi M-mu Czeszkowi zapisał 1571.13/IX. r. dług 117 zł. w posagu za swą córką a jego przyszła żoną Dorotą (G. 51 k. 589v). Wojciechowi Dąbrowskiemu, przyszłemu mężowi innej swej córki, Katarzyny, zapisał 1577.24/VI. r. w posagu i wyprawie za nią sumę 30 grz. (G. 55 k. 226). Miał 1580 r. w Małachowie Wierzbięcic jeden łan roli (Paw.). Żył jeszcze 1581.26/II. r., kiedy po bezpotomnej śmierci córki Katarzyny skwitował z 30 grz. jej posagu zięcia Dąbrowskiego (G. 59 k. 84v). Już nie żył 1582.31/III. r. (G. 60 k. 55v). Swojej pierwszej żonie Magdalenie Skąpskiej, córce Feliksa, oprawił 1544 r. na połowie Małachowa Szemborowic posag 35 grz. (G. 335a k. 301). Żyła ona jeszcze 1549 r. (Py. 172 k. 545). Drugą żoną była Anna Małachowska, córka Wojciecha M-go Hałasa, której 1557 r. na części Małachowa Szemborowic, wolnej od oprawy pierwszej żony, oprawił 100 grz. posagu (G. 261 k. 143). Jego trzecia żona to Zofia Cielmowska, córka Marcina zw. Leńczek, której 1573.25/VI. r. zapisywał po swej śmierci 30 grz. (G. 52 k. 192v). Czawartą była Dorota Chwalikowska Wroczkówna, której krótko przed ślubem, 1578.6/XII. r. oprawił 10 grz. (G. 56 k. 437). Będąc już wdową, 1582 r. sumę 10 grz., zapisaną jej przez męża, cedowała pasierbowi Wojciechowi M-mu (G. 60 k. 55v). Kiedy potem powtórnie wyszła zamąż za uczc. Wojciecha Szuflę, mieszczanina kłeckiego, skwitowała 1583.23/IV. r. tego pasierba z 15 grz. (G. 61 k. 88). Już nie żyła 1604.7/III. r. (P. 1351 k. 131v). Synowie Andrzeja z pierwszej żony to: Wojciech, Jan i Maciej. Z córek, porodzonych zapewnie też z pierwszego małżeństwa, Dorota, wydana 1571 r. za Sebastiana M-go Czeszka, Katarzyna, wyszła 1577 r. za Wojciecha Dąbrowskiego, umarła przed 1581.26/II. r., Agnieszka, 1585.21/I. r. żona Jana, krawca w Gnieźnie (G. 126 k. 297v), Magdalena, która 1583 r., krótko po 5/II. wyszła za Adama, szewca w Gnieźnie (G. 61 k. 39v). Z trzeciego małżeństwa syn Jakub. O Janie wiem tylko tyle, że występował 1584 r. (G. 274 k. 143v) i żył jeszcze 1590.17/VII. r., kiedy to jego i jego braci pozywał o dług 11 złp. stryj Jan (G. 127 1448). Milczy już o nim pokwitowanie tego stryja z 1593.23/XII. r., wyliczajace tylko Wojciecha, Macieja i Jakuba (G. 65 k. 180, 297v), zapewne więc już wtedy nie żył.

(I) Wojciech _Koziełek_, syn Andrzeja i Skąpskiej, siostrze swej Magdalenie idącej za sław. Adama, szewca z Gniezna, zapisał za nią w posagu i wyprawie 1583 r. 10 grz. (G. 61 k. 39v). Wespół ze swymi braćmi niedzielnymi i w części jeszcze nieletnimi pozywał 1584 r. Reginę Skąpską, wdowę po Macieju M-im Knapie, o zagarniecie ich części w Małachowie Wierzbięcic (G. 274 k. 143v). Wraz z braćmi Maciejem i Jakubem skwitowany 1589 r. z dóbr rodzicielskich przez ich siostry Agnieszkę i Magdalenę (G. 63 k. 372). Sebastianowi M-mu Czeszkowi wydzierżawił 1590 r. pewne dobra w Małachowie Wierzbięcic (G. 64 k. 110v). Wespół z braćmi Maciejem i Jakubem pozywał 1595 r. Wojciecha Dąbrowskiego, nieosiadłego, o zwrot 30 grz. posagu, który wziął był za ich zamrłą już siostrą Katarzyną (P. 1511 k. 981v). Od brata Macieja kupił 1596 r. za 200 złp. jego część w Małachowie Wierzbięcic (G. 337 k. 134v), a od brata Jakuba kupił 1602 r. za 200 złp. jego części tamże (ib. k. 213). Rezygnowała mu 1602 r. Emerencja Chłędowska, żona Marcina Piotrowskiego, oprawę swgo wiana na Częstkowie p. gnieźn. (ib. k. 230). Od tego Piotrowskiego kupił 1603 r. za 2.100 złp. jego części w tejże wsi, z wyjątkiem pokoju we dworze, komory, "górki na sołku" i kurników, ogrodu "na trawnik" oraz trzech poddanych (P. 1404 k. 840v). Łukaszowi Piotrowskiemu, synowi tego Marcina, wtedy już zmarłego, dał 1604 r. zobowiazanie do sprzedaży za 1.000 złp. części w Małachowie Górnym (G. 68 k. 26v). Bratu Jakubowi zobowiązał się 1604 r. sprzedać zaa 600. złp. część w Małachowie Wierzbięcic (G. 68 k. 114v). Połowę Częstkowa, kupioną od Piotrowskiego, sprzedał 1606 r. za 2.500 złp. Maciejowi M-mu, synowi Jakuba (P. 1405 k. 591). Swoją część w Małachowie Wierzbięcic sprzedał 1608 r. bratu Jakubowi za 600 złp. (P. 1406 k. 323v). Wydając córkę Dorotę za Macieja Wstowskiego z powiatu przedeckiego, zapisał 1614 r. swemu przyszłemu zięciowi 800 zł. w posagu i wyprawie za nią (I. Kon. 38 k. 19). Umarł między r. 1630 a 1637 (G. 79 k. 248v, 80 k. 314v). Ożenił się 1587 r. z Anną Małachowską, córką Krzysztofa M-go Gosława, której 23/VI. na krótko przed ślubem, po połowie swych części w Małachowie Wierzbięcic zobowiazał się oprawić 130 zł. posagu (G. 62 k. 572v), czego dopełnił 1589 r. (P. 1400 k. 298v). Anna, 1589 r. zrzekła się majątku po rodzicach (P. 851 k. 371). Wespół z synem Piotrem wygnała 1601 r. Piotra Zabierzowskiego z dzierzawionej przezeń od jej męża części w Małachowie Wierznięcic (G. 129 k. 271). Pozywała tego Zabierzowskiego też i 1602 r. (P. 1528 k. 300v). Skasowała 1608 r. oprawę swą na Małachowie Wierzbięcic i na Częstkowie (G. 337 k. 285v). Drugą żoną Wojciecha była Anna Mrowińska i zapewne to ona była małżonką Anną, wraz z którą Wojciech 1630 r. kwitował z 1.000 złp. Piotra Mielżyńskiego (G. 79 k. 284v). Anna Mrowińska już nie żyła 1649 r. (G. 82 k. 50). Niewątpliwie z pierwszego małżeństwa pochodzili, syn Piotr i córka Dorota, wydana 1614 r., krótko po 3/II., za Macieja Wstowskiego, wdowa po nim w latach 1642-1649. Natomiast z drugiej żony rodziła się Regina, 1637 r. klaryska gnieźnieńska (G. 80 k. 314v), która 1649 r. kwitowała Piotra Mielżyńskiego z 300 zł. (G. 82 k. 5). Syn Piotr wspomniany 1614 r. (I. Kon. 38 k. 68v).

(II) Maciej _Koziełek_, syn Andrzeja i Skąpskiej, niedzielny z braćmi 1584 r.(G. 274 k. 143v), może identyczny z Maciejem, który 1585 r. był pozywany przez Agnieszkę M-ą, żonę Jana, krawca gnieźnieńskiego, i Magdalenę M-ą, żonę Adama, szewca gnieźnieńskiego, o zajęcie siłą połowy części w Małachowie Szemborowic, gdzie miała oprawę zmarła już matka tych sióstr (G. 126 k. 297v). Maciej, syn Andrzeja, swoją część ojczystą w Małachowie Wierzbięcic, należną mu w dziale z braćmi, sprzedał 1596 r. za 200 zł. bratu Wojciechowi (G. 337 k. 134v). Protestował 1599 r. przeciwko Maciejowi M-mu Gosławowi o dokonany 5.V. najezd na dór w Małachowie Górnym, który rezygnował był bratu Wojciechowi. Okazał wtedy zadane sobie przy tej okazji rany, a została też poraniona i jego żona Anna Sarnowska (G. 128 k. 549v, 650). Skwitowany 1599 r. przez brata Wojciecha z 15 grz. (G. 66 k. 3), od teścia Krzysztofa Sarnowskiego, kupił t. r. za 200 grz. część roli w pustce Łęgi, przy granicy ze wsią Witkowo (P. 1403 k. 396v). T. r. zapisał 600 złp. żonie Annie Sarnowskiej (G. 66 k. 214), ona zaś t. r. skwitowała swego brata Krzysztofa (G. 337 k. 171v), zaś 1600 r. kwitowała Macieja M-go Gosława ze swej oprawy i z toczonego procesu. Tego Macieja Gosława oraz jego ojca, Krzysztofa, kwitował wtedy z procesów także i Maciej Koziełek (G. 66 k. 353). Nie żył już 1601.5/V. r., kiedy owdowiała Anna z Sarnowskich występowała przeciwko Reginie M-ej, córce i spadkobierczyni męża, pozostającej pod opieką stryjów, Wojciecha i Jakuba (P. 1522 k. 223v, 527). Możnaby stąd wnosić, iż Sarnowska nie była pierwszą żoną Macieja, ale tej jej ewentualnej poprzedniczki nie znam. Anna z Sarnowskich żyła jeszcze 1602.19/VIII. r. (P. 1525 k. 353v).

(III) Jakub, syn Andrzeja i Cielmowskiej, ur. ok. 1578 r., jako spadkobierca swej matki występował 1598 r. przeciwko swym braciom, Wojciechowi i Maciejowi (P. 1517 k. 253v, 254). Otrzymał 1599 r. zapis długu 60 złp. od Jakuba Dziekczyńskiego (G. 66 k. 1v). Swe części Małachowa Wierzbięcic sprzedał 1602 r. za 200 złp. bratu Wojciechowi. Mimo, iż miał wtedy lat 24, działał w asyście rodzonego stryja Jana Koziełka, i "brata z linii ojczystej", Krzysztofa Drachowskiego (G. 337 k. 213). Brata Wojciecha kwitował z tej sumy 1604 r., jedocześnie zaś otrzymał od niego zobowiązanie, iż części Małachowa Wierzbięcic sprzeda mu za 600 złp. (G. 68 k. 114, 114v), co zostało dopełnione 1608 r. (P. 1406 k. 323v). Umarł między 1625.2/VI. r. a 1627.15/IX. r. (G. 136 k. 304v), 137 k. 169v). Swej pierwszej żonie, Annie Przyborowskiej, córce Wojciecha, oprawił 1606 r. na połowie swych części Małachowa Wierzbięcic posag 500 złp. (P. 1405 k. 510). Żyła ona jeszcze 1617.31/VII. r. (G. 74 k. 186). Jego drugą żoną była Zofia Boińska, córka Wojciecha, poślubiona 1620 r., między 22/V. a 15/VI., której przed ślubem zobowiązał się oprawić na połowie części w Małachowie Wierzbięcic posag 170 złp. (G. 75 k. 350v, 368v). Z pierwszego małżeństwa syn Marcin, o którym będzie dalej, i syn Adam, ochrzcz. 1614.12/II. r. (LB Witkowo). Z tejże matki była i córka Jadwiga, ochrzcz. 1616.3/XII. r. (ib.), żyjąca jeszcze 1650.4/VII. r. (P. 166 k. 714).

Marcin, syn Jakuba i Przyborowskiej, ur. w Małachowie Górnym 1605.10/XI. r. (LB Witkowo). Dziedzic części w Małachowie Wierzbięcic, swej żonie Reginie Karsewskiej (Karszowskiej, Karszewskiej), córce Stanisława, zobowiazał się 1627.28/I. r., oprawić na połowie swych części w tej wsi sumę 700 złp., zapisaną jej na poczet posagu przez brata Macieja Karsewskiego (G. 78 k. 26). Dopełnił tego 1629 r. (P. 1416 k. 596). Części w Małachowie Górnym sprzedał 1647 r. za 15.000 złp. Ewie Pigłowskiej, żonie Stefana Jaroszewskiego, a jednocześnie swojej żonie oprawił 2.000 złp. posagu (P. 1423 k. 189v). Oboje z żoną żyli jeszcze 1650.4/VII. r. (P. 1666 k. 714). W 1649 r. Marcin, syn Jakuba, wnuk Andrzeja, więc zdawałoby się właśnie ten, występując jako jeden ze spadkobierców Wojciecha M-go, syna Marcina, brata rodzono-stryjecznego swego ojca, udział w spadku po tym stryju w Szczytnikach p. pozn. sprzedał za 14.000 złp. Janowi Tańskiemu, pisarzowi grodzkiemu poznańskiemu (P. 1424 k. 295v). Stryj spadkodawca był jednak notoryczny, M-im Mysliborskiem, jak Myśliborkami byli też inni jego spadkobiercy, wszyscy dziedziczący w Małachowie Złych Mięsic. Nie można więc tych dwóch Marcinów identyfikować, ale z drugiej strony w genealogii M-ch Mysliborków (zob. dalej) trudno znaleźć miejsce dla tego Marcina, syna Jakuba, wnuka Andrzeja. Marcina i Reginy Karsewskiej synowie: Dobrogost, o którym niżej, Stanisław, ochrzcz. 1634.20/IX. r., i Maciej, ochrzcz. 1638.9/I. r. (LB Witkowo). Ten Stanisław mógłby być identyczny ze Stanisławem, synem Marcina, który 1674.16/VII. r. spisywał wzajemne dożywocie z żoną Anną Górską, córką Macieja (Mateusza?) i Anny z Gosławskich (P. 1426 k. 675), zaś 1676 r. oprawił owej żonie 500 złp. posagu (P. 1427 k. 309v). Córka Stanisława i Górskiej, Domicella była 1717 r. żoną Stefana Pomianowskiego z p. orłowskiego (Py. 157 s. 41).

Dobrogost (Bonawentura), syn Marcina i Karsewskiej, ochrzcz. 1631.12/VI. r. (LB Witkowo), podstarości w Dąbrowie 1667 r. (LB Gościeszyn), dzierżawca wójtostwa kcyńskiego 1671 r. (LB Kcynia), umarł między 1678.26/IV. r. a 1687 r. (ib.; P. 1113 VI k. 72). Żoną jego była zaślubiona przed 1663 r. Elżbieta Duczymińska, córka Andrzeja i Anny Domańskiej, która 1668 r. sumę 800 zł. odziedziczoną po swej matce scedowała Maciejowi Mielżyńskiemu, staroście kcyńskiemu (Kc. 131 k. 109; P. 1029 k. 275v). Bedąc już wdową kwitowała 1687 r. Barbarę z Gorzyckich Jaraczewską z 3.000 zł. zapisanych jej sposobem zastawnym na Gajewie (P. 1113 VI k. 72). Żyła jeszcze 1695. 24/III. r., kiedy to kwitował ją z 1.500 zł. syn Maciej (Kośc. 307 k. 638v). Nie żyła już 1714 r. (I. Kal. 159 s. 210). Synowie: Maciej i Michał, o których niżej, Jan, ochrzcz. 1672.29/V. r. (LB Kcynia), zapewne zmarły dzieckiem. Z córek, Katarzyna, zmarła po 1719 r., żona Andrzeja Trzcińskiego. Helena (Helena Teresa), ochrzcz. w kwietniu 1671 r. (LB Kcynia), zmarła 1713 r. lub 1714, 1705 r. żona Jakuba Koszutskiego. W ksiągach chrztów parafii kcyńskiej występuje pod datą 1672.16/X. r. jako chrzestna Jadwigi M-a z wójtostwa kcyńskiego. Zbyt jeszcze wcześnie jak na córkę Dobrogosta, może więc to jego siostra?

(I) Maciej (Maciej Kzimierz), syn Dobrogosta i Duczymińskiej, ochrzcz. 1663.25/II. r. (LB Gościeszyn), zmarł między r. 1695 a 1698 (Kośc. 307 k. 640, 308 s. 472). Jego żoną była 1688.26/III. r. Ludwika Grodziecka, córka Stanisława i Doroty Szołdrskiej, która wtedy kwitowała z ruchomości po matce ciotkę swą Katarzynę z Szołdrskich Miaskowską, kasztelanową śremską (Kośc. 307 k. 20, 356 k. 32). Spisywał z nią Maciej dożywocie 1690 r. (P. 1119 I k. 34). Od swego ojca otrzymała ona t. r. cesję sumy 2.500 złp. z sumy wyderkafowej na Gałowie i Brodziszewie (Z. T. P. 35 s. 281), którą jej i jej mężowi wypłacili 1694 r. bracia Łąccy, kasztelanice kaliscy (P. 1127 V k. 78). Ludwika od Macieja Krzyżanowskiego kupiła 1691 r. za 21.600 złp. Pucułowo p. kośc. (P. 1121 V k. 61). Jedyna spadkobierczyni brata, Jakuba Grodzieckiego, swe dziedzictwo po nim we wsi Dalabuszki p. kośc. sprzedała 1699 r. za sumę 22.100 złp. Barbarze z Krzyżanowskich, wdowie po tym bracie a teraz żonie Stefana Sulmierskiego (P. 1137 VI k. 106v). Mieszkała 1702 r. w Pucołowie (LB Śrem), którą to wieś 1717 r. sprzedała za 16.000 zł. Konstancji z Zabłockich 1-o v. Jarosławskiej, 2-o v. Cieleckiej. Sama była 1718 r. 2-o v. żoną Jana Żbikowskiego (Kośc. 311 s. 843). Umarła 1727 r. (Kośc. 162 k. 107v). Synowie, Józef i Ignacy. Córka, Marianna (P. 1210 III k. 56v), zmarła po r. 1736, żona 1715 r. Franciszka Kębłowskiego.

1. Józef, syn Macieja i Grodzieckiej, wespół z bratem Ignacym otrzymał 1709 r. od matki zapis 14.000 złp. (Kośc. 310 s. 191). Mieszkał 1719 r. w Zakrzewie (LB Zakrzewo), zaś w latach 1722-1724 w Wojciechowie p. pyzdr. (LB Jaraczewo). Potem, w latach 1728-1731, był posesorem Roszkowa w tymże powiecie (LB Siedlemin). W ostatnich latach życia dzierżawił Dąbrowę i Błocko oraz inne wsie w p. kośc. Zrzekł się 1751 r. spadku należnego sobie po bracie Józefie (Ws. 181 k. 276). Umarł w Dąbrowie 1752.16/IV. r., pochowany u Bernardynów we Wschowie (LM Gościeszyn). Ożenił się przed 1719 r. z Krystyną Skórzewską, córką Kazimierza i Zofii z Naramowskich (P. 1166 k. 45). Miała ona zapis na Starkowcu i Łagiewnikach, wsiach będących w posesji Jana Borzymowskiego, burgrabiego ziemskiego wschowskiego. Pozywał ów Borzymowski małżonków M-ch o nielegalną posesję Starkowca (Ws. 164 k. 63), a 1721 r. Józef M., podjąwszy od niego sumę 8.500 złp. z tych dóbr, stanowiących dziedzictwo Krzysztofa Skorzewskiego, brata żony, oprawił jej to na poczet posagu (P. 1179 k. 133). Oboje małżonkowie spisali wzajemne dożywocie 1730 r. (P. 1223 I k. 126). Krystyna umarła 1750.26/IV. r., chyba w Dąbrowie, pochowana u Bernardynów we Wschowie (LM Gościeszyn). Synowie: Mikołaj Franciszek, ur. w Zakrzewie, ochrzcz. 1719.6/IV. r. (LB Zakrzewo), Piotr, ur. ok. 1721 r., umarł mając dwa lata 1723 r., pochowany 3/V. (LM Jaraczew), syn o pierwszym imieniu nieczytelnym, drugim Stanisław, ochrzcz. między kwietniem a czerwcem 1724 r. (ib.), Michał, o którym niżej, Rafał Jan Kanty, ur. w Roszkowie, ochrzcz. 1731.21/X. r. (LB Siedlemin). Prócz Michała wszyscy inni pomarli młodo lub zgoła w wieku dziecięcym.

Michał (Mateusz Michał), syn Józefa i Skórzewskiej, ur. w Roszkowie, ochrzcz 1728.26/IX. (ib.), chorąży choragwi pancernej Brühla cześnika koronnego, 1762 r. (Ws. 185 k. 273; Kosc. 360 k. 104), pułkownik wojsk koronnych 1779 r. (P. 1357 k. 22). Dzierżawca Dąbrowy w latach 1754-1761 (LB Gościeszyn), zastawny posesor Trzcionki (P. 1316 k. 185v) występował 1760 r. jako jedyny spadkobierca ojca i dziada (P. 1329 k. 21v). Od Stanisława Rogalińskiego, podkomorzego J.Kr.Mci, kupił 1761 r. za 182.000 zł. Zalesie Ochelskie i Liszkowo p. wschow. (Kośc. 329 k. 37), a transakcja ta została dopełniona ostatecznie 1763 r. (Kośc. 360 k. 104). Od Antoniego Tomickiego, miecznikowicza poznańskiego, wziął zastawem 1776 r. za 2.900 zł. węg. i 24.000 złp. dobra Sławoszewo i Parzewo p. kal. (I. Kal. 214/216 k. 120). Od Rocha Wierusz Walknowskiego kupił 1778.10/VI. r. za 5.500 zł. Zalesie Małe (Py. 158 k. 725). Od wdowy po Józefie Radolińskim i od córek tegoż Józefa, Wirydianny, Katarzyny i Antoniny kupił 1783 r. dobra Jeziorki (Hip. Jeziorek), ale 1785 r. nazwany posesorem pojezuickich dóbr Jeziorek, Słupi i Piekar. Z tytułu owej posesji pozywał wtedy o krzywdy graniczne Kazimierza Raczyńskiego, marszałka nadwornego koronnego, generalnego starostę wielkopolskiego, dziedzica Wojnowic, Uścięcic i Daków (Ws. 195 k. 272v). Umarł w Zalesiu Wielkim 1785.31/VII. r. i pochowano go 2/VIII. (LM Pępowo). Ożenił się 1753.23/XIII. r. z Katarzyną Mańkowska (LC Kwilcz), córką Macieja i Elżbiety z Kwileckich (Ws. 92 k. 252v). Od teścia dostał w r. 1754 zapis 28.000 złp. (P. 1313 k. 140). Potem wziął za nią 30.000 złp. posagu, który oprawił swej żonie 1755 r. (P. 1316 k. 185). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisali 1762 r. (P. 1333 k. 57), a powtórzyli ów zapis 1763 r. (Kośc. 360 k. 103v). Po owdowieniu Katarzyna poszła 2-o v. za Leona Bielickiego, pułkownika wojsk koronnych. Jego żoną była już 1790 r. (P. 1367 k. 64). Umarła nagle w Kłonach (parafia Czerlejno), przebywając tam u Lipskich, 1791.24/I. r. (LM Słupia k. Pozn.). Syn Maciej. Z córek, Balbina Konstancja Barbara, ur. w Dąbrowie, ochrzcz. 1671.5/IV. r. (LB Gościeszyn), zapewne zmarła dzieckiem. Julianna (Julianna Barbara Józefa), ur. w Zalesiu Wielkim, ochrzcz. 1765.11/I. r. (LB Pępowo), wydana 1785 r. za Ksawerego Lipskiego, kasztelanica santockiego. Umowa przedślubna o jej rękę spisana została w Poznaniu 25/VI. t. r. Umarła w Drzązgowie 1802 r., pochowana 28/XII. Antonina (Antonina Barbara Joanna). ochrzcz. z ceremonii 1769.9/XI. r. (LB Pępowo), już 1786 r. franciszkanka w Śremie pod imieniem Anny, ale jeszcze bez profesji zakonnej (Ws. 197 k. 163v). Tę profesję dokonała 1790.13/V. r., po czterech latach i trzech miesiącach nowicjatu (Hip. Zalesia). Umarła 1820.30/IV. r. (Hip. Jeziorek).

Maciej (Maciej Józef Michał), syn Michała i Mańkowskiej, ur. w Dąbrowie 1754.29/IX. r. (LB Gościeszyn), porucznik wojsk pruskich w latach 1775-1791 (Ws. 96 k. 163v; Py. 166 k. 186), porucznik wojsk koronnych 1791 r., pieczętował się Gryfem (P. 1368 k. 8/9). Po ojcu dziedzic Zalesia Wielkiego 1791 r. (Py. 166 k. 186), ale t. r. jego siostra Julianna Lipska nazwana także dziedziczką Zalesia Wielkiego (P. 1368 k. 8/9), widocznie więc jeszcze nie dokonano działów. Potem był dziedzicem Zalesia, Liszkowa, Piekar i Słupi. Umarł bezpotomnie w Jeziorkach 1820.13/I. r. (Hip. Zalesia), ale nekrolog Franciszkanów śremskich, zwący go dobrodziejem tego konwentu, kładzie datę śmierci raz na 1/I, raz na 28/II. t. r. Jego żoną była Rozalia Teresa Trzcińska, córka Marcelego, ur. ok. 1779 r., zaślubiona 1796.20/XI. r. (LC Żoń; LC Św. Maria Magdal., Pozn., tu data ślubu 20/XII.). Od męża dostała 1804.7/IV. r. darowizną Zalesie i Liszkowo, następnego zaś dnia zapisem testamentowym Jeziorki, Piekary i Słupię (Hip. Zalesia). Miał też w r. 1806 r. z tytułu części spadkowej po ojcu zapis 4.904 tal. na hipotece Brzezna Nowego w pow. wągrow. (Hip. Wągr., Brzezno Nowe). Krótko po śmierci Macieja wyszła 2-o v. za Józefa Sulerzyckiego, dziedzica Chomiąży. Stało się to przed 1821.28/V. r. Umarła 1833.19/IV. r. (Hip. Jeziorek).

2. Ignacy, syn Macieja i Grodzieckiej, pisarz grodzki kościański, przysięgał na ten urząd w grodzie poznańskim 1734.24/IV. r. (Kośc. 169 k. 42), chorąży pancerny znaku Ludwika Szołdrskiego, wojewody poznańskiego (Ws. 181 k. 276), pułkownik J.Kr.Mci, obrany jednym z kandydatów na urząd podkomorzego wschowskiego (Ws. 178 k. 3), nominację jednak otrzymał A. Działyński. Wspomniany w zapisie matki z 1709 r. (Kośc. 310 s. 191). Umarł 1747.7/VII. r., pochowany 14/VII. u Reformatów w Poznaniu (LM Skórzewo; Sep. Reformatów Pozn.). Jego żoną była w r. 1723 Konstancja Skórzewska, wdowa po dwóch mężach, Mikołaju Zakrzewskim i Kazimierzu Grodzieckim (P. 1191 k. 244, 1210 II k. 135v) Z. T. P. 41 k. 6). Nie żyła już 1753 r. Jedyny, jak się zdaje, syn, Wojciech Feliks, ur. w Godurowie, ochrzcz. 1724.27/IV. r. (LB Strzelce), umarł zapewne młodo, skoro spadkobiercą Ignacego był brat Józef, który tego spadku zrzekł się 1751 r. (Ws. 181 k. 276).

(II) Michał Antoni, syn Dobrogosta i Duczymińskiej, ochrzcz. we wrześniu 1667 r. (LB Gościeszyn, ale tu jedno tylko imię: Michał). Wespół z siostrą Katarzyną owdowiałą Trzcińską, jako spadkobiercy siostry Heleny zamężnej Koszutskiej, skwitowali 1714 r. Felicjana Koszutskiego, brata i spadkobiercę jej męża, z 500 zł. z jej posagu (I. Kal. 159 s. 210). Wraz z żoną swą, Teresą Tulczyńską, wydzierżawili 1715 r. na trzy lata wieś Byszki od ks. Aleksandra Działyńskiego, kanonika poznańskiego i proboszcza złotowskiego (N. 198 s. 142). Synowie: Paweł, Józef i Sylwester Piotr, ur. w Byszkach 1717.1/I. r. (LB Ujście).

Paweł Józef, syn Michała Antoniego i Tulczyńskiej, ur. w Byszkach 1713.25/I. r. (ib. ), chyba identyczny z głośnym Pawłem Józefem, generałem wojsk pruskich. Ten to Paweł Józef, generał porucznik wojsk pruskich, kawaler orderów, komendant regimentu huzarów, przez swego podkomendnego i plenipotenta, kapitana huzarów Jana Adama Fryderyka Szekely kontraktem z 1774.4/V. r. nabył od Wojciecha Borzęckiego za 30.000 zł. węg. dobra Gutowy Wielkie i Małe, Kleparz, Sławęcino, Bierzglino i części w Stawie. Generał zmarł 1775.15/XII. r. (Ledebur). Jego żoną była Krystyna Zofia von Jingeverk Jungefelth (G. 100 k. 590v). Może córkami lub wnuczkami generała były: Helena, niezamężna, komunikująca w zborze w Orzeszkowie w latach 1797-1802, zaś w latach 1804-1813 już żona Retza, Stefania, niezamężna w latach 1798-1799, Anna Martyna, niezamężna w latach 1800-1804, Augusta, niezamężna w latach 1813-1814 (LB Orzeszkowo, dyssyd.), wreszcie Krystyna, niezamężna 1813 r., w latach 1824-1828 za Janem Fryderykiem Joricke (LB Św. Jan, Pozn., dyssyd.).

II) Marcin _Koziołek_, syn Jakuba i Golczewskiej, obok brata Andrzeja nabywca 1539 r. części w Małachowie Szemborowic od Andrzeja M-go (G. 335a k. 223v). Jego żona Apolonia (Polonia) Węgierska kwitowała 1560 r. swego ojca Michała z wyposażenia (G. 39 k. 206v).

III) Jan _Kozieł_, _Koziełek_, syn Jakuba i zapewne Golczewskiej, wspomniany 1643 r. (G. 335a k. 283v), otrzymał od Tomasza M-go zapis aprobowany 1582 r. przez jego żonę Annę z Wolanowskich (G. 60 k. 7). Krzysztofowi M-mu i żonie jego Dorocie ze Zdzychowskich zapisał 1585 r. dług 60 złp. (G. 62 k. 4v). Pozywał o zwrot długu 1586 r. Wojciecha, syna zmarłego Andrzeja M-go Koziełka (G. 274 k. 668v). Braci tego Wojciecha, swoich bratanków, Jana, Macieja i Jakuba, pozywał 1590 r. o zwrot długu 11 złp. (G. 127 k. 484), zaś 1593 r. skwitował owych bratanków ze sprawy o dług 6 grz. (G. 65 k. 180, 297v). Od Wojciecha Strzałkowskiego kupił 1593 r. za 2.000 złp. części w Małachowie Złych Mięsic i w pustce Małachówku (G. 65 k. 78v), 337 k. 4v). Marcin, Jana i Sebastiana M-ch Myśliborów skwitował 1599 r. z sumy 222 złp., za którą to sumę ich zmarły stryj Sebastian zastawił mu był części w Małachowie Złych Mięsic (G. 66 k. 82). W charakterze rodzonego stryja astystował 1602 r. przy transakcji bratankowi Jakubowi (G. 337 k. 213). Od Sebastiana M-go Myślibora kupił 1608 r. za 900 złp. jego części po rodzicach i po stryju w Małachowie Złych Mięsic (P. 1406 k. 455v) i t. r. od jego brata Jana M-go Myślibora części tamże za 1.200 złp. (G. 337 k. 278). Umarł w r. 1609, przed 4/XI. (G. 70 k. 150, 319). Jego żoną pierwszą była Regina Moszczyńska, córka Jakuba i Anny z Drachowskich, zaślubiona 1593 r., między 17/VII. a 27/VIII. (G. 65 k. 97, 338), której 1594 r. na połowie części swych w Małachowie Złych Mięsic oprawił posag 550 złp. (G. 337 k. 31v). Ponowił oprawę na tę samą sumę 1598 r. (ib. k. 147v). Regina zapewne już nie żyła 1606.3/VII. r. (P. 1537 k. 327). Drugą żoną Jana była Anna Skórzewska, wdowa po Jakubie M-im Zygmunciku której na krótko przed ślubem, 1607.6/VII. r. po odebraniu z jej rąk 200 zł. zobowiązał się tę sumę oprawić jako posag na swoich częściach w Małachowie Złych Mięsic (G. 69 k. 297). Od Macieja Drachowskiego Serowego otrzymała ona 1609 r. zapis długu 35 zł. (G. 70 k. 247). Bezdzietna, nie żyła już 1611.9/VII. r. (P. 1550 k. 253v). Jan dla synów zrodzonych z pierwszej żony, Melchiora i Wojciecha, ustanowił 1609 r. opiekunów (G. 70 k. 45v).

(I) Melchior _Kozieł_, syn Jana i Moszczyńskiej, w 1609 r. jeszcze jak widzieliśmy, nieletni, wraz z bratem skwitowany 1610 r. przez Barbarę w Wierzchowskich Strzałkowską ze sprawy o depozyt cennych ruchomości (G. 70 k. 497v). Obaj oni byli 1611 r. pozywani przez Łukasza Moszczyńskiego (P. 145 s. 378), ale ów Łukasz jeszcze i 1613 r. występował w charakterze ich opiekuna. Brata Wojciecha, z którym 1621 r. przeprowadził działy (G. 75 k. 593), Melchior skwitował 1623 r. na poczet kapitału 1.300 złp. z wypłaconych 1.200 złp. (G. 76 k. 487). Od Łukasza Moszczyńskiego i jego żony Agnieszki ze Słowęckich otrzymał 1625 r. zobowiązanie wyderkafowej sprzedaży na trzy lata za 3.000 złp. wsi Suszewo p. gnieźn. (Kc. 19 k. 411v), ale 1626 r. tę wieś kupił od tych małżonków za 4.500 złp. wieczyście (P. 1415 k. 528) i zaraz sprzedał ją wyderkafem za 2.000 złp. Piotrowi Gliszczyńskiemu i żonie jego Annie z Żarczyńskich (ib. k. 529v). Suszewo sprzedał 1628 r. za 4.000 złp. Oktawianowi Garnkowskiemu (P. 1416 k. 89). Żył jeszcze 1658.27/VII. r., kiedy to na budowę kościoła w Witkowie cedował sumę 200 zł., którą miał u Bartłomieja Goczałkowskiego (G. 83 k. 358v), nie żył już 1667.18/VII. r. (P. 1079 k. 666v). Miał z Jadwigi Sławęckiej, poślubionej przed 1618.21/V. r. (P. 1411 k. 18), już nie żyjącej 1677 r., synów Jakuba i Krzysztofa, oraz córkę Agnieszkę, ochrzcz. 1620.14/XII. r.

1. Jakub, syn Melchiora i Sławęckiej, otrzymał 1675 r. od Jakuba Kazimierza Czarlińskiego zapis długu 600 złp. z tytułu kontraktu o część Orchowa p. gnieźn. (G. 85 k. 183). Umarł między 1676.6/VII. r. a 1677.25/VIII. r. (ib. k. 310v). Jego żoną była Jadwiga z Czarlińskich córka Stanisława, która dokonała 1676 r. działów części ojczystych w Orchowie ze swymi braćmi, Wojciechem, Kazimierzem i Jakubem (ib.). Będąc już wdową, idąc 2-o v. 1677 r. za Mikołaja Czplickiego, 25/VIII. na krótko przed ślubem z nim, zapisała mu dług 500 złp. (G. 86 k. 45). Już nie żyła 1697 r. (G. 90 k. 152v). Dzieci: Jan, Sebastian, Maciej (ten nieletni 1677 r.) i Jadwiga, żyjąca jeszcze 1698.11/VI. r. a zapewne i 1700 r.

Jan, syn Jakuba i Czarlińskiej, mieniący się jedynym spadkobiercą rodziców (Maciej niewątpliwie już nie żył, a o Sebastianie 1698.11/VI. r. nie wiedziano czy jeszcze żyje), zobowiązał się 1697 r. swą macierzystą część Orchowa sprzedać za 1.000 złp. Andrzejowi Jarnowskiemu, stolnikowi brzeskiemu kujawskiemu (G. 90 k. 152v; P. 1765 k. 289). W imieniu własnym i swego rodzeństwa, Sebastiana i Jadwigi, część w Młachowie Złych Miejsc(!) sprzedał 1700 r. za 2.100 złp. Michałowi Działyńskiemu, chorążemu pomorskiemu (P. 1139 XII k. 70v). A więc albo brat Sebastian odnalazł się, albo w dalszym ciągu nie miano pewności czy żyje i Jan musiał go na wszelki wypadek tu wymienić. Skwitował 1701 r. Jana Bardzkiego, dziedzica Karniszewa, z 1.000 złp. (P. 1140 II k. 108v). Ten Jan, syn Jakuba, zapewne identyczny z Janem, który 1694.28/IV. r. ożenił się z Anną Gozimirską, córką Aleksandra i Doroty z Kosickich (LC Witkowo; P. 1128 XIII k. 100v). Oboje nie żyli już 1739 r. (P. 1256 k. 21). Mieli syna Antoniego.

Antoni, syn Jana i Anny Gozimirskiej, w latach 1727-1744 posesor dóbr Dokowy Mokre (LB Dokowy Mokre), zaślubił w Ćmachowie 1738.4/II. r. Teresę Moszczeńską, dziedziczkę Ćmachowa (LC Biezdrowo), córkę Aleksandra i Doroty z Cieleckich, z którą wzajemne dożywocie spisywał 1739 r. (P. 1256 k. 21), a 1740 r. oprawił jej posag 7.000 złp. (P. 1260 k. 63v). Antoni umarł nagle 1756.23/III. r., pochowany w Poznaniu u Bernardynów (LM Skórzewo). Owdowiała Teresa t. r. kupiła za 34.000 złp. od Kazimierza Glińskiego wieś Przysiekę p. gnieżn. (P. 1317 k. 127). Sprzedał te dobra już 1761 r. za 57.500 złp. Stanisławowi Miniszewskiemu (P. 1331 k. 235v). Umarła między r. 1765 a 1782 (P. 1340 k. 104, 1359 k. 134v). Synowie: Ignacy, Ksawery i Stefan.

1) Ignacy (Ignacy Antoni Seweryn), syn Antoniego i Moszczeńskiej, ur. w Niegolewie, ochrzcz. 1740.5?VI. r. (LB Buk), wraz z braćmi i matką kwitował 1758 r. Teodora Koźmińskiego, wojewodzica kaliskiego, dziedzica Swarzędza (P. 1325 k. 149). Wespół z braćmi otrzymał 1768 r. od ciotki, panny Anny Moszczeńskiej zapis sumy 7.000 złp. (Kośc. 330 k. 233). Od Nepomucena Sokolnickiego kupił 1782.24/VII. r. za 55.000 złp. czwartą część jednej trzeciej Chraplewa oraz czwartą część wsi Chmielinka, Lipie i Nietrzeba p. pozn. (P. 1359 k. 135v), zaś 1783.23/VI. r. sprzedał owe dobra za 55.000 złp. Michałowi Moszczeńskiemu (P. 1360 k. 102v). W latach 1788-1791 był posesorem Granówka (LB Granowo). Od Antoniego Rudnickiego i jego żony Bibianny ze Stępczyńskich kupił 1803 r. za 185.000 zł. Oborzyska p. kośc. (Cieplucha). Pieczętował się Gryfem (Hip. Oborzysk). Umarł w Oborzyskach 1810.10/III. r., pochowany w tamtejszym kościele (LM Oborzyska). Potomstwa nie pozostawił. Żoną jego była Joanna Sokolnicka, córka Franciszka, chorążego gnieźnieńskiego, i Urszuli z Poklateckich, z którą 1782 r. spisał wzajemne dożywocie (P. 1359 k. 134v). Od Józefa Przeuskiego, miecznika kaliskiego, otrzymała ona 1787 r. zapis 40.330 złp. (P. 1375 k. 38). Jeszcze 1824 r. była ona dziedziczką Oborzysk (LB Łódź), ale 1829 r., zrujnowana, opuściła te dobra, a nabył je t. r. Maksymilian Wodpol (Cieplucha). Mieszkała 1843 r. w Pawłowicach (LB Oporowo), umarła zaś w Lesznie 1846.19/II. r. tknięta apopleksją, w wieku 84 lat, pochowana w Pawłowicach (LM Leszno). Córka Tekla Teodora, ur. w Poznaniu, ochrzcz. 1783.14/IX. r. (LB Św. Wojciech, Pozn.), zmarła młodo, jeszcze przed ojcem.

2) Ksawery (Władysław Franciszek Ksawery), syn Antoniego i Moszczeńskiej, ur. w Niegolewie, ochrzcz. 1741.27/VII. r. (LB Buk), regent grodzki koniński 1765 r. (P. 1340 k. 104), a 1768 r. regent grodzki pyzdrski (Kośc. 330 k. 233), podkomorzy J.Kr.Mci 1787 r. (Kośc. 335 k. 126). Występował 1760 r. w imieniu własnym i matki (P. 500 k. 128v), był 1787 r. plenipotentem Ksawerego Kęszyckiego, wojewody gnieźnieńskiego (Kośc. 335 k. 126). Z nieznanej mi małżonki miał córkę józefę, 1810 r. żonę Antoniego Górskiego, pułkownika wojsk Księstwa Warszawskiego.

3) Stefan (Brunon Stefan Jakub), syn Antoniego i Teresy Moszczeńskiej, ochrzcz. 1747.10/X. r. (LB Skórzewo), kwitował 1775 r. Eleonorę z Bnińskich Kosicką (Kośc. 332 k. 126). Bezżenny, zmarł w Oborzyskać u brata 1805.10/VII. r., pochowany w tamtejszym kościele (LM Oborzyska).

2. Krzysztof, syn Melchiora i Sławęckiej, dał 1668 r. zobowiązanie Chryzostomowi Moszczyńskiemu, iż mu sprzeda za 600 zł. całą swą część w Małachowie Złych Mięsic (G. 145 k. 95). Zobowiązał się 1677 r. połowę części w małachowie, zwanej Małachowszczyzna, spadłej na niego i na jego zmarłego brata Jakuba, sprzedać za 500 złp. wspomnianemu wyżej Moszczyńskiemu i stawić do akt celem aprobowania tej transakcji swoich nieletnich bratanków, kiedy tylko osiągną lata (G. 86 k. 36v). Żył jeszcze 1678.21/VI. r. (G. 86 s. 192). Jego żoną była już 1661.13/VIII. r. Katarzyna z Kosiczyna Belęcka, wdowa 1-o v. i 2-o v. po Janie Pląskowskim i Janie Niemieczkowskim (P. 1072 III k. 90), która 1664 r. skwitowała Jerzego Pląskowskiego z 375 złp., stanowiących połowę sumy oryginalnej 750 złp. (P. 1075 k. 811). Skwitowana 1667 r. przez męża z 1.000 złp., które była mu zapisała przed ślubem (P. 1079 k. 666v), żyła jeszcze 1678.21/VI. r. (G. 86 s. 192).

(II) Wojciech _Kozieł_, syn Jana i Moszczyńskiej, nieletni 1609 r., jak również i 1613 (G. 70 k. 45v, 72 k. 16), od Wojciecha Zajączkowskiego otrzymał 1622 r. zapis 100 zl. (G. 76 k. 171v). Wespół z bratem skwitował 1625 r. Łukasza Moszczyńskiego z 366 zł. ze spadku po ciotce Barbarze z Drachowskich Skrzetuskiej (Kc. 19 k. 413). Od Macieja M-go Skowrona dostał zobowiązanie 1631 r. zastawienia na trzy lata za 1.100 złp. części w Małachowie Szemborowic (G. 79 k. 300v). Ową sumę zastawną Wojciech cedował potem Cyprianowi M-mu (G. 82 k. 399v). Części Małachowa Wielkiego i pustki Małachówko sprzedał 1644 r. za 4.000 złp. Bartłomiejowi Kaczkowskiemu, chorążemu inowrocławskiemu (P. 1421 k.907v). Skwitowany 1653 r. przez swego zięcia Macieja Deręgowskiego z 2.000 złp. posagu za córką Elżbietą i z 1.200 złp. długu (G. 82 k. 686). Od Jana Radeckiego wydzierżawił t. r. na trzy lata Kołaczkowo p. gnieźn. (ib. k. 706). Spisał 1669 r. w Arcugowie testament, w którym zalecił pochować swe ciało w Gnieźnie u Franciszkanów, zaś wnuczkom swym po synu Jacku zapisał 300 złp., a starszemu synowi Janowi 1.000 złp. Tego też syna uczynił wykonawcą swej ostatniej woli, ale 1671.15/I. r. ten testament skasował (G. 140 k. 36, 101v). Nabył 1670 r. dom na wójtostwie gnieźnieńskim zwany "Sternikowska" z sadem, a potem w następnym testamencie z 1675.13/XI. r. legował ów dom swej wnuczce Helenie, córce syna Jacka. Nie żył już 1676.27/II. r. (G. 85 k. 656v. 91 k. 83v). Jego żoną, zapewne już 1622 r., była Anna Zajączkowska, córka Jana, której 1623 r. oprawił posag 500 złp. (G. 76 k. 171v, 337 k. 502). Jako spadkobierczyni brata Wojciecha Zajączkowskiego kwitowała 1655 r. Cieleckich, podstoliców poznańskich, spadkobierców stryja ks. Zygmunta Cieleckiego, proboszcza poznańskiego, z 2.000 złp. zapisanych temu jej bratu sposobem długu na Budziszewie przez Mikołaja Mielżyńskiego (G. 82 k. 1095), ją zaś z kolei skwitowała z 2.000 złp. wierzycielka brata, Anna z Rynarzewskich Cerekwicka (ib.). Umarła 1658 r., przed 5/VII. (G. 82 k. 1306, 1330, 83 k. 349v; P. 1070 k. 185). Synowie: Jan, Jacek, Mikołaj, ochrzcz. 1631.9/II. r. (LB Witkowo), i Stanisław, o którym 1658 r. nie wiedziano czy jeszcze żyje (P. 1070 k. 185). Z córek, Elżbieta, ochrzcz. 16634.4/I. r. (LB Witkowo), 1652 r. żona Macieja Deręgowskiego, zmarła między 1667 r. a 1668.31/XII. r. Anna, ochrzcz. 1636.8/V. r. (ib.), niezamężna 1658 r. (P. 1070 k. 185), t. r. wydana za Wojciecha Dobińskiego, umarła po 1676.13/VI. r.

1. Jan, syn Wojciecha i Zajączkowskiej, wespół z bratem Jackiem kwitował 1650 r. rotmistrza Wojciecha Jastrzębskiego z sumy 1.800 zł. stanowiącej żołd (P. 1061 k. 63). Z tymże bratem i siostrami sprzedał 1658 r. Kamionek, wieś odziedziczoną po matce, Wojciechowi Rynarzewskiemu za 1.300 zł. (P. 1070 k. 185, 265v). Od ojca i brata Jacka uzyskał 1662 r. cesję kontraktu zawartego 1658 r. przez rodziców z Zofią z Bogusławic Sierakowską (G. 83 k. 479). Żył jeszcze 1669.27/IV. r. (G. 146 k. 36).

2. Jacek (Hiacynt), syn Wojciecha i Zajączkowskiej, skwitował, jak to widzieliśmy, 1650 r. z żołdu rotmistrza Jastrzębskiego. Od ojca otrzymał 1652 r. cesję sumy 2.000 złp., zapisanej na Borucinie p. kal. Elżbiecie z Wysockich, żonie najpierw Wojciecha M-go, potem Andrzeja Zagórskiego, przez jej ojca Tomasza Wysockiego, a scedowanej ojcu Jacka 1651 r. (G. 82 k. 487v). Wespół z żoną wydzierżawił 1652 r. na trzy lata od Feliksa Bardskiego i żony jego Katarzyny w Wilczyńskich pod zakładem 1.500 złp. Marzelewo (G. 82 k. 541v). Od owdowiałej Katarzyny Bardskiej i jej synów trzymał jeszcze tę dzierżawę 1666 r. (G. 84 k. 339). Był 1658 r. niepiśmienny, w przeciwstawieniu do piśmiennego brata Jana (G. 83 k. 349v). Żył jeszcze 1673.9/VII. r. (LB Gniezno, Św. Michał), nie żył już 1679.30/IX. r. (G. 349 k. 14). Jego żoną była już 1652.15/VII. r. Teresa Malczewska, córka Jana i Zofii z Kunińskich (G. 82 k. 541v, 349 k. 14). Spisywał z nią 1653 r. wzajemne dożywocie i oprawił jej 2.000 złp. posagu (P. 1066 k. 105). Miała oprawę dożywocie na wsiach Borucino i Czechel, co zostało skasowane 1683 r., a synowie zabezpieczyli matce jej posagową sumę (P. 1106 X k. 17v). W 1685 r. wraz z synami i córkami skwitowała Jana z Rojewa Kaczkowskiego, chorążyca inowrocławskiego, z wszelkich długów i pretensji (G. 88 k. 76). T. r. skwitowana została przez córką Zofię i jej męża Bieganowskiego z 300 zł. posagu z dóbr rodzicielskich (G. 88 k. 62). Żyła jeszcze 1702 r. (G. 91 k. 71v). Synowie: Wojciech, Zygmunt i Mikołaj. Córki: Helena i Zofia, i której niżej, Anna, Marianna, Jadwiga i Izabela (Izabela Teresa), ochrzcz. 1673.17/I. r. (LB Witkowo), wszystkie cztery wymienione 1685 r. (G. 88 k. 76). Helena (z czasem zwana Elżbietą) 1677.2/III. r. w Witkowie wyszła za Melchiora Kazimierza Ćwierdzińskiego, wdową była już 1695 r., umarła między r. 1702 a 1711. Zofia, 1685 r. żona Samuela Hieronima Bieganowskiego, regenta grodzkiego i podstarościego gnieźnieńskiego, umarła po r. 1689.

1) Wojciech (Jan Wojciech), syn Jacka i Malczewskiej, kwitował 1679 r. Ignacego Malczewskiego ze 100 złp. zapisanych sobie przez swoją babkę Zofię z Kunina Malczewską i przez niego (G. 349 k. 49). W r. 1686 skwitował z 1.000 zł. Annę z Rokossowa, wdowę po Kazimierzu Turskim, i jej syna Jana Turskiego (P. 1112 VIII k. 50v). Od Jana Stawskiego i jego żony, Franciszki z Żegockich, wziął 1687 r. zastawem na rok za 1.000 złp. części wsi: Modła, Bienna, Zastruże, Poderzgowie i Podbiele p. kon. (G. 88 k. 200). Mowa o nim 1729.2/XII. r. jako o obłożnie chorym (G. 95 k. 65), ale wzmiankę o nim jako o nieżyjącym znam dopiero z r. 1736 (G. 97 k. 39v). Jego pierwszą żoną była Katarzyna Strzałkowska, córka Piotra, wdowa po Janie Szpotańskim, która na krótko przed ślubem zapisała 1680.11/XI. r. Wojciechowi dług 1.000 złp. (I. Kon. 63 k. 235). Skwitowała 1681 r. z 1.000 zł. Jana Los Golińskiego, burgrabiego ziemskiego konińskiego (Py. 155 s. 131). Żyła jeszcze 1685 r. (Py. 155 s. 70). Żenił się Wojciech po raz drugi z Joanną Wierzbińska, córką Jana i Zofii z Cielmowskich, i na krótko przedślubem 1687.7/II. r. otrzymał od jej matki zapis 1.000 złp. na Gurowie p. gnieźn. jako posag jej z dóbr macierzystych (G. 88 k. 147). Wzajemne dożywocie spisywali ci małżonkowie jeszcze t. r. (P. 1113 III k. 68v), a 1688 r. Joanna skwitowała swą matkę z majątku rodzicielskiego (P. 1115 IV k. 24v). Żyła jeszcze 1689 r. (I. Kon. 68 k. 47v). Trzecia żona Wojciecha to Ewa Baranowska, córka Andrzeja i Anny Wężykówny, z którą dożywocie spisywał 1698.16/VIII. r. (P. 1135 XI k. 88v; G. 89 k. 144). Kwitowała ona t. r. Franciszka Bagińskiego, obecnego dziedzica dóbr Gostuń, z zapisu danego przez poprzedniego dziedzica tej wsi, Kazimierza Obarzankowskiego (G. 90 k. 188v). Prowizje od swej sumy posagowej 2.000 złp. cedowała 1701 r. temu Bagińskiemu (G. 91 k. 50v), a 1704 r. skwitowała go z owej sumy posagowej, zapisanej zrazu na Gostuniu, potem zaś przeniesionej na Gorzykowo p. gnieźn., wieś dziedziczną Zygmunta Krzywosędzkiego (I. Kon. 72 k. 145v, 146v, 197). Żyła jeszcze Ewa 1726.31/XII. r. (Kc. 135 k. 169v), nie żyła już 1736 r. (G. 97 k. 39v). Chyba córką Wojciecha urodzoną z Wierzbińskiej była Teresa wydana przed 1732.25/I. r. za Szymona Godziszewskiego, nazwana rodzoną siostrzenicą ks. Władysława Wierzbińskiego, dziekana w Choczu Lipskim (I. Kal. 196/198 k. 113). Z Baranowskiej syn Józef Mikołaj, ochrzcz. 1705.27/I. r. (LB Św. Michał, Gniezno), zmarły niewatpliwie młodo, i córka Marianna, 1726.16/XI. r. żona Grzegorza Smukalskiego, żyjąca jeszcze 1747.5/IX. r., zmarła przed r. 1757, występująca 1736 r. jako jedyna córka i spadkobierczyni rodziców (G. 97 k. 39v). Nie wiem, z której żony Wojciecha, pierwszej czy drugiej, pochodził syn Andrzej.

Andrzej, syn Wojciecha, ksiądz, występował w latach 1726 i 1729 jako pełnomocnik ojca (Kc. 135 k. 169v; G. 95 k. 65). Chyba ten sam ks. Andrzej, misjonarz od Św. Jerzego, chrzestny 1732.18/VIII r. (LB Św. Trójca, Gniezno), proboszcz kaplicy Dzierzgowskich w katedrze gnieźnieńskiej 1737 r., nazwany wtedy wujem braci Kierskich, synów Adama i Teresy ze Strzałkowskich (G. 97 k. 193v).

2) Zygmunt, syn Jacka i Malczewskiej, wpomniany 1685 r. (G. 88 k. 76), żył jeszcze 1702 r. (G. 91 k. 71v).

3) Mikołaj, syn Jacka i Malczewskiej, ur. w Małachowie Wielkim, ochrzcz. 1669.14/IX. r. (LB Witkowo), w imieniu własnym i brata Wojciecha zawierał 1696 r. komplanację z Adamem Pniewskim (G. 90 k. 111). Od Wojciecha Szczypierskiego kupił 1699 r. za 2.500 zł. części zwane Budziszewszczyzna we wsi Podkoce p. kal. (I. Kal. 153 s. 518, 522v). Owe części w Podkocach sprzedał 1700 r. za 4.600 zł. Stanisławowi Kiełczewskiemu (I. Kal. 142 k. 613). Od matki i brata Zygmunta otrzymał 1702 r. cesję sumy 2.000 złp. na wsiach: Borucin, Czechlin i Dobiesław, zapisanych niegdyś ich dziadowi Wojciechowi, spadłej potem na ich ojca Jacka (G. 91 k. 71). Nie żył już 1710 r. (P. 1145 k. 109). Ożenił się po raz pierwszy 1696.3/V. r. z Marianną Komorowską, wdową po Władysławie Kwiatkowskim, od której wigilią ślubu otrzymał zapis długu 4.000 złp. (LC Św. Trójca, Gniezno; G. 90 k. 80v). Nie żyła już ona 1700 r., kiedy to jej synowie i córki z pierwszego małżeństwa kwitowali Mikołaja z pozostawionych przez nią ruchomości (I. Kal. 154 s. 37). Ożenił się t. r. Mikołaj powtórnie 25/XI. z Zofią Miaskowską (LC Czerlejno), córką Jana i Zofii Smoguleckiej, która t. r. otrzymała od swego brata Kaspra zapis 1.000 złp. (P. 1140 VI k. 67v). Będąc już wdową po Mikołaju M-im i 2-o v. żoną Kazimierza Strzeleckiego ta Zofia 1711 r. wzięła zastawem za 10.000 złp. Chaławy od Konstancji z Niegolewskich Zakrzewskiej chorążyny łeczyckiej, i od córki jej z pierwszego męża, Anny Szołdrskiej (P. 1146 I k. 151v). Żyła jeszcze 1732.12/VII. r. (P. 1232 k. 191). Występowała 1731 r. wraz z synem Łukaszem M-im (G. 95 k. 112; Kośc. 317 s. 224). Po tym Łukaszu, który przeniósł się na Ruś, poszli Gryfici M-cy licznie rozrodzeni, osiedleni w południowo-wschownich województwach Rzeczypospolitej. Inny syn Mikołaja i Miaskowskiej, Józef zawierał 1732 r. ugodę z przyrodnim bratem Kazimierzem Strzeleckim (P. 1232 k. 191).

IV) Zygmunt _Koziełek_, syn Jakuba i zapewne Golczewskiej, wspomniany 1543 r. (G. 335a k. 283v), zapewne umarł wcześnie.

V) Sebastian _Kozieł_, syn Jakuba i zapewne Golczewskiej, kwitował brata Andrzeja z długu 17 (7?) grz. 1562 r. (G. 41 k. 485v). Żył jeszcze 1579 r. (P. 932 k. 716). Chyba tego to właśnie Sebastiana, już nie żyjącego 1613.16/II. r., syn Jan okazywał wtedy rany zadane mu w mieście Podgórze przez Łukasza Nieniewskiego (G. 132 k. 483).

V. Tomasz _Kozieł_, _Koziełek_, syn Mikołaja, niedzielny z braćmi w latach 1506-1507 (G. 25 k. 283, 151v), od brata Stanisława otrzymał 1513 r. zobowiązanie sporzedaży wyderkafowej za 4 grz. części w Małachowie Szemborowic (G. 25 k. 337). Od swego rodzonego bratanka Feliksa (nie wiem po którym z braci?) otrzymał 1528 r. zobowiązanie sprzedania za 20 grz. części w Małachowie Szemborowic (G. 31 k. 328), co zostało dopełnione 1539 r. (G. 335a k. 224v). Takież zobowiązanie do sprzedaży za 10 grz. części w tejże wsi dostał 1533 r. od swej rodzonej bratanicy Zofii, córki brata Stanisława (G. 335a k. 165). Dokonał 1538 r. podziału dóbr ojczystych i macierzystych Małachowie Szemborowic z bratem Jakubem (G. 31 k. 329). Skwitowany 1540.28/X. r. przez swe dzieci, Mikołaja, Agnieszkę i Barbarę, z całej ich części w Małachowie Szemborowic, należnej im po zmarłej matce, Małgorzacie Golemowskiej (G. 32 k. 246). Umarł między r. 1544 a 1558 (G. 335a k. 302v, 37 k. 376). Jego pierwszą żoną była wspomniana wyżej Małgorzata Golemowska, córka Wojciecha, wdowa 1-o v. po Marcinie M-im zwanym Broniek (P. 786 k. 49v), której 1516 r. na połowie swych dóbr w Małachowie Szemborowic oprawił 12 grz. posagu (G. 335a k. 39). Jak widzieliśmy, nie żyła już 1540.28/X. r. Swojej drugiej żonie, Jadwidze Chwalikowskiej, na połowie swej części w tejże wsi oprawił 1544 r. posag 20 grz. (ib. k. 302v). Owdowiawszy Jadwiga wyszła 2-o v. 1558 r. za Wojciecha Drachowskiego Lisa, który krótko przed ślubem zobowiazał się 25/VIII. oprawić jej 45 grz. posagu (G. 37 k. 375v). Nie żyła już 1579.17/VI. r. (G. 57 k. 548v). Ze wspomniałych wyżej dzieci z pierwszej żony, Barbara M-a Koziełkówna, będąc już wdową po uczc. Wawrzyńcu, mieszczaninie i szewcu z Trzemeszna, prawa swe po rodzicach do Małachowa Szemborowic jak również z działu z innymi siostrami cedowała 1579.6/VI. r. Marcinowi M-mu Skowronowi (G. 57 k. 527). Z drugiego małżeństwa były córki pisane Koziełkównami: Katarzyna, 1579 r. żona Zygmunta M-go, i Anna 1579 r. żona Piotra Gałęskiego. Obie dokonały t. r. podziału między siebie dóbr ojczystych (G. 57 k. 355) i zobowiązały się jednocześnie całe ich ojcowskie części w Małachowie Szemborowic sprzedać Maciejowi M-mu Skwronkowi za łączną sumę 440 złp. (P. 932 k. 716, 718v; G. 58 k. 363v).

VI. Stanisław _Koziełek_, syn Mikołaja, niedzielny w braćmi w latach 1596-1507 (G. 25 k. 151v, 283), swoją część w Małachowie Szmborowic, przypadłą mu z działu braterskiego, sprzedał wyderkafem w r. 1516 za 4 grz. bratu Tomaszowi (G. 27 k. 82). Nie żył już 1518 r., kiedy wdowa po nim Katarzyna Żołecka nabyła za 20 grz. od Wojciecha Żołeckiego zwanego Smagadło część we wsi Małe Żołcze p. gnieźn. (G. 335a k. 46v). Nie żyła już 1532 r. (G. 29 k. 312v). Syn Stanisław Błażej oraz córki Zofia i Jadwiga otrzymali 1519 r. od ich stryja Jakuba zapis trzech i pół grzywien długu (G. 27 k. 193v). Błażej, jeszcze nieletni, sprzedał t. r. wyderkafem całą część ojczystą w Małachowie Szemborowic za 4 grz. stryjowi Tomaszowi (ib. k. 223). O Jadwidze nie wiem nic więcej. Zofia swoją część w Małym Żołczu, odziedziczoną po matce, sprzedała 1532 r. za 30 grz. Wojciechowi Żołeckiemu Nogawce i Janowi Żołeckiemu cz. Jelitowskiemu Kosowi, braciom swym stryjecznym (G. 29 k. 312v, 31 k. 249v, 335a k. 163), zaś 1533 r. część ojczystą w Małachowie Szemborowic sprzedała za 10 grz. stryjowi Tomaszowi M-mu (G. 335a k. 165). Była już 1537.31/X. r. żoną szl. Wawrzyńca Ostrowąskiego, młynarza młyna Wiesiołowskiego.

VII. Andrzej _Kozieł_, syn Mikołaja, niedzielny z braćmi w latach 1506-1507 (G. 25 k. 283, 25 k. 151v). Od Urszuli Mikołajewskiej, wdowy po Macieju Gałczyńskim Korczaku, kupił 1618 r. za 15 grz. część w Mikołajewicach Górnych (G. 335a k. 47v). Żył jeszcze 1538 r. i był wtedy dziedzicem części w Małachowie Szemborowic (G. 31 k. 306). Zob. tablice 1-4.

@tablica: Małachowscy h. Gryf (_Kozły_, _Koziełki_, _Zygmunciki_) 1

@tablica: Małachowscy h. Gryf (_Kozły_, _Koziełki_, _Zygmunciki_) 2

@tablica: Małachowscy h. Gryf (_Kozły_, _Koziełki_, _Zygmunciki_) 3

@tablica: Małachowscy h. Gryf (_Kozły_, _Koziełki_, _Zygmunciki_) 4

Nie wiem, po którym z powyższych braci a synów Mikołaja pochodził Feliks Koziełek, który 1528 r., jako syn zmarłego M-go Koziełka, dał swemu rodzonemu stryjowi Tomaszowi zobowiązanie do sprzedania za 20 grz. części w Małachowie Szemborowic (G. 31 k. 328), czego dopełnił 1539 r. (G. 335a k. 224v). Kwitował 1541 r. Macieja, Mikołaja i Stanisława M-ch Kępów, stryja z bratankami, swoich zaś wuja i braci cioteczno-rodzonych z 12 grz. swego majątku z Małachowa Kępicz po swej zmarłej matce (G. 32 k. 276v). Kwitował t. r. swego brata ciotecznego, ks. Mikołaja M-go, wikarego Św. Jerzego w Gnieźnie, z 9 grz. długu (G. 32 k. 368).

Wojciech _Kozieł_ na połowie swych części w Małachowie Złych Mięsic oprawił 1541 r. posag 45 grz. Jadwidze Małachowskiej, córce Mikołaja z Małachowa Wierzbięcic (G. 335a k. 251v).

Maciej _Koziełek_ czyli _Rolik_ otrzymał od Marcina Drachowskiego Lisa zapis 6 grz. długu (G. 43 k. 42). Był przedmieszczaninem gnieźnieńskim. Nie żył już 1566 r., kiedy wdowa po nim, uczc. Jadwiga wraz z dziećmi Rolika (tu nazwanego Feliksem!) skwitowała Drachowskiego z owych 6 grz. (G. 46 k. 238v).

Jan _Zygmuncik_ i jego żona Helena, rodzice Ewy, ur. w Małachowie 1604.7/VIII. r. (LB Witkowo).

Wojciech _Koziełek_, ojciec Agnieszki, ochrzcz. 1626.11/I. r. (ib.). Wojciech Kozieł i żona jego Anna Drachowska spisywali 1631 r. z Wojciechem Drachowskim, dziedzicem części w Wygrozowie, kontrakt pod zakładem 700 złp. (G. 79 k. 400). Może Kozłem był też Krzysztof syn zmarłego Stanisława, który 1642 r. zapisywał dług 100 zł. Władysławowi Wyganowskiemu (G. 80 k. 1045v).

Wiktoria Zuzanna Jaxa Gryf M-a, córka zmarłych Zygmunta i Julii z Kołyszków, ur. w Odessie 1894.11/VIII. r., zaślubiła w Poznaniu u Św. Wojciecha 1919.25/XI. r. dr Bronisława z Lusławic Strzemię Taszyckiego z Galicji.

>Małachowscy z Małachowa Szemborowic, Samborowic, dziś wsi zwanej Małachowo Szemborowice. Wyszli stąd między innymi M-cy o imionisku Kozieł, Koziełek, Zygmuncik, o których pod M-mi h. Gryf. Nie znaczy to jednak, by i wśród innych dziedziców tej wsi umieszczonych tutaj (o imioniskach _Hałasy_, _Kościany_) nie mogło być Gryfitów. Byli z całą pewnościa, tylko przemieszani z przedstawicielami innych rodów herbowych o tym samym nazwisku, brak mi zaś danych, które pozwoliłyby owych domniemanych Gryfitów (prócz Koziełków) wyodrębnić. Z niejakim prawdopodobieństwem możnaby to przypisać XV-wiecznym dziedzicom owej wsi, wśród których powtarza się kilka razy imię Sambor, które musiało dać poczatek nazwie wsi, a jest typowe dla Gryfitów.

Sambor z Małachowa, łowczy kaliski w latach 1420-1435 (Gąs.). Występował już 1496 r. (Py. 1 k. 202). Otrzymał 1421 r. zapis 6 grz. od Bawora ze Zborowa i jego syna Jana (Kośc. 6 k. 137v). Wespół z rodzonymi braćmi, Wawrzyńcem i Mirosławem, dziedzice w Młachowie, zapisali 1424 r. sumę 150 grz. swemu bratu, klerykowi Bogusławowi (Acta Actic. Cons. Gnieźn. A. I 10). Innym rodzonym bratem Sambora był Mikołaj z Małachowa, który 1410 r. miał sprawę a opatem lędzkim (G. 1 k. 65). Wspomniany wyżej, Mirosław i Wawrzyniec, bracia niedzielni z Małachowa, mieli 1424 r. termin ze strony Piotra i jego bratanka Jana, dziedziców z Nowego Ćwierdzina (G. 3 k. 211v).

Wojciech z Małachowa, chyba żyjący jeszcze 1450 r. (G. 6 k. 125v), miał synów Sambora i Piotra. Ten drugi żył jeszcze 1450 r. (ib.). Sambor na dwóch częściach w Małachowie i na sołectwie w nowej wsi zwanej Samborowo oprawił 1443 r. 50 kop gr. posagu swej żonie Katarzynie (P. 1379 k. 68). Jak się zdaje, była ona Napruszewską (G. 262 k. 103v). Sambor z bratem Piotem należeli 1449 r. do arbitrów godzących Annę, wdowę po Wracisławie z Chwalikowic oraz jej dzieci z Krzystkiem z Małachowa, synem Tomasza, przy czym za Krzystka poręczyli, iż bedzie z nią żył w pokoju (G. 6 k. 105v). Sambor żonie Katarzynie oprawił 1449 r. posag ponownie, tym razem 80 grz., na swej części w Małachowie (P. 1380 k. 45v). Już nie żył 1483.27/XI. r., kiedy to owdowiała Katarzyna wraz z niedzielnym synem Przecławem kwitowała z 60 grz. Marcina Budzisławskiego, a to za czterech kmieci, których mieli oni we wsi Małe Siernicze (G. 12 k. 60v, 61). Synowie, Przecław i Krystyn. Córki, Anna, już nie żyjaca 1496.13/VII. r., żona Macieja Karsowskiego, i Sądka, żyjąca jeszcze 1499.9/X. r. (G. 18 s. 88).

1. Przecław, syn Sambora i Katarzyny, wraz z bratem Krystynem otrzymał 1462 r. od Małgorzaty(!), żony Sambora z Małachowa, rezygnację sumy 150 grz. wniesionej z Rosnowa (Rożnowa?) na Małachowo (P. 1384 k. 153v). W latach 1484-1486, jako rodzony wuj, był opiekunem Barbary, córki zmarłego Macieja Malczewskiego (G. 12 k. 100, 131v). Skwitowany 1485 r. przez Jana Świdra z Czyżewa z posagu bratowej, wdowy po bracie Krczonie (Krystynie) (G. 12 k. 111v). Dziedzic w Małachowie Szemborowic był w latach 1475-1487 opiekunem Barbary, córki zmarłego Macieja Malczewskiego (G. 12 k. 100, 13 k. 27). Pozywany 1494 r. przez Wojciecha Karsowskiego o najazd na Karsewo i wzięcie siłą w opiekę zmarłej już teraz Barbary, siostry stryjecznej tego Karsowskiego, wraz z 20 grz. i z jej ruchomościami (G. 23). Skwitował 1497 r. Wincentego Karsowskiego i jego bratanków z posagu swej siostry, zmarłej Anny, żony Macieja Karsowskiego (G. 17 k. 8). Już nie żył 1499.9/X. r. (G. 18 k. 88), a po jego bezdzietnej śmierci bliższość do spadku po nim w Małachowie Szemborowic przypadła Wojciechowi, synowi Michała Karsowskiego (G. 18 s. 369; P. 1389 k. 193), zwącego Przecława swym stryjem.

2. Krystyn, Krczon, syn Sambora, na połowie części należnej mu z działu z bratem we wsiach Małachowo i Siernicze p. gnieźn. oprawił 1473.13/XII. r. posag 60 grz. żonie swej Annie (P. 1386 k. 2v). Oboje już nie żyli 1485 r., kiedy to Jan Świder z Czyżewa ze swym bratankiem skwitowali Przecława, dziedzica w Małachowie Szemborowic, z posagu Anny, siostry rodzonej Jana Świdra (G. 12 k. 111v, 156v). Zob. tablice.

@tablica: Małachowscy (z Małachowa Szemborowic)

Krzysztof z Małachowa Szemborów(!) miał 1469 r. termin ze strony Tomasza cz. Krystka z Małachowa (G. 9 k. 3). Przybysław z Małachowa Szemborowic ręczył 1494 r. za Macieja Klimka z Malczewa, iż bedzie żyć w pokoju z Przecławem z Malczewa (G. 16 k. 85).

>_Hałasy_, _Hałaski_. Bracia rodzeni, Szymon, Andrzej i Klemens, a siostra ich Dorota, która 1487 r. od brata Klemensa z Małachowa Szemborowic otrzymała zapis 6 grz. czynszu rocznego i tyleż od bratanków, Jana i Wawrzyńca (G. 13 k. 57). Była i druga siostra, Katarzyna, żona (Jana?) Michałkowskiego, nie żyjąca już 1486 r. (ib. k. 20).

1. Szymon nie żył już 1481.25/V. r., kiedy to między Elżbietą, wdową po nim, teraz 2-o v. żoną Bartłomieja M-go, a jej szwagrami, Andrzejem i Klemensem, założone zostało vadium 60 grz., aby żyli ze sobą w pokoju (G. 11 k. 31v, 36v). Spory dotyczyły dóbr po jej pierwszym mężu w Małachowie, do których posesji pretendowali ci szwagrowie jej z tytułu opieki nad bratankami. Elżbieta t. r. uzyskała intromisję do owych dóbr (ib. k. 47). Arbitrzy przeprowadzili 1482 r. ugodę pomiedzy zwaśnionymi stronami (ib. k. 82). Żyła jeszcze Elżbieta 1492 r., niedzielna z synami (G. 15 k. 179). Było tych synów dwóch, Marcin i Jan.

1) Marcin, syn Szymona i Elżbiety, po śmierci ojca pozostawał od opieką stryjów, Andrzeja i Klemensa. Od swych stryjecznych braci, Jana i Wawrzyńca, otrzymał 1487 r. dla siebie i dla swego niedzielnego brata Jana zobowiązanie wypłaty grzywny za ich dobra ojczyste (G. 13 k. 51). Żył jeszcze 1492 r., kiedy ci stryjeczni bracia jemu, jego bratu i ich matce, niedzielnym z nim, zeznali dług półtorej grzywny (G. 15 k. 179).

2) Jan zw. Szymunek, syn Szymona i Elżbiety, wspomniany 1482 r. (G. 11 k. 82). Pewne swe części w Małachowie Szemborowic 1492 r. sprzedał wyderkafem za półtorej grzywny Wojciechowi M-mu, niegdyś Gałczyńskiemu, swemu rodzonemu siostrzeńcowi (G. 15 k. 156v). Swoją część tamże sprzedał wyderkafem 1505 r. na trzy lata Pawłowi M-mu Gambaczowi (G. 25 k. 573v), a 1507 r. tę lub inną część w tej wsi sprzedał za 30 grz. Wojciechowi, Marcinowi, Janowi, Jakubowi, Tomaszowi, Stanisławowi i Andrzejowi, braciom M-im Koziełkom. T. r. skwitował Mikołaja M-go Koziełka (G. 335a k. 6v, 25 k. 151v). Od Macieja Chłędowskiego nabył wyderkafem 1509 r. za 10 grz. część w Chłędowie p. gnieźn. (G. 19 k. 86v). Ks. Paweł z Chodakowa, kanonik metropolitalny gnieźnieński, stawiał mu 1510 r. pod zakładem 60 grz. poręczycieli zapewniających, iż będzie z nim żyć w pokoju. Nazwany wtedy dziedzicem w Kołaczkowie (G. 19 k. 148). Od Macieja i Andrzeja, braci Zdzychowskich, kupił 1512 r. za 20 grz. dwa półłanki w Kołaczkowie (G. 335a k. 15). Stawiał 1512 r. poręczycieli wzajemnie z Wawrzyńcem Ćwierdzińskim, iż będą żyć ze sobą w pokoju (G. 25 k. 315). Dwa półłanki w Kołaczkowie sprzedał wyderkafem 1518 r. za 20 grz. Mikołajowi Mielżyńskiemu (G. 335a k. 45). Jego żoną była Anna Kołacka, wdowa 1-o v. po Janie Zdzychowskim Rojku, która 1512 r. na połowie części w Zdzychowicach p. pyzdr. i na połowie części w Chłędowie oraz Kołaczkowie p. kcyń., swoich oprawnych po pierwszym mężu, zapisała 30 grz. wyderkafem obecnemu mężowi (G. 335a k. 15v). Nie żyła już 1515 r., kiedy Jan M. nabytą od niej część w Zdzychowicach sprzedał wyderkafem za 8 grz. Michałowi Zdzychowskiemu (P. 1392 k. 48v).

2. Andrzej _Hałas_, _Hałasek_, raz nazwany _Ruskiem_ (G. 13 k. 88v, 89), wespół z bratem Klemensem uzyskał 1481 r. termin przeciwko bratowej, wdowie po Szymonie M-im (G. 11 k. 31v). Żył jeszcze 1482.13/VI. r. (G. 11 k. 82), ale już 1487 r. synowie jego występowali jako dziedzice w Małachowie Szemborowic (G. 13 k. 77v), o nim zaś odtąd nigdzie ni wzmianki, zapewne więc wtedy już nie żył. Nie żył napewno 1488 r. (ib. k 88v, 89). Z nieznanej mi żony synowie, Jan i Wawrzyniec. A była też, jak się zdaje, córka za Gałczyńskim.

1) Jan _Hałas_, _Hałasek_, syn Andrzeja, dawał wespół z bratem 1487 r. zobowiazanie uiszczenia połowy jednej grzywny synom stryja Szymona M-go, o czym była mowa. Z bratem Wawrzyńcem był 1490 r. niedzielny w częściach Małachowa Szemborowic (G. 15 k. 24v). Obaj kwitowali t. r. Stanisława M-go z Małachowa Wierzbięcic z 5 grz., za które zastawili mu byli swoją ojcowiznę w Młachowie (ib. k. 59v). Pewne części w Małachowie Szemborowic Jan zastawił 1492 r. za półtorej grzywny swemu rodzonemu siostrzeńcowi, Wojciechowi M-mu, niegdy Gałczyńskiemu (ib. k. 156v). Obaj z bratem Wawrzyńcem synom stryja Szymona zeznali t. r. dług półtorej grzywny (ib. k. 179). Jan swoją część w Małachowie Szemborowic sprzedał wyderkafem na trzy lata 1497 r. za 10 grz. bratu Wawrzyńcowi (G. 17 k. 54). Swoją część dworu w tymże Małachowie sprzedał wyderkafem 1502 r. Wojciechowi Beacie małżonkom Gałczyńskim w sumie długu 8 grz. (G. 24 k. 177v), a 1504 r. był przez tych Gałczyńskich pozywany (ib. k. 261v). Pozywany był wraz z synem Mikołajem 1506 r. przez synów zmarłego Mikołaja M-go Koziełka (G. 19 k. 7, 7v). Jak się zdaje, żył jeszcze 1508 r., kiedy jego córka Barbara uzyskała termin przeciwko Janowi M-mu, synowi zmarłego Mikołaja (G. 24 k. 3221). Żoną Jana była 1506 r. Barbara (G. 25 k. 280v).

2) Wawrzyniec _Hałas_, _Hałasek_, syn Andrzeja, wzywał 1487 r. do uiszczenia dwóch grzywien Jakuba Barkałę z Małachowa (G. 13 k. 26v), który 1486 r. ręczył był jemu i bratu jego Janowi za Macieja Łukomskiego, iż uiści dwie grzywny za poranienie ich (G. 12 k. 150) Wraz z bratem Janem od Stanisława M-go nabył 1487 r. wyderkafem na trzy lata za 5 grz. jego ojcowiznę w Małachowie Filipowicz (G. 13 k. 77v). Od stryja Klemensa kupił 1492 r. za 17 grz. jego część w Małachowie Szemborowic (G. 15 k. 168), co ostatecznie załatwienie znalazło w 1494 r., ale już tylko za 30 grz. (P. 1388 k. 4). Skwitowany przez tego stryja 1499 r. z 20 grz długu z zapłaty za jego ojcowiznę i macierzyznę w Małachowie (G. 82 s. 82). Nazwany 1506 r. "de Koziołkowicz Malochowo" (G. 24 k. 289). Arbitrzy 1514 r. sądzili jego spór z Wojciechem M-im, też dziedzicem w Małachowie Szemborowic, o podział dóbr nabytych od Wojciecha Karsowskiego Flaka (G. 25 k. 481v). Połowę swej części w Małachowie Szemborowic 1528 r. darował synowi Wojciechowi (G. 335a k. 107v). Żył jeszcze 1532 r. (G. 29 k. 308). Swj żonie Katarzynie Wygrozowskiej, córce Jana, oprawił 1510 r. na połowie czwartej części Małachowa Szemborowic posag 10 grz. (P. 786 s. 203). Syn Wojciech i córka Jadwiga, 1530 r. żona Macieja Tomickiego, dziedzica w Drachowie.

Wojciech _Hałas_, syn Wawrzyńca i Wygrozowskiej, otrzymał, jak widzieliśmy od ojca 1528 r, darowizną połowę części w Małachowie Szemborowic, po to, by mieć na czym dać żonie oprawę. Występował 1542 r. jako stryj Wawrzyńca Wygrozowskiego (G. 335a k. 269). Wespół z Jakubem M-im Rykałą sprzedali swe części wsi pustej Kościanki p. pyzdr, za 500 zł. Wilibrordowi Młodziejewskiemu, do której to części ten uzyskał intromisję 1557 r. (Py. 176 k. 153). Synowi Łukaszowi Wawrzyniec rezygnował 1564 r. swoje części w Małachowie Szemborowic i t. r. dał mu zobowiazanie względem ewikcji tych dóbr (P. 1397 k. 310v; G. 43 k. 29v, 256v). Umarł między r. 1586 a 1591 (G. 64 k. 277v, 274 k. 681v). Jego pierwszą żoną była Helena, córka Łukasza Spytka Szlachcińskiego, której 1528 r. na połowie części w Małachowie Szemborowic oprawił 40 grz. posagu (G. 335a k. 108). Żyła ona jeszcze 1556 r. (P. 1396 k. 329v). Po raz drugi ożenił się Wawrzyniec z Magdaleną Zamysłowską, wraz z którą zapisywał 1569 r. dług 40 złp. ks. Mikołajowi z Krakowa, doktorowi medycyny, kanonikowi gnieźnieńskiemu (G. 49 k. 165). Była ona 1-o v. żoną Walentego Strzyżewskiego i 1586 r. pozywał ją sław. Andrzej Strożewski(!), mieszczanin gnieźnieński (G. 274 k. 681v). Umarła między r. 1591 a 1599 (G. 64 k. 277v, 66 k. 217v). Synowie, Marcin i Łukasz, ten z drugiego małżeństwa. Córka z drugiej żony, Dorota, żona Stanisława Strusińskiego, nie żyła już 1576 r. Marcin, bezpotomny, nie żył już 1564 r. (G. 43 k. 27v).

Łukasz _Hałas_, syn Wojciecha i Zamysłowskiej, dostał, jak widzieliśmy, 1564 r. od ojca jego część w Małachowie Szemborowic. Jako spadkobierca brata Marcina skwitował t. r. Wojciecha M-go Hałasa z 552 złp., które ten był zmarłemu winien (G. 43 k. 27v). Od Andrzeja M-go Koziełka kupił 1569 r. za 1.800 (800?) zł. jego części w Małachowie Szemborowic (P. 1398 k. 33; G. 49 k. 190). Skwitowany 1576 r. przez dzieci zmarłej siostry Strusińskiej za 100 złp., na poczet sumy 150 złp., zapisanej ich matce przez Zygmunta M-go Rykałę (G. 54 k. 225). Maciejowi M-mu Skowronkowi 1578 r. zobowiązał się sprzedać części po rodzicach oraz własną część "Koziełkowską" w Małachowie Szemborowic (G. 56 k. 426v). Od Seweryna Gołąbkowskiego 1583 r. nabył wyderkafem na trzy lata za 1.000 zł. części wsi Piściec z młynem i stawem w p. gnieźn. (P. 1399 k. 149v). Od Jakuba Kluszewskiego na wyderkaf kupił 1594 r. za 800 złp. połowę Marzelewa p. gnieźn. (P. 1401 k. 289). Od Jana Słuszkowskiego dostał 1608 r. zapis długu 15 zł. (Py. 134 k. 282v, 283v). Ożenił się 1564 r., krótko po 11/I. z Jadwigą Węgierską, córką Wojciecha. Zobowiązał się wtedy oprawić jej na połowie swych dóbr posag 650 złp. (G. 43 k. 28). Otrzymawszy od swego ojca donację części w Małachowie Szemborowic, t. r. na ich połowie posag ów oprawić (P. 1397 k. 332). Od teścia gotowizną dostał wtedy 300 złp. (G. 43 k. 124v). Jadwiga nie żyła już 1578.20/XI. r. (G. 56 k. 426v). Łukasz skwitował 1590 r. Jana i Stanisława Węgierskich, braci żony, ze 100 złp. (P. 954 k. 553). Spośród dzieci jego i Jadwigi wspomniany w 1578 r., to jest: Stanisława, Andrzeja, Barbary i Zofii (G. 56 k. 426v), jak się zdaje, tylko Zofia osiągnęła dojrzałość i jako "jedyna córka" 1597 r. była żoną Stanisława Kijewskiego (P. 1402 k. 349). Oboje Kijewscy żyli jeszcze 1608 r.

3. Klemens, Klimaszek obok brata Andrzeja w latach 1481-1482 uczestniczył w zatargach z ich owdowiałą bratową Szymonową M-a (G. 11 k. 31v, 36v, 47, 82). Wraz ze swymi bratankami, Mikołajem M-im Koziełkiem i Wawrzyńcem z Małachowa Szemborowic skwitował 1486 r. Jana Michałkowskiego i jego syna Wojciecha z posagu i wyprawy po swej zmarłej rodzonej siostrze Katarzynie (G. 13 k. 20). Siostrze Dorocie zeznał 1487 r. roczny czynsz 6 grz. (ib. k. 57). Swą część ojczystą w Małachowie Szemborowic sprzedał 1492 r. za 17 grz. bratankowi Wawrzyńcowi (G. 15 k. 168), a 1494 r. temuż sprzedał swą część ojczystą w tym Małachowie (G. 16 k. 62). Raz jeszcze kwitował Wawrzyńca 1499.13/IX. r., teraz z 20 grz. należnych za jego majątek po obojgu rodzicach w Małachowie Szemborowic (G. 18 s. 82). Nie żył już 1508.7/IX. r. (P. 786 k. 48). Katarzyna, żona Klemensa, 1469.29/IX. r. kwitowała swego szwagra Świętosława cz. Świąszka Ruchockiego z dwóch wiardunków (G. 8 k. 78). Jeśli przyjmiemy, że ów Klemens był identycznym z Klemensem, o którym wyżej była mowa, przyjdzie nam przypuszczać, iż pierwszym mężem owej Katarzyny był Ruchocki. Wprawdzie w 1482 r. również i ten Klemens nazwany "z Ruchocina", ale zdarzało się nader często, iż drugiego męża, który wraz z ręką żony przejął jej oprawną lub dożywotnią posesję w dobrach pierwszego jej małżonka, pisano od tych dóbr. Tak więc Katarzyna, żona Klemensa z Ruchocina wraz ze swymi synami, Wincentym i Wojciechem, 1482.25/X. r. sprzedała wyderkafem za półtorej grzywny dwie płosy roli w Ruchocinie Wielkim Michałowi Ruchockiemu, burgrabiemu gnieźnieńskiemu (G. 12 k. 5v). Ci dziedziczący w Ruchocinie synowie jej, Wincenty i Wojciech, pochodzili niewątpliwie z pierwszego jej małżeństwa. Z córek Klemensa i być może tej Katarzyny, Marta była 1493 r. żoną Jana Psarskiego (P. 1387 k. 190). Oboje żyli jeszcze 1497 r. Anna była 1505 r. żoną Marcina M-go Gambacza, zwanego też Szukałą i Oczkiem, z Małachowa Złych Mięsic. Żyła jeszcze 1508 r., nazwana wtedy Ruchocką, siostrą Wincentego Ruchockiego (P. 786 k. 48; G. 19 k. 44). Była oczywiście siostrą przyrodnią. Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Hałasy_, _Hałaski_)

>_Kościany_, _Kościanniki_. Mikołaj Kościan z Małachowa Szemborowic, mąż Anny Wygrozowskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Malińskim, która w r. 1527 lub 1528 swoją połowę w Wygrozowie p. gnieźn. darowała mu (G. 335a k. 104v). Nie żył już ów Mikołaj 1534 r., kiedy to Anna, wtedy już 3-o v. żona Wojciecha Drachowskiego, swoją część ojczystą w Wygrozowie sprzedała wyderkafem za 8 grz. Jakubowi Ćwierdzińskiemu (ib. k. 173), zaś 1537 r. całą swoją część w tej wsi sprzedała takimże sposobem za 40 grz. obecnemu mężowi (ib. k. 208v). Anna i jej trzeci mąż żyli jeszcze oboje 1542 r., kiedy części w Wygrozowie sprzedali za 100 grz. Jakubowi Ruchockiemu (ib. k. 268v). Dzieci Mikołaja: Piotr, Łukasz, Dorota i Barbara, z Małachowa Szemborowic, dziedzice w Wygrozowie, otrzymali 1538 r. zapis 11 grz. długu od Wojciecha Strzałkowskiego, dziedzica części w Małachowie Złych Mięsic i Małachowie Krzystkowic (G. 31 k. 320v). Owi synowie i córki t. r. działając w asyście stryja Andrzeja M-go i wuja Wojciecha Strzałkowskiego, swą ojczystą część w Wygrozowie sprzedali za 40 grz. Andrzejowi Wygrozowskiemu (P. 1394 k. 192).

Jak widzieliśmy, w charakterze stryja dzieci Mikołaja występował 1538 r. Andrzeja M., nie wiem jednak czy był to stryj rodzony. Andrzej M. Kościan żonie swej Dorocie Wygrozowskiej, córce Marcina, oprawił 1529 r. na połowie części w Małachowie Szemborowic 20 grz. posagu (G. 29 k. 45), zaś 1530 r. na tej połowie oprawił jej 12 grz. posagu (G. 335a k. 129v). Jedocześnie występował jako wuj Jadwigi Wygrozowskiej (ib. k. 129). Od Macieja Grzybowskiego cz. Wysławskiego kupił 1547 r. za 100 zł. jego część w Grzybowie Krzczonowic wraz ze spadkiem tam po bracie Walentym, zamordowanym (ib. k. 351v). Tę część w Grzybowie Krzczonowic sprzedał 1550 r. za 100 grz. Jakubowi M-mu cz. Grzybowskiemu (ib. k. 363v). Jego drugą żoną była Anna Wysławska, córka Wawrzyńca. Braciom jej 1532 r. dał zobowiązanie, iż na połowie dóbr swych w Małachowie Szemborowic, wolnych od oprawy pierwszej żony, oprawi posag tej Annie (G. 29 k. 269a). Chyba tego samego Andrzeja Kościana, nie żyjącego już 1566 r., córka Małgorzata otrzymała t. r. zapis 20 złp. długu od Andrzeja M-go Koziełka (G. 46 k. 123v). Potem,, 1569 r. była żoną Wojciecha Zaleskiego.

Jakub M. _Kościan_ kwitował 1574 r. z 12 grz. swego rodzonego brata Marcina M-go Kościana (G. 52 k. 173v). Czy nie byli to synowie Andrzeja? Marcin Kościan zapewne identyczny z powyższym bratem Jakuba, żył jeszcze 1578.20/XI. r., kiedy to był dzierżawcą części "Koziełkowskiej" w Małachowie Szemborowic (G. 56 k. 426v), nie żył już 1579.30/X. r. (G. 57 k. 698v). Żonie swej Febronii M-ej, córce Zygmunta, na połowie części swych w Małachowie Szemborowic oprawił 1561.23/VI. r. posag 30 grz. (G. 261 k. 198v). Nie żyła już 1592.9/XI. r. (P. 1400 k. 972). Jego synowie: Jan, Kasper, Andrzej i Wojciech oraz córki: Anna, Regina i Katarzyna, zostali 1579 r. skwitowani z 40 złp. przez Zygmunta M-go Rykałę (G. 57 k. 698v), a w 1590 r. otrzymali od Macieja M-go Skowrona zobowiązanie sprzedania za 300 zł. części w Małachowie Szemborowic (P. 953 k. 113v). Z nich, Regina, żona sław. Ambrożego Ptaszkowskiego, mieszczanina ze Stęszewa, skwitowała 1603 r. Kaspra M-go, syna zmarłego Maciej, z 33 zł., pochodzących z sumy 100 zł., zapisanej jej oraz jej rodzonym siostrom, Annie i Katarzynie (P. 973 k. 4). Jednocześnie skwitowała z majątku po rodzicach braci swoich: Kaspra, Jana, Andrzeja i Wojciecha (ib. k. 5v). Dożywocie z mężem spisywała 1606 r. (P. 1405 k. 644).

1. Jan _Kościan_, _Kościannik_, syn Marcina, wespół z bratem Kasprem części swoje oraz innych braci i sióstr w Małachowie Szemborowic sprzedali 1590 r. za 300 zł. Maciejowi M-mu Skowronowi (P. 1400 k. 464v). Żył jeszcze Jan 1603 r. (Kc. 124 k. 178v).

2. Kasper _Kościan_, _Kościannik_, zyna Marcina, występował, jak widzieliśmy, 1590 r. w imieniu własnym oraz braci, Jana i Wojciecha, kwitował 1603 r. z 300 zł. Jana Palędzkiego (Kc. 124 k. 178v). Z bratem Wojciechem skwitowany 1619 r. przez Aleksamdra i Jakuba braci Stawskich ze sprawy o rusznice (P. 140 k. 225v). Chrzestny w Kcyni 1621.14/III. r. i 1623.29/IV. r. (LB Kcynia). Od brata Wojciecha otrzymał 1623 r. zapis 100 zł. długu (Kc. 19 k. 180). Bezpotomny, nie żył już 1630 r. (P. 1023 k. 486v).

3. Andrzej _Kościan_, _Kościannik_, syn Marcina, otrzymał wraz z bratem Wojciechem 1590 r. zobowiązanie od Macieja M-go Skowrona sprzedania części w Małachowie Szemborowic za 300 zł. (P. 953 k. 112v). Swoją część po rodzicach w tej wsi 1592 r. dał wieczyście temuż Maciejowi (P. 1400 k. 972). Wraz z braćmi był 1603 r. skwitowany przez siostrę Reginę z ojcowskiego i macierzystego majątku (P. 973 k. 5v). T. r. umarł z zadanych mu ran, zaś o te rany jego bracia i spadkobiercy, Jan, Kasper i Wojciech pozywali Jana i Andrzeja Karnkowskich, kasztelaniców lędzkich (Kc. 124 k. 156).

4. Wojciech _Kościan_, _Kościannik_, syn Marcina, nieletni 1590 r. (G. 64 k. 25), za zezwleniem krewnych ojczystych, Zygmunta i Jakuba M-ch, zobowiązał się 1600 r. Kasprowi M-mu, synowi Macieja Skowrona, sprzedać za 100 grz. całą swą część w Małachowie Szemborowic, należną mu obok braci (G. 66 k. 495). Od Łukasza Czeluścińskiego otrzymał 1611 r. zobowiązanie sprzedania za 600 złp. części w Czeluścinie (G. 71 k. 43v), co zostało dokonane 1612 r. (P. 1408 k. 64). Andrzejowi, Wojciechowi i Jerzemu M-im, synom Macieja M-go Skowrona, dał 1613 r. zobowiązanie sprzedania im za 70 złp. całej części w Małachowie Szemborowic (G. 72 k. 154), dokonał zaś rezygnacji 1614 r. (P. 1409 k. 76v). Części w Czeluścinie sprzedał 1615 r. za 600 złp. Wojciechowi Kaczkowskiemu (P. 1409 k. 681v). Otrzymał 1619 r. zapis 800 zł. długu od Adama Kaczkowskiego (Py. 140 k. 129). Umarł między r. 1623 a 1629 (Kc. 19 k. 180; N. 176 k. 410). Jego żoną była 1619 r. Katarzyna Drachowska, córka Macieja zwanego Serowy i Agnieszki z Ćwierdzińskich. Oboje małżonkowie trzymali wtedy od Aleksandra i Jakuba braci Stawskich dzierżawę w Stawie (Py. 140 k. 226), skwitowali owych braci ze 100 zł. (P. 1004 k. 56v). Od Jerzego Ćwierdzińskiego i żony jego Anny z Modliszewskich za sumę 400 złp. długu wzięli 1622 r. zastawem część w Kołaczkowie (G. 76 k. 102). Katarzyna t. r. otrzymała od swej matki, porówni z siostrą Zofią, żoną Łukasza Czeluścińskiego, cesję sumy 3.000 zł. zapisanej jej przez męża (ib. k. 40). Bedąc już wdową, 1629 r. zapisała dług 100 zł. pannie Zofii Wygrozowskiej, córce Krzysztofa i Anny (N. 176 k. 410). W domu misjonarzy w Nakle poranił ją 1631 r. sław. Wojciech Ciski, mieszczanin tamtejszy (N. 66 k. 39v). Córka Katarzyna, spadkobierczyni ojca i stryja Kaspra, żona sław. Stanisława Rajewicza, mieszczanina nakielskiego, sumę 290 złp., zapisaną temu stryjowi przez Adama Kunińskiego, cedowała 1629 r. Janowi Glińskiemu (P. 1023 k. 486v). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Kościany_, _Kościanniki_)

Marcin M. i Febronia, oboje już nie żyjący 1592 r., rodzice Andrzeja, który t. r. części po rodzicach w Małachowie Szemborowic sprzedał za 1.000 zł. Maciejowi M-mu Skowronowi (P. 1400 k. 972).

Władysław, posesor części w Młachowie Szemborowic, i żona jego Marianna, rodzice Zofii, ur. tamże, ochrzcz. 1681.26/IX. r. (LB Witkowo)

>Małachowscy z Małachowa Wierzbięcic p. gniezn., wsi zwącej się dzisiaj Małachowo Wierzbiczany. Dawniej zwano ją również: Małachowo Wielkie, Górne, Podgórne, a w stuleciach XVII i XVII niekiedy Małachowo Pańskie. Obok innych cząstkowych właścicieli dziedziczyli tam M-cy o imioniskach: _Czechy_, _Filipiki_, _Gosławy_, _Knapy_.

Anna Wierzbięcina z Małachowa Wierzbięcic skwitowana była 1481 r. przez Marcina Rosnowskiego z 6 grz. (G. 11 k. 16). Stanisław i Jan, bracia niedzielni z Małachowa Wierzbięcic. Z nich, Stanisława 1490 r. skwitowali Jan i Wawrzyniec, bracia z Małachowa Szemborowic, z 5 grz. zastawu ich ojcowizny (G. 15 k. 24v, 59v). Za Jana i Stanisława ręczył 1492 r. Mikołaj Chłędowski Płuczywłos Filipowi z Małachowa Wierzbięcic zapisał 1504 r. Adamowi Suskiemu w posagu za swoją siostrą Małgorzatą 5 grz. (G. 25 k. 129). Stanisław, niewątpliwie ten sam, był mężem Małgorzaty, córki Febronii z Drachowa, która 1506 r. wespół z siostrą Katarzyną, żoną Jana M-go, ich bliższość po matce w Drachowie sprzedała Sądce, żonie Andrzeja Gurowskiego, i Jadwidze, żonie Macieja Malczewskiego (G. 25 k. 296). Małgorzata i Katarzyna, chyba te same, siostry rodzone z Małachowa Wierzbięcic, całą ich część dziedziczną w Drachowie Romiejewic, odziedziczoną po rodzonym wuju, Mirosławie z Drachowa, sprzedały 1505 r. za dziewięć i pół grzywien Świątce i Jadwidze, siostrom, dziedziczkom z Drachowa Romiejewic (G. 335a k. 3v).

Mikołaj M., dziedzic w Obodowie, sprzedał 1519 r. całą swą część ojczystą w Małachowie Wierzbięcic z 40 grz. Jakubowi M-mu Gosławowi, mężowi córki swej Doroty (P. 1392 k. 263). Była ona 2-o v. 1534 r. żoną Andrzeja Mrowińskiego.

>_Czechy_, _Czeszki_. Jan M. został zamordowany, a wdowa po nim Elżbieta 1493 r. była 2-o v. żoną Jana Cielmowskiego, kiedy ją córka Dorota skwitowała z inwentarza (G. 22 k. 227v). Ta Dorota, działająca w asyście rodzono-stryjecznego brata Stanisława M-go z Małachowa Wierzbięcic i wuja Jakuba Gurowskiego, całą swą dziedziczną część w Małachowie Wierzbięcicach wymieniła t. r. z ojczymem Cielmowskim na część w Cielmowie (P. 1387 k. 193). Elżbieta, wdowa po tym Janie, występowała 1499 r. o te gwałty przeciwko Stanisławowi M-mu Filipowi z Małachowa Wierzbięcic (G. 24 k. 44). Synowie zamordowanego Jana M-go zwanego Czechem, dziedzica w Małachowie Wierzbięcicach, Mikołaj i Tomasz kwitowali 1511 r. Macieja Witkowskiego z pozwów i spraw o głowę tego Jana (G. 25 k. 233). Czy to ten sam Jan, bo w przypadku identyczności zastanawiający byłby upływ tak wielu lat między morderstwem a skwitowaniem z niego. Za tożsamością przemawia dziedziczenie w Cielmowie, o czym za chwilę. O córce Dorocie niczego więcej już nie wiem. Był jeszcze i trzeci syn Władysław oraz córka Barbara. Całe to rodzeństwo, dziedziczące w Małachowie Wierzbięcic, swoją część dziedziczną w Cielmowie p. gnieźn. sprzedało 1503 r. za 16 grz. Łukaszowi z Cielmowa (P. 1389 k. 285v). Był to zapewne ich majątek macierzysty. Ponieważ Wojciech w pokwitowaniu z 1511 r. już przemilczany, możnaby domyślać się, iż wtedy już nie żył. Barbarze w transakcji z r. 1503 towrzyszyli, stryj Jan M. Gambacz i wuj Stanisław M. Filipek z Małachowa Wierzbięcic.

Mikołaj _Czech_, syn Jana, wraz z niedzielnym bratem Tomaszem, dziedzice w Małachowie Wierzbięcic, pozwani 1511 r. przez Marcina M-go z Małachowa Kępic (G. 25 k. 225v). Na połowie swej części w Małachowie Wierzbięcic 1521 r. oprawił 15 grz. posagu żonie swej Katarzynie, córce Rojka Zdzychowskiego (P. 1392 k. 414). Od Andrzeja Zdzychowskiego kupił 1523 r. za 60 grz. część wsi Chłędowo, łan osiadły zwany Dzigaliński oraz drugi półłanek w Kołaczkowie p. gnieźn. (ib. k. 524). Drugiej swej żonie, Annie Kaczkowskiej, córce Mikołaja, oprawił 1527 r. posag 25 grz. na połowie części swych Małachowa Wierzbięcic, Chłędowa i Kołaczkowa (P. 1393 k. 157). Nie żył już 1528 r. (G. 335a k. 117v). Nie umiem wytłumaczyć zapisu z r. 1531, mocą którego Katarzyna, córka zmarłego Jana Zdzychowskiego, a żona Mikołaja M-go Czecha, swoją część po matce Annie w Kołaczkowie i Chłędowie sprzedała za 100 grz. Janowi Kołaczkowskiemu (G. 335a k. 137v). Czyżby zapis swą treścią odnosił się do lat wcześniejszych? Chyba tak, bo przecie o Mikołaju M-im Czechu mowa w nim jako o żyjącym, a wiemy, że w 1528 r. już nie żył! Tego oto właśnie roku córka zmarłego Mikołaja, Anna, działająca w asyście rodzonego stryja Tomasza M-go i wuja Jana Gancerzewskiego, dwa łany w Kołaczkowie sprzedała wyderkafem za 20 grz. Janowi Żydowskiemu (G. 335a k. 117v). W imieniu córek Mikołaja urodzonych z pierwszej żony, więc Anny i Jadwigi, ten stryj, opiekun ich po śmierci ojca czwartą część Chłędowa wydzierżawił 1528 r. Janowi Chłędowskiemu (G. 29 k. 60). Obie te siostry części po ojcu w Kołaczkowie i Chłędowie 1531 r. zobowiazały się sprzedać za 200 grz. Wojciechowi Wierzchowskiemu (G. 29 k. 207, 248v). Dokonały tego ostatecznie 1532 r., kiedy Anna miała już lata sprawne, Jadwiga była jeszcze nieletnia (G. 335a k. 152v). Anna 1533 r. była już żoną Mikołaja Ruchockiego, który po jej śmierci, pozywany 1534 r. przez jej siostrę i spadkobierczynię pannę Jadwigę o zwrot 35 grz. posagu i szat, nie stanął, i winien był zapłacić grzywnę (G. 262 k. 122v). Dopiero 1539 r. Jadwiga, już żona Jakuba M-go Koziełka, skwitowała szwagra z oprawy swej siostry (G. 32 k. 49v).

2. Tomasz _Czech_, syn Jana, obok rodzeństwa współdziedzic w Małachowie Wierzbięcic 1503 r. (P. 1389 k. 285v). Między nim i bratem Mikołajem z jednej strony a Stefan Fiszlem, dzierżawcą powidzkim, z drugiej założone zostało 1511 r. vadium (P. 865 k. 31n). Część "Burdzińską" w Drachowie Wietrzychowym, trzymaną niedzielnie z bratem Mikołajem, sprzedał wyderkafem 1521 r. za 60 grz. Maciejowi Tomickiemu (P. 1392 k. 390). Ta część, pochodząca ze spadku po Pawle Drachowskim zwanym Burdą, należała zarówno do tych M-ch jak i do braci ich stryjecznych(!), to jest do Pawła Grzybowskiego i Wojciecha Grzybowskiego Czecha z Grzybowa Rabieżyc. Zmarły ów Drachowski nazwany ich wszystkich bratem stryjeczno-rodzonym(!). Tomasz i ci dwaj Grzybowscy część Burdzińską w Drachowie Wielkim sprzedali 1535 r. za 200 grz. Maciejowi Tomickiemu (G. 30 k. 236v). Było to oczywiście już tylko ostateczne utwierdzenie stanu rzeczy od dawna istniejącego. Tomasz 1539 r. od swej bratanicy Jadwigi kupił za 80 grz. jej części Małachowa Wierzbięcic (G. 335a k. 224) i t. r. zapisał 5 grz. długu mężowi tej bratanicy, Jakubowi M-mu Koziełkowi (G. 32 k. 111v), zaś 1541 r. skwitowany został przez niego z 40 grz. posagu żony (ib. k. 279v). Synom swym, Maciejowi i Sebastianowi, dał 1549 r. zobowiązanie sprzedania im za 600 grz. połowy swych dóbr w Małachowie Wierzbięcic (G. 34 k. 286). Nie żył już 1562 r. (G. 41 k. 120v). Żonie swej Dorocie Żydowskiej, córce Jakuba, oprawił 1520 r. posag 20 grz. na połowie części w Małachowie Wierzbięcic (G. 335a k. 53v). Synowie, Maciej i Sebastian. Córka Brygida, żona 1536 r. Macieja Mikołajewskiego Paczuchla, zmarła między r. 1562 a 1582.

1) Maciej _Czeszek_, syn Tomasza i Żydowskiej, obok brata, jak widzieliśmy, otrzymał 1549 r. od ojca zobowiązanie sprzedaży dóbr w MałcowieWierzbięcic. Swoją część w tej wsi sprzedał 1566 r. za 60 złp., wedle zobowiązania z 1565 r., Andrzejowi M-mu Koziełkowi (G. 46 k. 72, 199; P. 1397 k. 481v). Żył jeszcze 1571 r., kiedy to od Jana Toczalskiego, dziedzica części Wódek, otrzymal zapis 300 złp. długu (G. 51 k. 12v).

2) Sebastian _Czeszek_, syn Tomasza i Żydowskiej, występował 1566 r. r charakterze wuja Apolonii z Mikołajewic Cielmowskiej (P. 1397 k. 535). Miał 1580 r. w Małachowi Wierzbięcic jeden łan roli i jednego zagrodnika (Paw.). Kwitował 1590 r. siostrzeńca Jakuba Skąpskiego Bodzętę z 50 złp. (G. 64 k. 29v). Od Wojciecha M-go Koziełka t. r. wydzierżawił pewne dobra w Małachowie Wierzbięcic (ib. k. 110v). Umarł między r. 1600 a 1604 (G. 66 k. 373v, 68 k. 131v). Jego pierwszą żoną była Dorota Drachowska, w imieniu której kwitował 1569 r. Macieja Drachowskiego z zapisanych jej 20 grz. (P. 915 k. 417). Żeniąc się po raz drugi z Dorotą Małachowską, córką Andrzeja M-go Kozła, jeszcze przed ślubem, 1571.13/IX. r. otrzymał od jej ojca zapis długu 117 złp. jako jej posag (G. 51 k. 589v). Trzecią żoną była 1599 r. Anna Witakowska (G. 66 k. 3), wraz z którą t. r. kwitował małżonków Goślinowskich z 70 złp. (ib. k. 266v). Tej żonie zamiast oprawy dał 1600 r. ruchomości we wsi Sławno, którą dzierżawił (ib. k. 373v). Żyła ona jeszcze 1610 r. (G. 70 k. 386v). Synowie Sebastian, nie wiem z której z żon pierwszej czy drugiej: Jan, Wojciech i Marcin, z trzeciej, Stanisław i Maciej. Córki z pierwszej względnie drugiej żony: Regina, 1605 r. żona Jana Bogusławskiego Piotrowicza, Katarzyna, 1613 r. żona uczc. Macieja (Matiasza), mieszczanina wrzesińskiego, skwitowała wtedy swych braci oraz Piotra Moszczyńskiego, nabywcę praw do części Małachowa Wierzbięcic, z 80 grz. swego posagu (G. 72 k. 123), Anna, t. r. żona Marcina Wolskiego, Zofia, niezamężna, już nie żyła 1617 r. (G. 74 k. 12v).

(1) Jan _Czeszek_, syn Sebastiana, wraz z bratem Wojciechem zobowiązał się 1604 r. wieś Małachowo Wierzbięcic cz. Górne, przypadłe im obok innych braci, sprzedać za 360 złp. Piotrowi Moszczyńskiemu cz. Małachowskiemu (G. 68 k. 129v), czego obaj dopełnili 1609 r., ale za sumę 200 złp. (P. 1406 k. 458v). Obaj skwitowani 1605 r. z 80 złp. przez siostrę Reginę zamężną Bogusławską (ib. k. 393v). Części Witakowic Jan wespół z żoną wydzierżawił przed 1611 r. Annie z Tłukomia, wdowie po Macieju Nietaszkowskim (G. 71 k. 133v). Wespół z braćmi skwitowany 1613 r. przez siostrę Annę zamężną Wolską z 80 złp. posagu (G. 72 k. 125). Części Witakowic wydzierżawił 1617 r. małżonkom Rożnowskim (G. 74 k. 167). Nie żył już 1626 r. (P. 1415 k. 713). Ze swą żoną Małgorzatą Kleparską, córką Bartłomieja, spisywał wzajemne dożywocie 1596 r. (G. 337 k. 76v). Ta Małgorzata jako siostra i spadkobierczyni Macieja Kleparskiego kwitowała Stanisława Mikołajewskiego 1599 r. ze 100 złp. (G. 66 k. 42). Umarła między r. 1617 a 1626 (G. 74 k. 167; P. 1017 k. 750). Synowie, Piotr i Jan. Spośród córek, Anna przed 1627 r. wyszła za Stanisława Szypowskiego, wdowa 1636 r., zmarła po 1640 r. Agnieszka żyła w latach 1626-1638 (P. 1415 k. 713, 1419 k. 105). Marianna, występująca w tychże latach (ib.), niezamężna, nie żyła już 1681 r. (P. 213 I k. 53). Zofia, niezamężna z latach 1626-1638, wyszła potem, przed r. 1644, za Macieja Piątkowskiego, umarła między r. 1681 a 1686. Regina, ur. około 1609 r., więc z matki Witakowskiej, mając rok 73-ci w 1681 r., obok siostry owdowiałej Piątkowskiej, spadkobierczyni sióstr Anny zamężnej Szypowskiej i Marianny, sumę 333 zł. z pozostałej po matce Mariannie sumy 1.000 zł. cedowała jezuitom poznańskim (P. 213 I k. 53). Jako stryjeczny brat tej Zofii zamężnej Piątkowskiej występował 1643 r. Wojciech M. (P. 1421 k. 400), którego pochodzenia bliżej określić nie potrafię.

a. Piotr, syn Jana i Kleparskiej, 1626 r. spadkobierca matki, zapisał dług 471 zł. Dorocie z Łagiewnickich Otuskiej (P. 1017 k. 750). wstąpił potem do zgromadzenia jezuitów. Już jako jezuita kolegium poznańskiego, 1636 r. w imieniu własnym i sióstr mianował plenipotentów (I. Kal. 102 s. 1623). Części Witakowic, odziedziczone przez siebie i siostry po rodzicach, sprzedał 1638 r. za 200 złp. Janowi Otuskiemu i Dorocie z Łagiewnickich (P. 1419 k. 1050). Żył jeszcze 1640 r. (P. 165 k. 628).

b. Jan, syn Jana i Kleparskiej, wspomniany 1626 r. (P. 1017 k. 751, 1415 k. 713), chyba już nie żył 1638 r., skoro milczy o nim transakcja z t. r. dotycząca sprzedaży Witakowic.

(2) Wojciech, syn Sebastiana, wspomniany 1604 r., jako spadkobierca zmarłej siostry panny Zofii, 1618 r. kwitował ze spadku po niej Piotra Moszczyńskiego, dziedzica części Małachowa Górnego cz. Wierzbięcic (G. 74 k. 335).

(3) Marcin, syn Sebastiana, wspomniany 1604 r., swoje części w Małachowie Wierzbięcic cz. Górnym, ze spadku po ojcu, sprzedał 1609 r. za 100 złp. Piotrowi Moszczyńskiemu cz. Małachowskiemu (P. 1406 k. 755). Żył jeszcze 1613 r. (G. 72 k. 123).

(4) Stanisław, syn Sebastiana i Witakowskiej, wspomniany 1604 r. (G. 68 k. 129v), otrzymał 1610 r. od matki zapis długu 300 złp. (G. 70 k. 386v). Skwitował 1612 r. Piotra Moszczyńskiego cz. Małachowskiego, nabywcę części Małachowa Wierzbięcic od niego i jego braci, z 17 zł. (G. 71 k. 314v). Żył jeszcze 1613 r. (G. 72 k. 125).

(5) Maciej, syn Sebastiana i Witakowskiej, wspomniany 1604 r. (G. 68 k. 129v), kwitował 1617 r. wspomnianego wyżej Moszczyńskiego z 500 zł. po swej zmarłej siostrze, pannie Zofii M-ej (G. 74 k. 12v). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Czechy_, _Czeszki_)

>_Filipki_. Wierzbięta z Małachowa Filipa na dóch częściach w swojej części tej wsi oprawił 1462 r. posag 50 grz. żonie swej Annie z Gądecza (P. 1384 k. 128; G. 20 k. 60v). Nie żył już 1469 r., kiwdy Anna uzyskała termin przeciw Szymonowi Redeckiemu (G. 13 k. 164). Abraham z Małchowa nie żył już 1478.1/I., kiedy jego syn Jan uiścił Michałowi Rosnowskiemu półtorej grzywny i 8 gr. (G. 10 k. 6). Może z tym Janem identyczny Jan z Małachowa Filipowic, którego żona Anna kwitowała 1469 r. Kiełcza z Brudzewa ze 155 grz. za jej posag i wiano, oprawione jej na Brudzewie przez pasierbów, dawniej dziedziców w Brudzewie, dzisiaj w Białężycach (Py. 14 k. 173). Od tegoż Kiełcza nabyła wyderkafem 1470 r. za 100 grz. całą wieś Przecław (P. 1385 k. 68v).

Innym synem tego samego zapewne Abrahama był Filip Jabramowicz. Filip z Małachowa z żoną Małgorzatą mieli 1463 r. termin ze strony Tomisława Krzystka z Małachowa (G. 20 k. 29). Tej Małgorzacie, wdowie 1-o v. po Mikołaju z Małachowa, Tomisław (Tomek) Krzystek 1464 r. zapisał dług 10 grz. stanowiących jej posag (ib. k. 76). Filip Jabramowicz z Małachowa Wierzbięcic nie żył już 1483.19/II. r., kiedy jego córka Małgorzata, w asyście Wojciecha z Grzybowa, brata wujecznego, i Mikołaja M-go Koziełka z Małachowa Szemborowic, brata cioteczno-rodzonego, kwitowała z 10 grz. swego męża, Wawrzyńca Mikołajewskiego (G. 12 k. 73). Była wdową ok. 1510 r. Synem Filipa Janramowicza był Stanisław.

Stanisław _Filipek_ z Małachowa Wierzbięcic miał 1485 r. termin ze strony Wojciecha Wyszkowskiego (G. 22 k. 9v). Swoją ojcowiznę w Małachowie Filipowicz sprzedał wyderkafem 1487 r. za 5 grz. na trzy lata Wawrzyńcowi i Janowi, braciom z Małachowa Szemborowic (G. 13 k. 77v). Pozywany 1499 r. o gwałty przez Elżbietę, wdowę po Janie M-im z Małachowa Wierzbięcic (G. 24 k. 44). Miał 1510 r. sprawę z Jakubem Wygrozowskim i jego córką panną Jadwigą o wygnacie go z części Małachowa Wierzbięcic (P. 863 k. 298v, 310v). Skwitowany ok. 1510 r. przez siostrę Małgorzatę, wdowę po Wawrzyńcu z Mikołajewic, z dóbr rodzicielskich (G. 261 k. 104v). Ręczył 1512 r. za Wawrzyńca Ćwierdzińskiego, iż będzie żyć w pokoju z Janem M-im z Kołaczkowa (G. 25 k. 315). Umarł między r. 1514 a 1532 (G. 25 k. 482v, 335a k. 159v). Żoną jego była 1499 r. Małgorzata Bojeńska (G. 18 s. 63). Ta Małgorzata t. r. wraz z siostrą Katarzyną zamężną Wygrozowską pozywała siostry Drachowskie, Sądkę zamężną Gurowską i Jadwigę zamężną Malczewską, o zagarnięcie siłą ich części w Drachowie (G. 24 k. 38). Obie strony 1500 r. zawarły ugodę o te dobra (ib. k. 108). Jan Bojeński zwany Negeć i Wojciech, syn Grzegorza Bojeńskiego Trafary, wuj z bratankiem, dopuścili ją 1508 r. do pięcioletniej posesji tych dóbr w Bojenicach, które Wojciechowi przypadły po ojcu (G. 19 k. 51v). Córka Stanisława, Dorota, w 1532 r. będąc już wdową po Jakubie Nadarzyckim, połowę swych części ojczystych w Małachowie Filipowicz sprzedała za 20 grz. Andrzejowi Mrowińskiemu cz. Tymińskiemu (G. 335a k. 159v). Zapewne wtedy szła za niego zamąż. Jako jego żona była 1535 r. pozywana przez ks. Jana Żernickiego, kanonika metropolitalnego i kościoła Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim, w sprawie granic pomiedzy Małachowem Filipowicz i wsią kanonika, Mieleszynem (G. 262 k. 273v). Chyba nie żyła już 1547 r., bo wtedy Andrzej M. zwany Mrowińskim na połowie części w Małachowie Wierzbięcic oprawił 40 grz. posagu żonie swej Barbarze Goczałkowskiej (G. 335a k. 349). Zob. tablicę

@tablica: Małachowscy (_Filipki_)

Katarzyna z Małachowa, żona Filipa z Małachowa, kwitowała 1485 r. Jana, dziedzica z Małachowa (Rykałę) (G. 12 k. 110). Filipowi i Katarzynie 1489 r. zapisał dług trzy wiardunki Jan Rykała z Małachowa (G. 13 k. 164). Za oboje tych małżonków ręczył 1494 r. Stanisław z Grzybowa Machowic, iż będą żyć w pokoju z Małgorzatą, wdową po Jakubie Grzybowskim (G. 16 k. 78v). Jan i Mikołaj, bracia rodzeni niedzielni, dziedzice w Małachowie Filipowicz cz. Wierzbięcic, pozwani przez ks. Jana Żernickiego, kanonika gnieźnieńskiego, nie stanęli 1534 r. (G. 262 k. 115v). Jak widzieliśmy wyżej, toczyła sprawę z ks. Żernickim Dorota, córka Stanisława, czy więc ci dwaj bracia nie byli jej braćmi a synami Stanisława?

>_Gosławy_. Jakub M. _Gosław_ swoją część w Nadarzycach p. pyzdr. sprzedał 1519 r. za 40 grz. swemu rodzonemu bratu, Maciejowi Nadarzyckiemu Gosławowi (P. 1392 k. 263). od swego teścia, Mikołaja M-go, dziedzica w Obodowie, kupił t. r. za 40 grz. jego część w Małachowie Wierzbięcic (ib.). Możnaby więc domyślać się, iż M-cy Gosławowie byli odgałęzieniem Nadarzyckich Gosławóww, a do Małachowa Wierzbięcic weszli w początku XVI wieku dzięki małeństwu i transakcjom z rodziną żony. Jakub nie żył już 1534 r., kiedy owdowieła Dorota M-a, 2-o v. żona Andrzeja Mrowińskiego, wespół z dziećmi zmarłego Jakuba, Janem, Stanisławem, Mikołajem, Krzysztofem i Anną, płacić miała grzywnę, bo nie stanęła wraz z nimi z pozwu ks. Jana Żernickiego, kanonika gnieźnieńskiego (G. 262 k. 115v). Żyła jeszcze 1541 r. (G. 335a k. 241). Mrowiński części w Małachowie Wierzbięcic sprzedał 1551 r. za 100 grz. swym pasierbom, Łukaszowi i Krzysztofowi M-im (P. 1395 k. 650). Podana wyżej, wedle pozwu z r. 1534, kolejność wieku synów Jakuba nie odpowiada, jak się zdaje istotnej ich kolejności wedle wieku. Brak też tam najstarszego z braci, Łukasza. A więc: Łukasz, Mikołaj, Stanisław, Jan i Krzysztof. O córce nic więcej nie wiem.

1. Łukasz, syn Jakuba i Małachowskiej, wespół ze Stanisławem, bratem niedzielnym, dziedzice części w Małachowie Wierzbięcic, położoną tam część pustą ojczystą oraz ogród, który miał się im dostać po śmierci matki, zobowiazali się 1539 r. dać ojczymowi wzamian za jego część w tejże wsi (G. 32 k. 78). Tej wymiany z ojczymem dokonali wszyscy bracia 1541 r. (G. 335a k. 241). Od brata Mikołaja Łukasz, wedle zobowiazania z r. 1540 dotyczącego podziału dóbr, nabył 1541 r. za 16 grz. części w Małachowie Wierzbięcic (G. 32 k. 143, 3351 k. 240). Z nieletnimi swymi braćmi, Janem i Krzysztofem, zawierał 1541 r. ugodę względem podziału dóbr w Małachowie Wierzbięcic (G. 32 k. 302v). Wespół z braćmi 1547 r. wiódł sprawę z ojczymem Mrowińskim o podział części w Małachowie Filipowicz (P. 886 k. 495). Swemu synowi Andrzejowi zobowiązał się 1573 r. pod zakładem 500 złp. dać część Małachowa Wierzbięcic (G. 52 k. 172v). Kwitowali się wzajemnie 1578 r. z synami Andrzejem i Janem (G. 56 k. 237v). Nie żył już Łukasz 1589 r. (P. 952 k. 295). Jego pierwszą żoną była Katarzyna Grzybowska, córka Andrzeja. Jej rodzonym braciom, Klemensowi i Marcinowi Grzybowskim cz. Chwalikowskim, Łukasz dał 1540 r. zobowiązanie, iż jej oprawi 20 grz. posagu na połowie części w Małachowie Filipowicz, które przypadną mu w dziale z braćmi (G. 32 1ó149). Katarzyna 1541 r. już nie żyła i bracia jej kwitowali Łukasza ze zwrotu 20 grz. jej posagu (ib. k. 303v). Jednocześnie Łukasz zobowiązał się oprawić na połowie mających mu przypaść części w Małchowie Wierzbięcic 30 grz. posagu drugiej swej żonie, Dorocie Goczałkowskiej, córce Marcina (ib.). Dokonał tej oprawy t. r. (P. 1394 k. 477). Dorota ta bywała też pisana Goślinowską cz. Goczałkowską (G. 52 k. 174v). Żyła jeszcze 1578 r. (G. 56 k. 237v). Synowie, Andrzej i Jan. Z córek, Agnieszka wyszła 1573 r., krótko po 1/VI., za szl. i sław. Sebastiana Brochockiego, ślusarza (serifabri) z Gniezna, który zobowiazał się oprawić jej 20 grz. posagu (G. 52 k. 154), ona zaś kwitowała 1574 r. ojca z 20 grz. (ib. k. 192v). Anna, jeszcze będąc niezamężną, 1573 r. otrzymała od brata Andrzeja zapis długu 20 grz. (ib. k. 172v). Była 1589 r. żoną Marcina Morzyckiego. Małgorzata wreszcie, najpierw 1594 r. żona Józefa Żołeckiego, zmarłego przed 1601 r., 2-o v. 1612 r. za Zygmuntem Grzybowskim.

1) Andrzej, syn Łukasza i Goczałkowskiej, otrzymał, jak widzieliśmy, od ojca 1573 r. zobowiązanie donacji części Małachowa Wierzbięcic, jednocześnie zaś bratu Janowi zapisał dług 100 złp. (G. 52 k. 172). Kwitował się wzajemnie z ojcem z powyższego zobowiazania 1578 r. (G. 56 k. 237v). Wespół z bratem Janem skwitowany 1589 r. przez siostrę Annę zamężną Morzycką z 200 grz. posagu zapisanego jej przez ojca (P. 952 k. 295).

2) Jan _Gosław_, syn Łukasza i Goczakowskiej, kwitował się 1578 r. z ojcem (G. 56 k. 237v). Części Małachowa Wierzbięcic sprzedał 1602 r. za 750 złp. Piotrowi M-mu Knapowi (G. 337 k. 212). Towarzyszył 1607 r. przy czynności prawnej swej stryjecznej siostrze, Annie Gosławównie, żonie Wojciecha M-go Kozła (ib. k. 285v). Jeszcze żył 1614 r. (G. 72 k. 293). Żonie swej Agnieszcze Przyłupskiej, córce Jerzego, oprawił 1602 r. posag 500 złp. (G. 337 k. 212). Żyła ona jeszcze 1614 r., kiedy to oboje z mężem otrzymali od dziada, Stanisława Kotarbskiego, i córki ich a żony jego, Anny, zapis długu 150 złp. (G. 72 k. 293). Owa Anna była żoną Kotarbskiego już w r. 1610, umarła zaś między r. 1614 a 1623.

2. Mikołaj _Gosław_, syn Jakuba i Małachowskiej, wspomniany 1534 r. (G. 262 k. 115v), bratu Łukaszowi, jak widzieliśmy, dał 1540 r. zobowiazanie zrezygnowania mu za 16 grz. całych części, należnych mu w działach, w Małachowie Wierzbięcic (G. 32 k. 143). Tego brata skwitował t. r. z długu 17 grz. (ib. k. 191), zaś 1541 r. dokonał owej rezygnacji (G. 335a k. 240). Części Małachowa Wierzbięcic sprzedał 1554 r. za 800 grz. Stanisławowi Biernackiemu (P. 787 k. 25). Jeszcze żył 1566 r. (G. 46 k. 31).

3. Stanisław _Gosław_, syn Jakuba i Małachowskiej, wspomniany 15343 r. (G. 262 k. 115v), braciom swym, Łukaszowi, Janowi i Krzysztofowi, zobowiązał się 1541 r. sprzedać za 16 grz. swą część ojczystą we wsi Małachowo Filipowizna(!) (G. 32 k. 308). swe części po rodzicach w Małachowie Wierzbięcic sprzedał 1551 r. za 100 grz. bratu Krzysztofowi (P. 1395 k. 623v).

4. Jan, syn Jakuba i Małachowskiej, wspomniany 1534 r. (G. 262 k. 115v), żył jeszcze 1541 r., kiedy to wespół z bratem Krzysztofem, obaj nieletni jeszcze, zawierali ugodę z bratem Łukaszem dotyczącą części w Małachowie Wierzbięcic (G. 32 k. 302v; 335a k. 241).

5. Krzysztof, syn Jakuba i Małachowskiej, ur. ok. 1528 r. (G. 335a k. 241), wspomniany 1534 r. (G. 262 k. 115v), od brata Stanisława 1551 r. kupił za 100 grz. części po rodzicach w Małchowie Wierzbięcic (P. 1395 k. 623v). Miał 1580 w tej wsi jeden łan roli (Paw.). Swemu przyszłemu zięciowi, Wojciechowi M-mu Koziełkowi, w posagu za córką Anną zapisał 1587 r. sumę 130 złp. (G. 62 k. 572). Połowę swych dóbr w Małachowie Wierzbięcic, wolną od oprawy żony, dał 1689 r. synowi Maciejowi (P. 1400 k. 294v). Żył jeszcze 1602.14/X. r. (P. 1528 k. 300v). Jego pierwszą żoną była Dorota Zdzychowska, córka Marcina, której 1551 r. na połowie swych części w Małachowie Wierzbięcic oprawił 50 grz. posagu (P. 1395 k. 623v). Żyła ona jeszcze 1589 r. (P. 1400 k. 294v). Drugiej swej żonie, Teofili Judzkiej cz. Żołeckiej, córce Wincentego, zapisał Krzysztof 1599 r. dług 100 złp. (G. 66 k. 173). Jednocześnie od jej brata Stanisława Judzkiego cz. Żołeckiego otrzymał zapis długu 30 grz. (ib. k. 172v). Synowie, Maciej i Piotr. Córka Anna, która 1587 r. wyszła za Wojciecha M-go Kozła, oboje żyli jeszcze 1608 r.

1) Maciej _Gosław_, syn Krzysztofa i Zdzychowskiej, jak już widzieliśmy, otrzymał od ojca 1589 r. połowę dóbr w Małachowie Wierzbięcic. Może identyczny z Maciejem, który 1597 r. od Stanisława Biernackiego kupił za 800 złp. część w Małachowie Wierzbięcic (P. 1402 k. 527v). Umarł między 1603.23/VI. r. a 1609.27/II. r. Z żoną Elżbietą Ochapską, córką Jerzego, spisywał dożywocie 1602 r. (G. 337 k. 231), i ponownie 1603 r. Skasowała ona 1609.27/II. r. owo dożywocie z 1603 r., na rzecz córki swej Ewy i jej przyszłego męża, Stanisława M-go Knapa (G. 70 k. 19v). Żyła jeszcze 1612 r. (G. 71 k. 305). Z córek Macieja i Elżbiety, wspomniana wyżej córka Ewa żyła jeszcze 1621 r. Katarzyna, wdowa po Jerzym Sławęckim, część w Małchowie Górnym po ojcu sprzedała 1620 r. za 350 złp. Stanisławowi M-mu (P. 1412 k. 485).

2) Piotr, syn Krzysztofa i Zdzychowskiej, nieletni 1589 r., w asyście ojca i brata kwitował ze 120 złp. Krzysztofa Mielżyńskiego (P. 951 k. 371). Bratu Maciejowi zapisał 1591 r. dług 50 złp. (G. 64 k. 255v). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Gosławy_)

>_Knapy_. Jan _Knap_, dziedzic części w Małachowie Wierzbięcic, na jej połowie oprawił 1503 r. posag 15 grz. żonie swej Katarzynie (P. 1389 k. 244). Ta Katarzyna wespół ze swą siostrą Małgorzatą, żoną Stanisława z Małachowa, bliższość po ich matce Febronii, żonie zmarłego Wojciecha Bojeńskiego, do dóbr w Drachowie p. gnieźn. sprzedała 1504 r. Sądce, żonie Andrzeja Gurowskiego, i Jadwidze, żonie Macieja Malczewskiego (G. 25 k. 135v, 296). Chyba to ten sam Jan z Małachowa Wierzbięcic ręczył 1512 r. za Jana M-go, dziedzica Kołaczkowa, iż będzie żył w pokoju z Wawrzyńcem Ćwierdzińskim (G. 25 k. 315). Umarł między r. 1520 a 1525.7/VI. r. (G. 335a k. 55; P. 1393 k. 79). Owdowiała Katarzyna swoją oprawę na Małachowie Wierzbięcic scedowała 1533 r. synowi Janowi (G. 30 k. 48). Oprócz tego syna były córki: Barbara, żona 1526 r. Piotra M-go Skowronka z Małachowa Kępicz, zmarła po 1557 r., i Jadwiga, w latach 1526-1557 żona Jakuba Grzybowskiego Jaktorka.

Jan _Knap_, syn Jana i Katarzyny, płosę roli w Małachowie Wierzbięcic sprzedał wyderkafem 1547 r. za 10 grz. Jakubowi Moszczyńskiemu cz. Małachowskiemu Gambaczowi (G. 335a k. 349v). Swoją dziedziczną część w tej wsi dał 1564 r. synowi Maciejowi (P. 1397 k. 301v). Nie żył już 1574 r. (G. 52 k. 165v). Jego żoną była Katarzyna Goczałkowska, córka Wawrzyńca, której 1533 r. na połowie swej części w Małachowie Wierzbięcic oprawił 20 grz. posagu (P. 1393 k. 607). Synowie, Baltazar i Maciej.

I. Baltazar, syn Jana i Goczałkowskiej, kwitował 1564 r. z długu 250 złp. Michała Skąpskiego (G. 43 k. 167v). Pozywał 1569 r. Annę i Zofię, siostry Lossockie, o niedopuszczenie do intromisji w zyskach i przezyskach do ich dóbr w Gurówku p. gnieźn. (P. 915 k. 324). Żył jeszcze 1574 r. (G. 52 k. 165v).

II. Maciej _Knap_, syn Jana i Goczałkowskiej, otrzymał, jak widzieliśmy, 1564 r. od ojca jego część Małachowa Wierzbięcic. Od Stanisława Wysockiego, kasztelanica lędzkiego, 1576 r. wziął zastawem w sumie 150 złp. długu część tego Stanisława oraz jego braci, Jana i Krzysztofa, we wsi Skorzęcino p. gnieźn., która to część zwana była Wolną (G. 54 k. 191). Miał w Małachowie Wierzbięcic 1580 r. jeden łan roli i jednego zagrodnika (Paw.). Umarł między r. 1580 a 1584 (G. 58 k. 247v, 174 k. 405). Żoną jego była Regina Skąpska, którą 1584 r., już wdowę, nieletni synowie Macieja w asyście opiekunów pozywali o zabór ich części w Małachowie Wierzbięcic (G. 274 k. 143v). Nie żyła już 1621 r. (G. 337 k. 470v). Synowie: Sebastian, Stanisław, Piotr, Baltazar i Wojciech. Był jeszcze, jak się zdaje, syn Jan, bowiem Stanisław 1612 r. dawał zapis swym bratanicom zrodzonym z brata Jana (G. 71 k. 534v).

I) Sebastian _Knap_, syn Macieja i Skąpskiej, obok braci współdziedzic w Małachowie 1584 r. (G. 274 k. 405) Pozywany 1586 r. przez Macieja M-go Skowrona w wypasienie bydłem rogatym jego dwóch folwarków w Małachowie (ib. k. 665v). Będąc już dojrzałym występował 1588 i 1589 r. w imieniu własnym i nieletnich braci (P. 949 k. 621, 951 k. 679v). Bratu Baltazarowi 1623 r. wydzierżawił części w Małachowie Górnym (G. 76 k. 444v). Od Wojciecha Mierczyńskiego 1626 r. lub przed tą datą nabył wyderkafem za 4.500 zł. części wsi Mochel p. bydg. (P. 1017 k. 608). Nie żył już 1626 r., był bezdzietny (ib.).

II) Stanisław _Knap_, syn Macieja i Skąpskiej, nieletni w latach 1584-1689 (G. 274 k. 405; P. 951 k. 679v), a zapewne i jeszcze długo potem, bowiem dopiero 1598 r. kwitował z opieki starszego brata Sebastiana (Kc. 123 k. 30). Był współspadkobiercą tego brata 1626 r. (P. 1017 k. 608, 610v). Od brata Piotra 1604 r. brał zastawem za 500 zł. część "Gosławską" w Małachowie Wierzbięcic (G. 68 k. 74). Części w tej wsi po rodzicach, przypadające mu z działów braterskich, sprzedał 1621 r. za 600 zł. bratu Baltazarowi (G. 337 k. 470v). Ustanowił 1626 r. opiekunów dla swych dzieci (I. Kon. 44 k. 516v). Dziedzic części w Małachowie Górnym cz. Wierzbięcic, dał t. r. zapis Jadwidze M-ej Gosławównie, żonie Wojciecha Drachowskiego (G. 78 k. 124), a kupił wtedy od niej za 735 zł. część w Małachowie (jakim?) (P. 1415 k. 747v). Już nie żył 1637 r. (G. 80 k. 223). Ożenił się 1609.3/III. r. z Ewą Małachowską (LC Witkowo), córką Macieja M-go Gosława i Elżbiety Ochapskiej, której jeszcze przed ślubem, 26/II., zobowiazał się zapisać dług 800 złp. (G. 70 k. 19v). Skasowała ona 16221 r. oprawę (G. 337 k. 472), a żyła jeszcze, jak się zdaje, 1626 r. (I. Kon. 44 k. 516v). Synowie: Wojciech, ochrzcz. 1614.26/I. r., Jan, Krzysztof, Mikołaj, ochrzcz. 1622.20/IX. r., i Stanisław, ochrzcz. 1626.30/VIII. r. (LB Witkowo).

(I) Jan, syn Stanisława i Małachowskiej _Gosławówny_, obok brata współspadkobierca stryja Sebastiana 1637 r. (G. 80 k. 223), temu bratu Krzysztowowi dał wtedy zobowiązanie, iż mu sprzeda za 3.000 złp. swe całe części w Małachowie Wierzbięcic, odziedziczone po ojcu i po innych osobach (ib. k. 223v), czego dopełnił 1638 r. (G. 337 k. 580v). Reginie M-ej (Koziełkównie), klarysce gnieźnieńskiej, zapisał 1637 r. sumę 500 złp. (ib. k. 314). Z tytułu praw swej drugiej żony był 1650 r. posesorem części wsi Lipie i Kębłowo p. pyzdr. (Py. 151 s. 146). Z dziesięciu dymów w tych wsiach winien był płacić 20 zł. podymnego uchwalonego 1651 r. w obozie beresteckim (Py. 151 s. 210, 211). Prawa do owych wsi skupował stopniowo. Miał je już nabyte 1651 r. od swej teściowej, Marianny z Grzymisławskich, wdowy po Macieju Kębłowskim, i od żony Anny Kębłowskiej (Py. 151 s. 232). Już po śmierci tej żony od jednej z jej spadkobierczyń, Anny z Kębłowskich Grodzieckiej, otrzymał 1663 r. zobowiązanie sprzedaży części w tych wsiach (P. 1073 k. 548v). Takież zobowiązanie dał mu 1667 r. inny spadkobierca, Maciej Godurowski, rodzący się z Katarzyny Kębłowskiej. Cenę określono tu na 2.000 zł. (Py. 153 s. 75) Od Bogumiły z Kębłowskich Wilkońskiej, też współspadkobierczyni po stryjecznej siostrze, odkupił jej części w tych wsiach jak rónież w pustce Smogorzewo 1670 r. za 333 złp. (P. 1868 XII k. 297v). Inne tam części nabył t. r. za 333 złp. od Kazimiera Żegockiego, syna Katarzyny z Kębłowskich (ib. k. 290), a 1671 r. za tyleż od Anny Strzałkowskiej, urodzonej z Reginy Kębłowskiej, żony zaś Aleksandra Budziejewskiego (P. 1870 k. 357). Umarł w r. 1676 lub 1677 (P. 1094 k. 846v, 1428 k. 176). Jego pierwszą żoną była Urszula Iłowiecka, córka Jana i Barbary z Przetockich, o której rękę zawierał kontrakt pod zakładem 1.500 zł. 1638 r. (Kośc. 299 k. 89v). Wraz z tą żoną 1642 r. wydzierżawił od Bartłomieja Kaczkowskiego, chorążego inowrocławskiego, Małachowo Pańskie (G. 80 k. 1046v). Drugą żoną 1646 r. była Anna Kębłowska, córka i jedyna spadkobierczyni Macieja (Py. 150 s. 159 i pod r. 1648, s. 21). Wzajemne dożywocie spisywał z nią 1654 r. (P. 1067 k. 486). Żyła jeszcze 13/XII. t. r. (LB Miłosław). Trzecią żoną, zaślubioną przed 1659 r., była Jadwiga Gałęska, wdowa po dwóch mężach, Janie Piątkowskim i Janie Kębłowskim. Dożywocie z nią spisał 1661 r. (P. 1072 V k. 248v). Żyła jeszcze 1667 r. (Py. 153 k. 29), nie żyła już 1673 r. (Py. 154 k. 117). Z pierwszego małżeństwa były córki, Zofia i Urszula (Konstancja?), które 1660 r. otrzymały zapis 1.000 złp. od Katarzyny z Przetockich, wdowy po Wacławie Podolskim, siostry swej prababki (P. 789 k. 117v). Obie żyły jeszczee 1672 r. (P. 199 k. 775v). Z drugiej żony była tylko córka Franciszka, ochrzcz. 1654.13/XII. r. (LB Miłosław), już nie żyjąca 1667 r., kiedy ojciec ustanawiając opiekę dla swych dzieci mówił tylko o urodzonych z Iłowieckiej i Gałęckiej (Py. 153 s. 23). A z tego trzeciego małżeństwa pochodzili: Jerzy Antoni, ochrzcz. 1659.25/IV. r., Hiacynt Stanisław, ochrzcz. 1660.23/V. r. (LB Miłosław), i Anna. Dla nich 1673 r. ojciec ustanowił ponownie opiekunów, wuja Kazimierza Gałęskiego i stryja Krzysztofa M-go, kasując swe poprzednie w tym względzie rozporzadzenie (Py. 154 s. 117). Jeden z opiekunów, Kazimierz Gałeski, w imieniu nieletnich pupilów, Jerzego i Stanisława(!), odziedziczone przez nich części wsi Kębłowo i Lipie sprzedał 1677 r. za 10.000 złp. Mikołajowi Mycielskiemu, wojskiemu kaliskiemu (P. 1428 k. 176). Z tych synów, Jerzy skwitował 1682 r. wuja Gałęskiego, wtedy już podstolego wschowskiego (P. 1105 X k. 40v). Obaj bracia, to jest ten Jerzy Antoni Hiacynt Stanisław, zakonnik, występowali 1684 r. jako spadkobiercy swego przyrodniego brata Mikołaja Piątkowskiego (G. 88 k. 29v).

(II) Krzysztof, syn Stanisław i Małachowskiej _Gosławówny_, ochrzcz. 1617.30/V. r. (LB Witkowo), jako współspadkobierca stryja Sebastianam odziedziczone po nim 250 złp., to jest swoją część z sumy 1.000 złp. zapisanej stryjowi przez Adama Gądeckiego, cedował 1637 r. bratu Janowi (G. 80 k. 223), a ten brat jedocześnie zobowiązał się sprzedać mu za 3.000 zł. całe swe części w Małachowie Wierzbięcic, odziedziczone po ojcu i po innych (ib. k. 223v), czego dopełnił 1638 r. (G. 337 k. 580v). Chyba jeszcze żył 1687 r. (G. 88 k. 184v), nie żył już 1688 r. (ib. k. 238v). Ożenił się z Katarzyną Wyganowską, córką Jana, za którą, krótko przed ślubem, 1637.24/I. r., ojciec jej zapisał mu w posagu 800 zł. gotowizną i 200 zł. w wyprawie (G. 80 k. 224v). Oprawił żonie tę sumę posagową 1638 r. na połowie swych części Małachowa Wierzbięcic (P. 1419 k. 1005). Jak się zdaje, żyła jeszcze 1684 r. (G. 88 k. 10), nie żyła już 1689 r. (P. 1118 XIII k. 5v). Synowie: Jan, o którym niżej, Mikołaj, ochrzcz. 1639.2/XII. r. (LB Witkowo), Marcin, o którym niżej, i Krzysztof, ochrzcz. 1650.10/V. r. (ib.). O Mikołaju i Krzysztofie nie wiem nic więcej, zapewne pomarli dziećmi. Z córek, Anna Konstancja otrzymała 1653 r. od Marianny z Wyganowskich 1-o v. Tańskiej, 2-o v. Małachowskiej zapis 500 zł. (N. 227 k. 162v). Kwitowała 1691 r. Jakuba Swiejkowskiego, dziedzica Małachowa Górnego, z prowizji rocznej od sumy 800 złp. (G. 89 s. 157). Chrzestna 1695.24/X. r. (LB Niechanowo), niezamężna, żyła jeszcze 1706 r., kiedy kwitowała swego stryjecznego brata Wojciecha M-go z 500 zł., zapisanych jej, jak to widzieliśmy wyżej, przez jego matkę Mariannę z Wyganowskich (G. 92 k. 84). Helena, ochrzcz. 1643.16/XI. r. (LB Witkowo).

1. Jan, syn Krzysztofa i Wyganowskiej, mianowany 1673 r. jednym z opiekunów dzieci brata Jana (Py. 154 s. 117). Sługa Aleksandra Mielżyńskiego z Kruchowa 1675 r. (LC Sokolniki). Wydzierżawił 1678 r. od rodziców część Małachowa Górnego (G. 86 k. 87). Od Katarzyny Skrzetuskiej, żony Aleksandra Gizy, podpułkownika J.Kr.Mci, 1684 r. wziął w zastaw za 900 złp. część Małachowa Pańskiego (G. 88 k. 27). Części w Małachowie Górnym 1685 r. zastawił za 600 złp. na rok Adamowi Suchorzewskiemu i żonie jego Mariannie z Krzesińskich (ib. k. 69). Skwitowany t. r. z 1.900 złp. przez Helenę z Wyganowskich Goczałkowską (ib. k. 71v). Zobowiązał się 1688 r. zastawić powyższemu Suchorzewskiemu za 1.100 złp. swe części Małachowa Wierzbięcic (ib. k. 238v). Jako "posesor" Małachowa chrzestny 1705.25/X. r. (LB Niechanowo). Żył jeszcze 1706 r. (G. 92 k. 84), nie żył już 1717 r. (P. 1153 k. 20v). Ożenił się 1675.25/II. r. z Rozalią Teresą Jabłkowską, sługą Piotra Golemowskiego z Karniszewa (LC Sokolniki). Była ona córką Piotra i Jadwigi z Moraczewskich (P. 1094 k. 801v). Rozalia od swego teścia, Krzysztofa M-go, otrzymała zapis długu 1.000 złp. 1676 r. (G. 85 k. 332v), skwitowała zaś z tej sumy 1689 r. Jakuba Świejkowskiego, dziedzica części Małachowa Górnego (G. 89 s. 6). Odziedziczone po rodzicach części Szczytnik i Kosmowa p. gnieźn. sprzadała 1676 r. za 12.000 złp. Wojciechowi Wieszczyckiemu (P. 1427 k. 584). Zapewne żyła jeszcze 1706 r. (P. 1144 k. 118v), nie żyła już 1717 r. (P. 1153 k. 20v). Synowie Jana i Rozalii: Melchior i Seweryn Andrzej.

1) Melchior, syn Jana i Jabłkowskiej, nieletni 1691 r. (P. 1121 VI k. 56). Wespół z bratem kwitował 1694 r. Stanisława Golemowskiego (P. 1127 V k. 56). Nie żył już 1717 r. (P. 1153 k. 20v).

2) Seweryn Andrzej, syn Jana i Jabłkowskiej, ur. ok. 1679 r., miał bowiem rok 16-ty 1694 r. (P. 1127 V k. 58v). Jedyny spadkobierca brata Melchiora i matki 1717 r. (P. 1153 k. 20v). Dziedzic części w Małachowie Wielkim, umarł 1736 r.

2. Marcin, syn Krzysztofa i Wyganowskiej, chrzestny 1706.28.III. r. (LB Niechanowo), żył jeszcze 1718 r. (G. 93 k. 400v). Ożenił się z Heleną Mierosławską, córką Jana i Doroty z Gurowskich, której 1689 r. oprawił posag 2.000 złp. (P. 1118 XII k. 5v). Nie żyła już ona 1718 r., kiedy Dorocie, Zofii i Helenie, córkom Marcina i jej, sumę 800 zł. zapisaną im przez ich zmarłą ciotkę, pannę Annę Konstancję M-ą, Józef M. (zob. niżej) zabezpieczył na swych dobrach (G. 93 k. 400v, 401). Był jeszcze syn Jan.

Jan, syn Marcina i Mierosławskiej, mąż Marianny Kruszyńskiej, której 1761 r. zapisał sumę 500 zł. (Kośc. 3299 k. 8).

III) Piotr, syn Macieja i Skąpskiej, obok braci dziedzic części w Małachowie 1584 r. (G. 274 k. 405), jeszcze nieletni 1589 r. (P. 951 k. 679v), kwitował 1598 r. z opieki straszego brata Sebastiana (Kc. 123 k. 30). Od Jana M-go Gosława kupił 1602 r. za 750 złp. jego część w Małachowie Wierzbięcic (G. 337 k. 212). Ową część, zwaną Gosławowską, zastawił 1604 r. za 600 zł. bratu Stanisławowi (G. 68 k. 74). Jako brat i spadkobierca Sebastiana skwitował 1626 r. Andrzeja Ostrowskiego z 500 zł. zapisanych zmarłemu, zaś sumę 2.250 zł., z sumy większej 4.500 zł. (drugie 2.250 zł. dziedziczył brat Stanisław) zapisanej zmarłemu sposobem wyderkafu na części wsi Mochel p. bydg., cedował temuż Ostrowskiemu (P. 1017 k. 608). Skwitowany 1640 r. przez Krzysztofa Bieganowskiego, swego zięcia, z posagu 1.000 zł. i z wyprawy 200 zł. za córką Marianna (G. 80 k. 765). Już nie żył 1650 r. (G. 82 k. 277v). Jego pierwszą żoną była Dorota Żernicka, córka Piotra, której 1608 r. na tej części Małachowa Wierzbięcic, którą kupił był od Jana M-go Gosława, oprawił 500 złp. posagu (G. 337 k. 274). Już 1610 r. żenił się powtórnie. Na krótko przed ślubem, 4/II. t. r. Jadwidze Strzałkowskiej, córce Wojciecha, zobowiązał się dać oprawę 800 zł. posagu na połowie części w Małachowie Wierzbięcic (G. 70 k. 375). Skwitował teścia z tego jej posagu 1611 r. (G. 71 k. 194), oprawił jednak tę sumę dopiero 1618 r. (G. 337 k. 428). Dla dzieci z niej zrodzonych ustanowił 1629 r. opiekunów, Adama Mielżyńskiego i Aleskandra Strzałkowskiego (G. 79 k. 82v). Jadwiga nie żyła już 1639 r. (G. 80 k. 526v). Nie wiem z której żony pochodzili synowi Piotra, Władysław i Ludwik. Córki urodzone ze Strzałkowskiej to: Katarzyna, ochrzcz. 1615.19/XI. r. (LB Witkowo), Marianna, wydana 1639.6/III. r. w Witkowie za Krzysztofa Bieganowskiego, zmarła między r. 1657 a 1665, Ludmiła, ochrzcz. 1623.25/VI. r. (ib.), o której nic więcej nie wiem, zapewne zmarła młodo, Barbara, która przed 1646.11/II. r. w Witkowie wyszła za wdowca Waleriana Skrzetuskiego. Ta Barbara wydana po Mariannie, zapewne więc od niej młodsza, była też chyba córką Strzałkowskiej.

(I) Władysław, syn Piotra, skwitowany 1650 r. przez szwagra Skrzetuskiego z 160 złp. na poczet posagu za Barbarą M-ą (G. 82 k. 2177). T. r. zapisał dług 500 złp. Stanisławowi Goszczyckiemu i jego żonie Katarzynie M-ej (G. 82 k. 306v). Może to jeszcze jedna córka Piotra? Władysław dokonał 1651 r. działów z bratem dotyczącym zarówno ojcowizny jak i spadku po Baltazarze M-im w Małachowie Górnym (G. 82 k. 427). Wzięte w tym dziale części w Małachowie Górnym, które ojciec nabył od Jana M-go Gosława, zastawił t. r. za 1.000 złp. Stefanowi Kęszyckiemu (ib. k. 436v).

(II) Ludwik, syn Piotra, kwitował 1650 r. rotmistrza Jastrzębskiego z 540 zł. żołdu (P. 1061 k. 63), skwitowany t. r. przez szwagra Skrzetuskiego z 340 złp. na poczet 500 zł. jako połowy oryginalnej sumy posagowej 1.000 złp. za siostrą jego Barbarą (G. 82 k. 277v). Dziedzic w Małachowie Wielkim, pozywany był 1669 r. przez Jana Świerczewskiego działającego w imieniu Melchiora Pniewskiego, wyderkafowego posesora tej wsi (P. 196 k. 340). Swojej córce, pannie Zofii zapisał 1688 r. posag 1.200 złp. (G. 88 k. 225). Nie żył już 1704 r. (I. Kon. 72 k. 195v). Ożenił się z Marianną Wyganowską, córka Łukasza, wdową po Walentym Tańskim, która 1653.16/VI. r., krótko przed ślubem, zapisała mu dług 2.400 złp., a tę sumę miała sobie zapisaną przez Pawła Poniętowskiego w kontrakcie o dobra Broniewice i Suchodół. Ludwik ze swej strony zobowiązał się oprawić jej ów posag (G. 82 k. 681, 682). Nie żyła już w 1685 r. (P. 1109 V k. 60). Ich syn Wojciech. Córka Zofia, wspomniana 1685 r. (ib.), jak widzieliśmy, jeszcze niezamężna 1688 r., była 1704 r. żoną Michała Jezierskiego i umarła będąc już wdową po 1720 r.

Wojciech, syn Ludwika i Wyganowskiej, jako spadkobierca, wespół z siostrą, matki ich i wuja Wojciecha Wyganowskiego, sprzedał 1685 r. części Broniewic i Suchodołu p. gnieźn. za 2.550 złp. Andrzejowi Markowskiemu (P. 1109 V k. 60). Wraz z żoną wydzierżawił 1694 r. od Stanisława Wodeckiego wieś Wrząca Wielka, pod zakładem 4.500 zł. (I. Kon. 69 k. 397). Skwitowany 1704 r. przez siostrę Zofię Jezierską z sumy posagowej zapisanej jej 1688 r. przez ojca (I.Kon. 72 k. 195), wypłacił jej jednak sumę większą, bo 1.700 złp. (ib. k. 195v). Był dziedzicem części Małachowa Górnego. Żył jeszcze 1706 r. (G. 92 k. 84), nie żył już 1718 r. (G. 93 k. 401). Ożenił się z Teresą Świecką, córką Jana i Zofii z Konińskich, której 1686 r. zobowiązał się oprawić 1.500 złp. posagu (P. 1111 I k. 77v). Żyła ona jeszcze 1717.26/XI. r. (LB Witkowo), a zapewne i 1718 r. (G. 93 k. 401). Nie żyła 1728 r. (G. 96 k. 123v). Ich synowie: Józef, Filip i Stanisław. Córki: Marianna, w latach 1718-1730 żona Andrzeja Tokarskiego, zmarła przed 1762 r., Anna, żona Walentego Kucharskiego, umarła będąc już wdową po 1760 r., Zofia, niezamężna 1728 r. (G. 96 k. 123v), żyjaca jeszcze 1731.22/II. r. (LB Witkowo), nie żyła już 1761 r. (G. 99 k. 321v). Może córką tychże rodziców była też Katarzyna, chrzestna 1717.4/I. r. (LB Witkowo).

1. Józef, syn Wojciecha i Świeckiej, do sprawy spadku po ojcu wraz z bratem Filipem obrali 1728 r. na arbitra Kazimierza Niemojewskiego (G. 96 k. 101v). T. r. skwitowany przez siostry, Mariannę Tokarską i pannę Zofię M-ą, przez każdą z 333 zł. należnych im w skutku ugody spisanej w Małachowie Górnym 16/IX. t. r. między nim a bratem Filipem (G. 96 k. 123v). Dziedzic części w Małachowie Górnym 1730 r. (G. 96 k. 267v). Umarł (w Goczałkowie?) 1755 r., pochowany 10/XI. (LM Niechanowo). Ożenił się z Teresą Tomicką, wdową 1-o v. po Macieju Kozierowskim, która 1730.16/II. r., jeszcze przed ślubem, na swojej sumie zabezpieczonej na Małchowie Górnym zapisała mu 3.000 zł. (G. 96 k. 201). Teresa 1752 r. swą połowę w Małachowie w przeprowadzonych działach sprzedała za 12.000 złp. swym dzieciom z pierwszego i drugiego małżeństwa, więc ks. Janowi, proboszczowi w Kiekrzu, Ignacemu i Joannie Kozierowskim, oraz Franciszce M-ej (P. 1307 k. 158v). Umarła 1753.27/II. r. w Kiekrzu u syna ks. Kozierowskiego (LM Kiekrz). Córka Franciszka (Franciszeka Konstancja), ur. w Małachowie Wielkim, ochrzcz. 1733.15/IV. r. (LB Witkowo), jeszcze niezamężna 1747.26/XII. r. (ib.), zaślubiona przed 1756.25/X. r. Antoniemu Jakowickiemu, umarła po 1766 r. Była jeszcze jedna córka zmarła w wieku dziecięcym 1737.11/V. r., może jeszcze przed chrztem, bo brak jej imienia w metryce zgonu (LM Witkowo).

2. Filip (Filip Jakub), syn Wojciecha i Świeckiej, wspomniany 1727 r. (P. 1210 III k. 3v), chrzestny 1731.11/II. r. (LB Witkowo), mieszkał 1746 r. w Kołaczkowie (ib.). Od siostry Kucharskiej dostał 1761 r. cesję jej sumy posagowej 333 złp., zabezpieczonej na części Małachowa Górnego mocą układu jaki zawarł był z bratem (G. 99 k. 321v). Całe Małachowo Górne cz. Małachowo Wierzbięcic sprzedał t. r. swej bratanicy Franciszce zamężnej Jakowickiej (P. 1332 k. 26). Umarł nagle 1769.14/XII r. (LM Św. Trójca, Gniezno). Podany wiek - 50 lat, nie budzi zbytniego zaufania. Musiał być chyba starszy. Jego żoną była 1739 r. Rozalia Kierska, córka Adama i Teresy ze Strzałkowskich, wdowa 1-o v. po Władysławie Wilkońskim (P. 1255 k. 124v, 1260 k. 53v). Syn Józef Wawrzyniec, ur. w Kołaczkowie, ochrzcz. 1746.15/VIII. r., zmarły dzieckiem (LB Witkowo).

3) Stanisław, syn Wojciecha i Świeckiej, w imieniu własnym i brata Filipa Jakuba dla spraw związanych z dobrami Małachowwm Wierzbięcic ustanowił 1727 r. plenipotentem szwagra Tokarskiego (P. 1210 III k. 3v). Nie żył 1728 r., a z nieznanej mi żony pozostawił syna Antoniego i córkę Ludwikę, nieletnich (G. 96 k. 101v). Oboje pomarli chyba młodo i w 1761 r. o Stanisławie mowa jako z zmarłym bezpotomnie (P. 1332 k. 26).

IV) Baltazar, syn Macieja i Skąpskiej, współdziedzic części w Małachowie Wierzbięcic 1584 r. (G. 274 k. 405), jeszcze nieletni 1589 r. (P. 951 k. 679v), trzymał do chrztu 1615 r. córkę Piotra, Katarzynę (LB Witkowo), zawierał 1618 r. kontrakt z bratem Stanisławem pod zakładem 600 złp. (G. 74 k. 450v), od którego kupił 1621 r. za 600 złp. części jego w Małachowie Wierzbięcic (G. 337 k. 470v). Od brata Sebastiana wydzierżawił 1623 r. jego część w tejże wsi, nazwanej tu Małachowem Górnym (G. 76 k. 444v). Był bezdzietny a spadkiem po nim w Małachowie Górnym dzielili się synowie brata Piotra (G. 82 k. 427).

V) Wojciech, syn Macieja i Skąpskiej, współdziedzic części Małachowa Wierzbięcic 1584 r. (G. 274 k. 405, 533v), chyba już nie żył 1586 r. bo nie wymieniony wtedy wśród sukcesorów ojca (G. 62 k. 425v). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Knapy_)

A oto jeszcze nieco M-ch z Małachowa Wierzbięcic, żyjących w stuleciach XVII i XVIII, których nie umiem połączyć z żadną z wyliczonych wyżej grup związanych wspólnymi imioniskami. Jakub, z Małachowa Górnego (Podgórnego), i Zofia, rodzice Wawrzyńca, ochrzcz. 1621.18/VIII. r., i Marianny, ochrzcz. 1625.1/VI. r. (LB Witkowo). Krzysztof kupił 1643 r. za 800 złp. od Chryzostoma i Jakuba, braci Moszczyńskich, ich części w Małachowie Górnym (P. 1321 k. 280). Melchior (Majcher), z Małachowa Górnego, ojciec Anny, występującej w roli chrzestnej 1650.24/IX. r. (LB Witkowo). Wojciech sprzedał był przed 1654 r. pewne części w Małachowie Wielkim Bartłomiejowi z Rojewa Kaczkowskiemu, chorążemu inowrocławskiemu (G. 82 k. 1025v). Krzysztof, z Małachowa Górnego, chrzestny 14/IX. i 1669.29/XII. r. (LB Witkowo). Anna, z Małchowa Górnego, chrzestna 10/V. i 1671.5/VII. r. (ib.).

Rodzeństwo Marcin i Jadwiga, która 1687 r. będąc niezamężna a licząc ok. 70 lat cedowała swój posag zabezpieczony na Małachowie Górnym bratankowi Stanisławowi (P. 1113 I k. 86v). Marcin, dziedzic części w Małachowie Górnym, żyjący jeszcze chyba 1674 r. (P. 1426 k. 674), nie żył już 1675 r. (P. 1427 k. 309v). Jego syn Stanisław spisywał 1674 r. wzajemne dożywocie ze swą żoną Anną Górską (P. 1426 k. 674), córką Macieja i Anny z Gosławskich, której 1675 r. na poczet posagu oprawił 500 złp. odebranych od jej ojca (P. 1427 k. 309v). Oboje żyli jeszcze 1686 r. (P. 1112 VII k. 18), a on, jak widzieliśmy, nawet w 1687 r. Nie żyli już 1730 r. (I. Kal. 167 s. 443). Synowie: Hiacynt, Maciej, wspomniany 1737 r. (I. Kon. 77 k. 62). Córki: Domicella, żona Józefa Pomianowskiego, wdowa po nim 1737 r., już nie żyjąca 1739 r., i Helena, najpierw żona Józefa Gotartowskiego (Gortatowskiego), potem 2-o v. Aleksandra Lucimskiego, wdowa 1737 r., zmarła przed r. 1754.

Hiacynt, syn Stanisława i Górskiej, od swego ciotecznego brata Hiacynta Gotartowskiego otrzymał 1718 r. cesję sumy 1.500 złp. ze spadku po ich wspólnym dziadzie Macieju Górskim (Py. 157 k. 110v). Wespół z bratem Maciejem oraz z siostrami, Domicellą i Heleną, sumy zapisane temu dziadowi przez jego stryjecznego brata Jana cedował 1737 r. kamedułom konwentu bieniszewskiego (I. Kon. 77 k. 62). Nie żył już 1738 r. (ib. k. 119v, 128v; G. 97 k. 318v; I. Kal. 167 s. 443). Jego żoną była 1730 r. Zofia Wierzbińska, córka Stanisława i Zofii Małachowskiej Skowronkówny, 1738 r. jedna ze spadkobierczyń wuja Felicjana M-go (I. Kon. 77 k. 119v, 128v). Owdowiawszy poszła drugi raz za Franciszka Węgrzeckiego, a już jako wdowa i po tym mężu zapisała 1742 r. córce i zięciowi 150 złp., zabezpieczonych na Giewartowie, i 1.466 złp. z sumy 4.400 złp. zabezpieczonych na Małachowie (G. 97 k. 574). W 1743 r. swoją część z sumy spadkowej 15.000 złp. posagu po babce Ewie z Deręgowskich Janowej M-ej, zabezpieczonego na Małachowie Szemborowic, cedowała zięciowi Skomorowskiemu (G. 97 k. 598v). Córka Małgorzata wyszła w Jarząbkowie 1742.12/V. r. za Marcina Skomorowskiego i żyła jeszcze bedąc wdową 1784 r. Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (z Małachowa Wierzbięcic cz. Górnego)

Panna Zofia, z Małachowa Górnego, chrzestna 1676.1/III. r. (LB Witkowo). Chyba ta sama Zofia wyszła 1690.3/IX. r. w Witkowie za Michała Jezierskiego.

Józef miał 1743 r. na swoich dobrach w Małachowie Wierzbiczanach(!) sumę 1.800 zł. posagową Reginy z Pawłowskich, wdowy po Stanisławie Kowalewskim, idącej właśnie 2-o v. za Jana Kwasieborskiego (G. 97 k. 603).

>Małachowscy z Małachowa Kępicz, Kępego, dziś Małachowo Kępa. Imioniska tych M-ch: _Kępa_, _Skowrony_, _Odoje_.

>_Kępy_, _Skowrony_, _Skowronki_. Świętosław _Kępa_ z Małachowa miał ok. 1427 r. termin z Janem ze Swinar i z Piotraszem z Żernik, chorążym kaliskim (G. 3 k. 253). Może jego synem lub wnukiem był Wincenty z Małachowa Kępicz, już nie żyjący 1469 r., kiedy to jego córka Marta miała termin z Wawrzyńcem i Wojciechem, braćmi rodzonymi, niedzielnymi, z tegoż Małachowa (G. 9 k. 7v). Byli to zapewne jej bracia, a więc synowie Wincentego. Ok. r. 1452 r. Wojciech, Tomasz i Wawrzyniec, bracia rodzeni niedzielni, mieli termin z Małgorzatą z Ruchocina, żoną Wojciecha z Brodzina (G. 4 k. 74). Anna ze swym niedzielnym synem Wawrzyńcem z Małachowa mieli oboje 1465 r. termin z Maciejem z Małachowa (G. 20 k. 89). Może więc to ten sam Wawrzyniec, Anna zaś byłaby żoną Wincentego? Z tych braci, o Tomaszu nie wiem nic więcej. Wawrzyniec, zwany zarówno Kępa, jak Skowronem i Skowronkiem, dał poczatek M-im o imienisku Skowron, Skowronek (zob. niżej). Była i siostra Świętochna, niezamężna 1493 r., kiedy kwitowała brata Wawrzyńca (G. 22 k. 226).

Wojciech _Kępa_ z Małachowa Kępicz nabył 1471 r. od Marcina _Kępy_ za 17 grz. jego ojcowiznę w Małachowie Kępicz (P. 1385 k. 110). Nie wiem, kim w stosunku do Wojciecha był ów Marcin? Wojciech wespół z bratem Wawrzyńcem Skowronkiem kupił 1491 r. za 20 grz. od Jana Bryganta, sołtysa w Kaczanowie, oraz od Brygidy i Elżbiety, sióstr rodzonych z Kaczanowa, części w Małachowie Kępicz, odziedziczone przez nich prawem bliższości po śmierci Macieja M-go Odoja (P. 1387 k. 160). Inne części w tejże wsi spadłe po Jakubie, Piotrze i Wojciechu, zwanych Odojami, na Jana Gostomskiego i na Pawła Gostomskiego (Wiekowskiego), braci między sobą ciotecznych, nabył od nich 1494 r. za 30 grz. (P. 1388 k. 37v; G. 23 k. 19). Od Anny Sobiesierskiej, żony mieszczanina gnieźnieńskiego, Piotra Złotko, kupił 1499 r. za 30 grz. jej część we wsi Sobiesiernie p. gnieźn. (Py. 169 k. 118; P. 1389 k. 10v). Nie żył już zapewne 1509 r. (P. 786 s. 106), napewno 1513.26/V. r. (P. 786 s. 421). Wojciech ten w 1471 r. na połowie swych dóbr w Małachowie Kępicz oprawił 30 grz. posagu żonie swej Katarzynie (P. 1383 k. 142v, 1385 k. 110v). Jego drugą żoną była 1488 r. Febronia Sobiesierska, córka Piotra (G. 13 k. 86v). Tej na połowie dóbr w Małachowie Kępem(!) oprawił 1497 r. posag 40 grz. (P. 1383 k. 142v). Synowie: Maciej, Marcin i Jan. Córka Anna, żona Andrzeja Bobińskiego zwanego Książek, nie żyła już 1539 r. Była chyba jeszcze inna córka zamężna za N. Małachowskim Koziełkiem, bowiem Feliks M. Moziełek nazwany rodzonym siostrzeńcem Macieja Kępy (G. 32 k. 276v).

1. Maciej _Kępa_, syn Wojciecha i Sobiesierskiej, podziału z bratem Marcinem części Małachowa i Sobiesierni dokonał 1509 s. lub przed tą datą (P. 786 s. 106). Jemu i Marcinowi stryj(!) ich ks. Maciej Karczewski, wikary i altarysta katedry poznańskiej, sprzedał wyderkafem 1513 r. za 80 grz. całą część ojczystą w Małachowie Kępicz (P. 786 s. 421). Płacić miał Maciej 1514 r. winę, bo nie stanął z pozwu bratowej Agnieszki, która go pozywała o wygnanie jej z połowy Małachowa (P. 866 k. 163). Założone zostało 1528 r. vadium 120 grz. między nim a jego bratem stryjeczno-rodzonym (P. 871 k. 246). Wraz z bratankami po bracie Marcinie kwitował 1535 r. swego szwagra Andrzeja Babińskiego ze zwrotu posagu zmarłej swej siostry Anny (Py. 171 k. 252v). Występował 1539 r. jako stryj Jadwigi M-ej (Czechówny), żony Jakuba M-go Koziełka (G. 32 k. 85). Bratankowi ks. Mikołajowi zapisał 1540 r. dług 80 grz. za dobra rodzicielskie w Małachowie Kępicz i w Sobiesierniach (ib. k. 203v). Formalna rezygnacja na jego rzecz tych dóbr za sumę 200 grz. dokonana została przez ks. Mikołaja 1541 r. (G. 335a k. 242v). Żył jeszcze Maciej 1544 r. (G. 44 k. 19), nie żył już 1550.6/I. r. Był bezdzietny (P. 889 k. 24, 1395 k. 521), a chyba i bezżenny.

2. Marcin _Kępa_, syn Wojciecha i Sobiesierskiej, pozywał 1511 r. Mikołaja i Tomasza, braci, dziedziców Małachowa Wierzbięcic (G. 25 k. 225v). Umarł między r. 1513 a 1514 (P. 786 s. 421; G. 25 k. 452v). Jego żoną była Agnieszka Mikołajewska, córka Jana zwanego Paczuchel, której 1509 r. na połowie uzyskanych z działów z bratem Maciejem części w Małachowie i Sobiesierniach oraz na połowie folwarku w Sobiesierniach oprawił posag 30 grz. (P. 786 s. 106). Była już wdową, kiedy 1514 r. pozywała szwagra Macieja M-go o wygnanie jej z połowy części Małachowa (P. 866 k. 163; G. 25 k. 530). Z kolei ją pozywał t. r. mężowski bratanek Stanisław i wtargnięcie siłą do jego dóbr po ojcu w Małachowie Kępicz i w Sobiesierniach (G. 25 k. 452v). Od Anny z M-ch, wdowy po Macieju Grzybowskim, i od jej syna Marcina kupiła 1519 r. za 14 grz. jej części w Małachowie Złych Mięsic (P. 1392 k. 304v). Była 1519 r. 2-o v. żoną Jakuba M-go Rykały i wtedy swoją oprawę uzyskaną od pierwszego męża na częściach w Małachowie Kępicz i w Sobiesierniach zobowiązała się sprzedać wyderkafem Maciejowi M-mu Kępie (G. 27 k. 202). Nie żyła już 1541.23/IV. r. (G. 32 k. 327v). Synowie, Mikołaj i Wojciech. Córka Anna, niezamężna 1541 r. (ib., 92 k. 337), zapewne identyczna z Anną, córką zmarłego Marcina M-go, żoną 1542 r. Szymona Grzybowskiego (P. 1394 k. 530).

1) Mikołaj _Kępa_, syn Marcina i Mikołajewskiej, wspomniany 1531 r. (G. 29 k. 154), ksiądz przy kolegiacie Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim, 1538 r. wespół z bratankami swymi niedzielnymi, Maciejem i Wojciechem zapisał 10 grz. długu Andrzejowi i Jakubowi, braciom M-im Koziełkom, zaś 1539 r. inne 10 grz. Andrzejowi i Stanisławowi M-im Koziełkom (G. 31 k. 335v, 32 k. 111). Wikary u Św. Jerzego 1541 r., części w Małachowie Kempem(!) i Sobiesierniach sprzedał wtedy za 200 grz. stryjowi Maciejowi M-mu (G. 335 k. 242v). Wespół z bratankami, Mikołajem i Stanisławem skwitowany 1541 r. przez Feliksa M-go Koziełka, rodzonego siostrzeńca Mikołaja, a tych bratanków brata ciotecznego, z 12 grz. stanowiących jego część macierzystą na Małachowie Kępicz i Sobiesierniach, po zmarłej jego matce (G. 32 k. 276v). Siedlisko w Małachowie Kępem, na granicy wsi Karsowo, dał 1545 r. "z miłości braterskiej" synom i córkom zmarłego Piotra M-go Skowronka (G, 335a k. 318). Odziedziczynone po stryju Macieju części w Sobiesierniach, swoje i swego stryjecznego brata Stanisława, rezygnował wieczyście 1550 r. Wojciechowi Brudzińskiemu, burgrabiemu ziemskiemu gnieźnieńskiemu, zastrzegając uzyskanie aprobaty tego brata (P. 1395 k. 521). Żył jeszcze 1557 r. (G. 36 k. 299).

2) Wojciech _Kępa_, syn Marcina i Agnieszki Mikołajewskiej, po ojcu dziedzic części w Małachowie Kępicz i Sobiesierniach, wspomniany 1531 r. (G. 29 k. 154), żył jeszcze 1535 r. (Py. 171 k. 252v), a niewątpliwie już nie żył 1538 r., kiedy w imieniu Macieja i Wojciecha, z pewnością jego synów, działał rodzony stryj ich, ks. Mikołaj, z nimi niedzielny (G. 31 k. 355v). Tych synów było czterech, Stanisław, Wojciech, Maciej i Jan, z których trzej pierwsi kwitowali brata Jana 1548 r. ze swych części w Małachowie Kępicz (G. 34 k. 128v). Wszyscy czterej żyli jeszcze 1557 r. (G. 36 k. 177). Ich dalszych losów nie znam.

3. Jan, syn Wojciecha i Sobiesierskiej, nie żył już 1514 r. (G. 25 k. 452v). Żoną jego była Anna Mościcka, a raczej wdowa 1-o v. po Mościckim, która 1533 r. połowę Mościsk i Kostrzynka p. nakiel. dała synom swym, Janowi, Andrzejowi, Marcinowi i Stanisławowi Mościckim (N. 213 k. 30). Już nie żyła 1545 r. (ib. k. 103v). Synowie Jana i tej Anny, Mikołaj i Stanisław.

1) Mikołaj _Kępa_, syn Jana i Anny, wspomniany 1541 r. (G. 32 k. 276v) części własne i brata Stanisława w Sobiesierniach, odziedziczone po stryju Macieju, sprzedał 1550 r. za 420 zł. Wojciechowi Brudzińskiemu (P. 889 k. 24v, 1395 k. 521).

2) Stanisław, syn Jana i Anny (1-o v. Mościckiej), sam zwany też niekiedy Mościckim, nieletni 1514 r., skarżył wtedy stryjenkę Agnieszkę o wtargnięcie siłą do jego dóbr ojczystych w Małachowie Kępicz i Sobiesierniach (G. 25 k. 452v). Swoje części w tych wsiach zobowiazał się 1531 r. sprzedać wyderkafem za 40 grz. stryjowi Maciejowi (G. 29 k. 154). Nie dopełnił tego i stryj 1534 r. pozywał go (G. 30 k. 71). Żył jeszcze 1550 r. (P. 1395 k. 521). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Kępy_)

Wawrzyniec _Kępa_, potem od r. 1489 już stale _Skowronek_, choć raz jeden, 1488 r. nazwany Słowikiem (G. 13 k. 110v). Brat Wojciecha i Tomasza Kępów, a zapewne syn Wincentego, o których mowa była wyżej, wspomniany ok. r. 1450/1452 z tymi swymi niedzielnymi braćmi (G. 4 k. 74). Dziedzic w Małchowie Kępicz 1469 r. (G. 9 k. 7v). Od Piotra Chłędowskiego kupił 1476 r. za 80 grz. połowę Ćwierdzina (dziś Twierdzino) p. gnieźn. (P. 1386 k. 64) i zapewne w związku z tą transakcją Dorota, żona tego Piotra, w imieniu męża 1482 r. wzywała Wawrzyńca do uiszczenia 30 grz. i 9 wiardunków (G. 11 k. 70). Wawrzyniec od Anny, Małgorzaty i drugiej Anny, córek Jana Płaczkowskiego Białego, kupił 1488 r. za 40 grz. trzy części w Małachowie Kępicz, które one odziedziczyły po rodzonym wuju ich ojca, Macieju M-im Odoju (Py. 19 k. 72, 168 k. 97v, P. 1387 k. 140v). Inne tam części nabył, może jednocześnie, od Jana z Kaczanowa Drybanta (Bryganta?) (P. 786 s. 345). Zobowiązał się 1514 r. całe swe części w Małachowie Kępem(!) i w Ćwierdzinie rezygnować swym synom, Janowi i Piotrowi (G. 25 k. 444). Chyba żył jeszcze 1521 r. (G. 335a k. 61), nie żył już 1531 r. (G. 29 k. 199v). Pierwszą jego żoną była Katarzyna, córka Adama z Grzybowa, zwanego Ołowny, której 1463 r. oprawił 50 grz. posagu na połowie części w Małachowie Kępicz (P. 1384 k. 168v). Miała ona 1467 r. sprawę z Jakubem Ołowym z Grzybowa (G. 20 k. 149). Jego drugą żoną była Elżbieta (Małgorzata?) z Karsowa, (dziś Karsewo), której bracia, Stanisław i Wincenty, dziedzice Karsowa, zapisali 1489 r. szwagrowi w posagu za siostrą 20 grz. długu (G. 13 k. 150). T. r. Wawrzyniec oprawił żonie tę sumę na częściach Małachowa Kępicz (P. 1387 k. 118v). Opróvcz czterech synów, Jana, Stanisława, Piotra i Mikołaja, miał on jeszcze córki. Z nich, Anna, w latach 1502-1530 żona Jakuba Wygrozowskiego, zwącego się też M-im (G. 259 k. 162), i zapewne Agnieszka, zrazu za Borzętę Czeluścińskim, 2-o v. 1528 r. za Sędziwojem Siekierzeckim. Nie wiem, z której żony Wawrzyńca rodziła się Anna, ale po matce dziedziczyła części w Małachowie Wierzbięcic (P. 866 k. 432).

I. Jan _Skowronek_, syn Wawrzyńca, asystował 1502 r. przy transakcji siostry Anny zamężnej Wygrozowskiej (P. 1389 k. 227). Wespół z bratem Piotrem połowę Ćwierdzina sprzedali 1527 lub 1528 za 100 grz. Jakubowi Ćwierdzińskiemu (G. 335a k. 104v). Z tymże bratem, dziedzice w Małachowie Kępicz, skwitowani 1531 r. przez brata Mikołaja z dóbr ojczystych G. 29 k. 199v). Żył jeszcze 1534 r. (G. 262 k. 60), nie żył już ok. 1539 r. (G. 263 k. 95v). Jego pierwszą żoną była Barbara Bylińska, która 1506 r. od swego teścia i męża otrzymała oprawę 10 grz. posagu pustym półłanku "Tomińskim" i na połowie łanu folwarcznego w Małachowie Kępicz (P. 1390 k. 88v). Była bezdzietna (G. 260 k. 555). Drugą żoną była 1528 lub już 1527 r. Jadwiga Żołecka, córka Jakuba, której w tych latach na czwartej części sowich dóbr we wsi Małachowo Kępe (!) oprawił 10 grz. posagu (G. 335a k. 99). Synami Jana byli: Tomasz, Walenty, Jan i Feliks, którzy ok. 1539 r., po śmierci ojca, wespół ze stryjem Piotrem uzyskali termin przeciwko Maciejowi M-mu Kępie (G. 263 k. 95v).

I) Tomasz _Skowronek_, syn Jana i Żołeckiej, otrzymał 1541 r. zobowiązanie od brata Jana, iż mu zrezygnuje za 100 grz. przypadającą nań część ojcowizny w Małachowie Kępem (G. 32 k. 91), a nabył ową część t.r. za 200 (!) grz. (G. 335a k. 251). Spośród braci rodzonych i stryjecznych, synów Piotra, tylko on jeden 1541 r. nazwany osiadłym (G. 32 k. 378v). Dopiero 1546 r. swe części w Małachowie Kępicz sprzedał za 200 zł. Januszowi Latalskiemu, wojewodzie poznańskiemu (G. 335a k. 325). Żonie swej, Katarzynie Rogaczewskiej, córce Jerzego, zobowiązał się 1539 r. oprawić na połowie swej części w powyższej wsi 100 złp. posagu (G. 32 k. 91v).

II) Walenty _Skowronek_, syn Jana i Żołeckiej, wspomniany z racji działów braterskich 1539 r. (G. 21 k. 91), swoje części dóbr rodzicielskich, przypadające mu z tych działów, wydzierżawił 1540 r. na trzy lata bratu Tomaszowi (ib. k. 246). Nazwany 1541 r. nieosiadłym (ib. k. 378v). Chyba żył jeszcze 1580 r., nie żył już 1581 r. Marta Trąmpczyńska, żona jego, kwitowała 1580 r. ze 100 zł. długu Annę z Baranowskich Kościelską, kasztelanową bydgoską (P. 934 k. 43), zaś 1581 r. została skwitowana ze 110 zł. przez małżonków Wolskich (P. 934 k. 43, 937 k. 285v). Ustanowiła 1591 r. plenipotenta dla sprzedaży wsi Pysząca, położonej na przedmieściu Śremu (P. 956 k. 214v).

III) Jan _Skowronek_, syn Jana i Żołeckiej, urodzony ok. 1526 r., mając lat 15 w 1541 r., działając w asyście stryjów(!), Jana i Wojciecha M-ch Rykałów, swoją część w Małachowie Kępem, wedle zobowiązania z r. 1539, sprzedał za 200 grz. bratu Tomaszowi (G 32 k. 91, 335a k. 251). Z tej też przyczyny określony t. r. jako nieosiadły (G. 32 k. 378v).

IV) Feliks _Skowronek_, syn Jana i Żołeckiej, wspomniany z racji działów 1539 r. (G. 32 k. 91), otrzymał od stryjecznego brata Jana 1549 r. zapis długu 6 wiardunków (G. 34 k. 305v), a skwitował tego Jana z 6 grz. 1558 r. (P. 899 k. 208v). Może to ten sam Feliks M., nazwany Kępą, kwitował 1541 r. z 9 grz. długu ks. Mikołaja M-go (Kępę), wikarego u Św. Jerzego w Gnieźnie, nazwanego tu "bratem ciotecznym" (G. 32 k. 368)

II Stanisław _Skowronek_, syn Wawrzyńca, opiekun siostrzenicy Jadwigi Wygrozowskiej, zabity 1541 r. lub krótko przed tą datą (P. 866 k. 121v).

II. Piotr _Skowronek_, syn Wawrzyńca, występował razem z ojcem 1505 r. (G. 19 k. 6v). Wespół z bratem Janem, jak już widzieliśmy, połowę Ćwierdzina sprzedał w r. 1527 lub 1528 za 100 grz. Jakubowi Ćwierdzińskiemu (G. 335a k. 104v). Skwitowany 1530 r. przez siostrę Annę zamężną Wygrozowską z dóbr rodzicielskich (G. 29 k. 51v). Żył jeszcze 1541 r., kiedy zarówno jego jak i jego starszych synów, Jana, Andrzeja i Stanisława określono jako nieosiadłych (G. 32 k. 378v). Nie żył już 1545 r. (G. 335a k. 318). Pierwszej jego żonie, Elżbiecie Wygrozowskiej, córce Wawrzyńca, ojciec Piotra, Wawrzyniec M. oprawił 1512 r. 10 grz. posag na całych częściach z Małachowie Kępem, które kupił był od sióstr Płaczkowskich i od Jana Bryganta (Dryganta) z Kaczkowa (P. 786 s. 345). Drugiej żonie, Barbarze M-ej, córce Jana M-go Knapa, oprawił Piotr 1525 r. posag 14 grz. na połowie swych części w Małachowie Kępem (P. 1393 k. 79). Barbara, będąc już wdową, wraz z synami, Stanisławem, Wojciechem i Maciejem, dała 1548 r. zobowiązanie Januszowi Latalskiemu, wojewodzie poznańskiemu, iż sprzedadzą mu za 80 złp. całe swe części we wsi Małachowo Kępicz (G. 34 k. 47v). Żyła jeszcze 1558.14/II. r. (G. 37 k. 88). Synami Piotra byli: Jan, Andrzej, Stanisław, Wojciech, Maciej i Jakub. Jak widzieliśmy, o Stanisławie, Wojciechu i Macieju powiedziano wyrażnie, iż pochodzili z drugiego małżeństwa ojca. Tego samego można się domyślać i co do Jakuba, natomiast Jan i Andrzej rodzili się z pierwszej żony Piotra, jak również córki, Anna i Dorota, wspomniane w 1545 r. (G. 335a k. 318). Barbara, Małgorzata i Katarzyna, trzy inne córki, o których mowa w r. 1548, rodziły się z drugiej żony Piotra (G. 34 k. 12). Wszystkie trzy żyły jeszcze 1558.14/II. r., kiedy to w asyście matki i wuja, Jana M-go Knapa, kwitowały z sześciu i pół grzywien Stanisława Bojeńskiego Trafarkę. Małgorzata była wówczac żoną opatrznego Pawła Penka, stolarza w Gnieźnie (G. 37 k. 88).

I) Jan _Skowronek_, syn Piotra i Wygrozowskiej, wspomniany 1541 r. jako nieosiadły (G. 32 k. 378). Wespół z bratem Andrzejem oraz siostrami, Anną i Dorotą, dostał 1545 r. w darze od ks. Mikołaja M-go Kępy, wikariusza kolegiaty Św. Jerzego w Gnieźnie, siedlisko we wsi Małachowo Kępe, na pograniczu ze wsią Karsowem (G. 335a k. 318). Był 1547 r. dziedzicem części w Małachowie Kępicz. Umarł między r. 1558 a 1560.5/VI. r. (P. 899 k. 208v; G. 29 k. 238v). Swojej żonie, Zofii Nieświastowskiej, oprawił 1547 r. na połowie części w Małachowie Kępicz 36 grz. posagu (G. 335a k. 351). Skasowała ona 1590 r. oprawę (G. 64 k. 69), a żyła jeszcze 1594 r. (P. 962 k. 839). Synowie: Tomasz, Wojciech i Maciej. Córki: Elżbieta, Anna i Jadwiga, wspomniane 1560 r. (G. 39 k. 219). Elżbieta zapewne już nie żyła 1568 r., bo spośród córek Jana wymienione wtedy tylko Anna i Jadwiga (G. 49 k. 2v). Anna wyszła za uczc. Michała, mieszczanina z Łopienna, i 1574 r. kwitowała brata Tomasza z 30 grz. ze swych dóbr rodzicielskich (G. 52 k. 305). T. r. też i Jadwiga, niezamężna, otrzymała od tegoż brata zapis 30 grz. (ib. k. 148).

(I) Tomasz _Skowronek_, syn Jana i Nieświastowskiej, otrzymał od stryja Andrzeja 1560 r. zobowiązanie sprzedaży za 40 grz. części w Ruchocinku i w Małachowie Kępicz (G. 39 k. 37). Dziedzic części Ruchocinka p. gnieźn. 1574 r. (G. 52 k. 47), otrzymał t. r. od swych braci, Wojciecha i Macieja, zobowiązanie sprzedania mu za 400 złp. ich części rodzicielskich w Ruchocinku i w pustce Siedliska (ib. k. 148v). Dożywotnie utrzymanie we dworze w Ruchocinku zapewnił 1574 r. swej matce (ib. k. 149). Żył jeszcze 1582 r. (G. 60 k. 7), nie żył już 1584 r. (G. 274 k. 323). Ożenił się z Anną Wolańska, od której brata Łukasza na krótko przed ślubem, 1574.24/VI. r. otrzymał zapis posagu 200 złp. (G. 52 k. 186v). Anna, będąc już wdową, wraz z synami, Łukaszem, Marcinem i Janem, oraz z ich opiekunami pozywana była 1584 r. przez mieszczanina gnieźnieńskiego Jana Jojko zwanego Mielczarzem (G. 274 k. 323). Swoje oprawne dobra w Ruchocinku zastawiła 1590 r. za 200 złp. Kasprowi Kołudzkiemu (G. 64 k. 67). Żyła jeszcze 1594 r., kiedy występowała znów z tymi trzema synami (P. 962 k. 839). O dalszych losach tych synów nie mam wiadomości.

(II) Wojciech _Skowronek_, syn Jana i Nieświastowskiej, wspomniany 1560 r. (G. 39 k. 219), dał 1574 r. bratu Tomaszowi, wespół z bratem Maciejem zobowiązanie, iż rezygnują mu za 400 złp. części Ruchocinka i pustki Siedliska (G. 52 k. 148v). Żył jeszcze 1590 r. (G. 64 k. 67, 75).

(III) Maciej _Skowronek_, _Skowron_, _Męczych_, syn Jana i Nieświastowskiej, wspomniany 1560 r. (G. 39 k. 219). Od sióstr, Katarzyny M-ej Koziełkówny, żony Zygmunta M-go, i od Anny Koziełkówny, żony Piotra Gałęskiego, otrzymał 1579 r. zobowiązanie sprzedania za łączną sumę 440 złp. części ojczystych w Małachowie Szemborowic (P. 932 k. 716v) i 1580 r. został do tych nabytych części intromitowany (G. 58 k. 262v). Siostra powyższych Koziełkówien, Barbara, wdowa po Wawrzyńcu, szewcu z Trzemeszna, 1579 r. cedowała Maciejowi swe prawa do Małachowa Szemborowic (G. 57 k. 527). Pozywał Maciej 1586 r. Sebastiana M-go Knapa o wypasienie bydłem dwóch folwarków w Małachowie (P. 274 k. 665v). T. r. od Gabriela Mierzewskiego, burgrabiego ziemskiego gnieźnieńskiego, otrzymał zobowiązanie sprzedania za 3.350 złp. części wsi Sobiesiernie (G. 62 k. 294v). Części w Małachowie Szemborowic, należne mu z działów braterskich, zobowiązał się 1590 r. sprzedać za 600 zł. rodzeństwu, Andrzejowi, Wojciechowi, Annie, Reginie i Katarzynie M-im Kościankom (P. 953 k. 112v, 113v). Od Andrzeja M-go kupił 1592 r. za 1.000 złp części w Małachowie Szemborowic (P. 1400 k. 972). Nie żył już 1596 r. (G. 337 k. 97v). Jego żoną była Zofia Sobiesierska, córka Jakuba, której 1583 r. na połowie swych dóbr w Małachowie Szemborowic oprawił 800 zł. posagu (P. 1399 k. 116). Będąc już wdową, 1596 r. oprawę swoją na Małachowie scedowała "pasierbowi" Kasprowi M-mu (G. 337 k. 97v). Wyszła właśnie wtedy 2-o v. za Jana Kobelnickiego, dziedzica części Bielaw p. kon. i z rąk wspomnianego już najstarszego "pasierba" odebrała 800 złp. swego posagu i tyleż wiana, które mąż oprawił jej na połowie swych dóbr w Bielawach (G. 337 k. 98, 99). Jako jedyna spadkobierczyni brata, Prokopa Sobiesierskiego, pdziedziczoną po nim wieś Sobiesiernie sprzedała 1623 r. za 12.000 złp. Janowi Przysieckiemu (P. 1414 k. 374), pochodzacą zaś z tego samego spadku wieś Gulczewo p. gnieźn. sprzedała t. r. za 9.000 złp. Janowi Grabowskiemu (ib. k. 387). T. r. wnuczce swej Mariannie Dobiejewskiej zapisała dług 600 złp. (G. 76 k. 523). Istnieje zapis z r. 1625, z którego wynikałoby, iż wtedy już nie żyła (P. 153 k. 274v), wedle innego zaś żyła jeszcze 1632 r. (G. 76 k. 365v). Nie żyła napewno 1636 r. (P. 161 k. 680v). Wzmianka o "pasierbach" zdawałaby się wskazywać na to, iż Zofia nie była pierwszą żoną Macieja, i że jej synowie, przynajmniej starsi z nich rodzili się z nieznanej mi jej poprzedniczki. Zachodzi jednak i taka możliwośc, iż określenie "pasierb" odnosi się do stosunku między jej drugim mężem, Kobelnickim, a Kasprem M-im tego Kobelnickiego pasierbem, ale jej synem (P. 980 k. 818). Synowie Piotra: Kasper, Andrzej, Wojciech, Jerzy i Maciej. Córki jego: Jadwiga, 1594 r. żona Prokopa Chwalikowskiego, Elżbieta, wydana 1600 r., krótko po 20/III., za Stanisława Drachowskiego Rumieję, zmarła po 1612 r., Małgorzata, 1603 r. żona Jakuba Dobiejewskiego, zmarła po 1635 r., Anna wreszcie, 1609 r. żona Jerzego Palędzkiego, zmarła po 1614 r.

1. Kasper, syn Macieja (i Sobiesierskiej?), otrzymał 1596 r. od owdowiałej Zofii z Sobiesierskich cesję jej oprawy na Małachowie (G. 337 k. 97v). T. r. on, już pełnoletni, wespół z wszystkimi swymi braćmi jeszcze nieletnimi połowę wsi Sobiesiernie sprzedał wyderkafem za 2.000 złp. Wojciechowi Sobiesierskiemu (ib. k. 100v; 266 k. 868v). Od Wojciecha M-go (Kościana) otrzymał 1600 r. zobowiązanie sprzedaży za 100 grz. jego części w Małachowie Szemborowic (G. 66 k. 495v). Swoją część w połowie wsi Sobiesiernie sprzedał wyderkafem 1602 r. za 2.000 złp. Prokopowi Sobiesierskiemu (P. 1404 k. 505). Nabywca praw od swych sióstr Elżbiety Drachowskiej i Małgorzaty Dobiejewskiej, występował 1608 r. przeciwko swym braciom, Andrzejowi, Wojciechowi i Jerzemu (P. 143 k. 478). Skwitowany 1609 r. z dóbr rodzicielskich w Małachowie Szemborowic i Sobiesierniach przez siostrę Palędzką (G. 70 k. 106v). Swoje części w Sobiesierniach sprzedał 1611 r. za 3.000 złp. braciom, Andrzejowi i Wojciechowi, ale jednocześnie całe części Sobiesierni odziedziczone po ojcu wraz z częściami w Małachowie Szmborowic za 2.300 złp. od tych braci jak również od Jerzego i Macieja nabył wyderkafem (P. 1407 k. 555, 558). Swe prawa wyderkafowe do tych dóbr scedował 1613 r. lub nieco przed tą datą Jerzemu Wyszeckiemu (G. 72 k. 150). T. r. scedowaną sobie niegdyś oprawę matki(?) cedował z kolei braciom swym, Andrzejowi, Wojciechowi i Jerzemu. Im też scedował nabyte od siostry Dobiejewskiej prawa do jej sumy posagowej 900 złp. (G. 72 k. 152). Nie żył już 1618 r., był bezdzietny (P. 1000 k. 373v; G. 74 k. 430). Swej żonie, Jadwidze Drachowskiej, córce Macieja zwanego Serowy, oprawił 1596 r. na połowie części w Małachowie i Sobiesierniach posag 600 złp. (G. 337 k. 139). Dożywocie spisywał z nią 1603 r. (P. 1404 k. 806). Skasowała t. r. oprawę na częściach Małachowa i Sobiesierni, od męża zaś dostała w miejsce tego zapisu dług 1.000 zł. (P. 973 k. 44). Otrzymała 1605 r. od swego ojca zapis zługu 100 złp. (G. 68 k. 509v), a 1613 r. oboje z mężem zostali przez tego Macieja Drachowskiego Serowego skwitowani ze 100 złp. (G. 72 k. 153v). Żyła jeszcze Jadwiga 1618 r. (P. 1000 k. 373v).

2. Andrzej, syn Macieja (i Sobiesierskiej?), wspomniany obok braci 1596 r. (G. 337 k. 99), jeszcze chyba nieletni 1603 r. (Py. 131 k. 314). W 1611 r. wespół z bratem Wojciechem, ale też w imieniu braci, Jerzego i Macieja, części w Sobiesierniach odziedziczone po ojcu i nabyte od brata Kaspra, wraz z częściami w Małachowie Szemborowic sprzedał wyderkafem temu Kasprowi i jego żonie za 2.300 złp. (P. 1407 k. 555). Jednocześnie wespół z Wojciechem kupił od tego Kaspra za 3.000 złp. części w obu tych wsiach (ib. k. 558). Wspólnie z Wojciechem i Jerzym a też w imieniu Macieja zobowiazał się t. r. części w Sobiesierniach, nabyte od Kaspra, sprzedać za 4.000 (4.300?) złp. Prokopowi Sobiesierskiemu (G. 72 k. 153v), czego dokonał 1614 r. (P. 1409 k. 37). Wraz z braćmi Wojciechem i Jerzym otrzymał 1613 r. zobowiązanie od Wojciecha M-go Kościana sprzedaży za 70 złp. części w Małachowie Samborowic(!) (ib. k. 154), zrealizowane 1614 r. (P. 1409 k. 76v). Andrzej od braci Wojciecha i Jerzego kupił 1614 r. za 5.000 zł. ich części w Małachowie Szemborowic (ib. k. 34), a odprzedał je im 1619 r. za 4.200 złp. (P. 1411 k. 523). Przeprowadził 1618 r. z bratem Maciejem podział dóbr ojczystych w Sobiesierniach i Małachowie Szemborowic (G. 74 k. 430). Umarł w r. 1619 lub 1620 (P. 1411 k. 575v; Kc. 127 k. 345). Żonie swej Katarzynie Morawskiej, córce Andrzeja, 1618.11/I. r., krótko przed ślubem, zobowiązał się oprawić na połowie Małachowa Szemborowic sumę 1.200 złp., zapisaną jej przez ojca, od którego dostała ponadto i zapis 300 złp. długu (G. 74 k. 309, 310). T. r., już po ślubie, skwitował teścia z sumy posagowej (P. 1000 k. 973). Żonie w latach 1619 i 1619 oprawił dwukrotnie posag 1.500 złp., więc łęcznie z powyższymi zapisem dłużnym (P. 1411 k. 287v, 575v). Wyszła ona 2-o v. 1622 r. za Adama Młotkowskiego (Kc. 127 k. 631), a 3-o v. była żoną Andrzeja Garnkowskiego, już nie żyjącego 1638 r. (G. 80 k. 416). Żyła jeszcze 1642 r., kiedy o bezprawną posesję wsi Gulczewo pozywał ją Stanisław Banastowski (P. 167 k. 524). Córki, Anna i Marianna, pozostawały 1622 r. pod opieką stryjów, Wojciecha, Jerzego i Macieja M-ch (G. 76 k. 126v), a były jeszcze nieletnie i w 1625 r. (P. 153 k. 274v). Anna chyba już nie żyła 1636 r., bowiem stryj Maciej działał wtedy tylko w imieniu panny Marianny (P. 161 k. 680v). Ta w latach 1638-1644 była żoną Stefana Ostrowskiego.

3. Wojciech, syn Macieja (i Sobiesierskiej?), wpomniany obok braci 1596 r. (G. 337 k. 99), zapewne jeszcze nieletni 1603 r. (Py. 131 k. 314). Jako współspadkobierca Prokopa Sobiesierskiego, wespół z braćmi Jerzym i Maciejem pozywany był 1609 r. przez Annę z Kościeleckich Kurowską (P. 13 k. 2). Wraz z bratem Jerzym części w Małachowie Samborowic(!) sprzedali 1614 r. za 5.000 zł. bratu Andrzejowi (P. 1409 k. 34), a odkupili je od niego 1619 r. za 4.200 złp. (P. 1411 k. 523). Umarł między r. 1631 a 1636, potomstawa nie zostawił (G. 79 k. 491; P. 1033 k. 851). Był zapewne bezżenny.

4. Jerzy, syn Macieja i Sobiesierskiej, wspomniany obok braci 1596 r. (G. 337 k. 99). Jeszcze nieletni 1603 r. (Py. 131 k. 314), a chyba i 1611 r. (P. 1407 k. 555), pełnoletni 1613 r. (G. 72 k. 153v). Te daty w związku z tym, że Zofia z Sobiesierskich była już 1583 r. żoną jego ojca, pozwalają niemal napewno upatrywać w niej jego matkę. Swoje części po rodzicach w Małachowie Szemborowic sprzedał 1624 r. za 3.000 złp. Stanisławowi Paruszewskiemu (P. 1414 k. 1257v). Umarł między r. 1625 a 1628 (P. 153 k. 274v, 1416 k. 94), bezpotomny. Jego żoną była Anna Domasławska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Wygrozowskim, której 1625 r. oprawił posag 1.200 złp. (P. 1415 k. 36v; Kc. 19 k. 494). Żyła ona jeszcze 1655 r. (Kc. 130 k. 165v).

5. Maciej _Skowron_, _Skowronek_, syn Macieja i Sobiesierskiej, wspomniany obok braci 1596 r. (G. 337 k. 99), chyba jeszcze niepełnoletni 1611 r. (P. 1407 k. 559), a może i 1613 r. (G. 72 k. 153v). Jako spadkobierca siostry, Jadwigi Chwalikowskiej, kwitował 1614 r. ze 100 zł. Mikołaja Zielińskiego (P. 992 k. 175). Przeprowadził 1619 r. z bratem Andrzejem działy dóbr ojczystych w Sobiesierniach i Małachowie Szemborowic. Byli też wtedy obaj spadkobiercami bezpotomnego zmarłego brata Kaspra (G. 74 k. 430). Wedle zobowiązania danego przez braci, Andrzeja, Wojciecha i Jerzego, części w Sobiesierniach odziedziczone po ojcu i nabyte od brata Kaspra sprzedał t. r. za 1.500 złp. Prokopowi Sobiesierskiemu (G. 337 k. 436v). Od swego teścia, Zygmunta M-go, kupił 1619 r. za 2.000 złp. części w Małachowie Szemborowic (P. 1411 k. 456). Inne części w tej wsi kupił 1626 r. za 4.000 złp. od Stanisława Paruszewskiego (P. 1415 k. 507). Swoją część w Małachowie Szemborowic 1631 r. zobowiązał się zastawić za 1.100 złp. na trzy lata Wojciechowi M-mu Kozłowi (G. 79 k. 300v). Współspadkobierca brata Jerzego, swoją część z sumy 4.800 złp., za którą Maciej Baranowski Jerzemu sprzedał był wyderkafem Sielec p. pyzdr., cedował t. r. Hieronimowi Bieganowskiemu (ib. k. 491). od Stanisława Paruszewskiego nabył część w Małachowie Szemborowic i potem sprzedał ją wyderkafem za 2.000 złp. temuż Bieganowskiemu i jego żonie Katarzynie z Żegockich. Bieganowscy skwitowali go z tej sumy 1631 r. (ib. k. 495v). Skwitowany 1636 r. przez Sebastiana Dębickiego, burgrabiego ziemskiego gnieźnieńskiego, byłego poborcę województwa poznańskiego, z poboru i podymnego, które winien był uiścić zmarły brat Wojciech (P. 1033 k. 851). Umarł między r. 1640 a 1644 (P. 169 k. 686v, 1420 k. 427v). Ożenił się najpierw z Zofią Małachowską, córką Zygmunta, od którego 1617.26/VI. r., krótko przed ślubem, dostał w posagu za nią 700 złp. gotówką 100 złp. w wyprawie, co zobowiązał się oprawić na połowie części w Małachowie Szemborowic (G. 17 k. 114v). Dopełnił tego zobowiązania 1618 r. (P. 1411 k. 191, 457). Dał żonie dożywotnie użytkowanie swych dóbr 1627 r. (P. 1415 k. 1084). Żyła jeszcze 1631 r. (G. 79 k. 495v). Drugą jego żoną, zaślubioną przed 1636 r., była Zofia Turzyńska, córka Jana (P. 1113 IV k. 2v, 1420 k. 427v). Żyła jeszcze 1650 r. (G. 82 k. 301v). Z pierwszej żony syn Jan oraz córka Ewa. Z drugiej córki: Marianna, Katarzyna, ochrzcz. 1636.10/V. r., i Zofia, ochrzcz. 1640.14/V. r. (LB Witkowo). Wszystkie te córki wspomniane 1644 r. (P. 169 k. 686v). Ewa otrzymała 1647r. od brata Jana cesję praw do oprawy ich matki (Py. 150 s. 66), była w latach 1662-1668 żoną Szymona Ulatowskiego, wdowa 1689 r. Marianna żyła jeszcze 1687 r. (P. 1113 IV k. 2v).

Jan, syn Macieja i Małachowskiej, po ojcu dziedzic części w Małachowie 1644 r., wraz z macochą i siostrami był pozywany przez stryjeczną siostrę Mariannę zamężną Ostrowską (P. 169 k. 686v). Skwitowany przez macochę ze spraw i gwałtów 1649 r., zawarł z nią pod zakładem 1.000 złp. kontrakt (G. 82 k. 85). Część "Paryszewską" w Małachowie Szemborowic 1651 r. wydzierżawili wspólnie z żoną pod zakładem 1.000 złp. małżonkom Chamskim (G. 82 k. 399), ale jeszcze t. r. skwitowali się z nimi z kontraktu (ib. k. 902v). Jan żył może jeszcze 1659 r. (N. 227 k. 425) nie żył 1668.7/VIII. r., zamordowany przez Tomasza Włostowskiego (I. Kon. 58 k. 510v; G. 46 k. 12v). Żoną jego była 1647 r. Ewa Deręgowska (P. 172 k. 339v), której 1649 r. oprawił 3.000 złp. posagu (P. 1424 k. 549). Będąc już wdową, 1668 r. wraz z dziećmi: Felicjanem, Zofią, Wojciechem, Anną, Marianną, Stanisławem, Teresą i Urszulą, spowodowała obłożenie aresztem sumy 2.000 złp., którą morderca jej męża, Włostowski, miał u Tomasza Wiśniewskiego (I. Kon. 58 k. 510v). Przypadek to dość rzadki, kiedy dzieci zostały wyliczone w kolejności wieku bez względu na płeć. Ewa z Deręgowskich umarła między r. 1675 a 1684 (G. 85 k. 232, 82 k. 13v). Z córek, Konstancja, ochrzcz. 1653.11/XI. r. (LB Witkowo), niewątpliwie już nie żyła 1668 r. Zofia wyszła przed 1672 r. za Stanisława Wierzbińskiego z Młachowa Dolnego, była wdową 1718 r., umarła między r. 1720 a 1725 r. Anna, ochrzcz. 1653.23/II. r. (ib.), zaślubiła w Witkowie 1679.27/VIII. r. Jana Załuskiego, zmarła przed 1726 r. Marianna, jeszcze niezamężna 1685 r. (G. 88 k. 80), była najpierw żoną Stanisława Chmielewskiego, a 2-o v. poszła krótko po 1695.16/XI. r. za Stanisława Kotarbskiego, umarła po 1719 r. Teresa, niezamężna, żyła jeszcze 1700 r. (G. 98 k. 386). Urszula, też niezamężna, umarła po 1729 r. (I. Kal. 167 s. 443).

1) Felicjan, Feliks, syn Jana i Deręgowskiej, wspomniany 1668 r. (I. Kon. 58 k. 510v), dziedzic części w Małachowie Szemborowic (G. 88 k. 20v), zawierał 1695 r. o te dobra komplanację pod zakładem 2.200 złp. z bratem Stanisławem (G. 90 k. 40v). Żył jeszcze 1702 r. (I. Kon. 77 k. 119v). Jego pierwszą żoną, zaślubioną 1678.13/I. r. (LC Witkowo), była Elżbieta z Kotlewa Grzembska, siostra ks. Jana Teofila, proboszcza w Strzelnie, komisarza generalnego zakonu nerbertanów, administratora opactwa lędzkiego. Żyła jeszcze 1684 r. (G. 88 k. 13), ale t. r. niewątpliwie umarła, bo, jak zobaczymy, w tym samym roku mąż jej przystępował do drugiej żeniaczki. Jedyny zrodzony z tej pierwszej żony syn Antoni zmarł dzieckiem. Felicjan 1696 r. zawierał ugodę ze spadkobiercami swej żony, wspomnianym wyżej jej bratem ks. Janem Teofilem, o posag 2.200 złp. wniesiony przez nią Małachowo Szemborowic, którego nie miał z czego zwrócić (P. 290 k. 81v; G. 90 k. 81v). Drugi raz ożenił się z Marianną Wydzierzewską, córką Jana i Katarzyny z Drachowskich, której 1684 r. zapisał sumę 700 złp., wedle umowy z jej matką (G. 88 k. 20v). Z niej porodzili się synowie: Stanisław, ochrzcz. 1686.28/IV. r. Franciszek Józef, ochrzcz. 1689.19/III. r., Antoni, ochrzcz. 1692.7/VI. r. (LB Witkowo). Tem Franciszek Józef chyba identyczny z Józefem, który 1727 r. w imieniu własnym i swej stryjenki, wdowy po Stanisławie, oraz w imieniu jej córek a swych sióstr stryjecznych, zawierał kompromis z potomkami swych ciotek, Załuskiej i Wierzbińskiej (G. 96 k. 23). Trzej pozostali pomarli młodo lub zgoła w wielu dziecięcym. Jako spadkobiercy Felicjana występowali 1738 r. potomkowie jego sióstr, Załuskiej i Wierzbińskiej (I. Kon. 77 k. 119v).

2) Wojciech, syn Jana i Deręgowskiej, wspomniany 1668 r. (I. Kon. 58 k. 510v), nieobecny w kraju 1688 r. (G. 88 k. 224), żył jeszcze 1700 r., umarł bezpotomnie (G. 98 k. 386).

3) Jan, syn Jana i Deręgowskiej, wspomniany 1668 r. w pozwie matki skierowanym przeciwko mordercy ojca (I. Kon. 58 k. 510v), nieobecny w kraju 1688 r. (G. 88 k. 224), żył jeszcze 1700 r., umarł bezpotomnie (G. 98 k. 386).

4) Stanisław, syn Jana i Deręgowskiej, wpomniany 1668 r. (I. Kon. 58 k. 510v), nieobecny w kraju 1688 r. (G. 88 k. 224), zawierał 1695 r. komplanację z bratem Felicjanem, obok niego dziedziczącym w Małachowie Szemborowic (G. 90 k. 40v). Swoje części w tej wsi sprzedał 1697 r. ks. Janowi Teofilowi Grzembaskiemu, proboszczowi infułatowi strzelińskiemu i łęczyckiemu, za 4.000 złp. (P. 1133 I k. 15v). Nie żył już w 1727 r. (G. 96 k. 23). Jego żoną, zaślubioną 1701 r., była Jadwiga Błociszewska, córka Jakuba i Marianny Kędzierzyńskiej, wdowa 1-o v. po Janie Trzebińskim. T. r., jeszcze przed ślubem, zapisała ona M-mu 3.000 zł. na swej sumie, którą miała na Słaboszewku (P. 1140 II k. 44). Umarła między r. 1732 a 1736 (P. 1235 k. 88v, 1245 k. 101v). Córki, Ewa i Teresa, występowały 1727r. (G. 96 k. 23). Z nich, Ewa była 1736 r. żoną Dominika Drwęskiego, nie żyła już 1740 r.

II) Andrzej _Skowronek_, syn Piotra i Wygrozowskiej (G. 335a k. 318) nieosiadły 1541 r. (G. 32 k. 378), dał 1560 r. zobowiązanie Tomaszowi i Maciejowi M-im Skowronkom, swoim bratankom, iż im zrezygnuje za 40 grz. swe części w Ruchocinku i w Małachowie Kępem (G. 39 k. 37). Bratankom, Tomaszowi, Wojciechowi i Maciejowi cedował 1573 r. sumy pieniężne (G. 52 k. 76v). Nie żył już 1580 r., był bezdzietny (G. 58 k. 399), a chyba i bezżenny.

III) Stanisław _Skowronek_, syn Piotra i Małachowskiej, nieosiadły 1541 r. (G. 32 k. 378v), występował 1548 r. wespół z braćmi i matką (G. 34 k. 117v). Kwitował 1562 r. za 12 grz. Jana M-go Myśliborka (G. 41 k. 617).

IV) Wojciech _Skowronek_, syn Piotra i Małachowskiej, występował 1548 r. wespół z braćmi i matką (G. 34 k. 117v). Od brata Jana otrzymał 1552 r. zapis długu 11 grz. (Py. 74 k. 67). Bracia Maciej i Andrzej zlecili mu 1560 r. pod zakładem 500 złp. opiekę nad dziećmi zmarłego brata Jana (G. 39 k. 25).

V) Maciej _Skowronek_, syn Piotra i Małachowskiej, występował 1548 r. wespół z braćmi i matką (G. 34 k. 117v). Od Łukasza M-go Hałasa o-

@tablica: Małachowscy (_Skowronki_)

trzymał 1578 r. zobowiazanie sprzedania części po rodzicach oraz części własnej "Koziełkowskiej" w Małachowie Szemborowic (G. 56 k. 426v).

VI) Jakub, syn Piotra i zapewne Małachowskiej, za dobra w Małachowie jego i sióstr jego, Barbary, Małgorzaty i Katarzyny, Wojciech Bojeński skwitował 1548 r. z 11 grz. Janusza Latalskiego (G. 34 k. 120).

IV. Mikołaj _Skowronek_, syn Wawrzyńca, kwitował 1531 r. swoich braci, Jana i Piotra, ze swych dóbr ojczystych w Małachowie Kępicz (G. 29 k. 199v). Zob tablicę.

>_Odoje_. Maciej _Odoj_ z Małachowa (Kępic) 1480 r. winien byl 4 grz. Janowi Ćwierdzińskiemu (G. 10 k. 108v). Nie żył już 1488 r., a dziedziczyły po nim w Małachowei Kępic jego siostrzenice, córki Jana Płaczkowskiego Białego, zwględnie ich potomstwo, a między innymi szl. Jan Brygant, sołtys w Kaczanowie, ze swymi siostrami, Brygidą i Elżbietą z Kaczanowa (Py. 19 k. 72; P. 1387 k. 140v). Ów Jan Brygant z siostrami swe części w tej wsi sprzedał 1491 r. za 20 grz. Wojciechowi Kępie i Wawrzyńcowi Skowronkowi, braciom rodzonym z Małachowa (P. 1387 k. 160). Piotra Odoj z Małachowa winien był 1482 r. przysiegać Małgorzacie z Małachowa zwanej Warchaliną (G. 21 k. 108v). Jakub M. Odoj kwitował 1483 r. Dobiesława Babińskiego z 15 grz. posagu za jego córką a swoją żoną Jadwigą (G. 12 k. 50v). Jakub, Piotr i Wojciech Odoje pomarli bezpotomnie, zaś części po nich w Małachowie Kępicz były 1494 r. w rękach ich spadkobierców, tj. Jana Gostomskiego, syna zamarłego Tomasza, i Pawła Gostomskiego, syna zmarłego Mikołaja Wiekowskiego, ich braci cioteczno-rodzonych (P. 1383 k. 24v).

>_Rus_ (_Rusek_?). Mikołaj "Rusz" z Małachowa Kępic, ojciec Marka, dziedzica w Małachowie, który 1478 r. zobowiązał się uiścić dwie grzywny długu Wojciechowi Kępie z Małachowa (G. 10 k. 29v).

>Małachowscy z Małachowa Krzystkowic p. gnieźn. Krzystek z Małchowa miał 1397 r. termin ze strony proboszcza trzemeszeńskiego (Leksz. II 1054). Tomasz, Tomek, dziedzic z Małachowa, 1424 r. jeden z arbitrów między Elżbietą, wdową po Wincentym z Wojnowa a synami i córkami tego Wincentego (P. 7 k. 168). Miał on 1443 r. termin ze strony Świąszki z Golczewa (G. 5 k. 22v). Tomek z Małachowa, wicepodsędek kaliski 1424 r. (G. 3 k. 211). Tomek Krzystek miał 1449 r. termin ze strony Dobrogosta i Jana, synów zmarłej Świętosławy z Golczewa (G. 7 k. 9). Tomasz 1449 r. z synami swymi, Krystynem, Janem i Mikołajem, oświadczał gotowość rezygnowania części w Golczewie Dobrogostowi, Jnaowi i Świąszkowi, braciom z Golczewa (P. 1380 k. 76). Tomasz już nie żył 1449 r. (G. 7 k. 34v).

Z synów Tomasza, Krystyn cz. Krzystek stawiał w latach 1449-1450 poręczycieli, Piotra i Sambora z Małachowa, na to, iż będzie żyć w pokoju z Anną, wdową po Wracisławie (Wrzecławie) z Chwalikowic, i z dziećmi tego Wracisława i jej (G. 6 k. 105v, 106, 125v). Sprawa jego z wdową po tym Wracisławie toczyła się i 1451 r. (ib. k. 179v). Wspólnie z braćmi, Janem i Mikołajem, miał 1452 r. termin ze strony opata trzemeszeńskiego (G. 7 k. 309). Tomasz, Tomek, Tomisław, Krzystek, Krczon z Małachowa, może identyczny z powyższym Krystynem, Krzystkiem, miał 1457 r. sprawę z Małgorzatą z Grzybowa i jej synem (P. 1382 s. 72). W 1459 r. wraz z żoną Dorotą z Gurowa uzyskał termin przeciwko ks. Maciejowi i Michałowi, braciom z Małachowa (G. 7 k. 191), zaś 1463 r. sam uzyskał termin przeciwk Filipowi z Małachowa i żonie jego Małgorzacie (G. 20 k. 29). Tej Małgorzacie, wdowie 1-o v. po Mikołaju z Małachowa, zapisał 1464 r. sumę 10 grz. posagu (G. 20 k. 76v). Żonie swej Dorocie oprawił 1467 r. posag 20 grz. (P. 1383 k. 250v). Zyskał 1469 r. termin przeciwko Krzysztofowi z Małachowa Szemborowic (G. 9. k. 3). W imieniu Piotra Ruchockiego uiszczał 1471 r. dwie kopy groszy Annie, córce zmarłego Teodoryka Ruchockiego (G. 8 k. 201). Żona skasowała 1471 r. swą oprawę na częściach Małachowa (G. 20 k. 228). On całą wieś Małachowo sprzedał 1472 r. za 200 grz. Janowi Mielżyńskiemu, burgrabiemu gnieźnieńskiemu (P. 1385 k. 139) i t. r. Dorota, żona jego, kwitowała Mielżyńskiego ze swej oprawy (G. 20 k. 256), zaś od męża 1473 r. otrzymała nową oprawę posagu 20 grz. na długu, który miał on u tego Mielżyńskiego (P. 1383 k. 212). Nie żył już 1476 r., kiedy jego córki, Barbara i Małgorzata, zyskały termin przeciwko ks. Jakubowi Kotowi z Dębna, dziekanowi gnieźnieńskiemu (G. 21 k. 27v). Sprawa z nim toczyła się i w 1477 r. (ib. k. 45). Barbara była już 1467 r. żoną Teodoryka z Drachowa, który wtedy od teścia brał zastawem za 20 grz. części w Małachowie (G. 20 k. 133v).

Jan, drugi z synów Tomasza Krzystka, pozywał 1449. Błażeja Drachowskiego (G. 7 k. 34v). Mikołajowi, trzeciemu z synów, zapisywał t. r. półtorej grzywny długu Maciej z Małachowa, syn Dobiesława (G. 7 k. 4). Może to ten sam Mikołaj nie żył już 1464 r., kiedy wdowie po nim, Małgorzacie, żonie 2-o v. Filipa z Małachowa, Tomek Krzystek z Małachowa zapisał w posagu dług 10 grz. (G. 20 k. 76v).

Małachowski z Krzystkowic Małachowa, już nie żyjący 1497 r., był ojcem Katarzyny, wtedy żony Andrzeja Rzągnowskiego (P. 1383 k. 144).

Piotr z Małachowa Krzystkowic na połowie tej wsi 1476 r. oprawił 50 grz. posagu żonie Sądce (P. 1386 k. 42v). Piotr Ruchocki z Małachowa Nie żył już 1494 r., kiedy żona jego Synocha (Sądka), 2-o v. żona Pawła M-go z Małachowa Złych Mięsic, synowi swemu Wojciechowi z Krzystkowic Małachowa dała część po swych rodzicach w Chwalikowicach, biorąc wzamian za to część w Małachowie Krzystkowic (P. 1388 k. 38).

Piotr _Ruchocki_ z Małachowa Krzystkowic stawiał 1481 r. Piotrowi _Gambaczowi_ z Małachowa Złych Mięsic jako poręczyciela Przecława z Małachowa Szemborowic (G. 11 k. 26). Całą swą połowę tej wsi wymienił 1491 r. z Wojciechem Chwalikowskim za czwartą część Kościelnego Rękawczyna oraz dopłatę 12 grz. (P. 1387 k. 160). Dziedzic w Rękawczynie, swą połowę w Małachowie Krzystkowo wymienił z Uniesławem Szyszyńskim na dwa z połową puste łany w Szyszynie 1494 r. Już będąc dziedzicem w Szyszynie czwartą część w Rękawczynie Kościelnym wraz z prawem patronatu tamtejszego kościoła parafialnego sprzedał w tym samym czasie za 100 grz. Hektorowi Orchowskiemu (P. 1388 k. 37v, 38). T. r. nazwany "Ruchockim niegdy M-im z Krzystkowa Małachowa". Jego żoną Anna Osieńska skwitowała wtedy z 8 grz. Elżebietę, żonę Jana Szyszyńskiego (G. 8 k. 57)

>Małachowscy z Małachowa Złych Mięsic, dziś Małachowo Złych Miejsc w p. gnieźn. Poszli stąd M-cy o imioniskach: _Barkały_, _Broński_, _Czarni_, _Gambacze_, _Oczki_, Szukały_, _Piszki_, _Kiełcze_, _Ruszaje_, _Myśliborki_, _Rykały_, _Świąszki_.

Piotr Złote Mięso z Małachowa miał 1397 r. termin ze strony proboszcza trzemeszeńskiego (Leksz. II 1046). Jakub Złe Mięso występował 1418 r. (G. 2 k. 114) i około 1427 r. (G. 3 k. 215v). Błażej z Małachowa Złych Mięsic miał 1449 r. termin ze strony Piotra i Jana braci z Chwalikowic (G. 7 k. 52). Sprawa z nimi trwała i 1452 r. Szło o to, iż zmarły już Wojciech M. wziął był 10 grz. posagu i 10 grz. wyprawą za ich zmarłą rodzoną siostrą Ubychną (Zbychną?) i tę sumę wniósł na Małachowo Złych Mięsic. Po owej Ubychnie i po ciotce ich Dorocie, siostrze rodzonej tego Wojciecha, oni byli współspadkobiercami (G. 7 k. 179v).

Piotr Złe Mięso z Małachowa ręczył 1451 r. za Piotra, syna Andrzeja z Małachowa, w jego sprawie z Mikołajem Niechanowskim (G. 6 k. 163). Miał 1469 r. termin ze strony Anny, córki Teodoryka Ruchockiego (G. 20 k. 184, 193). Nie żył już 1473 r., kiedy to jego syn Świętosław całą swą część po rodzicach w Małachowie Złych Mięsic sprzedał za 40 grz. rodzonemu bratu Kilianowi (P. 1383 k. 206v). O tym Kilianie słyszym już 1469 r. (G. 9 k. 4). Jego żona Anna, która 1480 r. wraz ze swą siostrą Barbarą, żoną Mikołaja z Cielmowa zwanego Gacek, kwitowała Jana Saczałę z Grzybowa Wódek z posagu zmarłej ich siostry Małgorzaty, żony Mikołaja Kossowskiego, sołtysa w Kossowie (G. 10 k. 158). Jakub Złe Mięso z Małachowa miał 1452 r. termin ze strony opata trzemeszeńskiego (G. 7 k. 310). Przecław, dziedzic w Małachowie Złych Mięsic, nie żył już 1470 r., kiedy jego córka, panna Dorota, swoją część po rodzicach w tej wsi za 30 grz. sprzedała swemu siostrzeńcowi Błażejowi (P. 1385 k. 66). Być może synem Wojciecha Drachowskiego, nie żyjącego już 1493 r., kiedy on swoją część ojczystą w Drachowie Wietrzychowym sprzedał za 10 grz. bratu rodzonemu Mikołajowi (G. 8 k. 69). Ten Błażej z Małachowa Złych Mięsic pozywał 1499 r. Jana i Andrzeja, braci Kiełczów z tegoż Małachowa (G. 24 k. 7v). Ręczył 1502 r. za Małgorzatę, wdowę po Janie M-im Rykale (G. 25 k. 24). Jemu stawiał poręczycieli 1507 r. Marcin Szukała zwany Gambacz z Małachowa Złych Mięsic na to, iż będzie z nim żyć w pokoju (G. 25 k. 163v). On z kolei ręczył 1510 r. za Stefana M-go z tegoż Małachowa i za jego syna Andrzeja, iż będą oni żyć w pokoju z tym Marcinem Gambaczem (G. 19 k. 150v), sam zaś t. r. stawiał poręczycieli, iż będzie żyć w pokoju z Jakubem M-im z Małachowa Złych Mięsic (ib. k. 165v). Miał w latach 1514-1515 sprawę o wygnanie z Małachoa Złych Mięsic Anny M-ej żony Macieja Grzybowskiego, która była tam dziedziczką dóbr zarówno ojczystych jak i nabytych od brata stryjeczno-rodzonego, Jana M-go, mieszczanina ze Słupcy (P. 866 k. 139v, 280; G. 25 k. 433v). Całą swą dziedziczną część w Małachowie Złych Mięsic sprzedał 1526 r. za 34 grz. Annie, wdowie po Wojciechu M-im Koziełku (P. 1393 k. 117). Jego syn Jan został zabity 1512 r., a Małgorzata Ćwoerdzińska oświadczyła wobec Błażeja, iż nie wysyłała z Ćwierdzina swojego syna Jana z rozkazem zabicia Jana M-go (G. 26 k. 23). Córce Błażeja, Dorocie, oprawił 1511 r. posag 12 grz. Maciej Drachoski z Drachowa Wietrzychowic (P. 786 s. 306).

Maciej z Małachowa Złych Mięsic nie żył już 1471 r., kiedy wdowa po nim, Tomisława (Themslawa) skwitowała z 8 grz. posagu Piotra Gambacza z tegoż Małachowa (G. 8 k. 52v). Wincenty, już nie żyjący 1485 r. ojciec Jana z Małachowa Złych Mięsic, który 1482 r. miał termin z Katarzyną z tegoż Małachowa (G. 21 k. 107v). Katarzynie z Małachowa, żonie Filipa z Małachowa, zapisywał 1485 r. dług pół grzywny (G. 12 k. 104). Andrzej M. z Małachowa Złych Mięsic kupił 1489 r. za 30 grz. od Stanisława _Barkały_ jego część rodzicielską w tej wsi (G. 13 k. 170, 170v). Żył jeszcze 1491 r. (G. 15 k. 65v).

Barbara M-a, żona Mikołaja Czeluścińskiego, sprzedała 1544 r. za 100 grz. całą swą część dziedziczną w Małachowie Złych Mięsic synowi Janowi M-mu (G. 335a k. 306).

A oto M-cy wiodący się z Małachowa Złych Mięsic, których mogę powiązać z grupy o wspólnych imioniskach.

>_Barkały_. Bracia rodzeni, Jan i Paweł. Z nich, Jan, Jasiek w swej części Małachowa, na gruncie pustym i na ogrodzie oprawił 1473 r. posag 13 grz. żonie swej Katarzynie (P. 1383 k. 207v). Jak zobaczymy, była to Katarzyna z Grzybowa. Jan cz. Jasiek zastawił 1478 r. połowę częśąci swej w Małachowie Złych Mięsic za 12 grz. Marcinowi Golczewskiemu tytułem posagu za swą córką Małgorzatą (G. 10 k. 45v). Nie żył już 1481.17/V. r. (G. 11 k. 29v). Żonie jego Katarzynie i synowi Mikołajowi zapisał 1474 r. trzy złote długu Stefan Ćwikiełka ze Starego Grzybowa (G. 21 k. 1). Już będąc wdową wraz z tym synem pozywała 1481 r. Jana M-go, syna Brońka, który nie stanął (G. 11 k. 64v). Na swej oprawie zapisała 1482 r. dwie grzywny synowi Mikołajowi (G. 11 k. 114v). Od Jana M-go Gambacza dostała 1508 r. zapis 4 grz., a skwitowała go 1510 r. z 2 grz. (G. 19 k. 43v, 161v). Ów Mikołaj, jeszcze jako nieletni, bo działający w asyście rodzonego wuja Jakuba z Grzybowa Kleparz i swej matki, skwitował 1481 r. brata stryjeczno-rodzonego Jakuba Barkałę z Małachowa (G. 11 k. 29).

Paweł _Barkała_, brat rodzony powyższego Jakuba cz. Jaśka, dziedzic w Małachowie Złych Mięsic, nie żył już 1471 r., kiedy wdowa po nim, Małgorzata zeznała 12 grz. długu swemu synowi Stanisławowi na tej części, która z tytułu posagu przypadła jej w dziale z synami, Janem, Stanisławem i Jakubem (G. 85 k. 45). O tym Janie więcej nic niewiem. Stanisław Barkała z Małachowa Złych Mięsic miał zatargi z bratem Jakubem i 1482 r. Michał Wilamowski poręczał zań wobec tego brata, że bedzie żyć z nim w pokoju (G. 12 k. 11v). Sprzedał 1489 r. za 20 grz. części w Małachowie Złych Mięsic Andrzejowi i Wincentemu M-im, synom Kiełcza (P. 1387 k. 120), zaś zaraz potem t. r. całą swą część po rodzicach w tej wsi sprzedał za 30 grz. Andrzejowi, jednemu z powyższych braci (G. 13 k. 170v). W 1490 r. skwitował ich matkę, Annę Kiełczową, z 9 grz. długu (G. 15 k. 18v). Był potem dziedzicem w Kłodzinie. Swe prawa do części Kłodzina i Jaworowa w p. gnieźn., nabyte za 45 grz. od swj żony i jej dzieci z pierwszego męża, 1499 r. sprzedał wyderkafem za 40 grz. Wojciechowi Janowskiemu, burgrabiemu kcyńskiemu (P. 1389 k. 8v). Pozywał go 1501 r. Paweł Gambacz z Małachowa Złych Mięsic o zwrót dóbr spadłych nań prawem bliższości po bratanku Leonardzie M-im, poległym na wyprawie mołdawskiej (G. 24 k. 150). Żona Stanisława, Katarzyna Kłodzińska, wdowa 1-o v. po Tomaszu Bielawskim, miała 1481 r. po pierwszym mężu oprawę na Bielawach, Kłodzinie i Piotrkowicach, dobrach jej dzieci z pierwszego małżeństwa (G. 11 k. 53v). Ta Katarzyna 1489 r. w asyście Marcina Modliszewskiego stryja i Wojciecha Kłodzińskiego wuja(!), wespół z dziećmi swymi, Jakubem i Teresą z Bielaw, prawa, które zmarły Tomasz Bielawski miał na Kłodzinie i Jaworowie nabyte za 45 grz. wyderkafem, w takiejże sumie ustąpiła obecnemu mężowi (P. 1387 k. 121). Skwitowała 1491 r. Macieja z Bielaw ze swego posagu i wiana oprawionych na Bielawach i Piotrkowicach (G. 22 k. 174v). T. r. od brata swego, Wojciecha Kłodzińskiego, nabyła wyderkafem za 15 grz. półtora łana sołeckiego w Kłodzinie (P. 1387 k. 158). Żyła jeszcze 1494 r., kiedy dwa łany puste w Małym Kłodzinie sprzedała wyderkafem za 11 grz. i jeden wiardunek Stanisławowi Łopieńskiemu, a zapewne żyła i 1500 r. (P. 1388 k 66v, 1389 k. 71v).

Jakub _Barkała_, syn Pawła i Małgorzaty, wspomniany 1471 r. (G. 8 k. 45), t. r. od Jana, dziedzica ze Strzałkowa, nabył wyderkafem za 30 grz. łan pusty w tej wsi p. pyzdr. (P. 1385 k. 127). Ręczył 1486 r. za Macieja Łukomskiego, iż uiści dwie grzywny Janowi i Wawrzyńcowi, braciom z Małachowa Szemborowic, za rany (G. 12 k. 150). Zeznał 1486 r., iż nabył za 25 grz. od Jana ze Strzałkowa część w Strzałkowie (Py. 19 k. 31), ale właściwej rezygnacji na jego rzecz tej części, i to za sumę 30 grz., dokonał ów Jan Strzałkowski dopiero 1487 r. (P. 1387 k. 78). Swoją część w Małachowie Złych Mięsic sprzedał 1487 r. za 22 grz. Andrzejowi z Małachowa, synowi Kiełcza, i 1489 r. stawił poręczycieli na to, iż uwolni ową część (P. 1387 k. 78v; G. 13 k. 152v). Już jako "Strzałkowski, niegdy z M-ki", 1497 r. na połowie folwarku i na połowie sumy 30 grz. zapisanej wyderkafem na jednym łanie folwarcznym przez Jana Strzałkowskiego we wsi Strzałkowo, oprawił 30 grz. posagu żonie swej Małgorzacie, córce Mikołaja Ruska niegdy Strzałkowskiego (P. 1383 k. 147). Od Andrzja Chwalibogowskiego 1499 r. nabył wyderkafem za 11 grz. łan osiadły w Chwalibogowie p. pyzdr. (P. 1389 k. 65). Nie żył już 1503 r., kiedy to jego syn Maciej uzyskał termin przeciwko Wawrzyńcowi Sapale Strzałkowskiemu (Py. 169 k. 270v). Ten Maciej, piszący się "Barkałą Strzałkowskim", kwitował 1534 r. Jana Strzałkowskiego Motykę z 30 grz., które zmarłemu ojcu Jakubowi zapisał był wyderkafem na jednym łanie roli w Strzałkowie zmarły Jan Strzałkowski (Py. 171 k. 194v). Żył jeszcze 1536.21/I. r. (Py. 171 k. 321), już nie żył 1537.9/IV. r. Żoną jego była 1534 r. Bogumiła. Była to córka Jana Pigłowskiego, żyjąca jeszcze jako wdowa 1542.8/V. r. (Py. 23 k. 155v). Synowie Macieja: Andrzej, Gabriel, Wojciech i Łukasz Strzałkowscy Barkałowie kupili wyderkafem 1537 r. za 20 grz. od Stanisława Strzałkowskiego Sapały dwa puste połłanki w Strzałkowie (Py. 23 k. 133). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Barkały_)

Zygmunt M. _Barkała_ część swą w Małachowie Złych Mięsic sprzedał 1571 r. za 600 Maciejowi Siedleckiemu (G. 261 k. 229v).

>_Brońki_. Jan _Broniek_ z Małachowa Złych Mięsic nie żył już 1481 r. (G. 11 k. 64v). Jego owdowiała żona (zapewne druga) Małgorzata miała 1492 r. termin ze strony ks. Jakuba, prokuratora Jana M-go, syna jej męża (G. 11 k. 109). Ten Jan Broniek ręczył 1501 r. za Mikołaja Kaczkowskiego, iż będzie on żyć w pokoje z Dorotą i Katarzyną, siostrami z Kamienieczka (G. 18 s. 289). Zwano go niekiedy "Bronikowskim". Nie żył już 1522 r. (G. 28 k. 62). Synowie jego, Marcin i Jan. Z nich, Marcin B. ożenił się z Małgorzatą, córką Wojciecha Golemowskiego zwanego Księdzem, która 1508 r. swoją część po rodzicach w Golemowie za 8 grz. sprzedała Maciejowi Tomickiemu, swemu, "swakowi" (G. 19 k. 25v, 335a k. 10). Mąż t. r. na połowie swej części w Małachowie Złych Mięsic oprawił jej 20 grz. posagu (P. 786 k. 49v). Marcin wespół z bratem swym Janem, niedzielni w Kamienieczku, oraz Wojciech Golczewski, ich brat "ze stryjecznych rodzony", dziedzic w Golczewie Czuprachtowym, swe niedzielne dobra w Małachowie Złych Mięsic, to jest część Bronikowską sprzedali 1521 r. za 6 grz. Marcinowi M-mu Myśliborkowi (G. 28 k. 25v). Skwitował ich obu 1522 r. Wojciech Golczewski, "brat ze stryja rodzonego", ze swej części w tej wsi (ib. k. 62v). Marcin 1524 r., nazwany teraz "Kamieńskim", wespół z bratem stryjeczno-rodzonym Wojciechem Czuprachtem Gulczewskim część Bronikowską w Małachowie Złych Mięsic sprzedali temuż Myśliborkowi za 10 grz. (G. 335a k. 84).

Stanisław _Broniek_, którego żona Dorota zobowiązała się 1502 r. swą część w Czeluścinie sprzedać wyderkafem za 6 grz. Michałowi Czeluścińskiemu (G. 24 k. 28v), to może był syn Jana Brońka zmarłego przed 1482 rokiem.

@tablica: Małachowscy (_Brońki_)

>_Czarny_. Dobiesław z Małachowa Złych Mięsic, syn zmarłego Macieja _Czarnego_, pozywał 1489 r. braci M-ch (_Kiełczów_) i t. r. swoją część po rodzicach w tejże wsi sprzedał owym braciom za 40 grz. (G. 13 k. 165v, 168).

>_Gambacze_, _Oczki_, _Szukały_. Piotr _Gambacz_ z Małachowa Złych Mięsic skwitowany 1471 r. przez Tomisławę, wdowę po Macieju z tegoż Małachowa, z 8 grz. posagu i wiana (G. 8 k. 52v). Ręczył wobec niego 1481 r. za Piotra Ruchockiego Przecław M. z Małachowa Szemborowic i Mikołaj Raband z Cielmowic (G. 11 k. 26). Umarł między r. 1482 a 1489 (G. 13 k. 151v, 21 k. 102, 109). Żonie swej Annie na części w Małachowie Złych Mięsic oprawił 1474 r. posag 20 grz. (P. 1386 k. 7). Miała ona 1482 r. sprawę z Jakubem M-im _Barkałą_ (G. 21 k. 102). Niedzielnych synów Piotra, Jana, Pawła i Jakuba z Małachowa Złych Mięsic 1489 r. skwitował z długu Jędrzych Surowy z Drachowa Wyszakowa (G. 13 k. 151v). Jak się zdaje, był jeszcze i czwarty syn, Marcin.

1. Jan _Gambacz_, syn Piotra, z bratem Pawłem zapisali 1499 r. dług 8 grz. Wojciechowi i Stanisławowi, braciom z Potulic (G. 24 k. 5v). Jan 1503 r. występował w charakterze stryja rodzeństwa M-ch _Czechów_ (P. 1389 k. 285v). Od Jakuba Golczewskiego kupił t. r. za 16 grz. część w Małachowie Złych Mięsic (P. 1389 k. 288v). Inną część tej wsi kupił 1504 r. za 10 grz. od Andrzeja i Jakuba, braci z Golczewa, który mieli ją po matce (G. 25 k. 122v). Katarzynie, wdowie po Jaśku z Małachowa Złych Mięsic zapisał 1508 r. cztery grzywny (G. 19 k. 43v), a skwitowany przez nią 1510 r. z dwóch grzywien, z powyższego zapisu (ib. k. 161v). Ręczył 1513 r. za Jana M-go _Kiełcza_, iż będzie żył w pokoje z Janem M-im, synem Pawła (G. 25 k. 344v). Za niego z kolei ręczyli 1514 r. Jakub Gulczewski Czupracht i Wojciech Karszewski, iż będzie zachowywał pokój z Pawłem M-im dziedzicem w Złych Mięsicach (G. 25 k. 526v), chyba więc bratem, o którym będzie mowa niżej. Nie żył już 1533 r., kiedy wdowa po nim Dorota (Gulczewska), całe swe części po rodzicach w Gulczewie Czuprachtowym i w pustce Marzenino p gnieźn. sprzedała za 200 grz. Maciejowi Gulczewskiemu Bobolce (G. 335a k. 168v), zaś w 1535 r. wespół z synem Feliksam poręczyła temu Maciejowi, iż powyższe sprzedane mu dobra uwolni od obciążeń (G. 262 k. 261v). Żyła jeszcze owa Dorota Gulczewska 1537 r. (G. 335a k. 206). Synowie, Feliks i Maciej. Ten drugi wspomniany raz tylko 1525 r. (ib. k. 93).

Feliks (raz nazwany Feliksem cz. Stefanem) _Gambacz_, syn Jana i Gulczewskiej, występował obok ojca 1511 r. jako dziedzic w Małachowie Złych Mięsic (P. 865 k. 31v). Od Stanisława i Macieja braci Nadarzyckich kupił wespół z bratem Maciejem 1525 r. za 20 grz. część ich w Małachowie Złych Mięsic. Nadarzyckiemu przy tej transakcji asystowała ich ciotka rodzona, Agnieszka M-a (G. 335a k. 93). Obok Jana, Jakuba, Macieja i innego Macieja, M-ch, nabył t. r. od Andrzeja M-go za 50 grz. część jego w tejże wsi (ib.). Wespół z Janem M-im _Oczkiem_ 1537 r. jako "bracia ze stryja rodzeni" panny Anny M-ej, córki Marcina M-go _Szukały_, kupili od niej części w Małachowie Złych Miejsc (ib. k. 210v). Położone w tejże wsi siedlisko z ogrodem i łaką folwarczną sprzedał t. r. za 16 grz. Marcinowi M-mu _Świąszkowi_ (ib. k. 206). Umarł między r. 1538 a 1541 (G. 31 k. 361, 32 k. 395v). Był bezdzietny a dziedziczyły po nim jego siostry stryjeczne, córki Marcina _Szukały_. Żonie swej, Annie Kaczkowskiej, córce Jakuba, oprawił 1528 r. posag 40 grz. na połowie części w Małachowie Złych Mięsic i w Gulczewie Czuprachtowym (G. 335a k. 118v). Potem przeniósł jej oprawę wyłącznie na Małachowo, więc 1535 r. skwitowały go z oprawy na Gulczewie (G. 31 k. 182). Oboje małżonkowie 1538 r. zpisali 13 grz. długu Andrzejowi i Jakubowi braciom M-im _Koziełkom_ (ib. k. 362v), ich samych zaś wtedy skwitowała Katarzyna Rzągnowska (ib. k. 361). Po owdowieniu Anna wyszła 2-o v. za Marcina Strzałkowskiego, któremu 1541 r. spadkobierczynie Feliksa, siostry jego stryjeczne, Jadwiga i Magdalena, zobowiązały się sprzedać z 100 grz. odziedziczone po nim części w Małachowie Złych Mięsic (G. 32 k. 350v, 395v). Marcin Strzałkowski 1542 r. nabył owe części za 100 grz., ale tym razem sprzedające siostry stryjeczne Feliksa to Magdalena, Anna i Zofia (G. 335a k. 274v), o których mowa będzie niżej. Nie wiem czy wspomniany już z okazji transakcji z 1525 r. Jakub to był brat Feliksa. Mógł być równie dobrze bratem Jana, o którym jeszcze będę mówił, a mógł to być także i Jakub, o którym wspomniałem pod r. 1489. O Jakubie _Gambaczu_ słyszałem jeszcze ok. r. 1527/1528, kiedy na połowie swych części Małachowa Złych Mięsic oprawił 14 grz. posagu żonie swej Annie Jelitowskiej, córce Stanisława (ib. k. 192).

2. Paweł _Gambacz_, syn Piotra, dziedzic części w Małachowie Złych Mięsic, ręczył 1491 r. za Wojciecha Rękawczyńskiego Piotrowi M-mu z Małachowa Krzystkowego (G. 15 k. 94v). Za Pawła zaś ręczył Andrzej _Gambacz_ z Małachowa Złych Mięsic 1492 r., iż będzie strzegł pokoju z _Filipkiem_ z Małachowa Wierzbięcic (ib. k. 171). Stosunku pokrewieństwa między Pawełem a tym Andrzejem _Gambaczem_ nie znam. Paweł skwitowany 1498 r. przez szl. Małgorzatę, żonę opatrz. Piotra zw. Wacławem, z Powidza, z jej części po obojgu rodzicach w Małachowie Złych Mięsic (G. 17 k. 80). Może więc była to siostra Pawła? Swoją część w Małachowie Paweł sprzedał t. r. za 50 grz. Wojciechowi Chwalikowskiemu (ib. k. 98v), ale już 1499 r. od tego Wojciecha kupił za 40 grz. połowę wsi Małachowo Krzystkowic (P. 1389 k. 18). Pozywał 1501 r. Stanisława M-go _Barkałę_ o zwrot dóbr z Małachowie, które należały mu się prawem bliższości po bratanku Leonardzie M-im, poległym na wyprawie mołdawskiej (G. 24 k. 150). Jako jeden z arbitrów godził 1501 r. Małgorzatę M-ą _Rykalinę_ z Andrzejem M-im _Kiełczem_ (G. 18 w. 347). Od Małgorzaty M-ej _Rykalanki_, żony Jana Dziećmiarowskiego, kupił 1505 r. jej połowę w Małachowie Złych Mięsic (G. 25 k. 574v). Zabiwszy Stanisława Grundowskiego cz. Wiekowskiego, wdowie po nim, Katarzynie Wiekowskiej, zapisał 1510 r. dług 20 grz. tytułem główszczyzny, ale proces o to zabójstwo ciągnął się jeszcze i w 1513 r. (G. 19 k. 147v; P. 865 k. 336). Umarł między r. 1516 a 1517 (G. 335a k. 37v; P. 866 k. 430v). Jego pierwszą żoną byłą Synocha cz. Sądka, córka Stanisława Chwalikowskiego, której 1491 r. zobowiązał się oprawić posag (G. 15 k. 94v). Ta Synocha musiała być chyba 1-o v. za dziedzicem z Małachowa Krzystkowic, bowiem 1494 r. swoją część po rodzicach w Chwalikowicach p. pyzdr. wymieniła ze swym synem Wojciechem z Małachowa Krzystkowic na jego część w tychże Krzysatkowicach (P. 1388 k. 38). T. r. zapisał jej grzywnę długu Wincenty M. (G. 8 k. 56) i został przez nią z tego długu skwitowany (ib. k. 87). Wraz z siostrą Święchną, żoną Piotra Chwalikowskiego, skwitowała 1495 r. z dwóch grzywien Marcina Chwalikowskiego (Py. 15 k. 345). Od męża otrzymała 1499 r. oprawę 40 grz. posagu na połowie jego części w Małachowie Złych Mięsic i na połowie połowy w Małachowie Krzystkowic (P. 1389 k. 17v). Już nie żyła ok. 1513 r., a Pawła pozywały jej dzieci z pierwszego małżeństwa. Jan, Wojciech i Katarzyna, rodzeństwo z Chwalikowic, o jej posag 40 grz., wniesiony z Małachowa (Krzystkowic?) na Małachowo Złych Mięsic (G. 259 k. 220v). Drugą żoną Pawła była Dorota, córka Filipa Grzybowskiego i Jadwigi (z powtórnego zamęścia Strzeżewskiej), której 1516 r. na połowie części w Małachowie Złych Mięsic, wolnej od oprawy zmarłej Sądki, i na połowie części w Małachowie Krzystkowic oprawił 40 grz. posagu (G. 335a k. 37v). Będąc już wdową, skwitowała 1521 r. z tej oprawy swego pasierba Jana (G. 28 k. 22v), a otrzymała od niego t. r. sposobem wyderkafu za 20 grz. część w Małachowie Złych Mięsic zwaną Lenartowską (G. 335a k. 59v). Poszła potem 2-o v. za Wojciecha M-go _Rykałę_, nie żyła już 1524 r. (G. 28 k. 169v). Synem Pawła z pierwszej żony był Jan. Czy nie tego też córkami były siostry: Jadwiga (nazwana córką zmarłego _Gambacza_), 1518 r. żona Tomasza Siekierzeckiego (P. 1392 k. 211), nazwanego 1522 r. M-im ze Złych Mięsic, i Anna, 1522 r. żona opatrz. Marcina Tesarza. Obie te siostry 1522 r. w asyście Jana M-go _Gambacza_ (brata?) i Pawła Sobiesierskiego, wuja, ojczyste i macierzyste części w Mikołajewicach sprzedały za 20 grz. Janowi i Wincentemu, braciom z Mikołajewic (G. 335a k. 66). Nie trafiłem jednak na ślady dziedziczenia w Mikołajewicach Pawła M-go, domniemanego ojca tych sióstr.

Jan _Gambacz_, _Oczko_, syn Pawła i zapewne Chwalikowskiej, wespół z żoną pozywany 1514 r. przez Stanisława i Małgorzatę, dzieci zmarłego Andrzeja M-go, o wygnanie ich z połowy Małachowa Krzystkowic i z części Małachowa Złych Mięsic, ich ojczystych (P. 866 k. 61v; g 25 k. 441, 450). Od Jana M-go _Kiełcza_ otrzymał t. r. zobowiązanie sprzedaży wyderkafowej za 6 grz. części Małachowa Złych Mięsic (G. 25 k. 478v). Nie stanął z pozwu macochy o wygnanie jej z części Małachowa Złych Miesic i Małachowa Krzystkowic, stąd też 1517 r. winien był płacić winę (P. 866 k. 430v). O wygnanie jej z części Złych Mięsic pozywany był i 1519 r. (P. 867 k. 63v). Była już mowa o skwitowaniu przez nią pasierba i o danym jej przez niego 1521 r. wyderkafie części Lenartowskiej. Po bezpotomnej śmierci tej macochy zawierał 1524 r. ugodę z jej spadkobierczynią, matką Jadwigą Strzałkowską, o posag wniesiony na Małachowo Złych Mięsic (G. 28 k. 169v). Ta Jadwiga, wdowa po Macieju Strzeżewskim Smyku, wraz z synami skwitowała go 1530 r. z dziewięciu i pół grzywien, a wnet i z 14 grz. jej posagu (G. 29 k. 56, 89). Jan "stryj" 60-letniej panny Jadwigi Chwalikowskiej 1534 r. (G. 335a k. 181v), t. r. od Pawła Chwalikowskiego Jarmuża kupił za 600(?) grz. część w Chwalikowicach (ib. k. 182). Od Jana Gałczyńskiego, działajacego za swego syna Marcina, dostał 1535 r. zobowiązanie sprzedaży za 100 grz. części w Małachowie Złych Mięsic (G. 30 k. 270v). Przeprowadził t. r. podział części w tej wsi ze Stanisławem i Małgorzatą, rodzeństwem M-imi _Ruszajami_ (G. 30 k. 337v). Ze swym bratem stryjeczno-rodzonym Feliksem kupili 1537 r. od ich stryjecznej siostry, Anny M-ej _Szukalanki_, jej części w Małachowie Złych Mięsic (G. 335a k. 210). Część "Lenartowską" w tej wsi Jan 1539 r. sprzedał wyderkafem za 10 grz. Jakubowi M-mu cz. Moszczyńskiemu (G. 335a k. 228v). Od panny Małgorzaty Jedleckiej kupił 1544 r. za 100 grz. część wsi Jelec p. kal. (P. 1395 k. 88). T. r. całą swą część w Małachowie Złych Mięsic i połowę wsi pustej Małachowo Krystkowic sprzedał za 600 grz. Agnieszcze, żonie Wacława Roli Brunowskiego (P. 1395 k. 88v). Żył jeszcze 1545 r. (P. 884 k. 228), a zapewne i 1547 r., kiedy to siostry Szyszyńskie przezyski swe na jego dobrach sprzedały za 200 grz. Mikołajowi Roli Bratuskiemu (G. 331 k. 356v). Jego żoną była Anna M-a, córka Wincentrgo M-go _Ruszaja_ i Elżbiety Szyszyńskiej, pisana niekiedy "Ruszajewą". Pozywała ona 1513 r. o 10 grz. Dorotę Gurowską, żonę Andrzeja M-go _Ruszaja_ (G. 259 k. 142). Od męża otrzymała 1527 r. oprawę 60 grz. posagu na połowie jego części w Małachowie (P. 1393 k. 159). Żyła jeszcze 1544 r. (P. 1395 k. 88v). Synowie: Stanisław, Wojciech, Bartłomiej i Jakub, wszyscy czterej 1542 r. nieosiadli, płacić mieli winę, bo nie stanęli z pozwu Marcina Strzałkowskiego (P. 881 k. 141), drugiego męża wdowy po Feliksie M-im. Z synów, Wojciech, wspomniany ok. 1539 r. (G. 263 k. 95), ręczył za ojca Marcinowi Strzałkowskiemu na sumę 60 grz., a to za głowę Wojciecha Strzałkowskiego, brata tego Marcina. Ponieważ ojciec nie zapłacił 30 grz. z tej sumy, Strzałkowski pozywał 1545 r. poręczyciela (P. 884 k. 288). Może temu samemu Wojciechowi M-mu zapisywał 1562 r. Szymon Mikołajewski Oczko dług 100 złp. (G. 41 k. 424). Jakub 1551 r. był mężem Katarzyny Grabieńskiej, córki Wawrzyńca, kasztelana santockiego, która wtedy pozywała braci o posag 100 grz. (I. Kal. 14 s. 1506). Za tą żoną Jakub otrzymał jakąś część w Grabienicach p. kon., gdzie osiadł. Od szl. Katarzyny Szyszyńskiej, żony uczc. Jakuba cz. Jakusza, poddanej(!) Dobrogosta Niewierskiego z Goliny, otrzymał 1553 r. zobowiazanie sprzedania za 20 zł. połowy sołectwa we wsi Łubiecz p. kon. (I. R. Gr. Kon. 6 k. 141v). Żył jeszcze 1557 r., kiedy od szwagra Wojciecha Grabieńskiego otrzymał zapis długu 27 zł. jako resztę posagu (I. Kal. 22 k. 471).

3. Marcin _Gambacz_, _Szukała_, _Oczko_, syn, jak się zdaje, Piotra, dziedzic części w Małachowie Złych Mięsic, winien był 1504 r. 13 skojców Małgorzacie M-ej _Rykalinie_, wdowie (G. 25 k. 168v). Wzywała go 1505 r. do uiszczenia tej sumy (ib. k. 565). Ręczył 1507 r. za Jakuba Drachowskiego (G. 25 k. 160), a ten z kolei wespół z Wincentym Karszowskim t. r. ręczył za niego, iż żyć będzie w pokoju z Błażejem M-im z Małachowa Złych Mięsic (ib. k. 163v). Miał 1512 r. termin ze strony Anny, żony Stefana M-go zw. _Piska_, z Małachowa Złych Mięsic, o rany i gwałty (G. 26 k. 41). Od tego Stefana kupił był części w Małachowie Złych Mięsic (I. Kal. 7 k. 533). Nie żył już 1529 r. (P. 871 k. 371v) Żoną jego była Anna, córka Klimaszka M-go, która 1503 r. skwitowała rodzonego brata, Wincentego Ruchockiego z Małego Ruchocina, z 12 grz. (G. 25 k. 206). Od męża 1508 r. otrzymała oprawę 13 grz. posagu na połowie części Małachowa Złych Mięsic (P. 786 s. 48). Marcin miał tylko córki. Z nich, Małgorzata, żona Wojciecha Siekierzeckiego, toczyła 1529 r. sprawę z Janem M-im _Oczkiem_ (P. 871 k. 371v). Skwitowała tego Jana 1532 r. z 30 grz. (G. 29 k. 239). Nazwana 1532 r. wdową po Wojciechu Siedleckim, zapisywała dług 20 grz. Marcinowi Gałczyńskiemu (ib. k. 268v). Żyła jeszcze 1535 r. (P. 875 k. 229v). Anna, niezamężna, 1537 r. wespół z Marcinem Gałczyńskim swe części w Małachowie Złych Mięsic sprzedała za 60 grz. Janowi M-mu _Oczko_ i Feliksowi M-mu, braciom ze stryjów rodzonych (G. 335a k. 210). Żyła jeszcze 1542 r. (ib. k. 274v). Jadwiga i Magdalena zobowiazały się 1541 r. wobec Marcina Strzałkowskiego, iż mu sprzedadzą za 100 grz. całe części w Małachowie Złych Mięsic, jakie im przypadły w spadku po stryjecznym bracie Feliksie (P. 32 k. 350v). Ta Magdalena, "Szukalanka", żona opatrz. Andrzeja Pilarza, przedmieszczanina gnieźnieńskiego, wespół z siostrami, wspomnianą już panną Anną i Zofią, zamężną Drożkową, obywatelką gnieźnieńską, części w tej wsi po tym bracie stryjeczno-rodzonym sprzedały 1542 r. wspomnianemu Strzałkowskiemu za 100 grz. (G. 335a k. 274v). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Gambacze_, _Oczki_, _Szukały_)

Stanisław i Jan, bracia rodzeni z Małachowa "Gambaczewa", uzyskali 1487 r. poręczenie za Wojciecha Gostomskiego, iż bedzie z nim żyć w pokoju (G. 13 k. 60v).

>_Kiełcze_, _Ruczaje_. Paweł _Kiełcz_ z Małachowa Złych Mięsic nie żył już 1479 r., kiedy wdowa po nim, Anna z Mikołajewic, kwitowała Jana Saczałę i żonę jego Katarzynę, dziedziców z Grzybowa

Wódek z 30 grz. posagu i wyprawy swej zmarłej siostry a żony zmarłego Mikołaja Kossowskiego (G. 10 k. 90). Ona i jej synowie, Wincenty i Andrzej, wadzili się z Piotrem Ruchockim z Małachowa Krzystkowic i ten 1481 r. stawiał poręczycieli, iż będzie z nimi żyć w pokoju (G. 11 k. 26v). Żyła jeszcze Anna 1490 r., kiedy to za nią i za jej wspomnianych wyżej synów ręczył Mikołaj Gacka Cielmowski, iż zachowają pokój z Błażejem M-om (G. 15 k. 29). Synowie: Wincenty, Andrzej, Jan, Paweł, Jakub, Wojciech, Marcin, Stanisław. Z nich, Wojciech wspomniany tylko raz, 1481 r. (G. 11 k. 26v), zapewne już nie żył 1489 r.

1. Wincenty, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, wespół z bratem Andrzejem stawiał 1481 r. Piotrowi M-mu _Gambaczowi_ poręczycieli, iż zachowa z nim pokój (G. 11 k. 47). Dziedzic w Małachowie Złych Mięsic, mąż Elżbiety Szyszyńskiej, wzywał 1491 r. jej ojca Unisława do uiszczenia 10 grz. posagu (G. 15 k. 126v), a ponowił to wezwanie 1492 r. (ib. k. 183v). Nie żył już 1514 r., kiedy między owdowiałą Elżbietą i dziećmi jej Wojciechem i Anną, z jednej strony a Janam M-im _Gambaczem_ z drugiej strony założony został zakład (P. 866 k. 93). Ta Anna "Ruszajewa" była 1527 r. żoną Jana M-go Gambacza (P. 1393 k. 159).

2. Andrzej _Kiełcz_, _Ruszaj_, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, jak widzieliśmy działał obok matki 1481 r., z nią jeszcze niedzielny 1490 r. (G. 14 k. 18v). Dziedzic w Małachowie Złych Mięsic, zapisał 7 grz. długu Jakubowi M-mu _Barkale_ (G. 13 k. 51v), który go z tego długu kwitował 1489 r. (ib. k. 152v). Wspólnie z niedzielnym swym bratem Wincentym kupił t. r. za 20 grz. od Stanisława M-go _Barkały_ z Małachowa Złych Mięsic jego część w tej wsi (P. 1387 k. 120; G. 22 k. 140). Wespół z braćmi, Janem, Pawłem, Jakubem, Wojciechem i Marcinem, kupił t. r. za 40 grz. od Dobiesława M-go jego część po rodzicach w Małachowie Złych Mięsic (G. 13 k. 165v, 168). W zatargu granicznym z Janem Dziećmierowskim i żoną jego Małgorzatą M-ą _Rykalanką_, z Małachowa Złych Mięsic, 1494 r. arbitrzy przeprowadzili ugodę (G. 16 k. 88v). Od tej Małgorzaty Andrzej wspólnie z niedzielnymi braćmi, Janem, Pawłem, Jakubem i Marcinem, kupił 1496 r. za 13 grz. jej część ojczystą w Małachowie (G. 16 k. 144). Swemu bratu Janowi 1498 r. sprzedał wyderkafem za 10 grz. łan osiadły "Barkaliński" w Małachowie Złych Mięsic (G. 17 k. 95v). Ich obu pozywał 1499 r. o gwałty Błażej M. z Małachowa Złych Mięsic (G. 24 k. 7v). Przez arbitrów zawierał 1501 r. ugodę z Małgorzatą M-ą _Rykaliną_ (G. 18 s. 347). Ręczył za niego 1513 r. Jan M. _Gambacz_, iż będzie żyć w pokoju ze swym bratankiem, synem Pawła (G. 25 k. 344v). Umarł Andrzej t. r. (ib. k. 351, 259 k. 142). Jego pierwszą żoną była Agnieszka Szyszyńska, córka Uniesława, który zięciowi swemu 1487 r. zapisał w posagu dług 30 grz. (G. 13 k. 29). Andrzej tej żonie zobowiązał się 1493 r. oprawić posag na połowie swej części w Małachowie (G. 8 k. 75). Chyba to ta właśnie Agnieszka M-a stawiła 1498 r. poręczycieli Pawłowi M-mu _Gambaczowie_, iż będzie żyć z nim w pokoju (G. 17 k. 100). Andrzej od ks. Macieja, Michała i Jana, dziedziców z Szyszyna, kupił 1500 r. za 25 grz. połowę Małachowa Krzystkowic i jednocześnie na połowie części swych w Małachowie Złych Mięsic oprawił żonie 25 grz. posagu (P. 1389 k. 98v, 99). Drugą żoną była w latach 1512-1513 Dorota Gurowska, córka Jana z Kościelnego Gurowa (G. 26 k. 18v, 259 k. 142). Pierwsza żona była bezpotomna i jej posag odziedziczył rodzony brat Jan Szyszyński zw. Uniesławem (G. 259 k. 157). Z Gurowskiej był syn Stanisław i córka Małgorzata. Ta, nieletnia 1514 r. (G. 25 k. 450), potem żona opatrz. Marcina Tuliszka, mieszczanina z Wągrówca, kwitowała brata Stanisława z 20 grz. odebranych od opatrz. Jana Gałczyńskiego z dóbr Małachowa Złych Mięsic (G. 31 k. 311).

Stanisław _Ruszaj_, syn Andrzeja i Gurowskiej, nieletni 1513 r., pozywał wtedy wraz z siostrą Małgorzatą swego stryjecznego brata Jana, syna Pawła, o wygnanie ich z części Małachowa Złych Mięsic (G. 25 k. 352). Ale właśnie ok. 1513 r. ich rodzony stryj, Jan M. _Kiełcz_, ustanowił opiekunem dóbr zarówno swoich jak i dóbr tego bratanka i bratanicy właśnie owego Jana, syn Pawła. W tym charakterze opiekun Jan winien był zwrócić 25 grz. posagu i 25 grz. wiana zmarłej Agnieszki Szyszyńskiej jej bratu Janowi (G. 259 k. 155v). Brat i siostra protestowali 1514 r. przeciwko Janowi M-mu _Gambaczowi_ o wygnanie ich z połowy Małachowa Krzystkowic i z części Małachowa Złych Mięsic (P. 866 k. 61v; G. 25 k. 450). Intromisję do tych dóbr uzyskali 1514 r. za zgodą siostry ich "ze stryjecznych rodzonej", Anny M-ej, żony tego Jana M-go _Gambacza_ (G. 25 k. 477v). Owej Anny umieścić w genealogii _Kiełczów-Ruszajów_ nie umiem. Brat i siostra nie spłacili Szyszyńskiego Uniesława i ten przewiódłszy na nich prawem oprawę posagu i wiana, to znaczy sumę 40 grz., odstąpił ją 1525 r. Janowi M-mu _Gambaczowi_ (G. 28 k. 194). Stanisław całe swe części w Małachowie Krystkowic sprzedał 1534 r. za 200 grz. Mikołajowi Kębłowskiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 83v). Między tym Stanisławem i jego siostrą a Janem M-im zwanym _Oczko_ i żoną jego Anną dokonane zostały 1535 r. działy części w Małachowie Złych Mięsic (G. 30 k. 337v). Stanisław wespół z Mikołajem Kębłowskim, stosownie do zobowiązania z r. 1535, całe ich części w Małachowie Złych Mięsic i połowę Małachowa Krystkowic sprzedali 1537 r. za 300 grz. Wojciechowi Strzałkowskiemu (py. 23 k. 133; G. 30 k. 342). Od Macieja Gulczewskiego Stanisław 1537 r. nabył wyderkafem za 30 grz. dwa łany i trzy ćwierci roli osiadłej w Gulczewie i Sobiesierniach p. gnieźn. (Py. 23 k. 133v). Nie żył 1556 r., kiedy to synowie jego, Wojciech i Jakub, występowali przeciwko Gulczewskiemu, synom zmarłego Macieja (P. 897 k. 173v). Procesowali ich również i w 1557 r. (P. 898 k. 658).

3. Jan _Kiełcz_, _Kiełczyk_, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, uzyskał 1482 r. zobowiązanie od Piotra _Gambacza_ z Małachowa, iż mu przysięże (G. 21 k. 109). Od brata Andrzeja kupił wyderkafem 1498 r. za 10 grz. łan "Barkliński", osiadły, w Małachowie Złych Mięsic (G. 17 k. 95v). Przeciwko niemu i jego bratu Andrzejowi protestował się Błażej z Małachowa Złych Mięsic o gwałty (G. 24 k. 7v). Ręczył zań 1513 r. pod zakładem 120 grz. Jan M. _Gambacz_, iż będzie żyć w pokoju z Janem M-im, synem Pawła, a więc swoim bratankiem (G. 25 k. 344v). Jak już była mowa, około 1513 r. na opiekuna swych dóbr wyznaczył właśnie tego Jana, syna Pawła (G. 259 k. 155v). Zobowiązał się 1514 r. cała swą część w Małachowie Złych Mięsic sprzedać wyderkafem za 8 grz. Janowi M-mu _Gambaczowi_ (G. 25 k. 478v) i t. r. został zabity przez Jana M-go, syna Pawła. Jego żoną była Anna Stawska, która 1500 r. swoją ojczystą część we wsi Żołcze p. gnieźn. sprzedała za 12 grz. Janowi Żołeckiemu Słoninie (P. 1389 k. 133). Oświadczyła 1514 r. pod przysięgą, iż jej mąż został zabity przez Jana M-go (P. 866 k. 126).

4. Paweł, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, współdziedzic obok niedzielnych braci w Małachowie Złych Mięsic 1489 r. (G. 13 k. 165v). Od Michała i Mikołaja braci z Czeluścina kupił 1500 r. za 30 grz. część ich w Małachowie Złych Mięsic, którą odziedziczyli po bracie stryjecznym Wojciechu (P. 1389 k. 108), a 1501 r. został do owej części wwiedziony (G. 24 k. 131). Katarzyna Wiekowska 1513 r. stawiała świadków na to, iż Paweł zabił jej męża, Stanisława Wiekowskiego cz. Brandowskiego (G. 26 k. 63v). Został przez nią 1514 r. skwitowany z 9 grz. (G. 25 k. 493). Z nieznanej mi żony syn jego Jan.

Jan, syn Pawła, nie stanął z pozwu Jana M-go o wygnanie z części Małachowa, miał więc 1513 r. płacić winę (P. 865 k. 393v). Nie stanął wtedy również z pozwu swych stryjecznych, Stanisława i Małgorzaty M-ch o wygnanie ich z części Małachowa Złych Mięsic (G. 25 k. 352v). Wadził się też ze stryjem Janem _Kiełczem_ M-im i obie strony stawiły poręczycieli (ib. k. 344v). Wynikało to wszystko zapewne stąd, iż stryj Jan ok. r. 1513 r. (więc zapewne przez tymi zatargami) mianował go opiekunem dóbr swoich i tych nieletnich bratanków (G. 259 k. 155). Wedle zaprzysiężonego oświadczenia z r. 1514 r. złożonego przez wdowę po tym stryju, miał go zabić właśnie ten Jan (P. 866 k. 126).

5. Jakub, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, niedzielny z braćmi w Małachowie Złych Mięsic 1489 r. (G. 13 k. 165v, 168), żył jeszcze 1496 r. (G. 16 k. 144).

6. Marcin, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, niedzielny z braćmi w Małachowie Złych Mięsic 1489 r. (G. 13 k. 165v, 168), żył jeszcze 1496 r. (G. 16 k. 144).

7. Stanisław, syn Pawła i Anny z Mikołajewic, niedzielny z braćmi w Małachowie Złych Mięsic 1489 r. (G. 13 k. 165v), może identyczny ze Stanisławem M-im, który 1490 r. kwitował Annę _Kiełczową_ i jej synów, Wincentego i Andrzeja M-ch, z 9 grz. długu (G. 15 k. 18v). W transakcjach z r. 1496 o bracie Stanisławie już głocho. Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Kiełcze_, _Ruszaje_)

Andrzej M. _Kiełczyk_ oraz ks. Maciej, pleban w Lichyniu, Michał i Jan, synowie zmarłego Uniesława Szyszyńskiego, nie stanęli ok. 1518 r. z przypozwu Wojciecha Karsowskiego o posag 50 grz. importowany z Małachowa Szemborowic na Małachowo Szyszkowic(!), po śmierci Przecława, Elżbiety i Sądki z Małachowa (G. 259 k. 90v). Bardzo możliwe, iż ten Andrzej _Kiełczyk_ był identyczny z wspomnianym wyżej Andrzejem _Kiełczem_. Wskazyłoby na to jednoczesne pozwanie Szyszyńskich. Data 1518 r. bardzo niepewna. Mogło to dziać się i wcześniej.

Ks. Wojciech i Anna M-cy _Kiełczowie_ dali 1531 r. Jakubowi i Wojciechowi M-im _Rykałom_ siedlisko "Kiełczewskie" w Małachowie Złych Mięsic wzamian za dwa siedliska "Barkalińskie" (G. 29 k. 145v).

Anna _Ruszajewa_, żona 1543 r. Jana M-go _Gambacza_ (G. 335a k. 293v).

>_Kucz_. Andrzej _Kucz_ z Małachowa Złych Mięsic na połowie swej części w tej wsi oprawił 1502 r. posag 15 grz. żonie swej Barbarze (P. 1389 k. 195).

>_Myślibory_, _Myśliborki_. Marcin _Myśliborek_ kupił 1521 r. za 6 grz. od Marcina i Jana, braci niedzielnych, dziedziców w Kamienieczku, od ich brata stryjeczno-rodzonego Wojciecha Golczewskiego, dziedzica w Golczewie Czyprachtowym, ich dobra w Małachowie Złych Mięsic, to znaczy część zwaną Bronikowską (G. 28 k. 25v). Powyższy Wojciech Golczewski zwany Wyganowskim skwitował go 1522 r. ze swej części w tej wsi (ib. k. 62v). Formalnej rezygnacji części Bronikowskiej za 10 grz. na rzecz Marcina M-go Wojciech Golczewski Cupracht i jego brat stryjeczny Marcin Kamieński dokonali 1524 r. (G. 335a k. 84). Marcin występował 1540 r. jako stryj dzieci Tomasza M-go _Koziełka_ (G. 32 k. 246). Nie żył ok. 1542 r., kiedy to wdowa po nim, Małgorzata Golemowska, kwitowała ze swej oprawy na części w Małachowie Złych Mięsic syna Jana (G. 264 k. 24). Miał też Marcin córkę Małgorzatę, 1537 r. żonę Jana Bodzaporowskiego z Bodzaporowic p. gnieźn., wdpwą po nim 1542 r., 2-o v. ok. 1547 r. żonę Ambrożego Marchewki, mieszczanina gnieźnieńskiego, która t. r. zobowiazała się uwolnić trzy płosy roli sprzedane wyderkafem za 15 grz. Andrzejowi M-mu _Koziełkowi_ (G. 260 k. 87).

Jan _Myślibor_, _Myśliborek_, syn Marcina i Golemowskiej, nabył 1542 r. wyderkafem za 5 grz. od Marcina Strzałkowskiego cztery przecze roli w Małachowie Złych Mięsic (G. 335a k. 266). Występował 1557 r. jako wuj nieletniego Tomasza Bodzaporowskiego (G. 36 k. 302). Od Jana M-go Rykały kupił 1563 r. za 1.000 grz. część w tej wsi (P. 1397 k. 257), a intromitowany do niej 1564 r. (G. 43 k. 2). Całą tę część, jak również część spadkową położona koło ogrodu Zygmunta Rykały w Małachowie Złych Mięsic dał 1565 r. synowi Wojciechowi (P. 1397 k. 417). Żył jeszcze 1566.24/III. r. (G. 46 k. 328), ale, jak się zdaje, już t. r. umarł, chociaż jeszcze 1571 r. wspomniany bez słówka "olim" (niegdy) w zapisie, który jego córka Katarzyna otrzymała od męża Marcina Skarboszewskiego (G. 51 k. 332v). Również bez tego dodatku w zapisie z r. 1585 r. (G. 62 k. 28v). Jego żoną była Anna Modliszewska, której 1542 r. na połowie w Małachowie Złych Mięsic oprawił posag 100 zł. (G. 335a k. 274v). Żyła jeszcze 1566.24/III. r. (G. 46 k. 328). Synowie, Wojciech i Sebastian. Córka, wspomniana już Katarzyna. Jej mąż szl. Stanisław Skarboszewski był sołtysem w Skarboszewie. Oboje żyli jeszcze 1604 r. (Kc. 124 k. 509, 510). Z synów, Sebastian, mąż Reginy Wierzbowskiej, której Jan Czeluściński Szymanek i żona jego Elżbieta Wolska cz. Kiełczewska zapisali 1585 r. dług 19 złp. (G. 62 k. 28v). Sebastiana tego pozywał 1595 r. Wojciech Strzałkowski (P. 1511 k. 973v). Swe części w Małachowie Złych Mięsic zastawił on za 222 złp. Janowi M-mu Koziełkowi i już nie żył 1599.26/IV. r., nie pozostawiając potomstwa (G. 66 k. 82, 128 k. 644).

Wojciech _Myślibor_, _Myśliborek_, syn Jana i Modliszewskiej, kwitował 1564 r. Macieja Rykałę z 14 i pół grzywien, które mu cedował był Jan M. Rykała (G. 43 k. 362). Zastawił 1566 r. Jakubowi Moszczyńskiemu w sumie długu 217 złp. części rezygnowaną sobie przez ojca w Małachowie Złych Mięsic, wyłączając od tego część "Rykalińską" w tejże wsi (G. 46 k. 124v). T. r. w Małachowie Złych Mięsic miał jeden łan i jednego zagrodnika (Paw.). Nie żył już 1592.16/XII. r. (P. 1500 k. 807). Żoną jego była Regina Golemowska, córka Szymona, której 1565 r. oprawił na połowie swych dóbr w Małachowie Złych Mięsic posg 350 zł. (P. 1397 k. 418v). Była wdową 1599 r., kiedy przeciwko synom Wojciecha Marcinowi, Janowi i Sebastianowi Myśliborkom znosiła pilność Anna Moszczyńska, wdowa po Jakubie, i jej synowie (G. 66 k. 44). Córka Małgorzata wyszła 1600 r., krótko po 22/IV., za Marcina Moszczyńskiego cz. Małachowskiego, żyli jeszcze oboje 1602 r.

1. Marcin _Myśliborek_, syn Wojciecha i Golemowskiej, skwitowany wespół z braćmi 1599 r. przez Kaspra Kołackiego, jako współspadkobierca stryja Sebastiana, z 110 złp. (G. 66 k. 45v). Od brata Jana otrzymał t. r. zobowiąznie sprzedaży za 310 złp. części w Małachowie Złych Mięsic, która to część przypadłaby temu Janowi z działu z braćmi. Bratu temu zapisał wtedy dług 300 złp. (ib. k. 219, 220). W imieniu własnym i braci przyszłemu szwagrowi, Marcinowi Moszczyńskiemu, na poczet posagu za siostrą zapisał 1600 r. sumę 200 złp. (G. 66 k. 370). Wraz z braćmi pozywany przez ciotkę Skarboszewską 1604 r. (Kc. 124 k. 509, 510). Nie żył już 1611 r. (P. 1407 k. 508). Nie znam jego żony. Syn Wojciech, córka Zofia, żona sław. Tomasza Pierdziołka. Oboje nie żyli już 1648 r., kiedy ich syn, sław. Jakub występował jako współspadkobierca wuja Wojciecha M-go (P. 1423 k. 510).

Wojciech, syn Marcina, nabył wyderkafem 1611 r. od Hieronima Kaczkowskiego za 1.800 złp. połowę wsi Wszeborz p. pyzdr. (P. 1407 k. 508), skwitował Kaczkowskiego z tej sumy 1614 r. (Py. 137 k. 111). Od Wojciecha Chwalikowskiego dostał t. r. zobowiązanie sprzedania za 3.250 zł. części Miniszewa p. kal. (P. 992 k. 831n). Z kolei 1629 r. zobowiązał się owe części sprzedać za 3.000 złp. Tomaszowi Trąmpczyńskiemu (Py. 143 k. 205), czego dokonał 1630 r. (R. Kal. 11 k. 202v). Od Wojciecha Kobelnickiego uzyskał zobowiązanie sprzedania za 14.000 zł. wsi Szczytniki p. pozn. scedowania sum zastawnych na Taczałach i Sołecznie, zapisanych przez braci Młodziejewskich (Py. 148 s. 224). Nie żył już 1642 r. (P. 167 k. 566v). Pierwszą jego żoną była Zofia Blińska, córka Walentego. Kwitował 1622 r. teścia z 1.000 zł. (I. Kal. 88a s 862). Dożywocie spisali małżonkowie 1629 r. (R. Kal. 11 k. 169v) i t. r. Wojciech dla zrodzonych z niej dzieci ustanowił opiekę (Py. 143 k. 180), zaś 1630 r. zapisał jej dług 2.500 złp. (I. Kal. 96 s. 356). Umarła Zofia w r. 1630 lub 1631 (R. Kal. 11 k. 202v; I. Kal. 97a s. 692). Zrodzone z niej dzieci pomarły niewątpliwie wcześnie i 1631 r. jej brat Łukasz Bliński, jedyny spadkobierca, kwitował Wojciecha (ib.). Drugą żoną była Elżbieta Wysocka córka Tomasza, której 1633 r. oprawił posag 2.000 złp. (R. Kal. 11 k. 429). Elżbieta, będąc już wdową, występowała 1642 r. jako pani oprawna Szczytnik (P. 167 k. 468). Była 1648 r. 2-o v. żoną Andrzeja Zagórskiego (P. 173 k. 180, 1423 k. 566v). Nie żyła już 1663 r. (P. 1073 k. 139v). Urodzona z niej córka Zofia, ochrzcz. 1632.19/VIII. r. (LB Dobrzyca), umarła dzieckiem i jako wspadkobiercy Wojciecha w dobrach Szczytniki występowali 1648r. jego bracia stryjeczno-rodzeni.

2. Jan _Myśliborek_, syn Wojciecha i Golemowskiej, wspomniany 1599 r., kiedy Anna Drachowska, wdowa po Jakubie Moszczyńskim, zaniosła "pilność" przeciw niemu i jego braciom, Marcinowi i Sebastianowi (G. 66 k. 43, 44). Jak widzieliśmy, t. r. zobowiązał się sprzedać za 310 złp. swemu bratu Marcinowi część w Małachowie Złych Mięsic, należną mu z działów braterskich. Siostrze Małgorzacie idącej za Marcina Moszczyńskiego, zapisał 1600 r. sumę 200 złp. (G. 66 k. 369v). Części po rodzicach w Małachowie Złych Mięsic sprzedał 1608 r. za 1.200 złp. Janowi M-mu Kozłowi, a to wedle zobowiązania, które dał mu wespół z bratem Sebastianem (G. 337 k. 278). Po śmierci tego Jana Kozła opiekun synów jego, Łukasz Moszczyński protestował 1610 r. przeciwko Janowi M-mu Myśliborkowi w sprawie wykupu tych części (G. 70 k. 403), a skwitował Jana 1611 r. z 300 zł. (G. 71 k. 249). Jan Myśliborek umarł między r. 1626 a 1636 (G. 78 k. 243v; P. 1017 128v, 1933 k. 531v). Żonie swej, Dorocie Sokolnickiej, córce Krzysztofa i Elżbiety z Żernik, zapisał 1609 r. dług 800 złp. (G. 70 k. 1v, 2v; P. 1561 k. 393), ona zaś uznała się za zaspokojoną z dóbr rodzicielskich (G. 70 k. 3). Miała ona od męża oprawę posagu 700 złp. na częściach Małachowa Złych Mięsic (G. 71 k. 250v). Ów posag mąż 1614 r. oprawil na połowie swych dóbr (P. 1409 k. 242). Synowie: Jan, Wojciech i Melchior. O Wojciechu i Melchiorze dowiadujemy się, iż 1648 r. obok innych spadkobierców stryjecznego brata Wojciecha M-go ze Szczytnik byli pozywani przez Tomasza Trąmpczyńskiego (P. 173 k. 180). T. r. swoje części w owych Szczytnikach sprzedali za 14.000 złp. Janowi Tańskiemu, instygatorowi koronnemu (P. 1423 k. 571). Wojciechowi Maciej M. Menczych zastawił był za 1.100 złp. swe części w Małachowie Szemborowic czyli Menczychowie, ona zaś prawa zastawne przelał na swego stryjecznego brata, Cypriana M-go. Żył chyba jeszcze 1651 r. (G. 82 k. 347). Był może identyczny z Wojciechem, synem zmarłego Jana, który 1663 r. jako spadkobierca sław. Jakuba, woźnicy ze Słupcy, syna Tomasza Pierdziołka i Zofii M-ej, spadkobiercy rodzonego wuja Wojciecha M-go, sumę 1.500 złp. zapisaną niegdyś temu Wojciechowi M-mu przez małżonków Łukomskich cedował córkom powyższego Jakuba woźnicy (G. 84 k. 36v).

Jan _Myślibor_, syn Jana i Sokolnickiej, otrzymał 1626 r. zapis długu 500 zł. od Mateusza Szczycińskiego, dziedzica części Szczytnik p. gnieźn. (P. 1017 k. 128v), zaś 1636 r. zapis długu 3.300 zł. od Stanisława Pasikonia Pogorzelskiego (P. 1033 k. 531v). Od Andrzeja Pieruskiego kupił 1647 r. za 14.000 złp. wieś Górę p. pozn. (P. 1423 k. 307). Od Urszuli z Szczodrowskich Bobrownickiej i jej synów brał 1652 r. zastawem Szczepankowo (P. 1064 k. 10008v). Żył jeszcze 1663 r., kiedy jego córka z pierwszej żony, Katarzyna, żona Andrzeja Kędzierzyńskiego, kwitowała go z 2.000 zł. ojcowizny i z 3.000 zł. po matce, jako jej jedyna spadkobierczyni (P. 1073 k. 323). Nie żył już 1666.26/III. r. (P. 1977 k. 120). Jego pierwszą żoną była Jadwiga z Wielawsi Cielecka, której 1637 r. oprawił posag 3.000 złp. (P. 1419 k. 264). Po raz drugi ożenił się z Ewą Naramowską, córką Jana i Anny z Nowowiejskich, której 1653 r. oprawił posag 2.000 złp. (P. 188 k. 14v, 1066 k. 336). Ewa od swej owdowiałej matki dostała 1662 r. cesję jej oprawy (P. 1072 k. 10). Żyła jeszcze 1666 r. (P. 1077 k. 12), a chyba i 1687 r. (P. 1113 IV k. 55), nie żyła już 1690 r. (P. 1431 k. 128v). Z pierwszej żony jedyna córka Katarzyna, w latach 1661-1665 żona Andrzeja Kędzierzyńskiego, nie żyjąca już 1682 r. Z drugiego małżeństwa synowie: Wojciech, Adam, Jan, Jerzy i Józef, oraz córki: Anna i Ewa, obie katarzymnki poznańskie, otrzymały 1678 r. od matki zapis 2.000 złp., oraz Teresa, w latach 1684-1690 żona Stanisława Faliboga, skarbnika poznańskiego, zmarła bezdzietnie. O synach Janie i Józefie mam tylko jedną wzmiankę z r. 1666 (P. 1077 k. 120), chyba więc pomarli młodo.

1) Adam _Myślibor_, syn Jana i Naramowskiej, ur. w Naramowicach, ochrzcz. 1655.11/IV. r. (LB Św. Wojciech, Pozn.), kanonik regularny laterański, sekretarz i prałat domowy J.K. Opalińskiego, biskupa chełmińskiego. Wespół z matką i braćmi, Janem, Jerzym i Józefem, skwitowany 1666 r. przez domonikanów poznańskich z 500 złp. zapisanych im przez zmarłego ojca (P. 1077 k. 120). Dobra swoje i brata Jerzego, to jest Górę p. pozn. sprzedał 1684 r. za 20.000 złp. szwagrowi Falibogowi (P. 1108 IX k. 3).

2) Wojciech, syn Jana i Naramowskiej, ksiądz 1676 r., roborował skrypt na rzecz Naramowskich (P. 1094 k. 9v).

3) Jerzy _Myślibor_, syn Jana i Naramowskiej, jezuita 1684 r. (P. 1108 IX k. 3), żył jeszcze 1690.10/VII. r. (P. 1350 k. 105v).

3. Sebastian _Myśliborek_, syn Wojciecha i Golemowskiej, wspomniany 1599 r. (G. 66 k. 44). Swoje części po rodzicach i stryjowskie (po którym stryju?) w Małachowie Złych Mięsic sprzedał 1608 r. za 900 złp. Janowi M-mu Kozłowi (P. 1406 k. 455v). Nazwany 1626 r. współspadkobiercą zmarłego rodzonego brata Marcina (G. 78 k. 243v). Nie żył już 1648 r. (P. 173 k. 180). Z nieznanej mi żony pozostawił synów, Wojciecha i Cypriana, uczestniczących t. r. w spadku po ich stryjecznym bracie Wojciechu, synu Marcina, w dobrach Szczytniki (P. 173 k. 180). Obaj swe części w tej wsi sprzedali t. r. za 14.000 złp. Janowi Tańskiemu, instygatorowi koronnemu (P. 1423 k. 571v).

Cyprian, syn Sebastiana, sumę zastawną 1.100 złp. na Małachowie Szemborowic cz. Menczychowo, nabytą od stryjecznego brata Wojciecha M-go, cedował 1651 r. żonie swej Jadwidze Trzcińskiej (G. 82 k. 348, 399v). Nie żył już 1675 r. (G. 85 k. 181). Był ojcem Wawrzyńca.

Wawrzyniec, syn Cypriana i zapewne Trzcińskiej, otrzymał 1674 r. od Piotra M-go i Marianny z Dobrskich cesję zapisu 1.000 złp. danego przez zmarłą Druzjannę z Jaskóleckich Garnkowską, i z kolei ów zapis 1675 r. cedował tejże Mariannie z Dobskich M-ej (G. 85 k. 181). Żył jeszcze 1708 r. (G. 82 k. 121), już nie żył 1730 r. (G. 96 k. 265). Był mężem Marianny Bieńkowskiej, córki Sebastiana i Agnieszki Postruskiej wraz z którą 1687 r. wydzierżawił od ks. Samuela Twardowskiego, proboszcza w Kozielsku, dobra tamtejszej plebanii pod zakładem 450 zł. (Kc. 132 k. 468v). Umarła między r. 1703 a 1708.24/III. (P. 1143 I k. 26; G. 92 k. 121, 96 k. 265). Synowie, Maciej i Stanisław, córki: Regina, Katarzyna i Barbara, niezamężne 1708 r. (G. 92 k. 121). Z nich, Regina była już 1730.5/X. r. żoną Antoniego Kosickiego, nie żyła już 1755 r. Barbara, żona Jóefa Rożyńskiego, komornika ziemskiego sieradzkiego, wdowa 1757 r.

1) Maciej, syn Wawrzyńca i Bieńkowskiej, od swej rodzonej ciotki, Doroty z Bieńkowskich, wdowy po Janie Mierczyńskim, otrzymał 1703 r. cesję połowy Kwasut, odziedziczonych przez nią po jej ciotce Annie z Postruskich Grębińskiej (P. 1143 I k. 26). Żył jeszcze 1708 r. (G. 92 k. 121).

2) Stanisław, syn Wawrzyńca i Bieńkowskiej, w imieniu własnym i brata Macieja oraz sióstr, dla spraw związanych z sukcesją Kwasut ustanowił 1708 r. plenipotentem swego wujecznego brata, Wojciecha Bieńkowskiego (G. 92 k. 121). Żył jeszcze 1748 r., kiedy wspólnie z synem Franciszkiem a też w imieniu syna Antoniego, będąc spadkobiercami Anny z Postruskich Grębińskiej i jej dzieci, Michała i Marianny Grębińskich, prawa do spadku po nich w Kwasutach cedowali Józefowi i Adamowi Skoroszewskim, kasztelanicom przemętskim (P. 1292 k. 65v). Nie żył już 1755 r. (Kośc. 327 k. 5). Jego żona, Anna Zielińska, chyba jeszcze żyła w 1755 r. (Kośc. 327 k. 5), a może nawet i 1772 r. (Kc. 148 k. 37). Synowie: Franciszek, Szymon, Antoni, Łukasz i Marian.

(1) Franciszek, syn Stanisława i Zielińskiej, występował 1748 r. jak już o tym była mowa, mianował 1772 r. swego brata Antoniego pełnomocnikiem do windykowania sumy posagowej po zmarłej Teresie z M-ch Falibogowej (ib.).

(2) Szymon, syn Stanisława i Zielińskiej, w imieniu własnym i brata Łukasza kwitował Jana Potockiego, regenta grodzkiego konińskiego, jak również sz. Grzegorza Ambroszkiewicza, wiceregenta (I. Kon. 78 s. 119). Umarł w Poznaniu na Podgórzu i pochowany 1748.1/IV. r. u Franciszkanów (LM Św. Marcin, Pozn.).

(3) Antoni _Myślibor_, syn Stanisława i Zielińskiej, plenipotent 1755 r. brata rodzonego Mariana M-go i ciotecznego Józefa Watty Kosickiego do windykowania spadku po zmarłym Józefie Rożyńskim, komorniku siaradzkim, i żonie jego Barbarze z M-ch (P. 1315 k. 104v). Jedyny(!) spadkobierca substancji w Kwasutach po zmarłym starszym bracie Szymonie (Kośc. 327 k. 5). Pisał się 1771 r.: "Myślibor z Wielkiego Małachowa Małachowski" (P. 1348 k. 125v). Jako spadkobierca Anny i Ewy, sióstr M-ch, katarzynek poznańskich, sumę 2.000 złp., po nich spadłą, cedował 1790 r. Franciszkowi Raszewskiemu, komornikowi ziemskiemu wschowskiemu (Py. 163 k. 958).

(4) Łukasz, sym Stanisława i Zielińskiej, wspomniany 1747 r. (I. Kon. 78 s. 119), żył jeszcze 1773.19/II. r. (P. 1350 k. 305v).

(5) Marian, syn Stanisława i Zielińskiej, spadek po ciotce Barbarze z M-ch Rożyńskiej cedował 1755 r. bratu Antoniemu (Kośc. 327 k. 39). Tytułowany 1773 r. "venerabilis", więc niewatpliwie duchowny (P. 1350 k. 305v). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Myślibory_, _Myśliborki_)

Może bratem wymienionego na czele _Myśliborków_ Marcina był Jan _Myślibór_ ("Myśliborz"), nie żyjący już 1531 r., którego córce Annie mąż jej Wawrzyniec Węgierski oprawił wtedy 14 grz. posagu (Py. 23 k. 91v).

Maciej Myśliborek z żoną Zofią M-ą skwitowani 1623 r. z 40 złp. przez Stanisława Goszczyckiego (G. 76 k. 370).

>_Piszki_. Stefan Piszka z Małachowa miał 1500 r. wytoczoną sobie 1500 r. sprawę przez Małgorzatę, żonę Jana Rykały z Wielkich Małachowiec, o pobicie (G. 24 k. 73v). Żona tego Stefana, Anna, uzyskała 1512 r, termin przeciwko Marcinowi M-mu Gambaczowi z Małachowa Złych Mięsic o dopuszczenie się gwałtów i poranienie. Andrzej Piszka, już nie żyjący 1544 r., swoją część w Małachowie Złych Mięsic sprzedał był Marcinowi M-mu Szukale (I. Kal. 7 k. 533).

>_Rykały_. Jan Rykała z Małachowa Złych Mięsic zapisał 1489 r. Filipowi z Młachowa i żonie jego Katarzynie trzy wiardunki długu (G. 13 k. 164). Janowi M-mu Rykale sprzedał 1502 r. za 11 grz. Tomasz M. część swoją ojczystą w Małachowie Złych Mięsic (G. 24 k. 192v; P. 1389 k. 195). T. r. ów Jan umarł (G. 25 k. 24). Jego żoną była Małgorzata, która swoją część w Małachowie Złych Mięsic sprzedała 1496 r. za 13 grz. braciom Kiełczom (G. 16 k. 144v). Małgorzacie M-ej Rykalinie Tomasz M. w 1498 r. sprzedał swą część w tejże wsi za 11 i pół grz. (G. 17 k. 79v). Mikołaj i Michał, bracia, dziedzice w Małachowie Złych Mięsic, stawili 1500 r. poręczycieli gwarantujących pod zakładem 60 grz., iż będą oni żyć w pokoju z tą Małgorzatą i jej mężem, Rykałami M-imi (G. 18 s. 220). Małgorzata skarżyła 1500 r. Stefana Piszkę z Małachowa o pobicie (G. 24 k. 73v). Była t. r. współspadkobierczynią zmarłego Wojciecha M-go z Małachowa Złych Mięsic (ib. k. 64v). Bedąc już wdową, miała 1502 r. termin ze strony Marcina M-go, pragnącego żyć z nią w pokoju (G. 25 k. 22). Poręczył wtedy za nią, iż tego pokoju będzie pilnowała, Błażej M. z Małachowa Złych Mięsic (ib. k. 24). Za pośrednictwem arbitrów godziła się 1501 r. z Andrzejem M-im Kiełczem (G. 18 s. 347). Zobowiązał się 1504 r. uiścić jej sześć wiardunków Tomasz M. z Małachowa Złych Mięsic (G. 25 k. 25). Wzywała 1505 r. Marcina M-go z Małachowa Złych Mięsic do uiszczenia jej 13 skojców (ib. k. 565). Może to ta sama Małgorzata sprzedała 1528 r. części rodzicielskie w Małachowie Złych Mięsic za 100 grz. Maciejowi Gałczyńskiemu (G. 335a k. 121v). Chyba dziećmi Jana i Małgorzaty byli bracia Jakub i Wojciech Rykałowie, a ich siostra to zapewne Barbara Rykalanka, żona uczc. Mikołaja Jedynego cz. Brodzika, mieszczanina kłeckiego, która 1549 r. skwitowała Wojciecha M-go Rykałę ze swych dóbr rodzicielskich i z posagu (G. 34 k. 257).

1. Jakub Rykała, zapewne syn Jana i Małgorzaty, wespół z bratem Wojciechem dokonał 1531 r. zamiany dóbr z ks. Wojciechem M-im Kiełczem i z jego siostrą Anną, biorąc od nich siedlisko Kiełczewskie w Małachowie Złych Mięsic, a dając w zamian dwa siedliska Barkalińskie (G. 29 k. 145). Nazwany stryjem Jana M-go Skowronka 1541 r. (G. 335a k. 251). Ze wspomnianym wyżej bratem 1542 r. Marcinowi Strzałkowskiemu dał dwa dziedziczne siedliska w Małachowie Złych Mięsic za jedną "przecz" w tejże wsi zwaną Barkalińską (G. 335a k. 272v). Wraz ze swym ciotecznym bratem, Wojciechem M-im Hałasem, 1557 r. lub nieco przed tą datą, za 500 zł. sprzedali Wilibrordowi Młodziejewskiemu dwie części we wsi pustej Kościanki p. pyzdr. (Py. 176 k. 153). Umarł między r. 1562 a 1564 (G. 41 k. 142, 43 k. 2). Jego pierwszą żoną była 1519.24/V. r. Agnieszka Mikołajewską Paczuchlówna, wdowa 1-o v. po Marcinie M-im Kępie (G. 27 k. 202), która t. r. od Anny M-ej, wdowy po Macieju Grzybowskim, i od jej syna Marcina kupiła część w Małachowi Złych Mięsic (P. 1392 k. 304v). Całą swą część we wsiach Gąsiorowo i Czasołtowo p. pyzdr., odziedziczoną po rodzonym wuju Andrzeju Czasołtowskim (Zasołtowskim), sprzedała 1533 r. za 80 grz. Wojciechowi Czasołtowskiemu (P. 1393 k. 589v). Od wspomnianej wyżej części w Gąsiorowie pisana 1532 r. Gąsiorowską (Py. 171 k. 8). Swego brata Macieja Mikołajewskiego Paczuchla pozywała 1534 r. o posag 50 grz. z części Mikołajewic (G. 262 k. 124v). Żyła jeszcze w 1535 r. (P. 875 k. 284), nie żyła już 1541.23/IV. r. (G. 32 k. 327v). Drugą żoną Jakuba była Katarzyna, wdowa 1-o v. po Piotrze Kobylnickim cz. Pakszyńskim, po pierwszym mężu mająca wiano w Pakszynie. Otrzymał od niej 1544 r. zapis długu 17 grz., zabezpieczonego na oprawie od pierwszego męża (G. 44 k. 39). Trzecia żona to Jadwiga Turska, wespół z którą od Marcina Turskiego cz. Jaroszewskiego otrzymał zapis długu 76 grz. 1562 r. (G. 41 k. 142). Jadwiga Strzałkowska, wdowa po Jakubie Rykale, kwitowała 1571 r. z 6 zł. Jana, wójta z miasta Trzemeszna (G. 51 k. 412). Nie wiem, czy to z kolei czwarta żona, czy też jeszcze jedna odmiana nazwiska poprzedniej Jadwigi Turskiej? Syn Jakuba Jan.

Jan Rykała, syn Jakuba, swoją część w Małachowie Złych Mięsic 1563 r. sprzedał za 1.000 grz. Janowi M-mu Myśliborowi (P. 1397 k. 257). Żył jeszcze 1564 r. (G. 43 k. 2; P. 906 k. 579v), a chyba i 1566 r. (G. 46 k. 124v).

2. Wojciech Rykała uczestniczył we wspomnianej wyżej wymianie dóbr dokonanej 1531 r. Dziedzic w Małachowie Złych Mięsic, był 1532 r. pozywany przez Jakuba M-go Koziełka, dziedzica w Małachowie Szemborowic, o dwa łany (G. 262 k. 15). Od Jana M-go Gambacza trzymał wyderkafem przed 1538 r. część w Małachowie Złych Mięsic (G. 335a k. 228v). Żył jeszcze 1542 r. (ib. k. 272v), nie żył już 1560 r., kiedy jego córka Katarzyna, żona prac. Jana Gołka, kmiecia w Małachowie Złych Mięsic, kwitowała brata Macieja ze swego wyposażenia z dóbr rodzicielskich (G. 39 k. 364). Żoną Wojciecha była Dorota Grzybowska, córka Filipa, wdowa 1-o v. po Pawle M-im Gambaczu, już nie żyjąca 1524 r. (G. 28 k. 169v 32 k. 70). Dzieci Wojciecha i tej Doroty: Marcin, Katarzyna, Zofia i Agnieszka skasowała 1539 r. oprawę daną na Małachowie Złych Mięsic ich zmarłej matce przez jej pasierba po pierwszym mężu, Jana M-go Gambacza (G. 32 k. 70). Byli jeszcze ponadto synowie: Maciej, Zygmunt i Krzysztof, urodzeni niewątpliwie już z innej, późniejszej żony.

1) Maciej Rykała, syn Wojciecha, skwitowany, jak widzieliśmy, w 1560 r. przez siostrę Katarzynę. Zapisał 1564 r. dług 100 złp. bratu Zygmuntowi (G. 43 k. 349). Żył jeszcze 1569 r. (G. 49 k. 224).

2) Zygmunt Rykała, syn Wojciecha, od brata Krzysztofa 1564 r. otrzymał 1564 r. zobowiązanie sprzedaży za 20 grz. całej części po ojcu w Małachowie Złych Mięsic (G. 43 k. 284). T. r. zapisał dług 250 zł. swej żonie Dorocie (ib. k. 250v). Maciejowi Siedleckiemu, dziedzicowi w tym Małachowie, zobowiązał się 1569 r. sprzedać za 600 złp. całą swoją tamtejszą część (G. 94 k. 224). Otrzymał 1571 r. zapis długu 15 grz. od Jakuba M-go, syna Zygmunta (G. 51 k. 298). Od Katarzyny M-ej, wdowy po Piotrze Skąpskim Bożętce, dostał 1578 r. zapis długu 50 złp. (G. 56 k. 186v). Kwitował ją z tej sumy 1580 r. (G. 58 k. 39).

3) Krzysztof, syn Wojciecha, dał, jak widzieliśmy, 1564 r. zobowiązanie bratu Zygmuntowi względem sprzedaży części w Małachowie Złych Mięsic. Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (_Rykały_)

Jan Rykała z Małachowa Złych Mięsic kwitował 1504 r. Małgorzatę, wdowę po Tomaszu M-im z tychże Złych Mięsic, z trzech grzywien bez jednego wiardunku (G. 25 k. 128v).

Piotr Rykała z Małachowa Złych Mięsic, nie żyjący już 1505 r. ojciec Małgorzaty, 1494 r. żony Jana Dziećmiarowskiego (G. 16 k. 88v). Już jako wdowa po tym Dziećmiarowskim sprzedała 1505 r. połowę w Małachowie Złych Mięsic, swą ojcowiznę, Pawłowi M-mu Gambaczowi (G. 25 k. 574v).

Jan Rykałka, sługa Jana M-go Gambacza ok. 1539 r. (G. 263 k. 95).

Maciej M. cz. Siedlecki zobowiązał się 1574 r. pod zakładem 1.000 złp. całą część "Rykalińską" w Małachowie Złych Mięsic sprzedać Jakubowi Moszczyńskiemu cz. Małachowskiemu (G. 52 k. 132v).

>_Świąszki_. Świąszek z Małachowa 1484 r. (G. 12 k. 64v). Marcin Świąszek M. kupił 1537 r. od Feliksa M-go Gambacza za 16 grz. siedlisko z ogrodem i łąkę folwarczną w Małachowie Złych Mięsic (G. 335a k. 206).

>Małachowscy różni, z Małachowów pognieźnieńskich, o których nie wiem jednak z którego mianowicie Małachowa, spośród czterech istniejących tam wsi tej nazwy pochodzili. Oczywiście mogą się wśród nich znaleźć i przybysze z innych dzielnic kraju noszący to nazwisko. Mogli się też zabłąkać i niektórzy Awdańce Malechowcy, których posano jakże często Malachowskimi czy zgoła Małachowskim. Olbrzymia jednak większość to M-cy z podgnieźnieńskiego rojowiska drobnoszlacheckiego.

Małgorzata z Małachowa z synem Wojciechem mieli 1399 r. sprawę z Wigłoszem, burgrabią gnieźnieńskim (Leksz. II 1282, 1308, 1326). Wojciech z Małachowa stawił 1402 r. w sprawie o wzajemne poranienie się świadków przeciwko Stanisławowi z Czeluścina (Piekosiński, Wybór zapisek sąd., 384). Piotr z Małachowa w sprawie z Bronisławem oraz Zdzieszkiem, Stanisławem, Dziersławem i Przecławem stawiał 1402 r. świadków na to, iż się ugodził z Michałem o jego syna (ib. 385). Bartłomiej z Małachowa, ojciec Wojciecha, Andrzeja, Pawła, Mikołaja i Wichny 1403 r. (G. 1 k. 28). Wojciech, Filip i Stanisław z Małachowa 1404 r. (ib. k. 49). Wojciech M. w sprawie przeciwko Bartoszowi, mieszczaninowi poznańskiemu, który go oskarżył o kradzież trzech koni wartości 30 grz., stawiał 1405 r. świadków: Wojciecha M-go, Wojtka M-go i innych, Stawiał świadków ponownie 1406 r. (Ks. Z. Pozn. 2306, 2425, 2431, 2439, 2529). Paszek z Małachowa 1420 r. (G. 3 k. 24).

Leonard z Młachowa ok. 1423 r. zobowiązał się uiścić 6 grz. Marcie, Annie, Dorocie i Wichnie z Węgorzewa (G. 3 k. 33). Leonard z Małachowa miał 1448 r. termin ze strony córek Bogusława z Węgorzewa (G. 5 k. 47). Chyba jego synem był Wojciech Leonard M., który w latach 1486-1487 miał terminy ze strony Borzychny z Wygrozowa (G. 22 k. 80, 112). Ręczył 1492 r. Stanisławowi Filipkowi z Młachowa Wierzbięcic za Pawła Gambacza z Małachowa Złych Mięsic, iż będzie z nim żyć w pokoju (G. 15 k. 171).

Andrzej z Małachowa na dwóch częściach w tej wsi oprawił 1437 r. posag 25 grz. żonie swej Dorocie (P. 1378 k. 124). Jan M. z Kolnic miał 1443 r. termin ze strony Anny z Brodzina i Uniesława z Szypłowa (Py. 10 k. 33, 38). Maciej z Małachowa od Jakusza z Szlachcina 1443 r. brał zastawem za 20 grz. część w Szlachcinie (Py. 10 k. 12). Wojciech z Małachowa i jego siostra Barbara uzyskali t. r. termin przeciwko Dorocie z Płaczkowa i jej synom (ib. k. 57v). Mikołaj z Małachowa miał 1443 (1444?) r. termin z Dziersławem i Wincentym, braćmi rodzonymi i niedzielnymi z Małachowa (G. 5 k. 38). Maciej M. na połowie swych dóbr w Małachowie oprawił 1449 r. posag 20 grz. żonie swej Małgorzacie (P. 1380 k. 100v). Maciej, syn zmarłego Dobiesława z Małachowa, zapisał 1449 r. półtorej grzywny długu Mikołajowi, synowi Krystka z Małachowa (G. 7 k. 4). Stanisław, syn Wojciecha z Małachowa 1449 r. (G. 6 k. 66). Za Jaśka z Małachowa ręczył 1449 r. Wojsław z Gurowa, iż bedzie żyć w pokoju ze swymi synami: Dziersławem, Tomaszem, Wacławem i Janem, pod winą 60 grz. (ib. k. 76). Może identyczny z tym Janem Jan cz. Jasiek z Małachowa, który 1464 r. na połowie swych dóbr w Małachowie oprawił 15 grz. posagu żonie Jadwidze (P. 1384 k. 227). Andrzej, syn Piotra, oraz Andrzej i Maciej, synowie Dobiesława, dziedzice w Małachowie, ręczyli 1450 r. za Stanisława Ołownego z Grzybowa (G. 6 k. 141v). Wincenty i Mikołaj, bracia rodzeni i niedzielni z Małachowa, wzywali 1450 r. do uiszczenia 30 grz. swe rodzone siostry(!): Małgorzatę, Dorotę, Annę i Jadwigę (ib. k. 156v). Za Piotra, syna Andrzeja, ręczył 1451 r. Piotr Złe Mięso z Małachowa w jego sprawie z Mikołajem Niechanowskim (ib. k. 163). Elżbieta, córka Marcina z Małachowa, miała 1452 r. termin ze strony opata trzemeszeńskiego (G. 7 k. 310). To samo t. r. Anna, wdowa(!) po Piotrze z Małachowa, wraz z córką tego Piotra, Małgorzatą (ib.). Tę Annę wzywała t. r. do uiszczenia się Jadwiga, żona Macieja z Grzybowa (ib. k. 202). Działający w imieniu żony Anny z Małachowa mąż jej Piotr uzyskał t. r. termin przeciwko Pawłowi, Tomaszowi, Maciejowi i Marcinowi braciom z Grzybowa (ib. k. 310v). Chyba więc wdowieństwo Anny, o którym wyżej, to pomyłka. Jan z Małachowa 1459 r. miał termin z Jakubem z Małachowa i żoną jego Katarzyną (ib. k. 187v). Małgorzata, wdowa po Stanisławie z Małachowa, miała t. r. termin z Piotrem z Małachowa (ib. k. 187). Ks. Maciej i Michał, bracia rodzeni, niedzielni z Małachowa, mieli t. r. termin ze strony Tomasza i Doroty, małżonków z Gurowa (ib. k. 191). Syn zmarłego Sobiesława z Małachowa miał t. r. termin ze strony Jana i Bartosza, braci rodzonych, niedzielnych z Małachowa (ib. k. 194). Mikołaj Kropczewicz z Małachowa miał 1463 r. termin ze strony Anny, żony Stanisława z Grzybowa (G. 20 k. 29). Mikołaj, Jakub i Grzegorz, bracia rodzeni, niedzielni dziedzice w Małachowie, zapisali 1464 r. trzy grzywny długu Annie, wdowie po Stanisławie Grzybowskim (G. 20 k. 82). Z nich, Mikołaj i Jakub, bracia niedzielni, mieli 1467 r. sprawę z tą Anną (ib. k. 149v). Wojciech, mąż Zbychny (Wichny?), zapisał jej 10 grz. na Małachowie, a nie żył już 1464 r., kiedy ona była 2-o v. żoną Wojciecha Drachowskiego (P. 1384 k. 228v). Błażej z Małachowa kupił 1470 r. za 30 grz. część w tej wsi od swej ciotki Doroty z Małachowa (G. 8 k. 90v). Stanisław, dziedzic w Małachowie, skwitował 1472 r. ks. Mikołaja z 7 grz., za które zastawił był jemu dwa łany roli osiadłej we wsi Rudzicza(?) (I. R. Kon. 1 k. 9v). Piotr zabił Marcina Jelitowskiego i 1474 r. Piotr Cielmowski ręczył za wdowę po zabitym i za jego córki, iż go skwitują z głowy męża i ojca (G. 21 k. 7v). Marcin M. zwany Gronkowicz, mąż Pryski, która 1474 r. w asyście rodzonego stryja Marcina Golczewskiego i rodzonego wuja Grzegorza Romiejewskiego zaspokoiła z majątku po rodzicach w Golczewie i Marzeninie swe rodzone siostry, Małgorzatę i Annę (G. 21 k. 1v). Może jego bratem był Stanisław zw. Gronkowicz, dziedzic w Małachowie, który 1484 r. układał się o spadek w Wiekowie po swej babce Jadwidze z Maciejem z Wiekowa zwanym Szelwester (G. 12 k. 64v). Sędziwoja M-go skwitował 1478 r. Michał Rosnowski z trzech grzywien posagu po zmarłej Dorocie, żonie zmarłego Andrzeja M-go (G. 10 k. 6). Chyba ten sam Sędziwój zapisał 1480 r. Barbarze, córce swej zmarłej córki Małgorzaty, żony Jakuba z Grzybowa Rabieżyc, sumę 10 grz. jako posag po jej matce (ib. k. 108). Abraham, syn Sędziwoja, skwitowany jednocześnie z posagu przez Elżbietę, wdowę po Janie Owieczkowskim z Małachowa Wierzbięcic (ib. k. 108v). Ta Elżbieta to zapewne córka Sędziwoja. Sędziwój M. oraz Jadwiga, Katarzyna, Filip i Jan, dziedzice w Małachowie, wzywali 1480 r. Mikołaja Rękawczyńskiego do uiszczenia jednej grzywny (ib. k. 139).

Anna z Małachowa i jej rodzona siostra Barbara, żona Mikołaja Gacka z Cielmowa, otrzymały 1479 r. od Jana Saczały z Grzybowa zapis 4 grz. długu (ib. k. 90v). Żoną Bartłomieja była 1481 r. Elżbieta, wdowa po Szymownie M-im (G. 11 k. 36v). T. r. uzyskała intromisję do dóbr pierwszego męża w Małachowie Szemborowic (ib. k. 47), a 1482 r. zawierała ugodę z pasierbami (ib. k. 82). Piotr M. kwitował 1484 r. Andrzeja Jelitowskiego z posagu za Katarzyną(?), żoną zmarłego Mikołaja, brata tego Andrzeja (G. 12 k. 67v). Bracia rodzeni: Jan, Paweł i Jakub, z Małachowa, z których Paweł i Jakub, niedzielni, winni byli 1486 r. płacic winę Andrzejowi z Drachowa (G. 22 k. 88v). Ów Andrzej (Jędrzych) wzywał 1487 r. do uiszczenia jednej grzywny wszystkich tych trzech braci niedzielnych z Małachowa (G. 13 k. 43). Może identyczny z Jakubem, jedynym z tych braci, Jakub M., którego żona Elżbieta, matka panny Doroty, miała 1489 r. sprawę z Janem Skąpskim (Py. 168 k. 63). Elżbieta, żona Jakuba, skwitowała 1499 r. przez Małgorzatę Moszczenicką(!), żonę szl. Wojciecha Kłoczka, mieszczanina pyzdrskiego, z inwentarza w Moszczenicy (Py. 169 k. 85v). Jakubowi M-mu (nie wiem, czy temu?) Andrzej Piotrowski, dziedzic we wsi Babino, zastawił 1495 r. za 6 grz. kmiecia z tej wsi siedzącego na połowie łana (Py. 15 k. 368v). Elżbieta cz. Fryszka z Małachowa miała 1487 r. termin ze Stanisławem i Janem, braćmi niedzielnymi z Małachowa, o bliższość w tej wsi, a owi bracia wzywali ją do przedłożenia dokumentów dowodzących tej bliższości (G. 13 k. 41, 45v). Marcinowi, synowi zmarłego M-go, Elżbieta, żona Jana Gałczyńskiego, zobowiązała się 1487 r., iż w ciągu dziesięciu lat przekaże mu wieczyście dobra rodzicielskie (ib. k. 73v). Jan M. 1488 r. stryj Urszuli Kołaczkowskiej, żony opatrz. Jana, krawca gnieźnieńskiego (P. 1387 k. 92). Anna M-a, córka Wojciecha Wierzchowskiego, 1490 r. (G. 15 k. 24v). Michał M., 1495 r. mąż Jadwigi Nadarzyckiej, siostry rodzonej(!) Jakuba i Jadwigi Woldanów, która otrzymała wtedy od tego swego rodzeństwa zobowiązanie sprzedaży za 11 grz. półtorej łana roli w Nadarzycach (Py. 15 k. 366). Beata, żona Wojciecha M-go, kwitowała1496 r. Jana Noskowskiego z 10 grz. za swe dobra macierzyste Owiczki i Dziećmierowice (G. 16 k. 162). Ów Wojciech ok. 1513 r. nazwany obywatelem gnieźnieńskim. Beata pozywała wtedy o 8 grz. Jana M-go Hałasa (G. 259 k. 133). Dorota Kiszewska, żona Jana M-go, trzy łany we wsi Klunia Wielka p. nakiel. sprzedała wyderkafem 1496 r. za 17 grz. mężowi (N. 146 s. 137). Niewątpliwie ten sam Jan M. był 1498 r. sędzią nakielskim (ib. s. 221). i on też był zapewne identyczny z Janem M-im, dziedzicem 1506 r. w Mościskach p. nakiel. (ib. s. 409). Jan Mościcki 1520 r. nabył wyderkafem za 40 zł. od swego przyrodniego brata Marcina Mościckiego części w Mościskach i Kostrzynku, spadłego na tego Marcina po matce Annie Małachowskiej (N. 213 k. 51v). Tego Jana Mościckiego brat stryjeczno-rodzony Walenty Pomorzeński, syn zmarłego Jana Małachowskiego, darował mu 1532 r. sumę 300 zł., którą Jan był mu winien (N. 213 k. 11v).

Stanisław, M., 1499 r. wuj Urszuli, córki Marka Mikołajewskiego (G. 24 k. 42v). Andrzej Skarpski stawiał 1500 r. pod zakładem 120 grz. poręczycieli, iż będzie żyć w pokoju z Mikołajem M-im (N. 146 s. 243). Jan M. na połowie swej części Małachowa oprawił 30 grz. posagu żonie swej Dorocie (P. 1389 k. 95v). Małgorzata M-a skwitowała 1502 r. z 30 grz. długu Andrzeja z Małego Ruchocina (G. 25 k. 212). Mikołaj M., brat cioteczny Barbary, żony Mikołaja Szczukockiego, 1508 r. (P. 786 s. 65). Stanisław M. ręczył 1510 r. za Wojciecha Karszowskiego Flaka (P. 863 k. 309v). Wawrzyniec M. w latach 1511-1512 pozywany przez Mikołaja, wójta w Czerniewie, o wygnanie z części wsi Piaski p. pyzdr. (P. 865 k. 112v, 194). Zapewne ten sam Wawrzyniec był 1512 r. jednym z arbitrów godzących Jadwigę Wygrozowską z Janem Wygrozowskim (G. 25 k. 326). Jan, mąż Anny, córki Przecha Skąpskiego, wdowy 1-o v. po Janie Piotrowskim, otrzymał od niej 1512 r. darowiznę połowy 10 grz. jej posagu oprawionego przez pierwszego męża na Piotrkowicach p. pyzdr. (P. 786 k. 346). Żył jeszcze 1525 r., kiedy ich córka Zofia wespół ze swym bratem przyrodnim, Mikołajem Piotrkowskim, część macierzystą we wsi Skąpe p. pyzdr., odziedziczoną po Barbarze Skąpskiej, sprzedała za 80 grz. Maciejowi, Janowi, Marcinowi, Stanisławowi i Andrzejowi, braciom rodzonym, dziedzicom w Skąpewm (G. 335a k. 95).

Stanisław M. otrzymał 1513 r. od Wojciecha Żołeckiego zobowiązanie rezygnowania jego ojczystych części w Wielkim Żołczu i Jelitowie wraz z połową domu i siadliska (G. 25 k. 338). Piotr M., nie żyjący już 1514 rr., kiedy jego córka Anna zobowiązała się sprzedać odziedziczone po ojcu dwa i pół łanów pustych w Małym Szyszynie za 12 grz. swemu rodzonemu wujowi, Jakubowi Szyszyńskiemu zwanemu Grądlińskim oraz żonie jego Annie. Zaś ów wuj ze swej strony zapisał wtedy tej siostrzenicy 10 grz., w której to sumie sprzedał jej wyderkafem całą swą część w tymże Małym Szyszynie p. gnieźn. (G. 25 k. 487, 488). Ta Anna swemu mężowi Janowi Jaroszewskiemu sprzedała wyderkafem 1530 r. za 30 grz. połowę swej części w Szyszynie (I. i R. Z. Kon. 6 k. 51v).

Stanisław M., stryj Katarzyny, Zofii i Małgorzaty, dziedziczek w Chwalikowicach, 1517 r. (P. 1392 k. 184). Mikołaj M., wuj Jakuba Pląskowskiego, 1518 r. (ib. k. 203v). Piotr M., wuj Jadwigi Cielmowskiej, wdowy po Tomaszu Żołeckim, 1518 r. (G. 335a k. 47). Marcin M. zwany Grzybowskim nabył 1519r. wyderkafem za 40 grz. od Małgorzaty Gołutowskiej, wdowy po Macieju Gurowskim, obecnie żony Marcina Szydłowskiego, jej oprawę na częściach Goczałkowa daną jej przez pierwszego męża (P. 1392 k. 304v). Ową część 1530 r. za 40 grz. sprzedała wyderkafem Małgorzacie Nadarzyckiej (P. 1393 k. 329). Jan M., mąż Barbary Chwalikowskiej, która 1520 r. pozywała o rany Jana Stawskiego (Py. 24 k. 327). Może ten sam Jan M. kupił część w Chwalikowicach od Pawła Chwalikowskiego Jarmuża, 1542 r. pozywał Feliksa i Małgorzatę małżonków Chwalikowskich, którzy go stamtąd wygnali (P. 881 k. 85v). Od Jana M-go otrzymał zapis 600 grz. na częściach Chwalikowic jego syn Wojciech, który 11568 r. uzyskał do owych części intromisję (Py. 107 k. 51). Mikołaj M. kupił 1520 r. od Jana Przepałkowskiego za 40 grz. 19 łanów pustych w Przepałkowie p. nakiel (G. 335a k. 51v). Jan M., wuj rodzeństwa z Grzybowa Starszego, 1520 r. (Py. 107 k. 54v). Jan M., 1525 r. stryj Barbary Wypęczyńskiej, żony sław. Sytanisława Piersistego, mieszczanina gnieźnieńskiego (G. 335a k. 96). Andrzej M., 1527 r. mąż Jadwigi Poklękowskiej (I. i D. Z. Kal. 2 k. 118v), nie żył już 1546 r., kiedy owdowiała Jadwiga swoją macierzystą część w Poklękowie p. kal. sprzedała za 30 grz. braciom Błażejowi i Marcinowi Dzirżkom Poklękowskim (ib. 6 k. 409v). Maciej M., 1528 r. wuj Jadwigi i Synochny sióstr Goreckich (P. 1393 k. 233v). Jakub M., 1530 r. stryj Heleny Żołeckiej (ib. k. 333v). Anna M-a, 1531 r. żona Wincentego Przechirowskiego(!) Grzymka. Piotr, już nie żyjący 1534 r. mąż Anny Boguckiej, która wtedy połowę swej macierzystej części w Bogucicach p. kal. dała swemu zięciowi Maciejowi Rzekieckiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 226). Tomasz M., wuj rodzeństwa Golemowskich, 1539 r. (G. 335a k. 225v). Jan M., 1539 r. stryj Małgorzaty Dziewczopolskiej, żony 1-o v. Sędziwoja Szyszłowskiego, obecnie 2-o v. Jana Mikołajewskiego (ib. k. 246v). Jan M. od swej stryjecznej siostry Małgorzaty Jedleckiej, córki zmarłej Sądochny Jedleckiej, otrzymał 1544 r. w darze części w Jedlcu, należące się jej z działu z bratem Wojciechem zwanym Miksty (P. 1395 k. 104). Ta Małgorzata, córka Jakuba Jedleckiego Miksty, już będąc żoną Jana M-go, ojczyste i macierzyste części w Jedlcu dała wieczyście 1544 r. Rafałowi Leszczyńskiemu, staroście radziejowskiemu (P. 1395 k. 120v). Tomasz M., ojciec Katarzyny, która 1550 r. od swego męża Piotra Skąpskiego Borzęty (Borzętki) otrzymała oprawę 32 i pół grzywien posagu (G. 335a k. 361v). Wdowa 1578 r., umarła między r. 1592 a 1600. Wojciech M., mąż Anny Dźwierszczyńskiej, wdowy 1-o v. po Jakubie Soszyńskim, która 1550 r. całe swe części oprawne w Sosznie i Obodowie sprzedała wyderkafem za 300 zł., wraz ze swą oprawą, Janowi Siedleckiemu (ib. k. 373v). Wojciech t. r. oprawił jej 150 zł. posagu na połowie części w Przepałkowie (ib.). Marcin M., mąż Petronelli Linowskiej, córki Mikołaja, która 1557 r. pozywała Jana Mierzewskiego (G. 36 k. 209). Oboje ich, mieszkających w Linowcu, pozywał 1562 r. o dług 50 grz. Kleofas Mirosławski (G. 41 k. 73v). Żył chyba jeszcze Marcin 1571 r. (Kc. 117 k. 532), ale już t. r. Petronella występowała jako wdowa (G. 51 k. 550). Jej drugi mąż, Krzysztof Lubieński zapisał jej 1582 r. dług 1.000 zł. (Py. 119 k. 250v). Może ten sam Marcin M. intromitowany był 1558 r. do wsi Dzierżysław z tytułu długu 648 zł. zapisanych mu przez Ambrożego Wąsowskiego (G. 37 k. 68v).

Jakub M., "golota et odardus", oskarżony został 1559 r. przez Jakuba Rolę Bratuskiego, stryja i opiekuna Wawrzyńca Bratruskiego, o wygnanie go z części dziedzicznych tego pupila we wsiach Grabienice, Bodzątki, Rzgowo i Wietnica p. kon. (P. 901 k. 433). Szl. i sław. Maciej M., mieszczanin gnieźnieński, pozywał 1559 r. Wojciecha Mikołajewskiego (P. 901 k. 545v), kwitował 1562 r. z 11 grz. Macieja Kamieńskiego (G. 41 k. 223), otrzymał 1573 r. od Wawrzyńca Swinarskiego zapis długu 100 złp. (G. 52 k. 243), a t. r. występował jako brat stryjeczny szl. Heleny Jelitowskiej, wdowy po sław. Augustynie, rzeźniku gnieźnieńskim (ib. k. 283). Od braci Strzałkowskich z Grzybowa dostał 1574 r. zapis 100 zł. długu (G. 52 k. 83). Chyba ten sam Maciej 1578 r. wraz z żoną, uczc. Zofią, zapisali 1.700 złp. Łukaszowi M-mu Hałasowi (G. 57 k. 427v).

Wawrzyniec i Andrzej M-cy kwitowali 1560 r. z dóbr rodzicielskich Jakuba, brata swego rodzonego (G. 39 k. 6). Marcin M. zwany Szkleczek, ok. 1562/1565 r. dziedzic w Linowcu, pozwany przez Stanisława Linowskiego, dziedziczącego w tejże wsi (G. 262 k. 632v). Jana M-go córka Bogumiła była ok. r. 1562/1565 żoną Jana Wygrozowskiego (ib. k. 711v). Stanisław M., sołtys we wsi królewskiej Dzierżązno p. kruśw., już nie żyjący 1564 r., ojciec zmarłego już Jana, Anny, wtedy żony opatrzn. Jana, urzędnika skarbowego, mieszczanina gnieźnieńskiego, oraz Urszuli, wdowy po Jakubie, krawcu i mieszczaninie z Gębic. Te córki skwitowały wówczas Adama Rożyńskiego z 42 i pół grz., które 1561 r. zapisał był ich bratu (G. 43 k. 113). Stanisław M. skwitowany 1570 r. przez Jana i Piotra braci Bartoszewskich (P. 917 k. 784). Andrzej, mąż Zofii Cielmowskiej, córki Marwina zwanego Łęczek, która 1573 r. skwitowała swego brata Wojciecha z majątku rodzicielskiego w Cielmowie (G. 52 k. 191v). Jan M. kwitował 1575 r. Tomickich, kasztelaniców gnieźnieńskich z 1.000 złp. zapisanych mu przez ich ojca (P. 926 k. 173). Melchior M. z miasta Ponieca ożenił się 1578 r., krótko po 4/II., z Anną Małachowską, córką Zygmunta i przed ślubem od jej brata Jakuba M-go Zygmuncika dostał zapis 30 grz. posagu (G. 56 k. 65v). T. r., już po ślubie, skwitowała ona brata z majątku rodzicielskiego (ib. k. 248). Maciej M. mianowany 1578 r. przez Jana Goczałkowskiego jednym z opiekunów jego dzieci (ib. k. 320). Małgorzata M-a w latach 1580-1585 r. wdowa po Walentym Wygrozowskim. Jako krewny z linii macierzystej jej córki Katarzyny, zamężnej Sarnowskiej, występował 1591 r. Maciej M. (P. 1400 k. 605v). Po zmarłym Stanisławie M-im wdowa, Agnieszka, była 1580 r. współspadkobierczynią Anny Bielskiej (I. Kal. 46 k. 390v). Po Marcinie M-im, nie żyjącym już 1584 r., wdowa Anna, rodząca się z Katarzyny, córki Jerzego Rogaczewskiego, była już wtedy 1-o v. żoną sław. Marcina kołodzieja, mieszczanina mogilskiego (G. 274 k. 231). Łukasz M. wydając 1587 r. swoją córkę Barbarę za Jana Kurowskiego, zapisał mu przed ślubem w posagu za nią 300 zł. gotowizną i 50 zł. wyprawą (G. 948 k. 494v). Kurowski 1590 r. skwitował teścia z tej sumy a żonie dał oprawę. Dorota z Wygrozowskich, której pierwszym lub drugim mężem był zmarły już sław. Tomasz Piotrunkowski, występowała 1590 r. jako matka Wojciecha M-go (G. 64 k. 158v). Oboje skwitowani 1591 r. z 11 grz. przez Annę Boguszewską, córkę Emerencji M-ej (G. 64 k. 204v). Ta szl. i sław. Emerencja M., wdowa po Stanisławie Boguszewskim, mieszczaninie gnieźnieńskim, nie żyła już 1590 r. (ib. k. 158v). Jej córka, Anna Boguszewska zwana Kreplewną, występowała 1591 r. w asyście wuja i opiekuna, Jakuba M-go Zygmuncika (G. 64 k. 204v). Anna M-a z Wolanej zastawiła była za 318 złp. Ruchocinko Kasprowi Kołackiemu, który żeniąc się z Barbarą M-ą, na krótko przed ślubem, 1591.18/XI. r., dał jej tam oprawę (P. 1400 k. 784). Szl. i sław. Jan M., mieszczanin ostrzeszowski, zapisał 1591 r. dług 10 grz. Wacławowi Wiecheckiemu (P. 955 k. 275v).

Wojciech M. z pow. kaliskiego, mąż Katarzyny Kwiatkowskiej, córki Jarosza i Anny Padarzewskiej, która 1594 r. kwitowała z 225 zł. Jerzego i Wojciecha braci Padarzewskich, spadkobierców Jana Padarzewskiego (G. 961 k. 452). Katarzyna ta, będąc współspadkobierczynią swego stryja Tomasza Kwiatkowskiego, skwitowała z 35 zł. z tego spadku 1611 r. innego stryja Andrzeja Kwiatkowskiego (G. 71 k. 275v). Wojciech M. z pow. gnieźnieńskiego sprzedał 1594 r. za 825 zł. część z połowy Śmiłowa p. kośc. Janowi Pogorzelskiemu (Ws. 203 k. 53v). Jakub M. ze wsi Osiny nie żył już 1598 r. (I. R. Kon. 28 k. 760v). Barbara M-a, 1599 r. żona Kaspra Kołackiego, a 1605 r. 2-o v. żona Macieja Przyborowskiego, wdowa w latach 1608-1611. Dorota M-a, 1599 r. wdowa po Baltazarze Cielmowskim. Andrzej M., skwitowany 1600 r. przez Andrzeja Kębłowskiego (P. 970 k. 546). Marcin M., skwitowany 1600 r. z 400 złp. przez Małgorzatę z Golemowskich Gowarzewską (G. 66 k. 481). Sebastian M., 1600 r. jeden z opiekunów Zofii i Jadwigi, córek Jakuba Kaczanowskiego cz. Lucławskiego (P. 970 k. 358v).

Kasper, syn zmarłego Stanisława, skwitowany 1603 r. z 50 zł. przez Łukasza Międzychodzkiego, będącego współspadkobiercą matki, Barbary z Przyborowa (P. 973 k. 221v). Katarzyna, w latach 1603-1614 żona szl. Marcina Wodeckiego, krawca, dziedzica cząstki w Wódkach. Wawrzyniec, już nie żyjący 1605 r., ojciec Melchiora, który żeniąc się z Zofią Drachowską, córką Piotra Drachowskiego cz. Korzkiewskiego i Małgorzaty Wodeckiej, krótko przed ślubem, 1605.27/I. r., otrzymał od swej przyszłej teściowej zapis 200 zł. posagu (G. 68 k. 220v). Kwitował teściową z owej sumy 1609 r. (G. 70 k. 279).

Zygmunt żyjący 1605 r. (I. Kon. 32 k. 73), zmarły przed r. 1613, był ojcem Jana, który 1605 r. kwitował z 50 zł. Jadwigę ze Smarzewskich Pcińską (ib. k. 190). W 1612 r. dostał zapis 50 zł. długu od wspomnianego wyżej Marcina Wodeckiego (G. 71 k. 289v). Potem z latach 1614-1615 dzierżawił Rękawczyno, a 1615 r. kupił część tej wsi od Macieja Rękawieckiego, podstarościego konińskiego (I. Kon. 38 k. 135, 311, 422, 427v, 429).

Maciej wydzierżawił 1608 r. od Katarzyny Zarembianki, żony Jana z Górki Roszkowskiego, kasztelana przemęckiego, miasto Kazimierz z przyległościami (Py. 134 k. 293).

Wojciech ożenił się najpierw z Reginą Zembowską, córką i jedyną spadkobierczynią Wojciecha, która 1609 r. kwitowała Jana Węgierskiego sędziego ziemskiego wieluńskiego (I. Kal. 75 k. 229). Jego drugą żoną, zaślubioną 1612.28/II. r., była Katarzyna Czekanowska, córka Stanisława (LC Skalmierzyce; I. Kal. 78 s. 587, 630). Oboje 1616 r. wydzierżawili od Bartłomieja Kuczkowskiego i żony jego Zofii Stęgoskiej część Kuczkowa (I. Kal. 82 s. 565), a 1617 r. kupili za 2.000 zł. od Jana Podkockiego Palucha części wsi Podkoce p. kal. (R. Kal. 9 k. 97). Umarł Wojciech między r. 1641 a 1647.20/II. (I. Kal. 107a s. 156, 113 s. 210). Owdowiała Katarzyna wespół z synem Felicjanem sprzedała 1653 r. część w Podkocach za 2.500 zł. Mariannie Lgockiej, wdowie po Abrahamie Szczypierskim (R. Kal. 14 k. 330). Z pierwszej żony syn Jan, ochrzcz. 1610.26/VIII. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), niewątpliwie młodo zmarły, oraz córka Agnieszka, która 1618 r. dostała od ojca zapis 200 zł. długu (I. Kal. 84 s. 50). Z drugiej żony syn Felicjan i córka Zofia, chrzestna 1635.13/XI. r. (LB Skalmierzyce), wydana krótko po 1647.10/II. r. za Pawła Wierzchowskigo. Matka i ten brat zapisali jej wtedy 500 złp. jako posag i wyperawę (ib. 113 s. 210). Felicjana t. r. skwitował Semuel Korzeniewski z popełnionych przezeń bezprawi (ib. s. 269). Być może, iż synem Wojciecha był również Marcjan, chrzestny 1642.2/XI. r. (LB Skalmierzyce).

Wojciech nabył 1610 r. wyderkafem od Stanisława Bzowskiego za 1.000 złp. części we wsi Gułtowy (P. 1407 k. 260v). Kaspra M-go 1610 r. zobowiązał się stawić do akt Paweł Grzybowski, aby skwitował Jakuba Grzybowskiego z 50 zł. raty długu (G. 70 k. 235). Pani Zofia, chrzestna 1611.25/XI. r. (LB Szmotuły). Jadwiga, 1612 r. żona Szymana Podgórskiego. Zofia, 1612 r. żona Stanisława Kijewskiego. Zygmunt nie żył już 1614 r. Jego synowie to Maciej i Zygmunt. Z nich, Maciej dał 1612 r. zobowiązanie Chryzostomowi Młodziejewskiemu za Jana Czyżewskiego (P. 988 k. 579). Kwitował 1614 r. swego brata Zygmunta z 64 zł. (P. 992 k. 408), żył jeszcze 1641 r. (P. 1066 k. 34v). Jakub, nie żyjący już 1614 r., ojciec Wojciecha, którego wtedy kwitował Wojciech Jerzykowski ze 120 zł. z tytułu dzierżawy części wsi Kołnorowo(?) (I. Kon. 38 k. 288v). Zygmunt zwany Rusek nie żył już 1617 r., a był ojcem Zofii, wtedy żony Jana Boińskiego (G. 74 k. 54). Pisząc wyżej o M-ch Hałasach, wymieniłem wśród nich żyjącego w końcu XV wieku Andrzeja Hałasa zwanego także i Ruskiem. Czy ten Zygmunt miał z nim coś wspólnego, to znaczy czy był jego potomkiem, nie wiem.

Maciejowi zapisał 1618 r. dług 15 zł. Piotr Stawski (P. 1000 k. 67). Wojciech występował 1618 r. w imieniu Wojciecha Węgierskiego (I. Kal. 84 s. 1449). Jan, brat i spadkobierca Agnieszki, żony Jana Morzyckiego, kwitował 1619 r. Macieja z Oporowa Grocholskiego z 40 grz. (Kc. 127 k. 110). Maciej, syn zmarłego Jakuba, kwitował 1619 r. ze 150 zł. Macieja Lubomyskiego z Izdebna (I. Kon. 40 s. 225). Jan żeniąc się 1621 r. z Dorotą Pląskowską, córką Łukasza, oprawił jej przed ślubem 900 złp. posagu (P. 1412 k. 703). Katarzyna, chrzestna 1621.14/XI. r. (LB Kościan) Jan, syn Wojciecha, nabył w Kostrzyniu dwór przy ulicy Garncarskiej od Reginy, córki Wawrzyńca Budkowicza, mieszczanina bydgoskiego, a żony szl. Wojciecha Trzeckiego, podstarościego kolskiego. Sprzedał potem ów dwór za 400 złp. synowi Janowi (P. 1416 k. 277). Nie żył już 1623 r., kiedy ów syn Jan dwór w Kostrzyniu sprzedał za 130 złp. Janowi Kurnatowskiemu (P. 1417 k. 568v). Marcin zapis uzyskany od Wojciecha Kaczkowskiego, dziedzica Gembarzewa, cedował 1622 r. wdowie po nim, Jadwidze z Noskowskich (G. 76 k. 115). Bezpotomny, nie żył już 1626 r. (G. 78 k. 241v). Maciej, brat stryjeczny szl. Zofii Ruchockiej, żony sław. Piotra Gostkowskiego, 1623 r. (Py. 47 k. 306). Anna 1623 lub 1624 r. poszła za Andrzeja Wilkowskiego. Stanisław wspólnie z żoną swą Reginą z Bojenic 1626 r. wydzierżawili na trzy lata od Stanisława Skąpskiego oraz jego braci, Macieja i Piotra, ich dobra ojczyste w Skąpem (G. 78 k. 56v). Teofila, 1626 r. ksieni klarysek w Gnieźnie, nie żyła już 1629 r. (G. 79 k. 34). Marcin zaślubił 1627.14/II. r. Zofię Kurcewską (Starczewską?), a świadkował im przy ślubie Wojciech M. Koziełek (LC Witkowo).

Wojciech ożenił się 1629.9/I. r. z Anną Drachowską, świadkowali im przy ślubie Wojciech i Melchior M-cy (ib.). Ta Anna, córka Wojciecha Drachowskiego, prawa swe do sumy 800 złp. z sumy większej 2.400 złp., zapisanej przez ojca jej i innych córkom, scedowała 1637 r. Jadwidze z M-ch, obecnej żonie ojca (G. 80 k. 336). Oboje, Wojciech i Anna, w r. 1656 od Adama Gowarzewskiego i jego żony Barbary z Drachowskich wydzierżawili na trzy lata pod zakładem 300 złp. część wsi Proczyno p. kruśw. (G. 82 k. 244v). Nie żyli już 1658 r., kiedy ich dzieci, Wawrzyniec, Barłomiej, Zofia i Jadwiga, obok swych ciotek Drachowskich, pozywali Stanisława Gosławskiego i jego wspólników o zamordowanie ich rodzonego wuja, Stanisława Drachowskiego (P. 192b k. 114v).

Wojcich już nie żył 1629 r., kiedy wdowa po nim Katarzyna Grochowska kwitowała Sebastiana z Drogoszewa Dębickiego ze 150 zł. z sumy oryginalnej 900 zł. (N. 176 k. 386). Marcin, nie żyjący już 1629 r., kiedy to Dorota z Gurowa, wdowa po Sebastianie Cielmowskim i 2-o v. po nim, sumę 60 złp., zapisaną przez zmarłego Jana M-go, dziedzica części Witakowic, cedowała jego bratu Piotrowi M-mu (G. 79 k. 126).

Aleksander skwitowany 1629 r. przez Dobrzelewskich, spadkobierców zmarłego Stanisława Dobrzelewskiego (Z. T. P. 28b s. 2074). Chyba ten sam Aleksander był mężem Marianny Jaktorowskiej, córki Andrzeja. Oboje już nie żyli 1641 r. Ich dzieci: Franciszek, Stanisław, Katarzyna, Krystyna, współspadkobiercy stryja swej matki, Samuela Jaktorowskiego, pozywani byli 1641 r. przez Krzysztofa i Jerzego Rudkowskiego (P. 166 k. 897). Wdowa po tym Samuelu, Barbara Rudkowska, procesowała to rodzeństwo o dług 10.000 zł. i uzyskała 1642 r. z tego tytułu intromisję do Gorzyc i części Sulewa (P. 167 k. 354). Był jeszcze jeden syn, chyba najstarszy, Jan. Jan i Franciszek 1650 r. na swych dobrach w Sulewie i Gorzycach p. kośc. zapisali dług 1.000 złp Stefanowi Franiszkowi Korzeniewskiemu, komornikowi ziemskiemu poznańskiemu (Z. T. P. 30 s. 171).

Tobiasz, obrany opatem paradyskim 12 VI 1630 r., dopiero 29 VI 1637 r. przyjął profesję zakonną, był t.r. sekretarzem król. Umarł 4 X 1638 r. (Nekr. Paradyż; Nekr. Bledzew). Agnieszka, chrzestna 3 II 1630 r. (LB Objezierze). Jan, 1631 r. sługa Andrzeja Witoslawskiego, kasztelanica inowrocławskiego (N. 66 k. 135). Piotr wydający córkę Zofię za Jakuba Szyszyńskiego, krótko przed ślubem, 1 III 1631 r. zapisał za nią przyszłemu zięciowi 1.000 zl w posagu i 200 zł wyprawą (G. 79 k. 342). Skwitowany przez tę córkę z majątku po rodzicach 1635 r. (G. 80 k. 35). Żył chyba jeszcze 1639 r. (P. 1419 k. 1092v). Katarzyna, 1633 r. żona Jana Brudzińskiego. Regina, w latach 1634-1652 żona Tomasza Zakrzewskiego. Jan skwitowany 1636 r. przez Andrzeja i Jana Bartoszewskich z 1.000 złp zapisanych ich zmarłemu ojcu Stanisławowi (P. 1033 k. 715v). Jan od Pawła Stankowskiego i żony jego Barbary z Rudnickich otrzymał 1637 r. zobowiązanie rezygnowania domu w Gnieźnie koło placów probostwa Św. Jana (G. 80 k. 303v). Ewa, 1637 r. żona Wojciecha Drachowskiego. Na wezwanie Jana M-go dokonano 1637 r. w browarze wsi Zieleniec wizji ciała Piotra Pigłowskiego, zabitego przez Jana Bieganowskiego (Py. 148 s. 116). Wojciech już nie żył 1639 r., kiedy wdowa po nim Anna Zdzychowska kwitowała Piotra Mielżyńskiego z rocznej prowizji od sumy 600 złp (G. 80 k. 617v). Marcin, ojciec Marianny, ktora 17 IV 1644 r. zaslubiła Aleksandra Ciecimińskiego (Cecymińskiego?). Świadkiem był Wojciech M. (LC Witkowo). Ks. Wojciech, komentarz krobski, chrzestny 8 VII 1648 r. (LB Krobia). Krzysztof otrzymał 1655 r. zapis długu 50 złp od Heleny Chylkowskiej, wdowy po Stefanie Kęszyckim (G. 82 k. 1183v). Jan kwitował się 1657 r. z Justyną Arciszewską, wdową po Adamie Aleksandrze Bogusławskim, z kontraktu zawartego 1654 r. (G. 82 k. 1214v). Janowi legował 1661 r. Swinarski 1.500 zł (Kośc. 132 k. 204v). Wojciech, syn zmarłego Jerzego, brat rodzony i współspadkobierca panny Izabeli, skwitował 1663 r. Jana M-go, syna zmarłego Jana, dziedzica Małachowa, z 1.250 złp, to jest z połowy sumy 2.500 złp, którą ojciec zapisał był jako posag na Małachowie tej Izabeli, a przy okazji rezygnacji owej wsi przez braci Wojciecha, zapis ten tam pozostawiono. Był wtedy Wojciech również spadkobiecrą swych bratanków po zmarłym bracie Macieju (P. 1073 k. 758). Jan, podwojewodzi inowrocławski, 1663 r. opiekun Wojciecha i Stanislawa, braci Brudzyńskich (G. 84 k. 55v). Wojciech ze swym bratankiem Janem kwitowali się 1663 r. z Władysławem Gądeckim i Wojciechem Mierzwińskim z ran (ib. k. 112). Wojciech 18 VII 1667 r. zapisał 200 zł długu swemu bratu stryjeczno-rodzonemu, Kazimierzowi, synowi zmarłego Piotra (P. 1078 k. 440v). Marianna umarła 17 XII 1667 r. (LM Kobylin). Jan zabił w Dolsku 1669 r. Zbigniewa Zagórskiego (Kośc. 132 k. 681v). Stanisław i Anna, rodzice Elżbiety, ochrzcz. 4 XI 1671 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Adam w grodzie poznańskim zapisał był sumę 2.000 złp na wsi Kuszlin Stanisławowi Żegockiemu, podczaszemu poznańskiemu, którą to sumę Żegocki w r. 1672 cedował Maciejowi Niegolewskiemu (I. Kon. 60 k. 427v). Wojciech, chrzestny 16 XII 1672 r. (LB Św. Trojca, Gniezno). Adam, (15(16?) VIII 1673 r. chrzestny corki Mielżyńskich, starostwa kcyńskich (LB Kościeszyn). Wojciech, zamieszkały w Gnieźnie w pobliżu przytułku zwanego Nazaretem przy kościele Św. Michała, chrzestny 5 VII 1674 r. (LB Św. Michał, Gniezno). Jan, skwitowany 1674 r. z 1.500 zł przez Władysława Niedrowskiego, męża zmarłej Zofii M-ej, jak się zdaje, swojej siostry rodzonej (Py. 154 s. 348). T.r. skwitował Jana z 500 zł Jan Żabiński (ib. s. 351).

Anna, 1675 r. żona Wojciecha Żukowskiego. Stanisław, syn zmarłego Jakuba, ożenił się 1675 r. z Anną Jezierską, wdową 1-o v. po Danielu Chełmowskim, która jeszcze przed ślubem zapisała mu 1.500 złp na sumie 3.000 złp, ktora Walenty Szymon Kołudzki, sędzia ziemski inowrocławski, zapisał był jej pierwszemu mężowi sposobem zastawnym na wsi Palędzie Dolne p. gnieźn. (G. 85 k. 243v), Franciszek, sługa Kaczkowskiego z Witkowa, chrzestny 7 XII 1675 r. (LB Witkowo). Marcin nie żył już 1675 r., kiedy to wdowa po nim, Katarzyna Krajewska, córka Jana (Jakuba?), już wtedy 2-o v. żona Remigiana Bieńkowskiego, wespół z siostrą Magdaleną zamężną Liberacką skwitowała z 6.000 zł Stefana Niesułowskiego (Kc. 131 k. 486v). Katarzyna ta i jej drugi mąż żyli jeszcze 1695 r. (G. 90 k. 46v). Syn Marcina i jej, Jan, skwitowany 1701 r. z 500 złp przez swego przyrodniego brata Wojciecha Bieńkowskiego (G. 2 92 l. 16v).

Krzysztof świadkował 26 V 1676 r. przy ślubie (LC Witkowo). Panna Helena, chrzestna 21 II 1677 r. (LB Witkowo). Ludwik, chrzestny 16 V 1677 r. (ib.). Ignacy, syn Bartłomieja, oprawił 1677 r. posag żonie swej Zofii z Wierzbna Rydzyńskiej, córce Łukasza, cześnika kaliskiego, i Marianny z Mącznik (P. 1428 k. 355v). Konstancja zaślubiła w Witkowie 21 II 1678 r. Kazimierza Kęszyckiego. Wdowa po nim w latach 1708-1715. Chryzostom, chrzestny 29 X 1678 r. (LB Witkowo). Nie wiem, czy ten sam Chryzostom, mieszkaniec Mieleszyna, był ojcem Walentego Antoniego, ochrzcz. 6 II 1692 r. (LB Sokolniki). Pani Teresa, chrzestna 20 I 1697 r. (LB Witkowo).

Zygmunt, już nie żyjący 1680 r., ojciec Władysława, który spisywał t.r. wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Otuską, córką Władysława i Zofii z Szadokierskich. Oprawił jej też wtedy posag 2.500 zł (P. 1101 IV k. 17). Oboje 1684 r. kwitowali z długu 2.000 złp Felicjana M-go, dziedzica w Małachowie Szemborowic, i jego żonę (G. 88 k. 13). Skwitowali się wzajemnie 1687 r. z Samuelem Hieronimem Bieganowskim z kontraktu o części Małachowa Wielkiego cz. Złych Mięsic(!) (ib. k. 176). Władysław umarł albo jeszcze t.r., albo następnego, bo już 1688 r. owdowiała Katarzyna z Otuskich, będąc 2-o v. żoną Zygmunta Cywińskiego, kwitowała małżonków Radzickich, małżonków Bolkowskich, oraz innych (ib. k. 229). Oboje Cywińscy żyli jeszcze 1701 r. (P. 1140 III k. 63). Dzieci Władysława i Katarzyny: Ewa, ochrzcz. 1 VIII 1685 r., Adam., ochrzcz. 29 III 1687 r. (LB Witkowo).

Jerzy, chrzestny 24 XI 1682 r. (LB Św. Trojca, Gniezno). Samuel, 1683 r. mąz Teresy Trzebińskiej, córki Jana i Marianny z Gąsiorowskich (P. 1106 V k. 44v). Oboje od Wojciecha Drachowskiego i żony jego Marianny ze Stawskich wydzierżawili w 1684 r. części wsi Grzybowo Rabieżyce (Py. 155 s. 43), a skwitowali się z nimi wzajemnie z tego kontraktu 1685 r. (ib. s. 58). Zygmunt, chrzestny 13 VI 1680 i 10 XII 1681 r. (LB Witkowo). Jan, chrzestny 15 XI 1680 r. i świadek ślubny 19 XI 1684 r. (LB, LC Chwałków). Marcin, syn zmarłego Wojciecha, żeniąc się 1681 r. z Anną Dąbrowską, córką Wojciecha, poborcy kaliskiego, zapisywał jej przed ślubem sumę 2.000 złp (Kośc. 306 k. 115). Amógłby to być równie dobrze Malechowski. Adam, z Lubienia, i Zofia, rodzice Teresy, ochrzcz. 21 IX 1682 r., i Jakuba Ignacego, ur. w Lubieniu, ochrzcz. 29 VI 1684 r. (LB Trzemeszno). Stanisław świadkował przy ślubie 25 VIII 1682 r. (LC Gołuchów). Anna, chrzestna 26 XI 1685 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jadwiga, chrzestna 26 VI 1686 r. (ib.). Pani Ewa, chrzestna 29 VIII 1686 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Zofia, podprzeorysza benedyktynek poznańskich 1686 r. (P. 1112 VIII k. 51). Jan, z Krucina(?), otrzymał 1686 r. od sióstr Proskich cesję sumy na Ruchocicach (Kośc. 306 k. 356). Stanisław nie żył już 1686 r., kiedy wdowa po nim, Anna z Dąbrowskich, córka Jana i Jadwigi z Prądzyńskich była już 2-o v. żoną Stanisława Frezera (P. 1112 VIII k. 17). Krzysztof, chrzestny 5 XII 1687 r. (LB Witkowo). Zofia i jej mąż, Adam Kołomęski, nie żyli już oboje 1687 r. Marianna, panna dojrzała, córka zmarłego Macieja, siostra cioteczna Czeluścińskich, 1688 r. (P. 1115 V k. 4). Ludwika i Maciej chrzestnu 27 V 1688 r. (LB Stęszew). Tekla, chrzestna 7 VII 1690 r. (LB Szemborowo). Panna Zofia, chrzestna 20 VIII 1690 r. (LB Witkowo). Andrzej, z Małachowa, i Zofia, rodzice Marianny, ur. w Poznaniu na Piaskach, ochrzcz. 20 VI 1690 r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Wojciech skwitowany 1691 r. ze sprawy o zabójstwo Stanisława Słoneckiego (Py. 156 s. 55). Marianna (Maryna), chrzestna 16 IX 1691 r., 26 VIII 1695 r., 13 V 1695 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Panna Anna, chrzestna 4 III 1692 r. (LB Witkowo). Andrzej, świadek 14 II 1694 r. przy ślubie Potockiego z Daleszyńską (LC Stary Gostyń). Może ten sam Andrzej chrzestny 28 IX t.r. (LB Lubiń).

Marianna, 1694 r. żona Wawrzyńca Kromolockiego, nie żyła już 1712 r. Stanisław od Adama Łukomskiego kupił 1694 r. za 500 zł dwór drewniany w Poznaniu, niegdyś mieszczan Dobrzyńskich (P. 1127 VI k. 81). Zofia i jej mąż Paweł Wierzchowski, oboje już nie żyjący 1695 r. Tadeusz, "student", służący Antoniego Jaraczewskiego, umarł w Boguszynie 4 I 1695 r. (LM Radomicko). Pani Dorota, chrzestna 7 V 1696 r. (LB Kuczków).

Aleksander i żona jego Marianna (Anna, Anastazja?) Kościuszkiewiczówna (Kościuszkówna), oboje już nie żyli 1698 r. (I. Kal. 153 s. 86, 169, 168/170 s. 418, 599, 171/173 s. 154, 206/208 k. 126). Ich synowie Marcin i Jan.

1. Marcin, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny, skarbnik czerniechowski 1742 r. (I. kal. 178/180 s. 173), dzierżawca dochodów starostwa kaliskiego 1746 r. (Rel. Kal. 131 s. 796). Od Macieja Stępczyńskiego nabył połowę dóbr Brzezie (I. Kal. 204/205 k. 168). Umarł 5 IV 1763 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Jego żoną była Marianna Bielicka, córka Stefana, pisarza grodzkiego kościańskiego, i Teresy z Gostyńskich. Oprawił jej 1731 r. posag 9.000 złp (I. Kal. 168/170 s. 418), i jeszcze t.r. dopisal 566 złp (ib. s. 599). Swoją częśc dóbr macierzystych w Borzęciczkach, Gałąskach oraz w folwarkach Mycielinko i Debowiec t.r. sprzedała za 2.120 złp Franciszkowi Gajewskiemu, kasztelanowi konarskiemu (ib. s. 420). Umarła 13 XI 1774 r. (LM Sobótka). Z powyższym Marcinem może identyczny Marcin, którego żona Katarzyna Bielicka, córka Hieronima i Anny Cieleckiej, wdowa 1-o v. po Sewerynie Galickim, otrzymała 1712 r. od matki zapis 2.000 złp (I. Kon. 73 k. 90). Żyła jeszcze ta Katarzyna 1714 r. (ib. k. 273v). Byłaby to więc ewentualna pierwsza żona Marcina. Jego corki zrodzone z Marianny Bielickiej: Franciszka, wydana przed 8 IX 1755 r. za Stanisława Frankemberka, łowczego mielnickiego, żyła jeszcze 1784 r., Elżbieta, już 8 IX 1755 r. żona Andrzeja Bogdańskiego, kolejno: komornika ziemskiego, wojskiego, podsędka ziemskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego, żyła jeszcze 1787 r., a może i 1791 r. Franciszka swoją częśc po ojcu z połowy Brzezia sprzedała 26 VII 1773 r. za 15.000 zł szwagrowi Bogdańskiemu (I. Kal. 209/213 k. 125).

2. Jan Franciszek, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny, występował jako chrzestny 3 XII 1704 r., a mieszkał wtedy w Pawłowie p. kal. (LB Droszew). Żył jeszcze 13 II 1714 r. (LC Droszew), już nie żył 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Ożenił się z Dorotą Potocką, córką Marcina i Anny z Ważyńskich, której 1698 r. oprawił posag 4.000 złp (I. Kal. 153 s. 86, 169). Od Franciszka Potockiego, brata swej żony, otrzymał 1704 r. zapis 2.000 zł (ib. 157 s. 257). Dorota żyła jeszcze 1 IX 1722 r. (LB Doroszew), nie żyła już 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Syn Wojciech. Z córek, Marianna Helena, ur. w Pawłowie, ochrzcz. 20 VIII 1705 r. (LB Droszew). Jej testament spisany został w klasztorze ołobockim 25 X 1736 r. i oblatowany t. r. Kazała się w Ołoboku pochować. Chyba jednak tamtejszą zakonnicą nie była. Była nią natomiast 1736 r. pod imieniem Joanny jej siostra Katarzyna (Rel. Kal. 107 k. 426), już nie żyjąca 1762 r. (ib. 178 k. 571). Anna, inna z sióstr, otrzymała 1706 r. zapis długu 1.000 złp od swego dziada, Marcina Potockiego (I. Kal. 158 s. 94). Wyszła 13 II 1714 r. w Droszewie za Piotra Grzymisławskiego, zmarłego 1736 r., lub krótko po tej dacie. Ona umarła 1763 r.

Wojciech, syn Jana Franciszka i Potockiej, zastawny posesor wsi Świnice 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Współspadkobierca wujecznego brata ks. Wojciecha Potockiego, kantora łęczyckiego, dziedzic w rezultacie działów jednej trzeciej części Siewieruszek Wielkich i Małych p. sier. sprzedał te swoje dobra 1754 r. za 10.000 złp Maciejowi Zabłockiemu (I. Kal. 196/198 k. 16v). Protestował przeciwko tej transakcji Kasper Wierzchlejski, mąż jego siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (I. kal. 204/205 k. 50; Rel. Kal. 185/186 s. 2098). Skwitował 1766 r. Macieja Zabłockiego z 1.200 zł (I. Kal. 206/208 k. 121). Spadkobierca babki Kościuszkiewiczówny sumę na Świnicach p. kal. cedował 1767 r. Kasprowi Wierzchlejskiemu (ib. k. 126). Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (z powiatu gnieźnieńskiego)

Andrzej, syn zmarłego Jana, kupił 1698 r. od Jana Wilkowskiego Bednary p. gnieźn. za 14.000 złp (P. 1135 VII k. 42), zaś 1701 r. od Adama Dobrogosta Jaskóleckiego za 11.700 złp Witakowice p. kcyń. (P. 1140 V k. 41). Marianna, żona 1-o v. Aleksandra Witwickiego, miecznika żydaczowskiego, była 1699 r. 2-o v. żona Jana Dobrzenieckiego. Mieszkała w Małopolsce, ale miała po pierwszym mężu prawa dożywotnie do sołectwa we wsi Święty Wojciech w kluczu pszczewskim biskupów poznańskich. Temu jej pierwszemu mężowi dał owo dożywocie Stanisław Witwicki, biskup poznański (P. 1136 I k. 125). Agata, dominikanka w Poznaniu, zmarła tam 20 XII 1700 r. (Nekr. Dominikanów, Pozn.). Katarzyna 1700 r. żona Antoniego Watty Kokalewskiego. Helena zaślubiła w Targowej Górce 18 II 1703 r. Jakuba Koszutskiego. Wojciech, już nie żyjący 1703 r., ojciec Marianny, wtedy wdowy po Stanisławie Boraczyńskim (G. 91 k. 121v).

Marcin, syn zmarłego Krzysztofa, żeniąc się 1704 r. z Marcjanną Wierzbińską, córką Jana i Zofii z Cielmowskich, 18 VI, krótko przed ślubem, zapisał jej sumę 1.000 złp (G. 92 k. 26). Umarła ona 1705 r., a jej matka i brat Franciszek skwitowali Marcina M-go z tego zapisu (ib. k. 54).

Łukasz i Elżbieta z Jeleniewskich, 1-o v. wdowa po Jakubie Czaplickim, rodzice Jana, który żeniąc się 1705 r. z Anną Baranowską, wdową po Janie Czapiewskim, dostał od niej krótko przed ślubem, 1 IX, zapis 1.000 złp z sumy 3.000 złp jej posagu, który miała zapisany sobie przez matkę owdowiała Helenę z Czaplickich Baranowską (G. 92 k. 64v). Oboje nie żyli już 1752 r., pozostawiwszy corki, Krystynę i Konstancję (G. 98 k. 558v, 567v). Krystyna wyszła w Sokolnikach 18 VI 1742 r. za Walentego Rudzińskiego i umarła między r. 1752 a 1777. Konstancja, niezamężna w latach 1748-1752 (P. 1291 k. 210; G. 98 k. 564, 567v), nie żyła już 1777 r., a jej jedynym spadkobiercą był siostrzeniec Józef Rudziński (G. 104 k. 112v).

Wojciech, dziedzic Małachowa Górnego, skwitowany 1705 r. przez Annę z Łukomskich Jackowską z 1.000 zł (I. Kon. 72 k. 212). Mikołaj, ojciec Tyburcego Wojciecha, ochrzcz. 21 IV 1706 r. Jego chrzestnym był Adam M. (LB Witkowo). Marcin, posesor w Potrzymowie, chrzestny 16 V 1706 r. (LB Św. Wojciech, Gniezno). Michał, chrzestny 8 III 1707 r. (LB Iłowiec). Franciszek 25 VII 1709 r., a Antoni 22 IV 1714 r. chrzestni córki i syna Antoniego Łukomskiego z Gałązek Wielkich (LB Droszew). Zofia i jej mąż Władysław Niedrowski, dziedzic Łubowic Wielkich p. gnieźn., nie żyli już 1709 r. Ewa, dominikanka w Poznaniu, umarla tam 16 VIII 1709 r. (Nekr. Dominikanów, Pozn.). Wojciech, 1712 r. dzierżawca części Dobrosołowa, dziedzicznej Mikołaja Dobrosołowskiego (P. 285 k. 174). Stanisław, już nie żyjący 1703 r., ojciec Aleksandra, wtedy męża Teresy Suskiej (P. 290 k. 466). Oboje żyli jeszcze 1741 r. (I. Kon. 77 k. 221v). Stanisław, 1715 r. mąż Katarzyny Drachowskiej, córki Stanisława i Marianny z Turskich, która obok swych sióstr była po rodzicach współdziedziczką Boeżejewic Wielkich p. kcyń. (G. 93 k. 212). Nie żył już 1724 r. (Kc. 135 k. 66v), wdowa zaś żyła jeszcze 1727 r. (Z. T. P. 45 k. 581). Maciej skwitowany 1717 r. z 5.000 zł przez Katarzynę z Wegorzewskich Żółtowską (G. 93 k. 294). Jan, szwagier Katarzyny Łaskawskiej (Laskowskiej?), żony Aleksandra Gorlewskiego, 1717 r. (P. 1153 k. 26). Józef i Anna z Gadomskich, rodzice Konstantego, męża Franciszki Łykowskiej, córki Jana i Anny ze Zbyszewskich, które 1718 r. skwitowały swych wujów Zbyszewskich, dziedziców Cienina Zabornego, z 1.000 złp (I. Kon. 75 k. 40v).

Jan, 1718 r. mąż Rozalii Galickiej, córki Seweryna i Zofii (Katarzyny?) Bielickiej (ib. k. 82; Py. 157 k. 70). Był dzierżawcą starostwa kłeckiego i 1754 r. kwitował się z Aleksandrem Mierosławskim, sędzią ziemskim inowrocławskim i starostą kłeckim, z pretensji do tej dzierżawy (G. 98 k. 657v). Żył jeszcze 1762 r. (Kośc. 329 k. 81). Rozalia z Galickich swoją sumę posagową, to jest 1.000 złp ze wsi Węgierki, cedowała 1735 r. Mariannie Jąnowskiej, wdowie po Michale Brezie (I. Kon. 76 k. 527). Kwitowała 1736 r. Marcina Zbierzchowskiego z 1.000 zł zapisanych jej w roku ubiegłym (ib. 77 k. 44). Już nie żyła 1761 r. (ib. 79 k. 243). Spośród synów, Maciej występował 1737 r. obok ojca (ib. 77 k. 58) i żył jeszcze 1761 r., kiedy to obok brata Jakuba i sióstr nazwany spadkobiercą matki (ib. 79 k. 243). Jakub kwitował 1762 r. ojca z 250 zł, które matce 1736 r. zapisał był Kazimierz Muchliński (Kośc. 329 k. 81). Z córek, Marianna była 1761 r. żoną Kazimierza Jasińskiego, zmarłego przed 1769 r. Dorota poślubiła w Kłecku 14 VI 1757 r. Sebastiana Podgórskiego. Oboje żyli jeszcze 1761 r.

Stefan, dziedzic Żołcza, umarł 1 1718 r., przed 21 VIII. Ożeniony był z Barbarą Cywińską, z której miał syna pogrobowca, Michała Mateusza, ur. w Niałku, ochrzcz. 24 IX 1718 r. (LB Wolsztyn). Barbara krótko po śmierci męża wyszła w Poznaniu 21 VIII 1718 r. za Mikołaja ze Skrzynna Dunina (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Była wdową i po tym drugim mężu 1727 r. (P. 1210 I k. 55). Stefan M. raz nazwany Malechowskim, nie mam więc pewności, czy nie był to Malechowski h. Abdank?

Seweryn zabił był Wojciecha Wierzbińskiego i 1718 r. zawierał kompromis z jego matką a wdową po Stanisławie Wierzbińskim, Zofią M-ą (G. 93 k. 369). Stanisław, 1719 r. mąż Teresy Janoszewskiej, córki Jana i Doroty (P. 1171 k. 100v). Stanisław, syn zmarłego Kazimierza, zastawny posesor Wronczyna p. gnieźn. (P. 1171 k. 58v). Stanisław, chrzestny 30 VI 1721 r. (LB Szczury-Górzno). Stanisław, z Małachowa, ożenił się 10 VIII 1721 r. z Marianną Koszutską, córka Jacka i Marianny z Radońskich (LC Cerekwica; P. 1218 k. 131). Z niej dzieci porodzone w Przecławku: Teresa Aniela, ochrzcz. 24 VIII 1722 r., Wiktoria, ochrzcz. 6 I 1724 r., Antoni Ignacy, ochrzcz. 1 VII 1725 r., Franciszek Michał, ochrzcz. 5 X 1726 r. (LB Cerekwica). Stanisław i Anna, w przejeździe bawiący w Ruchocinie, rodzice Ilariusza (Hilarego?), ur. tamźe, ochrzcz. 6 IX 1722 r. (LB Mielżyn). Teresa M-a, wdowa, zaślubiła w Poznaniu 26 X 1722 r. Antoniego Rudkowskiego (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Michał świadek 26 XI 1724 r. (ib.). Katarzyna umarła 15 II 1725 r. (LM Witkowo). Marcin, 1725 r. brat cioteczny Anny Lubońskiej, wdowy po Janie Rymerze (I. Kal. 161 s. 385). Teresa, staruszka, pochowana 6 XI 1727 r. (LM Witkowo). Ignacy(?), posesor Domaradzic 1727 r. (Kosc. 162 k. 27). Józef i Krystyna, rodzice Anny Katarzyny, ochrzcz. 24 VI 1727 r. (LB Dubin). Może ten sam Józef świadkował 28 II 1728 r. o 11 XI 1732 r. (LC Golina). Katarzyna zaślubiła w Gniewkowie 9 II 1728 r. szl. Antoniego Krzyckiego, sługę kasztelana inowrocławskiego. Pani Marianna pochowana 22 XI 1730 r. w kolegiacie poznańskiej (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Wojciech, od lat chorujący, pochowany 24 XI 1730 r. (LM Witkowo). Elżbieta(?), wdowa po Wojciechu M-im, pochowana obok męża 11 V 1731 r. (ib.). Józef kwitował się 1730 r. z Sylwestrem i Marianną z Godlewskich, która 1736 r. otrzymała od Konstancji z Dąmbskich Kadzidłowskiej, podkomorzyny inowrocławskiej, zapis 10.000 zł na dobrach Kościeszki p. kruśw. i Belew p. kon. (I. Kon. 77 k. 35). Oboje byli 1741 r. posesorami dóbr Maruntów (ib. k. 219). Józef, obłożnie chory, kwitował 1754 r. w imieniu własnym i żony, Józefa Rudnickiego, posesora Paniewa z 3.000 złp, posagowych żony z Paniewa (ib. 78 k. 823). Ich dzieci: Teodor Benedykt, ur. w Kijewie, ochrzcz. 31 III 1733 r., i Petronella, ur. tamże, ochrzcz. 31 V 1736 r. (LB Branno). Jan umarł w Piersku, gdzie bawił przejściowo, pochowany w kościele bytyńskim 21 XI 1733 r. (LM Bytyń).

Seweryn, z Grzybowa Wielkiego, umarł 9 X 1736 r. (LM Grzybowo). Teresa, nieletnia, z tejże wsi, zapewne córka powyższego Seweryna, umarła 13 III 1737 r. (ib.). Anna, wdowa (chyba po tym Sewerynie?) z tegoż Grzybowa, umarła 15 III 1737 r. (ib.). Helena, licząca lat ok. 30, umarła 26 IV 1737 r. (LM Tuczno). Józef, dzierżawca Choryni, świadkował 3 IX 1737 r., był chrzestnym 17 II 1740 r. (LC, LB Krzywiń). Jadwiga z M-ch Drzewiecka, która przez lat 12 była na służbie we dworze krzemieniewskim, pochowana 8 III 1737 r. (LM Oporowo). Stanisław zmarł 1738 r. (A. B. Pozn., W. 58). N., student, umarł w Poznaniu 22 II 1738 r., pochowany u Bernardynów (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Ignacy, świadek 26 XI 1738 r. (LC Szamotuły). Józef, świadek 10 II 1739 r. (LC Łaszczyn). Julianna, cysterka ołobocka, zmarła w Ołoboku 25 III 1739 r. mając lat 40, po 20 latach profesji zakonnej (LM Obra). Dorota, ok. 1741 r. żona Macieja Bogusławskiego, oboje żyli jeszcze 1757 r. Pani Marianna, przebywająca w Trzciance w gościnie, umarła 15 I 1742 r., pochowana w Grodzisku u Bernardynów (LM Brody). Marianna z Święcickich M-a, chrzestna 26 VI 1742 r. (LB Rogoźno). Wojciech i Marianna, rodzice Anny Heldegundy, ur. w Śmiglu, ochrzcz. 22 II 1742 r. (LB Śmigiel). Józef, chrzestny 10 VIII 1744 r. (LB Kębłowo).

Konstanty, cześnik nowogrodzki, w imieniu własnym i rodzonego brata Antoniego, podstolego czerniechowskiego, kwitował 1745 r. rotmistrza Sługockiego i jego chorągiew (Kośc. 323 k. 30). Katarzyna i jej mąż Marcin Ulejski, oboje już nie żyli 1745 r. Teresa i jej mąż Franciszek Szawroński nie żyli już 1747 r. Teresa, z Cykowa, chrzestna 10 II 1747 r. (LB Kamieniec). Franciszek zaślubił 13 II 1747 r., Jadwigę Muchowską, wdowę po Zieleniewskim (LC Tuczno). Szymon, z Podgórza koło Poznania, umarł (pochowany?) 1 IV 1748 r., pochowany u Franciszkanów (LM Św. Marcin, Pozn.). Andrzej, chrzestny 23 VIII 1749 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Dorota i jej mąż Walenty Rudnicki nie żyli już oboje 1751 r. Ewa, już nie żyjąca 1751 r., żona Marcina Brzeskiego. Józef, skwitowany 1753 r. przez Konstancję Twierdzińską (Ćwierdzińską?), wdowę po Piotrze Chociszewskim (P. 1309 k. 226v). Panna Dorota, chrzestny 17 II 1755 r. (LB Kłecko). Antoni umarł w wieku lat ok. 76(?), pochowany 21 V 1756 r. (LM Witkowo). Antoni, ze Skórzewa, umarł 1756 r. (A. B. Pozn., W. 58). Panna Konstancja, chrzestna w czerwcu 1756 r. (LB Orchowo). Klara zmarła w Wałkowie 6 VIII 1757 r. (LM Wałków). Szl. Józef i Apolonia, rodzice Bartłomieja, ur. w Borku, ochrzcz. 29(?) X 1757 r. (LB Borek). Pani Wiktoria, wdowa licząca ok. 100 lat, umarła 10 VII 1758 r. (LM Strzelno). Maciej, młodzieniec, umarł w Posadowie 19 II 1759 r. (LM Lwówek). Wojciech, sługa Wodeckiego, posesora Podstolic, umarł w Popówku 29 III 1759 r., mając ok. 26 lat (LM Szamotuły). Anna wyszła przed 24 IV 1760 r. za Franciszka Łęckiego. Rafał świadkował 10 VI 1760 r. przy ślubie Pierzchlińskich (LC Góra k. Jarocina). Teresa umarła w Luboni 12 XI 1760 r. (LM Poniec). Wojciech i Joanna, rodzice Urszuli, ur. w Izdebnie, ochrzcz. 28 X 1761 r. (LB Izdebno). Józef, ekonom w Dalkowie, ożenił się 18 VII 1762 r. z wdwoą Jadwigą Bęcalską, mieszkającą w Inowrocławiu (LC Inowrocław). Ignacy, ekonom w Nekli, świadkował 15 I 1763 r. (LC Nekla). Katarzyna, żona Andrzeja Nowackiego, oboje juz nie żyli 1763 r. Franciszek i Anna, rodzice Anastazji, ur. w Damasławku, ochrzcz. w styczniu 1763 r. (LB Juncewo). Pani Helena pochowana 1763 r. (A. B. Kalisz, W. 46). Marianna zaślubiła w Barcinie 28 I 1764 r. 3 VI 1763 r. Wojciecha Relskiego. Ignacy, posesor Słocin, chrzestny 28 I 1764 r. i 4 II 1772 r. (LB Kamieniec).

Franciszek, mąż Anny z Kraszewskich, córki Antoniego i Teresy z Jarochowskich, która to Anna z podziału fortuny rodzicielskiej otrzymała 14 XII 1766 r. sumę 2.400 zł, a po stryju Wojciechu Kraszewskim, stolniku bracławskim, winna była dostać jeszcze 12.600 zł (Kc. 147 k. 136). Ten Franciszek umarł między r. 1777 a 1781 (G. 104 k. 327v, 108 k. 42). Wdowa 1781 r. w imieniu wlasnym i dzieci kwitowala ks. Michała Kosmowskiego, opata trzemeszeńskiego, i cały tamtejszy konwent z kontraktu trzyletniej dzierżawy Lubienia (G. 108 k. 42). Od swego rodzonego bratanka, Antoniego Kraszewskiego, dostała 1788 r. cesję sumy po jej ciotce, Mariannie Jarochowskiej (P. 1365 k. 431v). Żyła jeszcze 1792 r. (G. 117 k. 127v, 128v). Dzieci: Ignacy (Ignacy Kajetan), ur. 7 III 1767 r. (LB Nakło), Stefan, Anastazja i Wirydianna (Michalina Wirydianna), ur. w Bielawkach, ochrzcz. 15 IX 1765 r. (ib.), pozostawili pod opieką wuja Antoniego Kraszewskiego, który 1785 r. w imieniu swej siostry i tych siostrzeńców kwitował synagogę poznańską (P. 1362 k. 161v). Był jeszcze jeden syn, Jan z Dukli Bonawentura, ur. w Bielawkach, ochrzcz. 15 VII 1769 r. (LB Nakło), ale ten zapewne już nie żył 1785 r. Stefan zapewne nie żył 1789 r., bo milczy o nim zapis z tego roku (G. 115 k. 39v). Ignacy, Anastazja i Wirydianna jeszcze 1791 r. pozostawali pod opieką wuja Antoniego Kraszewskiego (P. 1368 k. 11).

Józef, nie żyjący już 1783 r., miał z żony Anny Lipskiej synów Nikodema i Dyzmę oraz córki Domicellę, 1783 r. żonę Jakuba Biskupskiego. Nikodem t.r. spisywał w Siennie ugodę działową z Anielą z Janiszkiewiczów, wdową po bracie Dyzmie, z jej dziećmi i z siostrą Biskupską. Ich wszystkich, jak również Ignacego Borka Gostyńskiego, obecnego dziedzica Sienna, skwitował wtedy z sumy (G. 110 k. 127v). Dyzma mieszkał 1766 r. w Rojewie i był mężem Anieli Janiszkiewicz (Anuszkiewicz?) (LB Lisewo Kościelne; LB Tuczno). W latach 1772-1775 mieszkal w Łącku p. inowrocł. Jak widzieliśmy, nie żył już 1783 r. Jego dzieci: Antoni (Antoni Melchior Makary), ur. w Łącku, ochrzcz. 21 I 1772 r. (LB Tuczno), Józef, Rozalia, Zuzanna i Julianna, wszyscy wymienieni w ugodzie działowej z r. 1783. Była jeszcze Michalina Aniela, ur. w Łącku, ochrzcz. 9 II 1775 r. (ib.), ale umarła niewątpliwie przed zawarciem tej ugody. Zob. tablicę.

@tablica: Małachowscy (z powiatu gnieźnieńskiego)

Ludmiła, cysterka w Owińskach, zmarła tam 5 VIII 1769 r., mając 60 lat, zaś profesji zakonnej 45 (Nekr. Owińska, Obra, Przemęt). Antoni, chrzestny 12 XII 1769 r. (LB Staw). Katarzyna i mąż jej, Jan Kępiński, oboje już nie żyli 1770 r. Szl. Franciszek, woźny generalny zamku poznańskiego, i Klara, rodzice Tomasza, ur. 8 XII 1774 r., zmarłego 1 I 1775 r. (LB, LM Św. Marcin, Pozn.). Franciszek, posesor Łopienna, i żona jego Anna, rodzice Kajetana, ur. w Łopiennie 7 VIII 1774 r. zmarłego tamże 2 CVI 1775 r. Owdowiała Anna, licząca lat 75, zmarła w Łopiennie 9 X 1775 r. (LB, LM Łopienno), to zapewne matka tego Franciszka.

Antoni otrzymał 1775 r. od braci Baranowskich i od małżonków Wichrowskich zapis 300 złp na ich sumach na dobrach Brody (G. 102 k. 32). Łukasz, ekonom 1775 r. w dobrach Gurowskich, tj. w Nowejwsi i Gizałkach oraz w folwarkach Czołnochnie i Toporowie p. kal. (I. Kal. 214/216 k. 258). Franciszek zamieszkały w Inowrocławiu umarł 6 XI 1775 r. mając lat 85 (LM Inowrocław). Józef nie żył już 1777 r., kiedy Apolonia (Apolinara) Zawadzka, wdowa 1-o v. po Stanisławie Chełmickim, 2-o v. po nim, mianowała plenipotentem syna swego Józefa Chełmickiego (P. 1354 s. 994). Żyła jeszcze 1786 r. i mianowała znów plenipotenta, tym razem syna z drugiego małżeństwa, Józefa M-go (P. 1363 k. 309).

Marcjan skwitowany 1777 r. z manifestacji przez małzonków Lewickich (Py. 158 k. 645). Aniela, chrzestna 14 I(?) 1781 r. (LB Chełmce). Antoni, posesor Morakowa, skwitowany 1782 r. przez Walentego Gockowskiego z zasiedzenia wieży (G. 109 k. 121v). Sz. Stefan umarł w Gnieźnie 29 X 1786 r. (LM Św. Trójca, Gniezno). Szl. Zuzanna poślubiła 26 XI 1787 r. w Kcyni sław. Wawrzyńca Dypollta (LC Kcynia). Ur. Marian, ekonom w Boniszewicach, chrzestny 5 III 1789 r. (LB Broniszewice). Jakub i Teresa, rodzice Józefa de Copertino Ignacego, ur. w Usłodzinach, ochrzcz. 19 IX 1791 r. Podawał dziecko do chrztu Ignacy M. (LB Nowemiasto). Tessalin, cysters w Lądzie, umarł 1794 r., mając lat 65, profesji zakonnej 14 (Nekr. Przemęt). Róża, żona Jana Żukowskiego 1796 r. Jakub, posesor Nowejwsi dziedzicznej Goślinowskiej, i Nepomucena z Podgórskich, rodzice Marianny (Marianny Nepomuceny), ur. 20 XI 1801 r., zmarłej w Nowejwsi 16 XII 1803 r. (LB, LM Św. Wojciech, Pozn.). Faustyna, dziedziczka Rudnik, chrzestna 24 IX 1804 r. (LB Parzynów). Syn jej Julian, dziedzic Mielęcina z przyl. i żona jego Weronika z Kiełczewskich rodzice Emilii Faustyny Salomei, ur. 16 IX 1804 r. (ib.). Rozalia, z Jeziorek, chrzestna 29 VI 1809 r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Antoni umarł w Sokolowie 24 X 1818 r., miał lat 89 (LM Września). Halina z M-ch, wdowa Retz w r. 1820. Teresa M-a, z domu Leśnikowska, mieszkająca we dworze w Kryuczynie, umarla tam 20 IV 1820 r., mając lat 82 (LM Nowemiasto). Panna Anna umarła w Śremie 30 IV 1820 r. (Nekr. Franciszkanów, Śrem). teresa M-a, wdowa umarła we Wrześni 10 II 1829 r., miała lat 78 (LM Września). Jakub, wdowiec, umarł w Poznaniu 23 I 1833 r., miał lat 88 (LM Katedra, Pozn.). Ignacy, były kapitan wojsk polskich, zmarł w Gnieźnie na Grzybowie 11 VII 1837 r., mając lat 60 (LM Św. Trójca, Gniezno). Hortensja i Ludwika M-e, chrzestne 5 XII 1845 r. (LB Śrem).

>Małachowscy h. Nałęcz z Małachowic w p. łęczyc. Mikołaj, stolnik łęczycki, jeden z instygatorów królewskich pozywających 1537 r. na sąd sejmowy do Piotrkowa Franciszka Russockiego, pisarza ziemskiego łęczyckiego, oskarżonego o zaniedbywanie obowiązków swego urzędu (I. R. Gr. Kon. 3 k. 59). Żył jeszcze 1549 r. (ib. 5 k. 154). Wojciech, z p. łęczyckiego, mąż Kwiatkowskiej, córki Hieronima, która od swych stryjów, Kaspra i Andrzeja Kwiatkowskich, 1599 r. nabyła za 200 złp ich część w Kwiatkowie p. kon. (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 55v).

Aleksander, chorązy sieradzki, i Marianna z Jaktorowskich, rodzice Jana i Franciszka. Obaj ci bracia, Jan, kanonik krakowski i lwowski, sekretarz J. Kr. Mci, i Franciszek, jako spadkobiercy zmarłego bezpotomnie Samuela Jaktorowskiego, skwitowani 1662 r. przez Dorotę z Tytlewskich Rutkowską z 7.000 zł, które ów Jaktorowski zapisał był 1633 r. za zastawione części Gorzyc Wielkich (Kośc. 305 k. 92, 93). Wymieniony tu Jan, w 1663 r. kanonik także i warszawski, to przyszły biskup krakowski. Franciszek części Gorzyc p. kośc., odziedziczone po matce jak również nabyte od Rafała Stanisława M-go, podstarościego i sędziego grodzkiego piotrkowskiego, wreszcie i te pochodzące z dokonanej 1663 r. donacji brata ks. Jana, sprzedał 1664 r. za 7.000 złp Władysławowi i Hieronimowi braciom Kołaczkowskim. Wspomniany tu Rafał Stanisław M. był synem Rafała Mikołaja, rodzonego stryja braci Jana i Franciszka, a części w Gorzycach nabył 1652 r. od ich rodzonej siostry Krystyny, żony Stanisława Zaborskiego (P. 1425 k. 520v, 1861 k. 335). Franciszek, już będąc wojskim sieradzkim, wieś Sulewo p. kośc. sprzedał 1670 r. za 9.000 złp owdowiałej Barbarze z Grodzickich Błociszewskiej (P. 1868 XII k. 314v). Umarł jako kasztelan sieradzki. Jego żoną (drugą) była Helena Grabska, z której syn Józef i córka Aleksandra, 1715 r. żona Kucharskiego, skarbnika łęczyckiego (Z. T. P. 40 k. 23). Spośród innych synów Franciszka, Stanisław, starosta opoczyński, działał 1687 r. w imieniu własnym i żony Aleksandry Konstancji Żelęckiej, córki Jana, łowczego koronnego i starosty bydgoskiego (P. 1114 XII k. 20v). Sprzedał t.r. należącą do niej połowę miasta Kazimierza z przyl. za 150.000 złp Jerzemu Unrugowi. Był już 1696 r. wojewoda kaliskim i starostą łukowskim (Z. T. P. 36 s. 453). Wojewodą poznańskim został na krótko przed 30 V 1698 r. (P. 255 k. 14). Trzymał też starostwo krzeczowskie. Umarł 1699 r., a jego serce pochowano w Krakowie u Wizytek 17 VI. Drugą jego żoną była Anna Konstancja Lubomirska (Estr. XXII, s. 75, 76), zmarła 1727 r., a ceremonie pogrzebowe odbyły sie w Krakowie 10 VI (ib. s. 350 XXVIII s. 41). Syn Jan, córka Karolina (Katarzyna Karolina) 1725 r. żona Józefa Mycielskiego, starosty kruświckiego (P. 1201 k. 17v), potem stolnika koronnego. Była wdową w latach 1734-1742.

Jan, syn Stanisława i Żelęckiej, kanclerz wielki koronny, działał 1747 r. przez plenipotenta, Zygmunta Kędzierzyńskiego, dzierżawcę Modrza (Kośc. 323 k. 287). Miał za żonę Izabelę Humiecką, wojewodziankę podolską. Był ojcem między innymi: Mikołaja, Jacka i Antoniego. Ów Mikołaj, starosta opoczyński, z czasem wojewoda sieradzki, sprzedał 30 VIII 1765 r. dobra Sułków p. chęciń. Stefanowi Moszczeńskiemu, miecznikowi wschowskiemu (Kc. 147 k. 58). Jacek, referendarz koronny, z czasem kanclerz wielki koronny, 1768 r. współdziedzic Rękoraja i Sierosławia p. piotrk. (I. Kal. 206/208 k. 19). Antoni, starosta ostrołędzki, kawaler orderu Św. Stanisława, spisywał 20 I 1770 r. umowę małżeńską z Konstancją z Cieleckich, wdową po Jakubie Działyńskim, wojewodzie malborskim, o rękę córki jej Katarzyny. Ta Katarzyna t.r. od swej babki Katarzyny z Kąsinowskich, wdowy po Kazimierzu Cieleckim staroście powidzkim, dostała zapis 100.000 zł zabezpieczony na jej sumach na Morownicy. Antoni, współdziedzic Bałtowa z przyl. w p. sandomierskim i Szczucina z przyl. w p. nowokorcz., spisywał t.r. z tą żoną wzajemne dożywocie (Ws. 95 k. 72, 86v). Katarzyna z Działyńskich wraz ze swa siostrą Marianną Antoniową Sułkowską otrzymała 1773 r. od matki zobowiązanie rezygnacji dóbr Morownicy, Szczepankowa, Sikorzyna, Biskupic, Poświątnego p. kośc. Antoni M. był już wtedy pisarzem wielkim koronnym, rotmistrzem chorągwi pancernej, a tez i starostą łęczyckim (Ws. 96 k. 10v). Po śmierci Konstancji z Cieleckich Działyńskiej Katarzyna M-a 21 V 1774 r. w Warszawie dokonała działów z siostrą Sułkowską biorąc miasto Mroczę i wsie: Ostrówek, Drzewianowo, Gliszcze, Ostrowo, Tonino, Słupówko, Drązno, Małocin, Kossowo, Skoraczewo, Krukowek, dawniej w p. nakiel. obecnie pod panowaniem pruskim. Ponadto wsie: Debowałęka, Iwanki, Jaworze p. toruń., Morownica, Szczepankowo, Poświątne, Biskupice, Sikorzyno, Olędry p. kosc. (Ws. 96 k. 93v, 94). Antoni M. 1777 r. miał i order Orła Białego (Kośc. 333 k. 33). Katarzyna z Działyńskich aprobowała 1782 r. sprzedaż miasta Mroczy z wsiami przyległymi za 700.000 Adamowi Ponińskiemu, dokonaną wedle zobowiązania danego 8 VI 1781 r. przez plenipotenta jej męża (Kośc. 334 k. 144). Był Antoni sekretarzem wielkim koronnym 1783 r. (LB Gołanice), a 1785 r. wojewodą macowieckim (P. 1362 k. 124). Dzieci jego i Katarzyny: Józef (Józef Tomasz Tadeusz Jan Nepomucen), ochrzcz. 21 XII 1778 r. (LB Leszno), z czasem prefekt departamentu radomskiego, Ludwik (Ludwik Jakub Jan), ochrzcz. 1 VI 1785 r. (ib.), z czasem senator kasztelan Królestwa Polskiego, Onufry (Onufry Michał Nikodem), ochrzcz. 15 IX 1788 (ib.), z czasem rownież senator kasztelan Krolestwa Polskiego, Maria Józefa (Anna Maria Józefa), ur. 14 IX 1775 r., zmarła 26 IV 1776 r. (LB, LM Leszno), Maria Józefa Izabela Ludwika, ur. w Morownicy, ochrzcz. 12 X 1792 r. (LB Śmigiel).

Józef, syn Franciszka i Grabskiej, kasztelan inowłodzki, nie żyjący już 1724 r., mąz Marianny Złotnickiej, której pogrzeb w Krakowie u Pijarów odbył się 13 XII 1745 r. (Estr. XXII s. 66). Z tej żony córka Anna, 1724 r. żona Bogusława Złotnickiego, miecznika kaliskiego (P. 1197 IV k. 5v). Syn Józefa i Złotnickiej, Adam, krajczy koronny, zmarł 10 III 1767 r. (Nekr. Obra).

Marianna z Małachowic M-a, żona 1-o v. Aleksandra Witwickiego, 2-o v. 1698 r. Jana Dobrzynieckiego. Wawrzyniec i Marianna z Postruskich, córka Sebastiana, oboje nie żyjący 1722 r., rodzice: Macieja, Stanisława, panny Katarzyny i Barbary, żony Józefa Rożyńskiego, komornikowicza sieradzkiego (P. 1190 k. 50v). Dorota z Potockich, wdowa po Janie M-im, i jej dzieci, Wojciech i Anna, 1727 r. posesorzy Świnic po zmarłym dziadzie Wojciechu Wierzbięcie Biskupskim (Z. T. P. 45 k. 639). Andrzej na Małachowicach M., starosta smotrycki, 1731 r. mąż Konstancji Daniłowiczówny, córki Aleksandra, starosty parczowskiego, i Anny z Denhoffów, którą będąc współspadkobierczynią rodziców i dziadków, zmarłych Wiktoryna Denhoffa, podskarbiego nadwornego W. Ks. Litewskiego, i Heleny z Działyńskich, prawa swe do pewnych sum spadkowych cedowała 1732 r. Stanisławowi Bnińskiemu, staroście smotryckiemu (N. 205 k. 17v, 18, 135).

>Małachyńscy, Małachińscy, zob. Malachińscy.

>Małaczewski Stanisław, chrzestny 20 IV 1704 r. (LB Chojnica).

>Małaczyńscy. Szl. Florian, syn Andrzeja z wojew. łęczyckiego, kwitował się 1652 r. z pewnymi mieszczanami poznańskimi (P. 1064 k. 734v). Ten czy inny Florian M., dziekan stęszewski, pleban skórzewski, w Poznaniu 10 VIII 1683 r. dawał ślub swemu rodzonemu bratu Stanisławowi (Samuelowi) z Barbarą Konarzewską (LC Św. Wojc., Pozn.), córka Jakuba i Małgorzaty z Krzyckich. Ten Stanisław nie żył już 1685 r., kiedy Barbara była już 2-o v. żoną Jana Szypowskiego (P. 1109 VI k. 50). Żyła jeszcze 1687 r. (P. 1114 X k. 73). Marianna, 1710 r. żona Sebastiana Budzisławskiego.

Małascy, Maławscy. Władysław z Łęgu koło Śremu i Zofia z Gowarzewskich, rodzice Zofii, ochrzcz. 28 XI 1690 r. (LB Śrem). Synem tej samej pary był też niewątpliwie Jakub, ktoremu 1736 r. jego rodzony wuj Tomasz Gowarzewski (Goworzewski), syn Tomasza i Jadwigi z Zabłockich, cedował część Leśniewa p. gnieźn. (Kosc. 318 s. 474). Szl. Władysław zmarł w Skiereszewie koło Gniezna we wrześniu 1706 r. (LM Św. Wawrzyniec, Gniezno). Krzysztof ze swą żoną Zofią z Radzickich, skwitowani 1706 r. przez Macieja Moszczyńskiego ze 100 złp z sumy oryginalnej 500 złp, ceny dworu z wójtostwem zwanym Zaleszczyzną, przypadłych w działach temu Moszczyńskiemu (G. 92 k. 80v). Pani Agnieszka, gospodyni dworska w Ziołkowie u Rożnowskich, zmarła tam 5 VI 1743 r. (LM Domachowo). Pani Franciszka, chrzestna 22 VII 1759 r., zaś Jakub, chrzestny 17 VI 1760 r. (LB Zbąszyń). Chyba to ta sama Franciszka, wdowa, zmarła 1771 r., pochowana w Zbąszyniu w kościele 7 III. Józef, liczący lat 70, umarł w Zbąszyniu 15 IV 1769 r. (LM Zbąszyń).

Aleksander i Katarzyna z Koszkowskich, oboje już nie żyjący 1787 r. (Py. 164 k. 740), rodzice Stanisława, wtedy męża Barbary Kurnatowskiej, córki Macieja i Marianny z Lipskich (G. 100 k. 423v). Oboje ci małżonkowie 1787 r. sumę 8000 złp, z sumy 1.600 złp zapisanej na Podstolicach, cedowali synowi Antoniemu (Py. 164 k. 740). Barbara z Kurnatowskich umarła w domu Michała Kurnatowskiego, dziedzica Wrotkowa i Skałowa, swego brata, 3 II 1799 r. w wieku lat 70 (LM Mokronos). Losów syna ich, wspomnianego wyżej Antoniego, nie znam. Był i inny syn, Marcin, który 1784 r. skwitował Józefa Rosena, pułkownika wojsk koronnych, dziedzica Gorenina, z 333 złp (I. Kon. 83 k. 36). Chyba z nim identyczny Marcin, który licząc 35 lat zaślubił 20 I 1795 r. pannę 32-letnią, Mariannę Siemiatkowską, córkę Filipa i Marianny z Szawelskich (LC Tarnowo k. Łekna).

Ignacy, chrzestny 5 VI 1782 r. syna Olszewskich (LB Św. Marcin, Pozn.).

>Małdrowscy. Jan, 1610 r. mąż Anny Zasułtowskiej, córki Marcina i chyba Jadwigi z Poklateckich (P. 984 k. 339v). Zapewne ten sam Jan z wojew. sieradzkiego, syn zmarłego Michała, kwitował 1616 r. z 636 zł Bartłomieja Krzyckiego (P. 996 k. 233v).

>Małeccy. Byli Małeccy, Maleccy h. Jelita ze wsi Malcze w wojew. sieradzkim. Czy i którzy spośród tu wymienionych wiedli się z tej właśnie rodziny, nie wiem. Sebastian, mąż Doroty Krusińskiej, córki Stanisława, która 1618 r. kwitowała swego brata Jana (N. 171 k. 123v, 124). Katarzyna, 1622 r. żona Wawrzyńca Zdzychowskiego. Łukasza, Wojciecha i Zofię, synów i córkę zmarłego Stanisława M-go, pozywały 1674 r. matka z córkami Otuskie (P. 172 k. 870). Szl. Andrzej i Anna, rodzice Jana Bonawentury, ochrzcz. 30 V 1660 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Zofia zmarła w Kuszkowie 9 V 1711 r. (LM Krzywiń).

Mikołaj, syn Jerzego i Józefy z Gątkowskich, już nie żyjących 1776 r., mąż 1765 r. Konstancji Węgierskiej, córki Tomasza i Barbary z Lubowieckich (Kc. 147 k. 32). Z niej córka Marianna, ochrzcz. 24 VIII 1766 r. (LB Barcin), zmarła wcześnie, bowiem 1776 r. mowa o Konstancji jako o bezpotomnie zmarłej. Mikołaj skwitował wtedy Andrzeja Węgierskiego (jej brata) ze swego dożywocia na jej sumie posagowej 1577 zł (G. Lo 102 k. 70).

Joanna z M-ch Kosicka (Kossecka?), akatoliczka, dziedziczka Kęszyc, chrzestna 4 VII 1796 r. (LB Ociąż). Komunikowała w zborze w Orzeszkowie 1812 r. Wojciech, posesor Lubinia koło Mogilna, świadek 8 II 1834 r. (LC Św. Michał, Gniezno). Wiktor, posesor Czajkowa i Stanisława z Dzierzbickich, rodzice Heleny Emeryty Filipiny, ur. tamże 1 VI 1842 r. (LB Gostyń).

>Małgowscy h. Sulima. Andrzej, syn Piotra z Łagiewnik, podsędka kaliskiego, i Krystyny z Babińskich (zob. Łagiewniccy h. Sulima), pisany zrazu Łagiewnickim, potem Łagiewnickim cz. M-im, wreszcie tylko M-im. Z działu przeprowadzonego z bratem, ks. Wincentym, kanonikiem gniexnieńskim, wziął Małgowo, części w Wziąchowie i Lutkowie, poczem na połowie tych dóbr 1509 r. oprawił 300 grz. posagu żonie swej Helenie Zbyszewskiej, córce Michała (P. 786 s. 107), ona zaś jednocześnie swoje ojczyste części wsi Zbyszewice, Dziewoklucz, Żuń, Pawłowo p. kcyń., należne jej z podziału z siostrami, sprzedała za 300 grz. braciom swym stryjecznym z Łukowa, ks. Anzelmowi, kanonikowi poznańskiemu, Michałowi, Janowi i Maciejowi (ib.). Wespół z siostra Felicją zamężną Grzymułtowską występowała 1510 r. przeciwko Feliksowi Borzysławskiemu o to że je wygrał z połowy wsi Wiela i z całego folwarku Bieniakowo, jak również z dworu w mieście królewskim Mieścisku, dóbr oprawnych jej zmarłej siostry owdowiałej Katarzyny Nowomiejskiej (P. 863 k. 283). Z kolei Helena o wygnanie jej z części tychże dóbr pozywała 1511 r. siostrę Felicję (P. 865 k. 38v). T.r. Andrzej wzywał swą siostrę Martę, żonę jana Wyszkowskiego, by go skwitowała z dóbr rodzicielskich w Małgowie, Wziąchowie, Babinie i Murzynowie (Py. 170 k. 44v). Helena części w Zbyszewicach i Żuni, odziedziczone po siostrze Katarzynie, sprzedała 1514 r. za 25 grz. braciom z Łukowa (P. 1392 k. 14) i t.r. sprzedała im za 28 grz. odziedziczone po tejże siostrze części wsi Dobrzyniewo, Debówko i Kościerzyna pow. nakiel. (N. 213 k. 18v). Andrzej, zwany już M-im będąc poręczycielem za brata, ks. Wincentego, zawierał 1514 r. ugode z Wojciechem Pogorzelskim, działającym w imieniu swego ojca Jana (Py 24 k. 173). Helena pozywała 1519 r. Stanisława Grzymułtowskiego, chorążego kaliskiego, o wygnanie jej z połowy Grzymułtowic, którą to połowę zastawił był jej zmarłej matce, Małgorzacie Zbyszewskiej (P. 867 k. 44). Andrzej Łagiewnicki cz. M. nabył wyderkafem 1520 r. od Zygmunta Robaczyńskiego za 15 grz. jego część we Wziąchowie (P. 1392 k. 329v), a Anna Gorzyńska, siostra tego Zygmunta, który t.r. zmarł, pozywała Andrzeja o wygnanie jej z części Wziąchowa, należnej jej z działu z bratem po śmierci matki, Katarzyny Robaczyńskiej (P. 867 k. 320v). Helena ze Zbyszewskich 1522 r. skwitowała Stanisława Grzymułtowskiego, chorążego kaliskiego, z 50 grz. stanowiących trzecią ratę z sumy 200 grz. (G. 28 k. 52v). Andrzej swoją część w Piwonicach p. kal., odziedziczoną po Piotrze Borzysławskim, sprzedał 1534 r. za 200 grz. Wojciechowi Kuklinowskiemu (I. i Dz. Z. Kal. 2 k. 231v). T.r. dwa puste łany w Małgowie sprzedał wyderkafem za 50 grz. Janowi z Kromolic (P. 1393 k. 712v). Żył jeszcze 1539 r. (P. 878 k. 291, 1394 k. 293), nie żył już 1545 r., kiedy owdowiała Helena ze swej sumy oprawnej na Małgowie i Wziąchowie dała swym córkom, pannom Zofii i Katarzynie M-im, każdej po 100 zł (P. 1395 k. 174v). Nie żyła już 1564 r. (I. Kal. 29 s. 396). Synowie, Wojciech i Stanisław. Z córek, Anna, 1538 r. żona Wojciecha Jedleckiego zw. Mixti, nie żyła już 1557 r. Zofia, wspomniana 1545 r., jeszcze niezamężna 1563 r. (Py. 179 k. 113), t.r. wyszła za Jana Pogorzelskiego. Nie żyła już 1576 r.

1. Wojciech, syn Andrzeja i Zbyszewskiej, ożenił się z Zofią Baranowską, córka Marcina i Anny Rokossowskiej, która od swego teścia na czwartych częściach Wziąchowa i folwarku w Małgowie dostała 1539 r. oprawę 260 zł posagu (P. 1394 k. 293). Wojciech od swych szwagrów, Jana i wawrzyńca Baranowskich, nabył wyderkafem 1541 r. za 305 grz. trzy części wsi ochla p. pyzdr. (P. 1394 k. 441), z której to transakcji ich skwitował 1550 r. (P. 889 k. 22). Ks. Maciejowi Mokronoskiemu, proboszczowi szpitala Św. Ducha za miastem Koźminem, jak również jego następcom, zapisał 1549 r. roczny czynsz wyderkafowy 9 grz. od sumy 112 grz. (P. 1395 k. 511v). Wespół z bratem Stanisławem i bracmi Grzymułtowskimi intromitowany 1551 r. do dóbr odziedziczonych po zmarłym Tomaszu Margońskim to jest do miasta Margonina z przyległymi wsiami (Kc. 11 k. 169v). Wraz z tymże bratem niedzielnym Stanisławem całe ich ćwierci w tych dobrach sprzedał 1552 r. za 6.000 złp Janowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu (Py. 31 k. 33v), a 1553 r. obaj pozywali tego Czarnkowskiego o dług (P. 894 k. 643; Kc. 113 s. 74), ale już t.r. Wojciech skwitował go z 1.050 zł z należnych im jeszcze 2.100 złp (Py. 174 k. 49). Dożywocie z żoną spisywał 1553 r. (P. 1396 k. 65). Zofia z Baranowskich M-a pozywała 1557 r. Annę z Baranowskich Gostyńską o wydzielenie jej macierzystych części w Zalesiu, Leszkowie i Ochli p. pyzdr. (P. 898 k. 1071; Py. 176 k. 393). Wojciech całe swe części w Małgowie, Wziąchowie i w pustce Lutkowach i Sobiesierniach 1560 r. dał wieczyście, "wiedziony miłością", Jakubowi Rokossowskiemu, podsędkowi ziemskiemu poznańskiemu, żonie swej zaś dał sumy w gotowiźnie i zapisach (P. 1396 k. 866). Nie żył juz 1562 r., kiedy Zofia z Baranowskich występowała jako wdowa (P. 904 k. 98). Rezydowała we Wziąchowie (Py 179 k. 561v). Swoja oprawę na Małgowie, Wziąchowie i pustce Sobiesiernie sprzedała wyderkafem 1564 r. za 500 grz. siostrzeńcowi Stanisławowi Przetockiemu, zachowując jej dożywotnie użytkowanie (P. 1397 k. 312), ale jeszcze t.r. skwitowała Rokossowskiego z tej oprawy (P. 906 k. 775), a 1566 r. otrzymała odeń dożywotnie użytkowanie wszystkich tych dóbr (P. 1397 k. 467v). Juz jednak 1567 r. Rokossowski swe części w tych wsiach sprzedał za 12.000 złp Stanisławowi Pogorzelskiemu Pasikoniowi (ib. k. 578). Zofia była 1568 r. jeszcze wdową (Py. 107 k. 110), ale juz 1570 r. jej drugim mężem był Jan Rajski (I. Kal. 36 s. 58, 686; Py. 108 k. 227).

2. Stanisław, syn Andrzeja i Zbyszewskiej, wspomniany 1541 r., pozywał 1553 r. wraz z bratem Wojciechem Jana Sędziwoja Czarnkowskiego (Kc. 113 s. 74), ale już t.r. skwitował go z 1.100 zł (Py. 174 k. 226). Od swych siostrzeńców, Jana Jedleckiego Mixti i Heleny z Jedleckich Gajewskiej, nabył ich część spadkową po Tomaszu Margońskim i 1561 r. ową część sprzedał za 1.000 zł Krzysztofowi Grzymułtowskiemu (P. 1397 k. 15). Umarł 1563 r., a spadek po nim, to znaczy części w dobrach Małgowo i Wziąchowo oraz w pustkach Lutkowach i Sobiesierniach, przypadł siostrze Zofii, żonie Jana Pogorzelskiego, i potomstwu zmarłej siostry Anny zamężnej Jedleckiej (Py. 179 k. 166; P. 1397 k. 224). Zofia Pogorzelska swoją część spadkową dała t.r. Janowi Chwałkowskiemu (ib.), a Jan Jedlecki część swoją sprzedał 1564 r. za 3.000 zł Janowi Pogorzelskiemu, mężowi swej ciotki Zofii M-ej (ib. k. 344v).

>Małgowscy z Małgowa w pow. pyzdrskim. Bracia: Dziersław, Heydan, Andral i Bronisz, dziedziczyli w Małgowie. Imiona Heydan i Andral zdawałyby się wskazywać na ich obce pochodzenie (skandynawskie?), gdyby jednak tak było, to Dziersław i Bronisz przemawialiby za aklimatyzacją w Polsce owych obcych przybyszów już może w poprzednim pokoleniu. Z tych braci, Dziersław występował jako współdziedzic w Małgowie 1417 r. (Py. k. 42v, 208v). Heydan jawi sie już 1403 r. (Py. 1 k. 58), a żył jeszcze 1445 r., kiedy od Mikołaja z Miłosławia kupował za 400 grz. połowy Bojenic i Babina w p. pyzdr. (P. 1379 k. 82) i t.r. na tych połowach zapisywał 8 grz. rocznego czynszu od sumy 100 grz. ks. janowi, altaryście kościoła miłosławskiego (P. 1379 k. 112v). Żoną Heydana była Anna z Zawidowic, która swoją część w Parzęczewie p. pyzdr., nabytą prawem bliższości od Jana z Łobza, sprzedała 1438 r. za 24 grz. Jakubowi z Noskowa (P. 1378 k. 35v II). Andral (Jandral) z Małgowa, 1417 r. dziedzic w Jankowicach, nabytych od Andrzeja i Wojciecha, braci przyrodnich, dziedziców z Trzebicka (Py. 3 k. 236v). Bronisz z Małgowa procesował się 1416 r. o wójtostwo w Jarocinie (ib. k. 166), a juz 1417 r. mowa o nim jako o nie zyjącym, zamordowanym (ib. k. 208v). Może synem Heydana był Tomasz (Tomisław), dziedzic w Babinie i Małgowie, o którym zob. Babińscy.

>Małgowscy różni. Jan M., 1530 r. stryj Agnieszki Goreckiej (żony Błażeja Westerskiego?) (P. 1393 k. 368v). Katarzyna z Małgowa, w latach 1618-1639 wdowa po Marcinie Karczewskim. Piotr, chrzestny 7 IV 1641 r. (LB Siemowo).

>Małkowscy. Mieli istnieć tego nazwiska Korabici z Małkowa w p. sieradzkim. Nie wiem których z tu wymienionych należałoby do nich zaliczyć.

Mikołaj z Małkowa, syn Macieja juz nie zyjącego 1464 r., mąz Małgorzaty, córki Jana Łaszewskiego, która 1462 r. połowe Bunina p. kal., to jest 12 łanów, sprzedała za 300 grz. Pawłowi, Maciejowi, Wojciechowi, Piotrowi i Jakubowi, braciom z Bunina (P. 1384 k. 103). T.r. Małgorzata "niegdy z Bunina" dostała zapis długu 26 grz. od ks. Jana z Oszczeklina (I. Kal. 1 k. 134v), a 1463 r. skwitowała go z 13 grz. (ib. k. 232v). Mikołaj M. od Pawła i Wojciecha braci z Bunina i od ich matki Jadwigi dostał 1464 r. zapis 33 i pół grz. (ib. k. 244v), żył zaś jeszcze 1468 r., kiedy Małgorzata skwitowała braci z Karsów i Bunina z należnych jej 300 grz. (ib. k. 433).

Andrzej M. był 1518 r. poręczycielem wobec Jana Dzierżanowskiego za jego syna Andrzeja, iż ten pokwituje ojca z części macierzystych w Małkowie i Uniesławiu (P. 866 k. 187v).

Mikołaj M. na połowie części Małego Małkowa p. sier. 1577 r. zapisał 700 zł posagu żonie Zofii Krowickiej, córce Tyburcego (R. Kal. 4 k. 407v) i t.r. spisywał z nią wzajemne dożywocie (ib. k. 439).

Piotr, 1599 r. mąż Urszuli z Czackich (Kośc. 279 k. 238). Anna (Ewa?), 1602 r. żona Jana Cieńskiego, wdowa 1616 r. Wojciech skwitował 1623 r. Barbarę z Szczawińskich Sokołowską, kasztelanową gostyńską (Kc. 19 k. 60v). Stanisław, mąż Grabowskiej, oboje juz nie żyli 1663 r. kiedy ich syn Jan spadek po rodzonym wuju ks. Wojciechu Grabowskim, sufraganie gniexnieńskim, cedował swemu szwagrowi Wojciechowi Żukowskiemu mężowie swej siostry Anny M-ej (P. 1073 k. 149v; G. 84 k. 135v). Żyła jeszcze ta Anna 1686, a może i 1696 r.

Anna i jej mąż Marcin Stawski, oboje już nie żyli 1677 r.

>Małochrzypscy, zob. Chrzypscy.

>Małoccy z Małocina w p. nakiel. Jan M. z Małocina 1432 r. (G. 4 k. 88v), obecny na sądach w Nakle 1433 r. (N. 143 k. 8v). Piotr z Małocina oprawił 1443 r. posag 80 grz. swej żonie Barbarze (ib. k. 30v). Był 1458 r. jednym z arbitrów przy zawieraniu ugody między pewnymi kmieciami ze Słupowa a Mikołajem z Sąsieczna (N. 144 s. 16). Piotr z Małocina, podsędek nakielski 1468 r. (N. 144 s. 44). Piotr M. ręczył 1469 r. za Jana, bratanka Wincentego Chrząstowskiego (ib. s. 125), zaś 1470 r. jako jeden z arbitrów godził owych Chrząstowskich, stryja i bratanka, z małzonkami Mienkowskimi (N. 145 s. 5). Barbara (Małowska), nie żyjąca już 1505 r., żona Dzietrzycha Drachowskiego.

Jarosław, mąż Katarzyny Zebrzydowskiej, córki Mikołaja i Elżbiety Zebrzydowskiej z Sitna, na połowie Małocina, na całym tamtejszym folwarku i na 3 pustych łanach oprawił 1478 r. tej żonie posag 100 kop groszy (N. 144 s. 201). Dostała ona t.r. od matki zapis 60 kop gr. (60 zł węg.) tytułem posagu i skwitowała rodziców (ib. s. 219, 221). Jarosław od swej teściowej otrzymał 1480 r. zapis 60 grz. długu (ib. s. 233) i t.r. zrezygnowała mu ona za 24 grz. 9 łanów we wsi Mysławy p. nakiel. (ib. s. 255). Od teścia nabył wyderkafem 1481 r. za 60 grz. w Sitnie 3 łany osiadłe i 6 pustych (ib. s. 282). Kwitował 1490 r. Mikołaja Ostrowskiego z 10 zł węg., za które wziął był zastawem kmienia i połowę jeziora w Ostrowie (N. 146 s. 69). Od Mikołaja Bożejewskiego kupił za 70 grz. monety pruskiej 1498 r. jego czwartą część w Kossowie p. nakiel. (ib. s. 204, 205). Skwitowany 1508 r. przez córkę Małgorzatę zamężną Domasławską z majątku rodzicielskiego w Małocinie (ib. s. 451). Umarł między r. 1510 a 1516 (ib. s. 481, 213 k. 26). Owdowiała Anna kupiła 1517 r. za 30 grz. od rodzeństwa, Wojciecha Wituńskiego i Jadwigi Skickiej, żony opatrzn. Jana Szlisza (Śslisza?), mieszczanina z Łobżenicy, ich czwartą częśc w Kossowie (N. 213 s. 32v). Z córek Jarosława, Barbara byla 1500 r. żoną Stanisława Jezierskiego z Jeziorek w p. kcyń. Małgorzata, 1508 r. za Janem Grabowskim. Elżbieta, 1536 r. żona Wojciecha Żakowskiego Strugały, posesora wójtostwa we wsi królewskiej Sokolniki w p. kcyń., już nie żyjąca 1536 r. Może ta sama Elżbieta, o której było wyżej, to 1550 r. żona Andrzeja Kroczyńskiego? Chyba również córką Jarosława była Jadwiga, 1520 r. żona Jana Jezierskiego z Jeziorek. Synowie Jarosława to zapewne Jan i Piotr.

1. Jan, zapewne syn Jarosława i Zebrzydowskiej, na połowie swych części w Małocinie oprawił 1528 r. posag 120 zł żonie Katarzynie Przysieckiej (Przesieckiej), córce Stanisława (N. 213 k. 84v). T.r. od Jana Podolskiego nabył wyderkafem łan osiadły w Podolinie p. kcyń. (G. 335a k. 112). Nie żył już 1539 r., kiedy to Katarzyna, już 2-o v. żona Jakuba Humięckiego (Humieńskiego) na swej oprawie na Małocinie dała zapis 120 zł temu drugiemu mężowi (N. 213 k. 74). Żyli jeszcze oboje 1556 r. (ib. k. 190). Syn Krzysztof.

Krzysztof, syn Jana i Przysieckiej, dał 1556 r. swe części za 200 zł w dożywotni wyderkaf ojczymowi i matce, z tym, że po ich śmierci sumę tę odziedziczą ich córki, Anna i Małgorzata, przyrodnie siostry Krzysztofa (ib.). Na połowie swej części Małocina i na połowie pustki Kossowo oprawił 1557 r. żonie Zofii Samostrzelskiej, córce Macieja, 600 zł posagu (ib. k. 197), a 1566 r. na tych samych dobrach oprawił jej posag 1.000 zł (N. 215 k. 56). Umarła ona między r. 1588 a 1593 (N. 56 k. 368; Kc. 121 k. 290v). Krzysztof swe części w Kossowie i dwa łany osiadłe w Małocinie za 2.000 zł sprzedał wyderkafem zięciowi Piotrowi Bzowskiemu (N. 219 k. 64v, 66). Całe Małocino wraz z dworem i części w Kossowie, z wyjątkiem 6 pustych łanów w Małocinie i dwóch w Kossowie, trzymanych przez Bzowskich, dał 1593 r. wieczyście synom swym Prokopowi i Bartłomiejowi (N. 219 k. 112). Umarł 1595 r. lub 1596 (N. 162 k. 277v, 638). Synowie: Maciej, Jan, Prokop, Bartłomiej. Spośród córek, Anna, w latach 1592-1598 żona Piotra Bzowskiego, nie żyła już 1609 r. Katarzyna, niezamężna w latach 1593-1598 (Kc. 121 k. 290v; N. 219 k. 307v), 1604 r. żona Jana Budzińskiego, zaś 2-o v. 1608 r. żona Wawrzyńca Zdzochowskiego. Z synow, Maciej i Jan, dziedzice w Małocinie 1584 r. (N. 56 k. 187). Maciej żył jeszcze 1585 r. (ib. k. 218v, 248). Jan, bezpotomny, już nie żył 1594 r. (N. 162 k. 56v).

1) Prokop, syn Krzysztofa i Samostrzelskiej, wspomniany 1585 r. (N. 156 k. 238v), otrzymał 1592 r. od ojca wyderkafem za 200 zł dwa łany puste w Małocinie (N. 219 k. 66v). Części w owej wsi, jak również w Kossowie, wespół z bratem Bartłomiejem dostał 1593 r. od ojca wiecznością. Była już o tym mowa. Swoją częśc młyna wodnego w Małocinie i tamtejszą karczmę, położoną przy drodze do Dębna, z placem i ogrodem sprzedał 1595 r. trzyletnim wyderkafem za 229 zł Piotrowi Bzowskiemu (N. 219 k. 184). Wedle podziału przeprowadzonego 1595 r. z bratem Bartłomiejem, winien był wypłacić siostrze Katarzynie 15 zł (N. 162 k. 248v). Wraz z tym bratem skwitowany 1596 r. przez szwagra Bzowskiego z 2.000 zł (ib. k. 368). T.r. swoją część w Małocinie, otrzymaną z działów z bratem, wraz z częścią młyna wodnego tamże, sprzedał za 600 zł wyderkafem trzyletnim Maciejowi Obodowskiemu (N. 219 k. 214), a części w Kossowie t.r. za 1.000 zł sprzedał w taki sam sposób bratu Bartłomiejowi (ib. k. 232v). Skwitowany 1597 r. przez Obodowskiego z sumy 600 zł wyderkafowej na Małocinie (N. 163 k. 139), t.r. części w tejże wsi ponownie sprzedał mu wyderkafem na dwa lata za 1.000 zł (N. 219 k. 268v). Ponieważ brat Bartłomiej wykupił był od Obodowskiego wyderkaf części Małocina, Prokop 1598 r. tę część sprzedał temu bratu na rok wyderkafem za 1.500 zł (N. 219 k. 299). Obaj bracia części Kossowa t.r. za 1.600 zł Stanisławowi Kostce, podskarbiemu ziem pruskich (N. 219 k. 297v), ale już t.r. pozywali Kostkę, dziedzica Kossowa (N. 123 k. 264). Prokop swą połowę Małocina sprzedał 1599 r. za 6.000 zł Franciszkowi Trebnicowi (N. 219 k. 386), ale ją od niego t.r. za taką samą sumę odkupił z powrotem (ib. k. 418). Ostatecznie dwa puste łany w Małocinie 1602 r. dał wieczyście podskarbiemu Kostce, a kiedy ten t.r. zmarł, całą swoją połowę tej wsi rezygnował jego synom, Krzysztofowi i Jezremu Kostkom (N. 165 k. 14, 48v).

2) Bartłomiej, syn Krzysztofa i Samostrzelskiej, współspadkobierca Michała Rzęszkowskiego, pozywany 1593 r. wespół z rodzeństwem Obodowskimi (Kc. 121 k. 290v). Współspadkobierca brata Jana 1594 r. (N. 162 k. 56v). Swoje części Małocina oraz połowę łana pustego, tak zwaną Cebuliną Włókę w tejże wsi sprzedał wyderkafem 1595 r. za 1.100 zł szwagrowi Bzowskiemu (N. 219 k. 177v). W rezultacie dokonanego t.r. podziału Małocina z bratem Prokopem, siostrze Katarzynie winien był 15 zł (N. 162 k. 249). Części ojczyste w Małocinie 1596 r. sprzedał wyderkafem na trzy lata za 3.436 zł Maciejowi Obodowskiemu (N. 219 k. 234). Kwitował 1598 r. Prokopa z 1.000 zł, za które miał od niego trzyletni wyderkaf części Kossowa (N. 163 k. 292). Ożenił się 1600 r. z Barbarą Niemieczkowską, córką Bartłomieja, i na krótko przed ślubem, 26 VI, od jej brata Stanisława dostał zapis długu 500 złp gotowizną i 200 złp w wyprawie, jako posag za nią (P. 970 k. 707v). T.r. na połowie części swych w Małocinie zapisał jej 700 złp wiana (P. 1403 k. 650). Dożywocie wzajemne spisywał z nią 1601 r. (P. 1404 k. 319). T.r. całe swe części w Małocinie sprzedał za 5.000 zl Maciejowi Obodowskiemu (ib. k. 318v). Od szwagra Stanisława Niemieczkowskiego 1603 r. nabył na trzyletni wyderkaf za 2200 złp części wsi Wielżyno p. pozn. (ib. k. 1043). Żonie oprawił 1605 r. posag w wysokości 2.000 złp (P. 1405 k. 257v). Jako współspadkobierca wuja Prokopa Samostrzelskiego, części w Samostrzelu p. nakiel. sprzedal 1608 r. za 1.863 złp Stanisławowi Orzelskiemu (P. 1406 k. 805v). Od Tomasza Rosnowskiego cz. Grodzickiego kupił 1610 r. za 4.200 złp części w Grodziszczku p. pozn. (P. 1407 k. 206v) i t.r. oboje z żoną owe części sprzedali wyderkafem za 1.700 złp temuż Rosnowskiemu (ib. k. 305). Małżonkowie t.r. ponownie spisywali dożywocie (ib. k. 307). Bartłomiej części Grodziszczka 1611 r. odprzedał z powrotem Rosnowskiemu za 4.200 złp (ib. k. 429v). Zapis dożywocia wzajemnego z żoną ponowiony został 1611 r. (ib. k. 645v). T.r. od Piotra Budziszewskiego nabył wyderkafem za 2.500 złp połowę Budziszewa (ib. k. 636v). Umarł między r. 1612 a 1617 (P. 988 k. 1128; G. 74 k. 209). Wdowa w imieniu własnym i swych dzieci części Strzelewa p. bydg. wydzierżawiła 1618 r. małżonkom Kraszewskim (N. 171 k. 231). To Strzelewo było dziedzictwem po jej rodzonym wuju Prokopie Samostrzelskim. Swoje części w tej wsi sprzedała 1620 r. za 1.000 złp Jerzemu Bieganowskiemu i jego żonie Zofii z Bzowskich, siostrzenicy swego męża (P. 1412 k. 166v). Córka Zofia zamężna Zapadzka kwitowała ją 1626 r. z 300 zł na poczet dóbr rodzicielskich (P. 1017 k. 283). Zapewne już nie żyła 1641 r. (P. 1043 k. 724v). Z synów, Stefan był 1618 r. franciszkaninem w Gnieźnie (N. 171 k. 231), o Stanisławie niżej. Spośród córek, Zofia, wspomniana 1618 r. (ib.), w latach 1624-1630 żona Jana Zapadzkiego cz. Grodowskiego, wdowa 1640 r., wyszła 2-o v. 1643 r. za Wojciecha Czaplickiego. Anna, niezamężna, wspomniana 1618 r. (ib.), żyła jeszcze 1641 r. (P. 1943 k. 724v).

Stanisław, syn Bartłomieja i Niemieczkowskiej, wspomniany 1618 r. (N. 171 k. 231). Wespół z innymi spadkobiercami Prokopa Samostrzelskiego pozywał 1631 r. Jakuba Ostromęckiego (N. 166 k. 38). Wraz z siostrą jako jedyni(!) spadkobiercy ojca, kwitowali 1641 r. Jana Szołdrskiego, kasztelana biechowskiego, z 400 złp długu zapisanego przezeń ich matce (P. 1043 k. 724v). Stanisław kupił 1643 r. części w Witakowicach, najpierw za 3.000 złp od Doroty Łagiewnickiej, wdowy po Janie Otuskim, i od jej córek (P. 1421 k. 97v), potem za 200 zł od Zofii Małachowskiej, żony Macieja Piątkowskiego (ib. k. 400), wreszcie za 200 zł od Łukasza i Jana Boruckich (P. 169 k. 75). Zaślubił 1641 r., krótko po 21 VI, Bogumiłę Gostyńską, córkę Zygmunta i Anny z Niegolewskich (P. 1043 k. 339v, 568). Już nie żył 1647 r., kiedy wdowę oraz dzieci, Łukasza, Wojciecha i Zofię, pozywała Anna z Otuskich, żona Wespezjana Ggrabowskiego (P. 172 k. 281v) o zapis 300 zł, który ta Anna uzyskała od zmarłego Stanisława M-go. Bogumiła 1649 r. wyszła 2-o v. za Stanisława Gogolińskiego (G. 82 k. 127; P. 1424 k. 667v). Oboje Gogolińscy żyli jeszcze 1658 r., kiedy Mikołajowi Skoroszewskiemu wydzierżawili na 3 lata pod zakładem 500 złp Witakowice p. gnieźn. (G. 82 k. 1395). Będąc już wdową i po tym drugim mężu, kasowała 1663 r. otrzymane od niego dożywocie (P. 1073 k. 97v). O synach Łukaszu i Wojciechu niżej, o córce Zofii prócz wzmianki z r. 1647 brak mi innych wiadomości.

(1) Łukasz, syn Stanisława i Gostyńskiej, wspomniany 1647 r. i 1654 (G. 82 k. 993v). Dziedzic Witakowic, sprzedał te dobra 1686 r. za 2.900 zł Piotrowi Piaseckiemu (P. 1112 VIII k. 45v, IX k. 15v). Od Anny z Janowskich Racięskiej dostał 1687 r. zapis długu 1.500 złp (G. 88 k. 165).

(2) Wojciech, syn Stanisława i Gostyńskiej, wspominany 1647 r. i 1654, pozywał 1661 r. Ludwika Tworzyjańskiego o to, iż w Prusinowie, kędy przejeżdżał wracając z Koźmina od ks. Franciszka Mielżyńskiego, kanonika poznańskiego, do Witakowic, do swej matki, zelżył go i kazał obatożyć (P. 186 k. 47v).

2. Piotr, zapewne syn Jarosława i Zebrzydowskiej, na połowie swoich części w Małocinie i Kossowie p. nakiel. oraz na połowie wsi Mrowiniec p. kcyn. oprawił 9 I 1531 r., na krótko przed ślubem, posag 100 kop gr. swej narzeczonej Annie Spławskiej, córce Jakuba, podsędka ziemskiego kaliskiego. Wieś Mrowiniec otrzymał wtedy od przyszłego teścia wyderkafem w sumie 100 kop gr. posagu (P. 1393 k. 388v). Zob. tablicę.

@tabela: Małoccy

Sebastian, 1618 r. mąz Doroty z Krusińskich (N. 62 k. 120), która była juz wdową, kiedy 1626 r. Jakub Kluczewski zobowiązał się sprzedać jej wyderkafem za 120 zł pusty łan "Kaczkowski" (Kc. 19 k. 762v). Ich to zapewne córka była Elżbieta M-a, wdowa po Wojciechu Boryszewskim i po Macieju Szeklewskim, która 1665 r. kwitowała synów i córki Wojciecha Krusińskiego i Katarzyny z Kluczewskich, z 700 zł zapisanych sposobem długu na Gorzewie przez zmarłego Jakuba Kluczewskiego (N. 184 k. 47v).

>Małoklęscy, Małoklęccy h. Jastrzębiec, wyszli ze wsi Małoklęski, dawniej Małoklęki w p. zakroczym. Jakub Sobierajowicz M., juz nie żyjący 1574 r., kiedy jego syn Jan, mający rok 18-y, części swe we wsi Małoklęcki(!) w p. zakrocz. wydzierżawił na sześc lat za 5 grz. Andrzejowi Żołędowskiemu (G. 52 k. 274).

Maciej M., nie żyjący już 1610 r., ojciec Marcina, któremu 1609 r. zapisali dług 350 zł małżonkowie Ostrowscy (W. 24 k. 700v). Ten Marcin, dziedzic części w Małoklękach, zapisywał 1610 r. dług 128 zł opatrzn. Stanisławowi Dryjczowi(?) z Płocka (N. 167 k. 644v). Od Stanisława Potulickiego, podkomorzego poznańskiego, nabyl 1615 r. za 600 złp wyderkafem część "Słupską" w Kleszczynie p. nakiel. (P. 1409 k. 531). Od Sędziwoja Chrząstowskiego, pisarza grodzkiego nakielskiego, dostał 1618 r. cesję sumy 3.000 zł, za które Andrzej i Małgorzata z Choińskich małzonkowie Młotkowscy sprzedali wyderkafem kmiecia w Grabionie (N. 171 k. 122). Skwitował 1623 r. z sum Jana Potulickiego, syna zmarłego juz podkomorzego poznańskiego (N. 173 k. 232v). Od Stanisława Smoguleckiego kupił 1625 r. za 1.000 złp połowę wsi Byszkowy (Byszki) p. nakiel. (N. 222 k. 623). Od Piotra Zakrzewskiego, sędziego grodzkiego nakielskiego, kupił 1628 r. za 6.200 zł połowę Liszkowa p. nakiel. (N. 223 k. 809v) i 1629 r. od tegoż sędziego za taką samą sumę połowę Liszkowa nabył wyderkafem(!) (ib. k. 833). Od Stanisława Kossowskiego kupił 1630 r. za 10.200 zł jego części w połowach wsi Zalesie i pustki Zawada p. nakiel. (ib. k. 846v). Swoje prawa do karczmy we wsi królewskiej Lubianki, posiadanej na mocy przywileju z 20 III 1631 r., cedował 1632 r. mieszczaninowi Danielowi Klawiterowi (W. 28 k. 277v). Części w Zalesiu i Zawadzie wraz z czwartą częścia młyna w Pamiętowie p. nakiel. sprzedał 1638 r. za 9.500 złp Janowi Heidenstainowi (N. 219 k. 488v). Tego Jana, syna Rajnolda, sekretarza królewskiego, skwitował t.r. z 500 zł wedle tego kontraktu (N. 178 k. 253v). Umarł między r. 1639 a 1647 (N. 178 k. 272; Kc. 129 k. 291). Jego żoną była Anna Młotkowska, córka Jana, której 1619 r. oprawił posag 1.000 zł (N. 222 k. 261v). Kwitowała ona t.r. swego brata Adama z prowizji, którą ów brat zapisał jej po śmierci jej matki Zofii Młotkowskiej (N. 171 k. 433). Ponowną oprawę posagu otrzymała od męża 1621 r., teraz na sumę 1.200 zł (N. 222 k. 345), co zostało powtórzone 1626 r. (W. 34 k. 358). Syn Jan.

Jan (Jan Marcin), syn Marcina i Młotkowskiej, otrzymał 1647 r. zobowiązanie od Piotra Potulickiego, kasztelanica santockiego (Kc. 129 k. 291). Spisywał 1649 r. w Żurawiu, których to dóbr był w latach 1649-1651 dzierżawcą, testament (Kc. 129 k. 505). Od Zofianny z Lubieńca Niemojewskiej, wdowy po Jakubie Smoguleckim, staroście nakielskim, wydzierżawił wespół z żoną 1652 r. pod zakładem 9.000 zł wieś Jeziorki (N. 227 k. 2). Już nie żył 1658 r. (ib. k. 339). Jego żoną była 1649 r. Marianna Będzyńska, córka Jana i Anny Zachiaraszówny(!), 2-o v. żony Stanisława Jeżewskiego (Kc. 129 k. 505; P. 1106 VI k. 41), z którą t.r. spisywał wzajemne dożywocie (P. 1424 k. 649). Wdowa żyła jeszcze 1664 r. (Kc. 130 k. 378v), nie żyła już 1672 r. (N. 185 k. 190). Ich dzieci: Andrzej, Wojciech, Jan i Zofia. Ta Zofia, ur. w Żurawiu, ochrzcz. 14 V 1651 r. (LB Kcynia), jeszcze niezamężna 1664 r. (Kc. 130 k. 378v), w latach 1672-1683 żona Jana Wróblewskiego, wdowa 1694 r.

1. Andrzej, syn Jana i Będzyńskiej, ur. w Żurawiu, ochrzcz. 28 XI 1649 r. (LB Kcynia), otrzymał 1658 r. dla siebie i swego rodzeństwa zapis 600 zł od Wojciecha Jeżewskiego (N. 227 k. 339). Żył jeszcze 1664 r. (Kc. 130 k. 378v), a chyba już nie żył 1672 r., brak bowiem wzmianki o nim w rodzinnych transakcjach pochodzących z tego roku.

2. Wojciech, syn Jana i Będzyńskiej, wspomniany 1658 r. (N. 227 k. 339), umarł między r. 1672 a 1678 (N. 185 k. 188v, 764).

3. Jan, syn Jana i Będzyńskiej, wspomniany 1658 r. (N. 227 k. 339), jeszcze nieletni 1672 r. (N. 185 k. 178v). Kwitowal 1678 r. Samsona Powalskiego i jego żonę Katarzynę z Jeżewskich, swoją ciotkę, z protestacji zaniesionej do grobu bydgoskiego przez niego, jego zmarłego brata Wojciecha i siostrę Zofię Wróblewską, dotyczącą doznanych przez nich krzywd jak i wysuwanych pretensji (N. 185 k. 764). Współspadkobierca zmarłego bezdzietnie wuja, Mikołaja Będzyńskiego, kwitował 1683 r. z 800 złp Katarzynę z Tuczyńskich Tolibowską, kasztelanową kamieńską (Kośc. 306 k. 228).

Bratem stryjeczno-rodzonym Jana, syna Marcina, o ktorym wyżej, nazwany Stanisław, już nie żyjący 1652 r., którego jedyną spadkobierczynią była córka Ewa, wtedy niezamężna (Kc. 180 k. 43). Zapewne identyczny z tym Stanisławem Stanisław, mąz Małgorzaty Choińskiej cz. Wilamowskiej, córki Jana, wdowy 1-o v. Andrzeju Młotkowskim, która 1629 r. skwitowała Marcina Małoklęskiego z ruchomości domowych pozostałych po pierwszym męzu (N. 176 k. 404). Zob. tablicę.

@tablica: Małoklęscy h. Jastrzębiec

Marianna była żoną Adama Wojnowskiego z p. zakroczym., nie żyjącego już 1649 r. Ich syna Macieja wychowywał wuj ks. Piotr. M., kanonik gnieźnieński (G. 337 k. 705). Czy jednak ów kanonik był rodzonym bratem Marianny? Wiemy tyle, iż był synem Andrzeja h. Jastrzębiec i Anny z Wilamowskich h. Kościesza, a jego babką ze strony ojca była Marianna z Żołędowskich h. Rawicz. Kanonik łowicki, potem 1636 r. kanonik katedralny gnieźnieński, zmarł w Łowiczu 29 VI 1644 r. mając lat 53, pochowany w tamtejszej kolegiacie (Korytkowski).

>Małołęccy, Małołęscy, zob. Górscy, Strzeleccy, Żytowieccy

>Małosoboccy, zob. Soboccy

>Małowiejscy, Małowiescy h. Rola z Małejwsi (Małowsi) p. nakiel., byli odgałęzieniem Siernickich i stąd pisali się niekiedy M-imi z Siernik. Jan, dziedzic w Małejwsi, mąż zrazu Małgorzaty Ślesińskiej, a 2-o v. Katarzyny Tupadlskiej, dostał 1526 r. od jej ojca w posagu za żoną zapis długu 100 zł (Kc. 2 k. 118v). Tej Katarzynie sprzedał wyderkafem 1528 r. za 150 zł tę polowę Małejwsi, która była wolna od oprawy Ślesińskiej (G. 335a k. 115). Oprawę 150 zł posagu zapisał jej 1530 r. na czwartej części swej połowy w Małejwsi, inną zaś czwartą część tamże sprzedał wyderkafem swym synom i córce, to znaczy Wojciechowi, Erazmowi, Stanisławowi, Maciejowi i Annie Siernickim (N. 213 k. 98). Było to niewątpliwie jego potomstwo z pierwszego małżeństwa. O nich zob. Sierniccy. Łan roli osiadłej w Małejwsi sprzedał wyderkafem 1532 r. za 20 zł Jakubowi Bilamowskiemu (G. 335a k. 157v), 1540 r. dwa łany tamże za 130 zł Mikołajowi Orzelskiemu (N. 213 k. 79) i znów temuż Orzelskiemu 1546 r. za 100 zł trzyłany (ib. k. 114). Umarł między r. 1552 a 1556 (G. 335a k. 378; N. 213 k. 188). Jego żona, Katarzyna Tupadlska, zaspokojona przez brata Wojciecha z posagu, skwitowała 1541 r. tego brata ze spadku po rodzicach w Tupadłach p. kcyń. (Kc. 10 k. 180v), ale z reszty posagu, to jest z 11 zł, kwitowała brata dopiero 1543 r. (ib. k. 244). Z mężem spisywała 1552 r. wzajemne dożywocie (G. 335a k. 378). Synowie Jana i Katarzyny: Stanisław, Maciej, Mikołaj, Benedykt i Piotr. Spośrod córek ich, Anna wyszła 1540 r. za Jana Konarskiego, po którym wdową była 1567 r. Poszła po raz drugi za sław. Jakuba Konwisarska (Konwisarczyka), mieszczanina łobżenickiego, i 1575 r. kwitowała brata Mikołaja z majątku rodzicielskiego w Nowejwsi (N. 157 k. 9v), ale jeszcze 1576 r. uczciwy Jakub Konwisarczyk w imieniu własnym i żony wzywał tego szwagra do uiszczenia się ze 110 zł (ib. k. 225). Oboje 1580 r. skwitowali Mikołaja z 50 zł (N. 158 k. 156). Barbara była 1544 r. niezamężną (Kc. 10 k. 276). Agnieszka, 1571 r. żona Wojciecha Myśleckiego, wdowa 1586 r. Wreszcie Zofia, 1575 r. żona Macieja Kołaczkowskiego.

1. Stanisław, syn Jana i Tupadlskiej, otrzymał 1548 r. od ojca zobowiązanie wyderkafowej sprzedaży za 250 złp czterech łanów osiadłych i dwoch pustych, folwarku i jeziora "Czarnego" w Małejwsi (G. 34 k. 50). Swoją część w Małejwsi 1564 r. sprzedał za 1000 zł bratu Mikołajowi (N. 215 k. 25v). Umarł w r. 1575 lub 1576 (N. 157 k. 93v, 291v). Jego żoną była 1548 r. Lukrecja Kozarzewska, wdowa 1-o v. po Macieju Radeckim, która wtedy kwitowała z 315 zł Jana Czarnotulskiego (G. 34 k. 37). Od męża 1556 r. otrzymała oprawę 314 zł posagu na sumie wyderkafowej na Małejwsi, zapisanej mu tam przez ojca (N. 213 k. 188). Sprzedała swoje części w obu Kozarzewach p. kon. 1656 r. za 3.000 zł Janowi Irzykowskiemu (N. 215 k. 27). Skwitowała 1571 r. szwagra Mikołaja M-go z 314 zł (N. 156 k. 428v) i znów 1576 r., będąc już wdową, z 300 zł (N. 157 k. 291v). Miała dany przez niego 1574 r. dla jej dzieci zapis 300 zł długu, a 1584 r. skwitowała go z 48 zł, co stanowiło podwójny czynsz roczny od tej sumy (N. 161 k. 271v). O tych dzieciach potem głucho, snać pomarły młodo.

2. Maciej, syn Jana i Tupadlskiej, obok braci wspomniany 1557 r. (P. 898 k. 60v). Swoją część w Małejwsi sprzedał 1564 r. za 50(?) zł bratu Mikołajowi (N. 215 k. 25v). Od braci Izdbieńskich z Ruśca dostał 1571 r. zapis 32 grz. długu (Kc. 117 k. 813). Nie żył już 1577 r., kiedy synowie jego, Jakub, Marcin i Jan, pozywali Michała Izdbieńskiego (N. 157 k. 657v). Z nieznanej mi żony (czy też żon?) rodzili się powyżsi synowie. A były i córki, z których Anna, w latacg 1595-1597 żona Wojciecha Turskiego, Katarzyna, 1596 r. za Janem Wodeckim. Spośród synów, o Jakubie nie wiem nic więcej. Jan, nieletni 1583 r. (Kc. 24 k. 378), w latach 1594-1596 zakonnik (N. 162 k. 149, 219 k. 225v), nie wiem jednak gdzie i jakiej reguły.

Marcin, syn Macieja, jeszcze nieletni w latach 1582-1583, a w jego imieniu działał wtedy opiekun, stryj Mikołaj M. (N. 160 k. 51v; Kc. 24 k. 378). Wspólnie z bratem Janem procesował 1583 r. Jana i Stanisława Izdbieńskich (N. 56 k. 125v). W imieniu własnym i brata całe ich części ojczyste w Małejwsi i Mikołajewie p. nakiel. 1594 r. zobowiązał się sprzedać Annie Knutównie, wdowie po Piotrze M-im, bracie ich stryjecznym (N. 162 k. 149). Tej Annie, już wtedy 2-o v. Łodzińskiej, prolongował 1595 r. termin uiszczenia się z 700 zł (ib. k. 305). Od swego szwagra Wojciecha Turskiego uzyskał 1596 r. zobowiązanie, iż stawi swą żonę a siostrę Marcina, Annę, dla skwitowania z jej dóbr rodzicielskich (ib. k. 532v), a jednocześnie takie same zobowiązanie dał mu wtedy inny szwagier, Jan Wodecki, względem siostry Katarzyny M-ej (ib. k. 533). Anna z Knutów Łodzińska skwitowała Marcina 1596 r. z zobowiązania danego jej 1594 r. (ib. k. 567) i teraz ten Marcin części swoje i brata Jana w Małejwsi i Mikołajewie sprzedał za 2.000 zł Janowi Orzelskiemu, staroście kościańskiemu (N. 219 k. 225v). Od Piotra Staręskiego, swego brata stryjecznego(!), Marcin nabył wyderkafem 1601 r. na trzy lata za 700 złp części w Damasławku p. kcyń. (P. 1404 k. 314v). Od Katarzyny z Rokossowskich 1-o v. Włostowskiej, 2-o v. Mielżyńskiej, w 1606 r. wziął zastawem jej oprawną po pierwszym mężu wieś Gorzeń p. bydg., a 1609 r. cedował ów zastaw jej obecnemu mężowi, Mikołajowi Mielżyńskiemu, stolnikowi kaliskiemu (N. 167 k. 280v). Skwitowany 1611 r. przez Janusza Witosławskiego z 7.500 zł z dzierżawy wsi Witrogoszcz i Izdebki p. nakiel. (N. 167 k. 801v). Od Adama Mierzewskiego w r. 1612 kupił wyderkafem za 3.000 zł Jankowo Małe w p. gnieźnieńskim (G. 71 k. 379). Od Macieja Węgierskiego 1614 r. nabył wyderkafem za 3.000 złp miasto Rogowo oraz wsie Rogówko i Szkułki p. gnieźn. (P. 1409 k. 90). T.r. skwitował Adama Mierzewskiego z 3.000 zł, za którą to sumę trzymał od niego wyderkafem Jankowo Wielkie p. gnieźn. (P. 992 k. 335v). Od Mikołaja Lubomęskiego 1620 r. kupił wyderkafem za 3.500 złp wsie Izdebno i Przytułki oraz połowę Szyszłowa p. gnieźn. (P. 1411 k. 111). Umarł między r. 1631 a 1636 (G. 79 k. 367v; P. 1033 k. 209). Ożenił się 1604 r. z Jadwigą Rogowską, córką Jana, i krótko przed ślubem, 22 V, od przyszłego teścia dostał zapis 1200 złp jako posag jej (Kc. 24 k. 448v). Oprawił tej żonie 1605 r. posagu 1.000 złp (G. 337 k. 261), a wzajemne dożywocie spisywali oboje 1620 r. (P. 1412 k. 110v). Żyła ona jeszcze 1641 r. (P. 1043 k. 411). Ich syn Stanisław. Córki, Ewa i Marianna, którym ojciec 1630 r. zapisał każdej posagu po 1.000 złp gotowizną i po 200 złp w wyprawie (G. 79 k. 285). Zofia była 1637 r. żoną Andrzeja Tańskiego. Z owym Tańskim jej ojciec zawierał kontrakt 1631 r. (G. 79 k. 367v), może więc już wtedy byli małżeństwem? Będąc wdową, żyła jeszcze 1649 r. Marianna, w latach 1638-1639 żona Aleksandra Głębockiego.

Stanisław, syn Marcina i Rogowskiej, występował wraz z matką w 1636 r., kwitując Jana Modliboga, łowczyca inowrocławskiego (P. 1033 k. 209). Skwitowany 1638 r. przez siostre Głębocką z 1.200 złp posagu zapisanego jej przez ojca (G. 80 k. 425). Żyła jeszcze 20 VIII 1647 r. (LB Tarnowo k. Łegowa).

3. Mikołaj, syn Jana i Tupadlskiej, wspomniany 1557 r. (P. 898 k. 60v), otrzymał 1559 r. od brata Piotra zobowiązanie sprzedaży za sumę 1.000 zł części Majejwsi, należne mu z działów braterskich (P. 900 k. 495v), a 1561 r. za takąż sumę kupił od brata Benedykta jego część (N. 215 k. 45v). Cztery łany w Małejwsi, w tym jeden łan osiadły, 1567 r. sprzedał wyderkafem na sześc lat za 500 zł Stanisławowi Wituńskiemu, mieszczaninowi łobżenickiemu (N. 215 k. 76), a 1570 r. skwitowany przezeń z tej sumy (N. 156 k. 177). Szwagrowi Myśleckiemu sprzedał wyderkafem 1571 r. za 1.000 zł na dziesięc lat pięć łanów w Małejwsi, w czym jeden osiadły (N. 156 k. 344v, 215 k. 145). Skwitowany 1575 r. z majątku rodzicielskiego przez siostrę Zofię zamęzną Kołaczkowską (N. 157 k. 92v). Występował w latach 1582-1583 jako opiekun bratanków po bracie Macieju, w imieniu których wiódł proces z braćmi z Ruśca Izdbieńskiego (N. 160 k. 51v; Kc. 24 k. 378, 26 k. 379v). Części w Małejwsi, zarówno swoje jak i kupione od swoich braci, Stanisława, Benedykta, Piotra i Macieja, dał 1590 r. synowi Piotrowi (N. 219 k. 1) i powtórzył tę wieczystą donację 1591 r. (ib. k. 51v). Umarł chyba wkrotce potem. Jego żoną była 1560 r. Zofia Iłowiecka, wdowa 1-o v. po Stanisławie Łosińskim. Swą oprawę 400 zł posagu na Łosińcu p. gnieźn. sprzedała wtedy za 600(!) zł Krzysztofowi Grzymułtowskiemu (P. 1396 k. 864v), nabywcy Łosińca od bratanków i spadkobierców jej pierwszego męża (P. 1397 k. 697, 1398 k. 115; N. 215 k. 88v). Mikołaj na połowie Małejwsi oprawił 1562 r. posag 700 zł (N. 215 k. 7). Tę żonę ustanowił 1575 r. opiekunką ich dzieci do czasu aż syn młodszy Piotr osiągnąłby 24 lata. Przydał jej na współopiekunów Mikołaja, Macieja, Świętosława i Jana, braci Orzelskich (suis dominis et amicis observandissimis) (N. 215 k. 185v). Nie żyła już 1589 r. (I. R. Kon. 23 k. 379). Spośród dzieci Mikołaja i Iłowieckiej znamy jedynie Piotra, inne więc niewątpliwie pomarły w wieku dziecięcym.

Piotr, syn Mikołaja i Iłowieckiej, występował 1585 r., mając już chyba lata (N. 56 k. 236v). Od owdowiałej ciotki Agnieszki z M-ch Myśleckiej dostał 1586 r. cesję jej oprawy na częściach Małejwsi (N. 215 k. 401). współspadkobierca rodzonego wuja Cypriana Iłowieckiego 1589 r. (I. R. Kon. 23 k. 379), w imieniu własnym i innych spadkobierców kwitował 1591 r. Piotra radeckiego (P. 955 k. 281v). T.r. w ziemstwie człuchowskim na polowie swoich dóbr w Małowsi oprawił 2.000 zł posagu żonie Annie Knutównie (N. 219 k. 29), córce Anzelma Knuta z Giemeł (Giemłów) z p. człuchowskiego. Tej żonie sprzedał 1592 r. za sumę 10.000 zł całą Małowieś i pustkę Mikołajewo (ib. k. 87). Nie żył już 1594 r., kiedy wdowa kupowała za 200 zł od Macieja Siedleckiego czwartą częśc młyna wodnego w Małowsi (ib. k. 168). Wyszła 2-o v. 1595

@tablica: Małowiejscy

za Krzysztofa Łodzińskiego (N. 162 k. 218, 305), a 1596 r. dobra Maławieś i pustkę Mikołajewo oraz tę czwartą część młyna wodnego sprzedała za łączna sumę 10.200 zł Janowi Orzelskiemu, staroście kościańskiemu (N. 219 k. 226v, 227) i t.r. skasowała na rzecz starosty dany sobie przez pierwszego męża zapis oprawy (N. 162 k. 567).

4. Benedykt (Bieniasz), syn Jana i Tupadlskiej, wspomniany obok braci 1557 r., swoją część w Małowsi 1561 r. sprzedał za 1.000 złp bratu Mikołajowi (N. 251 k. 45v).

5. Piotr, syn Jana i Tupadlskiej, bratu Mikołajowi 1559 r. zobowiązał się sprzedać za 1.000 zł swoją częśc w Małowsi, należącą mu sie z podziałów (P. 900 k. 495v). Zob. tablicę.

>Małowiejscy różni. Felicjanna, żona Łukasza Muchlińskiego 1681 r. Walenty, mąż Agnieszki Skarbkówny, zawierał 1725 r. komplanacje ze Stanisławem Boruckim, mężem siostry żony, Teofili Skarbkówny (Z. T. P. 46 k. 864).

>Małuja. Była szlachta tego nazwiska h. Odrowąż na Rusi Czerwonej (Uruski). Nie wiem czy mogę do nich zaliczyć Pawła M-ę, któremu wdowa Anna Węgierska 1688 r. zapisała dług 5.000 zł (Kc. 132 k. 496v).

>Małuscy (h. Jastrzębiec?) z Małuszyna w ziemi dobrzyńskiej. Sebastian z tej ziemi, syn zmarłego już Szymona, żeniąc się 1636 r. z Marianną Krzesińską, córka Wojciecha, od jej braci Jana i Andrzeja otrzymał 4 I, krótko przed ślubem, zapis 600 zł długu jako jej posag (P. 1033 k. 8V).

>Małuscy (h. Jastrzębiec?) ze wsi Małusze w p. lelowskim. Stanisław, mąż Zuzanny Mieszkowskiej, córki Andrzeja, która 1636 r. skwitowała swego brata Aleksandra z 1.000 zł z dóbr Gać Powęzowa (I. Kal. 102 s. 753), a od męża miała wtedy zobowiązanie do dania oprawy na 2.000 zł (ib. s. 754). Ten Stanisław otrzymał 1652 r. zapis 300 zł długu od Władysława Potworowskiego, skarbnikowicza kaliskiego. Nie żył już 1665 r., kiedy wdowa w imieniu własnym i córki Zofii, zamężnej Wolskiej, oraz wnuczek po zmarłej córce, zamężnej Krąkowskiej, cedowała ów zapis Mariannie z Baranowskich, wdowie po tym Potworowskim (I. Kal. 126 s. 720). Z córek Stanisława i Zuzanny, Marianna była 1657 r. żoną Piotra Krąkowskiego, Zofia, w latach 1665-1666 za Wojciechem z Dobruchowa Wolskim. Nie mam pewności czy powyższy Stanisław mógłby być identyczny ze Stanisławem, synem zmarłego Jerzego, który 1644 r. kwitował z 250 złp Wojciecha Mierzewskiego (I. Kal. 110 s. 1065). Stanisławowi M-mu w r. 1649 zapisała 300 zł długu wdowa Bogumiła z Mieszkowskich Wyganowska (ib. 115 s. 620). Powyższych M-ch zaliczam do M-ch wiodących się z Małuszy tylko kierując się domniemaniem.

Aleksander 1637 r. dzierżawił od Stefana Dembińskiego wieś krolewską Biała w p. lelowskim, którą to wieś Dembiński trzymał dożywociem (Kc. 128 k. 60v). Ten czy inny Aleksander, syn zmarłego Mikołaja, dał 1653 r. dożywocie swych dóbr żonie Hannie (Annie) Hansmithównie (R. Kal. 14 k. 302). Małżonkowie Aleksander i Anna kwitowali się 1659 r. z matką i synami, Mączyńskimi, chorążycami warszawskimi (Rel. i Z. Kal. 1c k. 74). I znów nie wiem, czy ten sam Aleksadner "de Małusze M.", dworzanin i sekretarz królewski, uczestnik w wyprawie smoleńskiej za Władysława IV i w walkach ze Szwedami za Jana Kazimierza, zmarł 1664 r., licząc lat 65, pochowany w Miejskiej Gorce u Reformatów, gdzie też znajdował się niegdyś jego portret trumienny. Jego synem był Sebastian Konstanty, cześnik nowogrodzki, dworzanin i rotmistrz królewski, ktory 1671 r. zawierał w Mącznikach kontrakt z Wawrzyńcem Sadowskim i jego żoną Anną Pozowską, córką zmarłych Andrzeja i Zuzanny z M-ch (I. Kal. 133 s. 1041, R. Kal. 15 k. 210v). Dziedzic dóbr Giżyckie Niwiska cz. Zamoście, zwanych też Podgórzem, w p. kal., otrzymał 1677 r. od Zofii z Rogozińskich Giżyckiej, jej syna Mikołaja i córek, zobowiązanie dotyczące ewikcji owych dóbr (I. Kal. 138 s. 472). Pozywany 1682 r. przez Stanisława Mączyńskiego, starostę klonowskiego (I. Kon. 63 k. 813), został 1685 r. skwitowany przez Dorotę Teresę z Brodnickich Gowarzewską ze sprawy o wykup z zastawu "plaszczyka aksamitnego wisniowego w rozgi złotem i perłami haftowanego" oraz innych szat (I. Kal. 143 s. 33). dziedzic Mącznik 1685 r. (ib. s. 493), ale 1694 r. Stanisław Mączyński, starosta klonowski, pozywał zarówno jego jak i urzędnikow grodu kaliskiego, o to, iz przyjęli do akt dokonaną przezeń na rzecz M-go sprzedaż tych dóbr, jeszcze zanim nabywca zaspokoił sprzedającego (I. Kon. 69 k. 410). Umarł 2 III 1697 r. mając lat 77, pochowany u reformatów w Miejskiej Górce, jak i ojciec miał tam swój portret trumienny.

Jan świadkował 24 XI 1784 r. przy ślubie Józefa Bagińskiego (LC Ostrzeszów).

>Małyscy h. Nałęcz z Małyszyna w p. wieluń. mateusz, mąz Doroty Lubieńskiej, corki macieja i Zuzanny Czepińskiej, ktora 1638 r. kwitowała Jana Łowickiego, kasztelana inowrocławskiego, z prowizji od sumy 261 złp (G. 80 k. 395v, 471). Mateusz, niewątpliwie ten sam, choć pisany "Małuski", chrzestny 13 V 1649 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Dorota, już jako wdowa, kwitowała 1652 r. Jana Tuszyńskiego z zadanych sobie ran (G. 82 k. 565v).

Aleksandra z Małyszyna, w latach 1661-1665 wdowa po janie Giżyckim, komorniku granicznym wieluńskim (I. Kal. 125 s. 1457; G. 82 k. 1178).

>Małżewscy. Piotr i żona jego, Anna z Dembińskich, nabyli wyderkafem na trzy lata za 4.000 zł od Jana i Jadwigi małżonków Żernickich połowę Wierzchucina p. bydg. i 1580 r. otrzymali od nich ewikcję (N. 158 k. 285, 215 k. 274). Piotr, chyba ten sam, zobowiązał się t.r. dwie części w Piotrkowicach p. kcyń. sprzedać za 2.000 zł Łukaszowi Smuszewskiemu (P. 935 k. 487). Stanisław, syn tego Piotra, już zmarłego, skwitował 1590 r. Andrzeja Słupskiego z 40 zł zapisanych ojcu (Kc. 27 k. 89). Ów Stanisław żenił się 1602 r. z Agnieszką Jedlecką, wdową 1-o v. po uczc. Erneście, organiście, i jeszcze przed ślubem wraz z nią dostał od Krzysztofa Kościeleckiego, kasztelana inowrocławskiego dożywotnie użytkowanie sołectwa cz. wójtostwa wsi Paruszka, trzech zagrodników w tejże wsi i trzech innych we wsi Chamer cz. Smolanka, trzech kmieci tamże oraz połowę łąki "Młynarskiej" na gruncie miasta Krajenki (N. 165 k. 9). Pozywali Stanisława 1603 r. bracia Jan i Łukasz Słupscy, synowie zmarłego Łukasza (Kc. 124 k. 58v, 159v). Prawa swe do pewnych domow i gruntów w Bydgoszczy cedował 1608 r. swoim synom, Piotrowi, Maciejowi, Janowi i Wojciechowi (W. 24 k. 357). Córce swej, Reginie, żonie Jana Karwowskiego, cedował 1619 r. 490 zł z sumy 980 zł, którą ojcu zapisał był Jan Kościelecki, kasztelan międzyrzecki (N. 171 k. 384). Z jego synów, Jerzy, spadkobierca zmarłych bezpotomnie braci, Piotra, Macieja i Jana, kwitował 1618 r. z 400 zł Wojciecha Kościeleckiego na poczet sumy 980 zł (N. 171 k. 7). Zob. tablicę.

@tablica: Małżewscy

Wojciech, syn Jakuba, żenił się 1657 r. z Marianną Bogurską, wdową 1-o v. po Stanisławie Chociszewskim, która na krótko przed ślubem, 11 V, zapisała mu dług 1.500 złp (G. 82 k. 1193v; I. Kal. 140 k. 32).

>Małżycki urodzony Piotr, chrzestny 4 III 1704 r. (LB Raczkowo).

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki