FANDOM


In Memoriam Prof. Dr. Włodzimierz Dworzaczek - zum 25. Todesjahr zurück

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce [Historische und genealogische Materialien zur Geschichte großer Güter in Großpolen]Bearbeiten

Pawłowscy-Pierzchlińscy - 87 EinträgeBearbeiten

>Pawłowscy, Pawłowiccy z Pawłowic w pow. pozn., różni. Mikołaj zw. "Dziekan", dziedzic z Pawłowic, zwolniony w r. 1409 przez Lusigniewa niegdy z Sadów, obecnie wójta w Kamionej, z głowy ojca (P. 3 k. 99v). Sławęta Kłodziejski ręczył w r. 1409 za swych synów, Jakusza "Szczepanka" i Mikołaja, iż zrezygnują połowę połowy Pawłowic (ib. k. 109), zaś t. r. im, t. j. Jakuszowi i Mikołajowi "Stopirce" stanowiała poręczycieli Katarzyna z Pawłowic wraz ze swymi dziećmi, na to, iż zrezygnuje połowę Pawłowic (ib. k. 117v). Jan P. w r. 1411 składał list rezygnacyjny na Goślinę i Boduszowo (ib. k. 151v).

Piotr P., mąż Małgorzaty, która w r. 1464 pozywała Jana Knyszyńskiego, burgrabiego poznańskiego (P. 19 k. 28). Jan i Maciej, bracia rodzeni z Pawłowic, zawierali między sobą w r. 1464 ugodę (ib. k. 55v). Z nich, Maciej z Kiekrza, odziedziczoną po rodzonym bracie ks. Jarosławie, altaryście w Kościanie, ojczystą część Pawłowic t. r. sprzedał bratu rodzonemu Janowi z Pawłowic (P. 1383 k. 274v). Maciej Pawłowicki na sumie 200 grz. posiadanej u Piotra z Szamotuł, kasztelana poznańskiego, i na 30 grz. u Bodzęty Pałuki oprawił w r. 1465 posag 100 grz. swej żonie Dorocie (P. 1384 k. 202v). Ten sam czy inny Maciej Pawłowicki, Pawłowski od Jana ze Starej Łęki w r. 1467 kupił za 80 grz. połowę tej wsi w pow. pozn. (P. 1384 k. 237v). Na połowie Starołęki t. r. oprawił posag 100 grz. żonie Małgorzacie (ib. k. 244v). Wzywał w r. 1470 braci ze Studzieńca do uiszczenia 100 grz. (P. 854 k. 37v). Pozywał w r. 1479 braci Chomiąskich z Chojnicy i Morawska (P. 20 k. 77), zaś w r. 1485 sam był przez nich pozywany o uiszczenie 100 grz. (P. 21 k. 13). Maciej niegdy Pawłowicki, dziedzic w Starołęce, i Mroczek Starołęski w r. 1481 umorzyli wszelkie pozwy i zapisy między nimi (P. 855 k. 113v). Maciej ten, ojciec nie żyjącego już Jana, kwitowany był w r. przez jego rodzonych wujów, braci ze Studzieńca, z posagu 100 grz. wniesionego na Starołękę (P. 22 k. 15v).

Mikołaj z Pawłowa w r. 1473 nabył wyderkafem za 10 grz. od Włosta z Wielżyna część w Wielżynie (P. 1383 k. 205v). Helenie, córce Jana P-go, wdowie po Pawle Zacharzewskim, zapisał w r. 1475 dług 40 grz. Tomasz, młynarz młyna Bogdanka pod zamkiem poznańskim (P. 855 k. 14v). Nie wiem czy tej samej Helenie w r. 1495 zapisał 16 grz. długu brat rodzony Wojciech Pawłowicki? (P.856 k. 141). Heleny tej syn Jan P. cz. Skrzetuski zapisał jednocześnie 40 grz. długu (ib. k. 141v). Wojciech Pawłowicki wzywał w r. 1495 Małgorzatę, wdowę po Adamie Ocieskim, i syna jej Uriela do uiszczenia 12 grz. (P. 856 k. 103). Wojciech Pawłowicki na dwóch częściach Pawłowic oprawił w r. 1493 posag 60 grz. żonie Barbarze (P. 1387 k. 183). Była to Barbara Ocieska, za którą w posagu t. r. Małgorzara, wdowa po Adamie Ocieskim, z niedzielnym synem Urielem zapisali w posagu 12 grz. (P. 23 k. 23v), zaś Barbara jednocześnie skwitowała tego rodzonego(!) brata z dóbr rodzicielskich w Ocieszynie (ib.). Wojciech swej żonie, córce Filipa z Ocieszyna w r. 1494 na dwóch częściach swej połowy Pawłowic oprawił 30 grz. posagu (P. 1383 k. 13v). Wojciech Pawłowicki od Agnieszki, żony Andrzeja Skórzewskiego z W. Skórzewa, nabył za 24 grz. dwa jej oprawne łany w tej wsi, ona zaś w r. 1496 zapewniła P-mu spokojne ich posiadanie (P. 856 k. 177; 1383 k. 98v). Siostrze Helenie Pawłowickiej Wojciech w r. 1498 zapisał dług 16 grz. (P. 856 k. 301). Frona, córka zmarłego Wojciecha Pawłowickiego (czy tego?), żona Jana Rusieckiego uzyskała w r. 1517 oprawę 60 grz. posagu na części wsi Rusiec(?) pow. gnieźn. (P. 1392 k. 183v).

Elżbieta Pawłowicka, wdowa 1-o v. po Andrzeju Chybskim, 2-o v. po Janie Szczytnickim, oprawę 200 grz. posagu uzyskaną od pierwszego męża oraz inwentarza i darowiznę na połowie połowy części wsi Chyby i Pawłowice dała w r. 1521 wiecznością córce Agnieszce, żonie Jerzego Kembłowskiego (P. 1391 k. 52). Syn Elżbiety, Łukasz Pawłowicki, na połowie połowy Pawłowic oprawił w r. 1533 posag 100 kop gr. żonie Dorocie Kokalewskiej, córce Jana (P. 1393 k. 574v). Połowę Pawłowic w r. 1546 sprzedał wyderkafem za 300 grz. Mikołajowi Sobockiemu (P. 1395 k. 301). Skwitowany w r. 1547 z 40 grz. przez Łukasza Piątkowskiego, działającego w imieniu nieletniego bratanka Jana (P. 886 k. 58). Od Anny i Reginy Ninińskich, córek Andrzeja i Heleny Chybskiej, spadkobierczyń Macieja Chybskiego, w r. 1553 kupił za 400 grz. części we wsiach Chyby, Skorzewo W. i w pustce Przesmierowa (P. 1396 k. 118v). Inne części tych wsi kupił też wtedy za 1.000 grz. od Jadwigi Chybskiej, wdowy po Andrzeju Pierzchlińskim cz. Rybińskim, i Anny Chybskiej, wdowy po Jerzym Łubowskim, sióstr z jednego ojca (ib. k. 119). Od Jana i Fabiana, braci Więckowskich, też spadkobierców Macieja Chybskiego, w r. 1554 kupił za 100 grz. inne części w tychże wsiach (ib. k. 229). Części w Skorzewie W. w r. 1555 sprzedał za 1.400 grz. Wincentemu Kierskiemu (ib. k. 308v). Zięciowi Jakubowi Jabłkowskiemu, mężowi córki Zofii, sprzedał w r. 1556 za 2.000 grz., t. j. za sumę posagową córki, połowę Pawłowic, zaś żona Dorota Kokalewska skasowała tam wtedy swoją oprawę (P. 897 k. 71). Tej córce t. r. dał w dziale połowę wsi Chyby, przeznaczając drugą połowę Chyb po swej śmierci córce Katarzynie (P. 1396 k. 328). Połowę Chyb w r. 1557 sprzedał wyderkafem za 410 zł. Wincentemu Kierskiemu (ib. k. 462), zaś w r. 1558 tę połowę sprzedał mu wyderkafem za 490 zł. (ib. k. 661). Z Przesmierowa w r. 1564 został usunięty siłą przez Wincentego Kierskiego (P. 906 k. 43). Nie żył już w r. 1561, kiedy Jan Padarzewski pozywał jego córkę i spadkobierczynię, Katarzynę P-ą (P. 903 k. 113). Z córek, Zofia Pawłowicka cz. Chybska była w latach 1556-1570 żoną Jakuba Jabłowskiego. Katarzyna, w latach 1561-1564 niezamężna (P. 903 k. 303; 906 k. 43), w latach 1565-1572 żona Wojciecha Karczewskiego. Obie siostry w r. 1565 sprzedały Chyby za 5.000 zł. Jakubowi Rokossowskiemu, podsędkowi ziem. poznańskiemu (P. 1397 k. 429av), zaś w r. 1569 pozywane były przez Adama i Jana braci Kiszewskich (P. 915 k. 256).

Mikołaj Pawłowicki od Łukasza Ruckiego w r. 1523 kupił za 800 grz. części wsi Rutki i połowę wsi Szczepy w pow. pozn. (P. 1392 k. 493v). On i brat jego Stanisław, niedzielni w Pawłowicach, wspólnie z matką Barbarą panią oprawną, cztery łany w tej wsi t. r. sprzedali wyderkafem za 60 grz. Janowi Kierskiemu (ib. k. 503v). Mikołaj swoją część po rodzicach w Pawłowicach sprzedał t. r. za 250 grz. bratu Stanisławowi (ib. k. 524). Dziedzic w Rutkach, w r. 1528 zapisał 46 grz. długu Marcinowi Lipnickiemu (P. 871 k. 240v). Stanisław na połowie połowy w Pawłowicach w r. 1525 oprawił 100 grz. posagu żonie swej Jadwidze, córce szlach. Marcina, sołtysa w Obrze (Ib. k. 526). Chyba ten sam Stanisław zabezpieczył w r. 1555 na połowie Pawłowic sumę 100 zł. należną córce Katarzynie, żonie szlach. Wojciecha Głupońskiego, sołtysa w Baranowie (P. 896 k. 368). Swoją połowę Pawłowica sprzedał w r. 1559 za 6.000 zł. Mikołajowi Sobockiemu (P. 900 k. 377; 1396 k. 711v). Na wypadek swej śmierci rozdysponował między synów sumę 1.300 zł. zapisaną sobie przez zmarłego Jana Świdwę z Szamotuł, kasztelana biechowskiego, więc Andrzej miał dostać 200 zł., Piotr 470, Sędziwój 600 (P. 911 k. 219). Nie żył już Stanisław w r. 1569, w końcu życia mieszkający w Poznaniu (P. 915 k. 280v). Prócz wspomnianej wyżej córki Katarzyny, żony Wojciecha "Baranowskiego", potem wdowy, już nie żyjącej w r. 1591, miał jeszcze inną córkę Annę "Patynniczkę", w r. 1569 żonę sław. Jakuba Patynnika, mieszczanina poznańskiego (P. 915 k. 347v). Kwitowała ona w r. 1572 braci z majątku rodzicielskiego (P. 920 k. 62). Spośród tych braci, Piotr i Andrzej, nieosiadli, byli w r. 1569 pozywani przez Jana Świdwę z Szamotuł, kasztelanica biechowskiego (P. 915 k. 280v). Andrzej, mieszczanin poznański(!), t. r. pozywał tegoż Jana Świdwę o sumy zapisane ojcu przez zmarłego kasztelana biechowskiego, a mianowicie o zapis 1.600 zł. (ib. k. 347v).

Barbara Pawłowicka, żona Augustyna Ulatowskiego, kwitowała w r. 1679 małżonków Jakuba Żalędkowskiego i Barbarę Chaławską ze 100 zł. Asystował jej przy tym brat rodzony Piotr (P. 933 k. 518). Nie wiem więc, czy to jeszcze jedna córka Stanisława, o którym było wyżej?

>Pawłowscy, Pawłowiccy z Pawłowic w pow. pyzdrskim. Jan z Pawłowic, dziedzic w Graboszewie, miał w r. 1495 sprawę z panią Katarzyną Rynarzewską o czynsz ze wsi Unia w pow. pyzdr. (Py. 15 k. 354). Agnieszka Pawłowicka, żona Jerzego Kębłowskiego, kupiła w r. 1524 od Wawrzyńca Kębłowskiego, dziedzica w Większej Lubieni, za 300 grz. części jego w połowie wsi Gorzycy i Lipie oraz całą część w Kębłowie p. pyzdr. (Py. 23 k. 49). Działając w asyście stryja Marcina Kopaskiego i wuja Macieja Noskowskiego w r. 1524 sprzedała wyderkafem za 7 grz. Maciejowi Kębłowskiemu połowę łana osiadłego w Kębłowie w pow. pyzdr. (Py. 23 k. 50v) zaś swój dwór dziedziczny w Kębłowie dała za 30 grz. dożywotnio Barbarze Wilczyńskiej, żonie Macieja Kębłowskiego (ib.). Jednocześnie połowę łana osiadłego w Kębłowie sprzedała wyderkafem za 10 grz. Maciejowi Kębłowskiemu (ib.). Agnieszka i jej mąż połowę łana osiadłego w Kębłowie w r. 1526 sprzedali wyderkafem za 20 grz. Maciejowi Kębłowskiemu. Asystował jej przy tym Marcin Romijewski i wuj Piotr Chłapowski (Py. 23 k. 64). Jerzy i Agniesdzka w r. 1532 zobowiązali się Mikołajowi Kębłowskiemu, dziedzicowi w Gorzycach, zrezygnować w sumie 33 grz. długu kmiecia osiadłego na łanie w Kębłowie (Py. 171 k. 13). Agnieszka Kębłowska, już wdowa, wraz ze swym rodzonym bratem Łukaszem Pawłowickim w r. 1546 zapisali 80 90 grz. długu Katarzynie Gorzyckiej, żonie Mikołaja Kębłowskiego (Py. 172 k. 202). Łukasz Pawłowicki działał w r. 1547 jako wuj synów zmarłego Jerzego Kębłowskiego i Agnieszki Pawłowickiej (Py. 31 k. 1v). Rodzeństwo, Łukasz Pawłowicki i Agnieszka Kębłowska w r. 1549 byli kwitowani z 90 zł. (Py. 172 k. 501). Żyła jeszcze ta Agnieszka w r. 1563 (Py. 179 k.150).

Andrzej Pawłowicki, syn Stanisława, mąż Reginy Rożnowskiej (Rosznowskiej), byli oboje w r. 1570 winni 100 zł. Janowi Przespolewskiemu (Kal. 36 s. 897). Andrzej Pawłowicki nie żył już w r. 1579 (I. Kon. 18 k. 566). Siostrami Andrzeja były, Frona (Fewronka), w latach 1579-1590 żona Jana Paprockiego (ib.; P. 953 k. 611), i Dorota. Ta Dorota Pawłowicka, żona sław. Wojciecha Kafla (Kophela), mieszczanina pyzdrskiego, kwitowała w r. 1570 wykonawców testamentu zmarłego ks. Jana Kamieńskiego, plebana w Kamionie i altaryście w Gnieźnie, z legowanych jej rzeczy (Py. 108 k. 27v), zaś w r. 1579 pozywała wdowę po bracie Andrzeju (I. R. Kon. 18 k. 566).

>Pawłowscy z Prus Królewskich, powiatu tucholskiego. Siedzieli tam Półkozice jak i pieczętujący się herbem własnym a używający imioniska Kaspot. Pawłowskich z Prus Królewskich występujących na terenie sąsiedniego powiatu nakielskiego często nie sposób odróżnić od zamieszkujących tam P-ch z powiatu kcyńskiego. Małgorzata, w r. 1535 żona Piotra Topolskiego z pow. nakielskiego. Maciej swe części we wsi Guncerzewy w pow. nakiel. w r. 1538 sprzedał wyderkafem Tomaszowi Śleszyńskiemu. Było tego 13 łanów (N. 213 k. 69v). Maciej ten wraz z przyrodnim bratem Janem P-im 14 łanów pustych w Guncerzewach w r. 1543 sprzedał za 800 zł. Mikołajowi Królikowskiemu (ib. k. 99). Gracjan P. intromitowany w r. 1575 w zyskach i przezyskach do części Jana Pamiętowskiego w Skarpie pow. nakiel., z tytułu potrójnego zakładu 1.170 zł. (N. 179 k. 154). Jerzy, mąż Elżbiety Siedleckiej, córki Melchiora, która części swe po matce Katarzynie Soszyńskiej we wsiach Soszno i Obodowo w pow. nakiel w r. 1598 sprzedała za 400 zł. Janowi Mościckiemu (N. 219 k. 345v). Jerzy na połowie swych części w Pawłowie pow. tuchol. t. r. oprawił żonie 400 zł. posagu (ib. k. 349v).

Stanisław P. "Hopp" w r. 1611 skwitowany przez Jana Siedleckiego z 250 zł. z dzierżawy Kunowa (N. 167 k. 710). Może to ten sam Stanisław P. dostał w r. 1626 za przywilejem królowej Konstancji z 22/IV. młyn Klopstyn w starostwie ujskim (W. 34 k. 402). Katarzyna, w latach 1611-1612 żona Ludwika Lewald Jezierskiego. Jerzy, w r. 1645 mąż Zofii Guldówny (G. 38 k. 762v). Krzysztof w r. 1647 dostał od Andrzeja Jastrzębskiego, dziedzica części Sienna, poddanego z tej części (N. 226 k. 505). Jan, syn Zygmunta, kwitował w r. 1647 tego Jastrzębskiego (ib. k. 508). Remigian, mąż Anny Deręgowskiej, córki Stanisława, która prawa do swego posagu 2.500 zł. z ojcowizny i macierzyzny cedowała w r. 1652 Dorocie Przysieckiej, wdowie po swym ojcu, a 2-o v. żonie Stanisława Nowowiejskiego (N. 227 k. 11).

Krzysztofowi, synowi zmarłego Jana, w r. 1655 małżonkowie Osłowscy zapisali dług 2.500 zł. (N. 227 k. 307). Krzysztof ten dał t. r. swemu synowi Krzysztofowi zobowiązanie, iż sprzeda mu wyderkafem za 6.500 zł. całe Krąpiewice w p. świec. w dziale z innymi synami a jego braćmi (N. 227 k. 300). Nie żył już w r. 1669 (N. 227 k. 520). Krzysztof, syn Krzysztofa, zobowiązał się w r. 1655 oprawić posag 2.500 zł. swej przyszłej żonie Annie Osłowskiej, córce Hieronima i Anny Wąglikowskiej (N. 227 k. 309). Krzysztof w imieniu własnym i brata Tomasza w r. 1660 kwitował teścia i szwagrów Osłowskich z powyższej sumy (N. 227 k. 520).

Zygmunt, mąż Barbary Radwanowskiej, współdziedziczki w r. 1655 po braciach wsi Piorunki (N. 227 k. 311). Krzysztof w r. 1660 mąż Jadwigi-Julii(?) Mierzwińskiej, córki Jana (ib. k. 536v). Jan, w r. 1661 mąż Zofii Nieradzkiej, wdowy 1-o v. po Macieju Mroczyńskim (ib. k. 865, 866). Niewątpliwie ten sam Jan, syn zmarłego Jana, córce swej Katarzynie, żonie Fabiana Gorskiego, w r. 1661 zapisał sumę 400 zł. jako ulepszenie posagu (ib. k. 866). Wawrzyniec nie żył już w r. 1665, kiedy wdowa po nim Marianna Dembińska, córka Jana i Górskiej, kwitowała Andrzeja Karola Grudzińskiego, wojewodę poznańskiego, raz z 1.492 zł. i powtórnie t. r. z 472 zł. (N. 184 k. 74, 92). Marianna szła powtórnie 1667 za Mikołaja Trzaskowskiego, który 4/VI., krótko przed ślubem, zapisał jej dług 1.500 zł. (W. 85 k. 260v). Katarzyna, w r. 1679 wdowa po Mikołaju Przepałkowskim. Krzysztof nie żył już w r. 1681, kiedy występowała wdowa po nim Elżbieta Kalkstein-Stolińska (N. 186 k. 46v), bezpotomna, nie żyjąca już w r. 1693 (N. 189 k. 39). Krystyna Skotnicka, dziedziczka części wsi Chełmaniec, Ostrowite i Gajewo w pow. chełmińskim, żona Andrzeja P-go, oboje nie żyli już w r. 1692 (P. 1123 k. 55; 1432 k. 37). Jan i żona jego Dorota Zabłocka, córka Mikołaja i Elżbiety Pudwelsówny, oboje byli obłożnie chorzy w r. 1699 (N. 191 k. 53). Barbara, żona Aleksandra Ciecholewskiego, oboje nie żyjący już w r. 1715. Andrzej P. z synami Adamem i Franciszkiem i Magdalena P-a, żona Adama Stolińskiego, posesorzy Biechówka, pozwani w r. 1725 przez braci Korytowskich, spadkobierców ciotki Marianny Kossówny, żony Wojciecha Czapskiego (Z. T. P. 44 k. 79). Jan, chorąży malborski, mąż Teresy Czapskiej, której kazanie pogrzebowe wygłoszone było 1732.29/II. r. u Bernardynów w Świeciu (Estr. XX 142). Teodor asesor sądowy ziemski tczewski, działał w r. 1741 w imieniu Ewy Pląskowskiej(?), wdowy po Jakubie Trembeckim, asesorze sądowym ziemskim tczewskim (N. 206 k. 21). Jan, sędzia ziemski michałowski, dawał w Klonówce 1743.19/VII. r. ks. Janowi Kalksteinowi, kanonikowi gnieżnieńskiemu, skrypt na sumę 1.030 zł. posagu. Był ojcem Anny z P-ch zamężnej Kalskteinowej (G. 110 k. 27v). Bernard, cysters w Pelplinie zmarł tam 1743.20/XII. r., po 20 latach profesji, 14 kapłaństwa (N. Obra). Mikołaj, sędzia ziemski człuchowski, uzyskał w r. 1748 od Franciszka Klińskiego sędziego ziemskiego tczewskiego, cesję zobowiązania kontraktu kupna-sprzedaży części Malachina w Prusach, zawartego pomiędzy zmarłym sędzią człuchowskim, i Szyraykowskim(??) (I. Kon. 78 s. 139). Ten sędzia Mikołaj i Anna Pruszakówna, rodzice Magdaleny, żony Maurycego Ignacego Kitnowskiego, chorążyca pomorskiego, której kontrakt małżeński spisywał był w Mokrem 1768.12/XI. r. (N. 142 k. 64v, 65), a dożywocie z mężem spisywała w r. 1772. Jej drugim mężem był Piotr Trąmpczyński, burgrabia grodzki nakielski, po którym wdową była w r. 1785. Marceli w r. 1761 kupił Montowo w ziemi michałowskiej za 6.000 zł. pr. od Reginy P-ej, córki Zygmunta, dziedzica Montowa, żony 1-o v. Stanisława Kowalewskiego (I. Kon. 79 k. 259v). Ignacy, chorąży michałowski, w r. 1763 mąż Cecylii Węsierskiej, córki Kazimierza, której ojciec wyznaczył wtedy 24.000 zł. posagu (P. 1336 k. 26). Marcjanna, żona Kazimierza Wolszlegera, asesora ziem. człuchowskiego, nie żyjącego już w r. 1787. Marianna, w r. 1788 żona Michała Wolszlegera, pisarza ziemskiego wojewodztwa pomorskiego.

Wincenty, ok. r. 1873 dziedzic Dąbrówki, nabył od Niemca W. Komorzę koło Tucholi, zmarł 1784.20/IV. r. w 41-ym roku życia (Dz. P.). Od wdowy po nim, Urszuli z Połczyńskich, jej brat Adam Połczyński z Wysoki nabył w r. 1874 W. Komorzę, Dąbrówkę i Wozewadę w pow. chojnickim (Dz. P., wiad, z Pozn. 1874.14/VII. r.). Katarzyna z P-ch Wolszlegerowa, wdowa p Ignacym, dziedzicu dóbr, licząca lat 89, umarła 1882.12/III. r. bezpotomnie (Dz. P.; Św. Maria Magdal., Pozn.). Wincentyna z Kospoth P-ich, żona Leona Grzymały Łaszewskiego, zmarła 1926.26/VI. r., pochowana w Czarnkowie (Dz. P.).

>Pawłowscy, Pawłowiccy różni. Anna, wdowa po Janie P-im, siostra rodzona Marcina i Andrzeja Grabieńskiego, zmarłego, kwitowała w r. 1488 tego brata Marcina Pałukę z Grabiony (N. 146 s. 18). Mikołaj, Marcin, Jadwiga i Helena, bracia i siostry niedzielni, dziedzice z Pawłowa, w r. 1490 toczyli sprawę z pozwu Macieja Grodzieńskiego z Grodny i Wirów, o to, iż zmarła ich rodzona ciotka Dorota Kołaczkowska wniosła do Wirów 200 grz. posagu, którą to sumę ojciec Macieja, Andrzej Grodzieński zapisał na tej wsi wyderkafem, z część z owej sumy, t. j. 100 grz. spadło na syna jego Macieja (P. 22 k. 176). Spośród tego rodzeństwa, Jadwiga P-a w r. 1491 kwitowała Macieja Grodzieńskiego, kasztelana bydgoskiego, z bliższości do posagu po owej ciotce (ib. k. 214v).

Jan P., w r. 1520 wuj Małgorzaty (Chojnickiej?), żony Jana Naramowskiego (P. 1392 k. 328). Barbara, w r. 1500 żona Jana Frycza Jutroskiego, dziedzica w Zdunach i wsiach przyległych w pow. kal. Jan, Baltazar i Hieronim część folwarku Wymykowo na przedmieściu Kościana wraz z częścią domu koło kościoła Szpitala Św. Ducha tamże, odziedziczone po zmarłej Jadwidze Mleczance, w r. 1551 sprzedali za 30 grz. uczc. Jakubowi Plichcie, mieszczaninowi kościańskiemu (Kośc. 345 k. 219). Panna Barbara, córka Stanisława Pawłowskiego, działała w r. 1574 przeciwko Piotrowi, Andrzejowi, Stanisławowi i Wojcieciechowi Nietaszkowskim z Nietaszkowa w pow. kcyń., spadkobiercom Jakuba Nietaszkowskiego (Kc. 24 k. 238v). Katarzyna P-cka, wdowa po Wojciechu Baranowskim z Ruchocina, nie żyła już w r. 1588. Szl. Bartłomiej P., sołtys we wsi Wieczanowo opactwa mogilskiego, zapisał w r. 1592 dług 24 zł. Janowi Wiśniewskiemu i w tej sumie zastawił mu połowę łana w tej wsi (G. 64 k. 483v).

Na wezwanie Sebastiana i Marcina P-ch, braci rodzonych zamordowanego Macieja, dokonano 1593.1/X. r. w domu sław. Marcina, bednarza Pod Górką w Poznaniu, wizji ciała tego Marcina zabitego tam 28/IX. r. przez Michała Palędzkiego i wspólników. Pozostali po Macieju nieletni synowi, Andrzej i Jan (P. 959 k. 224).

Stanisław Sadurski zw. P-im spisywał w r. 1595 wzajemne dożywocie z żoną Anną Krzewską (P. 1401 k. 382v). Piotr P-cki w r. 1599 skwitował ze 100 grz. Jana, Annę, Jadwigę i Barbarę Jaskóleckich, syna i córki zmarłego Jana (N. 164 k. 11). Katarzyna, w r. 1615 żona Melchiora Sumińskiego, pisarza ziemskiego dobrzyńskiego. Jan ustanowiony w r. 1617 jednym z plenipotentów przez ks. Stanisława Kołaczkowskiego, proboszcza kaliskiego (M. K. 162 k. 129v, 130). Wojciech P. skwitowany w r. 1617 przez Pawła Powodowskiego, pisarza grodz. inowrocławskiego (Z. T. P. 27 s. 1982). Marcin pozywał w r. 1620 Nieświastowskich, Wojciecha ojca oraz Mikołaja i Piotra synów (P. 1004 k. 1467). Anna, chrzestna 1626.22/X. r. (LB Środa). Wojciech, w r. 1626 mąż Reginy Ciecielskiej, córki Mikołaja i Krystyny Grudzielskiej (P. 1017 k. 785). Teodor, cysters bledzewski, złożył profesję 1634.11/VI. r., był potem tutejszym opatem, zmarł 1660.16/IX. r. (Nekr. Bledzew; B. Sier. W. 60). Jan, w latach 1636-1641 mąż Anny Trzebińskiej, wdowy 1-o v. po Janie Garbowskim (P. 1033 k. 104, 481; 1043 k. 382v). Barbara, żona Baltazara Brzostkowskiego, nie żyła już w r. 1636. Zofia, w r. 1638 żona Wacława Sztylfryda(!) Czyżewskiego, dzierżawcy Gwiazdowa. N. P-cka przez 1640.25/XI. r. wyszła za Andrzeja Bojanowskiego. Jan z córką Katarzą, chrzestni 1642.10/IV. r. (LB Przemęt). Wojciech trzymał zastawem od zmarłego Wojciecha Tylewskiego za 2.600 zł. Miłosławiec i Kłodzino a bracia zmarłego, Stanisław i Andrzej Tylewscy oświadczyli w r. 1643 gotowość zwrócenia mu tej sumy (P. 168 k. 185). Wojciech od Macieja Smoguleckiego w r. 1644 nabył wyderkafem za 5.000 zł. Pokrzywnicę w pow. kcyń. (P. 1421 k. 978v). Jan w r. 1648 towarzysz chorągwi Konstantego Opalińskiego, z którą chodził pod Lwów (P. 173 k. 727).

Bogumiła, w r. 1655 żona Stanisława Rzeszotarskiego, dzierżawcy sołectwa w Winnogórze. Szl. Zofia P-a, wdowa, z Morawska z dworu pana Proskiego, zaślubiła 1656.11/VI. r. szl. Jana Żorawskiego (LC Chojnica). Krzysztof i Zofia z Mierzwińskich, rodzice Agnieszki, ochrzcz. 1658.25/X. r. (LB Kcynia). Franciszek, syn zmarłego Krzysztofa, w r. 1664 kupił wyderkafem na cztery lata od Tomasza Mieczkowskiego za 1.500 zł. Kaczkowo w pow. kcyń. (P. 1861 k. 353). Stanisław zaślubił 1667.4/VIII. r. Annę Zdanowską (LC Iłowiec).

Wojciech Stanisław w r. 1671 zawierał z małżonkami Cieleckimi kontrakt o Suchorzewo w pow. kruszw. (P. 1140 III k. 29). Wraz z żoną Teresą Sadowską w r. 1696 wydzierżawili na trzy lata od rodzeństwa Macieja, Franciszka i Teresy Czyżewskich pod zakładem 3.000 zł. wieś królewską Wylatkowo (G. 90 k. 90). Małżonkowie P-cy w r. 1699 kwitowali się z Andrzejem i Janem Węgierskimi, dziedzicami Gołczyna, z trzyletniej dzierżawy tej wsi (G. 90 k. 234v). Wojciech Stanisław w imieniu swoim i żony sumy, 700 zł. zapisaną w r. 1671 przez Cieleckich z tytułu dzierżawy Suchorzewa, i inną 300 zł., też od nich, cedował w r. 1701 Stanisławowi Skarbkowi Malczewskiemu (P. 1140 III k. 29). Oboje małżonkowie zawierali w r. 1701 pod zakładem 12.000 zł. kontrakt z Wojciechem Kosickim, dziedzicem Chłędowa (P. 1140 V k. 44v). Wojciech P. (może ten sam?), chrzestny 1701.14/IX. r. (LB Witkowo). Urodzony Franciszek, z przedmieścia Kościana, i Katarzyna, rodzice Piotra Pawła, ochrzcz. 1672.2/VII. r. (LB Kościan). Michał Kazimierz, cysters w Obrze z czasem tamtejszy przeor, zmarły 1767.10/V. r. (N. Paradyż; N. Bledzew, tu data zgonu 24/VI.). Mikołaj, chrzestny 1676.4/VII. r. (LB Bronikowo). Zofia, chrzestma 1678.4/VII. r. (LB Krzywiń). Piotr, w r. 1677 mąż Marianny Pruślińskiej, córki Piotra (G. 86 k. 14). Piotr Jan, cysters, przeor w Przemęcie w r. 1682 (P. 1105 VIII k. 66v). Aleksander, nie żyjący już w r. 1685, zapisał był sumę 400 zł. Zygmuntowi Rokossowskiemu, wtedy też już nie żyjącemu (G. 88 k. 90). Wojciech oblatywał w r. 1688 testament Władysława Piotra Drzewieckiego (Kośc. 135 k. 318). Stanisław, jezuita kolegium kaliskiego, w r. 1690 uzyskał skryp od panny Teresy Gorzyńskiej (I. Kal. 146 s. 81). Uczc. i szlach. panna Katarzyna P-a z Krotoszyna zaślubiła w Poznaniu 1691.21/V. r. urodz. Franciszka Zakrzewskiego z Zakrzewka (LC Św. Marcin, Pozn.) Elżbieta, chrzestna 1691.30/V. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). N. i Anna, rodzice Jana, ochrzcz. 1691.24/VI. r. (LB Mielżyn). Jan, cysters przemęcki, zmarł 1693.24(23?)/VIII. r. (N. Bledzew). Anna P-a zmarła w r. 1695 (B. Pozn. W. 58). Szlach. pan Wojciech, ekonom w Nekli, i Katarzyna Rupniewska, rodziece dzieci porodzonych w Nekli: Bartłomieja, ochrzcz. 1696.28/VIII. r., Konstancji, ochrzcz. 1695.1/V. r., Cecylii Katarzyny, ochrzcz. 1700.25/XI. r. (LB Nekla). Jan, świadek 1696.29/XI. r. (LC Św. Jan, Pozn.). Szlach. Michał zaślubił 1697.5/XI. r. Reginę (LC Kcynia). Katarzyna P-a, chrzestna 1697.12/XI. r. syna Jana Ostrowskiego, dzierżawcy wsi Płaczki, i Katarzyny. Była babką tego dziecka (LB Śnieciska). Jan P., wdowiec z Racławek, chrzestny 1698.15/VI. r. (LB Targ. Górka).

Jan (z Myjomic?), chrzestny 1702.20/IX. r. (LB Myjomice). Panna Konstancja zaślubiła 1704.29/V. r. w parafii Chojnica Rafała Dobrzyckiego. Siostra Konstancja, franciszkanka gnieźnieńska, zmarła 1704.30/VI. r. (N. Franciszkanek, Śrem). Jerzy i Teresa Trzcińska, rodzice Jana, ochrzcz. 1705.7/VI. r., podawanego do chrztu przez Jadwigę P-ą, i Zygmunta Stanisława, ochrzcz. 1710.1/III. r. Krzysztof, ekonom w Grodzisku, i Teresa Marszewska, rodzice Justyny Barbary, ochrzcz. 1706.20/IV. r. (LB Grodzisk). Panna Anna, pozostająca w służbie u Jaraczewskich, umarła 1707.16/XI. r., pochowana w Sowinach (LM Poniec). Pani Marianna umarła 1707.16/XI. r. (B. Sieraków, W. 60). Zofia, żona Wawrzyńca Witowskiego, nie żyjącego już w r. 1707).

Wojciech, syn zmarłego Jana, mąż Katarzyny Przysieckiej, córki Antoniego i Potęcjanny Doręgowskiej, która w r. 1708 uzyskała od ojca zapis 2.000 zł. z sumy 5.300 zł. zabezpieczonej na wsi Kinno (G. 92 k. 119). Zygmunt, ojciec Michała zmarłego 1708.11/III. r., jako dziecko półtoraroczne (LM Ostrzeszów). Piotr zaślubił 1710.2/VI. r. pannę Mariannę Niedźwiedzką z Pląskowa (LC Popowo Kośc.). Krzysztof, chrzestny 1712.19/IV. r. (LB Grodzisk). Katarzyna, w r. 1714 przeorysza cysterek w Ołoboku (Z. T. P. 39 k. 272). Szlach. Antoni miał z nieprawego zwązku z szlach. Teresą Bułakowską syna Stefana, ochrzcz. na Półwsiu w Poznaniu 1716.23/XII. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Krystyna P-a, z Góry, zaślubiła 1718.22/I. r. Sebastiana Łebkowskiego (LC Góra k. Borku). Stefan, chrzestny 1719.12/III. r. (LB Staw). Aleksander P. i Aleksandra z Kaweczyńskich, żona Jana P-go z Kaweczyna, chrzestni 1722.21/XII. r. (LB Łabiszyn). Ks. Adam P., dziekan z Dębowej Łęki, zmarł w r. 1722 (B. Wschow. W. 27). Urodz. Stanisław P., sługa z Bledzanowa, i Dorota Wydrzanka, rodzice Zofii, ur. tam, ochrzcz. 1722.5/VI. r. (LB Ostrzeszów). Szl. panna Katarzyna, sługa Skaławskiej, chorążyny poznańskiej zmarła w r. 1726, pochowana 31/VIII. (Nekr. Reform. Pozn.). Urodz. Panna Barbara P-a, chrzestna 1726.15/XII. r. (LB Ostrzeszów). Bartłomiej i Marianna, rodzice Mikołaja z Tolentino Ludwika, ochrzcz. 1726.10/IX. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Stanisław, dzierżawca Szypłowa, i Marianna, rodzice Teresy Franciszki, ochrzcz. 1728.13/IX. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Marianna P-a, chrzestna 1728.4/XI. r. Stanisław, zamieszkały w Gawronach, i Marianna (zapewne identyczna z wyżej wymienioną) rodzice Franciszki Jadwigi, ur. w Gawronach, ochrzcz. 1730.9/X. r. (LB Mórka). Kazimierz, podstoli bielski, mąż Urszyli Radzymińskiej, córki Macieja, podstolego nurskiego, i Katarzyny Mycielskiej, rozwiedzionej z pierwszym mężem Maciejem Dydyńskim, która w r. 1728 kwitowała matkę i brata Antoniego Radzymińskiego z 10.000 zł. zapisanych jej przez ojca i z 10.000 zł. dodanych "z miłości macierzyńskiej" (Kc. 135 k. 227). Pani Marianna umarła 1729.5/XII. r., pochowana w Grąbaninie w kościele (LB Baranów). Ks. Władysław, proboszcz w Miejskiej Górce, chrzestny 1730.5/II. r. (LB Konary). Ludgarda, cysterka, ksieni ołobocka przez lat 11, umarła 1731.24/I., mając lat 72, profesji zakonnej 53 (N. Obra). Stanisław uzyskał w r. 1731 od Jana Szczypierskiego cesję zastawu dóbr Jabłonka, dziedzicznej Wojciecha Kozłowskiego (I. Kon. 76 k. 413v). Kwitował się z tym Kozłowskim z kontraktu trzyletniego zastawu części Jabłonki oraz wsi Koziegłowy (P. 1253 k. 77v, 78). Adam, mąż Krystyny Mroczyńskiej, wdowy 1-o v. po Józefie Porczyńskim (I. Kon. 76 k. 407v). Panna Anna zaślubiła w Kępnie w styczniu 1702 r. Kazimierza Stodulskiego. Stanisław i Marianna, świadkowie 1733.9/IV. r. r. (LC Św. Jan, Pozn.). Stanisław w imieniu swoim i żony Marianny Kotarbskiej, córki Wojciecha, w r. 1733 brał zastawem od Wojciecha Złotnickiego na trzy lata Młodzikowo w pow. pyzdr. pod zakładem 8.000 zł. (P. 1238 k. 292v). Urodz. Franciszek, sługa Marianny z Radomickich Łubieńskiej, pochowany 1734.22/XI. r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Stanisław w r. 1735 zawierał kontrakt z Hieronimem Chwaliszewskim, posesorem wójtostwa ołaczewskiego w pow. pyzdr., o cesję tego wójtostwa pod zakładem 6.000 zł. (P. 1241 k. 36v). Stanisław z sołectwa(!) Ołaczowo i Marianna, rodzice Elżbiety, ochrzcz. 1739.28/X. r. Zapewne jego inną córką (lub siostrą?) była panna Teresa P-a z Ołaczewa, chrzestna 1743.4/IV. r. (LB Winnogóra). Anna, benedyktynka poznańska, zmarła 1737.12/III. r. (N. Benedyktynek Pozn.). Kapistran, franciszkanin, pochowany w grobie P-ich 1737.12/XI. r., (LM Lwówek). Kazimierz, osiadły w Gnieźnie, świadek 1738.26/X. r. (LC Katedra, Gniezno). Szl. Marcin umarł w Niewierzu 1738.30/XII. r. (LM Brody). Tomasz, administrator Bonic, świadek 1739.17/III. r., chrzestny 1742.29/VII. r. (LC, LB Lutogniew). "Szl. pan" Paweł i Marianna, rodzice Marianny, ur. w Nakle, ochrzcz. 1739.10/V. r. (LB Nakło). Katarzyna, z Polskiej Wsi, zaślubiła w par. Kłecko 1741.14/II. r. Franciszka Witkowskiego. Stanisław zaślubił 1742.5/II. r. Domicelę Zabłocką z Ciosławic (LC Gołańcz). Józef, liczący ok. 30 lat, zmarł 1742.30/XII. r. (LM Św. Małgorzata, Pozn.). Jan i Katarzyna z Miedźwiedzkich, oboje już nie żyjący w r. 1746, rodzice Marianny, wtedy żony Jana Szczurskiego (P. 1287 k. 87). Zofia, żona Bogusława Włostowskiego, oboje nie żyjący w r. 1746. Jan zaślubił 1746.29/VIII. r. Mariannę Graffową, z Nowych Pól (LC Św. Marcin, Pozn.). Jan, generał-major wojsk kor., i Anna Marianna (czy nie ci sami?), rodzice Antoniego Jana, ur. na Grobli, ochrzcz. 1747.6/VI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Katarzyna i jej mąż Adam Wierzbicki, oboje nie żyli już w r. 1747. Katarzyna i mąż jej Kazimierz Grochowicki, oboje nie żyjący w r. 1748. Tomasz, syn Bazylego, nie żyjącego już w r. 1758, dziedzic części Bogusławic w pow. kal., w imieniu własnym i żony Konstancji Bogusławskiej, córki Wojciecha i Marianny Sosnowskiej kwitował się w r. 1748 ze spraw z Tomaszem Gałczyńskim i Józefem Bogusławskim (I. Kal. 185/189 k. 21). Oboje z żoną dla wydobycia sumy, zapisanej jej jako pannie w r. 1740 przez Wojciecha Radziskiego, mianowali w r. 1758 plenipotentem Piotra Zaleskiego, dziedzica części Bogusławic (I. Kon. 79 k. 73). T. r. Tomasz umarł a owdowiała Konstancja kwitowała Tomasza Gałczyńskiego, obecnego dziedzica Bogusławic Górnych i Nadolnych, z 235 zł. posagu z tych dóbr (ib. k. 91). Józef, mąż Anny Chorożańskiej, córki Łukasza, w r. 1749 kwitował Domiechowskich (P. 1294 k. 205). Ta Anna Chorożańska, już wdowa, kwitowała w r. 1777 Józefa Domiechowskiego, dziedzica Rogaczewa Małego, z 29 imperiałów (Kośc. 333 k. 3v). Katarzyna zaślubiła przed 1750.6/IV. r. Józefa Strzeszewskiego, administratora w Pieraniach. Szl. Maciej, ekonom w Trojanowi, poślubił 1750.27/IV. r. uczc. Jadwigę, wdowę z Murowanej Gośliny (LC Murowana Goślina). Domicella, z Oleszna, chrzestna 1752.3/IV. r. (LB Czeszewo). Panna Agnieszka, chrzestna 1754.5/XI. r. (LB Słupia). Panna Katarzyna z Gorazdowa, chrzestna 1755.28/VI. r. (LB Sokolniki). Stefan, chrzestny 1757.6/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Szl. Ignacy i Katarzyna, rodzice Stanisława Kostki Józefa, ochrzcz. 1757.16/XI. r., i Józefy Marianny, ochrzcz. 1759.13/III. r. (LB Katedra, Gniezno). Stefan, mąż Marianny Marszewskiej, córki Kazimierza i Teresy Mańkowskiej, ojciec Kunegundy, w r. 1757 żonu Franciszka Grzybowskiego, podpiska grodz. poznańskiego (P. 1322 k. 165v). Żyli jeszcze oboje Grzybowscy 1759.12/II. r. Ona była wdową w r. 1764, a żyła jeszcze w r. 1783. Stanisław zaślubił 1761.28/I. r. Konstancję Wróblewską (LC Branno). Była chrzestną 1766.25/XI. r. i 1772.18/II. r. (LB Branno). Marcin (Jakub?) i Zofia, rodzice Rozalii, ur. w Kępnie, ochrzcz. 1764.20/VIII. r. (LB Kępno), zmarłej tam 26/VIII. t. r. (LM Kępno). Karolina, cysterka owińska, zmarła 1764.20/V. r., licząc lat 61, profesji zakonnej 42. (Nekr. Owińska, Przemęt, Obra). Urodz. Antoni, dworzanin we Wróblewie zmarł w r. 1765 r. (LM Biezdrowo). Małżonkowie, Zygmunt i Regina, za konsensem prymasa Łubieńskiego wójtostwo w Biskupicach, klucza arcybiskupiego Żnińskiego, kupili 1765.23/VIII. r. od Rozalii Szarzyńskiej wdowy po Władysławie Bońkowskim, dożywotniej posesorki tego wójtostwa, a byli t. r. przez nią skwitowani z 1.300 zł. (G. 100 k. 143). Julian, świadek w sierpniu 1766 r. (LC Tuczno). Marcjanna P-a, ciotka dziecka Macieja Rudzkiego i Józefy Swinarskiej, chrzestna 1767.12/III. r. (LB Mielżyn). Jan, "dobrodziej Franciszkanek śremskich", umarł 1771.8/IV. r. (Nekr. Franciszkanek, Śrem). Estera, 1-o v. Gałczyńska, 2-o v. P-a, umarła 1771.16/VIII. r. (LM Św. Marcin, Pozn.). Jan umarł 1771.8/IV. r. (Nekr. Franciszkanów, Śrem). Katarzyna wyszła przed 1771.30/XI. r. za Jakuba Orłowskiego z Siedlikowa w pow. ostrzeszow. Jan, w r. 1776 mąż Ludwiki Brzuckiej, wtedy współspadkobierczyni siostry Elżbiety, zamężnej Komodzkiej (P. 1353 k. 225). Regina, posesorka Goczałkowa, umarła tam 1778.10/IX. r. (LM Niechanowo). Marcin, "młodzieniec z rodziny kolatorów", zmarł w połowie maja 1779 r. (LM Wieszczyczyn). Władysław, mąż Anny z Barentów, rozwódki, był w r. 1780 plenipotentem żony dla podniesienia od Anny de la Serre (Lasser?), wdowy po Jerzym Wilhelmie Golczu, generale wojsk koronnych, pozostałości z sumy 32.000 zł. (I. Kon. 82 k. 155v). Urodz. Franciszka, z Ostrzeszowa, umarła 1781.22/IX. r., mając ok. 50 lat, pochowana w Doruchowie (LM Doruchów). Franciszek, nie żyjący już w r. 1783, i Kunegunda Krzesińska, córka Karola, rodzice Anny, żony w r. 1782 Józefa z Wrześni Bardzkiego, podkomorzego J.Kr.Mci (Py. 163 k. 202). Żyli oboje w r. 1785. Stanisław, wiceregent (gnieźnieński?) w r. 1788, i Antonina z Szymańskich, rodzice, Ignacego Antoniego, ochrzcz. 1783.1/VI. r. (do chrztu podawali go szl. Józef Szymański i Rozalia Szymońska(!), burmistrzowa z Mur. Gośliny), Feliksa Antoniego, ochrzcz. 1784.30/V. r., i Wojciecha Teodora, ochrzcz. 1788.21/IV. r. (LB Katedra, Gniezno). Franciszek i Marianna, rodzice Józefa Piotra, ur. w Padarzewie, ochrzcz. 1783.6/VII. r. (LB Węglewo). Józef, posesor Kokorzyna, chrzestny 1783.24/VIII. r. (LB Kościan). Wojciech, liczący 24 lata, zaślubił 1784.1/III. r. Mariannę Bagińska z Graboszewa, pannę 18-letnią (LC Gołańcz). Anna zaślubiła w Poznaniu 1784.11/X. r. urodz. Wojciecha Golana (LC Św. Marcin, Pozn.). Kasper, świadek 1787.24/IX. r. (LC Mikorzyn). Franciszek (pisany szlachetnym, niekiedy urodzonym), leśniczy, i Marianna, rodzice bliźniąt Barbary i Katarzyny, ochrzczonych 1788.9/XI. r. (LB Sławno). Z nich Katarzyna umarła w Kamionku 18/XI. t. r. (LM Sławno). Zygmunt, ojciec syna Józefa i córek, Józefaty, żony Antoniego Rzeszotarskiego, i panny Elżbiety, dokonał z Franciszkiem Dzierzgowskim recesu od manifestacji z racji wójtostwa w Biskupinie (G. 115 k. 109v). Mąż Józefaty Rzeszotarskiej służył 1789 r. w wojsku koronnym i stacjonował w Trzemesznie. Urodz. (w latach 1801-1803 nazwany sławetnym) Ignacy i Anna Rublewska, zamieszkali w Kostrzyniu, rodzice: Franciszka, ur. tam 1788.17(11?/X. r., Ignacego, ur. tam 1795.12/II. r. Walentego, ur. ok. lutego 1796 r., zmarłego 1797.29/VIII. r. w wieku 16 miesięcy, Jana Walentego, ur. tam 1797.7/II. r., Antoniego, ur. tam 1803.10/I. r. (LB, LM Kostrzyń). Katarzyna i jej mąż Jakub Zabłocki, oboje nie żyli już w r. 1789. Szl. panna Katarzyna, sługa w Stawie, we dworze Bieńkowskich, umarła tam 1790.21/VI. r., mając ok. 22 lat (LM Staw). Melchior, chrzestny 1792.20/I. r. (LB Rogaszyce). Estera, w r. 1792 wdowa po Stanisławie Gądkowskim, pisarzewiczu grodzkim poznańskim, dziedzicu Dębołęki w pow. radziejow. Jednym z opiekunów jej nieletnich dzieci był wtedy Józef P. (P. 1369 k. 755). Katarzyna przed r. 1793 zaślubiła urodz. Leonarda Ścisłowskiego z Kępna. Krzysztof, cysters, umarł w Pelplinie 1797.29/V. r., licząc lat 63, po 44 profesji zakonnej, 39 kapłaństwa (Nekr. Owińska; Nekr. Obra). Jadwiga wyszła przed r. 1799 za Karola Wiaranowskiego, zmarłego w Węgielnikach 1812.15/III. r., w wieku lat 71 (LM Św. Trójca, Gniezno).

Szl. (czy uczc.?) Walenty i Ludwika, rodzice Marianny, ur. 1807.10/VIII. r. w Olędrach Gogolewie (LB Gogolewo). Szymon, liczący 25 lat, zaślubił w Gnieźnie 1802.29/VII. r. Agnieszkę z Obarzankowskich wdowę Gołębiowską mającą 43 lata (LC Św. Trójca, Gniezno). Elżbieta przed r. 1802 wyszła za Aleksandra Jarzynę z folwarku koło Gniezna. Zuzanna, z Nadarzyc zaślubiła w parafii Września 1807.25/XI. r. Antoniego Topolskiego, ekonoma z Węgierek, potem posesora Grzybowa, umarła 1816.4/III. r., mając lat 29 (LM Lechlin). Marianna, córka Józefa, wyszła przed 1808.3/I. r. za urodz. Jana Harkuszewskiego, ekonoma z Lewkowa. Stanisław P., ekonom z Lewkowa, chrzestny 1808.6/I. r. (LB Lewków). Józef, świadek 1809.11/XI. r. (LC Św. Marcin, Pozn.). Magdalena, zrazu zamężna Jakubowska, ostatnio wdowa Kozanecka, umarła w Parzynowie 1810.28/VI. r. (LB Głuszyna). Franciszek, dzierżawca w r. 1818 dóbr plebańskich w Wyskoci, i Katarzyna Reyzler, rodzice Konstantego, ochrzcz. 1818.14/IV. r., Stanisława, ur. w Wyskoci 1819.20/IV. r., Ignacego, ur. tamże 1824.1/VII. r. (LB Wyskoć). Franciszek, świadek zgonu 1823.15/VII. r. (LB Lubowo). Urodz. Józef, kupiec gnieźnieński, chrzestny 1820.18/VI. r. (D. LB Św. Wawrzyniec, Gniezno). Szl. Stanisław zmarł w Cerekwicy 1828.16/II. r., licząc lat 70 (LM Cerekwica). Urodz. Stanisław, rządca w Piotrowi, i Marianna Gąsecka, rodzice Marianny zmarłej tam 1828.3/X. liczącej 4 lata (LM Sw. Michał, Gniezno). Eleonora, córka tychże, zmarła w Piaskach 1829.5/I. r. (ib.). Szl. pan Józef, ekonom w Kiekrzu, i Józefa Asenska(!?), rodzice Anny Józefy, ur. 1829.25/VII. r. (LB Kiekrz). Franciszek, wdowiec, posesor, umarł w Odrzekożuchu 1831.17/XI. r., mając lat 70 (LM Murowana Goślina). Chrzestni szlachetni: Nepomucena 1835.4/X. r., Apolonia 1835.8/XII. r., Franciszek 1836.20/XII. r. (Dubl. LB Lenartowice). Karolina zaślubiła przed r. 1837.19/II. r. Leona Wągrowieckiego, dzierżawcę Żrenicy, a świadkiem ślubu był "młodzieniec" Florentyny P. (LC Środa). Dymitr, dzierżawca folwarku Kierszczyzna, i Maria P-a, chrzestni 1838.20/IV. r. (LB Powidz). Florian, dziedzic Uściecina w par. graboszowskiej, syn Józefa, wtedy wdowca, i zmarłej Zofii Bogusławskiej, liczący lat 35, zaślubił 1839.26/XI. r. pannę Praksedę Moszczeńską z Wydzierzewic, córkę Adama i Jadwigi, 23-letnią (LC Czerlejno). Syn Józef Adam, ur. w Wydzierzewicach 1841.10/II. r. (LB Czerlejno). Antoni, mandatariusz, chrzestny 1839.1/XII. r. (Dubl., LB Czermin). Józefa, ok. r. 1840 żona Marcelego Łukomskiego, dziedzica Parusewa. Franciszek, dzierżawca plebanii w Wyskoci, 22-letni, zaślubił 1843.4/VI. pannę Nepomucenę Piechocką, 25-letnią, z Wławia, umarł w Wyskoci 1847.30/I. r., mając at 25. Syn ich Antoni, ur. w Wyskoci 1846.16/I. r., córka Alberta, zmarła tam 1847.30/I. r., mając lat 3 (LB, LM Wyskoć). Stanisław, dzierżawca plebanii w Wyskoci i Franciszka Biedakówna (Biedak, Bieda?), rodzice porodzonych tam dzieci: Franciszka 1848.26/I. r., Konstancji 1845.13/XI. r. (trzymała ją do chrztu Marianna P-a z Wyskoci), Apolonii Marianny 1851.22/I. r., Marianny 1853.9/IV. r. (podawali ją do chrztu Konstanty i Paulina P-cy, zmarłej 1853.21/IV. r., Marianny 1854.26/VIII. r. (LB, LM Wyskoć). Konstanty, dzierżawca plebanii w Wyskoci, liczący lat 23, zaślubił 1841.23/XI. r. Mariannę Radolińską (LC Wyskoć), byli rodzicami porodzonych tam: Józefa zmarłego 1843.13/XI. r. w wieku jednego roku i dwóch miesięcy, Barbary 1846.6/XI. r. (podawanej do chrztu przez panią Franciszkę P-ą), zmarłej 1846.7/XI. r., Marianny 1851.1/VI. r., podawanej do chrztu przez Stanisława P-go (ib.). Ignacy, dzierżawca plebanii w Wyskoci, mający lat 20, zaślubił 1843.24/X. r. Paulinę Gałkównę, pannę 21-letnią (LC Wyskoć). Ignacy i Paulina Richter(!), rodzice porodzonych w Wyskoci dzieci: Juliana Leona 1849.23/IV. r., Leona 1850.11/IV. r., Emilii 1846.30/VII. r. Walentyny Eleonory 1851.12/II. r., Antoniny 1854.7/VII. r. (LB Wyskoć). Antoni, posesor plebanii w Wyskoci, mający lat 33, zaślubił 1852.27/VIII. r. Rozalię Michalską, 23-letnią pannę z Wyskoci. Świadkami byli Konstanty i Ignacy P-y, obaj posesorzy plebanii w Wyskoci (LC Wyskoć). Antoniego i Rozalii córka Teofila, ur. w Wyskoci 1854.23/IV. r., podawana do chrztu przez Stanisława i Paulinę P-ch (LB Wyskoć). Ci wszyscy wspomniani wyżej "posesorowie" plebanii wyskockiej byli zapewne braćmi.

Prakseda, dziedziczka Słomczyc, chrzestna 1848.24/XII. r. (LB Czerlejno). Ks. Jan Kanty, proboszcz kościoła Św. Jana w Poznaniu, asesor konsystorza arcybiskupiego, zmarł na Komandorii 1841.27/I. r., licząc lat 44 (LM Św. Jan, Pozn.). Szl. Antoni (czy szlachcic?), nauczyciel, i Karolina "de" Preuss (ale i "spectab."), rodzice Emilii, ur. 1842.30/I. r. (LB Kórnik). Chyba ten sam Antoni b. raktor kórnickiej szkoły katolickiej, zmarł w Kórniku 1895.28/VIII. r., mając lat 81, pozostawiając żonę, wnuki i prawnuki. Do jego potomków należała z pewnością Józefa P-a, zmarla 1895.28/VIII. r., o czym donosiła matka i rodzeństwo (Dz. P.). Katarzyna wyszła przed 1842.10/IX. r. za Wincentego Waliszewskiego, ekonoma. Umarła w Pleszewie 1882.3/IX. r. Tekla, chrzestna 1842.10/IX. r. i 1846.13/IV. r. (LB Września).

Jadwiga umarła w Poznaniu 1861.12/I. r. w 13-ym roku życia (Dz. P.). Florian, oficer b. wojsk polskich, zmarł we Wrześni w r. 1859 (Dz. P., z 2/III.). Nepomucena P-a, zamężna Dembińska, zmarła 1870.25/III. r., pozostał mąż (Dz. P.). Józef, zamieszkały w Rudkach w pow. obornickim, 31-letni, zaślubił 1871.22/XI. r. Wandę Skaławską, 24-letnią (LC Wieszczyczyn), zmarłą 1880.19/I. r. w Rudkach, pochowaną w Obornikach (Dz. P.). Anna P-a, zamężna Kaysiewiczowa, zmarła w Kopaszewie 1872.24/II. r., pochowana w Krzywiniu (Dz. P.). Feliks zmarł we Wrocławiu 1875.19/VII. r., pozostawiając żonę (Dz. P.). Ks. Michał, pleban w Lutogniewie umarł w r. 1876, pochowany w Zdunach 21/IV. (Dz. P.). Marianna P-a, zamężna Wichlińska, umarła w Unii 1876.21/XII. r. w 69-ym roku życia, pochowana w Graboszewie (Dz. P.). Marianna P-a, z domu Otocka, zmarła 1879.17/XII. r., mając lat 80, pochowana w Graboszewie (Dz. P.). Józef, właściciel folwarku w Garbach koło Swarzędza, zmarł 1881.27/III. r., pochowany w Poznaniu na cmentarzu Św. Jana (Dz. P.). Pelagia zaślubiła w r. 1884 Józefa Sydow, adwokata w Szamotułach (Dz. P., wiad. z Pozn. 21/II.). Bonawentura zmarł w Kaliszu 1890.16/II. r. w 78-ym roku życia. Pozostała żona i dzieci (Dz. P.). Helena P-a, córka kupca z Kościana, wyszła tam 1895.27/VIII. r. za Franciszka Jordana, dzierżawcę majątku Podłozin (Dz. P.). Stefan P., "z rodziny szlacheckiej", która chyba dość dawno wyszła z ziemi, ogłosił 1902.23/IX. r. firmę importową w Gnieźnie handlującą kawą i herbatą (Dz. P.). Wanda P-a, wdowa po lekarzu dr Pernaczyńskim z Wrześni, zmarła we Wrocławiu 1906.17/I. r., pochowana w Poznaniu (Dz. P.). Wanda P-a sprzedała w r. 1906 firmie Drwęski i Langner wieś Kaspral koło Kruszwicy (Dz. P., wiad, z 8/IV.).

>Pąchowscy z Pąchowa w pow. konińskim. Bracia rodzeni z Pąchowa, Piotr i Janusz, zwani "Kustra", kupili w r. 1446 od swych rodzonych bratanic, Jadwigi i Katarzyny, córek zmarłego Bodzęty z Bielewa (Bielczewa) za 200 grz. ich całą część ojczystą w Bielczewie w pow. koniń. (P. 1379 k. 197v).

Marcin "Kustra", dziedzic w Pąchowie, należał do tych, których woźny w r. 1462 wzywał do stawienia Doroty, wdowy po Grzegorzu z Pąchowa, celem dokonania przez nią rezygnacji oprawy na Pąchowie i Bielewie szwagrowi Mikołajowi P-mu (Kośc. 2 k. 30). Od Barbary, wdowy po Przybysławie z Ozorzyna, oraz synów jej, Jana, Tomasz i Jakuba, uzyskał w r. 1462 zapis 80 grz. w posagu za ich córką i siostrą Barbarą z Ozorzyna (I. R. Kon. 2 k. 34). Od Agnieszki, wdowy po Piotrze z Racięcic, i syna jej Piotra, uzyskał w r. 1476 cesję główszczyzny należnej od marłego już Jana Paska z Racięcic, zbójcy jej męża (P. 1386 k. 49). Od Mikołaja, dziedzica w Pąchowie, w r. 1480 uzyskał zapis 9 grz. długu i w tej sumie wziął odeń w zastaw połowę łana w Kępie Mniejszej (I. R. Kon. 1 k. 113). Nazwany w latach 1480 1486 stryjem (czy rodzonym?) Anny, córki Grzegorza z Pąchowa (ib. k. 119v; P. 1387 k. 38). Na połowie swych dóbr w Pąchowie i części prawa bliższości we wsi Kępa pow. kon. oprawił w r. 1480 posag 150 grz. swej żonie (drugiej) Dorocie Sobockiej, córce Stanisława (P. 1386 k. 118v). Ta Dorota najwidoczniej już nieżyła w r. 1482, kiedy Marcina kwitował jej brat Wojciech Sobocki, dziedzic z W. Sobótki, ze zwrotu 80 grz. z tych 150 grz. posagu. Dostał też jednocześnie od Marcina zapis 50 grz. długu, też na poczet tego posagu (I. R. Kon. 1 k. 132). Trzeciej żonie Ulianie (Julianie) Galewskiej z Siejuszyc, córce Jakuba, oprawił w r. 1485 na częściach Pąchowa i Podgórza (Podgóry) pow. kon. posag 100 grz. (P. 1387 k. 14). Jako jeden z arbitrów w r. 1486 godził względem działów ojcowizny braci Mikołaja z Dąbów i Jakuba z Osieka cz. Drogomirowa (I. R. Kon. 1 k. 165v). Od matki żony swej, Małgorzaty Galewskiej, i jej synów a swoich szwagrów, Piotra i Stanisława z Siejuszyc, uzyskał w r. 1487 intromisję do trzech łanów w Osisłowie pow. kon., a to w sumie 52 grz., stanowiących resztę posagu Uliany (Kośc. 3 k. 20). Żonie tej t. r. na połowie swej części w Pąchowie oraz na sumie 60 grz. posiadanej na Racięcicach oprawił 100 grz. posagu (P. 1387 k. 72). Od szwagra Piotra Galewskiego z Siejuszyc w r. 1489 dostał zapis 48 grz. z tytułu posagu, zaś skwitował tego szwagra z 6 zł. węg. za poczet powyższego posagu (I. R. Kon. 1 k. 199, 199v). Miał w r. 1492 sprawę ze strony swej siostry Marty o wygnanie jej z części w Bielczewie, która miała sobie przez matkę i braci asygnowaną w posagu (Kon. 3 k. 75v). Owa Marta była w r. 1495 żoną opatrz. Floriana, mieszczanina w Lichiniu. Uzyskała wtedy od Katarzyny P-ej, żony Piotra Rękawieckiego zapis 3 grz. jako posag z ojcowizny i macierzyzny i skwitowała ją z owej sumy. Asystującym przy transakcji bratem stryjeczno-rodzonym zarówno Katarzyny jak Marty nazwany wtedy Mikołaj P. (I. R. Kon. 1 k. 252). Marcin miała t. r. płacić 3 grz. winy Anna, córka zmarłej Katarzyny P-ej (Kon. 4 k. 4). Marta umarła w r. 1502, lub krótko przed tą datą. Miała część w Bielczewie, którą odziedziczył po niej syn jej, prac. Marcin z Chorzenia i w r. 1512 sprzedał za 17 grz. Maciejowi Wysockiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 3v). Wracamy do Marcina P-go. Jego żony Juliana (Uliana). w r. 1493 kwitowała swych braci Lutka, dziedzica w Galewie, i Piotra, dziedzica w Siejuszycach, z dóbr rodzicielskich (I. R. Kon. 1 k. 226v). Żonie tej na częściach Pąchowa i Bielczewa oprawił w r. 1494 posag 100 grz. (P. 1383 k. 48). Łan pusty zwany Tworkowska Włóka z sadem "Koszkowskim" w Pąchowie w r. 1499 sprzedał w posoadanie za 10 grz. siostrze Marcie (P. 1389 k. 59). Marcin "Kustra" nie żył już w r. 1512, kiedy owdowiała Juliana "Kustrzyna" wraz z synem Feliksem cztery folwarczne puste łany, trzymane zastawem od Agnieszki i jej syna Piotra z Racięcic, zastawili za 9 grz. Wincentemu Głębockiemu (R. Kon. 1 k. 399). Płaciła w r. 1517 wraz z synem Feliksem trzy grz. winy Marcinowi Grabienickiemu (I. Kon. 4 k. 27). W r. 1518 sprzeciwiła się intromisji Anny i Mikołaja P-go do dóbr syna swego Feliksa (Kal. 4 k. 44). Części w Pąchowie i Bielczewie, swoje oprawne, w r. 1523 sprzedała wyderkafem za 100 grz. swym córkom: Annie Dorocie i Magdalenie (I. R. Z. Kon. 6 k. 78v). Żyła jeszcze w r. 1525 (I. R. Gr. Kon. 2 k. 100). O synu Feliksie zob. niżej. Z córek, Anna "Kustrzanka" była 1-o v. żoną Mikołaja, mieszczanina w Brdowie (I. R. Z. Kon. 6 k. 78v), 2-o v. w latach 1525-1533 żona Kaspra Suszewskiego. Dorota, żona Marcina Rapały, mieszczanina w Radziejowie, część w Pąchowie i Bielczewie, oprawną matki, z którą miałby jej przypaść w dziale z siostrami, zobowiązała się w r. 1525, iż sprzeda za 10 grz. szwagrowi Suszewskiemu, zaś swoją tamże część macierzystą za 10 grz. bratu Feliksowi (I. R. Kon. 2 k. 103). Część w Pąchowie i Bielczewie, mającą przypaść jej z działów z bratem i siostrami, sprzedała w r. 1530 za 10 grz. siostrze Suszewskiej (I. R. Kon. 2 k. 195v). Małgorzata, trzecia z sióstr, w r. 1533 uzyskała od siostry Anny Suszewskiej zapis 10 grz. długu i w tej sumie zastaw wyderkafowy poddanego oraz połowę półłanka w Bielczewie (I. R. Z. Kon. 2 k. 293; I. R. Z. Kon. 6 k. 78v).

Feliks "Kustra", syn Marcina i Galczewskiej, w r. 1527 wymienił z Bartłomiejem Lubstowskim, podkomorzym inowrocławskim, łan roli osiadłej we wsi Podgór (trzymane obecnie wyderkafem przez Dorotę P-ą żonę Andrzeja Sławińskiego) za łan osiadły w Bielczewie (I. R. Kon. 2 k. 126; P. 1393 k. 168v). Od tegoż Lubstowskiego w r. 1530 nabył wyderkafem za 8 grz. łan osiadły w Bielczewie (I. R. Z. Kon. 6 k. 58v). Od siostry Anny Suszewskiej, w r. 1533 kupił jej część w Pąchowie i Bielczewie, którą nabyła od matki, zaś w sumie 12 i pół grz. długu zastawił siostrze Małgorzacie połowę swej części nabytej od Anny (I. R. Kon. 2 k. 321v). Żoną jego była Katarzyna Jaroszewska, córka Piotra, która w r. 1537 skwitowała swego brata Jana z dóbr rodzicielskich w województwie kaliskim (ib. w k. 35). Katarzyna, będąc już wdową, odziedziczoną po śmierci rodzonego wuja Macieja Goreckiego część miasta Targowa czyli Mieleszna Górka sprzedała w r. 1571 za 400 zł. Stanisławowi Jaroszewskiemu "Świdrowi" (I. R. Z. Kon. 3 k. 243v).

Chyba synem Feliksa był Piotr P. z Pąchowa zwany "Kustra" (I. R. Kon. 23 k. 189), który w r. 1574 zobowiązał się na połowie dóbr w Pąchowie oprawić 300 zł. posagu żonie swej Małgorzacie Gorazdowskiej (I. R. Kon. 16 k. 646v), córce Gabriela. na połowie dóbr w Pąchowie i Bielczewie w r. 1577 dokonał oprawy tej sumy (I. R. Z. Kon. 6 k. 258v). Oboje małżonkowie kwitowani byli w r. 1584 przez Jana Bielickiego z 20 zł., za które pewne role w Bielczewie trzymał od nich zastawem (I. R. Kon. 21 k. 184). Temu Bielickiemu w r. 1588 zobowiązali się zastawić dobra w Bielczewie, Piotr swe dziedziczne, Małgorzata oprawne (I. R. Kon. 23 k. 189), zaś w r. 1589 dobra te za 100 zł. sprzedali temuż Bielickiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 303v) i skwitowali go z 40 zł. (I. R. Kon. 23 k. 306v). Nie żył już Piotr w r. 1597, kiedy owdowiała Małgorzata, już 2-o v. żona Jana Babińskiego, wydzierżawiła Pąchowao i Bielczewo Adamowi Głuchowskiemu (I. R. Kon. 28 k. 177v), z czasem podstarościemu konińskiemu. Na swej oprawie oprawie, uzyskanej od pierwszego męża, zapisała w r. 1601 dług 300 zł. Janowi Lisieckiemu cz. Borowskiemu (I. Kon. 30 k. 39). Synem Piotra był Stanisław, który w r. 1599 od stryjecznego brata Marcina nabył w ziemstwie przemyskim jego cześć Pąchowa (I. Kon. 30 k. 297v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1602 (ib. k. 543). Z córek, Katarzyna, żona 1-o v. Macieja Czyżewskiego, była 2-o v. za Krzysztofem Kosmowskim, po którym wdowa w r. 1602. Anna, w ltach 1602-1614 żona Macieja Ziemięckiego, a 2-o v. 1619-1638 Jana Krajewskiego. Obie siostry w r. 1602 uzyskały intromisję do części Pąchowa, które to części ich zmarłemu bratu Stanisławowi zrezygnował zmarły brat stryjeczny Marcin (ib. k. 527). Katarzyna części w Pąchowie i Bielczewie sprzedała w r. 1602 za 1.000 zł. szwagrowi Ziemięckiemu (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 148v). Anna żiemięcka, 2-o v. Krajewska sprzedała w r. 1430 części Bielczewa Janowi Bielickiemu (I. Kon. 46 k. 20). Zob. tablicę.

@tablica: Pąchowscy "Kustrowie"

Mikołaj P., syn Doroty (z Racięcic?), żony 2-o v. Bartłomieja Lubowskiego (I. R. Kon. 4 k. 100v), a zapewne brat stryjeczno-rodzony Marcina P-go "Kustry" (zob. wyżej), szwagier Doroty, wdowy po bracie Grzegorzu z Pąchowa, która winna była sprzedać mu wyderkafem swą oprawę na Pąchowie i Bielewie (Bielczewie). Jednym z świadków tego zobowiązania był Marin "Kustra", o którym było wyżej (Kon. 2 k. 30). Działał w r. 1472 wraz z bratanicą Anną i wspomnianą bratową Dorotą (I. R. Kon. 1 k. 2v) i t. r. był wraz z tą Anną pozywany przez bratową (ib. k. 12). Wraz z Anną kwitował w r. 1473 bratową z sum (ib. 2 k. 155). T. r. między nim i bratową zapadł dekret dotyczący ich dóbr, t. j. połowy Pąchowa i połowy wsi Podgór z folwarkiem w Pąchowie (ib. k. 156). Wraz z siostrą przyrodnią (z jednej matki) Katarzyną, córką Bartłomieja Lubowskiego, żoną zaś Jakuba Chwalibogowskiego, cztery łany (w tym dwa osiadłe) w Racięcicach, spadłe na matkę po ojcu jej Macieju, sprzedali wyderkafem w r. 1478 Tomasowi z Mniejszego Lubstowa. Jednocześnie Mikołaj został przez tę siostrę skwitowany z 40 grz. posagu (I. R. Kon. 1 k. 100v). Mąż Anny z Leszcz, siostry Jana, który za szwagra w r. 1479 zapisał 10 grz. posagu bratanicy tego szwagra, Annie, żonie Stanisława Kurowskiego (I. R. Kon. 1 k. 109). Za tą swą żoną Anną, córką zmarłego Przecława z Leszczów (Leszcz), od szwagra Jana Leszckiego w r. 1480 odebrał 80 grz. posagu (ib. k. 119) i t. r. na połowach części wsi Pąchowo, Bielczewo, Podgór i Kępa w pow. kon. oprawił jej 100 kop gr. posagu (P. 1386 k. 126v). Marcinowi "Kustrze", dziedzicowi w Pąchowie, zastawił t. r. w sumie 9 grz. długu połowę w Kępie Mniejszej, nabytą od siostry Chwalibowskiej (Chwalibogowskiej) (I. R. Kon. 1 k. 113). Skwitowany t. r. przez bratową Dorotę z 68 grz. posagu (ib. k. 119v). Wykupiła ona od niego w r. 1485 swoją ojcowiznę, t. j. 7 łanów cz. włók z ćwiercią Katarzyna Luczydleńska, żona Stanisława Karskiego(?) (I. R. Kon. 1 k. 157). Zeznał w r. 1485 bratanicy Annie i jej mężowi Stanisławowi, dziedzicom w Błożynie, 10 grz. posagu (ib. k. 161a). Z tą Anną, żoną Stanisława Kurowskiego, w r. 1486 dokonał wymiany biorąc od niej części w Pąchowie, Bielczewie i Podgórze, dając w zamian całą wieś Kępa i dopłatę 100 grz. (P. 1387 k. 38). Skwitowany w r. 1487 z długów przez tę bratanicę (ib. k. 173) i ponownie w r. 1489 z 7 grz. (ib. k. 195v). Od Katarzyny Łuczywieńskiej (Łuczydleńskiej), żony Jana z W. Kiełczewa, w r. 1491 brał zastawem w sumie 6 grz. łan osiadły w Racięcicach (ib. k. 209). Łan osiadły w Pąchowie w r. 1494 sprzedał wyderkafem Stanisławowi, synowi Krczona (ib. k. 242v). Asystował w r. 1494 przy zapisie dawanym przez Katarzynę P-ą, żonę Piotra Rękawieckiego, Marcie, żonie mieszczanina z Lichinia, jako brat rodzono-stryjeczny jednej i drugiej (I. R. Kon. 1 k. 252). Skwitowany w r. 1495 z ojcowizny i macierzyzny w Pąchowie przez rodzoną bratanicę Annę (ib. k. 246). Od Feliksa i jego braci, dziedziców z Łuczywna, w r. 1499 wziął w zastaw za 6 grz. łan w Racięcicach (Kon. 4 k. 3v). Całą część Racięcic, nabytą wyderkafem za 60 grz. od Feliksa P-go "Kustry", sprzedał w r. 1525 za takąż sumę Wincentemu Głębockiemu, dziedzicowi w Racięcicach (P. 1393 k. 94v; I. R. Kon. 2 k. 298v). Swe części dziedziczne we wsi Podgór oraz dwa puste półłanki w Bielczewie dał w r. 1527 swej córce Dorocie, żonie Mikołaja Łuczydleńskiego (ib. k. 179v), z części w Pąchowie córce Katarzynie, żonie macieja Wroniawskiego (ib.), i wreszcie części w Bielczewie córce Agnieszce, wdowie po "niejakim" (cuiusdam) Matiaszu (ib.). Zapewne wnet potem umarł, bo transakcji tymi dobrami w latach następnych dokonywały już tylko jego córki. Były to: Dorota, w latach 1527-1538, żona Mikołaja Łuczydleńskiego, Katarzyna, w latach 1527-1531 żona macieja Wroniawskiego, wdowa w r. 1533, i Agnieszka, w r. 1527 wdowa po mieszczaninie matiaszu, nazwana w r. 1533 "Markuszewą", kiedy to za jej zgodą do jej połowy w Bielczewie uzyskały intromisję siostrzenice jej Wroniawskie (I. R. Kon. 2 k. 269).

Grzegorz, brat Mikołaja, o którym było wyżej, na połowie wsi pąchowo, Podgór i Bielczewo w r. 1467 oprawił 70 grz. posagu żonie Dorocie Lubstowskiej (P. 1384 k. 249). Nie żył już w r. 1472, kiedy Dorota była już 2-o v. żoną Stanisława Polickiego, zaś córka Anna, dziedziczka w Pąchowie, w r. 1479 pozostawała pod opieką stryja Mikołaja (I. R. Kon. 1 k. 2v). Anna w r. 1479 wyszła za Stanisława Kurowskiego (ib. k. 109v). Działała owa Anna w r. 1480 "za radą" Hektora Lubstowskiego wuja i Marcina P-go "Kustry" stryja (ib. k. 119v). Oboje Kurowscy, pisali w latach 1485-1489 "z Błożyna", żyli jeszcze w r. 1495.

Stanisław i Krystyn (Krczon), bracia rodzeni, synowie Piotra, nie żyjącego już w r. 1463, i Małgorzaty, z pozwu matki winni byli w r. 1463 uiścić się jej z tytułu oprawy danej na połowie Pąchowa i Podgórza (I. R. Kon. 2 k. 65, 65v). Stanisław P. w r. 1465 zapisał dziedzicom swym sumę 60 grz. wziętą z Chwalibogowa od Jana i Mikołaja, synów zmarłego Dobrogosta Chwalibogowskiego (ib. k. 78v). Stanisław P. "Błąd" (Bland?) wraz z Janem Grądlińskim w r. 1465 zobowiązał się dać 3 grz. Stanisławowi Szyszyńskiemu (ib. k. 84v). Stanisław P. ręczył w r. 1466 za Klarę z Szyszyna wobec Macieja Sokołowskiego (Kon. 2 k. 102v). Stanisław, syn zmarłego Krczona P-go, kwitował Stanisława P-go, brata stryjeczno-rodzonego z zawartej w Racięciach ugody i z 30 grz. po matce Małgorzacie (I. R. Kon. 1 k. 229). Od Mikołaja, dziedzica w Pąchowie, w r. 1494 wziął w zastaw wyderkafowy łan osiadły w tej wsi (ib. k. 242v). Wzywał w r. 1495 do przeprowadzenia działów wsi Pąchowo, Bielczewo i Podgor Mikołaja Wysockiego, poręczyciela Marcina P. "Kustry", stryja rodzonego (czy jego, Stanisława P-go, czy Wysockiego?) (ib. k. 247v). Od Marcina Grabienickiego w r. 1505 uzyskał zapis 20 grz. długu (ib. k. 334v).

Dorota, córka Krystyna P-go, żona Andrzeja Sławińskiego, trzymała w r. 1527 wyderkafem części wsi Podgór (P. 1393 k. 168v). Dorota "Podgórska", żona Andrzeja Sławińskiego, w r. 1529 (I. R. Kon. 2 k. 166v)

>Pączeńscy, zob. Paczyńscy.

>Pączkowscy, byli tego nazwiska na Mazowszu h. Lubicz. Czy wymienieni tutaj to właśnie ci, nie wiem?

Prokop P. na przełomie lat 1555 i 1556 jako wysłannik przebywającego w Pradze Macieja "Bieniaka" Zajączkowskiego, infamisa, w r. 1558 już nie żyjącego, bawił 1555/1556 w Małachowie Złych Mięsic we dworze żony tego Macieja i wraz z nią w Gnieźnie załatwiał pewne jego sprawy, poczem odjechał do niego do Pragi (G. 37 k. 425v).

Stanisław, Wawrzyniec, Maciej i Wojciech pozywali w r. 1557 Krzysztofa Mieleńskiego o zabicie ich rodzonego brata Prokopa P-go (G. 36 k. 19v). Wojciech od Wojciecha Mycielskiego w r. 1624 kupił części wsi Przyranie w pow. kal. za sumę 4.000 zł. (R. Kal. 10 k. 160v). Ten sam Wojciech P. w imieniu swoim i żony Agnieszki Węgierskiej (córki Jana), w r. 1636 wydzierżawił od Wojciecha Węgierskiego, syna zmarlego Jana, Marcinkowo M. i część Marcinkowa W. w pow. kcyń. (Kc. 128 k. 33). Agnieszka swoje sumy oprawne, jak też i inne zapisane na wsi Przyranie, sprzedanej przez męża Stanisławowi Załuskowskiemu, cedowała w r. 1638 temu nabywcy (Kc. 128 k. 129v). Wojciech od Wojciecha Węgierskiego w r. 1638 uzyskał zapis 1.000 zł. na wsi Szkółka w pow. gnieźn. (Kc. 128 k. 142). Może ten sam Wojciech, nie żyjący już w r. 1665 (P. 1076 k. 1036v), był ojcem Andrzeja, chrzestnego 1661.11/VI. r. (LB Koźmin). Andrzej, syn Wojciecha, w r. 1665 kwitował Andrzeja Przyjemskiego, chorążego kaliskiego, z 4.000 zł., a ponadto obaj oni kwitowali się wtedy z kontraktu dzierżawy wsi Wrotkowo w pow. pyzdr., którą to wieś wziął wtedy Andrzej w dalszą dzierżawę na trzy lata za 8.000 zł. (P. 1076 k. 1036, 1036v). Wraz z żoną Anną Jaroszewską i córką ich Heleną, wtedy wdową 1-o v. po Krzysztofie Ossowskim, zawierali w r. 1671 z Franciszkiem Starzyńskim (Starzeńskim), drugim jej mężem, kontrakt wedle którego oprawił tej swej żonie 4.500 zł. posagu (P. 1680 k. 221). Anna Jaroszewska, już będąc wdową, wraz z synem Wojciechem w r. 1676 kwitowała chorążego kaliskiego, Przyjemskiego, z 15.000 zł. zapisanych sposobem zastawu na Wrotkowie i połowie Skałowa (P. 1094 k. 915). Zapewne żyła jeszcze w r. 1688 (P. 1430 k. 20). Prócz Wojciecha był jeszcze inny syn, Stanisław, w r. 1676 jezuita. Córka Helena, najpierw za Krzysztofem Ossowskim, wdowa w r. 1670, 2-o v. w latach 1671-1700 żona Franciszka Starzyńskiego (Starzeńskiego), burgrabiego ziemskiego kcyńskiego, potem burgrabiego grodzkiego kaliskiego, wyszła 3-o v. w r. 1705 za Jakuba Prażmowskiego, nie żyła już w r. 1707.

Wojciech, syn Andrzeja i jaroszewskiej, mąż Anny z Wielawski Cieleckiej, córki Jana Albrachta i Doroty Godurowskiej, wraz z tą żoną od Władysława Czarnkowskiego w r. 1688 nabył wyderkafem na trzy lata za 22.000 zł. Kroślino W. i Kroślinko M. w pow. pozn. (P. 1116 XI k. 46). Spisywał z tą żoną w r. 1688 wzajemne dożywocie (P. 1115 I k. 52v). Umarł w r. 1696 (B. Pozn. W. 58), zaś Anna Cielecka poszła 2-o v. za Franciszka ze Skrzypny Twardowskiego, od którego w r. 1698 uzyskała zapis 40.000 zł. posagu (P. 1135 VII k. 19). Oboje małżonkowie Twardowscy wydzierżawili w r. 1701 na trzy lata pod zakładem 5.000 zł. Golęczewo w pow. pozn. małżonkom Wacławowi i Annie z Wysławskich Kierskim (P. 1140 IV k. 116). W r. 1705 kwitowali się z kontraktu o Golęczewo z Anną Wysławską, wtedy już 2-o v. żoną Rafała Zabłockiego, jak też z Janem Kierskim, stryjem i opiekunem jej dzieci, w r. 1722 (P. 1185 k. 61). Nie żył wtedy także i syn z pierwszego męża, Józef, a ojczym jego Franciszek Twardowski w imieniu własnym i swego syna Wacława kwitował Kazimierza Ziemięckiego, cześnika nowogrodzkiego, z wydania pozostałych po nim ruchomości (P. 1185 k. 61). Zob. tablicę.

@tablica: Pączkowscy

Jan, mąż Urszuli Pogrzybowskiej, która w r. 1576 uzyskała od Piotra i Mikołaja braci Kwiatkowskich zapis 1.400 zł. długu (I. Kal. 44 s. 391). Krzysztof, syn Jana, nie żyjącego już w r. 1647, od Jadwigi Gułtowskiej, żony Stanisława Franciszka Kostki, starosty lipińskiego, w r. 1643 kupił w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej kamienicę (P. 1421 k. 72v). Od tegoż starosty w r. 1647 uzyskał zapis długu 5.000 zł. (N. 226 k. 551). Adam, chrzestny 1691.5/VI. r. (LB Objezierze).

Antoni nie żył już w r. 1791, a był mężem Barbary Noskowskiej, córki Macieja i Marianny Zdanowskiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzu Rozwadowskim, wtedy spadkobierczyni bezpotomnych braci, Macieja i Kazimierza Noskowskich (G. 115 k. 144v).

>Pączyńscy, Pączeńscy. Jan, mąż Urszuli Pogrzybowskiej, która w r. 1576 zapisała 30 zł. długu Baltazarowi Goreckiemu (I. Kal. 44 s. 949). Nie żyła już w r. 1584, kiedy syn ich Adam, procesowany był przez Macieja Droszewskiego cz. Gniazdowskiego, podwojewodziego kaliskiego, o jej dług 200 zł., który to dług i proces Droszewski scedował wtedy Janowi kwiatkowskiemu (I. Kal. 50 s. 568).

>Pągowscy h. Pobóg wyszli z Pągowa w pow. radomskowskim, a pisali się "z Rokszyc" w pow. piotrkowskim. Ponieważ w tym samym wojew. rawskim z w pow. szadkowskim było kilka wsi o nazwie Pęgowo, a wiodących się stąd Pęgowskich pisano też niekiedy Pągowskimi, rozróżnienie ich bradzo trudne.

Jan, chrzestny 1610.31/I. r. (LB Droszew). Andrzej z Rokszyc P., mąż Zofii Zapolskiej, córki Stanisława, dziedziczki wsi Strońsko, uwolnił w r. 1644 prac. Grzegorza Ciągałę, poddanego jej z owej wsi, obecnie mieszkającego we wsi Cieśle, należącej do miasta Pyzdr, a uwolnił wraz z żoną i dziećmi, za pewną sumę, pod zakładem 100 grz. (Py. 150 s. 36). Marianna, w r. 1658 żona Mikołaja Zdzenickiego. Salomon, w r. 1670 męż Felicjanny Oraczewskiej, wdowy 1-o v. po Abrachamie Tomickim (Z. T. P. 31 k. 1792).

Daniel, nie żyjący już w r. 1677 (I. Kal. 138 s. 450), z żony Anny Starzeńskiej (ze Starzenic), miał syna Bogusława, oraz córki, Annę, w r. 1662 żonę Aleksandra Madalińskiego, sędziego ziemskiego wieluńskiego, i Zofię, żonę Andrzeja Barczkowskiego, oboje nie żyli już w r. 1680.

Bogusław z Rokszyc P., syn Daniela i Starzeńskiej, kwitował w r. 1677 z 1.000 zł. Mariannę Miaskowską, wdowę po Janie Koźmińskim (I. Kal. 138 s. 450). Współspadkobierca sióstr Barczkowskiej i Madalińskiej, część odziedziczonych po nich sum cedował w r. 1680 swemu synowi Karolowi zrodzonemu z Krystyny z Ostrowa Rychłowskiej (I. Kal. 140 k. 115).

Karol (Karol Stanisław) z Rokszyc P., syn Bogusława i Rychłowskiej. Od Jakuba i Bartłomieja Parczewskiego, synów zmarłego Jana, w r. 1699 skupił Parczewo i Westrzę w pow. kal. za 31.666 zł. (I. Kal. 153 s. 465, 496), od Wojciecha Parczewskiego zaś w r. 1711 za 11.653 zł. (ib. 157 s. 188). Zobowiązania wdowy po Janie Parczewskim spłacał w r. 1700 (ib. 142 k. 633). Dziedzic Parczewa i Westrzy, kwitowany był w r. 1700 przez Zofieę Parczewską, córkę zmarłego Jana, z sumy 4.000 zł., pozostawionych jej przy sprzedaży powyższych dóbr (ib. 154 s. 343). Skwitowany w r. 1711 przez małżonków Jana Borzysławskiego i Annę Parczewską (I. Kal. 157 s. 197). Nie żył już w r. 1720, kiedy wdowa po nim Anna Kamińska kwitowana była przez małżonkow Borzysławskich z 200 zł. prowizji od sumy 4.000 zł. (ib. 161 s. 561). Anna w r. 1725 wraz z synami, Antonim i Józefem została skwitowana z 6.766 zł. przez ks. Franciszka Józefa Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego i proboszcza kaliskiego (ib. s. 225). od Stefana Stockiego, zastawnego posesora Grąblina w pow. kon., męża swej córki Konstancji, uzyskała w r. 1736 zobowiązanie oprawienia 6.000 zł. posagu żonie (ib. 171/173 s. 232). Dawała w r. 1742 plenipotencję swym synom, Antoniemu i Józefowi (ib. 178/180 s. 45). Synem najstarszym był Bogusław wspomniany w r. 1728 (ib. 165 s. 204). Były i córki. Z nich, Krystyna, w latach 1727-1731 żona Stanisława Kaczkowskiego, wdowa w r. 1752, żyła może jeszcze w r. 1760. Konstancja, w latacch 1736-1752 żona Stefana Stockiego, wdowa w latach 1758-1763, zapewne żyła jeszcze w r. 1766.

1. Antoni, syn Karola i Kamińskiej, wspomniany w r. 1725 (I. Kal. 161 s. 225), dziedzic Parczewa i Psar (LB Rososzyca), mąż Rozalii Rytelskiej, córki Antoniego i Doroty Kałdowskiej, zaślubionej przed r. 1735 (LB Wysocko), która w r. 1736 skwitowała swych rodziców z 10.000 zł. z dóbr ojczystych i macierzystych (I. Kal. 171/173 s. 178), zaś Antoni, dziedzic połowy Parczewa obok brata Józefa, na połowie swych dóbr oprawił wtedy jej tę sumę jako posag (ib.). Z bratem Józefem, jako dziedzice Parczewa i Westrzy, skwitowani w r. 1748 z zapisów przez Franciszka Gembarta (ib. 185/189 k. 109). Rozalia Rytelska żyła jeszcze w r. 1748 (LB Rososzyca), zaś drugą żoną Antoniego była Łucja Skórzewska, córka Antoniego, dziedzica Mącznik w pow. kal., i Anny Jackowskiej. Będąc już wdową, podniosła w r. 1763 od swych braci, Pawła, Marcina i Kaspra Skórzewskich, na poczet swego posagu sumę 7.000 zł. (ib. 204/205 k. 108). Już w r. 1764 wyszła 2-o v. za Antoniego Nasierowskiego (LC Skalmierzyce) i t. r. spisała z nim zobowiązanie do sporzadzenia wzajemnego dożywocia (I. Kal. 204/205 k. 131). Jako wdowa i po tym drugim mężu, w r. 1786 współspadkobierczyni zmarłej już ciotki Marianny Jackowskiej, żony Andrzeja Mierzewskiego (ib. 226 k. 355), działała w r. 1787 w imieniu swych dzieci zrodzonych z drugiego męża (ib. 227 k. 352). Synowie Antoniego i Rytelskiej: Jan Mateusz, ur. w Parczewie 1735.29/VIII. r. (LB Wysocko), Walenty Wojciech, ochrzcz. w r. 1746, Kasper Paweł, ur. w Psarach, ochrzcz. 1748.6/I. r. (LB Rososzyca). W późniejszych latach mowa o synach: Wojciechu (może identycznym z Walentym Wojciechem?), Ignacym, Ludwiku, Janie (zapewne identycznym z Janem Mateuszem, ur. w Parczewie 1735.29/VIII.) i Tomaszu. Z nich, o Wojciechu, Ignacym i Ludwiku niżej. Jan uczestniczył obok braci w r. 1766 w układzie zawartym z Józefem Stockim, regensem ziem. zatorskim i oświęcimskim, urodzonym z Konstancji P-ej, o posag jego matki a ich ciotki (I. Kal. 206/208 k. 137v). Żył jeszcze w r. 1775 (ib. 214/216 k. 162v). Aleksander, współdziedzic Parczewa w r. 1766 (ib. 206/208 k. 57v) sporządzał 1773.24/IX. r. testament, zapisując 2.000 zł. na kościół w Czerniejewie (ib. 214/216 k. 162v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1775 (ib.). Tomasz był zrazu w r. 1765 jezuitą (profesję zakonną składał w r. 1765, (ib. 209/213 k. 76), zaś po kasacie zakonu był w r. 1786 kanonikiem (kaliskim?) i proboszczem w Irządzu (LB Kotłów).

1) Wojcieh, syn Antoniego i Rytelskiej, współdziedzic obok braci Parczewa, wraz z nimi kwitował w r. 1766 Pawła Fabera, kupca hamburskiego, z 7.500 zł. (I. Kal. 206/207 k. 57v). Jego pierwszą żoną była Katarzyna Konarzewska (P. 1364 k. 513), chyba córka Rafała i Heleny Radońskiej, zmarła w Westrzy 1770.12/III. r., pochowana u Reformatów w Kaliszu (LM Wysocko). Jako wdowiec ożenił sie Wojciech 2-o v. 1772.3/III. r. z Agnieszką Łubieńską (LC Raczkowo). Po śmierci brata Aleksandra wspólnie z braćmi w r. 1775 dał Pawłowi Skórzewskiemu zobowiązanie względem aprobowania przez nich jego testamentu (I. Kal. 214/216 k. 162v).

2) Ignacy, syn Antoniego i Rytelskiej, w r. 1776 mąż Antoniny (Antonilli) Skórzewskiej, córki Antoniego i Anny Jackowskiej, a więc rodzonej siostry swej macochy, dziedzic części Parczewa i Westrzy, uzyskał w r. 1765 od brata Tomasza, wstępującego do zakonu jesuitów, rezygnację jego części spadkowej po rodzicach (ib. 209/213 k. 76). Kwitował w r. 1766 Pawła i Marcina braci Skórzewskich z 350 zł., t. j. z części należnej żonie z kamienicy "Szczubiałkiewiczowskiej" w Kaliszu, przy rogu ulicy Żydowskiej, jako jej posagowej z dóbr macierzystych (ib. k. 76v). Żonie zobowiązał się w r. 1769 na połowie dóbr oprawić posag 5.293 zł. (ib. k. 46v). Przeprowadzał 1770.20/X. r. podział dóbr z braćmi. Masa spadkowa, po potrąceniu licznych długów wynoszących wraz z prowizjami 39.560 zł., była nader szczupła, zdecydowali się więc sprzedać dobra Parczew, Westrzę, Zmysłowo z pustami Chełstów i Kościany i podzielić się tym, co pozostanie z ich ceny po słaceniu długów. Ewentualni nabywcy nie dawali więcej niż 85.000 zł., więc Ignacy zobowiązał sie dać braciom za te dobra 90.000 zł. (ib. k. 76). Wedle kontraktu z 1774.27/VI. r. zobowiązał sie Parczew, Westrzę z pustkami Kościanowa, Chwalszowy, Zmyślonu sprzedać za 100.000 zł. bratu żony, Pawłowi Skórzewskiemu (ib. 214/216 k. 123v). Dzierżawca połowy Ociąża, dóbr dziedzicznych Andrzeja Mielęckiego, generała wojsk koronnych (ib. 224 k. 302), kwitowany był w r. 1784 przez Józefa Jaskólskiego, dzierżawcę propinacji w Ociążu (ib. k. 129). Od Tomasza Wiewiorkowskiego, pułkownika wojsk koronnych, uzyskał w r. 1787 zapis długu 5.944 zł. i t. r. cesję sumy 16.131 zł. na połowie Ociąża (ib. 227 k. 290). Był w r. 1800 dziedzicem części Skrzypny zwanej "Korzkiewszczyzną" (LB Czermin). Antonina ze Skórzewskich już wdowa umarła w Mamotach 1828.7/IX. r., licząc lat 90 (LM Czermin). Znam dwóch synów Ignacego i Skórzewskiej, Mikołaja Ksawerego, ur. w Parczewie, ochrzcz. 1764.11/XII. r., i Pawła, ur. tamże, ochrzcz. 1772.30/XI. r. (LB Wysocko). Z córek, Tekla (Tekla Antonina Marianna), ur. w Parczewie, ochrzcz. 1768.12/X. r., może identyczna z Antoniną Anna Teklą, ochrzcz. z ceremonii 1772.19/IX. r. (ib.). Tekla była już 1795.9/VIII. r. żoną Franciszka Swinarskiego, dziedzica. W akcie małżeństwa, zawartego 1793.17/IX. r., nazwana dziedziczką części Skrzypna, ale ojciec jej omyłkowo nazwany tu Antonim (LC Czermin), podczas gdy był to zapewne jej brat? Oboje Swinarscy żyli jeszcze 1800.9/III. r. Inne córki Ignacego to Marianna Antonilla Wiktoria, ur. w Sieroszewicach 1769.14/XII. r. (LB Rososzyca), Barbara Antonina Anna, ur. w Westrzy, ochrzcz. 1772.4/I. r. (LB Wysocko), Katarzyna, ur. w Parczewie, ochrzcz. 1777.15/IV. r. (ib.). Katarzyna Agnieszka Domicella, ur. w Westrzy, ochrzcz. 1778(?).3/IV. r. (ib.). Dowiadujemy się, iż w lipcu 1773 r. zmarli syn i córka tych P-ch (LM Wysocko). Imion tych dzieci nie podano i tylko możemy domyślać się, że to Barbara i młodszy od niej o 11 miesięcy Paweł.

3) Ludwik, syn Antoniego i Rytelskiej, wspomniany w r. 1766 (I. Kal. 206/208 k. 76v), zaślubił w Krerowie 1769.16/X. r. Rozalię Tałżyńską (Tauzyńską), chyba córkę Władysława (LC Krerowo), której nazwisko w innych zapisach bywało zniekształcane lub zgoła przeinaczane, np. Tuczeńska (LB Czerniejewo), Trąmpczyńska (LB Białężyn). Ludwik był w latach 1772-1775 posesorem Starczanowa, w r. 1779 Młodojewa. Synowie, Adam Stefan Jan, ur. w Starczanowie, ochrzcz. z wody 1772.30/XII. r. (LB Białężyn), z ceremonii 1779.24/X. r. (LB Czerniejewo), Józef, zmarły 1773.3/I. r., pochowany w Białężynie (LM Białężyn).

2. Józef, syn Karola i Kamińskiej, wspomniany obok matki i brata w latach 1725-1728 (I. Kal. 161 s. 225; 165 s. 204). Mąż Marianny Mierzewskiej, córki Macieja, miecznika poznańskiego, i Katarzyny Potockiej, spisał z nią w r. 1747 wzajemne dożywocie (P. 1290 k. 178v). Współdziedzic z bratem Parczewa i Westrzy, umarł w r. 1748, a żona go przeżyła (I. Kal. 185/189 k. 109; P. 1293 k. 134). Zob. tablicę 1.

@tablica: Pągowscy h. Pobóg 1

Marcin, nie żyjący już w r. 1678, mąż Katarzyny z Nadola Łąckiej, córki Wojciecha, ojciec Wojciecha, który wtedy swoją część ze spadku po Janie Łąckim, bracie stryjeczny matki, w Raczkach, Dobromierzu Wielkim i Małym oraz w Wymysłowie w pow. chęcińskim dał Mikołajowi Mycielskiemu, staroście kolskiemu i sędziemu ziem. sieradzkiemu (Z. T. P. 32 s. 1068). Hieronim, syn zmarłego Mścisława, w r. 1685 kwitował braci Mejerów, synów Piotra (ib. 34 s. 100). Albracht uzyskał w r. 1690 od Jana Wierzbięty Doruchowskiego i jego sióstr, Rokossowskiej, Łukowskiej i Grzymisławskiej cesję sumy 100 zł. z zapisu zmarłego Mateusza Kaszewskiego (I. Kal. 146 s. 453). Stanisław, z Woli, zaślubił 1691.12/II. r. uczc. wdowę Barbarę "Munskowską z Psarski"(??) (LC Św. Marcin, Pozn.). Marianna, wdowa po Aleksandrze Karczewskim, regencie piotrkowskim, a 2-o v. w r. 1714 żona Franciszka Więckowskiego, żyła jeszcze w r. 1726. Krzysztof, mąż Teresy Zaborowskiej, córki Jana i Zofii Starczewskiej, już nie żył w r. 1720, kiedy wdowa sumę 750 zł., zapisaną jej w r. 1703 w grodzie sierackim, sposobem długu przez Jana Starczewskiego, dziedzica Oszczeklina i Raszew, cedowała Antoniemu Starczewskiemu (I. Kal. 161 s. 94). Mateusz, mąż Marianny Grzymisławskiej, córki Wojciecha, która w r. 1724 kwitowała stryja Piotra Grzymisławskiego z należnych jej ojcu części Gałązek Wielkich, t. j. "Kaliszkowizny", "Świeczyńszczyzny" i "Przybysławizny" (ib. s. 301). Stanisław, w r. 1727 mąż Marianny Biskupskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Bronikowskiej (Z. T. P. 45 k. 639), która w r. 1732 wspólnie z Mikołajem i Heleną Trepkami, synem i córką swej zmarłej siostry Anny Bronikowskiej, zawierała pod zakładem 7.000 zł. ugodę z Jaskólskimi, dziedzicami Królokowa i Grójca (I. Kon. 76 k. 432). Marianna Biskupska aprobowała w r. 1742 swój testament spisany 15/IX. w Grodźcu. Mężowi legowała 10.000 zł. (ib. 77 k. 275). Ten jako dożywotnik żony, jedynej spadkobierczyni swego ojca Wojciecha Biskupskiego, kwitował w r. 1744 Józefa Hulewicza (ib. k. 334v). Zawierał 1753.3/IX. r. w Grodźcu układ ze spadkobiercą zmarłej swej żony, Stanisławem Biskupskim, o jej sumy na Grodźcu. Na tych sumach zapisał wtedy drugiej żonie Stanisława, Teofili Lisowskiej, sumę 1.000 zł. ów Biskupski (ib. 78 s. 690). Nie żył już Stanisław P. w r. 1755, kiedy owdowiała Teofila Lisowska, wdowa 1-o v. po Janie Racickim, cedowała swemu siostrzeńcowi Stanisławowi Lisowskiemu lokowaną na synagodze rogozińskiej sumę 1.000 zł. odziedziczoną po rodzonej ciotce Dorocie z Ninińskich Pęskiej (ib. s. 873, 874). Bogumiła(!) Lisowska żyła jeszcze w r. 1760 (ib. 79 k. 190). Stefan, posesor Guniczek w pow. pyzdr. miał z żony Konstancji córkę Elżbietę Krystynę, tam urodzoną, ochrzcz. 1730.10/VII. r. (LB Staw). Krystyna z P-ch Kaczkowska, chrzestna 1731.17/VII. r. (ib.). Kazimierz, nie żyjący już w r. 1733, mąż Konstancji Kotarbskiej, córki Stefana i Anny Żegockiej, występującej wtedy jako wdowa (G. 96 k. 509). Wojciech, zastawny posesor wsi Borki, mąż Zofii Stobieckiej, która na sumie 6.000 zł., zapisanej na Borkach w r. 1732 kontraktem zastawnym przez małżonków Jakuba Kozubskiego i Zofię z Piaskowskich, zapisała w r. 1734 sumę 200 zł. Jadwidze z Grabskich dzierżawskiej. Mąż Wojciech P. był wtedy obłożnie chory (I. Kal. 171/173 s. 112). Witkoria, w r. 1736 przeorysza klarysek kaliskich za Bramą Toruńską (ib. s. 573).

Karol i Teresa z Nadola Łącka, oboje nie żyjący już w r. 1744 (ib. 181/184 k. 247v), rodzice Franciszka, który 1740.10/VIII r. zaślubił Aleksandrę Skórzewską z Mącznik (LC Skalmierzyce), córkę Mikołaja i Urszuli linowskiej. Wzajemne dożywocie spisali w r. 1742 (I. Kon. 77 k. 259), a powtórzyli ten zapis w r. 1744 (I. Kal. 181/184 k. 277v). Drugą żoną Franciszka była Barbara Myślińska, córka Wojciecha i Anny Dominikowskiej (I. Kon. 83 k. 11v, 13), zaślubiona przed r. 1764. Franciszek t. r. mieszkał w Podkocach i był dzierżawcą dóbr probostwa skalmierzyckiego. Nie żył już w r. 1769. Jego druga żona w r. 1784 dostała od swego ojca "z miłości" zapis 2.660 zł. z sumy 13.000 zł., którą miał na Kaczej Górce, dobrach Rafała Gajewskiego, kasztelana nakielskiego (ib.). Kwitowała w r. 1785 z tych 2.660 zł. Adama i Bonawenturę braci Gajewskich, kasztelaniców rogozińskich (I. Kal. 225 k. 183). Ze Skórzewskiej był syn Seweryn. Z Myślińskiej syn Antoni Erazm, ur. w Skalmierzycach, ochrzcz. 1765.6/VI. r., i córka marianna, ur. w Podkocach, ochrzcz. 1764.11/VII. r. (LB Skalmierzyce). Córką Franciszka i chyba Myślińskiej była też zapewne Katarzyna, która 1795.26/I. r. poślubiła Jana Nepomucena Skaławskiego (LC Janków). Żyła jeszcze 1802.27/I. r.

Seweryn, syn Franciszka i Skórzewskiej, komornik graniczny poznański w r. 1784 (I. Kal. 224 k. 297), pisarz ziemski kaliski już 1791.21/III. r. (ib. 231 k. 463; LB Broniszewice). Asystował w r. 1767 przy transakcji swej siostrze rodzono-ciotecznej, Apolonii Skórzewskiej, córce Antoniego i Anny Jackowskiej, żonie Stanisława Sadowskiego (I. Kal. 206/208 k. 120). Zastawny posesor Słaborowic wskutek cesji dokonanej przez Mikołaja Korytowskiego, od Tadeusza Wyssogoty Zakrzewskiego, sędziego ziemskiego poznańskiego, kupił za Kontraktem spisanym 1774.22/VII. r. w Woli Pleszewskiej za 90.000 zł. wsie Wilcza i Olędry (ib. 214/216 k. 161v, 162). Ożenił się 1775.23/I. r. z Marianną (Marianną Zuzanną) Korytowską (LC Magnuszewice), córką Mikołaja i Ludwiki Goczałkowskiej. W latach późniejszych w księgach inskrypcji grodzkich poznańskich dokonał notorycznie fałszywego wpisu, wedle którego miał z tą żoną spisać wzajemne dożywocie już w r. 1769 (P. 1346 k. 196). Było to potrzebne dla tej przyczyny, iż w chwili ślubu 1775.23/I. r. panna była już przy nadziei i w niespełna sześć tygodni potem poroniła córkę. Seweryn przed ślubem, 1775.9/I. r. zapisał Mariannie sumy 10.000 zł. i 19.000 zł. (I. Kal. 214/216 k. 5). Z tych 10.000 zł. skwitowała ona wtedy swego ojca (ib. k. 20). Od Jana Szarzyńskiego t. r. Seweryn kupił poddanego ze wsi Obory w pow. kal. (ib. k. 136). Swej owdowiałej właśnie t. r. teściowej, Ludwice z Goczałkowskich Korytowskiej, t. r. zapisał sumę 2.500 zł. (P. 1352 k. 71). Od Makarego Gorzeńskiego, szambelana królewskiego, późniejszego kasztelana kamieńskiego, wziął w r. 1784 w zastaw na trzy lata za 100.000 zł. dobra: Lenartowice, Zawidowice i Charzewo z przyległościami w pow. kal. (I. Kal. 224 k. 297), i trzymał te dobra jeszce i w r. 1793 (P. 1370 k. 150). Kwitował w r. 1786 Pawła Skórzewskiego, łowczego kaliskiego, z sumy stanowiącej udział ze spadku w dobrach Świątkowice po macierzystej babce Urszuli z Linowskich Mikołajowej Skórzewskiej (I. Kal. 226 k. 412). W latach 1791(?)-1780 małżonkowie byli dziedzicami Żegocina. Zyli jeszcze 1800.20/II. r. (LB Czermin). Synowie ich: Józef, Stanisław, Feliks, Jan Nepomucen, Tadeusz. Żychliński daje ponadto Sewerynowi innych jeszcze synów, z których Łukasz, ożeniony z Anielą Czarnecką, miał mieć syna Bolesława, męża bar. Schickfuss, Paweł, o którym nie posiadam wiadomości. Z córek, Józefa, ur. w Wilczej 1775.4/III. r. (LB Magnuszewice), może identyczna z Józefą z P-ch Modlińską, chrzestną 1826.8/V. r. (LB Czempiń). Elżbieta, ur. w r. 1777, żona przed r. 1809 Stanisława Krzyżanowskiego, dziedzica Rożnowa, umarła tam 1819.10/XII. r. mając lat 40. Ludwika, chrzestna 1818.26/II. r., poślubiła przed r. 1822 owdowiałego szwagra Stanisława Krzyżanowskiego z Rożnowa, dziedzica Borowa. Wiktoria, żona Jana Chrzanowskiego, nie żyła już 1815.29/I. r. Anna wyszła przed r. 1814 za Rafała Chrzanowskiego, dziedzica Mieczownicy. Może też Antonina, niezamężna 1798.10/X. r. (LB Czermin).

1. Józef (Józef Eliasz Rafał Apolinary), syn Seweryna i Korytowskiej, ur. w Wilczej 1777.20/VII. r. (LB Magnuszewice), chrzestny 1800.20/II. r. (LB Czermin), kapitan wojsk polskich w 7-ym pułku liniowym, wziął dymisję w r. 1808, był organizatorem wojennym pow. odolanowskiego. Dzierżawca Szkudli, mącznik, Boczkowa, chrzestny 1814.27/XII. r. (LB Rożnowo) i 1816.2/V. r. (LB Ostrów). Zaślubił 1817.2/VI. r. Teresę Parczewską, córkę Fabiana i Krystyny Sczanieckiej (LC Ociąż), ur. w Smogorzewie 1795.15/X. r. (Dzierzbicki). Dzierżawca Woleniczek w r. 1825 (LB Rozdrażew). Na kilkanaście lat przed śmiercią zamieszkał w Ostrowie, gdzie w swym mieszkaniu prowadził stancję dla uczniów tamtejszego gimnazjum. Teresa umarła w Ostrowie 1846.18/V. r., a Józef umarł tamże 1859.27/I. r. (LM Ostrów). Synowie, Seweryn i Zenon. Z córek, Krystyna Teofila Maria, ur. 1818.9/IV. r. (LB Ociąż), Kleontyna (Maria Kleofa), ur. w Woleniczkach 1825.9/IV. r. (LB Rozdrażew), zmarła w Ostrowie 1843.2/V. r. (Dzierzbicki).

1) Seweryn (Franciszek Ksawery Seweryn), syn Józefa i Parczewskiej, ur. w Boczkowie 1819.1/XII. r. (LB Skalmierzyce). Administrator w dobrach swych krewnych, kolejno Józefa Kawieckiego w Zagórzynie koło Kalisza, nepomucena Sczanieckiego w Warcie(?), potem w Przespolewie pod Dobrą, gdzie 1861.22/IV. r. ożenił się z Wandą Mazurkiewiczówną, córką Adama, dziedzica Przespolewa, i Adeli Dzierzbickiej, ur. w Kaliszu 1841.22/I. r. Był potem dziedzicem Chrząstowy koło Wydawy. Ich synowie: Józef, ur. w Zduńskiej Woli 1861.16/V. r., Adam, ur. w Chrząstowie 1862.26/VII. r. Z córek, Maria, ur. tamże 1863.8/XII. r., zmarła tam 1864.7/IV. r. Helena, ur. tam 1865.2/X. r., zmarła tam 1866.10/II. r. (Dzierzbicki).

2) Zenon (Zenon Fabian), syn Józefa i Parczewskiej, ur. w Mącznikach 1827.22/XII. r. (LB Skalmierzyce). Posiadał zdolności malarskie. Pracował w Poznaniu w zakładzie litograficznym Jaroszyńskiego. Dla doskonalenia się w tej sztuce wyjechał 1861 r. do Berlina. Dalsze jego losy nieznane.

2. Stanisław, syn Seweryna i Korytowskiej, ur. w Żegocinie ok. 1791 r., umarł w Mieczownicy u Chrzanowskich 1865.12/IX. r. (LM Giewartowo). Był w latach 1822-1824 posesorem Zakrzewa (LB Rożnowo).

3. Feliks, Felicjan, syn Seweryna i Korytowskiej, ur. ok. 1792 r., dzierżawca Parkowa, świadek 1822.3/XI. r. (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Zaślubił mając 27 lta, 1823.12/I. r. Antoninę Zaborowską, ur. w Poznaniu, pannę 21-letnią, pozostającą pod opieką Jana Kantego Zaborowskiego, dziedzica Topili (ib.). Dziedzic Ławicy 1827 r. (LB Skórzewo). Zmarł w Poznaniu 1854.11/VI. r., licząc 62 lata. Wdowa umarła w Poznaniu 1882.21/IV. r., licząc 74 lat (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Pozostało dwoch synów, którzy przeżyli ojca. Z nich, Hiacynt (Hiacynt Ludwik Jan Kanty), ur. w Parkowie 1824.15/VIII. r. (LB Parkowo), ożeniony z Wandą Bogdańską, i Bonawentura, ur. w Ławicy 1827.4/VI. r. (LB Skórzewo).

4. Jan Nepomucen, syn Seweryna i Korytowskiej, posesor w latach 1818-1819 wsi Polskie koło Pleszewa, w r. 1821 Gądek koło Poznania. Ożeniony z Julianną Drwęską, miał z nią synów Juliana i Władysława, oraz córkę Pelagię Józefę Mariannę, ur. 1818.17/I. r., zmarłą w Polskiem 1819.23/III. r., pochowaną w Żegocinie (LB, LM Broniszewice). Z synów, Julian, dzierżawca Stołężyna, świadek 1850.18/IX. r. (Hip. Wapno).

Władysław (Władysław Józef Tomasz), syn Jana Nepomucena i Drwęskiej, ur. w Gądkach 1821.27/VI. r. (LB Tulce), dzierżawca Kopaszyna w r. 1850 (Hip. Wapno), właściciel folwarku Chabsko, który to folwark, oszacowany na 40.000 tal., miał w sądzie w Trzemesznie 1862.12/IX. r. iść na przymusową sprzedaż (Dz. P.). Dzierżawca Głuszyny w latach 1866-1874 (LB Głuszyna). Ożenił się 1-o v. przed r. 1867 z Emilią Korytowską, córką Józefa z Rogowa i Katarzyny Pytlewskiej, wdową 1-o v. po Antonim Trzebińskim, zmarłą w Głuszynie koło Poznania 1871.7/XI. r. (Dz. P.). Drugą żoną była Anna Sawicka, wdowa 1-o v. po Malczewskim, zmarła w Warszawie 1885.3/II. r. (Dz. P.). Władysław, nazwany "byłym dziedzicem dóbr", mieszkał w r. 1878 w Rybitwach koło Pobiedzisk (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), umarł w Grochowiskach koło Rogowa 1913.2/VIII. r. (Dz. P.). Z Sawickiej synowie, Władysław, o którym niżej, i Kazimierz Zygmunt Sylwester, ur. w Rybitwach 1878.31/XII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.).

Władysław (Władysław Damazy Edward Julian), syn Władysława i Sawickiej, ur. w Głuszynie 1873.10/XII. r. (LB Głuszyna), urzędnik gospodarczy (insektor) w Babkach 1902 r., potem w Sobiesierniach koło Poznania, mąż Michaliny Wieczorek, poległ 1915.12/II. r. pod Mławą, pozostawiając wdowę i dzieci (Dz. P.). Znam z nich tylko córkę Janinę Marię Jolantę, ur. w Babkach 1902.1/VI. r. (LB Głuszyna).

5. Tadeusz, syn Seweryna i Korytowskiej, chrzestny 1823.2/IV. r. (LB Potulice), referendarz (sądowy?) w Poznaniu, chrzestny 1826.25/VI. r. (LB Skórzewo), umarł w Kurnatowicach 1866.15/XII. r., pochowany w Sierakowie (Dz. P.). Jego żona, Justyna Trąmpczyńska, umarła w Kórniku 1885.27/V. r., mając lat 80 lat i 11 miesięcy (Dz. P.). Synowie: Stefan, Karol i Edward, o którym nie mam wiadomości. Córki, Klaudyna i Paulina. Ta druga wyszła w parafii Kwilcz 1873.28/X. r. za Henryka Trąmpczyńskiego, posesora Bnina i Prusinowa. Umarła 1915.26/IV. r., pochowana w Siemianicach.

1) Stefan, syn Tadeusza i Trąmpczyńskiej, dzierżawca Smolar koło Gołańczy, zaślubił w Poznaniu 1874.28/VII. r. Wiktorię Grosman (LC Św. Marcin, Pozn.), ur. 1842.12/XII. r., zmarłą w Poznaniu 1922.10/VII. r. (LM Św. Marcin, Pozn.)

2) Karol, syn Tadeusza i Trąmpczyńskiej, kupiec w Toruniu 1874 r. potem dyrektor tamtejszego banku, zmarł mając 64 lata 1904.21/I. r. (dz. P.). Z żony Marianny Buchowskiej miał potomstwo, z którego znam tylko syna Tadeusza.

Tadeusz, syn Karola i Buchowskiej, ur. 1873.18/V. r., kupił od Niemca Hellinga Gołuń koło Środy (464 ha), zaś w r. 1911 też od Niemca nabył Przyborowo w pow. witkowskim (216 ha) (Dz. P.). Zaślubił w Poznaniu 1906.19/III. r. Zofię Mieczkowską, córkę Augusta i Marii Jerzykiewiczówny, ur. 1885.9/I. r. (LC Św. marcin, Pozn.). Spośród ich potomstwa syn Tadeusz, student na IV roku roln. Uniw. Pozn., podporucznik rezerwy 17 pułku artyl. cięż., liczący lat 26, zmarł 1933.12/V. r., pochowany w Pobiedziskach (dz. P.). Zob. tab.2.

@tablica: Pągowscy h. Pobóg 2

Marianna, żona 1-o v. Aleksandra Karczewskiego, regenta grodzkiego piotrkowskiego, 2-o v. Franciszka Więckowskiego, wdowa i po nim w r. 1723. Franciszek, syn zmarłych Felicjana i Katarzyny Zdańskiej, dziedzic Jasienia w pow. sieradzkim, zapisał w r. 1742 sumę 3.000 zł. Rozalii z baryckich Zdańskiej (I. Kal. 178/180, s. 386). Józef, w r. 1745 mąż Marianny Mierzewskiej, miecznikówny poznańskiej (I. Kal. 77 k. 375v) Walenty, wojski sieradzki, zmarł 1761.27/XI. r. (Nekr. Franciszkanów śremskich). Katarzyna, żona Walentyna Stobieckiego, nie żyjącego już w r. 1773. Gabriel z Rokszyc P., regent ziemski sieradzki, kupił 1776.25/VI. r. od Tomasza Fundament Karśnickiego, jako opiekuna bratanków Wojciecha i Franciszka Karśnickich, części Radostkowa w ziemi wieluńskiej, którą to transakcję Franciszek w r. 1781 dopełnił sprzedażą też i swojej części za 11.250 zł. Gabriel nazwany wtedy byłym regentem ziemskim sieradzkim (I. Kal. 231 k. 458v). Antonina, regentowa sieradzka umarła 1777.13/XII. r. (Nekr. Franciszkanek śremskich). Walenty z Rokszyc P., w r. 1785 mąż Izabeli Kobierzyckiej, córki Wojciecha, podczaszego piotrkowskiego, i Konstancji Sucheckiej, wdowy 1-o v. po Nereuszu Rudnickim (I. Kal. 225 k. 341v). Kwitował w r. 1791 macochę swej żony, Faustynę z Wolskich Kobierzycką, 2-o v. Wolską, z sumy 12.076 zł. (ib. 231 k. 207). Marianna, żona Wojciecha Tokarskiego, oboje nie żli już 1788 r.

Krystyna, chrzestna 1817.7/VIII. r. (LB Droszew). Ludwika z Dembińskich P-a umarła w Kurcewie u brata Antoniego Dembińskiego 1825.28/IX. r., mając 70 lat (LM Nietrzynowo). Ludwika, żona Stanisława Krzyżanowskiego, dziedzica Borowa, zmarłego 1828.25/X. r., przeżyła męża. Salomea, córka Piotra i Dezyderii Rakowieckiej, ur. w r. 1839 w Praszkach w ziemi wieluńskiej, zaślubiła Kazimierza Myślęckiego z Nowejwsi na Kujawach, pułkownika wojsk w r. 1863, który umarł z ran otrzymanych w bitwie pod Olszakiem. Sama umarła w Ostrowie 1913.27/III. r., mając lat 75, pochowana tamże (Dz. P.). Konstancja, z Laskowa w Król. Polskim, chrzestna 1894.14/VII. r. (LB Rogaczewo). Witold zmarł 1907.15/I. r. we Włoknach, licząc lat 28, pochowany w Skokach (Dz. P.). Ks. Jan Nepomucen, zmarł 1908.19/I. r., mając 75 lat, a o zgonie jego zawiadamiała siostra Elżbieta (Dz. P.).

Stanisław w 20-leciu międzywojennym dziedzic Łubowic w pow. gnieźnieńskim (314 ha). Antoni, syn jego, zmarł w Łubowicach 1914.3/I.r. mając 3 lata (Dz. P.). Wiktor, świadek 1946.15/X. r. w kościele na Sołaczu.

Pągowscy różni. Tomasz, sługa Zaleskiego, posesora Mrowina, i Rozalia, rodzice Wiktorii, ur. w Przybrodzie, ochrzcz. 1730.19/IX. r. (LB Cerekwica). Urodz. Jadwiga miała z nieznanego ojca córkę Mariannę, ur. w Ruchocinku, ochrzcz. 1734.23/III. r. Józef, chrzestny 1742.4/XI. r. (LB Kotłów). Antoni, chrzestny 1747.9/III. r. (ib.). Rozalia, chrzestna 1748.29/IX. r. (ib.). Konstanty, administrator ("minister" Jakuba Kosickiego, chrzestny 1758.16/I. r. (LB Rozdrażew). Urodz. Mikołaj zaślubił w Dobrzycy 1760.11/II. r. Annę Owsianowską, a Swiadkami ślubu byli mieszczanie. Anna ta wyszła 2-o v. 1775.21/VIII. r. za Grzegorza Frankowskiego i umarła 1777.28/II. r., licząc ok. 40 lat (LC, LM Dobrzyca). Mikołaj i Anna byli rodzicami: Karola Boromeusza, ochrzcz. 1760.4/XI, zaraz potem zmarłego, Augustyna, ochrzcz. 1771.29/VIII. r., Weroniki Agaty, ochrzcz. 1765.5/II. r. (LB Dobrzyca). Ignacy, chrzestny 1766.15/VII. r. (LB Droszew). Konstanty zmarł w Gutowie 1771.28/III. r. (LM Sobótka). Panna Elżbieta z dworu w Strykowie, chrzestna 1802.22/I. r. (LB Modrze). Urodz. Julia P-a, matka nieślubnie urodzonej w Cierpięgach Michaliny Franciszki, ochrzcz. 1803.15/IX. r. Marianna zmarła w Klonowej 1833.10/III. r., licząc lat 50 (LM Dobrzyca). Justyna, chrzestna 1858.26/IX. r. (LB Kazimierz).

>Pątnowscy, z Pątnowa w pow. konińskim. Bracia Filip, Jan i Mikołaj, dziedzice z Pątnowa, byli w r. 1475 kwitowani z dóbr w Pątnowie przez rodzoną siostrę Annę, żonę Jana z Kamienicy. Asystowali Annie przy tym akcie Jakub Ruszkowski stryj, Andrzej i Piotr, dziedzice z Wąsosza, wujowie (I. R. Kon. 1 k. 57v). Filip P. kwitował w r. 1481 z sumy 17 skojców Zuzannę, wdowę po Janie, i jej synów Jana i Andrzeja, dziedziców Gosławic (ib. k. 129v). Stawiał w r. 1483 pod zakładem 1.000 grz. poręczycieli na to, iż na Pątnowie oprawi 600 zł. posagu Annie, córce Andrzeja z Warzymowa, podstolego brzeskiego-kuj. (ib. k. 140v). Od Jana dziedzica w Wiśniewie, w r. 1488 wziął w zastaw wyderkafem za sumę 5 grz. łan roli we wsi Półwiesek Mały (ib. k. 183v). Od Markowskich, Rożniatowskiego, Szyszyńskiego, Jaranowskich i innych w r. 1492 kupił za 100 grz. wsie Piotrkowice i W. Półwiesek (Kon. 3 k. 64v; G. 15 k. 148, 148v). Od Łukasza Sarnowskiego w r. 1494 kupił za 60 grz. część wsi Kijowiec w pow. gnieźn. wraz z częścią tamtejszego folwarku (G. 16 k. 75v, 23 k. 45v). Inną część w Kijowcu t. r wziął w zastaw wyderkafowy za 5 grz. od Marcina z Markowa (G. 8 k. 48). Od ks. Dziersława Wąsowskiego, kanonika gnieźnieńskiego, i jego siostry panny Katarzyny w r. 1495 kupił wyderkafem za 32 zł. węg. połowę wsi W. Kępa w pow. koniń. (P. 1383 k. 58). Od Marcina Markowskiego w r. 1497 nabył na trzy lata wyderkafem za 6 i pół grz. łan osiadły w Kijowcu (G. 17 k. 15v), zaś t. r. od Marcina i Jana, braci rodzonych i niedzielnych z Markowic kupił wieczyście za 60 grz. część w Kijowcu, t. j. folwark zwany Szyszynko (G. 17 k. 41). Od Wojciecha Linowskiego, dziedzica w Kojowcu i Sarnowie, w r. 1497 uzyskał w sumie 5 grz. długu wyderkafowego zastaw łana osiadłego w Kijowcu (G. 17 k. 40v). Od Wojciecha, dziedzica w Lubomyślu z tytułu długu 10 grz. i 5 zł. węg. wziął w zastaw w r. 1498 w tej sumie dwa łany osiadłe w Sławęcinie (I. R. Kon. 1 k. 287). Pozywany był w r. 1499(?) przez Zuzannę z Gosławic, wdowę po Janie Lichińskim, dziedzicu z Gosławic (Kon. 4 k. 137). Umarł zapewne w r. 1499, bowiem wtedy jako opiekun jego synów: Andrzeja, Wincentego, Jana, Mikołaja, Marcina, braci niedzielnych w Pątnowie, występował Mikołaj Strzałkowski (ib. k. 296v). Z całą pewnością nie żył już w r. 1500 (G. 18 s. 148; I. R. Kon. 1 k. 299). Miał też i córkę Annę, w latach 1499-1530 żonę Wawrzyńca Grabienickiego, z czasem podwojewodziego konińskiego, potem kasztelana santockiego, wdowę w r. 1545. Z synów, Wincenty zmarł zapewne między r. 1503 a 1509, Jan po r. 1508.

1. Andrzej, syn Filipa, występował w r. 1499 z braćmi Mikołajem i Marcinem oraz siostrą Anną Grabienicką (Kon. 4 k. 18). Był t. r. wraz z braćmi niedzielnymi, Janem, Wincentym, Mikołajem i Marcinem pozywany przez Macieja Jastrzębskiego (ib. k. 64v). On i ci bracia w r. 1500 skwitowani przez Małgorzatę, wdowę po Łaskarzu z Sarnowa, z posgu i wiana oprawionych przez męża na Sarnowie (ib. k. 148). Jemu i tym braciom Mikołaj Lisowski w r. 1500 zastawił w sumie długu 60 kop gr. pięć łanów osiadłych we wsi Nożyczyno (G. 18 s. 182). Z braćmi pozywany był w r. 1500 przez Macieja Jastrzębskiego o wtargnięcie siłą do Piotrkowic, którą to wieś Maciej trzymał w sumie 400 grz. od Katarzyny żony Tomasza Ostrowskiego (Kon. 4 k. 84). Wraz z braćmi od Marka, plebana w Warzymowie, Marcina, plebana w Ostrowąsie, i bratanka ich Stanisława, dziedziców w Markowicach, kupił t. r. część w Kijowcu pow. gnieźn. (P. 1389 k. 93v). Bracim P-im płacił w r. 1501 winę 3 grz. Mikołaj Lisowski, który pobrał był od nich 6 kop czynszu rocznego z Nożyczyna (G. 24 k. 146v). Andrzejowi i Janowi P-im w r. 1504 zastawił w sumie 30 grz. długu Wojciech Lubomyski i w tejże sumie zastawił trzech kmieci w Sławęcinie (I. R. Kon. 1 k. 318v). Andrzej wraz z braćmi Janem, Mikołajem i Marcinem w r. 1509 kwitował z tego zastawu Lubomyskiego (ib. k. 359v). Z tymiż braćmi całą wieś Piotrkowice w r. 1509 sprzedał wyderkafem za 300 zł. Wawrzyńcowi Grabienickiemu (I. R. Kon. 1 k. 363). Wraz z bratem Mikołajem w r. 1511 Piotrkowice sprzedał wyderkafem za 300 zł. Wojciechowi Lubomyskiemu (P. 768 s. 275). Na połowie Pątnowa i na połowie połowy Piotrowic w pow. kośc. w r. 1512 oprawił 300 zł. posagu żonie swej Jadwidze Boruckiej, córce Jana z Mniejszego Borucina (P. 786 s. 333). Z bratem Mikołajem część w Strzałkowie pow. pyzdr., nabytą wyderkafem od Mikołaja Strzałkowskiego "Sapały", dali w posagu za siostrą Anną w r. 1517 wyderkafem za 172 zł. węg. szwagrowi Grabienickiemu (P. 1392 k. 119). Wraz z braćmi Mikołajem i Marcinem oraz tą siostrą Anną zamężną Grabienicką kwitował w r. 1519 z 6 kop gr. wdowę Małgorzatę Kleczewską (I. R. Kon. 1 k. 506). Andrzej i Mikołaj, dziedzice w Piotrkowicach i w Pustym Półwiesku w r. 1529 dokonali wymiany z braćmi Lubstowskimi, ks. Wojciechem, kanonikiem włocławskim, Bartłomiejem, podkomorzym kujawskim, i Janem, biorąc od nich łąkę zw. "Ługi" w Mniejszym Półwiesku, którą kupili byli od zmarłego Marcina P-go, dając zaś bór w Piotrkowicach z łąkami w Wielkim Półwiesku (I. R. Kon. 2 k. 178; I. R. Z. Kon. 6 k. 59v). Andrzej, dziedzic w Pątnowie, kwitował w r. 1532 Annę Wąsocką, żonę Jana Brodzińskiego, z sumy zabezpieczonej na części wsi W. Kępa pow. kon. (I. R. Kon. 2 k. 277). Na połowach swych Pątnowa i Piotrkowic w r. 1540 oprawił 300 zł. posagu żonie (P. 1394 k. 363), zaś ona jednocześnie tę swą oprawę dała w dożywocie mężowi (ib.). Nie żył już Andrzej w r. 1566 (I. R. Kon. 13 k. 140), a w r. 1567 owdowiała Jadwiga Borucka zapisała 200 zł. swej wychowanicy Annie Lubomyskiej, córce Jana (I. R. Kon. 13 k. 296v).

2. Mikołaj, syn Filipa, występujący w latach 1499-1519 jako wspołdziedzic w Pątnowie, a potem w Piotrkowicach i w Strzałkowie. Ręczył zań w r. 1522 brat Andrzej, iż stawi się w Gnieźnie i dokona pod zakłdem 100 grz. rezygnacji folwarku Wygnanowo na rzecz Macieja Szyszyńskiego (I. R. Kon. 2 k. 21). Cały pusty folwark w Wygnanowie dał w r. 1523 temu Szyszyńskiemu w zamian za część wsi Kijowiec, dopłacając mu 20 zł. węg. (T. R. Z. Kon. 6 k. 15v). Całą wieś Kijowiec w r. 1542 sprzedał wyderkafem za 200 zł. Jakubowi Lubomyskiemu (I. i R. Z. Kon. 6 k. 107).

3. Marcin, syn Filipa, wspomniany obok brci jako współdziedzic w Pątnowie w latach 1499-1511 (Kon. 4 k. 18; I. R. Kon. 1 k. 394v). Od ks. Piotra Gunickiego, kanonika katedralnego poznańskiego, nabył w r. 1517 wsie Mikorzyno, Mały Półwiesek, połowę Wielkiego Półwieska oraz jezioro Małe, położone między miastem Śleszynem i granicami obu Półwiesków, wreszcie jezioro Szczepy koło Małego, dając w zamian łan w W. Półwiesku i dopłacając 800 zł. węg. (P. 1392 k. 123v). Był już wtedy mężem Małgorzaty Golińskiej, córki Rafała, działającego wówczas jako poręczyciel zięcia (I. R. Kon. 1 k. 466, 466v). Od szwagra Stanisława Golińskiego, syna Rafała, nabył w r. 1520 za jedną grzywnę kmiecia w Spławiu (Kon. Gr. 1 k. 508v). Bory należące do Półwieska w r. 1522 zastawił w sumie 6 grz. długu Bartłomiejowi Lubstowskiemu, podkomorzemu inowrocławskiemu (I. R. Kon. 2 k. 30), zaś w r. 1523 sprzedał mu za 25 grz. łąkę należącą do tej wsi a położoną od strony Polic (P. 1392 k. 517). Żonie na połowie Półwieska oprawił w r. 1524 posag 100 grz. (I. i R. Z. Kon. 6 k. 24v). Żył jeszcze w r. 1527 (P. 1393 k. 169), nie żył zaś w r. 1538, pozostawiając synów: Jana, Rafała, Stanisława i Serafina (I. R. Kon. 3 k. 106v, 107). Z nich Stanisław, dziedzic w W. Półwiesku, w r. 1544 swoją część Mikorzyna sprzedał za 400 zł. Janowi Lubomyskiemu, który trzymał ową część wyderkafem od Filipa P-go (I. R. Z. Kon. 6 k. 126v). Serafin umarł po r. 1542.

1) Jan P. cz. Półwieska, syn Marcina, dziedzic w Półwiesku Mniejszym, kwitował w r. 1538 Sebastiana Słaboszewskiego z sum zabezpieczonych na stawie zw. Szczepy (ib. k. 106v)_. Na połowie swych części w W. i M. Półwiesku w r. 1541 oprawił 35 grz. posagu zonie Helenie Kadzidłowskiej (I. R. Z. Kon. 6 k. 106v).

2) Rafał, syn Marcina, wspomniany w r. 1538 (ib. k. 107), część uzyskaną z działów z braćmi Serafinem i Stanisławem we wsi Mikorzyno pow. koniń. sprzedał w r. 1542 za 300 zł. Jakubowi Lubomyskiemu (P. 1394 k. 516v). Części dziedziczne we wsi Półwiesek W. i wsi Półwiesek Mn. sprzedał w r. 1546 za 100 grz. Szymonowi Zagórskiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 149v). Kwitował tego Szymona w r. 1566 ze 100 zł. (ib. 13 k. 140). Dokonał w r. 1567 z Walentym i Augustynem braćmi P-imi (czyimi synami?) podziału dóbr dziedzicznych w Pątnowie (I. R. Kon. 13 k. 233v). Już nie żył w r. 1574. Jego pierwszej żony nie znam, drugą była Katarzyna Łęska, występująca wtedy już jako wdowa (I. R. Kon. 16 k. 713). Była 2-o v. żoną Wojciecha Gorazdowskiego (P. 959 k. 473). Oprawę 300 zł. swego posagu uzyskaną od męża na Pątnowie cedowała w r. 1597 Wojciechowi Zagórskiemu (I. R. Kon. 28 k. 172). Żyła jeszcze w r. 1611 (P. 1407 k. 341). Synowie: Jan (z pierwszej żony), Andrzej i Marcin. O tym ostatnim znam tylko wzmiankę z r. 1578 (I. R. Kon. 18 k. 128).

(1) Jan, syn Rafała z pierwszego małżeństwa, w imieniu swoim i braci kwitował w r. 1578 Wojciecha Bielawskiego, dziedzica części Bielaw, ze 100 zł., zaś Andrzeja i Wojciecha, synów zmarłego Jana Bielawskiego, z 20 zł. (I. R. Kon. 18 k. 128-131v). Żoną Jana była w r. 1597 Elżbieta Tupadlska (Tupalska) (Kc. 122 k. 433), z którą w r. 1600 spisał wzajemne dożywocie (P. 1403 k. 458) i t. r. tej żonie zlecił opiekę nad zrodzonymi z niej dziećmi, przydając też i innych opiekunów (P. 970 k. 118). Uzyskał w r. 1604 zapis 300 zł. długu od Macieja Złotnickiego (G. 68 k. 173). Z bratem Andrzejem w r. 1611 sprzedał części w Pątnowie za 1.000 zł. Albinowi Zagórskiemu. Miała tam zapis wyderkafowy na 200 zł., dany w grodzie radziejowskim przez Andrzeja P-go (syna?) Katarzyna Łęska, macocha Jana (P. 1407 k. 341). Janowi i Elżbiecie Tupalskiej w r. 1616 zapisał dług 3.000 zł. Jan Niegolewski, podsędek ziemski poznański (P. 996 k. 556). Nie żył już w r. 1618 (P. 1000 k. 352). Synowie, Jakub i Wojciech. Z córek, Anna, żona 1-o v. Andrzeja Kotarskiego, 2-o v. w latach 1611-1627 Adama Wyganowskiego. Elżbieta, niezamężna w r. 1623 (G. 76 k. 912v), żona w r. 1627 Wojciecha Ciosnowskiego.

a. Jakub, syn Jana, kwitował w r. 1618 Jana Niegolewskiego, podsędka ziemskiego poznanskiego, z 350 zł., zapisanych ojcu (P. 1000

k. 352). kwitował w r. 1620 Katarzynę Wydzierzewską, wdowę po Zygmuncie Goreckim, z 1.350 zł. (P. 1004 k. 540). Zapewne już wtedy był mężem Doroty Goreckiej, ich córki. Jako mąż jej w r. 1623 dawał zobowiązanie swej teściowej, wtedy 2-o v. żonie Wojciecha Wyganowskiego, że skoro tylko odbierze wyprawę Doroty, stawi ją do akt dla skwitowania matki. Sam skwitował wtedy teściową z 1.200 zł. (G. 76 k. 433v). Od Mikołaja Morawskiego w r. 1637 uzyskał zapis 150 zł. długu (G. 80 k. 253).

b. Wojciech, syn Jana, wspomniany w r. 1623 (G. 76 k. 9. 2v), dla zaspokojenia z dóbr rodzicielskich siostry Elżbiety P-ej, po równi z dokonanym przez ojca zaopatrzeniem siostry Anny, zapisał w r. 1623 Elżbiecie sumę 200 zł. (G. 76 k. 912v). Skwitował w r. 1626 małżonków Kunowskich z 12.000 zł., za którą to sumę miał przez nich zastawione sobie Rękawczyno Kościelne (G. 78 k. 60). Małżonkom Wyganowskim, szwagrowi i siostrze, dał w r. 1627 zobowiązanie względem jej posagu i wyprawy (G. 78 k. 298).

(2) Andrzej, syn Rafała i zapewne Łęskiej, zapisał był przed r. 1611 w grodzie radziejowskim owej Łęskiej 200 zł. wyderkafem na części Pątnowa (P. 1407 k. 341). Mąż Katarzyny Palędzkiej, wdowy 1-o v. po Jakubie Sośnickim, która w r. 1612 oświadczała gotowość odebrania sumy 4.000 zł., za którą Katarzyna ze Strzelców Mierzewska pierwszemu jej mężowi zastawiła była część Słębowa w pow. kcyń. (P. 146 k. 199). Andrzej P. w r. 1612 skwitował Andrzeja i Mikołaja braci Przepełskich z 3.700 zł., na poczet 4.000 zł., za którą to sumę ich zmarła matka Katarzyna ze Strzelców Mierzewska sprzedała wyderkafem Słębowo Jakubowi Sośnickiemu (P. 988 k. 228v). Oboje małżonkowie kupili w r. 1612 od Stanisława Wyganowskiego za 4.300 zł. wsie Wolanki i część Zaporek M. i W. w pow. gnieźn. (P. 1408 k. 116). Dobra te w r. 1615 sprzedali wyderkafem za 2.000 zł. małżonkom Maciejowi Goczałkowskiemu i Katarzynie Mieszkowskiej (P. 1409 k. 550). Oboje w r. 1616 skwitowani przez tych Goczałkowskich z owych 2.000 zł. wyderkafu (P. 996 k. 633v). Wolanki i pustkę Zaporki w r. 1616 wydzierżawili sław. małżonkom czaradzkim w sumie długu 3.000 zł. (P. 996 k. 649). Andrzej dobra swe w r. 1644 scedował synom swej bratanicy Wyganowskiej, Michałowi i Marcinowi (Kon. 51 k. 273). Zob. tablicę.

@tablica: Pątnowscy

Dorota z Pątnowa, w r. 1626 żona Łukasza Żernickiego. Helena z Pątnowa, w latach 1651-1655 żona Jakuba Kosmowskiego. Nie mam pewności, czy obie były P-imi, bowiem "z Pątnowa" pisali się też Zagórscy, jak i one pow. gnieźn.

>Pcinińscy, Pcienińscy, Pcińscy, z Pcienina W. (dziś Pcinino) w pow. radziejowskim. Maciej z Pcienina, już nie żyjący w r. 1472, ojciec bartłomieja, Mikołaja i Stanisława, dziedziców w Pcieninie, którzy wtedy trzecią część ojcowską w Lubstowie W. pow. koniń. sprzedali Stanisławowi, dziedzicowi w Lubstowie W., biorąc w zamian folwark we wsi Police i dopłacając 400 grz. Byli chyba małoletni, bo towarzyszyli im przy tej transakcji stryjowie Bartosz z Głuszyny i Paweł Smogorzewski oraz wuj ks. Jakub z Świętosławia, pleban w Lubstowie W. (P. 1385 k. 143v). Zofia, córka Jana, w r. 1540 żona Jana Lubomyskiego (P. 1394 k. 364). maciej Pcieński, w r. 1540 rodzony siostrzeniec Jadwigi Boruckiej, żony Andrzeja Pątnowskiego (P. 1394 k. 363).

Stanisław od Jana Słuszkowskiego w r. 1572 uzyskał zapis 50 zł. długu (I. R. Kon. 16 k. 207v). Mąż Małgorzaty z Kraśnicy (Kraśnickiej), kwitował w r. 1585 jej matkę Annę Słuszkowską, 2-o v. wdowę po Krzysztofie Pieniążku ze sprawy dotyczącej pewnego kontraktu, zawartego pod zakładem 3.000 zł. (I. R. Kon. 21 k. 318; I. i R. Kon. 25 k. 21). Skwitowany w r. 1593 przez zięcia Wojciecha Smarzewskiego z 400 zł. posagu za córką Jadwigą (I. R. Kon. 25 k. 373). Od Andrzeja Kraśnickiego trzymał zastawem za sumę 270 zł. młyn Rudę, łąkę Nieczyską i las w Wąglewie p. kon. (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 78). Ten zastaw w r. 1596 scedował Janowi Słuszkowskiemu (I. Kal. 63 k. 363v) oraz skwitował Jana i Andrzeja, braci Słuszkowskich (ib. k. 364). małgorzata Kraśnicka ruchomości domowe po swej matce w r. 1598 dała córce Jadwidze i jej mężowi Wojciechowi Smarzewskiemu (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 126v). Dziedzic w Kraśnicy pow. kon., pozywał w r. 1605 Elżbietę Winiecką, zamężną 1-o v. Jarnowską, 2-o v. Srobską, i jej synów Jarnowskich (Kon. 32 k. 16). Już chory, kwitował w r. 1605 z długu 200 zł. Jana Słuszkowskiego (ib. k. 269). Nie żył w r. 1606, kiedy owdowiała Małgorzata Kraśnicka z synem Piotrem prolongowała Władysławowi Grodzieckiemu termin uiszczenia winnego zmarłemu długu 1.300 zł. (ib. k. 554). Synowie: Rafał, Piotr, maciej, Wojciech i Stanisław. Z córek, Jadwiga, 1-o v. w latach 1593-1598 żona Wojciecha Smarzewskiego, wdowa w r. 1605, 2-o v. żona Andrzeja Jaszczułtowskiego, zmarłego w r. 1609, wdowa w r. 1610, 3-o v. żona Stanisława Trzaskowskiego, nie żyła już w r. 1632. magdalena zaślubiła w r. 1619, krótko po 14/X, Wojciecha Zaleskiego z pow. zakroczym., żyli oboje w r. 1635. Córką Stanisława była też niewątpliwie Emerencja (Marianna), żona 1-o v. Krzysztofa Gosławskiego, 2-o v. w latach 1610-1626 Jana Magnuszewskiego, już nie żyjąca w r. 1632. Spośród synow Rafał zabity został 1606.4/VII. r. w Węglewie, wsi dziedzicznej Kraśnickich, przez Hieronima Gorzewskiego, jego syna Jana i innych ich wspólników. Wizji ciała na żądanie braci: Piotra, Macieja, Wojciecha i Stanisława dokonano tam nazajutrz (Kon. 32 k. 569). Piotr w r. 1605 okazywał rany zadane przez Stanisława Słuszkowskiego (ib. k. 136). Zarówno Piotr jak i Maciej, bezpotomni, nie żyli już w r. 1610 (Kon. 35 s. 399).

1. Wojciech, syn Stanisława i Kraśnickiej, występował w r. 1606 (ib. 32 k. 569). Na połowie Kraśnicy pow. kon. żonie swej Annie Sobiepańskiej, córce Stanisława, oprawił w r. 1610 posag 2.050 zł., dodając do tego 200 zł. na wyprawę (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 235). Skwitowany t. r. przez Jana Babińskiego z zapisu zastawnego ról w Kraśnicy (Kon. 35 s. 137). Przeprowadzał t. r. w Kraśnicy podział ojcowizny z bratem Stanisławem, biorąc Kraśnicę a pozostawiając bratu sumy pieniężne (ib. s. 252). Obatywali ów dział w r. 1622 (Kon. 42 k. 49). Anna Sobiepańska skwitowała w r. 1610 z 800 zł. synów Bartłomieja Strzałkowskiego (Kon. 35 s. 535), zaś w r. 1614 zapis na 700 zł. dany swemu zmarłemu ojcu przez Mikołaja Mielżyńskiego cedowała Barbarze Wilczyńskiej, wdowie po tym Mikołaju (P. 992 k. 331v). Uzyskała t. r. z tytułu długu 700 zł. intromisję do dóbr dożywotnich tej Barbary (I. Kon. 38 k. 66v). Do dóbr Wojciecha w Kraśnicy, z tytułu danego w grodzie radziejowskim zapisu, intromitowani byli w r. 1612 Dorota Brzezińska, wdowa po Gabrielu Słaboszewskim, wraz z synami (ib. k. 7). T. r. kwitował się Wojciech z bratem Stanisławem z kontraktu działowego, zaś Anna Sobiepańska kwitowała Elżbietę Goślicką, żonę Feliksa Iłowskiego, chorążego łomżyńskiego, z 200 zł. zapisanych sobie w grodzie pyzdrskim przez Stanisława Sobiepańskiego (Kon. 38 k. 128). Wraz z bratem Stanisławem w r. 1619 zapisał dług 600 zł. Wojciechowi Zaleskiemu z pow. zakroczymskiego w posagu za idącą zań siostrę ich Magdalenę (Kon. 40 s. 349), a w r. 1622 byli obaj przez tego szwagra kwitowani z 300 zł. na poczet posagu (Kon. 42 k. 167). Anna Sobiepańska jako jedyna córka i spadkobierczyni swego ojca, w r. 1676 pozywała o dług 150 zł. Aleksandra Lubomęskiego (Kon. 44 k. 494, 558v). Wojciech dla zrodzonych z niej dzieci t. r. ustanowił opiekunem swego brata Stanisława (Kon. 44 k. 418). Nie żył już w r. 1630 kiedy to wdowa wraz z synem Jakubem zawierała pod zakładem 2.000 zł. kontrakt z Andrzejem Zorzewskim, mężem swej córki Jadwigi, za którą w posagu wypłaciła mu 1.000 zł. (Kon. 46 k. 105, 145). Była już 2-o v. żoną Wojciecha Młodziejewskiego, kiedy w r. 1631 ów zięć kwitował ją z 300 zł. na poczet tego posagu (I. Kon. 46 k. 285v). Wzajemne dożywocie z tym drugim mężem spisywała w r. 1639 (I. R. D. Z. Kon. 30 k. 5). Oboje małżonkowie Młodziejewscy żyli jeszcze w r. 1654 (I. Kon. 56 k. 10v). Synowie Wojciecha Jakub i Stanisław. Z córek, Jadwiga, żona 1-o v. w latach 1630-1632 Andrzeja Zorzewskiego, 2-o v. Jana Kaleńskiego, wdowa r. 1679. Dorota, w latach 1641-1661 żona Macieja Kokowskiego, wdowa w r. 1679, nie żyła już w r. 1688. Anna, w latach 1647-1679 żona Mikołaja Gronowskiego, nie żyła w r. 1687. Agnieszka, w latach 1649-1650 żona Andrzeja Judzkiego, bezpotomna, nie żyła już w r. 1657.

1) Jakub, syn Wojciecha i Sobiepańskiej, ur. ok. 1611 r., miał bowiem, wedle oświadczenia matki, w r. 1630 lat 19. Pozostawał wtedy pod opieką jej stryja Stanisława (Kon. 46 k. 105, 221). Zapis sumy 1.200 zł. dany ojcu jako dług w grodzie radziejowskim przez ks. Kaspra Działyńskiego oraz sumę 400 zł. zapisaną ojcu przez Łukasza Jaranowskiego, cedował w r. 1637 matce (Kon. 48 k. 441v), zaś w r. 1638 kwitowany był przez nią z 600 zł. (ib. k. 504). Wraz z matką i bratem skwitowany w r. 1642 przez siostrę Dorotę zamężną Kokowską z 1.500 zł. posagu (G. 80 k. 1055). Brata Stanisława w r. 1649 skwitował z 2.000 zł. (Kon. 53 k. 91). Szwagra Mikołaja Gronowskiego w r. 1652 kwitował z 1.500 zł. (Py. 151 s. 135). Był w r. 1653 mężem Krystyny Młodziejewskiej córki Chryzostoma (P. 1066 k. 271; Py. 151 s. 114). Spadkobierca bezpotomnego brata Stanisława, dziedzica Kraśnicy, w r. 1657 (I. Kal. 122 s. 751), oraz siostry Agnieszki zamężnej Judzkiej, sumę 3.000 zł. zapisaną sobie przez brata na Kraśnicy oraz inną sumę 200 zł., pochodzącą z sumy 1.000 zł. legowanej przez ks. Świętosława Strzałkowskiego, archidiakona poznańskiego i kanonika gnieźnieńskiego, sobie i zmarłemu bratu, jak również zmarłemu bratu przyrodniemu Świętosławowi Młodziejewskiemu, zabezpieczonej na wsi Guniczki Leśne, i wreszcie sumę 1.500 zł., legowaną przez Archidiakona zmarłej Judzkiej, zabezpieczona na wsi Żołcze, cedował w r. 1657 siostrom przyrodnim, Dorocie zamężnej Kokowskiej i Annie zamężnej Gronowskiej (P. 152 k. 61). Zapisy dane sobie przez brata na Kraśnicy cedował t. r. Janowi Kraśnickiemu, uzyskując odeń zapis 1.000 zł. długu (Kon. 56 k. 251). Odziedziczoną po bracie wieś Kraśnicę t. r. sprzedał za 8.000 zł. temuż Kraśnickiemu (R. Kal. 14 k. 444v). Wspólnie z siostrami, Kokowską i Gronowską, w r. 1658 kwitował z sum Andrzeja Judzkiego, męża ich zmarłej siostry Agnieszki (G. 82 k. 1396v). Oboje małżonkowie zawierali w r. 1662 z Walentym Mikulskim pod zakładem 150 zł. kontrakt dzierżawy części wsi Jabłonka (I. Kal. 58 k. 137).

2) Stanisław (Stanisław Wojciech), syn Wojciecha i Sobiepańskiej małoletni w r. 1630 (Kon. 46 k. 221), zapisywał w r. 1642 dług 152 zł. Marcinowi Skąpskiemu (G. 80 k. 1005). Skwitowany w r. 1644 przez Jana Strzałkowskiego (Kon. 51 k. 284). Zapisał t. r. dług 100 zł Adamowi Kraśnickiemu (ib. k. 369), zaś w r. 1645 dług 100 zł. Andrzejowi "Przechowi" Szetlewskiemu (ib. k. 574). Dziedzic Kraśnicy, na połowie tej wsi w r. 1646 oprawił posag 4.000 zł. żonie Annie z Miłonic Borzysławskiej córce Walentego (R. Kal. 13 k. 325). Stanisławowi i Andrzejowi, braciom Borzysławskim, prolongował w r. 1647 termin uiszczenia sumy 2.000 zł. (I. Kal. 113 s. 1440). Swoją matkę w r. 1648 skwitował z 250 zł., zapisanych jej w testamencie ks. Świętosława Strzałkowskiego, zaś jemu i bratu scedowanych przez matkę (I. Kon. 53 k. 66v). Posesor Kraśnicy, skwitowany w r. 1649 przez brata Stanisława z 2.000 zł. (Kon. 53 k. 91). Miał zapis długu 2.000 zł. uzyskany od wspomnianego ks. Strzałkowskiego na wsiach Bożejewice, Buszkowice, Żerniki pow. inowrocł., który to zapis przed r. 1649 cedował Janowi Strzałkowskiemu (G. 82 k. 1v). Matkę i ojczyma Młodziejewskiego w r. 1654 kwitował z 250 zł. (I. Kon. 56 k. 10v). Oboje z żoną w r. 1655 spisali pod zakładem 1.500 zł. kontrakt z Baltazarem Jedleckim (ib. k. 169). Stanisław nie żył już w r. 1656, kiedy to owdowiała Anna Borzysławską zawierała w Węglewie pod zakładem 1.200 zł. kontrakt z małżonkami Janem Kraśnickim i Jadwigą Włosinowską. Cedowała wtedy swą oprawę na Kraśnicy Stanisławowi z Sarnowy Muchlińskiemu (ib. k. 234), zaś w r. 1657 była już 2-o v. tego Muchlińskiego żoną (I. Kal. 122 s. 752). Stanisław był bezdzietny, Kraśnicę zaś odziedziczył po nim brat Jakub (R. Kal. 14 k. 444v). Anna Borzysławska 2-o v. Muchlińska nie żyła już w r. 1690, a jej spadkobiercami byli bratankowie, Marcin i Andrzej Borzysławscy (I. Kon. 68 k. 187v, 69 k. 588).

2. Stanisław, syn Stanisława i Kraśnickiej, występował w r. 1606 (Kon. 32 k. 569). W wyniku ugody działowej z bratem Wojciechem, zawartej w r. 1610 i powtórzonej w r. 1622, dostały mu się odziedziczone po ojcu sumy pieniężne (Kon. 35 s. 252, 42 k. 49). Od Marcina Skrzetuskiego w r. 1616 kupił za 3.000 zł. wieś osiadłą Bardo (P. 996 k. 265, 1410 k. 28). Z pięciu dymów w Włostowie pow. pyzdr. w r. 1629 winien był płacić podymnego 2 zł. i 15 gr. (Py. 143 s. 51) Żył jeszcze w r. 1630 (Kon. 46 k. 117). Zob. tablicę.

@tablica: Pcinińscy, Pcienińscy, Pcińscy

Łukasz Pciński swe części we wsi Łuczylino w pow. kon. sprzedał w r. 1598 za 1.530 zł. Maciejowi Bieganowskiemu (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 121v). Bogumiła (Teofila), w latach 1602-1615 żona Jana Świeżewskiego. Marianna (Pcinińska?), córka Stanisława, w r. 1646 żona Jana Bieganowskiego (N. 226 k. 322). Zofia z Pcinina, w r. 1652 żona Stefana Ponętowskiego, sekretarza królewskiego. Marianna Tomicka, wdowa po Stefanie Pcińskim, 2-o v. w r. 1664 żona Jana Nagórskiego (P. 155 s. 120). Walenty Pciński, syn zmarłego Stefana, mąż Doroty Modliszewskiej, córki Macieja i Anny Przepełskiej, która w r. 1674 kwitowała matkę z dóbr rodzicielskich (Kc. 131 k. 444v). Nie żył już w r. 1684, kiedy owdowiała Dorota Modliszewska, wtedy już 2-o v. żona Stanisława Drachowskiego, kwitowała swego brata Rocha Modliszewskiego z 1.500 zł., z sumy oryginalnej 2.500 zł. (Kc. 132 k. 307v).

>Pełczyccy h. Jastrzębiec, z Pełczysk w pow. łęczyckim. Michał, syn zmarłego Feliksa, a brat zmarłego Macieja, w r. 1588 dał zobowiązanie swemu siostrzeńcowi Janowi Rożyckiemu z pow. łęczyckiego, iż części dziedziczne w Pełczyskach, przypadłe jemu i bratu, sprzeda za 600 zł. temu Rożyckiemu (I. R. Kon. 23 k. 18v). Adam z pow. łęczyckiego, syn zmarłego Stanisława, kwitowany był w r. 1598 z 200 zł. przez Piotra Rosnowskiego (P. 968 k. 844). Stanisław, nie żyjący już w r. 1610, ojciec Mikołaja i Małgorzaty, dziedziczki części wsi Pełczyska, Kluczewo i młyna "Blazowego", wtedy żony Wojciecha z Małej Wrzący Ruszkowskiego (Kon. 35 s. 632). Jadwiga, żona Piotra Cięszkowskiego, nie żyjącego już w r. 1645. Piotr z żoną swą Marianną Myśniewską w r. 1658 od Aleksandra Lubomyskiego bratu za 400 zł. w zastaw Giewartowo w pow. gnieźn. (Py. 152 s. 111). Uzyskali oboje w r. 1663 od małżonków Stefana Kurowskiego i Marianny Babeckiej cesję sumy 1.00o zł. zapisanej sposobem zastawu na częściach Szetlewa W. w pow. kon. przez małżonków Wojciecha Szetlewskiego i Mariennę Przyborowską (Py. 153 s. 150). Pozywali się zawzajem w r. 1666 z braćmi Stefanem i Marcinem Podbielskimi (Kon. 58 k. 395, 409).

>Pełczyńscy, różni. Szl. Jan uzyskał w r. 1598 od szl. i uczc. Franciszka Radzickiego, sołtysa we wsi Budy, zapis 11 tal. sr. (W. 32 k. 486). Był sługą Stanisława Przecławskiego, podstarościego wałeckiego i w r. 1599 zginął zastrzelony przez Michała Lengehassa, mieszczanina wałeckiego i jego wspólników. Obwołania głowy dokonano 13/III (W. 33 k. 5).

Panna Anna P-a, z Leszna (czy szlachcianka), zaślubiła 1725.16/XI. r. ur. Jana Paczkowskiego (LC Leszno).

Franciszka wyszła przed r. 1832 za Bonawenturę Garczyńskiego, dziedzica Szkaradowa, majora 19 regimentu wojsk pruskich (LB Leszno).

>Pełkowie, różni. Szl. Tomasz, syn zmarłego Macieja P-i, wraz z Marcinem Złotnikiem, dziadem i opiekunem Tomasza P-i, pozywali w r.1555 nieosiadłego Piotra Żelędzkiego (P. 896 k. 941).

Michał, cześnik brzeski lit., i Konstancja Gintowtówna, oboje już nie żyjący w r. 1753, rodzice: ks. Ludwika, kanonika kolegiaty w Choczu, dziekana i proboszcza pleszewskiego, Henryka i Feliksa. Ks. Ludwik t. r. mianował tych braci plenipotentami (I. Kal. 196/198 k. 63). Ten sam ks. Ludwik, chrzestny 1755.27/VI. r. (LB Pleszew). Brat Ludwika Henryk i żona jego Wiktoria, rodzice Ludwika Joachima Zachariasza, ochrzcz. 1756.6/IX. r. (ib.)

>Pełkowski Schendel Wiktor (Schendel de Pepłowski), syn Cezarego, właściciela dóbr, i Jadwigi Dąmbskiej, pomocnik handlowy, ur. 1884.21/III. r., umarł 1910.14/VI. r. (LM Św. Marcin, Pozn.).

>Pempowscy, zob. Pampowscy.

>Pepłowscy, różni. Szl. i sław. Jan P. zw. "Czosnek", mieszczanin pyzdrski, z żoną Eufemią Gałęską w r. 1570 dali zobowiązanie przyszłemu mężowi ich córki, szl. i uczc. Agnieszki, Wojciechowi Słupskiemu, iż mu zrezygnują dom w rynku Pyzdr, ogród i połowę łąki (Py. 108 k. 70v). Sebastianowi Papłowskiemu(!), jako wujowi, zrodzony z jego siostry rodzonej Piotr Gałęski scedował w r. 1590 swe części po ojcu w Gałąskach W. i M. pow. kal. (G. 64 k. 12). Sebastianowi zapisał w r. 1618 dług 300 zł. Adam Nieradzki (I. Kon. 40 s. 327e). Sebastian żeniąc się z Teofilą Górską krótko przed ślubem, 1619.30/XII. r., dał zobowiązanie jej ojcu Stanisławowi, iż jej oprawi 100 zł. posagu (Kon. 40 s. 430). Zastawny zapis 2.000 zł. na Karsach i Krągoli, uzyskany od Adama Nieradzkiego, cedował w r. 1625 Joachimowi Szadokierskiemu (I. Kon. 44 k. 288). Teofila połowę zapisu na 735 zł., danego przez Jana Wolskiego, komornika wojew. kaliskiego, jej mężowi, cedował w r. 1626 temu mężowi (ib. k. 535. Był Sebastian w r. 1630 ustanowiony przez Tomasza Smarzewskiego jednym z opiekunów jego dzieci (ib. 46 k. 117). Ks. Szymon, pleban w Morzysławiu, działając w imieniu brata Sebastiana, gotów był w r. 1610 uiścić 400 zł. Stanisławowi, Janowi i Świętosławowi Kraśnickim na poczet pierwszej raty z sumy 740 zł. (ib. 35 s. 323). Ks. Szymon, Wojciech, Stanisław, jarosław i Andrzej, bracia rodzeni i spadkobiercy zmarłej bezpotomnie Małgorzaty, żony Jana Sadlińskiego pozywali go w r. 1610 o zwrot 150 zł. jej posagu, jak również ruchomości (ib. s. 702). Ks. Szymon pozywał w r. 1619 Wincentego Drogomira, dziedzica części w Łuczylnie (ib. 40 s. 408). Już nie żył w r. 1631, kiedy plenipotenci Małgorzaty Trembińskiej, wdowy po jego bracie rodzonym Wojciechu i jej dzieci: Macieja, Anny, Reginy, Jadwigi i Emerencjanny P-ch, kwitowali wykonawców testamentu księdza (ib. 46 k. 310). Chyba ten sam maciej, syn Wojciecha, był w r. 1626 mężem Anny Dobrosołowskiej, córki Franciszka (ib. 44 k. 494), nie żył zaś już w r. 1640 (P. 1420 k. 32v). Wdowa w imieniu własnym i syna Szymona kwitowała t. r. Stanisława Kotarbskiego z 1.000 zł. zapisanych zastawem na Rękawczynie M. (G. 80 k. 635v). Od siostry swej, Bogumiły, żony Floriana Zerzyńskiego, uzyskała w r. 1648 cesję sumy 350 zł., jako części z sumy 850 zł. zapisanej przez Bartłomieja Dobrosołowskiego (Py. 150 s. 33). Skwitowała w r. 1651 tego Dobrosołowskiego z prowaizji rocznej od sumy 850 zł. (Py. 151 s. 229).

Piotr limitował w r. 1624 termin z Poklękowskimi, od których dzierżawił części Poklękowa i t. r. kwitował się z nimi (I. Kal. 90b s. 2290, 2259). Mąż Jadwigi Biernackiej, córki Stanisława i Teofili (Zofii?) Jaroszewskiej, kwitował w r. 1624 jej matkę i braci z 400 zł. posagu (ib. s. 2548). Jadwiga jako jedyna spadkobierczyni brata Andrzeja Biernackiego i rodziców, kwitowała w r. 1636 ze 100 zł. Samuela Boguckiego, zaś Bogucki kwitował ją z 4 zł. (ib. 102 s. 281, 282).

Katarzyna, żona Stanisława Grabińskiego, nie żyjącego już w r. 1677, żona 2-o v. w r. 1685 Marcina Kobierzyckiego, nie żyła w r. 1704. Marianna i jej mąż Kasper Zdzenicki nie żyli oboje w r. 1683. Wojciech, syn zmarłego Adama, w r. 1711 mąż Agnieszki Wiesiołowskiej (Kc. 134 k. 64v). Jan, nie żyjący w r. 1719, mąż Marianny Przyborowskiej, ojciec wspomnianej wtedy Agnieszki (P. 1165 k. 22).

Jakub, mąż Magdaleny Grabskiej, rodzącej się z Marianny Piwówny, 2-o v. Rypińskiej, ojciec Prokopa, który jako wnuk Marianny ustanawiał w r. 1790 plenipotenta (P. 1367 k. 466v). Prokop zaślubił w Poznaniu 1790.30/XII. r. Barbarę Jarochowską (LC Św. marcin, Pozn.). Syn ich Walerian Franciszek, ochrzcz. 1791.16//IV. r. (LB Grodzisko), córka Maria Salomea, ur. w Poznaniu na "Jurydyce" 1793.6/IV. r. (LB Św. Wojciech, Pozn.)

>Perbantowie h. własnego, z Prus Królewskich. N., rotmistrz J.Kr.Mci, dziedzic części wsi Grzywna w pow. chełmińskim, zapisał był sumę 200 tal. prus. Bogusławowi Złotnickiemu, kapitanowi regimentu dragonii królewicza Fryderyka Augusta, ten zaś dla podniesienia tej sumy mianował w r. 1722 plenipotentów (Ws. 80 k. 24). Małżonkowie Jan i Elżbieta z Ostrowskich, nie żyjący już w r. 1750, rodzice Ewy, żony Stanisława Rzeszotarskiego, która wtedy zrzekła się sum po rodzicach na dobrach Grzywna (Kc. 141 k. 41). Ewa zamężna Rzeszotarska żyła jeszcze w r. 1764 (G. 100 k. 57).

Perchówna. Ernestyna de Perchy, żona 1-o v. Krystiana Bredow, majora J. Kr. Mci, 2-o v. w r. 1744 Marcjana Mielęckiego, podczaszego nowogrodzkiego, wdowa i po tym drugim mężu, nie żyła już w r. 1784 (I. Kal. 196/198 k. 236v, 224 k. 302).

>Peretiatkowicz h. Własnego. Antoni, syn Aurelego i Jadwigi Nemeksza, ur. w Łucku 1884.30/VI. r., profesor Uniwersytetu Poznańskiego, zaślubił w Poznaniu 1929.16/XI. r. Oleńkę Łebińską, córkę Walerego i Haliny Daszkiewiczówny, ur. 1903.26/X. r. (LC Św. Marcin, Pozn.)

>Perkowscy, różni. Małżonkowie Sebastian i Zofia z Woźnickich P-cy mieszkali w r. 1677 w Kotowie i tu urodził się ich syn Jan Antoni, ochrzczony 1677.25/V. r. (LB Granowo). Oboje nie żyli już w r. 1694, kiedy w imieniu Jana i Anny, dzieci tej pary, ich wuj wuj Marek Woźnicki kwitował Jana Chyłkowskiego, dziedzica Bydkowa (P. 1128 XI k. 66v). Z nich Jan był w latach 1725-1727 administratorem dóbr Nekla (LB Nekla) Przysięgał 1736.6/VI. r. na urząd regenta grodzkiego kcyńskiego (Kośc. 171 k. 203). Został zabity 1742.30/X. r., pochowany w Kcyni (N. 211 k. 217; LM Kcynia). Żoną jego była poślubiona przed 1741.16/I. r. Ludwika z Zarembów, córka Franciszka i Marianny Mazowskiej (P. 1310 k. 169; LB Kcynia). Z niej córka Petronela Katarzyna, ochrzcz. już po śmierci ojca 1743.24.I. r. (LB Kcynia). Owdowiała Ludwika w r. 1757 kwitowała z kondemnat brata Józefa Zarembę (Kc. 143 k. 209v).

Wawrzyniec był w r. 1727 mężem Franciszki Rynarzewskiej (Kc. 135 k. 207v), zaś nie żył już w r. 1742 (P. 1267 k. 106-107), a ona umarła w Poznaniu na Grobli (Nowej Roli) i została pochowana 1751.20/VII. r. (LM Św. Marcin, Pozn.). Urodz. Józef (Perchowski?) zaślubił w Poznaniu 1738.19/X. r. Katarzynę Pruską (LC Św. marcin, Pozn.). Józef, mąż Brygidy Radolinskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Żurawskiej, która w r. 1757 wraz z siostrami sumy z posagu macierzystego 6.000 zł., lokowanego na Gorazdowie, każda po 1.500 zł., cedowały małżonkom Bardzkim (Py. 158 k. 638). Bezpotomna, nie żyła już w r. 1768 (I. Kon. 82 k. 29).

>Pernusowie h. Własnego, wyszli z mieszczan krakowskich. Zuzanna Pernusówna w r. 1623 żona Samuela Janowskiego (N. 173 k. 97). Katarzyna (Perneszówna), w r. 1639 żona urodz. Filipa Hutyna, dra ob. praw, sekretarza królewskiego (Kon. 48 k. 674).

>Perro, Perrow Michał (Wacław Michał), porucznik regimentu pieszego w r. 1779, sztabskapitan w r. 1791 (Uruski). Mąż Justyny Dąbrowskiej, miał z niej córkę Franciszkę, ur. w Kościanie, ochrzcz. 1781.28/VIII. r. (LB Kościan). Drugą jego żoną była ok. 1791 r. Gertruda Smogorzewska, żyjąca jeszcze 1805.25/II. r. (LB Jankowo). Michał żył jeszcze w r. 1817 i był w latach 1805-1817 posesorem części królewskiej Chwaliszewa koło Odolanowa. Ze Smogorzewskiej były córki, Józefa, która mając 22 lata poślubiła we dworze chwaliszewskim 1813.25/XI. r. Ignacego Czachórskiego, 60-letniego, i Dorota, wydana tamże 1817.24/XI. r. za Teodora Polikarpa Żochowskiego, sekretarza i tłumacza Regencji poznańskiej (LC Sulmierzyce).

>Perscy. Wojciech uzyskał w r. 1743 od Stanisława Pruszaka Bieniewskiego cesję sumy 600 zł. (I. Kal. 178/180 s. 24).

Cecylia, panna 21-letnia, zaślubiła w Poznaniu 1876 r. Bolesława (Ludwika Bolesława) Palędzkiego, sekretarza. Żyli oboje w r. 1883 (LC, LB Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Perzanowska Anna, w r. 1595 żona Jana Polickiego "Seniora" (P. 963 k. 411).

>Perzewscy. Wojciech, nie żyjący już w r. 1676 (P. 1094 k. 27), mąż Anny Kosędówny, nie żyjącej w r. 1684 (I. Kal. 142 k. 324v), rodzice Michała i Doroty, w latach 1676-1697 żony Kaspra Jana Żernickiego. Michał skwitowany w r. 1697 przez szwagra Żernickiego z 1.500 zł. zapisanych mu w posagu przez Wojciecha P-go (G. 90 k. 127v). Sumę tę t. r. wypłacił szwagrowi (ib. k. 152). Uzyskał od niego w r. 1699 zapis 1.000 zł. prus. dany w grodzie skarszewskim (ib. k. 233). Może było to z tytułu zwrotu posagu żony, która zapewne już nie żyła, bowiem zapis ów o niej milczy?

>Perzycka Dorota, w r. 1724 żona Franciszka Bogusławskiego (I. Kon. 76 k. 46v).

>Perzyński (czy szlachcic?) szl. Wojciech, sługa Katarzyny Żegockiej, wdowy po Łukaszu Żychlińskim, zabity w r. 1626 w rynku miasta Goliny (I. Kon. 44 k. 535).

>Pestkowski Franciszek i Salomea Rzegotówna, rodzice Kajetana, ur. w Trzcinicy, ochrzcz. 1787.7/VIII. r. (LB Trzcinica).

>Peszeńscy, Peszyńscy. Mikołaj, mąż Zofii Brochockiej, już nie żyjącej w r. 1700, kiedy syn ich Adam oprawił na połowie swych dóbr posag 1.000 zł. żonie Teresie Krocińskiej (Kroczyńskiej?) (P. 1138 VI k. 28v). Mikołaj nie żył już w r. 1710, zaś Adam uzyskał wtedy od Ludwika Romatowskiego zapis 2.400 tynfów (Kośc. 310 s. 341). Adam, posesor Szurkowa, miał z Teresą córkę Katarzynę, tam urodzoną, ochrzcz. 1709.8/IV. r. (Dupl., LB Niepart).

Andrzej, mąż Anny Mitkiewiczówny, nie żył już w r. 1745, kiedy wdowa z siostrą i bratem do spraw sukcesji po matce, opatrz. Katarzynie Mitkiewiczowej, ustanowił plenipotenta (I. Kon. 77 k. 371v).

>Petersdorf (czy szlachcic?). Szl. Krystian, dzierżawca wsi Brocz, należącej do Sebalda Golczy, skarżył w r. 1598 o poranienie dokonane przez Macieja Ułanowskiego, podstarościego drahimskiego (W. 32 k. 524).

>Petranowska, Petrałowska Aleksandra, żona Stanisława Dobrosołowskiego, oboje nie żyjący już w r. 1735 (P. 1240 k. 267v, 1364 k. 349; Kośc. 330 k. 254v).

>Petrozelin h. Ślepowron, z Witebszczyzny. Aleksander nie żył już w r. 1788, kiedy występowała wdowa po nim, Teofila Bilska, córka Stanisława i Teofili Gorzeńskiej (P. 1365 k. 436).

>Petrykowscy, różni. Jan i Stanisław, synowie zmarłego Stanisława, skwitowani w r. 1566 przez Jana Sadowskiego ze 100 zł. (G. 46 k. 24). Walenty, syn zmarłego Mikołaja, kwitował w r. 1641 Apoloniusza Karśnickiego (P. 1043 k. 736). Zofia, w r. 1696 żona Stanisława Chodowskiego. Marianna Helena, w r. 1700 żona Jana Wilczyńskiego.

Stanisław, syn Kazimierza nie żyjącego już w r. 1728 (I. Kon. 76 k. 237), mąż Marianny Brudzewskiej, córki Mikołaja i Teresy Pogorzelskiej, która w r. 1711 kwitowała swego ojca z 1.000 zł. na poczet dóbr rodzicielskich (P. 1146 I k. 128v). Od Zygmunta Brudzewskiego, dziedzica wsi Kanino w p. pown., wziął w r. 1722 wieś tę w zastaw za sumę 2.500 zł. (P. 1189 k. 6). Żonie zapisał w r. 1728 sumę 1.000 zł. (I. Kon. 76 k. 237). Oboje zawierali w Lądku w r. 1732 kontrakt z Wojciechem Trzcińskim oraz małżonkami Jakubem Trzcińskim i Anną Granowską (I. Kon. 76 k. 426). Był to kontrakt o rękę córki P-ch, Kunegundy, idącej za Wojciecha Trzcińskiego, syna Jakuba, któremu wniosła wtedy sumę 1.000 zł. na poczet 2.000 zł. posagu (I. Kon. 76 k. 447v). Stanisław w r. 1733 kwitował z 3.400 zł. Franciszka Dobrzyckiego, dziedzica Siąszyc (ib. k. 487). Marianna z Brudzewskich P-a swoją część z sumy 8.000 zł. zapisanej w r. 1699 przez Kazimierza Moszczeńskiego rodzonej ciotce, zmarłej Konstancji Pogorzelskiej, cedowała w r. 1736 rodzonemu bratu Krzysztofowi Brudzewskiemu (ib. 77 k. 46). Kunegunda i Wojciech Trzciński żyli jeszcze 1749.6/XI. r.

Katarzyna, w r. 1727 wdowa po Aleksandrze Milewskim, Anna, z dworu stęszewskiego, panna, wyszła 1730.23/I. r. za Jana Parczyńskiego (LC Stęszew). Urodz. Katarzyna, szlachcianka z sołectwa, chrzestna 1731.22/II. r. (LB Kruszwica). Może ta sama panna Katarzyna chrzestna 1745.31/X. r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno). Wojciech zmarł w Stęszewie 1737.20/VI. r. (LM Stęszew).

Michał, żyjący jeszcze w r. 1755 (G. 98 k. 736), nie żyjący już w r. 1774 (G. 100 k. 635v), i Helena z Wyganowskich, rodzice Katarzyny, w r. 1751 żony Wojciecha Mysłowieckiego, dziedzica części Żołcza Starego zw. "Chrzanowszczyzna" (G. 98 k. 478, 102 k. 74), żyjącego jeszcze w r. 1775. Katarzyna była wdową w r. 1783, nie żyła już w r. 1786.

Marcin, zmarły 1761.9/V. r. w wieku ok. 45 lat, pochowany w kościele w Witkowie (LM Witkowo) miał z żony Franciszki synów, Wojciecha, ur. w Małej Kępie, ochrzcz. 1752.3/IV. r. (LB Witkowo), Franciszka oraz córkę Mariannę, w latach 1782-1783 wdowę po Borysławskim. Franciszek, chyba ten sam, zaślubił 1779.25/V. r. Joannę Prasnaską z Żołcza (LC Jarząbkowo). Sumę 700 tynfów, wziętą 1759 od ojca Marcina P-go przez Marcina Pinińskiego na skrypt, cedował w r. 1782 ks. Michałowi Neryngowi, penitencjarzowi kościoła katedralnego gnieźnieńskiego (G. 109 k. 92). W imieniu własnym i siostry Marianny, owdowiałej Borysławskiej, kwitował w r. 1782 Piotra Kaliszkowskiego, podkomorzego J.Kr.Mci, dziedzica Malczewa i Drachówka, z przysądzonej dekretem zjazdowym tej siostrze na Drachówku sumy 646 zł. (G. 109 k. 87v). Nie wiem, czy to ten sam Franciszek, posesor wsi Nidom, chrzestny 1811.23/VIII. r. (LB Jarząbkowo). Syn Franciszka i Joanny, Jan Kanty Szymon, ur. 1780.28/X. r. (LB Katedra, Gniezno). Córki, Rozalia, ur. w Skiereszewie, ochrzcz. 1782.28/VIII. r., Konstancja Euzebia, ochrzcz. 1783.10/III. r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno).

Helena P-a, z Żołcza, umarła 1783.10/I. r. (LM Jarząbkowo). Antoni, świadek 1782.23/XI. r. (LC Św. Trójca, Gniezno). Rafał, ekonom w Słaborowicach, chrzestny 1802.22/VIII. r. (LB Pogrzybów). Józef, świadek 1804.23/I. r. (LC Doruchów). Róża P-a zamężna Uniszewska i Marcjanna z Białeckich P-a, chrzestna 1821.6/III. r. (LB Doruchów).

Wojciech i Salomea z Sławińskich, rodzice Kazimiery, zmarłej 1848.20/II. r. w Czerniejewie w wieku jednego roku (Dubl. LM Czerniejewo). Mateusz, dziedzic folw. Thomsdorf w Prusach Wsch., nie żyjący już w r. 1856, i Gertruda, rodzice Bonifacego, referendarza sądu apelacyjnego, zmarłego w Poznaniu na Małych Garbarach 1856.30/XI., w wieku lat 28, pochowanego na cmentarzu Św. Marii Magdal. (LM Św. Wojciech, Pozn.). Michał, weteran z r. 1863, zmarł 1917.26/II. r., pochowany w Wągrówcu (Dz. P.). Józef zmarł 1883.22/XII. r. w Inowrocławiu (ib.).

>Petrzycki Adam, syn zmarłego Stanisława, dostał w r. 1696 od Kazimierza Rogalińskiego, kasztelana nakielskiego, skrypt pod zakładem 2.000 zł. (Ws. 77 I k. 38).

>Pęcherzewscy, Pęchorzewscy, Pąchorzewscy h. Nałęcz, z Pęchorzewa (dawniej też Pąchorzewo) w pow. sieradzkim. Andrzej "Kuropłoch" z Pąchorzewa brał w r. 1472 zastawem od Marcina Wolskiego za 30 grz. dwa łany osiadłe we wsi Wola (I. R. Kon. 1 k. 8v). Marcin z Pąchorzewa Borowego (Podlasowego), mąż Katarzyny, siostry "wujeczno-rodzonej" Andrzeja "Kuropłocha" P-go, od którego uzyskała w r. 1474 zapis 10 grz. długu. W tej to sumie Andrzej zastawił był łan osiadły w Woli Marcinowi "Rozustowi" (ib. k. 36). Owa Katarzyna i jej siostra panna Agnieszka, córki zmarłego Jana "Wszołka", niedzielne dziedziczki z Małej Wrzący, sprzedały w r. 1480 cztery łany w tej wsi za 80 grz. Mikołajowi, dziedzicowi z Wysokiego (ib. k. 118v). Ten Mikołaj Wysocki oświadczył w r. 1483 gotowość uiszczenia im 15 grz. za te łany (ib. k. 138v). Katarzyna Pąchorzewska i jej siostra Agnieszka Spląsthowska(?), dziedziczki w M. Wrzący, części tam w r. 1489 sprzedały za 80 grz. Wincentemu i Tomaszowi, braciom rodzonym z M. Wrzący (Kon. 3 k. 42).

Wojciech Pąchorzewski kupił w r. 1483 od Anny ze Skarszewa, żony Adama z W. Żyronic w ziemi sieradzkiej, części w Skarszewie W. pow. kalis. (P. 1386 k. 178v), zaś w r. 1484 części tamże sprzedał za 80 grz. Maciejowi ze Skarczewa cz. Skurlackiemu i jego bratankowi Janowi 1387 k. 6), do których to części zostali intromitowani w r. 1489 (I. Kal. 3 k. 538). Żona Wojciecha, Elżbieta wraz z mężem, dziedzicem Skarszewa, wzywała w r. 1485 Macieja z W. Skarszewa do uiszczenia 60 grz. (I. Kal. 3 k. 209). Nie wiem, czy ten sam Wojciech z Pąchorzewa Podleśnego, mąż Małgorzaty z Łagiewnik, kwitował w r. 1503 jej brata Mikołaja z 40 zł., części jej posagu 100 zł. (I. R. Kon. 1 k. 317).

Marcin Pąchorzewski, nie wiem czy identyczny ze wspomnianym wyżej Marcinem, mężem Katarzyny, w r. 1491 od Doroty, żony opatrz. Jakuba z Koźminka, i Katarzyny, żony prac. Stanisława z Broniszewic, córek zmarłego Jana "Kiełcza" z Deszczny w pow. kal., kupił za 30 grz. całą ich część "Kiełczewską" w tej wsi wraz z czwartą częścią tamtejszego młyna (P. 1387 k. 164). Mikołaj Pąchorzewski, mąż Anny, córki Marcina "Budka" z Bogusławic, która w r. 1493 zobowiązała się wobec Franciszka z Bogusławic, iż stawi brata rodzonego Jana, nie mającego jeszcze lat sprawnych, dla potwierdzenia dokonanego przez ojca zastawu w sumie 9 grz. pewnych gruntów (I. R. Kon. 1 k. 221v). Nie mam pewności, czy ci, o których mówiłem wyżej byli tą samą rodziną, co ci, o których będę mówił dalej, z tego zaś wynika, iż nie wiem, czy mogą być zaliczani do Nałęczów.

W drugiej połowie XVI wieku pisownia już ustalona: Pęchorzewo, Pęchorzewscy. Anna,w r. 1569 żona Łukasza Miełaczewskiego cz. Wroniawskiego, oboje żyli jeszcze w r. 1584. Pawła P-go z pow. sieradz. zobowiązała się w r. 1572 stawić Katarzyna, żonie Stanisława Drzewieckiego, dla skwitowania z 50 zł. Anna Drzewiecka, żona Mikołaja Bielickiego.

Bracia rodzeni, Wojciech i Paweł. Ich siostra Dorota, w r. 1572 żona Jerzego Muchlińskiego cz. Balickiego, z Muchnina w pow. sieradz., wdowa w r. 1579.

1. Wojciech, podwojewodzi poznański w r. 1578 (P. 931 k. 326), spisywał w r. 1577 wzajemne dożywocie z żoną Anną Gnińską (P. 1398 k. 708). Ta Anna, siostra ks. Jana Gnińskiego, kustosza i kanonika poznańskiego, była córką Jana i Anny Kubackiej (Install., s. 53). Wdowa 1-o v. po Janie Dachowskim, kwitowała w r. 1582 swych pasierbów, Adama i Jana Dachowskich, z 550 zł. posagu i tyluż wiana, oprawionych jej na wsiach Dachowo, Szczodrzykowo i Krzyżewniki w pow. pozn. (P. 939 k. 222). Wojciech wraz z bratem Pawłem ułożyli się w r. 1582 z Franciszkiem Gorajskim, prorogując mu termin uiszczenia przez nich sumy 1.000 zł. (P. 938 k. 405). Anna była wedle zapadłego dekrtu kwitowana w r. 1582 przez pasierbów Dachowskich (P. 939 k. 562). Z pierwszym mężem miała tylko córki, Annę i Jadwigę, którym ich bracia w r. 1585 zapisali każdej po 500 zł. posagu. Ks. Jan Gniński zobowiązał się wtedy wobec tych jej pasierbów, iż stawi swą siostrę, aby skwitowała ich z długu 140 zł. (P. 945 k. 592), co zrobiła w r. 1586 (P. 946 k. 294). Wojciech już wtedy nie żył, a więc umarł w r. 1585 lub 1586. Wdowa skwitowała w r. 1586 brata męża i jego spadkobiercę, Pawła P-go, z zapisu dożywocia z r. 1577 oraz z zapisu 700 zł. danego jej przez braci Kaspra i Jakuba Gnińskich (P. 946 k. 556). Uzyskała w r. 1595 od Eustachego Mierzewskiego zapis 100 zł. długu (P. 964 k. 1425v). Chyba ten sam Wojciech Pęchorzewski(!) opłacał w r. 1574 pobór ze wsi Motylewa w pow. pozn., przyciskając pieczęść z herbem Nałęcz (Wittyg, s. 239).

2. Paweł, brat podwojewodziego Wojciech, wspomniany w r. 1572 (R. Kal. 4 k. 44v). Żył jeszcze w r. 1586, kiedy występował jako spadkobierca tego brata (P. 946 k. 556). Nie żył już w r. 1597 (I. R. Kon. 28 k. 59). Z nieznanej mi żony synowie Paweł i Wojciech. Z córek, Agnieszka, w r. 1619 żona Jana Ciesielskiego, wdowa w latach 1644-1645. Jadwiga i Barbara, obie wspomniane w r. 1622 jako mające od ojca zapisy posagów po 1.000 zł. (I. Kal. 88a s. 1069). Ta Jadwiga zapewne identyczna z Jadwigą, w latach 1633-1644 wdową po Piotrze Rudnickim, nie żyjąca już w r. 1665. Barbara żyła jeszcze w r. 1635 (I. Kon. 48 k. 105). Wreszcie Katarzyna. Może to ta Katarzyna była w r. 1616 wdową po Stanisławie Rgielewskim. Agnieszka i Katarzyna wspomniane w r. 1641 jako spadkobierczynie Wojciecha Ciesielskiego (P. 166 k. 767v). Z synów, Paweł, dziedzic w Pęcherzewie, pozywany był w r. 1597 przez Marcina Wrąckiego (I. R. Kon. 28 k. 59).

Wojciech, syn Pawła z pow. sieradz., zapisał w r. 1597 dług 200 zł. Wojciechowi Czopowskiemu z tegoż powiatu (ib. k. 182v) i t. r. dług 150 zł. Jadwidze Wolskiej, wdowie po Piotrze Polańskim (ib. k. 207), zaś w r. 1598 dług 200 zł. Jerzemu Kowalskiemu (ib. k. 645v). Pęchorzewo Podleśne i Borowe w r. 1608 zastawił za 100 zł. Zofii z Jaraczewa, wdowie po Janie Jabłkowskim (Py. 134 k. 207v). Kwitował Macieja Korytkowskiego w r. 1610 z zapisanych sobie w grodzie łęczyckim 220 zł. (Kon. 35 s. 395). Pęcherzewo Podleśne i Borowe oraz Porąbienie w r. 1622 sprzedał Krzysztofowi z Budzisławia Wysockiemu, staroście gnieźnieńskiemu, a jednocześnie wspólnie ze swą żoną, Anną z Bachorzewa Stęgoską, te dobra wziął od Wysockiego w zastaw za sumę 7.000 zł. (I. Kal. 88a s. 1964). Umarł pomiędzy r. 1624 a 1630 (ib. 90b s. 2150; I. Kon. 46 k. 156). Wdowa i synowie: Tomasz, Paweł, Jan i Michał w r. 1631 kwitowali Piotra ze Strzemielca Łaszcz, starościca lityńskiego, z kontraktu zastawu wsi Leszcz (Lejszcze?) (I. Kal. 98a s. 1039). Anna, jako spadkobierczyni ciotki Barbary Stęgoskiej, żony Wojciecha Czopowskiego, 700 zł. z sumy 1.000 zł. zapisanej tej ciotce i jej mężowi przez Wojciecha Słomowskiego zastawem na części Słomowa Kościelnego, cedowała w r. 1638 synowi Pawłowi (Kon. 48 k. 596). Zapisła w r. 1644 na Pęcherzewie dług 200 zł. swej wnuczce Agnieszce Opojewskiej (ib. 51 k. 281). A więc jej i Wojciecha córką była Marianna, ok. r. 1621 żona Stanisława Opojewskiego, zaślubiona mu przed r. 1644, nie żyjąca już w r. 1681. Być może, że inną córką była Anna,w latach 1622-1636 żona Adama Trąmpczyńskiego, wdowa w latach 1641-1664, już nie żyjąca w r. 1677. Tu jednak pewne wątpliwości budzi data jej małżeństwa, chyba zbyt wczesna?

1) Tomasz, syn Wojciech i Stęgoskiej, występował obok natki w r. 1631 (I. Kal. 28a s. 1039). Mąż w r. 1636 Anny Jackowskiej, córki Jakuba (Kon. 48 k. 293), która będąc współspadkobierczynią Jana(?) Dąbrowskiego, kasztelana wieluńskiego, sprawę toczoną z Maksymilianem Przerębskim, wojewodą łęczyckim, o dobra po tym kasztelanie, więc Dąbrowa, Lipie, Knieja, cedowała Pawłowi P-mu (Kon. 48 k. 611). Plenipotent tej żony obok brata Pawła w r. 1638 (Kon. 48 k. 597). Zawierał w r. 1641 pod zakładem 200 zł. kontrakt z Janem Bogwiedzkim (I. Kal. 107a s. 631). Sumę 1.000 zł., zapisaną sobie na wsi Przyranie przez Czyżewskich, stryja z bratankami, spadkobierców ks. Baltazara Czyżewskiego, dziekana i oficjała kaliskiego, cedował w r. 1649 Stanisławowi Załuskowskiemu (I. Kal. 115 s. 1451). Kwitował się t. r. z braćmi Czyżewskimi (ib. s. 1464). Kwitował w r. 1651 braci Jemiałkowskich, synów Aarona, z 750 zł. (Kon. 53 k. 392). W imieniu własnym i braci w r. 1655 mianował plenipotentów (I. Kal. 121 s. 151). Należał wraz z braćmi 1665 r. do spadkobierców zmarłej Jadwigi P-ej, żony Piotra Rudnickiego (I. Kal. 126 s. 509).

2) Paweł (Paweł Franciszek), syn Wojciecha i Stęgowskiej, podpisek grodzki kaliski w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 233). Występował obok matki i brata Tomasza w r. 1631 (ib. 98a s. 1039). Plenipotent tego brata w r. 1636 (Kon. 48 k. 308). Skwitowany t. r. przez Jana Biernackiego z bezprawi i krzywd (I. Kal. 102 s. 233). Jako nabywca praw od matki, aprobował w r. 1638 daną w grodzie konińskim przez brata Jana i w jego imieniu cesję sumy 700 zł. na rzecz Adama Muchlińskiego, dziedzica Słomowa (ib. 104a s. 2151). Uczc. Stanisława Ścieszczyka, mieszkającego teraz w Jarocinie, a dawniej w Złotnikach W. w pow. kal., którego z żoną i dziećmi dostał w grodzie ostrzeszowskim od Jana Złotnickiego (potem księdza), uwolnił w r. 1644 z żoną, dziećmi i inwentarzem, pod zakładem 200 zł. (Py. 150 s. 120). Od Wojciecha Kobelnickiego w r. 1645 kupił poddanego z Jaroszewic W., nabytego od Anny Pęcherzewskiej, wdowy po Adamie Trąmpczyńskim (Py. 150 s. 10). Sam od owej Anny jako pani oprawnej i dożywotniej w Jaroszewicach W. pow. kon., i od synów jej, Macieja i Stanisława, dziedziców Jaroszewic, w r. 1649 wieś tę za 3.000 zł. wziął w zastaw (I. Kal. 115 s. 1322, 1767). Od Adama z Rudnik Biskupskiego, kasztelanica spicymirskiego, dziedzica wsi Kępno w pow. ostrzesz., uzyskał w r. 1649 zobowiązanie zastawienia za 3.000 zł. folwarku Miełanswicz(???), należącego do tej wsi (Kon. 53 k. 138). Występował t. r. jako brat cioteczny Anny Stęgoskiej, żony Wojciecha Łukomskiego (R. Kal. 14 k. 52v). Zapisał t. r. dług 800 zł. Jakubowi Chlebowskiemu, któremu jednocześnie dał zobowiązanie w imieniu własnym i (siostry?) Anny P-ej, wdowy po Adamie Trąmpczyńskim (I. Kal. 115 s. 1066, 1067). Zapisał w r. 1650 sumę 1.000 zł. małżonkom Powodowskim (G. 82 k. 225). Opłacał w r. 1652 podwójnego podymnego 72 zł. z 72 dymów wsi: Janiszewo, Sacały, Głowy, Kwiatków, Kozimin(?), Kuźnica, Podłużyca, Kordowna, należących do Aleksandra Wysockiego (R. Kal. 31a k. 258v). Współspadkobierca w r. 1665 Jadwigi z Pęcherzewa zamężnej Rudnickiej (I. Kal. 126 s. 509). Nie żył już w r. 1677 (R. Kal. 15 k. 585). Z nieznanej mi żony synowie, Maciej i Andrzej, bezpotomny, nie żyjący już w r. 1677, oraz córka Barbara, w r. 1677 żona Andrzeja Orzelskiego, wdowa w r. 1690.

Maciej, syn Pawła, spadkobierca zmarłego brata Andrzeja, kwitował w r. 1680 Marcina Wysockiego, łowczyca brzeskiego-kuj., z 2.500 zł., na poczet sumy 3.500 zł. zapisanej przez niego zmarłemu Andrzejowi (I. Kon. 63 k. 191v). Mąż Anny Muchlińskiej, wraz z tą żoną uzyskał w r. 1682 od Stanisława Jemiałkowskiego cesję sumy 5.000 zł. zapisanej przez Stanisława i Krzysztofa Wysockich, sędziców brzeskich-kuj., na wsiach: Potoka, Kordownia i Kuźnica (I. Kon. 63 k. 796, 797). Kosmowo w pow. kal. w r. 1689 sprzedał za 26.000 zł. bratu stryjecznemu, Jakubowi Stanisławowi P-mu (I. Kal. 146 s. 141). Oboje z żoną w r. 1691 sprzedali karczmę z browarem we wsi Zdzenice małżonkom Wawrzyńcowi Morawskiemu i Annie Błaszkowskiej. Żyli chyba jeszcze w r. 1697 (P. 156 s. 44).

3) Jan, syn Wojciecha i Stęgowskiej, komornik graniczny sieradzki w r. 1673 (I. Kon. 60 k. 512v), wspomniany w r. 1631, może jeszcze wtedy nieletni (I. Kal. 98a s. 1039), mianował t. r. brata Tomasza plenipotentem do różnych spraw, ale przede wszystkim do spraw toczonych z Piotrem Łaszczem o zastaw wsi Leiscze (I. Kal. 98a s. 845). Od Mikołaja Mielżyńskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, jako opiekuna Filipa i Aleksandra Wysockich, kasztelaniców brzeskich-kuj., uzyskał w r. 1635 zobowiązanie sprzedania za 10.000 zł. dóbr Pęcherzewo Dolne, Borowe i Porąbinie (I. Kon. 48 k. 105, 105v). Na połowie Pęcherzewa Borowego i Podleśnego oraz Porębina w r. 1636 oprawił 6.000 zł. posagu żonie Zofii Gostkowskiej, córce Terencjana (P. 1418 k. 713). Zofia t. r. skwitowała ojca z powyższej sumy posagowej (I. Kal. 102 s. 942). Jan zapisał w r. 1638 małżonkom Żerońskim sumę 1.000 zł. (ib. 104b s. 1163). Dziedzic Pęchorzewa, w r. 1643 skwitował Piotra Łaszcza, kasztelana lędzkiego, ze sprawy o zabicie przez poddanego z Bogdałowa poddanego z Pęcherzewa Podleśnego (I. Kon. 51 k. 93v). Siedział w r. 1644 w Muchlinie (I. Kal. 110a s. 1045). Skwitowany w r. 1645 przez Mariannę Dominikowską, wdowę po Szymonie Porczyńskim, z prowizji rocznej za dwa lata (Kon. 51 k. 532). Dziedzic części w Muchlinie, od Stanisława Muchlińskiego, dziedzicza części tamże, w r. 1645 brał w zastaw za 170 zł. role z łąką w tej wsi (ib. k. 441v). Wyznaczony w r. 1652 testamentem przez Jana z Balic Muchlińskiego (obok jego brata Pawła), na jednego z wykonawców ostatniej woli (Py. 151 s. 15). Od Anny Gronowskiej, żony Jana Kotowieckiego, w r. 1657 wziął w dzierżawę części w Kosmowie "Przedzyńskie" i "Pisarzewskie", które trzymała zastawem za 5.000 zł. od zmarłego Andrzeja Gałczyńskiego (I. Kal. 122 s. 298). Od Łukasza Mycielskiego w r. 1644 uzyskał zapis 4.000 zł. długu na Grzymiszewie (I. Kon. 58 k. 284v). W imieniu swej żony manifestował się w r. 1666 przeciwko posesorom Czerwonejwsi (ib. k. 422). Od córki Anny, owdowiałej Ulanickiej, w r. 1673 uzyskał cesję sumy 3.000 zł., którą to sumę jej mężowi Janowi Ulanickiemu zapisał był Łukasz Mycielski, wojski sieradzki, zastawem na Gozdowie i folwarku Dęby pow. kon. (I. Kon. 60 k. 512v). Nie żył już w r. 1677, kiedy owdowiała Zofia Gostkowska aprobowała zobowiązanie dane przez syna Wojciecha P-go Stanisławowi z Drzewców Mikołajewskiemu, sędziemu grodzkiemu sieradzkiemu (I. Kal. 138 s. 1141). Synowie: Wojciecj, Jakub i Paweł. Córka Anna, w r. 1668 żona Jana Ulanickiego, wdowa w latach 1673-1677, już nie żyła w r. 1692.

(1) Wojciech, syn Jana i Gostkowskiej, w imieniu własnym oraz braci Jakuba i Pawła sumę 3.000 zł., którą Łukasz Mycielski zapisał był małżonkom Ulanickim na Gozdowie i folwarku Dęby, zaś siostra cedowała ów zapis ojcu i braciom, cedował w r. 1677 tejże siostrze Annie Ulanickiej (I. Kal. 138 s. 19).

(2) Jakub (Jakub Stanisław), syn Jana i Gostkowskiej, wspomniany w r. 1677. Od brata stryjecznego, Macieja P-go, w r. 1689 kupił za 26.000 zł. Kosmowo w pow. kal. (I. Kal. 146 s. 141). Spisywał w r. 169 wzajemne dożywocie z żoną Marianną Rzepecką, córką Jana (I. R. D. Z. Kon. 28 k. 221). Testament sporządził 1693. 27/X. r., w którym sumę 18.000 zł., zapisaną ojcu przez Stanisława Łaszcza, kasztelanica lędzkiego, legował żonie. Ona zaś cedowała ją Stanisławowi Rzepeckiemu (I. Kon. 70 k. 428, 431). Zrobiła to w r. 1698 będąc już wtedy 2-o v. żoną Adama Zdzenickiego.

(3) Paweł, syn Jana i Gostkowskiej, wspomniany w r. 1677, mąż Katarzyny Pruszkowskiej. Oboje nie żyli już w r. 1712 (I. Kon. 73 k. 137). Syn ich Maciej.

Maciej, syn Pawła i Pruszkowskiej, w r. 1711 od Stanisława z Budzisławia Wysockiego, sędzica brzeskiego kujawskiego, wziął w zastaw za 5.000 zł. wsie: Posoka, Kordownia i Kuźnica Morawińska w pow. kon. W r. 1712, po śmierci sędzica, skwitował z tej sumy jego synów, dziedziców Janiszewa i innych dóbr (I. Kon. 73 k. 137).

(4) Michał, syn Wojciecha i Stęgowskiej, być może jeszcze nieletni w r. 1631 (I. Kal. 98a s. 1039). Skwitowany w r. 1635 przez Jana Szyszkowskiego z wydania uczc. Wojciecha Platka (Płatka?), syna krawca Michała, sługi jego (Py. 146 s. 144). Podniósłszy od brata Jana sumę 1.000 zł., kwitował w r. 1636 Hieronima Pruskiego z tej sumy, jako części sumy oryginalnej 4.000 zł. zapisanej zastawem na Bronowie (I. Kal. 102 s. 1056). Mąż Katarzyny Szadokierskiej, córki Władysława i Barbary Parczewskiej, która w r. 1657 uzyskała od matki swej zapis 200 zł. długu (I. Kal. 122 s. 24). Od tejże matki dostała w r. 1661 zapis 1.000 zł. (ib. 125 s. 1274). Żył jeszcze Michał w r. 1665 (ib. 126 s. 509), zaś w r. 1676 Katarzyna, będąc już wdową, części Syczewa w pow. kon., nabyte od rodzonego brata Wojciecha Szadokierskiego, sprzedała za 1.500 zł. Hieronimowi Bielickiemu (I. Kon. 60 k. 1002). Zob. tablicę.

@tablica: Pęcherzewscy, Pęchorzewscy h. Nałęcz

Andrzej umarł 1678.19/VII r. (B. Koło, W. 48). Dorota, żona Stanisława Waliszewskiego, oboje nie żyli już w r. 1720.

Andrzej uzyskał w r. 1766 od Walentego Komornickiego zobowiązania sprzedaży za 270 zł. części ojcowskiej w Zdzenicach (I. Kon. 80 k. 34v).

>Pęczkowscy, byli na Mazowszu w ziemi ciechanowskiej pieczętujący się h. Grzymała i w ziemi łomżyńskiej h. Suche Komnaty. Elżbieta, żona Stanisława Kędzierzyńskiego, oboje nie żyli już w r. 1660. Kazimierz, rotmistrz, poległ 1735.25/IX. r. koło Nowego Miasta w starciu z wojskiem saskim (LM Nowe Miasto).

>Pęczyńscy Błażej i Franciszek, rodzice Antoniego Barnaby, ur. w Malczewie 1742.3/VI. r. (LB Jarząbkowo).

>Pęgowscy, różni, z Pęgowa (dziś Pągowa) w pow. szadkowskim, a raczej z kilku wsi o tej samej nazwie z dodatkami: Przebluszczyno, Dedlów, Wojcileś, Gąsiory, Ladawy (Paw.). P-cy byli zapewne różnoherbowi, a mogli być wśród nich i h. Sulima, który to herb daje wszystkim P-im Uruski.

Stanisław z pow. szadkow., brat stryjeczny i, jak zapewniał, jedyny spadkobierca Pawła P-go, zanosił w r. 1566 "pilność" przeciwko Mikołajowi Winieckiemu o dług 44 grz. (G. 46 k. 275). Jan pozywał w r. 1569 Gołąbkowskich, synów zmarłego Kaspra (P. 676v). Blizbora P-go z pow. kowalskiego skarżył w r. 1575 o rany Wincenty Zaleski z pow. rawskiego (Kośc. 255 k. 300). Stanisław, mąż Katarzyny Wroniawskiej, w imieniu której Łukasz Jemiołkowski kwitował w r. 1576 rodzeństwo Czyżewskich z 45 grz. (I. Kal. 44 s. 777). Marcin dał w r. 1602 zobowiązanie Bartłomiejowi Zelgowskiemu, iż mu sprzeda za 500 zł. całą swą część Pęgowa w pow. sieradzkim(!) (I. R. Kon. 30 k. 318).

Jan P. cz. Stęszycki, syn zmarłego Jakuba z pow. sieradz., pozywał w r. 1602 o rany Jakuba Magnuszewskiego (I. Kon. 30 k. 632). Stęszyce jak i Pęgów leżały w rzeczywistości w pow. szadkowskim. Janowi P-mu cz. Stęszyckiemu Wojciech Wilczyński w r. 1616 zapisał dług 1.500 zł. (I. Kal. 82 s. 1335). Żoną Jana była Małgorzata Czartkowska, która w r. 1624, już będąc wdową, prolongowała Jerzemu Tomickiemu termin uiszczenia 800 zł. należnych zmarłemu mężowi (ib. 90b s. 1689). Córka Jana i Czartkowskiej, Marianna "ze Stęszyc P.", współspadkobierczyni dziada Jana Czartkowskiego "Bogumiłka", kwitowała w r. 1641 Marcina Czartkowskiego, syna Stanisława "Smoczka", ze 100 zł. stanowiących resztę z zapisanych jej ojcu 300 zł., jak też z 56 zł. rocznej prowizji (I. Kal. 107a s. 424). Była 1-o v. w latach 1641-1645 żoną Mikołaja Parczewskiego, wdowa w r. 1651, 2-o v. żona Stanisława Skąpskiego, 3-o v. w latach 1654-1666 Dobrogosta Komorowskiego, wdowa w r. 1674, bezpotomna, nie żyła już w r. 1684.

Małgorzata, córka zmarłego Wojciecha, żona Wawrzyńca Zaleskiego, nie żyła już w r. 1616 (W. 26 k. 44). Anna, córka zmarłego Stanisława, żona uczc. Melchiora Łabęckiego, kwitowała w r. 1625 ze 120 zł. Katarzynę Pogorzelską, żonę Sebatiana Poradowskiego, spadkobierczynię Zofii Jaraczewskiej, żony Jana Tymienieckiego (Kon. 44 k. 67). Brat Błażej, cysters, diakon, zmarł 1627.9/XI. r. (Nekr. Ląd). Elżbieta, w r. 1632 żona Jana Zdzenickiego "Siekiela". Marianna, w r. 1647 żona Stanisława Chociszewskiego. Marianna, córka Mariana, w r. 1655 żona Stanisława Kędzierskiego z pow. szadkow. (Kon. 56 k. 202).

Marcin (Marcjan), syn zmarłego Wojciecha, mąż Anny Kwiatkowskiej, w imieniu swoim i tej żony kwitował w r. 1658 Adama Borzewickiego z 300 zł., na poczet prowizji zaległych od sumy 2.000 zł. zapisanych im przez braci Borzewickich, Adama i zmarłego Piotra (Kon. 56 k. 355). Oboje małżonkowie od małżonków Andrzeja Jadamczewskiego i Katarzyny Miniszewskiej w r. 1669 wydzierżawili pod zakładem 400 zł. części wsi Jadamki (Jadamczewice) w pow. sier. (I. Kal. 129 s. 266). Anna z Kwiatkowskich, Jan Zamłyński oraz Wojciech i Marcin bracia Lubiatowscy, zawierali w r. 1669 kontrakt pod zakładem 1.500 zł. (ib. s. 905). Nie żyła już w r. 1672, kiedy Marcin w imieniu własnym i zrodzonych z nią synów, Stanisława, Wojciecha i Jana, sumę 2.000 zł. zapisaną jemu i żonie w grodzie łęczyckim przez Adama i Piotra braci Borzewickich, synów Stanisława, dziedzica części miasta Kleszczew, cedował Mikołajowi Mycielskiemu, staroście kolskiemu, podsędkowi ziem. sieradzkiemu (I. Kon. 60 k. 422). Drugą jego żoną była Marianna Słostowska, wdowa 1-o v. po Macieju Roszkowskim, którą będąc już wdową też i po Marcinie P-im, w r. 1685 od pasierba Stanisława P-go, podpiska grodz. kaliskiego, odebrała sumę 1.000 zł., zapisaną jej przez Marcina Bogusławskiego, dziedzica Wrzeszczewic w pow. szadkow. (I. Kal. 143 s. 146). Prócz wspomnianych wyżej synów była jeszcze córka Jadwiga, która w r. 1680 od Doroty Kwiatkowskiej, córki Jakuba i Zofii Bledzewskiej(?) wdowy po Walentym Chwalęckim (Falęckim), uzyskała zapis 500 zł. Była wtedy żoną Franciszka Głoskowskiego (I. Kal. 140 k. 107).

1. Stanisław, syn Marcina i Kwiatkowskiej, regent i podpisek ziemski kaliski w r. 1681 (I. Kon. 63 k. 377v; Py. 155 s. 54). Od ojca uzyskał w r. 1669 cesję sumy 300 zł. zapisanej Andrzejowi Bartochowskiemu przez sław. Stanisława Rożyckiego "Zawiszanego", mieszczanina uniejowskiego, i jego żonę Jadwigę na kamienicy w rynku Uniejowa a przez zmarłego już Bartochowskiego scedowanej Marcinowi P-mu (I. Kal. 129 s. 166). Wraz z żoną Jadwigą mieszkał w latach 1671-1690 w Wygrozowie pow. gnieźn. (LB Witkowo). Kwitował w r. 1681 ze sprawy mieszczn konińskich (Py. 155 s. 54). Od Jana Wysockiego, sędzica ziem. brzeskiego-kujawskiego, w r. 1685 uzyskał skrypt na 2.000 zł. (I. Kal. 143 s. 7). Żył jeszcze 1690.16/IV. r. (LB Witkowo), nie żył zaś w r. 1692, kiedy Franciszek Stefan Podlecki, mąż jego córki Anny, odebrał za nią od jego brata Wojciecha a stryja Anny sumę posagową 2.000 zł. (I. Kal. 149 s. 52). Synowie: Jan, ochrzcz. 1671.7/VI. r., Piotr, ochrzcz. 1676.5/VI. r., Wojciech, ur. w Wygrozowie, ochrzcz. 1680.20/IV. r. (LB Witkowo), Jakub, ochrzcz. 1688 27/IV. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), Józef, ur. w Wygrozewie, ochrzcz. 1690.16/IV. r. (LB Witkowo). Z córek, Anna, w latach 1692-1694 żona Franciszka Stefana Podleckiego (Podleskiego), Agnieszka, w r. 1695 żona Stefana Rudnickiego, Marianna, ochrzcz. 1674.12/VII. r. Ewa Katarzyna, ochrzcz. 1678.26/X. r. (LB Witkowo). Ze wspomnianych wyżej synów, Jan i Wojciech w r. 1695 kwitowali w r. 1695 stryja Wojciecha z opieki (I. Kal. 152 s. 73). Obaj t. r. wraz z tym stryjem zostali skwitowani przez siostrę Agnieszkę zamężną Rudnicką z dóbr rodzicielskich (ib. s. 159). Zapewne to ten sam Wojciech P. był w r. 1701 mężem Zofii Stobnickiej, córki Stanisława i Anny Duninówny Szpotówny (I. Kal. 154 s. 233).

2. Wojciech, syn Marcina i Kawiatkowskiej, podpisek grodzki kaliski, kwitował w r. 1685 ze sprawy Hiacynta Kuczkowskiego (I. Kal. 143 s. 91). Potem już nigdy nie spotykany z tym urzędem. Czyżby więc tu zaszła jakaś pomyłka? Od Katarzyny Złotnickiej, wdowy po dwóch mężach, Tomaszu Karsznickim i Pawle Hryniewieckim, kupił w r. 1690 za 9.600 zł. wieś Rudzicę w pow. kon. (ib. 146 s. 432). Od Rafała Szkudlskiego w r. 1693 kupił za 17.000 zł. połowę wsi Węgry w pow. kal. (ib. 149 s. 139). Połowę wsi Węgry w r. 1695 sprzedał za 22.000 zł. Janowi Węgierskiemu (ib. 152 s. 253). Roborowała mu w r. 1606 skrypt wdowa Anna Nieniewska (I. Kon. 70 k. 9v). Był zastawnym posesorem Mojaczewic w wojew. sieradzkim, a nie żył już w r. 1701 (I. Kal. 154 s. 138).

3. Jan, syn Marcina i Kawiatkowskiej, zawierał w r. 1683 kontrakt z Jadwigą Zabłocką, wdową po Tomaszu Gowarzewskim, i z jej synami (P. 1106 IX k. 22v). Świadkował 1689.6/VII. r. (LC Witkowo). Z żoną Jadwigą (nazwisko nie wymienione) miał córkę Barbarę, ur. w Wygrozowie

ochrzcz. 1668.5/XI. r. (LB Witkowo). Z drugiej żony Katarzyny (nazwisko nie wymienione) córka Rozalia, ur. w Wygrozowie, ochrzcz. 1682.6/IX. r. (LB Witkowo). Zob. tablicę.

@tablica: Pęgowscy

Jadwiga, w r. 1659 żona Kazimierza Bieńkowskiego. Dorota, w r. 1677 żona Pawła Chojeckiego (Chociszewskiego?). Aleksander, chrzestny 1697.30/XII. r. Konstancji, córki Stefana Podleskiego i Anny P-ej, o którym to małżeństwie była mowa wyżej (LB Droszew). Jan, cześnik owrucki, syn zmarłego Eustachego, sumę 8.000 zł., zapisaną sobie przez małżonków Aleksandra Zapolskiego i Mariannę Lasocką sposobem zastawu na wsi Paprotnia w pow. brzezińskim, cedował w r. 1711 swemu synowi Mikołajowi P-mu (Kośc. 310 s. 464). Marcjanna, w r. 1713 żona Jana Waliszewskiego z Wierzchucina. Jan P. i Anna Gowarzewska, już nie żyjąca w r. 1713, rodzice Mikołaja, który wtedy zapisał swej żonie Konstancji Ponińskiej, córce Andrzeja, sędziego surrogatora grodzkiego wschowskiego, i Katarzyny Malczewskiej, sumę 1.600 zł. odebraną właśnie od Michała z Łagowca Sczanieckiego, podczaszego dobrzyńskiego, z ceny części wsi Chełmno (I. Kal. 159 s. 139). Była ta Konstancja dziedziczką części Chełmna w pow. pozn., jako współspadkobierczyni brata swej babki Zofii z Chełmskich, żony Adriana Ponińskiego, Stanisława Chełmińskiego, starosty kopanickiego. Sczanieckiemu t. r. cedował zarówno części Chełmna jak rówwnież cały spadek po staroście (ib. s. 140). Swoje części w dobrach Żeronice W. i M. oraz Wola Katkowa w pow. orłowskim też ze spadku po starcie kopanickim, jak również sumy na tych dobrach cedował w r. 1729 Rafałowi Bnińskiemu (N. 203 k. 3). Marian (Marian Antoni), posesor Wierzchucina w pow. kon., chorował ciężko w r. 1713 i wtedy Jan Waliszewski w jego imieniu dawał zobowiązanie Józefowi Kierskiemu, iż gdy tylko wyzdrowieje, oboje z żoną doprowadzą do ugody pomiędzy tym Kierskim i jego żoną Konstancją Baranowską, a Pawłem Waliszewskim, bratem Jana (I. Kon. 73 k. 161). Od tych małżonków Kierskich wydzierżawił Marian w r. 1717 Wierzchucino na jeden rok pod zakładem 400 zł. (I. Kon. 73 k. 447). Jako zastawny posesor tej wsi występował w r. 1719 (Z. T. P. 40 k. 692; I. Kon. 45 k. 114). W r. 1720, kiedy Paweł Waliszewski Wierzchucino sprzedał za 17.000 zł. Kazimierzowi Budnemu, Marian P. cedował temu nabycy zapisaną sobie w r. 1711 sumę zastawną na tych dobrach (Kal. 16 s. 277, 279). Jadwiga, żona Jana Jankowskiego, nie żyła już w r. 1717. Franciszek nie żył już w r. 1720, kiedy wdowa po nim Mariannia Podlecka zapisała sumę 600 zł. Franciszkowi Popławskiemu (Kal. 161 s. 145). Mikołaj i Marianna, rodzice Marianny ur. w Łabiszynie, ochrzcz. 1728.29/VII. r. (LB Łabiszyn). Franciszek, dziedzic Jasionnej w pow. sieradz. 1742 r. (I. Kon. 78 s. 978). Stanisław nie żył już w r. 1758, kiedy Teofila Lisowska, wdowa 1-o v. po Janie Racięskim, 2-o v. żona Stanisława P-go, występowała jako wdowa i po tym drugim mężu (P. 1326 k. 52).

>Pękawieccy, Pękaweccy. Janowi (Piekawieckiemu) z pow. łęczyckiego, swemu szwagrowi (genero), Marcin Drogomir, dziedzic w Dębach w r. 1541 sprzedał wyderkafem za 4 zł. długu pusty łan "Zacharkowski" (I. R. Kon. 3 k. 249). Maciej z żoną Anną Lisiecką wydzierżawili w r. 1633 od małżonków Adama Kotowieckiego i Barbary Turskiej część Gałązek W. (I. Kal. 99b s. 1528). Ich synowie, to Andrzej, ur. w Gałąskach W., ochrzcz. 1632.5/XII. r. i Kazimierz, ur. w Czachórach, ochrzcz. 1640.16/III. r. Córka Katarzyna, ur. w Gałąskach W., ochrzcz., 1634.21/V. r. (LB Droszew) Może ta sama Katarzyna, żona Franciszka Zduńskiego, oboje już nie żyjący w r. 1688.

>Pękosławscy. Jadwiga z Pękosławia, w r. 1598 żona Jana Lubońskiego. Katarzyna (Perkosławska!?), w r. 1681 żona Andrzeja Gadomskiego, zastawnego posesora części Kozarzewa W. w pow. kal.

>Pępiccy, zob. Pampiccy.

>Pęscy, różni. Jedni brali nazwisko od wsi Pęse w pow. łomżyńskim (mieli być h. Ramułt), inni od wsi Pęse Głęboki Stok w ziemi ciechanowskiej (ci mieli być h. Ślepowron). Jan P. z pow. raciąskiego, syn zmarłego Macieja, zaś brat rodzony i spadkobierca Jana "Starszego", w imieniu własnym i rodzonego brata Jakuba kwitował w r. 1631 Elżbietę Chrzypską, wdowę po Stanisławie Iłowieckim (Kośc. 296 k. 108v). Stanisław, nie żyjący już w r. 1681, ojciec Macieja, męża Katarzyny Bernatowiczówny, której t. r. na połowie dóbr oprawił 1.000 zł. posagu (P. 1103 VII k. 25). Oboje małżonkowie w r. 1684 wzięli od poznańskiego kolegium jezuickiego w dzierżawę na jeden rok pod zakładem 1.400 zł. wsie: Dąbrowa, Luciny, Kaleje i młyn Rotowski(?) (P. 789 k. 232). Michał nie żył już w r. 1686, kiedy owdowiała Katarzyna spisywała wzajemne dożywocie ze swym drugim mężem, Andrzejem Wyganowskim (P. 1112 VIII k. 66v). Jan P. i Anna Białobrzeska, rodzice Anny, żony 1-o v. Dominika Grodskiego (Grodzkiego), wdowy w r. 1689, 2-o v. żony w latach 1692-1701 Mścisława Zaleskiego, podczaszego brzeskiego-kuj. (N. 192 s. 53). Ewa, żona Adama Kroczewskiego, oboje nie żyjący już w r. 1700.

Baltazar Kazimierz, syn Jana, nie żyjącego już w r. 1722, mąż Doroty Ninińskiej, uzyskał wraz z nią w r. 1703 zapis 880 t. od Katarzyny Rozdrażewskiej, wdowy po Marcinie Franciszku Smoguleckim, staroście nakielskim (N. 192 s. 47). Baltazar w r. 1705 kwitował Antoniego Chrząstowskiego, kasztelana nakielskiego, dziedzica wsi Tuszkowy, z 1.634 t. (N. 192 s. 123). Oboje z żoną w r. 1708 pod zakładem 1.800 zł. wydzierżawili Rybno od małżonków Stanisława Dembińskiego i Marianny Skoroszewskiej (G. 92 k. 140), zaś w r. 1709 od ks. Andrzeja Łubieńskiego, archidjakona kaliskiego, proboszcza kaplicy Łubieńskich w katedrze gnieźnieńskiej, na trzy lata za sumę 6.000 zł. połowę wsi Kalinowa (G. 93 k. 13). Mając sobie i żonie scedowaną w r. 1709 przez ks. Franciszka Joachima Turnę sumę 1.500 zł. z sumy oryginalnej 6.000 zł. zapisanej przez Żydów synagogi łobżeńskiej na wsi Biskupice, cedował to w r. 1711 Janowi Bronowskiemu (G. 93 k. 66v), a w r. 1715 tę samą sumę cedował ks. Turnie (N. 198 s. 40). Żonie zapisał w r. 1722 posag 2.000 zł. (P. 1187 k. 95v). W imieniu własnym i tej żony w r. 1723 cedował Stanisławowi Dembińskiemu 1.073 zł. z sumy 2.073 zł. pozostałej z sumy oryginalnej 4.076 zł., zapisanej im obojgu skryptem w r. 1708 przez Antoniego Chrząstowskiego, kasztelanica nakielskiego, dziedzica Łagiewnik, Oleksina, Rybna i Jagniewic. Z tejże sumy Baltazar 1.000 zł. już był scedował Maciejowi Goreckiemu (G. 94 k. 254). Pani Dorota P-a z Potrzonowa, chrzestna 1727.17/II. r. (LB Skoki). Kazimierz(!) umarł w r. 1728 (B. Pozn., W. 58), zaś wdowa żyła jeszcze w r. 1732 (Kośc. 317 s. 284).

Kasper, dzierżawca Bliżyc, chrzestny 1710.22/IV. r. (LB Raczkowo). Pani Anna P-a z Bliżyc, chrzestna 1710.22/VI. r. (ib.). Bartłomiej, chrzestny 1712.14/VIII. r. (LB Skoki, dyssyd.). Antoni i Anna, rodzice Karola, ur. w Drzewcach, ochrzcz. 1780.30/I. r., i Joanny Nepomuceny, ochrzcz. 1725.20/V. r. (LB Poniec). Wiktoria i jej mąż Michał Zakrzewski nie żyli już w r. 1789.

>Pęszyńscy, mieli być h. Cholewa w ziemi wyszogrodzkiej, czy jednak wymienieni tutaj do nich należą, nie wiem. Adam, w r. 1713 dzierżawca Nowejwsi w pow. kośc., dóbr dziedzicznych Tomasza Grodzickiego (P. 290 k. 284). Marcin, mąż Joanny Mickiewiczówny, córki Michała, zamieszkałego w końcu w Kole, 2-o v. w r. 1758 żony Ludwiki Jankowskiego, miał z niej córki, Franciszkę, żonę Grzegorza Gajewskiego, i pannę Zofię, którym ich matka w r. 1758 scedowała swoje prawa od mienia rodzicielskiego w Kole (I. Kon. 79 k. 119).

>Pętkowscy, Pentkowscy, różni. Wojciech, syn zmarłego Jana, uzyskał w r. 1620 od Piotra Ossowskiego zapis 50 zł. długu (P. 1004 k. 665) a t. r. kwitował Ossowskiego ze 120 zł. (ib. k. 761). Wojciech, nie wiem, czy ten sam, sługa dworski (w Dalewie?), mąż Anny Goniębickiej (LB Skoraszewice). Oboje w r. 1631 kwitowali z 220 zł. Marcina Głuchowskiego, ona zaś kwitowała z dóbr rodzicielskich brata Piotra Goniębickiego (Kośc. 296 k. 86). Wojciech od Łukasza Rozdrażewskiego w r. 1631 uzyskał zapis 300 zł. długu (G. 79 k. 306). Oboje sumę 1.000 zł., zapisaną przez Kazimierza Gałęskiego, cedowali w r. 1652 Janowi Drzewieckiemu (Kośc. 302 k. 615v). Synowie ich: Stanisław, ochrzcz. 1627.6/II. r. (LB Skoraszewice). Maciej, ochrzcz. 1628.8/XII. r., Stanisław (drugi), ochrzcz. 1631.31/VII. r. (LB Dalewo). Synem tegoż Wojciecha, nie żyjącego już w r. 1665, był również Wojciech, który t. r. kwitował Aleksandra Gowareckiego, podwojewodziego poznańskiego, z wydaniea protestacji w sprawie o sumy będące u Kazimierza Gałęskiego i u spadkobierców Krzysztofa Drzewieckiego (P. 1076 k. 1398v). Wojciech, chyba ten sam, chrzestny w latach 1670-1676 (LB Lubiń). Pani Teresa P-a zaślubiła 1674.29/I. r. Rafała Witkowskiego z Łuszkowa w parafii lubińskiej (LC Lubiń). Wojciech Stanisław, chrzestny 1683.19/III. r. (B Mosina). Urodz. Michał zaślubił 1688.25/XI. r. szl. Katarzynę Edzlównę z Bzowa (LC Lubasz).

Kazimierz nie żył już w r. 1748, kiedy wdowa po nim Marianna Sieraszewska, córka Stefana i Katarzyny Chwałkowskiej, mianowała plenipotentem syna Michała P-go (I. Kal. 185/189 k. 69). Petronella zaślubiła przed 1757.16/I. r. Stanisława Daleszyńskiego(!) ("Daliesięskiego"), komisarza w Kochlewach (LC Rogaszyce). Szl. Franciszek (Petkowski) zaślubił 1778.19/VII. r. urodz. Salomeę Żegocinę (LC Pobiedziska).

Zenon, z Nożyczyna, i żona jego Joanna, chrzestni 1870.(12/XI.) r. (LB Podlesie Kośc.). Licytacja dóbr ryc. Nożyczyn, należących do tej pary, została uchylona, a zawiadomienie o tym dat. w Strzelnie 1883.29/VI. r. (Dz. P.). Zenon umarł w Kuśnierzu 1907.19/XII. r., mając lat 81, pochowany w Siedleminie (ib.). Władysław, zapewne syn Zenona, agronom, b. buchalter Banku Włościańskiego, nabył na subhaście 1894.24/VIII. r. dobry ryc. Kożuszkowo i Kuśnierz (992 ha) w pow. strzelińskim (ib.). Chyba jego żoną żyła Zofia Watta Skrzydlewska, zmarła 1837.18/II. r. w 70-ym roku życia, pochowana w Siedleminie (ib.). Własnością Jana P-go, zapewne syna Władysława, było w 20-leciu międzywojennym Kożuszkowo (365 ha).

Zuzanna z Tuchołków P-a umarła w Poznaniu 1907.27/III. r., mając lat 73, pozostawiając męża, dzieci i wnuki (ib.).

>Piaseccy h. Janina mieli się wieść z Piaseczna w pow. radomskim, ale w pierwszej połowie XVII w. kwestionowano to ich pochodzenie i wogóle szlacheckość, mieniąc ich mieszczaninami z Wąchocka. Dał temu wyraz Trepka w głośnej "Liber chamorum", a istnienie takich pomówień notował i nuncjusz Visconti (ib. I, s. 400, II, s. 143, 144). Paweł, syn Sebastiana i Katarzyny Gromadzkiej, ur. w r. 1579, legitymując się ze szlachectwa przy instalacji na kanonię katedralną poznańską fundi Rokietnica 1605.12/XII. r., podał jako herb ojcowski Janinę, jako herb macierzysty Ostoję. Matkę po ojcu nazwał Anną Kwostakówną(!), herbu Abdank, matką matki Elżbietą Ossowską h. Dębno (Install., s. 77). Tę kanonię złożył w r. 1616 (ib., s. 83) i był potem kolejno kanonikiem warszawskim w latach 1613-1616, sekretarzem królewskim, archidiakonem lubelskim, plebanem w Chrobrzu, instalowany na archidiakonię warszawską (ib.), opatem mogilskim w r. 1624, biskupem kamienieckim 1627.15/VII. r., chełmińskim w r. 1640, przemyskim 1644.8/VIII. r. Autor między innymi działa "Chronica gestorum in Europa singularum" (Kraków 1645). Zmarł w Mogilnie 1649.1/VIII. r. (P. S. B.). Jego bratankiem (czy rodzonym?) był Paweł, syn Remigiana, komornika ziemskiego sandomierskiego. Ten, zrazu lisowczyk, potem walczył pod Koniecpolskim na Rusi. Był w końcu sekretarzem królewskim. Od Pawła P-go, biskupa kamienieckiego, w r. 1635 uzyskał w grodzię trębowelskim zapis 600 zł. (Ws. 91 k. 106). Nie żył już w r. 1670. Wdowa po nim, Elżbieta Przypkowska, kasowała wtedy swą oprawę na wsi Litwinowska Wólka w wojew. brzeskim-lit. (Kośc. 305 k. 533v). Paweł był ojcem Jana, piszącego się "z Piaseczyna", męża w r. 1672 Katarzyny Świeykowskiej (ib. k. 627). Świadek 1674.29/I. r. (LC Lubiń), posesor wsi Jerka z klucza lubińskiego, żonie Katrzynie Świeykowskiej, córce Tomasza, burgrabiego ziemskiego kościańskiego, oprawił w r. 1675 posag 6.000 zł., a jednocześnie oboje małżonkowie spisywali wzajemne dożywocie (Ws. 208 k. 376, 377). Dla swych dzieci: Pawła, Franciszka, Elżbiety, Zofii i Katarzyny w r. 1681 ustanowił opiekunów (Kośc. 306 k. 151). Od Katarzyny Dobrosielskiej, wdowy po Wojciechu Jarochowskim, sędzim ziemskim wschowskim, i jej syna Franciszka, w r. 1682 wziął w zastaw za 16.000 zł. wsie Nowiec i Malinie (P. 1105 VIII k. 71). Władysławowi Nieżychowskiemu sprzedał w r. 1685 za 34.000 zł. Rogaczewo w pow. kośc. Był już wtedy mężem drugiej żony, Franciszki Giżanki, córki Mikołaja Konstantyna Gizy, pułkownika J.Kr.Mci, a wdowy 1-o v. po Janie Karskim (P. 1109 I k. 75, 1128 X k. 178v; Kośc. 310 s. 111). Od tegoż Nieżychowskiego t. r. kupił za 50.000 zł. Chwałkowo w pow. kośc. (P. 1109 VII k. 11). Od ks. Aleksandra Koszonowskiego, kustosza i kanonika katedralnego poznańskiego, plenipotenta Rafała Leszczyńskiego, wojewody kaliskiego, w r. 1686 w dzierżawę na jeden rok za 15.000 zł. miasto Leszno z przyległościami (P. 1111 II k. 55). Oboje małżonkowie, dziedzice Chwałkowa, od Franciszka Jarochowskiego, sędzica ziemskiego wschowskiego, dostali w r. 1690 poddanego z Nowca (Kośc. 307 k. 245v). Od Franciszka Mąkowskiego i jego dzieci wydzierżawili w r. 1694 pod zakładem 7.000 zł. Grażynę w pow. kośc. (P. 1127 V k. 96). Jan spisując 1708.15/V. r. w Chwałkowie testament, żonie swej zapisał 20.000 zł. Polecił pochować się w Lubiniu. Zostawił Chwałków, za które to dobra dał był 53.000 zł. Córkom Elżbiecie (już nie żyjącej), Zofii i Katarzynie zapisał po 6.000 zł. każdej. Klejnoty po matce, odebrane z rąk wuja ks. Franciszka Mielżyńskiego, już im był rozdał. Starszemu synowi Pawłowi przeznaczył 6.000 zł. z Chwałkowa i dług 6.000 zł. na Biskupicach w wojew. lubelskim u Remigiana P-go, stolnika lubelskiego. Synowi z drugiej żony Hieronimowi zapisał Chwałkowo, na którego kupno obecna żona dopłaciła 20.000 zł. Przeznaczył mu też zapis 6.000 zł. dany przez podskarbiego litewskiego Sapiehę, srebro u Remigiana P-go, oraz szkatułę z genealogią domu oraz listami królów Zygmunta i Władysława pisanymi do Pawła P-go (Kośc. 310 s. 111). Umarł krótko przed 1711.8/VII. r., wtedy bowiem owdowiała Franciszka Giżanka spisywała inwentarz pozostałych po nim rzeczy (Kośc. 148 s. 171). Po śmierci męża zięciowie jego, Grudzielski i Strębowski, siłą zajęli Karłub, folwark Chwałkowa, usuwając ją stamtąd (P. 287 k. 95). Franciszka swemu synowi Kazimierzowi cedowała w r. 1712 sumę 30.000 zł. z sumy 40.000 zł. zapisanej jej przez męża (Ws. 77 VIII k. 40). Synowie Jana z pierwszej żony, Paweł, o którym niżej, i Franciszek, wspomniany w r. 1681, oraz córki. Z nich Elżbieta, ochrzcz. 1672.22/XI. r., żona Pawła Gumińskiego, który trzymał od teścia sołectwo w Wieszkowie (Kośc. 310 s. 111), nie żyła już w r. 1708. Zofia, chyba jeszcze niezamężna w r. 1708, w latach 1712-1729 żona Wojciecha (Adama) Strębowskiego, już nie żyła w r. 1754. Katarzyna wyszła 1-o v. w r. 1695 za Jana Sczanieckiego (P. 1295 k. 278), żona 2-o v. w r. 1708 Tomasza Zadorskiego, poślubiła 3-o v. w r. 1710 Wojciecha Grudzielskiego a żyli jeszcze oboje w r. 1729. Z drugiej żony syn Hieronim.

1. Paweł (Paweł Maciej), syn Jana i Świeykowskiej, ochrzcz. 1675.28/II. r. (LB Lubiń). Ojciec w testamencie z r. 1708 pisał, iż na jego wyprawy, konie, oporządzenie wydał 10.000 zł., a on tego niegodny, "zakrwawił serce ojcowskie" i złymi postępkami nadal zakrwawia. Posłał go był ojciec do Remigiana P-go, stolnika lubelskiego, który go mile przyjął, ale potem łaski tam stracił (Kośc. 310 s. 111). T. r. Paweł żenił się z Marianną Ziemięcką, córką Jakuba i Ewy Bzowskiej, dziedziców Wąbiewa w pow. kośc., wdową 1-o v. po Stanisławie Turskim. Dostał od niej zapis 4.000 zł. i oboje zobowiązali się spisać wzajemne dożywocie (Kośc. 310 s. 96, 97). Pozywany był Paweł wraz z bratem Hieronimem w r. 1712 przez szwagrów Strębowskiego i Grudzielskiego oraz ich zony o pozostałe po ojcu rzeczy (P. 285 k. 155v). Sam z bratem pozywał t. r. nawzajem tych szwagrów i ich żony a swoje siostry (P. 286 k. 56v). Z bratem Hieronimem w r. 1713 przeprowadził podział ojcowizny sprzedając mu Chwałkowo za 60.000 zł. (Kośc. 311 s. 2). Opiekun w r. 1718 siostrzeńca Jana Gumińskiego (ib. s. 876). Cywilnie zmarły w r. 1720, kiedy żona jego wraz ze swymi siostrzeńcami Szczerskimi części Wąbiewa ze spadku po ojcu sprzedali za 15.000 zł. Maciejowi Radomickiemu, wojewodzie poznańskiemu, staroście generalnemu wielkopolskiemu (P. 1175 k. 169). Pozywany w r. 1721 przez wdowę po bracie Hieronimie i jej dzieci (Kośc. 156 k. 78). Oboje z żoną żyli jeszcze w r. 1723 (ib. 314 s. 106).

2. Hieronim, syn Jana i Giżanki, mocą testamentu ojca z r. 1708 wziął wyznaczone sobie Chwałkowo, zaś w r. 1713, jak już wiemy, nabył te dobra za 60.000 zł. od brata Pawła. Zaślubił 1712.2/II. r. Katarzynę Grudzielską z Chojna (LC Golejewko), córkę Jana i Teodory Sobockiej, której jeszcze przed ślubem zapisał sumę 10.000 zł. (Ws. 77 VIII k. 40v). Z Chwałkowa w r. 1712 wygnali go szwagrowie. Grudzielski i Strębowski, o co pozywał t. r. ich żony a swe siostry (P. 287 k. 95). Katarzyna Grudzielska uzyskała w r. 1713 od ojca zapis 20.000 zł. posagu (Kośc. 311 s. 1). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisali w r. 1715 (P. 1149 II k. 132v). Hieronim Chwałkowo w r. 1713 zastawił za 20.000 zł. Chryzostomowi Siemiątkowskiemu, burgrabiemu ziem. gnieźnieńskiemu, zaś w r. 1717 za 26.000 zł. Andrzejowi Nieżychowskiemu (Ws. 158 k. 103, 104). Umarł 1721.10/IV. r. (LM Golejewko), wdowa zaś wnet po jego śmierci, 9/V., w imieniu własnym i małoletnich dzieci, syna Michała oraz córki Konstancji, pozywała szwagra Pawła P-go (Kośc. 156 k. 78). Wyszedłszy 1722.21/V. r. (LC Golejewko) 2-o v. za Józefa Grudzieckiego, t. r. spisywała z nim wzajemne dożywocie (P. 1186 k. 6). Z mężem i dziećmi z pierwszego małżeństwa, dziedzicami wsi Suchowola w pow. kal., zastawili tę wieś w r. 1729 na trzy lata za 12.000 zł. Marcinowi Bielskiemu (I. Kal. 167 s. 178). Katarzyna Grudziecka, już podstolina podlaska, w imieniu swoim i dzieci swych cedowała w r. 1730 sumę 8.000 zł. Piotrowi Sapieże, staroście wschowskiemu (ib., s. 696). Owdowiała Katarzyna Grudziecka, dziedziczka Włostowa M. w pow. kośc., w r. 1748 sprzedała te dobra wyderkafem za 20.000 zł. Joannie Malczewskiej, żonie Kazimierza Szołdrskiego, podczaszego wschowskiego (P. 1292 k. 194). Sprzedała Włostowo M. w r. 1760 za 40.000 zł. Antoniemu z Kozarzewa Borzęckiemu (Ws. 92 k. 254). Dożywotniczka Chwałkowa, zapisała w r. 1767 kościołowi parafialnemu w Gostyniu sumę 5.000 zł., a to za duszę swoją, swych rodziców, męża i dzieci z obu małżeństw (Kośc. 330 k. 187v). Synowie, Andrzej Klemens, ur. 22/XI., zmarły 1712.23/XI. r., Michał, o którym niżej. Z córek, Małgorzata Maria Magdalena, ur. w Chojnie, ochrzcz. 1714.15/VII. r., zmarła dzieckiem. Konstancja (Łucja Wiktoria Konstancja), ur. 1718.13/XII. r. (LB Golejewko), żona Kazimierza Wielewieyskiego, umarła między r. 1772 a 1775.

Michał (Michał Egidiusz Franciszek), syn Hieronima i Grudzielskiej, ur. w Chojnie 1716.31/VIII. r. (ib.), chrzestny 1740.17/VI. r. (LB Wyskoć), dziedzic Chwałkowa, chrzestny w r. 1752 (LB Włościejewki). Sumę 6.000 zł. zapisaną pradziadowi Pawłowi przez ks. Pawła P-go, biskupa kamienieckiego, cedował w r. 1752 konwentowi eremitów Św. Romualda w Bieniszewie (Ws. 91 k. 106). Żonie swej, Teresie Czapskiej, córce Józefa i Konstancji Trzebińskiej, rozwiedzionej z Andrzejem Daleszyńskim, w r. 1753 zapisał sumę 2.400 zł. (Koc. 326 k. 37). Od Jakuba Daleszyńskiego w r. 1756 kupił za 30.000 zł. części wsi Daleszyno z przyległościami, Włościejewki i Międzyborz w pow. kośc. (P. 1320 k. 33v). Michał "Janina P." działał w r. 1760 w imieniu tej swej żony, siostry i spadkobierczyni bezpotomnie zmarłej Anny Czapskiej (Kośc. 328 k. 180v). Był świadkiem 1760.25/V. r. (LC Górka k. Jarocina). Bezpotomny, nie żył już w r. 1772, a Chwałkowo odziedziczył siostrzeniec Józef Wielowieyski (Py. 158 k. 195, 410), który sprzedał te dobra w r. 1781 za 141.000 zł. Tadeuszowi Jaraczewskiemu (Kośc. 334 k. 15v). Teresa z Czapskich zmarła nagle 1797.13/XII. r., mając lat 76 (LM Koźmin). Zob. tablicę.

@tablica: Piaseccy h. Janina

Jakub, syn Jerzego z ziemi sandomierskiej h. Janina i Zofii Kossowskiej h. Łodzia, wnuk po ojcu Jadwigi Komorowskiej z Białczewa h. Ciołek, po matce Katarzyny Złotnickiej h. Półkozic, instalowany był 1609.27/VI. r. na kanonię katedralną poznańską fundi Oporowo (Install., s. 79). Sędzia deputat na Trybunał Koronny, odebrał w r. 1620 od Jakuba Skoroszewskiego, pisarza grodz. kościańskiego, jednego z opiekunów Stefana i Wojciecha braci Gajewskich, dziesięciny ze wsi Orle W. i Głuchowo pow. pozn., należne jego kanonii (Z. T. P. 28a s. 452).

Do tych samych P-ch należał chyba ks. Stefan, w r. 1649 proboszcz kaliski, kanonik sandomierski, warszawski, sekretarz królewski, koadiutor opata lubińskiego (Ws. 51 k. 238v). Opatem lubińskim został przez 1661.19/VII. r. (LC Lubiń). Żył jeszcze w r. 1672 (Kośc. 305 k. 627). Franciszek, chrzestny 1678.4/IX. r. (LB Krzywiń).

>Piaseccy, różni. Małgorzata, w r. 1558 żona Mikołaja Nieznańskiego z pow. wieluńskiego. Marcin z pow. sieradz., mąż Zofii Pakosławskiej, córki Jakuba z pow. ostrzeszow., która w r. 1588 uzyskała od ojca zapis 400 zł. długu (I. R. Kon. 23 k. 138). Żyli jeszcze oboje w r. 1605 (ib. 32 k. 50). Zofia ta, będąc już wdową, pozywała w r. 1614 Rafała i Stanisława Siewierskich, starościców ostrzeszowskich, dziedziców Smolic (Py. 137 k. 163). Jan, syn Marcina z pow. łęczyc, w r. 1590 (P. 954 k. 364). Adam był pozywany przez Barbarę z Grzymiszewa Siedlecką, wdowę po Wojciechu Kiełczewskim, która w r. 1610 protestację swą skasowała (Kon. 35 s. 562). Anna, w r. 1613 wdowa po Janie Zbijewskim. Mikołaj, mąż Doroty Wardęskiej "Kantorówny", uzyskał w r. 1626 od Stanisława Jaroszewskiego "Karasia" cesję zapisu zastawnego 14 grz. na dobrach we wsi Wardężyno W., danego przez zmarłego Jakuba "Kantora" Wardęskiego ojcu Jaroszewskiego, zmarłemu Marcinowi (I. Kon. 44 k. 514).

Gabriel Walerian, syn Marcina, spisywał w r. 1630 wzajemne dożywocie z żoną Marianną Rożnowską (P. 1416 k. 705). Ta Marianna, córka Andrzeja Rożnowskiego i Agnieszki Radzickiej, kwitowała t. r. Jana Czeakanowskiego ze 100 zł. (P. 1023 k. 676v, 1174v). Oboje małżonkowie zawierali 1635.7/VII. r. pod zakładem 550 zł. kontrakt z ks. Adamem Wielżyńskim, kanonikiem trzemeszeńskim, i jego rodzeństwem z racji dóbr Bliżyce (G. 80 k. 33v). Od małżonków Jakuba Grochowickiego i Anny Chomętowskiej wydzierżawił Gabriel Walerian w r. 1641 pod zakładem 2.000 zł. wsie Brudzyno i Dzięczyno w pow. kcyń. (P. 1043 k. 730). Nie żył już w r. 1643, kiedy Marianna była już 2-o v. żoną Jana Radzickiego i od tego męża uzyskała zapis 3.000 zł. (P. 761 k. 411v). Bezpotomna, nie żyła już w r. 1648 (Py. 150 s. 97).

Łukaszowi P-mu z wojew. sandonier. w r. 1633 roborowała pewne zobowiązania Zuzanna z Przerębskich Zarembina (I. Kal. 99b s. 2276). Aleksander, syn zmarłego Jana, w r. 1641 (lub przed tą datą) zapisał był 855 zł. Aleksandrowi "Jarosławowi" Pawłowskiemu (Kośc. 299 k. 485v). Stanisław, w r. 11643 mąż Reginy Pomorskiej, córki Stanisława i Katarzyny Zberkowskiej (P. 1421 k. 66). Zofia, żona 1-o v. Jana Żukowskiego, 2-o v. w r. 1645 Adama Skrzetuskiego. Stanisław nie żył już w r. 1644, kiedy występowała wdowa po nim, Ewa Głuchowska, córka Bartłomieja (Kośc. 51 k. 315). Żyła jeszcze w r. 1654 w. r. 1654 (ib. 56 k. 16). Inny Stanisław nie żył już w r. 1650, a wdowa po nim Regina Zberkowska wraz z Mikołajem Strzeleckim zawierała 25/VIII. t. r. pod zakładem 900 zł. kontrakt z Janem Kołudzkim, podstolim brzeskim-kuj. (G. 82 k. 265). Regina kwitowała w r. 1653 tego Kołudzkiego z prowizji od kapitału 900 zł. (G. 82 k. 715). Stanisław i Katarzyna byli chrzestni 1664.3/I. r. (LB Lubiń). N. Piasecki i Regina, rodzice Jana, ur. w Kowalewku, ochrzcz. 1667.30/V. r. r., podawanego do chrztu przez siostrę Teresę P-ą (LB Objezierze).

Piotr z pow. pyzdr. z żoną Magdaleną z Masłowa (Masłowska?) w r. 1683 brali w zastaw na trzy lata Chlebowo w pow. pyzdr. od małżonków Jana Morawskiego i Zofii z Goraja (Py. 155 s. 7). Piotr ów od Łukasza Małockiego w r. 1686 kupił za 2.900 zł. Witakowice w pow. gnieźn. (P. 1112 IX k. 15v). Wojciech, w r. 1687 towarzysz chorągwi usarskiej referendarza koronnego Krasińskiego (P. 1113 I k. 16). Pani Franciszka P-a, chrzestna 1688.24/III. r. (LB Książ). N. Piasecki, chorąży, umarł w r. 1693 (Nekr. Reform. Pozn.).

Kazimierz, w r. 1700 mąż Teresy Miedzianowskiej, córki Andrzeja i Joanny Jenecjuszówny (P. 1139 IX k. 94), chrzestny 1701.9/X. r. (LB Gębice). Oboje małżonkowie w r. 1710 zawierali kompromis z Florianem Skotnickim, podczaszym mielnickim (Kc. 134 k. 43). Teresa, będąc współspadkobierczynią siostry Jadwigi Gintowtowej, całą swą część ze spadku, t. j. 500 t. cedowała w r. 1724 siostrze Annie, zamężnej Buszkowskiej (G. 94 k. 356). Żyła jeszcze w r. 1737 (Kośc. 319 s. 356). Kazimierz był w latach 1729-1730 dzierżawcą Pyszczyna W. w pow. gnieźn. (LB Św. Michał, Gniezno; Gn. 96 k. 232). Zapewne ten sam Kazimierz, dzierżawca Piotrowa w pow. gnieźn., umarł 1737.1/V. pochowany w Gnieźnie u Św. Michała (LM Św. Michał, Gniezno). Stanisław, krewny (affinus) proboszcz w Chodzieży, umarł tam 1715.8/VII. r., mając lat 80 (LM Chodzież). Wojciech i Anna, rodzice, Ignacego, ur. w Kijewie, ochrzcz. 1722.5/VII. r., i Rocha Bartłomieja, ochrzcz. 1724.23/VIII. r. (LB Branno). Dorota zaślubiła w parafii wilczyńskiej 1726.2/III. r. Macieja Michalskiego. Anna P-a, wdowa z Widzimia, wyszła 1728.24/VIII. r. za Jana Śliwińskiego (LC Kębłowo). Teresa, żona 1-o v. Adama Wróblewskiego, 2-o v. Jana Józefa Strachanowskiego, wdowa w latach 1729-1753. Katarzyna, żona Tomasza Zadorskiego, oboje nie żyli w r. 1749. Jan, ekonom w Księżnie, chrzestny 1763.6/VIII. r. (LB Biechów). Jan (nie wiem czy ten sam?) zmarł 1765.20/VII. r. (LM Św. Mik. Pozn.). Anna, miecznikowa podolska, zmarła 1769.3/V. r. (Nekr. Owińska) Pani Regina, chrzestna 1770.26/V. r. (LB Domachowo). Jan, mąż Katarzyny z Prokopowiczów, wdowy 1-0 v. po Antonim Wawrowskim, w imieniu własnym, tej żony i małoletniej pasierbicy Tekli Wawrowskiej w r. 1775 kwitował Józefa Kurcewskiego, burgrabiego wschowskiego, dziedzica Borkowa, z 400 zł. prowizji od sumy 4.000 zł. (Py. 158 k. 397v). Jan uzyskał w r. 1787 od Heleny Przyłęckiej, wdowy po Kazimierzu Nieziołyńskim(!) cesję pewnych sum (I. Kal. 227 k. 343). Urodz. Józef, rodem z wojew. krakowskiego, pozostający w służbach w Stęszynku, mający 24 lata, zaślubił 1796.10/I. r. uczc. Franciszkę, córkę prac. Bartłomieja krawca i Katarzyny ze Strzeszynka, liczącą lat 25 (LC Kiekrz).

Andrzej, syn Jana i Reginy, posesor pól plebańskich w Rososzycy zaślubił 1807.18/I. r. pannę Juliannę Krzekotowską, córkę Bonawentury i Marianny (LC Rososzyca). Ich syn Damazy Franciszek, ur. w Rososzycy, ochrzcz. 1809.19/XII. r. (LB Rososzyca). Jan (niewątpliwie wspomniany wyżej ojciec Andrzeja) umarł na plebani w Rososzycy 1812.30/VI. r., mając lat 98 (LM Rososzyca).

Pani Katarzyna P-a, matka Marianny, żony Walentego Jankowskiego dzierżawcy Bruczkowa, zmarła tam 1810.16/V. r., licząc lat 100 (LM Cerekwica). Marianna, zamężna Jankowska, umarła w Bruczkowie 1819.1/VII. r. (LM Borek). N. Piasecka, żona 1-o v. Szymańskiego, wyszła 2-o v. w sierpniu 1814 r. za Wosińskiego, a już we wrześniu rozeszli się. Stefan, syn Jana i Elżbiety, umarł w Grzybowie 1840.3/IV. r., mając lat 43. Pozostała wdowa Teofila Smolińska, 1-o v. Poplewska (LM Św. Michał, Gniezno). Pani Honorata P-a z Chociczy, chrzestna 1843.8/VIII. r. (LB Targowa Górka). Barbara, zamężna Kotlińska, umarła w Gnieźnie 1871.7/II. r. (Dz. P.). Szymon zmarł w Koziegłowach 1871.14/II. r. w 70-ym roku życia, pochowany w Kicinie. Pozostawił żonę i dzieci (ib.). Ludwika P-a, z domu Niedzielska, dawna dziedziczka Kustodii koło Gniezna, umarła w r. 1876 (w grudniu?) w 86-ym roku życia. Pozostały dzieci, wnuki i prawnuki (ib.). Klementyna P-a, zamężna Łęcka, umarła w Poznaniu (1/V?) 1896 r., pozostał mąż i rodzeństwo (ib.).

>Piaskowscy, różni. Niesposób dla noszących to nazwisko dokonać jakiejś bodaj przybliżonej segregacji. W źródłach, którymi dysponuję, występują luźno, nie łącząc się w zwarte grupy genealogiczne. Pamiętajmy też o tym, że Piaski to nazwa występująca nader licznie na terenie całej Polski. W Wielkopolsce w pow. pyzdrskim jedna wieś tej nazwy, w pow. radziejowskim znamy dwie, w pow. szadkowskim dwie, po jednej w pow. łęczyckim i orłowskim. Ponadto zaś jedno Piaskowo w pow. poznańskim w partii Ostroróg, drugie w tymże powiecie w parafii Szamotuły.

Zachariasz niegdy P. i Parzysz Pożarowski w r. 1424 toczyli sprawę o budowę młyna w Biezdrowie pow. pozn. (P. 7 k. 72). Zachariasz P. z Piaskowa (chyba tegokoło Ostroroga?) w r. 1434 sprzedał Komorowo w pow. pozn. za 1.000 grz. Dobrogostowi z Szamotuł, podkomorzemu kaliskiemu (P. 1378 k. 1). Od Szymona, Piotra i Jana, synów Mikołaja z Pożarowa, kupił w r. 1435 za 200 grz. czwartą część Biezdrowa (P. 1378 k. 108v). Na rzecz tego Zachariasza w r. 1440 kasowała swą oprawę Elżbieta, żona Wierzbięty Piątki (P. 14 k. 79v). Zachariasz w imieniu Agnieszki, córki zmarłego Jana Kikowskiego, kwitował w r. 143.. z 10 grz. Jana Gorskiego (P. 14 k. 177v). Syn Zachariasza z Piaskowa, Andrzej stawał w r. 1437 za Jana Gowarzewskiego na termnie z Janem Komornickim (P. 14 k. 13v).

Stefan i Mikołaj, bracia rodzeni i niedzielni z Piasków, żądali w r. 1437 uiszczenia 180 grz. od Blizbora ze Śmiłowa (Gr. Kal. 2 k. 21v). Paweł P., dziedzic w Piaskach, mąż Katarzyny z Myszakowa, której to Katarzynie, jak również jej siostrze Zofii, żonie Walentego, mieszczanina radziejowskiego, Jakub i Jan Modlibowscy, dziedzice z Modlibogowic, zobowiązali się w r. 1496, iż im uiszczą 85 grz. za nabyte od nich części Myszakowa w pow. kon. (I. R. Kon. 1 k. 263). Obie te siostry swoje części w Myszakowie wraz z prawem bliższości po ich rodzonym stryju(!) Janie Osieńskim, sprzedały w r. 1497 tym Modlibowskim za 90 grz. (P. 1383 k. 140), a intromitowali się bracia z Modlibogowic do nabytych w Myszakowie części w r. 1499 (Kon. 4 k. 54, 145).

Po śmierci Mikołaja P-go jego brat stryjeczno-rodzony szl. Mikołaj wójt w czerniewie (Czerniejewie), dzierżąc po nim prawem bliższości części w Piaskach p. pyzdr., został z nich jak też z części tamże spadłych po śmierci swej matki Małgorzaty z Piasków, wygnany przez Wawrzyńca Malechowskiego. Pozywał go o to w latach 1511 i 1512 (P. 865 k. 112v, 194). Barbara, żona Jana Skąpskiego, dziedziczyła prawem bliższości części w Stawie i Piaskach po zmarłych, Mikołaju P-im, bracie stryjecznym, i Mikołaju P-im, wójcie czerniewskim, bracie z wuja rodzonego. Pozywał Mikołaj w r. 1524 o wygnanie siebie z tych części Jana Stawskiego (P. 869 k. 132v). Dorota Stawska "Jeskówna", wdowa po Stanisławie P-im, swą część dziedziczną we wsi Staw sprzedała w r. 1524 za 100 grz. Wojciechowi Stawskiemu (Py. 23 k. 47). Dorota, córka zmarłego Mikołaja P-go, w r. 1533 żona Mikołaja Wilxyckiego "Gajka".

Andrzej z pow. nakielskiego, ojciec Mikołaja i Piotra. Temu drugiemu w r. 1563 zapisał dług 300 zł. (P. 905 k. 165). Mikołaj w r. 1560 kwitował brata Piotra z sum zapisanych mu przez ojca na Piaskach w pow. szadkowskim (P. 902 k. 125). Piotr, dziedzic w tych Piaskach, połowę swych części w tej wsi, nabytych wiecznością w grodzie sieradzkim od Macieja i Jerzego P-ch zwanych Wolskimi, braci rodzonych, dał wiecznością w r. 1559 swemu bratu rodzonemu Mikołajowi P-mu (P. 1396 k. 759v). Ten Piotr był w r. 1560 pisarzem grodzkim poznańskim (P. 902 k. 675). Zapisał w r. 1561 dług 100 zł. Janowi Bardskiemu, dziedzicowi Wrześni (P. 903 k. 772). T. r. od Jana i Macieja, braci Ligockich, uzyskał zobowiązanie sprzedaży za 100 grz. części we wsi Piaski Gorzeń w pow. szadkow. (P. 903 k. 302). Od Agnieszki, wdowy po Sebastianie Koźmińskim, administratorki dóbr syna Wojciecha Koźmińskiego, wydzierżawił w r. 1562 połowę wsi Medzka Wola w pow. szadkow. (G. 41 k. 187). Od Mikołaja Spławskiego, surrogatora grodz. poznańskiego, w r. 1563 uzyskał zapis długu 500 zł. (P. 905 k. 141). Pannie Annie Koźmińskiej w r. 1564 zapisał sumę 800 zł. (P. 906 k. 265), zaś w r. 1566 kwitowany był z tej sumy przez nią, już wtedy żonę Krzysztofa Dobieszewskiego, starostę (biskupiego) żnińskiego (G. 47 k. 342). Z żoną swą Anną Piotrkowską spisywał w r. 1568 wzajemne dożywocie (P. 1397 k. 742). Od brata Mikołaja w r. 1564 dostał należne z działów braterskich części w Piaskach i Gorzeni (P. 1397 k. 352). Żona Anna Piotrkowska nazwana w r. 1570 dziedziczką w Piotrkowicach (P. 917 k. 334). Od Andrzeja Opalenickiego, kasztelana śremskiego, w r. 1571 kupił za 300 zł. w Poznaniu dwór z placem i budynkami koło zamku (P. 1398 k. 260). Anna z Piotrkowskich zapisała w r. 1572 dług 874 zł. braciom Goryńskim (P. 920 k. 416) i t. r. nabyła wyderkafem za 800 zł. od Bartłomieja Krzewskiego dwa młyny, Łysy i Walnik we wsi Chojnica w pow. pozn., które on trzymał za tyleż wyderkafem od Andrzeja Piotrkowskiego cz. Chojnickiego (P. 1398 k. 331v) Piotr P. wymienił w r. 1572 z nią części wsi Piaski i Gorzeń, biorąc za to połowę Piotrkowic w pow. kośc. (ib. k. 339). Nie żył już w r. 1574, kiedy jego brat i spadkobierca Mikołaj kwitował ze 100 zł. ks. Benedykta Goryńskiego, kanonika gnieźnieńskiego (P. 923 k. 449v). Żona Anna Chojnicka cz. Piotrkowska t. r. też już nie żyła, a jej spadkobiercę Andrzeja Chojnickiego cz. Piotrkowskiego kwitowali wtedy jego bratankowie, Wojciech, Benedykt i Michał, bracia Goryńscy, z 864 zł., które Anna im była zapisała (P. 923 k. 408v). Mikołaj, brat i spadkobierca Piotra, żył jeszcze w r. 1582 (P. 938 k. 712).

Maciej i Jan P-cy cz. Ligoccy, bracia rodzeni niedzielni, spadkobiercy stryja Floriana P-go, odziedziczone po nim części we wsiach Piaski i Gorzeń pow. szadkow. oraz zastawne części wsi Łubna pow. sier. w r. 1561 sprzedali za 100 grz. bratu stryjeczno-rodzonemu Piotrowi P-mu (P. 1397 k. 55v). Zapewne ów Piotr P. to pisarz grodzki poznański, o którym było wyżej. Jan mianowany w r. 1579 plenipotentem przez Wojciecha Smuszewskiego z pow. kal. (P. 932 k. 453). Jan z pow. sier. wraz z żoną swą Anną Rajską w r. 1584 zapisali dług 500 zł. Ludmile Potworowskiej, żonie Marcina Zbierskiego (I. Kal. 50 s. 164). Andrzej Rycharski cz. P., mąż Małgorzaty Kraśnickiej, która w r. 1588 pozywała Stanisława Stępkowskiego (I. R. Kon. 23 k. 165). Jadwiga z Waganic P-a, córka zmarłego Piotra, w r. 1590 żona Stanisława z Trąmpczyna Goreckiego uzyskała wtedy zapis 26 zł. węg. długu od Jakuba Łowickiego, podkomorzego brzesko-kuj. (G. 64 k. 179). Anna, w r. 1592 żona Wojciecha Kraśnickiego, 2-o v. w latach 1597-1602 Jana Pieńkowskiego, wdowa w r. 1615. Współopiekunem jej synów Kraśnickich był w r. 1597 Sebastian P. (I. R. Kon. 28 k. 38v, 289v). jakub, syn Stanisława, uzyskał od Mikołaja Bierzglińskiego cz. Gorskiego, dziedzica części wsi Góra w pow. kon., zapis 10 grz. długu (I. R. Kon. 28 k. 118v). Jakubowi, chyba temu samemu, Jan Słuszkowski w r. 1601 zapisał dług 167 zł. (ib. 30 k. 195v). Anna, w r. 1597 wdowa po Wawrzyńcu Drogomierze. Wawrzyniec P. nie żył już w r. 1604, zaś wdowa po nim Anna Gąsiorowska była w latach 1604-1605 2-o v. żoną Wojciecha Suszewskiego (G. 68 k. 521, 337 k. 258).

Wacław, mąż Anny Zagórskiej, która w r. 1605 okazywała rany zadane jej przez prac. Zemełkę, poddanego ze wsi Kobielanki Katarzyny, wdowy po Andrzeju Tomickim (Kon. 32 k. 122). Oboje nie żyli już w r. 1626, kiedy ich córka Katarzyna, żona uczc. Jana Nankowica, mieszczanina z miasta Dobra, kwitowała Jana Łakińskiego (I. Kon. 44 k. 585v). Elżbieta, żona Melchiora Krasnowskiego cz. Załuskiego, który w r. 1608 dla zrodzonych z niej dzieci ustanowił opiekunów, a wśród nich Pawła P-go, syna zmarłego Jana, miecznika łęczyckiego, a więc chyba bliskiego krewnego żony (N. 167 k. 94). Wawrzyniec z Piasków pow. radziejow., nie żyjący już w r. 1610, ojciec Andrzeja, który wtedy zapisał 30 zł. długu Maciejowi Rękawieckiemu, dziedzicowi w Rękawczynie (G. 70 k. 565v). Kwitował w r. 1611 tego Rękawieckiego z 300 zł. (G. 71 k. 13). Jego żoną była Agnieszka Gołębowska, chyba córka Jana i Anny Płaczkowskiej. Tej żonie w r. 1612 zapisał dług 300 zł. (G. 71 k. 382, 383). Marcin nie żył już w r. 1612, kiedy wdowa po nim Zofia Pakosławska wraz z synami, Janem i Maciejem P-im, dawała pod zakładem 1.000 grz. zobowiązanie burmistrzowi i rajcom Kalisza (I. Kal. 78 s. 232). Elżbieta, w r. 1616 żona Wojciecha Naczesławskiego "Siemka". Bracia Stanisław i Szymon wspólnie z Wyganowskimi w r. 1618 zawierali pod zakładem 3.000 zł. kontrakt z Janem Strykowskim (P. 1000 k. 133). Jadwiga, w r. 1618 żona Stanisława Gorskiego. Grzegorz, nie żyjący już w r. 1618, kiedy wdowie po nim, Zofii Krzewskiej, Adam Zagórski zapisał 30 zł. (Kon. 40 s. 537). Mikołaj i żona jego Jadwiga Kwiatkowska, oboje nie żyjący w r. 1618, kiedy córka ich Dorota, klaryska w Kaliszu, sumę 50 zł. z sumy 300 zł. zapisanej matce na wsi Kiki w pow. szadkow. przez zmarłą wdowę Annę Czermińską, cedowała posesorce Kik Annie, wdowie po Janie Kwiatkowskim (I. Kal. 84 s. 194). Andrzej, nie żyjący już w r. 1622, mąż katarzyny Górskiej, wtedy wdowy (I. Kon. 42 k. 33). Jerzy, nie żyjący w r. 1625, nabył od Sebastiana P-go pewne dobra, t. j. trzecią część we wsiach Piaski i Wróble pow. radziejow., położone pomiędzy dobrami zmarłych Stanisława i Wawrzyńca P-ch (P. 1415 k. 130). Jerzy przed r. 1642 sprzedał był część wsi Golina w pow. pyzdr. Stanisławowi Jemiałkowskiemu, dziedzicowi Dębionka w pow. nakiel. (P. 1420 k. 921v). Jan, syn zmarłego Szymona, mąż Katarzyny Grzymisławskiej, córki Stanisława, zapisał jej w r. 1649 dług 250 zł. (I. Kal. 115 s. 1048). Żył jeszcze w r. 1652, kiedy Katarzyna kwitowała Jana i Adama braci Lipskich z prowizji rocznej od sumy 2.500 zł. (ib. 118 s. 611). Stanisław, mąż Marianny Kobierzyckiej, córki Wiktoryna, która w r. 1677 kwitowała z posagu swego rodzonego brata Jana (ib. 138 s. 420). Krystyna, w r. 1685 żona Mikołaja Stawiskiego. Świętosław i Franciszek, synowie zmarłego Świętosława, w imieniu własnym i siostry panny Ewy w r. 1690 kwitowali Annę Sierakowską, wdowę po Melchiorze Grudzińskim, kasztelanie sieradzkim, z 1.500 zł., które ich ojcu zapisał był jej ojciec zmarły Władysław Sierakowski (ib. 146 s. 296).

Antoni, urzędnik gospodarczy w Słonczycach(?) pow. pyzdr., i Marianna, rodzice Walentego, ochrzcz. 1708.12/II. r. (LB Kobierno). Ten Antoni, już nie żyjący w r. 1724, miał za żonę Mariannę Zaleską, córkę Marcina i Marianny Szkudlskiej, wtedy wdowę (I. Kal. 161 s. 252). Była ona w r. 1730 2-o v. żoną Walentego Grzymały (ib. 167 s. 56). Walenty P., zapewne identyczny ze wspomnianym wyżej synem Antoniego i Marianny, z żony Marianny miał syna Franciszka, ochrzcz. w r. 1734 (LB Dubin). Walenty, syn Antoniego i Zaleskiej, spadkobierca matki, w r. 1763 cedowała sumę 200 zł. kościołowi w Pogrzybowie (I. Kal. 204/205 k. 116).

Franciszek zaślubił w Krobi 1712.26/VI. r. Dorotę Gocwińską (LC Krobia), zmarłą w Krobi 1723.4/IX. r. w wieku około 35 lat (LM Krobia). Powtórnie w Krobi zaślubił 1724.5/XI. r. Zofię Gońską (LC Krobia). Z pierwszej żony: Łukasz, ochrzcz. 1712.23/X. r., zmarły 1721.17/III. r., Stanisław, ochrzcz. 1719.1/V. r., Marianna, ochrzcz. 1715.25/III. r. i Anna, ochrzcz. 1720.16/VII. r. Z drugiej Joanna Teresa, ochrzcz. 1725.16/IX. r. (LB, LM Krobia).

Zofia, w r. 1732 żona Jakuba Kozubskiego, dziedzica dóbr Borki w pow. szadkowskim. Małżonkowie Wojciech i Konstancja Twierdzińska, żona 2-o v. Piotra Chociszewskiego, oboje nie żyjący w r. 1788, rodzice Agnieszki, żony Bartłomieja Buczkowskiego, która t. r. będąc już wdową kwitowała Michała Żbikowskiego ze 100 zł. danych przez jej matkę na zastaw części Gorzykowa kontraktem spisanym w tej wsi 1768.18/IV. r. między małżonkami Stanisławem Mąkowskim i Jadwigą Krassowską w tą matką (G. 115 k. 44v).

Stanisław, podsędek sądu pokoju, świadek 1813.5/X. r. (LC Św. Małgorzata, Pozn.). Stanisław, chyba ten sam, adwokat przy sądzie Trybunału Poznańskiego, chrzestny 1816.15/IX. r. (LB Gogolewo). Marianna P-a, wdowa po Żuchowskim licząca lat 50, wyszła 2-o v. 1825.10/II. r. za Ignacego Wyganowskiego, 75-letniego (Lc Sulmierzyce).

>Piaszczyńscy (h. Ostoja?) z Piaszczyc w pow. radomskowskim. Piotr, dziedzic Wronikowa Dużego w pow. piotrk., opłacając pobór przycisnął pieczęć z h. Leliwa (Wittyg). Pewności więc mieć nie można co do herbu P-ch, o których niżej.

Franciszek, mąż Jadwigi Buszkowskiej, córki Wojciecha i Anny Wolskiej, która w r. 1715 od brata Stanisława Buszkowskiego uzyskała cesję 200 zł. z sumy oryginalnej 400 zł. zapisanej w r. 1693 w grodzie poznańskim temu bratu i siostrze przez zmarłego Jana Buszkowskiego, stryjecznego brata ich ojca (N. 198 s. 51). Jadwiga uzyskała w r. 1726 zapis 500 zł. od Prokopa Rosnowskiego (I. Kon. 76 k. 140). Ze swym zięciem Michałem Sawickim, mężem córki Marianny, zawierała w r. 1730 kontrakt trzyletniej dzierżawy części Bojenic pod zakładem 400 zł. (G. 96 k. 291). Kwitowała się t. r. z małżonkami Józefem Modlibowskim i Teresą Jaraczewską z popełnionych gwałtów (ib. k. 202). Sumy 2.000 zł. i 1.150 zł. na Bojenicach w r. 1731 cedowała Marcinowi Lutomskiemu (G. 96 k. 369). Uzyskała t. r. zapis 8.300 zł. od Joanny z Lichnowskich Kąsinowskiej, kasztelanowej nakielskiej, i jej syna Karola, z którymi, jako dziedzicami wsi Gąsawy i Kępa, pod zakładem tej sumy zawarła kontrakt (G. 96 k. 373v, 374v). W asyście zięcia Sawickiego w r. 1733 kwitowała Władysława Kąsinowskiego, ksztelana nakielskiego, oraz jego żonę i syna (P. 1238 k. 396). Mieniąc swego męża "uciążliwym" w r. 1735 pewne sumy cedowała bratu Stanisławowi Buszkowskiemu, zaś ulepszając posag 2.500 zł. córki zamężnej Sawickiej dodała jej 500 zł., więc tyle samo ile miała mieć inna córka, panna Dorota P-a (I. Kon. 76 k. 529). Kwitowała w r. 1736 Tomasza Wyganowskiego, dziedzica wsi Siernicze W., z 5.800 zł. (G. 97 k. 106). Wraz z córką Dorotą, teraz już zamężną Kossowską, w r. 1738 od Jana ojca i Marcina syna Taczanowskich wzięła w zastaw pod zakładem 5.500 zł. na trzy lata wieś Paprotnię (I. Kon. 77 k. 123v). Od Józefa i Teresy, rodzeństwa Stawskich, w r. 1739 uzyskała cesję pewnych sum (ib. k. 167v). Z Sawickich, zięciem i córką, w r. 1740 spisała kontrakt pod zakładem 1.900 zł. (ib. k. 202v). Franciszek P. nie żył już 1743.7/II. r. (I. Kal. 178/180 s. 163, 322). Części Paprotni trzymał w r. 1746 w zastawie od wdowy w sumie 2.000 zł. posagowej swej zmarłej żony zięć Leon Kossowski, który wtedy swe prawa scedował nieletniej córce Marcjannie Kossowskiej (I. Kon. 78 s. 5). Wdowa po Franciszku w r. 1747 zawierała "kombinację" dotyczącą części Paprotni z Janem Taczanowskim, dziedzicem, i Michałem Mierzewskim, zastawnikiem tej wsi (I. Kon. 78 s. 88; I. Kal. 204/205 k. 109). Babka i opiekunka nieletniej Marcjanny Kossowskiej, w r. 1747 dziedziczka Naczesławic w pow. kal., do których to dóbr skupiła była prawa spadkowe od spadkobierców sióstr Wyganowskich, Marianny zamężnej Sławińskiej i Anny zamężnej Tarchalskiej, a sama brała spadek po bracie Stanisławie Buszkowskim (I. Kon. 78 s. 95). Kwitowała w r. 1749 Rafała Objezierskiego, dziedzica Zielątkowa w pow. pozn., z 1.500 zł. (I. Kal. 190/195 k. 52v). Dziedzictwo Naczesławic zrezygnowała w r. 1759 wnukowi Gabrielowi Sawickiemu. Nie żyła już w r. 1764 (ib. 204/205 k. 109). Syn Antoni występował w latach 1736-1743 (G. 97 k. 106; I. Kon. 77 k. 203v; I Kal. 178/180 s. 322). Z córek, Marianna, w latach 1733-1740 żona Michała Sawickiego, wdowa w r. 1743, 2-o v. w latach 1744-1776 żona Stanisława "Budzisza" Pstrokońskiego, nie żyła już w r. 1780. Dorota, niezamężna w r. 1735 (I. Kon. 76 k. 529), żona Leona Kossowskiego w r. 1738, nie żyła już w r. 1746.

Urodz. Anna P-a, sługa Jana Wężyka w Mikorzynie, zaślubiła 1723.28/I. r. Jana Wysockiego, sługę tamże (LC Mikorzyn). Jan Stanisław, dziedzic Zapolic w pow. szadkow., nie żył już w r. 1727 (Z. T. P. 47 k. 58).

Marianna Józefa P-a, 22-letnia, zaślubiła przed 1817.3/X. r. Apolinarego Bąkowskiego, 30-letniego ekonoma w Wierzenicy (LB Wierzenica).

>Piączyńscy z Piączyna w pow. gnieźn., wsi dziś nieznanej. Mieli też być Piączyńscy h. Ogończyk z Piączyna w wojew. płockim. Piotr P. "Krupka" na połowie części Piączyna w pow. gnieźn., którą to część nabył wyderkafem za 120 grz., oprawił w r. 1493 posag 50 grz. żonie Małgorzacie, córce Bogusława Mrowińskiego(P. 1387 k. 191v). Owa Małgorzata skwitowała w r. 1493 z długu 10 grz. Agnieszkę, wdowę po Dobrogoście Mrowińskim (Kc. 8 k. 57v). Piotr P. kwitował t. r. Piotra Przesieckiego z ojcowizny w Grzybowie, należnej mu po śmierci matki, Anny Słabochowej (G. 22 k. 230v). Nie żył już w r. 1494, kiedy to Marcin z Podlesia toczył sprawę ze Stanisławem Grzybowskim o sukcesję po nim w Piączynie spadłą na Stanisława prawem bliższości po matce (G. 23 k. 17). Owdowiała Małgorzata wyszła 2-o v. za opatrzn. Bernarda, mieszczanina w Obornikach i w r. 1496 kwitowała Dobiesława Raczkowskiego ze swej oprawy uzyskanej od pierwszego męża (P. 856 k. 174).

>Piątka Wierzbięta, wobec którego Helena z Rosnowa, wdowa po Jaśku ze Skoków, okazywała w r. 1428 list wienny na 30 grz. na Rosnowie (P. 10 k. 36). Tenutariusz rogoziński, żonie swej Elżbiecie w r. 1434 oprawił posag 100 grz. na sumach posiadanych na tej królewszczyźnie (P. 1378 k. 12). Ta Elżbieta (Halszka) w r. 1435 skasowała list wienny wobec Andrzeja z Domaborza, wojewody kaliskiego, zaspokojona przez Mikołaja Kikowskiego (P. 13 k. 3v), zaś w r. 1440 skasowała swą oprawę na rzecz Zachariasza Piaskowskiego (P. 14 k. 79v). Wierzbięta wraz z synem Wojciechem z Grzybowa w r. 1444 sprzedał ks. Maciejowi Dryi, dziedzicowi w Modliszewie, dziekanowi pozn., kanonikowi gnieźn., za 1.300 gr. czynsz na mieście Łubowie z wójtostwem i przedmieściami w pow. gnieźn. (P. 1379 k. 2v).

Nie wiem, czy był potomkiem Wierzbięty Piątki Mikołaj P., który w r. 1469 pozywał Jana Żyrnickiego (G. 9 k. 9v). Katarzyna, żona Mikołaja P-i, chyba tego samego, pozywała w r. 1480 swoją matkę Elżbietę z W. Skrzetuszewa (P. 21 k. 111). Marta, córka Macieja Starczewskiego, żona Mikołaja P-i (czy tego?, a może z Piątku?), półtora łana w Godziątkowie pow. kal. w r. 1484 sprzedała za 17 grz. Grzegorzowi Szetlewskiemu z tegoż Godziątkowa (P. 1387 k. 1).

>Piątkowscy h. Junosza. N., mąż Jadwigi Burzyńskiej, ojciec Jana z W. Piątkowa(!), ożenionego z Barbarą Szafówną (Szufówną, Szoffówną), rodzącą się z Anny Radlicówny z pow. sieradz. Małżonkowie ci od Mikołaja Biegańskiego w r. 1610 wydzierżawili na sześć lat część w Kosieczynie pow. kośc. (P. 146 k. 92). Zawierali w r. 1614 pod zakładem 1.200 zł. kontrakt z małżonkami Zdzarowskimi (P. 992 k. 1073). Jan kontrakt zawarty z Mikołajem Biegańskim t. r. cedował Janowi Kobelnickiemu (Kośc. 290 k. 508v). Oboje małżonkowie t. r. dokonaną na ich rzecz przez małżonków Jana Kobelińskiego i Dorotę Kierzyńską sprzedaż za 630 zł. części wsi Świba cedowali Mikołajowi Szyszkowskiemu, sędziemu ziemskiemu wieluńskiemu (ib. k. 597v). Ich syn Jan, córka Zuzanna, żona Hieronima Barczewskiego (Py. 154 s. 80).

Jan, syn Jana i Szafówny, archidiakon kamieniecki, proboszcz międzyrzecki, sekretarz królewski, instalowany 1659.13/X. r. na kanonii katedralnej poznańskiej fundi Przysieka (Install., s. 107). Ekonom biskupstwa poznańskiego, w r. 1666 zawierał z Katarzyną z Sulanek, wdową po Janie Maksińskim, 2-o v. żoną Samuela Klęczkowskiego, kontrakt o rękę jej córki, panny Anny Maksińskiej, idącej za Floriana Barczewskiego, siostrzeńca księdza (Py. 154 s. 64). Umarł w r. 1670, przed 18/XI (install., s. 114)

>Piątkowscy h. Łodzia, z Piątkowa w pow. pyzdrskim. Małgorzata, "dziedzic" wsi Piątkowo i Dębicze (dziś Dębicz) w pow. pyzdr., w r. 1471 żona Mikołaja Bronikowskiego (Py. 14 k. 178v). Ta sama zapewne Małgorzata P-a swe macierzyste czwarte części wsi Zielęcino (dziś Zielęcin) i Lochowo w pow. kośc. sprzedała w r. 1474 za 200 grz. Stanisławowi Zielęckiemu. Towarzyszyli jej przy tej transakcji Jan Dębicki stryj i Sędziwój Trzebawski wuj (P. 1386 k. 4). Jej drugim mężem był Stanisław Głębocki, po którym wdową była w r. 1488. Sprzedała wtedy wyderkafem część wsi Dębicze za 500 grz. Piotrowi P-u, synowi tegoż Stanisława (P. 1387 k. 94v). Ten Piotr P. pozywał w r. 1493 Marcina Modliszewskiego o windykowanie części w mieście Głęboczek w sumie 250 zł. należnej po śmierci swego ojca Stanisława Głębockiego (P. 22 k. 222). Od Jana Pigłowskiego w r. 1496 nabył wyderkafem za 26 grz. cztery łany we wsi Dębicze (P. 1383 k. 112). Kwitował w r. 1499 synów Jana Gorskiego z posagu i wiana żony swej, oprawionych na Krzyżewnikach, która to wieś była w posiadaniu tych Gorskich (P. 169 k. 159). Piotr w r. 1499 był kwitowany przez swe (przyrodnie) siostry, Jadwigę i Elżbietę P-e, córki Mikołaja Bronikowskiego, z należnych im dóbr rodzicielskich we wsiach Piątkowo, Dębicze i Starkowiec. Asystował owym siostrom przy tej transakcji Stanisław "Poświątny" stryj, jak też Andrzej Bieganowski (P. 169 k. 162). Od tych panien t. r. nabył ich maczierzyste części tych wsi za 500 grz. (P. 1389 k. 66v) i zaraz na części wsi Dębicze i na połowie wsi Starkowiec oprawił 100 grz. posagu swej żonie (ib. k. 67). Ta żona Barbara t. r. skwitowała swych synów: Wojciecha, Jana, Jakuba i Mikołaja ze swej oprawy 100 grz. posagu na części Krzyżewnik. I znów Stanisław "Poświątny" staje jako stryj Barbary obok wuja jej Wojciecha Siekierzeckiego (Py. 169 k. 169). Piotr od Szymona Kunowskiego w r. 1500 nabył wyderkafem za 40 grz. cztery łany roli we wsi Dębicze (P. 1389 k. 133v). Od siostry przyrodniej Elżbiety Bronikowskiej, żony Andrzeja Dzierznickiego, w r. 1502 nabył wieczyście części we wsiach Piątkowo, Dębicze i Starkowiec (Py. 169 k. 222). Druga żona Piotra, Zofia Przebędowska, córka Jana i Doroty z Bielaw, wdowa 1-o v. po Benedykcie Przebrodzkim, połowę Przebędowa w pow. pozn. w r. 1503 wymieniła ze Stanisławem Potulickim na łan roli we wsi Oborzyna (dziś nieznane) w pow. kośc. i na dopłatę 400 grz. (P. 861 k. 56, 109v, 120v; 1389 k. 282v; Py. 24 k. 170). Piotr na połowie Piątkowa oraz na folwarku (allodium), dworu i domu w Śmiglu oraz na nabytych od Łukasza z Górki, kasztelana spicimirskiego części wsi Dębicze oprawił w r. 1503 posag 370 zł. posagu żonie Zofii (P. 1389 k. 284), ona zaś jednocześnie na swych dobrach oprawnych t. j. na połowie Piątkowa i części Dębicza zapisała swej owdowiałej matce Dorocie czynsz dożywotni rocznie 2 grz., zaś drugie 2 grz. zapisał tej Dorocie zięć Piotr P. (ib. k. 284, 284v). Występował ów Piotr w r. 1503 jako stryj Elżbiety "Pasikoniowej" Konarskiej, żony Andrzeja Bieganowskiego (P. 861 k. 6). Zofia t. r. była kwitowana przez matkę Dorotę Przebędowską z jej oprawy na Przebędowie (ib. k. 109). Piotr od Łukasza z Górki, kasztelana spicimirskiego, w r. 1504 nabył wyderkafem za 300 grz. siódmą część wsi Gębice pow. pyzdr. (P. 1389 k. 298v). Żonie na połowie Piątkowa i na szóstej części wsi Dębicze w r. 1504 oprawił 250 grz. posagu (ib.). Zofia t. r. skwitowała Stanisława Potulickiego, kasztelana międzyrzeckiego, ze 100 grz. należnych za Przebędowo (P. 862 k. 14), a Piotr w r. 1509 na połowie Piątkowa i młyna wodnego tamże, oraz na połowie wsi Dębicze oprawił jej 200 zł. węg. posagu (P. 786 s. 143). Wraz z siostrą Jadwigą w r. 1510 pozywał Andrzeja Dzierznickiego, męża ich zmarłej siostry Elżbiety, o 90 grz. jej posagu (P. 24 k. 16), a proces o to trwał jeszcze w latach 1512-1513 (Py. 24 k. 55, 121). Żonie na wsi Dębicze w r. 1514 ponowił oprawę 200 grz. posagu (Py. 23 k. 16). Od Małgorzaty Dębickiej wdowy po Bartłomieju Drachowskim kupił Piotr w r. 1514 za 80 grz. jej ojczystą część wsi Dębicze (ib. k. 16v). Nie żył już w r. 1518 (Py. 24 k. 256v). Zofia Przebędowska chyba żyła jeszcze w r. 1520 (P. 867 k. 389). Z synów, o Janie, Jakubie i Mikołaju, wspomnianych w r. 1499 obok brata Wojciecha, niczego więcej nie wiem. O Wojciechu i Łukaszu (Gawle) zob. niżej. Córkę Zofię, wspomnianą w latach 1519-1520, wtedy nieletnią (P. 867 k. 121v, 184v, 389), znam w r. 1523 jako żonę Mikołaja Kołackiego z Kołacina. Nie żyła już w r. 1559.

1. Wojciech, syn Piotra i Przebędowskiej, nieletni w r. 1517, współdziedzic w Piątkowie wraz z bratem Gawłem (Łukaszem) i ciotką Jadwigą, zamężną Moliszewską, siostrą ojca z jednej matki, przezyski przysądzone na Andrzeju Dzierznickim, mężowi drugiej ciotki, zmarłej Elżbiety, z tytułu zwrotu przez niego posagu 90 grz. na częściach we wsiach Dzierznica i Mileszna Górka, sprzedał za 90 grz. Janowi Dzierznickiemu (P. 1392 k. 120v). Wraz z bratem i ciotką Jadwigą w r. 1518 uzyskał intromisję do dóbr Bartłomieja i Jakuba, synów zmarłego Andrzeja Dzierznickiego, t. j. do dwóch łanów osiadłych w Dzierznicy i czterech łanów pustych w Milesznej Górce, a to z tytułu długu 90 grz. (Py. 24 k. 256v). Synowie i córka Piotra w r. 1519 pozostawali pod opieką stryja Jana Komornickiego i wuja Wojciecha Wojnowskiego, którzy wtedy mieli podnieść z kancelarii starosty gen. wielkopolskiego 23 grz. należne od Wincentego Siedmidrogowskiego, dziedzica w Cielmicach, z dzierżawy W. Piątkowa i części wsi Dębicze (P. 867 k. 184v). Siedmidrogowski cz. Cielmicki złożył te 23 grz. w r. 1520 (ib. k. 389). Wojciech wraz z bratem Łukaszem w r. 1527 pozywał Dorotę, wdowę po Piotrze Gablińskim, która nie stanęła (Py. 25 k. 255). Wspólnie z tym niedzielnym bratem w r. 1528 zawierał ugodę z Małgorzatą Dębicką, żoną Mikołaja Drogoszewskiego, dziedzica części w Dębicy (P. 871 k. 84) i obaj byli przez nią w r. 1529 kwitowani z długu 10 grz. (P. 871 k. 281). Wojciech dwa półłanki we wsi Dębicze w r. 1529 sprzedał wyderkafem za 40 grz. Wawrzyńcowi i Jakubowi braciom Grodzieckim (P. 1393 k. 293v). Od Jana, Wawrzyńca i Jakuba Grodzieckiego, synów Tomasza Bagrowskiego, w r. 1529 kupił za 100 kop gr. ich części dóbr rodzicielskie w Grodźcu w pow. pyzdr. (P. 1393 k. 293v), zaś w r. 1530 wraz z bratem Łukaszem był kwitowany przez Katarzynę Grodziecką, żonę Walentego Wysławskiego, z dóbr macierzystych w Grodźcu (P. 871 k. 533v), od której to Katarzyny Wojciech t. r. kupił za 30 grz. jej część po matce z Grodźcu (P. 1393 k. 363v). Jednocześnie kupił część tamże za 50 grz. od Tomasza Bagrowskiego (ib. k. 364). Obaj bracia w r. 1530 od Benedykta i Piotra braci Pigłowskich nabyli wyderkafem za 42 grz. części w mieście Targowa Górka oraz we wsiach Wielka i Mała Górka w pow. pozn. (P. 1393 k. 329), a te części w powyższych dobrach w r. 1531 sprzedali za taką samą sumę Mikołajowi Spławskiemu (Py. 23 k. 98). Bratu Łukaszowi Wojciech w r. 1532 zapisał dług 33 grz. (P. 874 k. 2v). Żeniąc się t. r. z Katarzyną Przecławską, córką Jana, wdową 1-o v. po Egidiuszu Jabłkowskim, na połowie części wsi: Piątkowo, Grodzic, Starkowiec, Dębicze, należnych mu z działów z bratem, oprawił jej 5/VI., krótko przed ślubem, 300 grz. posagu (P. 1393 k. 518). Z działów przeprowadzonych z tym bratem wziął w r. 1533 części wsi Dębicze (ib. k. 519) i t. r. od Jana Dębickiego kupił za 200 grz. także i jego części w twjże wsi (ib. k. 581), a jednocześnie część tamże, wolną od oprawy żony, sprzedał wyderkafem za 100 grz. Stanisławowi Jezierskiemu (ib.). Od Tomasza Bagrowskiego w r. 1534 kupił za 300 grz. część w Bagrowie pow. pyzdrskiego (ib. k. 710v) i t. r. od Małgorzaty Gurowskiej, żony Wojciecha Cielmowskiego "Łączki", nabył za 1.000 grz. (zł. węg.) bliższość w Bagrowie, spadłą na nią po zmarłym rodzonym wuju Tomaszu Bagrowskim i po jej zmarłych braciach Gurowskich (G. 30 k. 145v; 335a k. 192v). Od Doroty Bagrowskiej, żony opatrz Jana Skubisza, mieszczanina obornickiego, w r. 1535 kupił za 50 grz. jej części w Bagrowie (P. 875 k. 21; 1392 k. 722v). Części we wsi W. Grodziec w r. 1535 wydzierżawił bratu Łukaszowi (P. 875 k. 164v). Części w Bagrowie, nabyte od Tomasza Grodzieńskiego i Doroty, córki zmarłego Jana Bagrowskiego "Węża", w r. 1535 sprzedał za 400 grz. Andrzejowi i Maciejowi braciom Gablińskim (Py. 23 k. 121v), zachowując jedynie dla siebie i dla swych poddanych ze wsi Dębicze wiecznością prawo wypasu na łąkach i polu tej wsi (ib. k. 122). Część Bagrowa, nabytą od Małgorzaty, żony Wojciecha Cielmowskiego, t. r. sprzedał za 1.000 zł. węg. Janowi Chłapowskiemu (P. 1393 k. 841). części swoje we wsi Grodziec w r. 1537 sprzedał wyderkafem za 150 grz. bratu Łukaszowi (Py. 23 k. 133v). Został w r. 1545 zabity przez Wawrzyńca i Sebastiana Drogoszewskiego, a wizji ciała o obwołania głowy dokonano 30/X. we wsi Dębicze (Py. 172 k. 185). Wdowa w r. 1552 zapisała szwagrowi Łukaszowi 100 grz. długu (P. 892 k. 207). Płacąc pobór w r. 1563 ze wsi Dębice(!) przycisnęła pieczęć z Karpiem w herbie a więc Glaubicz (Wittyg, s. 241). Synowie, Jan i Wojciech. Z córek, Jadwiga wyszław r. 1557 za Wiktoryna Pierzchlińskiego, żyli oboje w r. 1565, nie żyli zaś w r. 1603. Ana zaślubiła w r. 1553 Macieja Markowskiego, żyjącego jeszcze w r. 1558, była wdową w r. 1571(?), nie żyła już w r. 1574. Synowie i córki Wojciecha, dziedzice części wsi Dębicze, pozostawali w r. 1546 pod opieką stryja Łukasza (Py. 172 k. 252). Z synów, Jan, nieletni, żył jeszcze w r. 1547, kiedy to obaj bracia wraz ze stryjem mieli płacić 8 skojców winy, bowiem nie stanęli z pozwu Wawrzyńca i Sebastiana braci Dębickich o nie wyposażenie ich (P. 886 k. 325v). Wojciech wraz z siostrami, pozwany przez Marcina Pieńkowskiego, limitował w 1552 termin (P. 174 k. 82). Po zamęściu siostry Anny, miał wraz z siostrą Jadwigą w r. 1554 płacić winę, bo nie stanął wraz z nią z pozwu tej Anny zamężnej Markowskiej o wydzielenie jej części we wsi Dębicze (P. 895 k. 141; Py. 174 k. 619v). Pozywani byli oboje przez tę Annę w r. 1557 o przeprowadzenie działów tej wsi (P. 898 k. 568; Py. 176 k. 142v). Wojciech, zwący się teraz Dębickim, potwierdził w r. 1561 ugodę, którą w okresie jego nieletności zawarł był stryj Łukasz z Sebastianem Drogoszewskim o głowę ojca (P. 903 k. 233). Zapewne niedługo potem umarł?

2. Łukasz, syn Piotra i Przeborowskiej, we wczesnych latacch zwany też Gawłem, nieletni w r. 1517, współdziedzic w Piątkowie (P. 1392 k. 120). Był też w r. 1519 wraz z rodzeństwem dziedzicem części wsi Dąbicze (P. 867 k. 121v). Za niego i jego rodzeństwo działali w r. 1519 stryj Jan Komornicki i wuj Wojciech Wojnowski (P. 867 k. 184v). Wojciech Wojnowski i Wojciech(!) Komornicki, jako opiekuni tego rodzeństwa, ojczyste i macierzyste dobra pupilów w Piątkowie W. i M. oraz we wsi Dębice w r. 1524 wydzierżawili Wincentemu Cielmowskiemu (P. 869 k. 21v). Łukasz w r. 1528 kwitował tego Cielmowskiego i Macieja(!) Wojnowskiego, swego rodzonego wuja, z dzierżawy dóbr ojczystych i macierzystych we wsiach Piątkowo i Dębice, będących w posesji Cielmickiego (P. 871 k. 533). Na połowie części należnych z działów z bratem we wsiach: Piątkowo, Starkowiec i Dębice w r. 1532 oprwił posag 200 zł. (przydając do tego 100 zł.) żonie swej Annie Romiejewskiej, córce Marcina (P. 1393 k. 529v). Z działów przeprowadzonych w r. 1533 z bratem wziął całe Piątkowo i część Starkowca (P. 1393 k. 519), zaś w r. 1535 wydzierżawił od brata części W. Grodźca (P. 875 k. 164v), a w r. 1537 części te nabył od niego za 150 grz. wyderkafem (Py. 23 k. 133v). Dokonawszy podziału wsi pustej Starkówca z Maciejem Górskim z Miłosławia, starostą wschowskim, wziął w r. 1543 połowę owej wsi (Py. 23 k. 159v, 160). Od Stanisława Romiejewskiego w r. 1545 kupił za 500 grz. część wsi M. Romiejki i Murzynowo Borowe, osiadłych i Wiorowo pustek (P. 1395 k. 201). Całe Piątkowo W. oraz części we wsiach: Grodziec, Starkowiec, Romiejki, Murzynowo Borowe w r. 1645 sprzedał wyderkafem za 160 grz. Mateuszowi "Czaczeradowi" Chwałkowskiemu (P. 1395 k. 233v). W imieniu nieletniego bratanka Jana P-go w r. 1547 kwitował z 40 grz. Łukasza Pawłowskiego (P. 886 k. 325v). Od ks. Macieja, plebana w Romiejkach, Pawła i Piotra, braci Rogaskich, wedle zobowiązania z r. 1546, nabył wyderkafem w r. 1547 za 30 zł. dwa łany roli w Chociczy pow. pyzdr. (Py. 31 k. 5v, 172 k. 288). Części we wsiach: Romiejki, Murzynowo, Wiorkowo, kupione od Stanisława Romiejewskiego, sprzedał w r. 1548 za 500 grz. Benedyktowi Romiejewskiemu, dworzaninowi królewskiemu (P. 1395 k. 425). Od Jana Rogaskiego w r. 1549 nabył wyderkafem za 100 zł. części Chociczy i pustki Wiorowo (P. 888 k. 357, 1395 k. 506v). Jako stryj i opiekun dzieci brata Wojciecha, w r. 1550 kwitował z 200 zł. Sebastiana Dębickiego (P. 899 k. 139). Płacąc w r. 1563 pobór ze wsi Piątkowo, przucisnął pieczęć z herbem Łodzia (Wittyg, s. 241). Ustanowiony w r. 1568 po śmierci zięcia Stanisława Radęcowskiego opiekunem jego dzieci a swoich wnuków (Kal. 34 s. 203) i t. r. skwitowany przez siostrę tego zięcia Annę Racędowską, żonę Jana Goreckiego, z jej posagu 600 zł. na Racędowie (ib. s. 825). W charakterze opiekuna ze swą córką jako panią oprawną Racędowską wydzierżawił w r. 1568 Stanisławowi Komorskiemu Kasprowicowi te dobra (Py. 107 k. 157v). Umarł w r. 1574 lub 1775 (P. 926 k. 503, 1398 k. 483v). Syn Wojciech. Córka Anna, w r. 1557 żona Stanisława Racędowskiego, wdowa w latach 1568-1585.

Wojciech, syn Łukasza i Romiejewskiej, mąż zaślubionej w r. 1574 Znny Sapińskiej, córki Mikołaja, której krótko przed ślubem, 9/VIII. przyszły teść na połowie dóbr Piątkowo oraz pustek Starkowiec i Mnichówkąt(!) pow. pyzdr. oprawił posag 1.500 zł. (P. 1398 k. 483v). Skwitowany w r. 1579 przez Stanisława Jaskóleckiego, nabywcę praw od Piotra Kębłowskiego, z 1.000 zł. (P. 932 k. 655), zaś w r. 1580 przez Dorotę Naskręciankę, żonę Jana Trzeckiego, ze 100 zł. (P. 945 k. 97). Kwitował w r. 1582 Adama Czarnkowskiego, komandora poznańskiego, z 1.670 zł. (P. 938 k. 605). Brat cioteczny w r. 1584 Agnieszki Robakowskiej, żony Mikołaja Kamieńskiego (P. 942 k. 744), nie żył już w r. 1600 (P. 970 k. 906). Syn Mikołaj. Z córek, Anna, w latach 1601-1603 żona Mikołaja Granowskiego, nie żyjącego już w r. 1614, nie żyła sama w r. 1624. Agnieszka, w r. 1603 żona Marcina Borkowskiego, nie żyła już w r. 1613. Zofia, niezamężna w r. 1613 (P. 1408 k. 599), w latach 1614-1624 żona Piotra Bieczyńskiego, burgrabiego ziem. kościańskiego, wdowa w latach 1630-1631, nie żyła już w r. 1636. Katarzyna, niezamężna w r. 1613 (ib.) ktorej w r. 1614 Marcin Sapieński zapisał dług 556 zł. (P. 992 k. 532). Dorota, niezamężna w r. 1613 (P. 1408 k. 599v), wyszła w r. 1614, krótko po 25/VI. za Macieja Szczurskiego żyjącego jeszcze w r. 1617, wdowa w r. 1631.

Mikołaj, syn Wojciecha i Sapieńskiej, uzyskał w r. 1600 od Anny z Zaborowa Konarskiej, wdowy po Marcinie Pigłowskim, zapis 100 zł. długu (P. 970 k. 906). Jako wnuk po ojcu Łukasza P-go, kwitował w r. 1603 Stanisława Pierzchlińskiego, syna Wiktoryna i Jadwigi P-ej, wnuka zaś Wojciecha P-go, dziedzica we wsi Dębicze, z 75 grz., t. j. z połowy sumy 150 grz., za którą ów Wojciech bratu Łukaszowi sprzedał był wyderkafem części wsi Grodziec (P. 973 k. 826). Żeniąc się w r. 1605 z Katarzyną Szołdrską, córką Macieja, oprawił jej przez ślubem na połowie Piątkowa posag 3.000 zł., wypłacony przez Annę z Rogaczewa, wdowę po tym Macieju (P. 1405 k. 231), a ponieważ cały posag wynosić miał 3.500 zł., drugą połowę Piątkowa, wolną od powyższej oprawy, sprzedał jej za 500 zł. wyderkafem (ib. k. 231v). Mikołaj w imieniu własnym i sióstr niezamężnych, Zofii, Katarzyny i Doroty, wraz z innymi spadkobiercami Jerzego Sapieńskiego, brata swej matki, odziedziczone po nim części Łęgu W. i pustki Kawcze w pow. kośc. sprzedł w r. 1613 za 14.000 zł. Marcinowi Sapieńskiemu, bratu stryjecznemu swej matki i tego Jerzego (P. 1408 k. 599; Kośc. 280 k. 271). Mikołaj zapisał w r. 1614 dług 2.000 zł. (w tym 1.500 zł. posagu, z 500 zł. z powyższego spadku) Maciejowi Szczurskiemu, przyszłemu mężowi siostry Doroty (P. 992 k. 381). Skwitowany w r. 1614 z dóbr rodzicielskich przez siostrę Zofię zamężną Bieczyńską (P. 992 k. 949). Żona Katarzyna Szołdrska w r. 1622 uzyskała od swego brata Macieja zapis 500 zł. na wsi Jełowiec, po równi ze swymi siostrami (Kośc. 292 k. 46v). Nie żył już Mikołaj w r. 1625 kiedy owdowiała Katarzyna zawierała kontrakt z małżonkami Żernickimi, Łukaszem i Dorotą z Zagórskich (Py. 143 k. 93). Piątkowo W. Katarzyna wydzierżawiła w r. 1626 tym Żernickim (ib. k. 115; P. 1017 k. 733v). W imieniu własnym oraz synów Jana i Dorbrogosta prac. Lamperta, zwanego teraz Wojciechem, poddanego z W. Piątkowa, uwolniła t. r. wraz z jego dziećmi (Py. 143 k. 114v). Piątkowo Czarne w r. 1629 wydzierżawiła powyższym małżonkom Żernickim (P. 143 k. 331v). Z 16 dymów w Piątkowie M. winna była w r. 1629 płacić 8 zł. podymnego (Py. 143 s. 57). Idąc 2-o v. w r. 1631 za Jana Cerekwickiego, cedowała mu przed ślubem swą oprawę na Piątkowie w sumie 4.000 zł. (Kośc. 296 k. 143v). Synowie, Jan i wspomniany w r. 1626 Dobrogost. Córka Anna, w latach 1628-1629 żona Jakuba Wargowskiego.

Jan, syn Mikołaja i Szołdrskiej, ustanowił w r. 1630 w imieniu własnym i matki plenipotentów do sprawy toczonej ze sław. Wineguthami, mieszczanai poznańskimi (P. 1023 k. 852v). Części w Grodźcu, położone między Nietrzanowem i Pierzchnem, należące z dawna do swego Piątkowa, sprzedał w r. 1633 za 1.500 zł. Hieronimowi Radomickiemu, wojewodzie inowrocławskiemu (Ws. 207 k. 116). Na połowie Piątkowa swej przyszłej żonie, Jadwidze Gałęskiej, córce Krzysztofa i Zofii z Karśnic, oprawił w r. 1634 posag 3.500 zł. (Ws. 207 k. 34v). Ta jego narzeczona dostała t. r. od swego ojca zapis 4.500 zł. posagu (Ws. 47 k. 188), zaś w r. 1635, będą już żoną Jana, macierzyste części Karśnic o Księginek za 3.000 zł. sprzedała Annie z Czacza Gajewskiej (P. 1418 k. 279v). Jan od Hieronima Radomickiego, wojewody inowrocławskiego, w r. 1637 nabył wyderkafem za 6.200 zł. Piątkowo Czarne w pow. pozn. (P. 1419 k. 54) i to Piątkowo Czarne t. r. sprzedał był temuż Radomickiemu za 13.000 zł. (ib. k. 138v), zaś jednocześnie żonie zapisał sumę 4.500 zł. (ib. k. 141). Skasowała ona w r. 1641 swoją oprawę na Piątkowie Czarnym (P. 1043 k. 438) i t. r. od męża uzyskała oprawę 5.000 zł. posagu (ib. k. 495v). Oboje małżonkowie od Hieronima Manieckiego, podsędka ziem. poznańskiego, w r. 1641 nabyli wyderkafem Jarosławiec w pow. pozn. (P. 1420 k. 533v). Nie żyli już oboje w r. 1652, kiedy syn ich Mikołaj Kazimierz uzyskał od Piotra z Miłosławia Górskiego zapis 6.000 zł. długu (P. 1064 k. 794). Ten Mikołaj Kazimierz, bezpotomny, nie żył już w r. 1684, a jego spadkobiercami byli Jerzy Antoni i Hiacynt Stanisław, bracia Małachowscy synowie Jana i Jadwigi Gałęskiej, jego zaś bracia przyrodni (G. 88 k. 29v). Czy Jadwiga Gałęska była najpierw za Małachowskim a potem za P-im, czy też było odwrotnie, nie wiem. Zob. tablicę.

@tablica: Piątkowscy h. Łodzia

>Piątkowscy z Małego Piątku w pow. kal. Chebda z M. Piątku pozywał w r. 1434 Mikołaja z Godziątkowa (Gr. Kal. 1 k. 111). Jako jeden z arbitrów godził w r. 1443 Tochnę, żonę Ubysława z Kosmowa i jej synów niedzielnych z Janem z Przespolewa (Gr. Kal. 6 k. 27v). Od pretensji o 20 grz. roszczonych przez Mikołaja (de Gorzki?) zobowiązał się w r. 1444 osłaniać Chebdę Stanisław ze Skarszewa i syn jego Maciej (I. Kal. 3 k. 78v), zaś od pretensji o dług 11 grz. należnych Stanisławowi z Kosmowa zobowiązali się w r. 1445 osłaniać go Katarzyna, żona Wojciecha Szadkowskiego z Godziątkowa i Maciej z Szadku (ib. k. 126). Andrzejowi z Kurowa, szwagrowi ("genero", więc może być też "zięciowi"?) Chebdy zobowiązał się w r. 1445 uiścić 6 grz. Stanisław ze Skarszewa, kasztelan biechowski (ib. k. 156). Chebda od Katarzyny z Godziątkowa, żony Wojciecha Szadkowskiego, w r. 1445 brał w zastaw za 8 grz. półtora łana pustego w Godziątkowie (ib. k. 207). Miał w r. 1446 termin z Maciejem z Szadku (ib. 4 k. 24v). Trzy łany roli w M. Piątkowie w r. 1449 sprzedał za 30 grz. Tochnie, żonie Wilczka z Laskowa (P. 1380 k. 114). Wspólnie z żoną Agnieszką (niewątpliwie nie pierwszą!) w r. 1453 zapisał 20 grz. i 2 kopy gr. Piotrowi, dziedzicowi w M. Złotnikach (Gr. Kal. 5 k. 39v). Był Chebda t. r. godzony przez arbitrów z Tochną Wilczkową, która była winna scedować mu jeden łan osiadły (w Piątku?) (Gr. Kal. 5 k. 62v). Zobowiązał się w r. 1457, iż uiści 10 grz. Katarzynie z Borów i jej synowi Andrzejowi (Py. 11 k. 68). Swej rodzonej siostrze, pannie Dorocie, w r. 1458 zastawił w posagu półtora łana osiadłego (w M. Piątku?) (Py. 11 k. 47). Chyba już nie żył w r. 1461, kiedy wraz z żoną jego Jachną (Agnieszką) synowie, Świętosław i Marcin, bracia niedzielni, zobowiązali się uiścić najpierw 11, a potem 10 grz. Piotrowi z M. Złotnik (I. Kal. 1 k. 41) Owdowiała Agnieszka (Jachna) wraz ze swymi pasierbami(!) Świętosławem i Marcinem była w r. 1462 kwitowana z 3 grz. przez uczc. Annę, żonę sław. Macieja z Warty (I. Kal. 1 k. 95v), zaś w r. 1463 wraz z nimi zeznała 10 grz. i jeden wierdunek Piotrowi ze Złotnik (ib. k. 141v) i również wraz nimi wzywana była t. r. przez tego Piotra do uiszczenia 19 grz. (ib. k. 232v). Jachna z pasierbami w r. 1469 winna była temu Piotrowi 17 grz. (ib. 2 k. 49). Chebda prócz wspomnianych wyżej synów, Świętosława i Marcina, miał jeszcze innych: Sędziwoja, Piotra, Jakuba, obu wspomnianych w r. 1469 (ib. k. 52v), wreszcie Jana. Z córek jego, Anna, w latach 1466-1487 żona Janusza Ordzińskiego z Podkoców. Agnieszka, w r. 1469 żona Peregryna (Wojciecha) z Dzierzbina, wdowa w r. 1487. Małgorzata, w r. 1487 żona Andrzeja N. (ib. 3 k. 406). N., żona Jakuba z W. Gałązek. Elżbieta, w latach 1487-1491 żona szl. (niekiedy "prac.") Jana Egidiusza Gidzika, sołtysa w M. Piątku (P. 1387 k. 149). Wspomniany wyżej szwagier Chebdy Andrzej z Piątku jako główny dłużnik i Jarand z Piątku jako poręczyciel gwarantowali w r. 1447 za uiszczenie 9 wiardunków Kanianowi, Żydowi kaliskiemu (I. Kal. 4 k. 74).

1. Świętosław, syn Chebdy z M. Piątku, urodzony z jego pierwszej żony, wspomniany w r. 1461 (I. Kal. 1 k. 41). Wraz z bratem niedzielnym Marcinem w r. 1464 żądał od Piotra z M. Złotnik uiszczenia 12 grz. (ib. k. 237v). Dwa łany w M. Piątku w r. 1469 zastawił w posagu za siostrą Agnieszką za sumę 22 grz. Peregrynowi z Dzierzbicy (ib. 2 k. 69). Z bratem Sędziwojem w r. 1471 zapisał szwagrowi Jakubowi z W. Gałązek 6 grz. posagu (ib. k. 156). Winien był Świętosław w r. 1472 uiścić 5 grz. szwagrowi Jakubowi z W. Gałązek (ib. k. 223v). Zapisał w r. 1475 gług 12 grz. Janowi z M. Złotnik, za które zastawił dwa półłanki w M. Piątku (ib. k. 365v). Nie żył już ok. 1479 r., kiedy przydano lata jego niedzielnym synom, 7 Marcinowi, 9 Janowi, a to z racji pozwania ich przez Stanisława z W. Gałązek (ib. 1 k. 496v). Żoną Świętosława była siostra Jana "Króla" z Biernacic. Stąd też córki Świętosława, Małgorzata z M. Piątku, jako rodzina siostrzenica i spadkobierczyni owego Jana "Króla" z Biernacic, całą swą część w Biernacicach, pochodzącą z tego spadku, sprzedała w r. 1491 za 20 grz. Elżbiecie, żonie Adama z Biernacic (P. 1387 k. 162v). T. r. Małgorzatę kwitowała Dorota, wdowa po tym wuju, z 6 i pół grz. jej posagu (ib. 4 I. Kal. 4 k. 126v). Żyła jeszcze w r. 1502 (P. 1389 k. 223v).

Marcin P., syn Świętosłwa, jak już wiemy, uzyskał ok. r. 1479 przydanie 7 lat. Żądała od niego uiszczenia 10 grz. Agnieszka Pawłowska, jako ciotka Andrzeja z Ciechla (I. Kal. 3 k. 357v). Od siostry Małgorzaty Marcin nabył drogą zamiany w r. 1502 jej część ojczystą i stryjowską w Piątku oraz dopłatę 100 grz. za dwa łany sołeckie w tej wsi (P. 1389 k. 223v). Od Elżbiety z M. Piątku, żony Ottona Słomowskiego, dziedzica w M. Piątku, w r. 1505 nabył za 12 grz. trzy ćwierci sołectwa w tej wsi (I. Kal. 6 k. 29). Gdzieindziej jednak mowa o Marcinie z W. Piątku(!) jako o nabywcy tych trzech czwartych sołectwa w r. 1505 (P. 1390 k. 72v).

2. Marcin z M. Piątku, syn Chebdy z pierwszej żony, wspomniany w r. 1461 (I. Kal. 1 k. 21v), niedzielny w M. Piątku z bratem Janem w r. 1462 (I. Kal. 1 k. 41; P. 1384 k. 102). Ręczył zań w r. 1466 Mikołaj Kunat z Droszewa Janowi Ordzińskiemu z Podkoców, iż uiści 10 grz. posagu za siostrą Anną (I. Kal. 1 k. 371v). Występował w r. 1469 wraz z macochą i bratem Świętosławem (ib. 2 k. 49). Może identyczny z ks. Marcinem, dziedzicem w M. Piątku, plebanem w W. Piątku, który w r. 1498 zastawił połowę swej części w M. Piątku Mikołajowi z Turowa (Kal. 5 k. 50).

3. Sędziwój, Sądek z M. Piątku, syn Chebdy z drugiej żony Agnieszki, winien był w r. 1469 uiścić braciom Piotrowi i Jakubowi sumę 5 grz. (I. Kal. 2 k. 52v). Od Marcina z W. Piątku w r. 1475 (lub przed tą datą) wziął był 10 grz. (ib. k. 357). Nie żył już w r. 1491. Z nieznanej mi żony miał syna Jana, którego żona Katarzyna kupiła t. r. za 20 grz. od siotry swego teścia, Elżbiety, żony prac. Jana Gidzika, sołtysa w Piątku, połowę pustego łana folwarcznego w M. Piątku (P. 1387 k. 149; I. Kal. 4 k. 109).

4. Jan z M. Piątku, syn Chebdy, zapewne z drugiej żony Agnieszki, niedzielny z bratem Marcinem w r. 1462 (P. 1384 k. 102). Marcinowi z W. Piątku w r. 1475 zapisał pod zastaw jednego łanu w M. Piątku sumę 10 grz., którą jego niedzielny brat Sędziwój wziął był od Marcina (I. Kal. 2 k. 357). Łan osiadły w M. Piątku zastawił w r. 1479 za 13 i pół grz. Annie, córce Bieniasza z M. Skarzyna (ib. k. 546v), a powtórzył ów zastaw w takiej samej sumie w r. 1482 (ib. 3 k. 87v). Zob. tablicę.

@tablica: Piątkowscy z M. Piątku

Andrzej z Piątku, zięć (gener) Chebdy, główny dłużnik Kaniana, Żyda kaliskiego, ręczył mu w r. 1447 zwrot 9 wiardunków, co poręczał Jarand z Piątku (ib. k. 74). Andrzej z M. Piątku (nie wiem czy ten sam?), syn zmarłego Jałbrzyka z Turowa, zeznał w r. 1463 sumę 40 grz. "babizny", którą Jałbrzyk oprawił był zmarłemu Marcinowi, ojcu Marcina z W. Piątku, na trzech łanach w M. Piątku (ib. 1 k. 161v). Mikołaj, syn Andrzeja z M. Piątku, oświadczył w r. 1482, iż chce żyć w pokoju z Anną, żoną "Ptaszka" z W. Piątku, jak i z jej synem Janem (ib. 3 k. 136). Mikołaj z M. Piątku na połowie swej części w tej wsi w r. 1484 oprawił posag 30 grz. żonie swej Marcie (P. 1387 k. 1).

Jarand, wspomniany wyżej, mąż Agnieszki, która w r. 1447 miała płacić winę Markowi, Żydowi Kaliskiemu (ib. 4 k. 113). Ręczył w r. 1449 za Agnieszkę, żonę Mikołaja "Mozgowca" z Wygnańczyc, wobec Wojsława Bieniewskiego (Py. 11 k. 164, 165).

Stanisław z Piątku, w r. 1475 mąż Katarzyny z Bogusławic (I. R. Kon. 1 k. 49, 2 k. 169). Elżbiecie z M. Piątku, zonie Macieja Słomowskiego zw. "Otha", Mikołajowi i Janowi Dzierzbińskim, dziedzicom w M. Piątku, Abraham Szczypierski w r. 1505 winien był 6 grz. (Kal. 6 k. 22). Ta Elżbieta zamężna Słomowska 3/4 sołectwa w M. Piątku w r. 1505 sprzedałaza 15 grz. Marcinowi z W. Piątku, a asystowali jej przy tej transakcji stryj Jakub Wilxycki i wuj Marcin Smardowski (P. 1390 k. 72v). Stanisław P., dziedzic w M. Piątku, mąż Elżbiety z Śliwnik, kwitował w r. 1506 jej brata Jana "Mojka" z Śliwnik z 15 grz. posagu (Kal. 6 k. 113).

Agnieszka, córka Mikołaja z M. Piątku, w r. 1509 żona Jana Godziątkowskiego (P. 786 s. 82). Małgorzata, córka zmarłego Chwalika(!) P-go żona Jana Gamrata, mieszczanina pyzdrskiego, kwitowała w r. 1514 Jana Dzierzbińskiego z dóch łanow osiadłych w Piątku Małym po ojcu (Py. 24 k. 165).

Stanisław P. "Kolibabka" pół łana pustego w Małym Piątku w r. 1539 sprzedał za 15 grz. Andrzejowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 342v). Andrzej P. "Kalibabka" całą część "Kalibabińską" w M. Piątku w r. 1541 sprzedał za 20 grz. Andrzejowi P-mu z W. Piątku (P. 1394 k. 452v). Andrzej P. dziedzic w M. Piątku od Grzegorza Złotnickiego w r. 1542 nabył wyderkafem za 110 grz. cz. Małych Złotnik (I. D. Z. Kal. 6 k. 356v), zaś w r. 1544 był intromitowanydo całej wsi Złotniki M., kupionej od Grzegorza wyderkafem za 120 grz. (Kal. 7 k. 301). Andrzej P., dziedzic w W. i M. Piątku, od Andrzeja Racędowskiego kupił w r. 1544 wyderkafem za 200 grz. połowę Racędowa (I. R. Z. Kon. 6 k. 127v).

>Piątkowscy z M. Piątku w pow. kaliskim, używający imioniska "Pluta", nie stanowili, jak się zdaje, jednej rodziny, a byli zapewne różnoherbowi. Mikołaj P. "Pluta", nie żyjący już w r. 1523, ojciec Anny Przedzińskiej (Przedzyńskiej) i panny Katarzyny, które wtedy uczestniczyły w spadku po Elżbiecie P-ej w częściach M. Piątku. Inni spadkobiercy owej Elżbiety, swej rodzonej ciotki, to Jan Dzierzbiński, który część w M. Piątku należącą mu się z działu ze wspomnianymi wyżej córkami Mikołaja P-go "Pluty", jak też z Andrzejem i Stanisławem P-imi, wedle zobowiązania zmarłej ciotki Elżbiety, sprzedał wtedy za 50 grz. Franciszkowi Dzierzbińskiemu (P. 1392 k. 516v). Wspomniana wyżej Katarzyna P-a "Plucianka", dziedziczka w M. Piątku, córka Mikołaja "Pluty", żona opatrz Wojciecha (zw. Lessek, Loszek??), mieszczanina z Trzemeszna, pozywana była w r. 1539(?) przez Wawrzyńca Godziątkowskiego o niedopełnienie zobowiązania danego mu względem rezygnacji za 30 grz. części M. Piątku (I. D. Z. Kal. 7 k. 550). Owa Katarzyna pozywała w r. 1546 Wawrzyńca P-go "Plutę" (Kal. 9 k. 321), a w r. 1555(?) sama była pozywana przez Wawrzyńca P-gą "Plutę" cz. Godziątkowskiego (I. D. Z. Kal. 7 k. 592), zaś w r. 1561 pozywał ją Marcina syn już zmarłego Wawrzyńca Godziątkowskiego jak też jego opiekuni o niedokonanie rezygnacji M. Piątku Wawrzyńcowi za 30 frz., wedle dekretu ziemskiego kaliskiego, wobec czego tę swoją część w M. Piatku sprzedała Marcinowi za 60 grz. (I. i D. Z. Kal. 6 k. 537v). Mikołaj P. "Pluta", zapewne identyczny z Mikołajem Przedzyńskim, już nie żyjącym w r. 1547, ojcem Krzysztofa P-go "Pluty". Bratem przyrodnim Krzysztofa, był Maciej P. "Pluta", syn Wawrzyńca, obaj więc byli synami jednej matki z innych ojców. Krzysztof P. "Pluta", syn Mikołaja Przedzyńskiego (zapewne więc z drugiego małżeństwa), pozwany był przez Macieja P-go (przyrodniego brata?), płacić miał w r. 1547 winę 8 skojców, bowiem nie stanął z pozwu (brata?) Macieja P-go (I. D. Z. Kal. 7 k. 211). Ten go t. r. pozywał o publiczne zniesławienie, przez twierdzenie, iż pochodzi z nielegalnego związku (ib. k. 283). Od Macieja i Łukasza Godziątkowskich siostry ich Zofii, żony Wojciecha Głoskowskiego, oraz bratanków ich w r. 1555 kupił za 120 grz. części w Piątku (ib. 6 k. 470). Od swego brata przyrodniego Maciejua "Pluty" P-go w r. 1556 kupił za 400 grz. część w M. Piątku (P. 1396 k. 401). Jego pierwszą żoną była Agnieszka Bielczewska, zaś drugą Zofia Podkocka, córka Dawida, która w r. 1555 wraz z siostrą Reginą, zamężną Skaławską, części we wsi Podkoce sprzedały za 40 grz. Pawłowi P-mu "Mnichowi" (I. i D. Z. Kal. 6 k. 469v). Maciej Zofii oprawił w r. 1556 posag 55 grz. na połowie oprawy pierwszej swej żony (ib. k. 407v). Od Jana Godziątkowskiego w r. 1561 kupił za 20 grz. części w Piątku M., które ten Jan odziedziczył był po rodzonym wuju Marcinie P-im zw. "Pluta" (ib. k. 539v), a w r. 1562 od tegoż Jana uzyskał zapis 5 grz. długu (Kal. 27 s. 657). Skwitowany t. r. z układu zawartego o rany przez małżonków Macieja Godziątkowskiego, "upadłego" i Małgorzatę Bogusławską (ib. s. 1051). Od Marcina Godziątkowskiego, syna zmarłego Wawrzyńca, kupił w r. 1575 za 250 zł. części M. Piątku (R. Kal. 4 k. 234). Całe części Piątku M. w r. 1590 sprzedał za 1.000 zł synowi Stanisławowi P-mu (ib. 6 s. 320). Nie żył już w r. 1596 (I. Kal. 63 k. 466). Synowie Krzysztofa z Bielczewskiej, Stanisław i Maciej. Córka Anna, wspomniana w r. 1557 (Kal. 22 k. 521). Był jeszcze z drugiej żony syn Adam i chyba córką Krzysztofa z Podkockiej była Dorota, w latach 1593-1604 żona Wojciecha Wilczkowskiego cz. Jedleckiego, który zobowiązanie względem jej posagu dawał właśnie Stanisławowi P-mu (R. Kal. 7 k. 331). Z synów, o Stanisławie będzie niżej. Maciej żył jeszcze w r. 1609 (I. Kal. 75 s. 187). Urodzony z Podkockiej syn Adam uzyskał w r. 1596 od Macieja Godziątkowskiego zapis 70 grz. długu (I. Kal. 63 k. 466). Bezpotomny, nie żył już w r. 1609 (Kal. 75 s. 187).

Stanisław "Pluta", syn Krzysztofa i Bielczewskiej, na połowie części M. Piątku oprawił w r. 1591 żonie Jadwidze Szczycińskiej 400 zł. posagu (R. Kal. 6 s. 515). Od Macieja P-go kupił w r. 1594 za 1.400 zł. osiem łanów w Piątku (ib. k. 877v). Wyznaczony w r. 1604 przez Wojciecha Wilczkowskiego cz. Jadleckiego (szwagra?) na opiekuna dzieci jego i Doroty z P-ch (I. Kal. 70 k. 265v). Jako współspadkobierca brata Adama, w imieniu własnym i brata Macieja w r. 1609 kwitował Krzysztofa Szadkowskiego (I. Kal. 75 s. 187), nie żył już w r. 1618 (ib. 84 s. 1553). Synowie: Piotr oraz Stanisław i Błażej, obaj żyjący w r. 1624.

Piotr, syn Stanisława i Szczycińskiej, w r. 1618 kwitował Wojciecha Bartodziejskiego z 40 zł. (ib.). Bratu Stanisławowi w r. 1624 zapisał dług 1.750 zł., a jednocześnie skwitowany był z zapisu przez brata Błażeja (ib. 90b s. 1794, 1750). Części M. Piątku sprzedał Wojciechowi Mycielskiemu, co w r. 1624 aprobowała żona Piotra Katarzyna Trąmpczyńska, która skasowała tam swe prawa (ib. s. 2039). Wraz z bratem Błażejem t. r. zobowiązał się wobec Mycielskiego, iż stawi brata Stanisława, aby zaaprobował rezygnację części w Piątku M., dziś dokonaną (ib. s. 2040) Zapisał t. r. dług 300 zł. wyderkafem Trąmpczyńskiemu (ib. s. 2601). Zob. tablicę.

@tablica: Piątkowscy "Pluta"

Jan P. "Pluta", mąż Anny Czyżewskiej, córki Jakuba "Spytka" Czyżewskiego, wdowy 1-o v. po Janie Zberkowskim, pozwany wraz z nią w r. 1574 przez Piotra Żychlińskiego o sumę 100 zł. (I. R. Kon. 16 k. 673v). Kwitował w r. 1578 z długu 400 zł. swą żonę Annę Czyżewską (ib. 18 k. 198; Py. 146 k. 59v). Części wsi Luciny w p. pyzdr., odziedziczone po Łukaszy Jezierskim, sprzedał t. r. Stanisławowi Biskupskiemu "Mrukowi" (R. Kal. 5 k. 35, 36) i od żony jego uzyskał dożywotnio użytkowanie połowy jej oprawy mianej od pierwszego męża na części Zbierska pow. kal. oraz na połowie części wsi Modla i Bienna pow. kon. (ib. k. 36). Była ona spadkobierczynią stryja Macieja Czyżewwskiego, a prawa swe do spadku we wsiach Modła, Bienna, Zastruże cedowała przed r. 1579 Piotrowi Żychlińskiemu (Ws. 9 k. 132; Py. 116 k. 59v). Nie żyli już oboje w r. 1598 (I. R. Kon. 28 k. 681).

Jakub P. cz. Godziątkowski "Plutka", syn zmarłego Macieja, zapisał w r. 1614 sumę 100 zł. małżonkom Bartłomiejowi Chlewskiemu i Mariannie Biernackiej (I. Kal. 78 s. 844). Żona Jakuba P-go Anna Koźlątkowska, córka Stanisława i Doroty Biernackiej, części w Koźlątkowie, tak po ojcu jak i po Lamparcie Koźlątkowskim, sprzedała w r. 1614 za 900 zł. Wojciechowi Koźlątkowskiemu (R. kal. 8 k. 448). Oboje małżonkowie w r. 1618 kwitowali się z Wojciechem Koźlątkowskim z długów (I. Kal. 84 s. 919). Żyli jeszcze w r. 1625 (I. Kon. 44 k. 237).

>Piątkowscy z W. Piątku w pow. kaliskim. Marcin z Piątku, miał w r. 1434 sprawę z Albrykiem z Turowa (Gr. Kal. 1 k. 155). Może ten sam Marcin zw. "Kornasz" z W. Piątku, niegdy z Brudzewa, zgodził się w r. 1444 na intromisję do czterech łanów, z tego trzech osiadłych i jednego pustego, w Piątku Małym Piotra Kunackiego (I. Kal. 3 k. 38v). Ale już w r. 1444 za Marcinem "Kornasza" z Piątku W. ręczył Mikołaj z Lipia bratu swemu Janowi z Lipia, zaś za siebie Piotrowi Kunackiemu z Piątku, względem uwolnienia czterech łanów, w tym trzch osiadłych i jednego pustego, które zastawił był Jarandowi z Piątku (I. Kal. 3 k. 82). Marcin na czwartej części W. Piątku w r. 1444 żonie swej Annie oprawił 100 grz. posagu (P. 1379 k. 5v). Była ta Anna córką Stanisława ze Skarszewa, kasztelanica biechowskiego, który w r. 1448 oświadczał gotowość poręczenia za nią (ib. k. 166v). Umarł t. r. i wtedy córce jego, dziecku Annie zapisywał dług 20 grz. Mikołaj z Mroczków (I. Kal. 4 k. 164). Wraz z jego dziećmi, Marcinem i Dorotą, występował w r. 1448 ich dziad Stanisław ze Skórzewa, kasztelan biechowski (ib. k. 178v). Na rzecz owdowiałej Anny i jej dzieci zrzekła się w r. 1459 bliższość do W. Piątku należnej po stryju Przedpełku z Kopydłowa, kasztelanie lędzkim, Anna z Kopydłowa, żona Jana Bogusławskiego z Mazowsza (G. Kal. 7 k. 190). Anna wspólnie ze swym niedzielnym synem Marcinem na Piątku W. w r. 1462 zapisała wyderkafem dwie grzywny rocznego czynszu od sumy 30 grz. ks. Franciszkowi od N. Marii Panny w Kaliszu (P. 1384 k. 130v). Kwitowała w r. 1463 z posagu rodzonego brata Hektora ze Skarszewa (I. Kal. 1 k. 161v). Córka Dorota wspomniana raz jeszcze w r. 1459 (Gr. Kal. 7 k. 190).

Marcin, syn Marcina i Anny ze Skarszewa, wspomniany w r. 1448 (I. Kal. 4 k. 178v), jeszcze wtedy zapewne nieletni. Dziedzic w Piątku W., od Andrzeja z M. Piątku, syna zmarłego Jałbrzyka z Turowa, uzyskał w r. 1463 "spokojne" użytkowanie trzech łanów w M. Piątku z tytułu 40 grz. babizny, które Jałbrzyk oprawił był Marcinowi, ojcu Marcina (I. Ka. 1 k. 161v). Na połowie W. Piątku w r. 1470 oprawił żonie swej Annie z Kwiatkowa, Kwiatkowskiej, posag 200 grz. (P. 1385 k. 63v). Od Mikołaja Otty z Gaci Moskurnej w r. 1471 nabył wyderkafem za 30 grz. cztery łany osiadłe w Koźlątkowie pow. kal. (P. 1385 k. 110v). Od Jana, syna Chebdy z M. Piątku, uzyskał w r. 1475 pod zastaw jednego łanu w M. Piątku zapis 10 grz. wziętych przez Sędziwoja, brata tego Jana (I. Kal. 2 k. 357). Zapisał w r. 1481 dług 10 grz. Andrzejowi z Ciechla i jego opiekunom (I. Kal. 3 k. 52v). Występował w r. 1485 jako "brat najbliższy" Małgorzaty (z Kwiatkowa?), żony Jana Żyrnickiego (P. 1387 k. 34a). Od Jana i Piotra, braci z Żyrkowa, w r. 1487 uzyskał zapis wyderkafowy 5 grz. rocznego czynszu za sumę 55 grz. na ich dwóch częściach we wsiach Mojkowo i Chmielnik w pow. kal. (P. 1387 k. 86v). Od Andrzeja z Ciechla uzyskał w r. 1489 odroczenie terminu uiszczenia należnych 10 grz. (I. Kal. 3 k. 531v). Jana i Piotra, braci z Żyrkowa, skwitował w r. 1490 z rocznego czynszu 5 grz. (ib. k. 548v). Od Agnieszki, wdowy po Grzegorzu Dzierzbińskim, i od jej syna Jana w r. 1495 uzyskał zobowiązanie uiszczenia 5 grz. (ib. 4 k. 406v). Skwitował w r. 1498 Marcina z Poniatowa z 50 zł. węg., za które ów Marcin zastawił mu był Laskowo w pow. kal. (ib. 5 k. 46). Od Jadwigi Królikowskiej, żony Jana Przylepskiego, w r. 1499 kupił za 200 grz. części wsi: Królikowo, Biała, Łagiewniki, Lipice, Lądek i Wielka Łęka w pow. kon. (P. 169 k. 167, 178), a intromitowany tam był w r. 1500 (I. R. Kon. 1 k. 294v). Agnieszka Dzierzbińska wraz z synem Janem miała w r. 1499 płacić winę 3 grz. Marcinowi inne zaś 3 sądowi, bowiem nie uiścili oboje z tym synem Marcinowi 5 grz. czynszu (Kal. 5 k. 87b). Marcin skwitowany był w r. 1499 przez córkę Jadwigę, żonę Jana Sławoszewskiego, z dóbr macierzystych, t. j. z posagu wniesionego na W. Piątek przez matkę Annę z Kwiatkowa (ib. k. 91). Swej drugiej żonie Zofii Rokossowskiej oprawił w r. 1499 na trzeciej części W. Piątku posag 200 zł. węg. (P. 1389 k. 30v). Ks. Jakubowi, plebanowi w Stawiszynie, i jego następcom w r. 1499 sprzedał wyderkafem za 30 grz. roczny czynsz 2 grz. (ib. k. 38). Od Jana Żyrkowskiego w r. 1499 nabył wyderkafem za 55 grz. pięć osiadłych łanów we wsi Słupia pow. kal. (ib. k. 54). Dwa łany osiadłe i jeden pusty w Łagiewnikach t. r. sprzedał wyderkafem za 30 grz. i jedną kopę gr. Janowi Przelepskiemu (ib. k. 65). Od Elżbiety z M. Piątku, żony Ottona Słomowskiego, w r. 1505 kupił za 15 grz. trzy czwarte sołectwa w M. Piątku (P. 1390 k. 72v). Żył jeszcze w r. 1507, kiedy żona Zofia Rokossowska części swoje we wsiach: Rokossowo, Bełczylas, Karsiec, Słowikowice w pow. kośc. dała stryjeczno-rodzonemu stryjowi Eliaszowi Rokossowskiemu w zamian za jeden pusty łan w Dzierżanowie pow. pyzdr. i dopłatę 76(75?) grz. (P. 1390 k. 137v; Kal. 6 k. 206). Nie żył już w r. 1508 (Kal. 6 k. 213). Synowie: Jan, Mikołaj, Maciej, Kasper i Andrzej. Z córek, Jadwiga, w r. 1499 żona 1-0 v. Jana Sławoszewskiego (Słaboszewskiego), 2-o v. w r. 1502 Mikołaja Bartochowskiego, żyli jeszcze oboje w r. 1517. Te obie córki, urodzone z Kwiatkowskiej, dokonały w r. 1503 między sobą działów dóbr odziedziczonych po Dziersławie Kwiatkowskim, podczaszym kaliskim, Katarzyna wzięła wieś Warszewo (Warszewka) oraz połowę wsi Zupczewo(?) i łan w Ociążu w pow. kal. - Jadwiga trzecią część Kwiatkowa. Jadwiga całe miasto i wieś Kwiatków wymieniła wtedy z Mikołajem Gardziną z Lubrańca, wojewodą kaliskim, na dwa łany we wsi Chodowo w ziemi łęczyckiej i dopłatę 600 grz. (P. 1389 k. 236). Katarzyna wspomniana w r. 1500 (Kal. 3 k. 213), w r. 1503 2-o v. żona Mikołaja Brzeskiego z Drużbina, wdowa w r. 1523. Dorota, w latach 1546-1552 żona Mikołaja Racędowskiego, wdowa w latach 1564-1565. Z synów, o Janie i Kasprze niżej. Mikołaj wraz z braćmi Maciejem, Kasprem i Andrzejem kwitowany był w r. 1508 przez brata Jana z należnych mu po ojcu części spadkowych (ib.). Mikołaj, Kasper i Andrzej, dziedzice w Piątku, winni byli w r. 1529 uiścić 2 gr. Janowi Grodzieckiemu (I. R. Kon. 2 k. 276). Andrzej w r. 1546 siostrze Dorocie, zamężnej Racędowskiej, wraz z bratem Kasprem zapisali 300 grz. posagu (Kal. 9 k. 96). Czy nie ten wspomniany tu Andrzej został potem duchownym? Księdzu Andrzejowi P-mu w r. 1550 sprzedał wyderkafem za 220 grz. Wojciech Królikowski dwa i pół łany kmiece z całym sołectwem we wsi Lipice oraz łan pusty i część pustego sołectwa we wsi Lądek pow. kon. (Kal. 12 s. 410). Nie żył już w r. 1551(?) (I. i D. Z. Kal. 6 k. 474v).

1. Jan, syn Marcina i Kwiatkowskiej, wraz z siostrami Jadwigą i Katarzyną w r. 1500 zawierał za pośrednictwem arbitrów ugodę z Anną, wdową po Dziersławie Kwiatkowskim, podczaszym kaliskim, w skutku której Anna ustąpiła mu połowy wsi Ociąż i Baby oraz całą wieś Młynów, zostawiając dla siebie tylko wieś Kwiatkowo z miastem. Wszystko to były jej dobra oprawne i wienne (Kal. 5 k. 213). Swoje połowy we wsiach Ociąż i Baby Jan w r. 1503 sprzedał wyderkafem za 180 grz. Janowi Rzeszkowskiemu (P. 1389 k. 257v). Żoną Jana była Barbara Russocka córka Stanisława, która w r. 1503 swoje części we wsiach: Russocice, Kuny, Skarbki, Polikno, Międzylesie, Małyszyna, Mniewsth(?) w pow. kon. sprzedała wyderkafem za 400 grz. stryjowi Janowi Rokossowskiemu (P. 1389 k. 264). Jan P. od Mikołaja Gardziny z Lubrańca, wojewody kaliskiego, w r. 1504 nabył wyderkafem za 300 grz. miasto Kwiatkowo zwane też Wiesiołowem oraz wieś Kwiatkowo w pow. kal. (P. 1390 k. 4; Kal. 6 k. 4). Od Wojciecha Sławoszewskiego z Tymieńca kupił w r. 1505 za 150 grz. i 20 zł. węg. część wsi Jarnołtowo pow. kal. (ib. k. 39). Tę trzecią część Jarnołtowa sprzedał t. r. za tyleż Janowi Kobyleńskiemu (ib. k. 75). Od wspomnianego wyżej wojewody Mikołaja z Lubrańca w r. 1505 kupił za 1.000 grz. miasto i wieś Kwiatkowo (ib. k. 75), ale już t. r. pozywany był przez wojewodę o 300 grz. za te dobra (I. Kal. 6 k. 92). Na połowie wsi Kwiatkowo, połowie miasta Kwiatkowo zw. Wiesiołowo, na połowie Młynowa, na połowie dworu w Kwiatkowie itamtejszego folwarku w r. 1507 oprawił posag 200 grz. żonie Barbarze Russockiej (I. i D. Z. Kal. 2 k. 7v). Kwitował w r. 1508 braci swych Mikołaja, Macieja, Kaspra i Andrzeja ze swej części spadku po ojcu (Kal. 6 k. 213). Młynowo w r. 1512 sprzedał wyderkafem za 40 zł. węg. Janowi Wyszkowskiemu (P. 786 s. 341). Dwa półłanki w młodasku pow. pozn. w r. 1514 sprzedał wyderkafem za 20 grz. Janowi Kąsinowskiemu (P. 1392 k. 25v). Pozywany t. r. przez Annę, żonę Andrzeja Kuklinowskiego, o wygnanie jej z 17 łanów oraz z całych wsi i miasta Kwiatkowo (P. 866 k. 129v). Żona Barbara Russocka w r. 1515 nabyła od Katarzyny, żony Bernarda Magnuszewskiego, połowy we wsiach Łęg i Obory, dając w zamian sołectwo w Piątku W. i dopłatę 180 grz. (I. i D. Z. Kal. 2 k. 38v). Kwitowała t. r. Mikołaja i Stanisława, braci z z Gorazdowa, z posagu i wiana oprawionego jej przez męża na mieście Wiesiołowo oraz wsiach Kwiatkowo i Młynowo. Jan dwie części owych dóbr sprzedał, trzecią zachował (P. 866 k. 263v). Wziął za te dobra od braci z Gorazdowa łan pusty w Pieruszycach i dopłatę 700 grz. (ib. k. 265; P. 1392 k. 51v). Jednocześnie żona Barbara zaręczyła synowi marcinowi i córkom, Annie i Katarzynie, iż żadnych swych dóbr nie sprzeda bez zgody stryjów i wujów ich (P. 866 k. 265). Oboje małżonkowie od małgorzaty, żony Wierzbięty "Mruka" z Bobrownik w r. 1516 kupili za 200 grz. połowę wsi Łęg w pow. kal. (P. 1392 k. 67). Występował w r. 1518 jako wuj tej Małgorzaty (I. i D. Z. Kal. 2 k. 48v). Nie żył już w r. 1533 (ib. k. 212v). Synowie: Marcin, o którym niżej, Bartłomiej, wspomniany w latach 1532-1535, Jakub zwany też Łęskim (od Łęgu) w latach 1532-1535, Wojciech w r. 1535 (I. R. Z. Kal. 4 k. 731). Córki, Anna i Katarzyna, jak już o tym było, wspomniane w r. 1515.

Marcin P., czasem Łęski, syn Jana i Russockiej, dziedzic w Łęgu, na połowie swych części we wsiach Łęg i Obory, uzyskanych z działów z braćmi Bartłomiejem i Jakubem, oprawił w r. 1532 posag 100 zł. żonie Jadwidze Kosmowskiej, córce Wojciecha Kosmowskiego z gaci (I. i D. Z. Kal. 2 k. 193v). Wspólnie z bratem Bartłomiejem sprzedał w r. 1533 części miasta Kwiatkowa ks. Wojciechowi, dziekanowi i kanonikowi kaliskiemu, Ambrożemu i Janowi, braciom Gorazdowskim (ib. k. 212v). Wraz z braćmi bartłomiejem i Wojciechem, jako dziedzice wsi Łęg, mieli w r. 1535 płacić winę 8 skojów, bowiem nie stanęli z pozwu Bartłomieja Suchorzewskiego (I. R. Z. Kal. 4 k. 731). Marcin i Jakub, bracia rodzeni Łęscy, części w Obu Piątkach, odziedziczone po ks. Andrzeju P-im (stryju?) dali w r. 1555 stryjowi Kasprowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 474v).

2. Kasper, syn Marcina i Kwiatkowskiej, wspomniany w r. 1508 (I. Kal. 6 k. 213). Wraz z bratem Andrzejem, dziedzice w W. i M. Piątku, kupili w r. 1524 od Piotra Liczyńskiego za 100 grz. część w M. Piątku (I. i D. Z. Kal. 2 k. 104v). Obaj części "na targowisku", przemieściu Gniezna, sprzedali w r. 1562 Wojciechowi Królikowskiemu (P. 1397 k. 202). Kasper na połowie części dziedzicznej w M. Piątku oprawił w r. 1537 posag 500 zł. żonie swej Annie Ciświckiej, córce Wojciecha Żyrnickiego cz. Ciświckiego (P. 1394 k. 127v). Od Marcina i Jakuba Łęskich, swych bratanków, w r. 1555 nabył części w obu Piątkach, spadłe na nich po ks. Andrzeju P-im (I. i D. Z. Kal. 6 k. 474v). Od Wojciecha królikowskiego w r. 1556 nabył wyderkafem części wsi: Królikowo, Biała, Łądek, Lipice, Łagiewniki w pow. kal. (P. 1396 k. 401), zaś w r. 1557 owe części wydzierżawił Królikowskiemu za 30 grz. (Kal. 22 k. 190). Skwitowany w r. 1562 przez zięcia Jana Przyborowskiego z pow. ostrzeszow. za 160 zł. na poczet 600 zł. (Kal. 27 s. 362). Dobra swe w r. 1564 podzielił między synów, zaś jednocześnie od synów, Kaspra i Jakuba, dostał w dożywotnie użytkowanie wieś W. Piątek (ib. 29 s. 415, 417). Skwitowany w r. 1570 przez Macieja Kurczewskiego, komornika ziem. kaliskiego, z 22 ipół zł. (ib. 36 s. 38). Nie żył już w r. 1580 (P. 935 k. 465v). Synowie: Marcin, jan, Kasper i Jakub. Z córek, małgorzata, w latach 1557-1582 żona Stanisława "Mruka" Biskupskiego. katarzyna, żona 1-o v. w r. 1561 Jana Przyborowskiego, 2-o v. w latach 1583(?)-1592 Wojciecha Lubieńskiego z M. Lubienia, nie żyjąca już w r. 1615. Anna, niezamężna w r. 1564 (Kal. 29 s. 418), żona w r. 1580 Jakuba Nieświastowskiego, nie żyła już w r. 1602. Zapewne córką Kaspra była też Elżbieta, żona Tomasza Piekarskiego, już nie żyjąca w r. 1574.

1) Marcin, syn Kaspra i Ciświckiej, wraz braćmi w r. 1564 zobowiązał się wypłacić 800 zł. posagu i 200 zł. wyprawy siostrze pannie Annie (ib.). Ojciec dzieląc swe dobra pomiędzy synow dał mu t. r. części w Królikowie, Białej, Lipicach, Łagiewnikach, Lądku i Wielołęce (Wielkie Łęce) pow. kon. oraz osiem śladów roli w M. Piątku, z czego jeden osiadły, cztery puste a trzy zarosłe w pow. kal. (ib. s. 415). Swej narzeczonej Dorocie Droszewskiej, córce Bartłomieja, t. r. zobowiązał się oprawić posag 2.400 zł. na swych częściach we wsiach: Królikowo, Biała, Łagiewniki, Lądek i Lipice (ib. s. 995). Od owdowiałej ciotki Doroty Racędowskiej w r. 1565 dostał jej części w powyższych wsiach (I. R. Kon. Z. 6 k. 234v). Ustanowiony t. r. jednym z opiekunów dzieci Jana Ciświckiego, wojskiego kaliskiego (I. i D. Z. Kal. 6 k. 558v). Dopełnił w r. 1566 zobowiązania danego w r. 1564 żonie względem oprawy posagu (R. Kal. 2 k. 24). Wraz z braćmi kupił w r. 1570 od Piotra Łęskiego za 1.250 zł. części w W. i M. Piątku (R. Kal 3 k. 265). Z Piotrem Grodzickim "Myszką" w r. 1571 zawarł umowę względem wymiany pewnych części w Królikowie, dopłacając do tej transakcji 180 zł. (Py. 31 k. 106). Od siostry ciotecznej Doroty Piekarskiej w r. 1574 nabył część Królikowa, odziedziczoną przez nią po matce Elżbiecie P-ej (R. Kal. 4 k. 105v). Jemu i braciom Stanisław "Mruk" Biskupski w r. 1582 dał zobowiązanie iż na połowie części wsi Luciny w pow. pyzdr. oprawi 1.000 zł. posagu ich siostrze Małgorzacie (I. Kal. 48 s. 361). Wspólnie z braćmi t. r. pozywał Mikołaja Mieleńskiego, wojskiego i podwojewodziego kaliskiego (Py. 119 k. 281v). Oboje z żoną w r. 1584 zapisali dług 1.500 zł. Zofii Wyskowskiej (Wyszkowskiej), żonie Wojciecha Kolnickiego (I. Kal. 50 s. 49). Współdziedzic wsi Luciny, sprzedał przed r. 1588 swe tamtejsze części siostrzeńcowi Janowi "Mrukowi" Biskupskiemu (R. Kal. 6 s. 78). Części w Piątku, t. j. osiem łanów roli w r. 1594 sprzedał za 1.400 zł. Stanisławowi P-mu (R. Kal. 6 k. 877v). Oboje z żoną zapisali w r. 1596 dług 200 zł. Świętosławowi Gniazdowskiemu (I. Kal. 63 k. 200v) i t. r. całą wieś Lądek zastawili za 800 zł. małżonkom Janowi Nieniewskiemu i Elżbiecie Trąmpczyńskiej (ib. k. 586v), a przez Jana Wyszkowskiego skwitowani z 200 zł. (ib. k. 643) i przez Świętosława Gniazdowskiego z 200 zł. (ib. k. 720). W imieniu synów zmarłęgo Kaspra Łęskiego, t. j. Marcina, Stanisława i Feliksa, ich części ojczyste wsi Łęg i Obory w r. 1596 sprzedał za 1.200 zł. Tyburcemu Magnuskiemu (R. Kal. 7 k. 44v). Oboje z żoną skwitowani w r. 1597 w. r. 1597 z 440 zł. przez Wojciecha "Świdra" Jaroszewskiego z 440 zł. (I. R. Kon. 28 k. 58v), a w r. 1598 z 420 zł. Świętosława Gniazdowskiego (I. R. Kon. 28 k. 534v). Piotrowi Goreckiemu, przyszłemu zięciowi, 1602.1/II. r. zapisał w posagu za swą córką Barbarą 800 zł. gotowizną i 200 zł. w wyprawie i 200 zł. w wyprawie (I. R. Kon. 30 k. 278). Nie żył już w r. 1604 (I. Kal. 70 k. 339). Syn Adam, wspominany w latach 1592-1597 (ib. 59 s. 1122v; I. R. Kon. 25 k. 375, 419v, 28 k. 154v). Z córek, Ewa, w latach 1585-1591 żona Adama Dobrochowskiego, wdowa w latach 1604-1612, nie żyła już w r. 1618. Elżbieta, żona Jakuba (Jana) Dobruchowskiego, 2-o v. w latach 1605-1611 Wojciecha Nieborowskiego, wdowa w latach 1614-1615, żona 3-o v. w latach 1617-1623 Stanisława Pierzchlińskiego, nie żyła już w r. 1631. Barbara, żona 1-o v. w latach 1602-1616 Piotra Goreckiego, wdowa w r. 1618, 2-o v. w latach 1619-1638 żona Wojciecha z Sienna Sulmowskiego. Były te siostry w r. 1608 dziedziczkami Królikowa, Lądku, Białej, Łagiewnik i Wielołęki (Py. 134 k. 147v; I. Kon. 35 s. 680).

2) Jan, syn Kaspra i Ciświckiej, wspomnianyu obok ojca i braci w r. 1558 (Kal. 23 s. 1194). Z działu uczynionego przez ojca dostał w r. 1564 części w M. Piątku, bez óśmiu śladów roli, które przypadły Marcinowi (ib. 29 s. 415). Na połowie swych części w M. Piątku oprawił 1572.1/I. r. posag 1.500 zł. swej przyszłej żonie Jadwidze Szyszkowskiej, córce Jana (R. kal. 4 k. 11). Żył jeszcze w r. 1582 (Py. 119 k. 281v). Nie żył już w r. 1602 (I. Kal. 68 s. 347). Wdowa w r. 1611 kwitowała Wojciecha Szołowskiego ze 100 zł. (ib. 77a s. 366). Synowie: Mikołaj, Stanisław, Andrzej i Jan. Z córek, Anna w r. 1603 wyszła za Samuela Szadkowskiego (Szatkowskiego, Sadowskiego), żyli oboje w r. 1622. Dorota była w latach 1620-1624 żoną Wiktoryna Podłęckiego (Podleskiego).

(1) Mikołaj, syn Jana i Szyszkowskiej, wspólnie z bratem Stanisławem uzyskał w r. 1603 zapis od przyszłego ich szwagra Samuela Szadkowskiego względem oprawy posag 700 zł. za ich siostrą Anną (R. Kal. 7 k. 611). Jako spadkobierca bezpotomnej ciotki Katarzyny P-ej, zamężnej Lubieńskiej, pozwany 1615 r. wraz z innymi przez siostrę Annę Szadkowską (I. Kon. 38 k. 367v). Ustanowiony w r. 1618 jednym z plenipotentów Jana Przespolewskiego (I. Kal. 84 s. 502). Dziedzic części M. Piątku, pozywany w r. 1620 przez Dobruchowskich, wnuków brata Marcina P-go, i przez Barbarę, zamężną Sulmowską, córkę tego Marcina, dziedziców części Królikowa (Py. 140 k. 117v) i t. r. pozwany przez siostry Doruchowskie, córki Jana, teraz banity (ib. k. 283). Z braćmi Janem i Stanisławem kwitowany był w r. 1624 z 600 zł. przez szwagra Podłęskiego i jego żonę a swoją siostrę Dorotę (I. Kal. 90b s. 1813) i jednocześnie z tymi braćmi uzyskał zapis 1.000 zł. długu od Jana P-go, syna Krzysztofa (ib. s. 1815). Bracia t. r. skwitowali z sumy 1.300 zł. Wojciecha Mycielskiego (ib. s. 1996). Mikołaj wspólnie z bratem Stanisławem wolny wyrąb w lasach wsi: Królikowo, Biała, Lipice, Lądek, Łagiewniki, Wielałęka, które w działach przypadły były Marcinowi, ten zaś w r. 1565 zapisał był swym braciom Janowi, Kasprowi i Jakubowi, zrezygnowali w r. 1630 za 250 zł. Abrahamowi Ciświckiemu, kasztelanowi śremskiemu (R. Kal. 11 k. 208). Ożeniony z Elżbietą Drogomierówną, oboje nie żyli już w r. 1640 (R. Kal. 12 k. 219v). Syn Chryzostom.

Chryzostom, syn Mikołaja i Drogomirówny, jedyny spadkobierca ojca, wedle zobowiązania danego w r. 1638 Abrahamowi Ciświckiemu, kasztelanowi śremskiemu, sprzedał mu w r. 1640 za 3.000 zł. części wsi Piątek M. i Piątek Piekło (R. Kal. 12 k. 219v). Kwitował w r. 1641 Jana Szyszkowskiego, dziedzica Mojkowa, z 80 zł. na poczet 300 zł z sumy oryginalnej 1.000 zł., zapisanej przez Szyszkowskiego ojcu Chryzostoma, Mikołajowi i jego braciom, Stanisławowi i Janowi P-im (I. Kal. 107a s. 212). Zapisał w r. 1644 dług 250 zł. Eustachemu Wierusz Kowalskiemu (ib. 110a s. 553). Nie żył już w r. 1713. Z nieznanej mi żony miał córkę Katarzynę, żonę Stanisława Rzepeckiego, oboje wtedy również nie żyjących (Kal. 159 s. 73).

(2) Stanisław, syn Jana i Szyszkowskiej, wspomniany w r. 1603 (R. Kal. 7 k. 611), jeden ze spadkobierców ciotki Małgorzaty Lubieńskiej w r. 1615 (I. Kon. 38 k. 367v). Na połowie części swych w M. Piątku w r. 1618 oprawił 700 zł. posagu żonie Annie Poklękowskiej, córce Sebastiana (R. Kal. 9 s. 1996). Wspólnie z braćmi w r. 1624 kwitował Wojciecha Mycielskiego z 1.300 zł. (I. Kal. 90b s. 1996). Dom z ogrodem w M. Piatku, leżący w kierunku Stawiszyna, oraz trzy łany w tej wsi w r. 1630 sprzedał za 300 zł. Janowi Waliszewskiemu (R. Kal. 11 k. 206). Nie żył już w r. 1640 (R. Kal. 12 k. 162v).

Z powyższym Stanisławem może identyczny Stanisław, żyjący jeszcze w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 905), nie żyjący w r. 1661, ojciec Piotra i Zofii, żony 1-o v. Wojciecha Ossowskiego, 2-o v. w latach 1661-1666 Jakuba Smardowskiego, Anny, niezamężnej w latach 1661-1677, wreszcie Elżbiety, niezamężnej w r. 1661, nie żyjącej już w r. 1677. Piotr, syn Stanisława, sumę 150 zł., zapisaną na Kotowiecku Wojciechowi Mycielskiemu przez Jana Kotowieckiego, a scedowaną sobie przez Mycielskiego, scedował w r. 1636 Annie Pigłowskiej, wdowie po tym Kotowieckim (I. Kal. 102 s. 905). Części w Piątku M. sprzedał Annie Trzcińskiej, żonie Jana Marszewskiego, nie żył już w r. 1649 (Py. 150 s. 260; I. Kal. 138 s. 395). Był bezpotomny, a spadek po nim brały wymienione wyżej pod r. 1661 siostry: Zofia, żona 1-o v. Wojciecha Ossowskiego, 2-o v. Jakuba Smardowskiego, Anna i Elżbieta, panny (I. Kal. 125 s. 624). Zofia żyła jeszcze w r. 1666, nie żyła już w r. 1677 (ib. 138 s. 395).

(3) Andrzej, syn Jana i Szyszkowskiej, wspomniany w r. 1615 jako współdziedzic w M. Piątku (I. Kon. 38 k. 367v). Mąż Florentyny (Florencji) Wierusz Kowalskiej, córki Marcina i Florentyny Wolickiej, z którą w r. 1626 spisywał wzajemne dożywocie (R. Kal. 10 k. 400, 14 k. 74v). Ta Florentyna część Bartoszewic W. i Gostkowa w pow. kośc., pochodzących ze spadku po Dorocie Wolickiej, żonie 1-o v. Baltazara Sepińskiego, 2-o v. Wojciecha Staniszewskiego, sprzedała w r. 1650 Mikołajowi Łayszczewskiemu, kasztelanowi sochaczewskiemu (R. Kal. 14 k. 74v). Andrzej w r. 1652 zapisał żonie dług 2.000 zł. (I. Kal. 118 s. 767). Bezpotomni, nie żyli już oboje w r. 1665, a spadkobiercami Andrzeja byli bratankowie po bracie Janie. Jej zaś jedynym spadkobiercą był rodzony brat Maciej Wierusz Kowalski, który t. r. kwitował Waleriana P-go spadkobiercę stryja Andrzeja, z 3.000 zł. jej oprawy na części Piątku M. (I. Kal. 126 s. 904).

(4) Jan, syn Jana i Szyszkowskiej, małoletni w r. 1637, pozostawał wtedy pod opieką stryja Andrzeja, który z tego tytułu odebrał od Tyburcego Złotnickiego, chorążego kaliskiego, sumę 480 grz. należną ojcu a pozostawioną na dobrach Dzierzbin, Godowo i Złotkowo przy sprzedaży tych dóbr (I. Kal. 140 k. 54v). Nie żył już w r. 1652, a wdowa Jadwiga z Piątku (Prudiąska?), wtedy już 2-0 v. żona Wojciecha Droszewskiego, swoją oprawę na częściach Piątku M. scedowała synowi Jana Walerianowi. Uzyskała też wtedy zobowiązanie od szwagra Andrzeja P-go, iż stawi swych bratanków a jej synów, Adama i Jana, by ją skwitowali z dóbr macierzystych. Uzyskała też t. r. od Andrzeja zapis długu 500 zł. (I. Kal. 118 s. 978, 979, 1915). Wszyscy trzej synowie Jana: Walerian, Adam i Jan, rodzili się z Jadwigi. Córka Jana to Barbara, która w r. 1685 zaślubiła Piotra Przespolewskiego, a nie żyła już w r. 1720. Może też córką Jana była Konstancja, żona Stanisława Kaczkowskiego, dziedziczka połowy Piątku W. Oboje nie żyli już w r. 1720 (I. Kon. 80 k. 2v).

a. Walerian, syn Jana i Jadwigi, dziedzic części w M. Piątku w r. 1652 (I. Kal. 118 s. 978), zawierał t. r. kontrakt ze swymi braćmi Adamem i Janem (ib. w. 1888). Spisywał t. r. kontrakt z Zofią Mikołajewską, wdową 1-o v. po Marcinie Wierusz Niemojewskim, i z jej synami (I. Kal. 118 s. 1912), zapewne o rękę Konstancji Niemojewskiej, o której wiemy, że w r. 1683 była żoną Waleriana. Część M. Piątku w r. 1665 zastawił za 2.000 zł. Magdalenie Golińskiej, żonie Jana Przybysławskiego (I. Kal. 126 s. 900). Współspadkobierca w r. 1665 stryja Andrzeja, dziedzica Piątku (ib. s. 904). Wspólnie z bratem Janem z tytułu tego spadku w r. 1683 odebrał od Mikołaja Złotnickiego, cześnika poznańskiego, zapisaną ojcu przez Tyburcego chorążego kaliskiego, ojca tego Mikołaja, sumę 480 grz. (I. Kal. 142 k. 79). Oprawił wtedy posag 2.400 zł. żonie Konstancji Wieruszównie Niemojewskiej, córce zmarłego Marcina i Zofii z Drzewców Mikołajewskiej (I. Kal. 142 k. 79). Jednocześnie Franciszkowi Wielowieyskiemu, mężowi Elżbiety Niemojewskiej, sprzedał za 5.000 zł. połowę części Piątku M. (ib. k. 80). Z Piotrem Przespolewskim spisywał w r. 1685 w Piątku pod zakładem 4.000 zł. kontrakt małżeństwa siostry Barbary (ib. 143 s. 69).

b. Adam, syn Jana i Jadwigi, obok brata Jana współdziedzic części w M. Piątku, zawierał z tym bratem w r. 1 652 kontrakt (I. Kal. 118 s. 188). Nie żył już w r. 1713, kiedy występował syn jego Jan, urodzony z Zofii Śliwnickiej.

3) Kasper, syn Kaspra i Ciświckiej, wraz bratem Jakubem w r. 1564 zobowiązał się ojcu w dożywocie zastawić W. Piątek, która to wieś w całości dostała mu się w działach (Kal. 29 s. 415). Części w W. Piątku w r. 1594 sprzedał za 5.000 zł. Janowi Biskupskiemu (R. Kal. 2 k. 424v). Żył chyba jeszcze w r. 1604, kiedy syn jej Ludwik, urodzony z nieznanej mi żony, kwitował stryja Marcina P-go ze 100 zł. na poczet sumy 200 zł. (I. Kal. 70 k. 1048v).

4) Jakub, syn Kaspra i Ciświckiej, wspomniany obok ojca i braci w r. 1558 (Kal. 23 s. 11194). Z działów przeprowadzonych w r. 1564, jak wiemy, dostał wspólnie z bratem Kasprem wieś W. Piątek (ib. 29 s. 415). Uzyskał w r. 1570 od Wojciecha Bartodziejskiego zapis długu (ib. 36 s. 810). Mąż Anny Grabskiej, córki Piotra, oprawił jej w r. 1572 na połowie dóbr w Piątku W. posag 1.900 zł. (P. 1398 k. 328). T. r. oboje uczestniczyli w dokonanych z nieletnimi synami Jana Grabskiego działach wsi Grab i Lubień W. pow. kal. (P. 920 k. 527v). Anna części wsi Lubień W., wydzielone od części zmarłego Jana Grabskiego i swej rodzonej siostry Katarzyny, zamężnej Bardskiej, jak również prawa do wsi Grab i sum na tych dobrach, sprzedała w r. 1577 Mikołajowi Żernickiemu, podsędkowi ziem. kaliskiemu (R. Kal. 4 k. 394). Żył jeszcze Jakub w r. 1582 (Py. 119 k. 281v). Jego syn Andrzej należał w r. 1615 do grona spadkobierców ciotki ojca, Katarzyny P-ej, zamężnej Lubieńskiej (I. Kon. 381 k. 367v). Wyznaczył w r. 1618 swym plenipotentem Jana Przespolewskiego (I. Kal. 84 s. 502). Był w r. 1636 opiekunem nieletnich Dobruchowskich, syna i córek zmarłego Adama i swej siostry stryjecznej Ewy P-ej (I. Kal. 102 s. 1549). Kwitował w r. 1639 z 300 zł. Andrzeja Baszkowskiego (Kon. 48 k. 708). Części po ojcu we wsiach: Piątek M., t. j. Plucińsko, Złotnicko, Wyganowska, pustki Piekło, oraz wolny wyrąb we wsiach: Królikowo, Biała, Lipice, Lądek, Łagiewniki, Wielołęka, sprzedał w r. 1641, lub przed tą datą, Annie Trzecińskiej, żonie Jana Marszewskiego (R. Kal. 12 k. 249v). Zob. tablicę.

@tablica: Piątkowscy z Piątku Wielkiego

Andrzej, dziedzic części w Piątku W., dwa łany, "Przybyłowski" i "Cyganowski" w tej wsi sprzedał w r. 1634 za 2.000 zł. Wojciechowi Jączyńskiemu (R. Kal. 11 k. 611v), zaś w r. 1635 odkupił je za takąż sumę (ib. k. 634v). Andrzej, dziedzic w Piątku W., poddanego zbiegłego z tej wsi do Rzgowa dał w r. 1641 Adamowi Grodzieckiemu, kasztelanowi międzyrzeckiemu (I. kal. 107a s. 673). Katarzyna Gorska, żona Andrzeja P-go w r. 1643 (R. Kal. 13 k. 45).

>Piątkowscy różni. Jan z Dębic na Piątkowie pow. pyzdr. roczny czynsz 8 grz., sprzedany za 100 grz. Mikołajowi i Sędziwojowi Korczbokom z Trzebawia, obrócił w r. 1446 na ołtarz w Kościele katedralnym (P. 1379 k. 132). Ubysław z Piątku, pleban tamże w r. 1456 (Py. 11 k. 244). Dorota, córka zmarłego Michała P-go, której stryjowi i opiekunowi Piotrowi Iłowieckiemu, chorążemu kaliskiemu, Hincza Andrzych z Długiego w r. 1485 winien był złożyć należne jej 100 kop gr. (Kośc. 228 k. 1v). Jadwiga P-a, w r. 1449 żona Mikołaja Modliszewskiego z Modliszewa Kościelnego w pow. gnieźn. Mikołaj P., w r. 1501 wuj Małgorzaty, żony Mikołaja Żołeckiego (P. 1389 k. 150). Marcin P. dokonał wespół z innymi w r. 1506 podziału wsi Wiotszyno między Szymonem Złotkowskim i Marcinem Wiotszyńskim (I. Kal. 6 k. 110). Mikołaj P. należał do poręczycieli za małżonków Michała "Gołąbka" Wilkszyckiego i Małgorzatę, wobec Jana "Gajka" z Wilkszyc (Ka. 16 k. 146). Andrzej P., dziedzic w Piątku, od Mikołaja "Sapały" Strzałkowskiego w r. 1511 nabył wyderkafem za 172 zł. węg. część w Strzałkowie pow. pozn. (P. 768 s. 248). Jan P., mąż 1522 r. Małgorzaty Wygrozowskiej, która wtedy wraz z braćmi i siostrami ojczystą część wsi Zdzychowice sprzedała za 36 grz. Michałowi "Rojkowi" Zdzychowskiemu (P. 1392 k. 471). Mikołaj P., w r. 1527 wuj Jadwigi Ciemirowskiej, żony Jana Trąmpczyńskiego (I. R. Z. Kon. 6 k. 35). Katarzyna P-a, w r. 1539 żona Andrzeja Nieniewskiego z Nieniewa w pow. kal. (I. i D. Z. Kal. 6 k. 329). Zofia, córka zmarłego Marcina P-go, żona w r. 1541 Tyburcego Krowickiego (P. 1394 k. 448),nie żyła już w r. 1550. Barbara, w latach 1558-1564 wdowa po Macieju Złotnickim z M. Złotnik w pow. kal. Jan P. skasowany w r. 1574 przez Jana Lipskiego z 350 zł. (Ka. 42 s. 816). Małgorzata P-a, żona 1-o v. Jana Kleparskiego z Kleparza i Grzybowa, 2-o v. w latach 1579-1582 żona Wawrzyńca Grzymisławskiego. Jan P., syn zmarłego Piotra, część zapisu 200 zł., scedowanego sobie przez Jana Lubowickiego, cedował w r. 1608 Andrzejowi Bułakowskiemu (P. 980 k. 810). Anna P-a, w latach 1612-1624 żona Piotra Gutowskiego cz. Sulisławskiego. Wojciech, nie żyjący już w r. 1614, po którym wdowa Dorota Załuskowska, córka Jakuba i Anny Jerzykowskiej, była wtedy 2-o v. żoną Rosłańca Kotarskiego (I. Kon. 38 k. 314). Mikołaj w r. 1622, lub przed tą datą, zapisał 300 zł. Aleksemu Godziątkowskiemu (I. Kal. 88a s. 506). Jan, syn zmarłego Krzysztofa, w r. 1624 zapisał dług 1.000 zł. Mikołajowi, Stanisławowi i Janowi P-im, synom zmarłego Jana (ib. 90b s. 1815). Andrzej, nie żyjący już w r. 1631 mąż Katarzyny Górskiej, wdowy po Krzysztofie Szadkowskim, pani oprawnej i dożywotniej po pierwszym mężu (I. Kon. 46 k. 241). Z testamentu siostry Marianny, wdowy po Marcinie Mężyńskim, spisanego 1652.29/VIII. r. miała sobie legowane czynsze lub zaległe prowizje (I. Kal. 118 s. 137). Żyła ta Katarzyna w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 41). Barbara, w r. 1636 żona Wacława Mroczkowskiego, wdowa w r. 1647. Maciej, mąż Zofii Małachowskiej, córki Jana i Małgorzaty Kleparskiej, która w r. 1643 część Witakowic w pow. gnieźn., odziedziczoną po rodzicach, sprzedała za 200 zł. Bartłomiejowi Małachowskiemu (P. 1421 k. 400). Była Zofia już wdową, kiedy mowa o niej jako współspadkobierczyni siostry Anny Małachowskiej, żony Stanisława Szypowskiego (P. 213 I k. 53). Córka Macieja i Małachowskiej, Anna, w r. 1686 żona Kazimierza Wojciechowskiego. Inna córka ich, Katarzyna, t. r. żona Piotra Koźmiana(?) (P. 1111 IV k. 48).

Bartłomiej, świadek 1677.1/IX. r. (LC Św. Marcin, Pozn.). Piotr w r. 1681, lub przed tą datą, dał zapis 250 zł. długu Janowi Poklękowskiemu (P. 213 I k. 33). Kazimierz, syn Gabriela, nie żyjącego w r. 1686, zaślubił 1685.6/III. r. Annę Lubońską (LC Ostrzeszów). Ten Kazimierz w imieniu swoim i żony dał w r. 1686 zobowiązanie Wojciechowi Bronikowskiemu (Py. 155 s. 21). Stanisław, pozostający w służbach Katarzyny Olszowskiej, dziedziczki Opatowa, chrzestny 1687.8/II. r. (LB Kępno). Anna, żona Piotra Wróblewskiego, oboje nie żyli już w r. 1693. Franciszek, nie żyjący już w r. 1700, kiedy wdowa po nim Zofia Żochowska, córka Stanisława i Katarzyny Dobrzelewskiej, wtedy już 2-o v. żona Franciszka Tomickiego, spisywała z tym drugim mężem wzajemne dożywocie (Kal. 154 s. 373). Żyła jeszcze w r. 1706, kiedy zapisywał jej dług 2.000 zł. Stanisław Kaczkowski. Córką Franciszka i Żochowskiej była żyjąca wtedy Konstancja (I. Kal. 158 s. 295). Łukasz i Anastazja Kaliszkowska, rodzice Doroty, ur. w Strzyżowie, ochrzcz. 1705.8/II. r. (LB Kotłów). Jan, dziedzic Chocieszowa w pow. sier., skwitowany w r. 1705 z 500 zł. przez Annę Morawską, wdowę po Kazimierzu Wielowieyskim (I. Kal. 137 s. 109). Jan i Jadwiga Mielęcka, córka Stanisława i Katarzyny Wężykówny, oboje nie żyjący w r. 1720, rodzice Katarzyny, wtedy wdowy po Antonim Bardskim (I. Kal. 161 s. 58), 2-o v. żony Jakuba Zaborskiego, 3-o v. Kazimierza Idzikowskiego, w r. 1735 wdowy i po tym trzecim mężu (ib. 171/173 s. 265). Maciej, świadek 1734.4/III. r. (LC Witomyśl). Jan, w r. 1738 mąż Zuzanny Biskupskiej, córki Krzysztofa (Kośc. 174 s. 1175), chyba żyjącej jeszcze w r. 1773 (P. 1350 k. 26v). Jan, dzierżawca Sulejewa w pow. kośc., wsi będącej w posiadaniu Andrzeja Kotarbskiego (Kośc. 324 k. 74v). Marianna, żona Stanisława Bogusławskiego, oboje nie żyli w r. 1758 (I. Kon. 79 k. 110). Antoni, pisarz prowentowy w Dębnie, i Marianna, rodzice Antoniego Bonifacego Norberta, ur. w Dębnie 1758.28/V. r. (LB Dębno). Karolina wyszła przed 1759.10/V. r. za Stanisława Świderskiego, posesora Gościejewa (LB Mokronos). Żyli oboje 1773.21/II. r. (LB Świerczyna). Chrzestnym ich dziecka był 1766.21/V. i 1767.25/IX. r. Mikołaj P. (LB Wonieść). Katarzyna, wdowa 1-o v. po Antonim Bardskim, 2-o v. w latach 1760-1763 żona Jana Żeromskiego (I. Kon. 79 k. 168; I. Kal. 204/205 k. 219), której chyba nie należy identyfikować z Katarzyną, zamężną 1-o v. Bardską, 2-o v. Zaborską, 3-o v. Idzikowską, o której było wyżej. Urodz. Kajetan, ekonom w Nielęgowie, zaślubił 1773.26/IX. r. pannę Katarzynę (LC Gryżyna). Przemilczenie jej nazwiska i nieszlacheccy świadkowie zdają się wskazywać na jej plebejskie pochodzenie. Kajetan był w r. 1776 ekonomem w Osieku, gdzie się urodził syn ich Wojciech, ochrzcz. 1776.14/IV. r. (LB Gryżyna), potem zaś ekonomem w Szymonkach, gdzie urodził się syn Wawrzyniec Roch Hiacynt, ochrzcz. 1774.20/VIII. r. (LB Jutrosin). Jan i Helena Błędowska, rodzice Stanisława, ochrzcz. 1774.25/IV. r. (LB Strzałkowo). Ludwika zaślubiła 1774.9/X. r. urodz. Karola Lewkowicza (LC Pogorzela). Józef, ekonom w Kruszy Księżej, świadek 1775.13/XI. r. (LC Ludziska). O. Marcin, cysters bledzewski, tamtejszy pleban, zmarł w Bledzewie 1778.18/X. r. w 59-ym roku życia, 36-ym profesji zakonnej, 31-ym kapłaństwa (Nekr. Przemęt). Mikołaj, komisarz dóbr śmigielskich, i Karystyna Tylmanówna, rodzice: Józefa, zmarłego w Śmiglu 1787.14/IX. r. w wieku 5 lat, Aleksandra Karola, ur. w Śmiglu, ochrzcz. 1786.1/XI. r., Władysława, ur. tamże, ochrzcz. 1788.6/VII. r. (LM, LB Śmigiel), i Praksedy Anny, ur. 1792.28/VI. r. (LB Św. Wojciech, Pozn.). Antoni, z Goli, zaślubił 1790.9/I. r. Juliannę Radujewiczównę, pochodzącą z miasta Mieściska (LC Mieścisko). Jakub, dozorca karczmy (w Międzychodzie?), z żony Ludwiki miał córkę Annę Dorotę, ochrzcz. w sierpniu 1791 r. (LB Międzychów). Karol zmarł 1799.18/VI. r., mając 60 lat. Pozostała wdowa Katarzyna de Paretis, mieszkająca na Przedmieściu Św. Marcina, syn Konstanty i córka Dorota (LM Św. Marcin, Pozn.).

Katarzyna P-a, zamężna Jemielewska, umarła 1802.20/VII. r., mając lat 60 (LM Św. Małg., Pozn.). Walenty i Marianna Blińska, rodzice Katarzyny, ur. w Buszewie 1802.20/XII. r. (LB Gołańcz). Franciszek Ksawery, strażnik pograniczny, i Marianna Zapałowska, rodzice Albina Antoniego, ur. w Głęboczku 1822.15/XII. r. (LB Chełmce). Jan, w r. 1821 posesor gruntów plebańskich, krewny zmarłego t. r. proboszcza zbąskiego, ks. Seweryna Szeliskiego, zmarł w Zbąszyniu 1823.12/VI. r., licząc lat 69, pozostawiając wdowę Reginę (LM Zbąszyń). Katarzyna P-a z domu Grudzińska, wdowa, umarła 1824.4/III. r., licząc lat 80. Pozostała córka Dorota). (LM Św. Małg., Pozn.). Prakseda zaślubiła przed r. 1830 Franciszka Ksawerego Szczytnickiego, dziedzica Goliny, a żyła jeszcze 1877.14/VII. r. Michał, świadek 1836.27/X. r. (LC Głuchowo). Hilary, nauczyciel w Morawsku, zmarł 1870.13/II. r., pozostawiając żonę i dzieci (Dz. P.). Po N. Piatkowskim Nowąwieś w pow. wschow. nabył na subhaście 1888.2/V. r. w sądzie wschowskim za 64.025 m. Niemiec Rosler (ib.). Ludwik, ze Skórek, w r. 1888 kupił od banku majetność Skoki w pow. wągrow., liczącą 840 ha (ib., wiad. z 30/VI.). Dobra te (3.400 m.m.) sprzedał w r. 1886 w ręce niemieckie (ib. wiad. z 24/XI.). Ks. Teofil, pleban w Winnogórze, szambelan papieski, ur. w r. 1818 w Nowejwsi koło Wronek, wyświęcony na kapłana w r. 1843, umarł 1893.30/V. r. (Dz. P.). Józef, syn Alojzego i Heleny z Jarzynów, architekt, mieszkający w Louvain, zaślubił w katedrze poznańskiej w Złotej Kaplicy 1895.20/II. r. Jadwigę Marię Anielę Radziszewską, córkę Józefa i Wandy Jaworskiej, pannę 26-letnią z parafii Busko w Król. Pol. (LC Św. Małg., Pozn.). Stanisław umarł w Rogalinie 1896.23/IX. r., a zawiadamiali o zgonie brat i siostra, z Rogalinka (Dz. P.). Ks. Tomasz. proboszcz parafii psarskiej i zajączkowskiej, zmarł 1896.26/X. r. (ib.). Eleonora, zamężna Rabska, umarła w Miłosławiu 1902.20/II. r. (ib.).

>Piczkowscy, zob. Pieczkowscy

>Piechniewicz (czy szlachcic?). Elżbieta Piechniewiczówna, w r. 1630 żona szl. Tomasza Trzaski, posesora domu w Poznaniu przy ulicy Żydowskiej (P. 1023 k. 208v).

>Piechoński (?) Andrzej, dobrodziej bernardynów, zmarł 1676.20/I. r., mając lat 76 (LB Koźmin, W. 50).

>Piechorzewski (?) Wojciech nie żył już w r. 1596, kiedy od wdowy po nim Anny Gnińskiej, żony 1-o v. Jana Dachowskiego, za córką jej Jadwigą Dachowską mąż jej przyszły Marcin Mrowiński odebrał sumę 1.100 zł. (P. 1401 k. 719v).

>Piechoccy, różni, których niekiedy miesza się z Piechowskimi, bo te dwa nazwiska dla jednych i tych samych osób używane były niekiedy przemiennie. Zdarzało się, iż kobiety pisano "z Piechocic" (np. I. Kon. 76 k. 532v), ale wsi o takiej nazwie na terenie Rzpltej nie znamy. Istniała na Śląsku w pow. niemodlińskim, ale jest rzeczą więcej niż wątpliwą, aby kogoś z wymienionych tu P-ch można było łączyć ze Śląskiem. Szymon, mąż Anny Miełaczewskiej, zawierał w r. 1652 kontrakt z ks. Jakubem Cieleckim, kanonikiem poznańskim i płockim (P. 1064 k. 826). Oboje ci małżonkowie żyli w r. 1664 (Kośc. 305 k. 225), nie żyli już w r. 1685 (P. 1110 X k. 56). Ich córki, Teresa i Teodora. Teresa była 1-o v. w latach 1684-1693 żoną Wojciecha Aurelewskiego (Awrelewskiego), 2-o v. w latach 1700-1711 Andrzeja Majewskiego, nie żyła już w r. 1730. Teodora, w r. 1697 żona Wojciecha Jasińskiego, wdowa w latach 1701-1712, nie żyła już w r. 1722. Jej bratem stryjecznym nazwany w r. 1697 Stanisław P. (G. 90 k. 136). Sebastian (Wojciech) zaślubił 1681.6/XI. Mariannę Nieświastowską (LC Wielkowo Pol.). Oboje w r. 1698 pozywali Jana Podbielskiego, podstarościego w Rzgowie, dziedzica części wsi Podbiele, i jego matkę (I. Kon. 70 k. 316v). Kwitowali w r. 1710 Katarzynę Drozdowską, wdowę po Janie Cerekwickim, staroście średzkim (P. 1145 k. 122), zaś w r. 1723 kwitowali ze sprawy Stanisława Zbyszewskiego (I. Kon. 75 k. 374v). Córka ich Regina, żona Stanisława Mateusza Jelitowskiego, była wdową w r. 1766, kiedy swe prawa po zmarłych rodzicach cedowała swemu synowi Józefowi Jelitowskiemu (I. Kal. 206/208 k. 180).

Marianna, chrzestna 1689.6/XI. r. (LB Śrem). Katarzyna, żona Jana Łukowskiego, oboje nie żyli już w r. 1700. Regina, w r. 1715 wdowa po Auguście Kołudzkim, sędzim ziem. inowrocławskim. Zuzanna, w r. 1718 wdowa po Stanisławie Młodeckim.

>Piechowscy h. Leliwa, z Piechowic w Prusach Król., nie mam jednak pewności, czy wszystkich tu wymienionych można do nich zaliczać.

Stanisław P. cz. Gnuszyński w r. 1610 uzyskał od Krzysztofa Łowęckiego cesję długu 600 zł., zapisanego mu w grodzie kcyńskim w r. 1602 przez Jana Słupeckiego (G. 70 k. 429). Jakub skwitowany w r. 1614 przez żonę Różę Chłapowską, córkę Marcina, wdowę 1-o v. po Janie Lubomęskim (I. Kon. 38 k. 129). Jan, mąż Zofii Czackiej, córki Stefana i Elżbiety Cykowskiej, która w r. 1652 wraz ze swą siostrą zamężną Pakoszewską kwitowała Jana Kąsinowskiego z prowizji rocznej od sumy 1.000 zł. zapisanej przez zmarłego Jakuba Kąsinowskiego ich zmarłej matce (P. 1064 k. 155v). Anna, żona Teodora Stadłowskiego, nie żyła już w r. 1652, kiedy mąż jej powierzał opiekę zrodzonych z niej dzieci Janowi P-mu, synowi zmarłego Łukasza (P. 1064 k. 1123). Jan, syn zmarłego Stanisława, kwitował w r. 1654 Elżbietę Krupocką, wdowę po Janie Lutomskim, wuju rodzonym, będąc przez nią zaspokojonym z testamentu wuja (N. 227 k. 179). Anna zaślubiła 1676.25/VIII. r. w parafii Bronikowo Franciszka Wojciechowskiego. Jan, mąż Doroty Mantyckiej, córki Macieja i Doroty Wawrowskiej, która w r. 1685 od Jakuba Gałęskiego, dziedzica Gałązek M. cz. Charzewka, uzyskała w r. 1685 zapis 300 zł. (I. Kal. 143 s. 399), zaś w r. 1690 kwitowała Gałęskiego z rocznej prowizji od tej sumy (ib. 146 s. 12). Franciszek, syn zmarłego Adama, od Macieja Belęckiego, sędziego ziem. poznańskiego, w r. 1692 kupił za 13.800 zł. połowę Konina "za Górami" w pow. pozn. (P. 1124 VIII k. 41). Bartłomiej zmarł 1708.2/VII. r. (LM Grodzisk), zaś wdowa po nim, Wiktoria Czyżewska, w imieniu własnym i córek, panien Anny i Konstancji, w r. 1710 kwitowała synów i córki zmarłego Michała Kołudzkiego z 1.000 zł. na poczet sumy 2.000 zł. (G. 93 k. 35). Anna, córka Bartłomieja i Czyżewskiej, żona Jana Skrzebowskiego, w imieniu swoim oraz matki "posuniętej w latach" oraz siostry Konstancji kwitowała w r. 1713 Kołudzkich z 1.200 zł. (G. 93 k. 143). Marcin i Franciszka, rodzice, Anny, ochrzcz. w r. 1717 (LB Trzemeszno), i Teresy, ur. w Rogowie, ochrzcz. 1721.6/I. r. (LB Rogowo). Helena P-a w r. 1745 sprzedała Krajkowo i Przewóz w pow. kośc., a nie żyła już w r. 1760 (P. 1329 k. 45). Urodz. Józef, pisany raz Piechockim, drugi raz Piechowskim, rybak z Łekna, z żony Małgorzaty miał córki, Agnieszkę, ur. w Łeknie, ochrzcz. 1749.19/I. r. (LB Łekno), i Konstancję, ochrzcz. 1752.19/III. r. (LB Rogowo). Anna, żona Jana Kaspra Skrzebowskiego, oboje nie żyli już w r. 1762. Jakub P. "Żuroch" zaślubił w Kcyni 1768.14/II. r. Helenę Tarnowską, córkę sław. Macieja, mieszczanina kcyńskiego (LC Kcynia). Ich synowie: Jan, ur. w Kcyni 1768.17/VI. r., Adam Jan, ur. 1769.13/XII. r., córka Petronella Zofia, ur. w Żórawi 1872.8/V. r. (LB Kcynia). Jakub ten kwitował się w r. 1772 z Danielem Jeszke (Kc. 148 k. 41). Michał i Elżbieta z Trzebiatowskich dziedzice części Czarnowa w pow. tuchol. w r. 1770 (Kc. 147 k. 275v). Anna, żona Stefana Roli Suykowskiego, oboje nie żyli już w r. 1776. Jan nie żyjący już w r. 1773, i Justyna z Ustarbowskich, rodzice Andrzeja i Wojciecha. Z nich, Andrzej (Andrzej Mikołaj) "Żuroch" P., chorąży wojsk koronnych, w r. 1782 kupił od małżonków Walentego Błędowskiego i Marianny z Lubomęskich za 9.000 zł. części Giewartowa w pow. gnieźn. (G. 109 k. 88, 88v). Te dobra, wedle kontraktu z 1783.25/VI. r., sprzedał za 43.000 zł. Maurycemu Ścibor Mościckiemu (G. 11 k. 73), zaś 9/X. t. r. odkupił je z powrotem (ib. k. 156). Żoną Andrzeja była w r. 1785 Joanna Wodecka, wdowa 1-o v. po Janie Żółtowskim, dziedzicu części Chwałkowa w pow. gnieźn. (G. 112 k. 53v). Andrzej 9/VIII t. r. sprzedał Giewartowo Wojciechowi P-mu za 36.000 zł. (G. 112 k. 94). Nie żył już w r. 1791, kiedy owdowiała Joanna sumę 753 zł cedowała Mikołajowi Dobrogojskiemu, obecnemu dziedzicowi Chwałkowa (G. 115 k. 47). Umarła "na starość" w Witkowie 1818.2/IV. r. (LM Witkowo).

Wspomniany wyżej Wojciech (Ignacy Wojciech Leon), syn Jana "Skoczka" P-go, cześnika żytomierskiego, i Barbary Lidzianki, nie żyjących już w r. 1788 (P. 1375 k. 349), referendarz dworski sądu pruskiego w Bydgoszczy 1785 r. (G. 112 k. 94), szambelan J.Kr.Mci w r. 1787 (P. 1375 k. 8), sprzedał Giewartowo za kontraktem z 1788.26/VI. r. Józefowi Anastazemu Łochockiemu, rotmistrzowi kawalerii narodowej, za 52.000 zł. i t. r. skwitował go z tej sumy (P. 1375 k. 349).

Jan Walenty "Skoczek" P., komisarz dóbr w Barcinie, i Regina Eleonora, rodzice Eleonory Augusty, ur. tamże, ochrzcz. 1786.5/VI. r. (LM Barcin). Wawrzyniec, syn Szamona, chorąży wojsk, kor., zaślubił Agnieszkę Okulińską, córkę Adama, mieszczanina kaliskiego (LB Kuchary). Syn ich Faustyn Bazyli Walentyn, ur. w Kotłowie 1801.7/II. r. (LB Kotłów). Wiktoria, w r. 1790 żona Augustyna "Samka" Gliszczyńskiego, a jej brat rodzony Jan P. był w r. 1792 chorążym wojsk koronnych (G. 117 k. 29v).

Stanisław i Anna z Lipskich, rodzice Katarzyny Teofili, ur. w Mietlicy 1820.23/I. r. (LB Ostrowo n. Gopłem). Karol Bogusław i Julianna z Cegielskich, rodzice Juliana, ekonoma, który licząc 24 lata zaślubił 1849.15/I. r. Ludwikę Prusinowską, 24-letnią córkę Franciszka Ksawerego i Eleonory ze Znanieckich (LC Ostrowo n. Gopłem). Anna zaślubiła przed 1847.9/III. r. Józefa Koszutskiego.

>Pieczanowscy, zob. Piecznowscy.

>Pieczewscy z Pieczewa w wojew. chełmińskim. Aleksander, mąż Anny Dorpowskiej, która w r. 1575 w Sitnie W. odebrała pozew od Marcina Dorpowskiego (N. 157 k. 45). Dorota, żona Andrzeja Nowowiejskiego, któremu wniosła części Pieczewa. Oboje już nie żyli w r. 1700 (Kc. 133 k. 150v).

>Pieczkowscy, Piczkowscy, różni. Jan Piczkowski, w r. 1514 mąż Reginy Hersztopskiej (P. 866 k. 36). Jan nie żył już w r. 1534, kiedy synowie jego, Stanisław, Krzysztof i Jan dwa łany puste w Nowejwsi koło Wronek w pow. pozn., które sami uprawiali, sprzedali za 40 grz. Andrzejowi hr. z Górki, kasztelanowi kaliskiemu (P. 1393 k. 622). Urszula Gnuszyńska, wdowa po Janie P-im, okazywała w r. 1577 rany zadane jej przez Macieja Drzewieckiego (P. 929 k. 979v). Tej Urszuli w r. 1578 zapisał dług Łukasz Goniębicki (Kośc. 258 k. 23v), ona zaś t. r. skwitowała Marcina Drzewieckiego (ib. k. 31). Stanisław P. cz. Gnuszyński (zapewne tej Urszuli?) kwitowany był w r. 1589 przez Mikołaja Lutomskiego z 10 grz. (P. 952 k. 15). Stanisław ten od Kaspra Jaskóleckiego w r. 1591 kupił za 500 zł. część Zapustu zw. Lipka na gruncie Kuczynki M. (P. 1400 k. 766).

>Piecznowscy, Pieczanowscy, Pieczynowscy h. Korab, z wojew. sieradzkiego. Łukasz nie żył już w r. 1550, kiedy wdowa po nim Jadwiga Drużbińska z synem Kasprem zapisała dług 200 zł. w posagu Janowi Biegańskiemu, mającemu poślubić Katarzynę P-ą, córkę Łukasza (I. Kal. 12 II s. 574). Niewątpliwie innym synem Łukasza był Maciej, z pow. szadkowskiego, w r. 1557 mąż Anny Łekińskiej, która wtedy winna była skwitować w grodzie poznańskim, krakowskim lub chęcińskim z 400 zł. swego brata Marcina Łekińskiego (P. 898 k. 44). ten Maciej opiekę nad zrodzonymi z Anny Łekińskiej dziećmi, t. j. Andrzejem, Jadwigą i Anną, zlecił w r. 1564 owej żonie a ponadto Stanisławowi Spławwskiemu, kasztelanowi krzywińskiemu, Nikodemowi Łekińskiemu, stolnikowi poznańskiemu, i swemu rodzonemu bratu Kasprowi P-mu (Kal. 29 s. 602). Nie żył już Maciej w r. 1578, kiedy córki, Jadwiga i Anna (syn Andrzej chyba już nie żył?) występowały obok innych spadkobierców Nikodema Łekińskiego, kasztelana nakielskiego (P. 931 k. 212). W związku ze sprawą tej sukcesji były w r. 1579 banitowane na żądanie Walentego Kmity z Woli, burgrabiego zamku krakowskiego, męża Barbary, siostry kasztelana (P. 932 k. 663v, 933 k. 261v). Z nich, Jadwiga była w r. 1588 żoną Mikołaja Kobierzyckiego, zaś Anna w r. 1584 żoną Stanisława Wiktorowskiego z Woli w pow. szadkowskim. Anna spadek po wuju Łakińskim w mieście Łekno i przedmieściu Polskie Prawo oraz we wsiach: Kiedrowo, Werkowo, Żabiczyn, Miechorzewo z folwarkami sprzedała w r. 1583 Walentemu Kmicie (P. 942 k. 637v). Zob. tablicę.

@tablica: Piecznowscy h. Korab

Jan dał w r. 1576 (lub przed tą datą) w grodzie łęczyckim zapis Katarzynie Mikołajewskiej, wdowie po Hieronimie Kwiatkowskim (I. kal. 44 s. 664). Jan spisał w r. 1577 wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Korycką (R. kal. 4 k. 447). Marcin dla dzieci zrodzonych ze zmarłej żony Anny Rzeszewskiej, jak i dla swej siostry Jadwigi P-ej ustanowił w r. 1584 opiekunów (I. Kal. 50 s. 1365). Marcin, syn zmarłego Marcina, kwitował w r. 1596 Jana Cieleckiego z Wielawsi z umów o dzierżawę części wsi Warszewka w pow. kal. (I. Kal. 63 k. 437). Łukasz z żoną Elżbietą Radzymińską uzyskali 1609.18/II. r. nadanie wsi królewskiej Łagiewniki pow. pozn. (M. K. 154 k. 10v, 11). Przekazał Łukasz tę wieś małżonkom Andrzejowi Jeziorkowskiemu i Zofii z Gustkowa, a to za konsensem królewskim z 1612.7/V. r. (ib. k. 204, 204v). Barbara, wdowa po Andrzeju Czampskim. 2-o v. w r. 1628 żona Jana Łukomskiego. Marcin z żoną Marianną z Otoka Zaleską pozwani byli w r. 1656 przez małżonków Stanisława Konopnickiego i Zofię Ubyszównę, od których wydzierżawili byli na trzy lata wieś Popowo w pow. szadkowskim. Kiedy Stanisław Kobierzycki przebywał w obozie, Marcin P. miał pono wieś tę najechać i wygnać Konopnicką z dziećmi (I. Kon. 56 k. 215).

>Piekarscy h. Dębno, wzięli nazwisko od wsi Piekary w pow. sieradzkim, pisali się zaś "z Sienna", jak wiele innych rodzin z rodu Dębno. Jan P. od Bartłomieja Kotlińskiego w r. 1569 kupił za 900 zł. części wsi Godziątkowo w pow. kal. (R. Kal. 3 k. 97). Jan z Sienna P., dziedzic wsi Rzekty, leżącej w tej samej parafii Skęczno, co i Piekary, uzyskał w r. 1584 od Jana z Bużenina Marszewskiego cesję zapisu 2.804 zł. na dobrach w mieście Dobra i wsiach przyległych: Żeronice, Potworowo, Długa Wieś, Kołowa, Dąbrownica w pow. sier., danego przez małżonków Marcina Gruszczyńskiego i Dorotę Zarembiankę (I. Kal. 50 s. 118) i zaraz tego Marszewskiego i jego żonę Annę Ciświcką skwitował (ib. s. 121). Nie żył już w r. 1587, kiedy wdowa po nim, Anna Racędowska, uzyskała zobowiązanie od zięcia Bartłomieja Rogozińskiego z Ustkowa, iż oprawi jej córce Dorocie a swej żonie posag 2.000 zł. (ib. 54 s. 480). Żyła jeszcze w r. 1590, kiedy inny zięć, Jan Doroszewski, dawał jej zobowiązanie względem oprawy takiego posagu córce jej Elżbiecie (R. Kal. 6 s. 281). Synowie, Mikołaj i Andrzej. Z córek, Dorota, w latach 1587-1590 żone Bartłomieja Rogozińskiego. Elżbieta, żona 1-ov. w latach 1590-1624 Jana Droszewskiego, 2-o v. Piotra Czarneckiego, już nie żyła w r. 1647. Zapewne córką Jana była też Zofia, żona Piotra Borzysławskiego, komornika granicznego sieradzkiego, dziedzica Krzymaczewa i Włoczyna, wdowa w r. 1622.

1. Mikołaj z Sienna P., syn Jana i Racędowskiej, wraz z bratem Andrzejem był w r. 1588 pozywany przez Zofię Łowicką, wdowę 1-o v. po Wojciechu Sieńskim, 2-o v. żonę Wojciecha Bartochowskiego, o sumę 300 zł., resztę z sumy 860 zł. jej oprawy po pierwszym mężu (I. R. Kon. 23 k. 194v). Mąż Heleny Modlibowskiej, córki Sebastiana, wraz z nią był w r. 1602 kwitowany z 300 zł. z sumy długu 1.500 zł. (I. Kal. 68 s. 1102, 84 k. 599). Kwitował t. r. małżonków Jana Wysockiego, podstarościego kaliskiego, i Barbarę Brodzką z 500 zł. (ib. 68 s. 51). Od Wojciecha Wilczkowskiego w r. 1603 dostał ogród w Godziątkowie, położony koło ogrodów swego i Jana Lipskiego (R. Kal. 7 k. 576). Zapis uzyskany w grodzie sieradzkim od Marcina P-go na 200 zł. cedował w r. 1604 bratu Andrzejowi (I. Kal. 70 k. 614v). Oboje małżonkowie byli t. r. kwitowani przez Zofię Chwalęcką, wdowę po Mikołaju Skarszewskim, z 200 zł., reszty z sumy 800 zł., pozostałej z sumy 1.500 zł. (I. Kal. 70 k. 628v). Od Jana Lipskiego, byłego dziedzica w Jastrzębnikach, w r. 1606 nabył za 5.500 zł. części w Jaruntowie i Godziątkowie pow. kal. (R. Kal. 1 k. 113v). Całe Jaruntowo w r. 1607 sprzedał wyderkafem za 3.000 zł. Mikołajowi Śmiełowskiemu (ib. k. 226). Oboje małżonkowie kwitowani byli w r. 1610 przez Katarzynę Cerekwicką, wdowę po Piotrze Żychlińskim, z 1.000 zł., zapisanych jej i jej synowi Wojciechowi Żychlińskiemu (I. Kon. 35 s. 331). Od Zofii Poklateckiej, wdowy po Mikołaju Śmiełowskim, w latach 1611 i 1612 dzierżawili oboje za 300 zł. wieś Jaruntowo (I. Kal. 77a s. 489, 78 s. 392). Mikołaj w r. 1612 kwitowany był z ran przez Annę Godziątkowską, wdowę po Zygmuncie Kickim (ib. 78 s. 1268). Swe dziedziczne Jarunowo w r. 1616 zastawił za 9.000 zł. Mikołajowi Szyszkowskiemu, sędziemu ziem. wieluńskiemu (ib. 82 s. 691), zaś małżonków Andrzeja Szetlewskiego i Helenę Bogucką t. r. skwitował z 400 zł. ostatniej raty z dzierżawy Godziątkowa (ib. s. 738). Skwitowany t. r. przez córkę Barbarę, zamężną Bielawską, z majątku ojczystego i macierzystego (ib. s. 801). Od Piotra Rudnickiego w r. 1618 kupił za 10.000 zł. wieś Jankowo w pow. kal. (R. Kal. 9 k. 164). Żona Helena skasowała t. r. swoją oprawę na Jaruntowie i Godziątkowie (I. Kal. 84 s. 588), a Mikołaj zawierał pod zakładem 5.000 zł. kontrakt z Andrzejem z Kiszew Lisieckim (ib. s. 600). Właśnie t. r. Lisiecki, późniejszy instygator koronny i surrogator grodzki kaliski, nabył od Mikołaja Jaruntowo i część Godziątkowa (I. Kon. 48 k. 232). Umarł niędzy r. 1622 a 1636 (I. Kal. 88a s. 874; I. Kon. 48 s. 232). Synem Mikołaja był Jan. Z córek, Barbara, żona 1-o v. w latach 1616-1617 Chryzostoma Bielawskiego, 2-o v. w r. 1622 Bartłomieja Kunińskiego, zmarłego w r. 1624 lub 1625, 3-o v. w latach 1636-1658 Stanisława z Mikorzyna Węgierskiego, pisarza grodzkiego ostrzeszowskiego, burgrabiego ziem. pyzdrskiego. Elżbieta, pod imieniem Eufrazji, klaryska, w r. 1636 przeorysza w Brześciu Lit. (I. Kal. 102 s. 98), w r. 1661 w Kaliszu za Bramą Toruńską (ib. 125 s. 620), już nie żyła w r. 1681 (ib. 140 k. 186v).

Jan, syn Mikołaja i Modlibowskiej, dziedzic Jankowa, nie żył już w r. 1631, kiedy wdowa po nim, Katarzyna Czarniecka, już wtedy żona Olbrachta Gembarta, dwała plenipotencję swemu bratu Piotrowi Czarnieckiemu oraz innym (I. Kal. 97a s. 467). Pierwszym mężem tej Katarzyny był Jakub Masłowski (I. Kal. 107a s. 551). Gembart był potem łowczym dobrzyńskim. Syn Jana Krzysztof.

Krzysztof, syn Jana i Czarnieckiej, występował obok matki w r. 1631 (I. Kal. 97a s. 467). Wraz z matką był w r. 1636 kwitowany przez klaryski kaliskie (ib. 102 s. 263). Dziedzic Jankowa w r. 1647 (ib. 113 s. 512). Wspólnie z matką dobra te wydzierżawił t. r. małżonkom Janowi Łempickiemu i Florentynie Tymienieckiej (ib. s. 1289). Żonie swej Teresie Gambartównie, córce Stanisława, stolnika dobrzyńskiego, i Elżbiety Karnkowskiej, w r. 1657 dał zobowiązanie, iż po podjęciu od jej matki, żony 2-o v. Wojciecha Przeciszewskiego, miecznika płockiego, sumy posagowej 6.000 zł. zapisanej w grodzie płockim, oprawi tę sumę na połowie Jankowa Goliszewskiego w pow. kal. (I. Kal. 122 s. 278). Nie żył już w r. 1664 (Py. 153 s. 206). Żona jego nie żyła w r. 1680 (I. Kal. 140 k. 97). Synowie, Stefan i Jan. Córka Marianna, w r. 1680 żona Krzysztofa Kanigowskiego.

1) Stefan, syn Krzysztofa i Gembartówny, wraz z bratem Janem skwitowany był w r. 1680 przez siostrę Mariannę zamężną Kanigowską, z 3.200 zł. na poczet sumy 5.000 zł. posagu (ib.). Brata Jana kwitował w r. 1685 z 1.000 zł.(ib. 143 s. 237). Żoną jego była w r. 1698 Konstancja Miedzianowska, córka Wojciecha i Anny Rogaczewskiej (Py. 156 s. 22). Może ten sam Stefan, ożeniony z Katarzyną Wysocką, córką Jakuba, nie żyjącą już w r. 1700 (byłaby to więc jego pierwsza żona?) miał z niej syna Ignacego, który wtedy dawał zobowiązanie Walerianowi Kołdowskiemu, iż osiągnąwszy lata swe części w Wysocku sprzeda mu za 4.500 zł. (I. Kal. 154 s. 347).

2) Jan, syn Krzysztofa i Gambartówny, żenią się z Zofią Kierzyńską, córką Wojciecha i Barbary Złotnickiej, spisywał w r. 1680 z jej matką w Żelaskowie kontrakt małżeństki pod zakładem 10.000 zł. (ib. 140 k. 6v). Dziedzic Jankowa Goliszewskiego, w r. 1680 zapisał dług 3.000 zł. swej siostrze, zamężnej Kanigowskiej (ib. 140 k. 97). Z żoną spisywał w r. 1681 wzajemne dożywocie (ib. k. 172v). Skwitowany t. r. przez klaryski kaliskie z rocznego czynszu od sumy 1.000 zł. posagu zmarłej Elżbiety-Eufracji P-ej (ib. k. 186v). Oprawił żonie w r. 1682 posag 10.000 zł. (ib. k. 568v). Janków Goliszewski w r. 1683 sprzedał za 26.000 zł. Stanisławowi Koszutskiemu (ib. 142 k. 95). Od Jana Pstrokońskiego, kasztelanica brzeskiego-kuj., w r. 1690 wziął w zastaw za 20.000 zł. na trzy lata Sędzice w pow. sier. (ib. 146 s. 276). Były zastawny posesor Bieniewa, kwitował się w r. 1695 z braćmi Ludwikiem, Jakubem i Janem Bieniewskimi, posesorami tej wsi, z kontraktu zastawnego Bieniewa z r. 1693 (ib. 152 s. 150). Od Mikołaja Olszowskiego, podkomorzyca wieluńskiego, w r. 1700 wziął w zastaw za 20.000 zł. Siąszyce w pow. kon. (I. Kal. 154 s. 240). Zapewne ten sam Jan z Sienna P. wraz z żoną Konstancją Orłowską (byłaby to więc jego druga żona?) zawierał w r. 1704 z małżonkami Laskowskimi kontrakt pod zakładem 1.000 zł. (ib. 157 k. 172).

2. Andrzej, syn Jana i Racędowskiej, od Stanisława Tymisławskiego nabył w r. 1605 wieś Cielcze w pow. sier., którą ten Tomisławski kupił był od teraz już nie żyjącego Marcina P-go (R. Kal. 1 k. 49v). Na połowie wsi: Cielcze, Cieluchy, Rzekta, Zaspy i Włoszyna w pow. sier. oprawił w r. 1608 posag 4.000 zł. żonie Małgorzacie Rogozińskiej (R. Kal. 1 k. 330v). Brata Mikołaja w r. 1612 skwitował z 1.500 zł. (I. Kal. 78 s. 941). Od siostry Elżbiety, zamężnej Droszewskiej, uzyskał w r. 1624 cesję zapisu na 1.000 zł. danego przez Rogozińskich, synów Bartłomieja, Zofii Rogozińskiej, żonie Jana Giżyckiego, a scedowanego Elżbiecie (ib. 90b s. 1944). Zapewne nie żył już w r. 1629, nie żył zaś z pewnością w r. 1634 (ib. 102 s. 1912, 113 s. 512). Synowie: Aleksander, Krzysztof i Jan. Z córek, Helena, chrzestna 1634.24/VI. r. (LB Skalmierzyce), w r. 1655 żona Adama z Balic Muchlińskiego, nie żyła już w r. 1669. Anna, w r. 1636 żona Baltazara Jaraczewskiego, wdowa w r. 1667, umarła w r. 1668 lub 1669. Marianna, żona 1-o v. Krzysztofa Pierścińskiego, 2-o v. w r. 1669 Jana Molskiego, nie żyła już 1673 r. Z synów, Krzysztof i Jan, wspomniani w r. 1629 (I. kal. 102 s. 1912) i w r. 1634 (ib. 113 s. 512). Dokonano w r. 1569 we wsi Cielcza, we dworze Marcina P-go wizji ciała zabitego Jakuba Leskiego (Łęskiego?) (ib. 36 s. 1014). Czy to pomyłka co do imienia P-go, czy też obok Andrzeja był w Cielczy jeszcze inny posesor tegoż nazwiska?

Aleksander, syn Andrzeja i Rogozińskiej, w imieniu własnym i braci w r. 1629 asygnował sumę 3.500 zł. na wsiach Cielcza i Rzekta w posagu siostrze Annie, zamężnej Jaraczewskiej (ib. 102 s. 1912). W imieniu swoim, matki oraz braci w r. 1634 cedował sumę 2.000 zł. Piotrowi Czarnieckiemu (ib. 113 s. 512). Skwitowany w r. 1636 przez siostrę Jaraczewską w grodzie sieradzkim zapisał sumę małżonkom Wojciechowi Rogozińskiemu i Krystynie Rudzkiej (ib. 126 s. 732). Mąż Marianny Pstrokońskiej, córki Stanisława, bezpotomny z nią, nie żył już w r. 1655, kiedy to Marianna, już 2-o v. żona Piotra Potockiego, kwitowała swą siostrę Aleksamdrę Helenę, zamężną Muchlińską (ib. 121 s. 314). Będąc już wdową i po trzecim mężu, Stefanie Domaniewskim, kwitowała w r. 1681 Magdalenę Piorunowską, wdowę po Piotrze Pstrokońskim, 2-o v. żonę Macieja Wawrowskiego, oraz jej syna Franciszka i córkę Annę Pstrokońskich, z 1.600 zł. z sumy 4.000 zł. jej posagu zapisanego przez ojca (ib. 140 k. 181). Spadkobierczyniami Aleksandra były siostry, Anna owdowiała Jaraczewska swoje części we wsi Cielce cz. Cieluchy i Tarnowska w pow. sier. w r. 1667 sprzedała za 5.000 zł. Janowi Kamionackiemu (R. Kal. 2 k. 259). Zob. tablicę.

@tablica: Piekarscy h. Dębno

Katarzyna z Sienna P-a, w r. 1628 żona Andrzeja Węgierskiego.

>Piekarscy h. Orla (Szaszor), z Piekar w pow. kośc., pisali się "z Łążców", wsi w pow. pozn., położonej w pobliżu Międzychodu.

Marcin i Jan, bracia z Łążców, w r. 1510 kupili za 350 grz. od ks. Marcina, plebana w Granowie, i Judy cz. Jugona P-ch, całą wieś Piekary (P. 786 s. 245). Jednocześnie dwa łany w Piekarach sprzedali wyderkafem za 200 grz. w posagu za siostrą ich Małgorzatą mężowi jej Janowi Grodzieckiemu (ib.). Jan i Marcin, bracia rodzeni P-cy, kwitowani byli w r. 1513 przez Jana Grodzickiego (Grodzieckiego), męża ich rodzonej siostry Małgorzaty Łążeckiej, z reszty sumy posagowej, zapisanej wyderkafem na dwóch łanach wsi Piekary (P. 865 k. 415).

Jan Łążecki dziedzic w Piekarach, na połowie swojej tam połowy oraz na części nabytej tam od brata Narcina oprawił w r. 1510 posag 70 grz. żonie Barbarze, córce Stefana Gnuszyńskiego (P. 786 k. 246). Jego to zapewne synami byli bracia Łążeccy, Jerzy, Jarosław i Jan, niedzielni w Łążcach, którzy dobra ojczyste dali Sędziwojowi Przetockiemu, swemu bratu cioteczno rodzonemu, drogą zamiany, zaś Sędziwój dał Jerzemu swe części w Przetocznie, a Jarosławowi części w Goraju i Krobielewie, Janowi wreszcie sumę pieniężną (P. 970 k. 1006v). Z nich Jerzy był ojcem Wojciecha (Olbrychta) Przetockiego, horodniczego zamku królewskiego w Wielnie, bezpotomnego, zmarłego tamże 1598.25/XII. r. w kamienicy ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, wojewody trockiego (P. 970 k. 1). Jarosław był ojcem Joachima, Piotra i Wojciecha Gorajskich. Jan wreszcie, za otrzymaną od Sędziwoja Przetockiego sumę kupił Piekary w pow. kośc. i począł pisać się P-im (P. 970 k. 1006v). Ten Jan "Senior", mąż Jadwigi Golińskiej, córki Bartłomieja, której Maciej i Jan Golińscy w r. 1533 zapisali dług 240 zł., a która w r. 1534 całe części ojczyste wsi Golina i Spławie oraz prawa do wsi Kolno sprzedała za 1.000 zł. tym swym braciom stryjecznym, Maciejowi i Janowi Golińskim (P. 1393 k. 614). Dziedzic w Piekarach w r. 1543 (P. 1395 k. 25), zawierał w r. 1553 ugodę z synami i córkami Macieja Golińskiego jak również z Janem Golińskim, synam Rafała, przy tym zaś ręczył za swą żonę, iż ona skwituje ich z 240 grz. (P. 894 k. 703). Wraz z żoną t. r. części miasta Golina i wsi przyległych rezygnował wieczyście za 2.000(?) zł. Janowi Goreckiemu "Kociełkowi" (P. 894 k. 695v). Żył jeszcze w r. 1560 (P. 1396 k. 869v). Syn Jan. Córka Anna, żona 1-o v. w r. 1538 Wojciecha Strzępińskiego, wyszła 2-o v. 1548 r. za Jakuba Niemierzyckiego. Oboje żyli w r. 1549.

Jan, syn Jana i Golińskiej(?), mąż Jadwigi Kunińskiej, córki Marcina, która w r. 1543 od teścia uzyskała na połowie Piekar zapis 25 grz. posagu (P. 1395 k. 25). Jan wspólnie z ojcem asystował w r. 1548 przy transakcji siostrze Annie zamężnej Niemierzyckiej (ib. k. 429v). Jego druga żona, Marta Bukowiecka, córka Abrahama, uzyskała w r. 1560 od teścia na połowie Piekar oprawę 400 zł. posagu (P. 1396 k. 869v). T. r. skwitowała z dóbr rodzicielskich swych braci Joachima i Jana Bukowieckich (P. 902 k. 727). Nie żył już Jan w r. 1570 (P. 917 k. 271v), a owdowiała Marta Bukowiecka, już 2-o v. żona Jakuba Kurnatowskiego, kasowała w r. 1575 daną przez pierwszego męża oprawę 400 zł. posagu na Piakarach (Kośc. 225 k. 276). Ponownie wdowa, od syna Stanisława P-go dostała w r. 1590 dożywotnie użytkowanie jego dóbr (P. 1400 k. 532v). Swe dożywocie scedowała w r. 1598 pasierbom (P. 968 k. 1209). Synowie Jana z pierwszej żony: Wawrzyniec, Jan, Wojciech, Maciej i Mikołaj. Córka Anna, w latach 1560-1570 żona Macieja Urbanowskiego, wdowa w latach 1584-1593. Z drugiej żony syn Stanisław.

1. Wawrzyniec, syn Jana i Kunińskiej, wraz z braćmi i siostrą od Barbary Nojewskiej, wdowy po Marcinie Kunińskim, uzyskał w r. 1560 zapis 200 zł. na Nojewie i obu Siekierkach (P. 902 k. 339). Wspólnie z braćmi w r. 1575 Piekary sprzedał wyderkafem na trzy lata za 700 zł. Jakubowi Korzbowkowi Łąckiemu i t. r. wraz z nimi wieś tę od Łąckiego (P. 1398 k. 566v; Kośc. 255 k. 237v). Wspólnie z braćmi, Janem i Wojciechem, w r. 1579 zapisał 200 zł. długu Marcinowi Grodzickiemu (P. 933 k. 207), zaś z braćmi Janem, Wojciechem i Stanisławem wedle zobowiązania z r. 1584 sprzedał w r. 1585 wieś Piekary za 10.000 zł. Stanisławowi Karnkowskiemu, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (P. 945 k. 674, 947 k. 304, 1399 k. 462v). Kwotę 810 zł. z sumy 4.240 zł. zapisanej w grodzie łęczyckim jemu oraz braciom Janowi, Wojciechowi i Stanisławowi przez Jana Modzelewskiego ze Smarzewa, teraz podczaszego łęczyckiego, cedował w r. 1586 braciom swym Wojciechowi i Mikołajowi (P. 946 k. 21v). Wawrzyniec z braćmi Mikołajem i Janem, jako spadkobiercy Wojciecha Przetockiego, horodniczego zamku w Wielnie, dobra po nim w Przetocznie pow. pozn. sprzedali w r. 1599 za 1.350 zł. Sebastianowi Trzebińskiemu (P. 1403 k. 167v). Wawrzyniec z bratem Wojciechem prawa do tego spadku w r. 1600 cedowali bratu Mikołajowi (P. 970 k. 134). Żył chyba jeszcze w r. 1618 (W. 26 k. 391).

2. Jan, syn Jana i Kunińskiej, wspominany obok braci od r. 1560 (P. 902 k. 339). Chyba identyczny z Janem, mężem w r. 1585 Małgorzaty Psarskiej, córki Bartłomieja (Py. 122 k. 303v), która w r. 1586 swoją część spadku ojczystego we wsi Psarskie sprzedała za 1.500 zł. Marcinowi Wydzierzewskiemu, mężowi swej siostry Katarzyny, zaś Jan P. na połowie dóbr oprawił jej 500 zł. posagu (P. 1399 k. 789, 790v; Kośc. 267 k. 205v). Żyła ona jeszcze w r. 1589 (P. 951 k. 542, 1400 k. 300v). Jan w r. 1588 skwitował z 800 zł. ks. Piotra, kanonika poznańskiego, i Aleksandra braci Gwiazdowskich (P. 950 k. 325). Współspadkobierca rodzonego brata Stanisława w r. 1598 (P. 968 k. 1168), zaś w latach 1599-1600 także i Wojciecha Przetockiego, horodniczego zamku wileńskiego (P. 970 k. 1026, 1403 k. 167v).

3. Wojciech, syn Jana i Kunińskiej, wspomniany obok braci w r. 1560 (P. 902 k. 339). Żeniąc się w r. 1586 z Dorotą, córką sław. Michała Czapli, mieszczanina poznańskiego, oprawił jej na połowie swych dóbr, krótko przez ślubem, 26/VIII. posag 1.200 zł. (P. 1399 k. 775v). Od Marcina Konińskiego "Seniora" w r. 1587 nabył wyderkafem za 1.700 zł. Nietrzanowo i Grodziec w pow. pyzdr. (P. 1400 k. 61v). W imieniu własnym oraz tej żony, jej braci i siostry, w r. 1588 skwitował z 1.636 zł. Jana Rokossowskiego (P. 949 k. 284). Dorota jako współspadkobierczyni brata Jakuba Czapli skwitowała w r. 1591 Aleksandra i Piotra braci Daleszyńskich z długu 70 zł. (P. 955 k. 746). Wojciech przy współudziale Stanisława Czapli zabił w r. 1592 Łukasza Wnorowskiego, którego głowę obwołano 12/V. podczas pogrzebu w kościele Św. Franciszka w Poznaniu (P. 958 k. 625), ale w r. 1594 brat i spadkobierca zabitego, Stanisław Wnorowski "odstąpił od obwołania głowy", uczynionego w jego nieobecności przeciwko P-mu i Czapli (P. 961 k. 922). Wojciech wraz z braćmi Janem i Mikołajem, a także w imieniu Wawrzyńca, jako spadkobierca obok innych brata Stanisława, skwitował w r. 1598 synów Jana Rokossowskiego (P. 968 k. 1168). Swoją część w Przetocznie, odziedziczoną po Wojciechu Przetockim, horodniczym zamku wileńskiego w r. 1599 sprzedał za 280 zł. Sebastianowi Trzebińskiemu (P. 1403 k. 323). Od Krzysztofa z Tomic Iwińskiego w r. 1600 uzyskał zapis 2.100 zł. długu (P. 970 k. 37). Ustanowił t. r. dla swoich dzieci: Macieja, Stanisława, Piotra, Jerzego i Barbary opiekunów: żonę Dorotę, braci swych, Wawrzyńca i Mikołaja (G. 66 k. 528). Oboje z żoną w r. 1605 skwitowani zostali przez małżonków, Stanisława Złotkowskiego i Annę Zbąską, z 6.000 zł., stanowiących pierwszą ratę dzierżwy miasta Zbąszynia i wsi przyległych (P. 876 k. 62), zaś w r. 1608 skwitowali tych Złotkowskich z kontraktu o tę dzierżawę (P. 980 k. 735). Chyba żył jeszcze Wojciech w r. 1616 (P. 1410 k. 22v), nie żył z pewnością już w r. 1618 (P. 1000 k. 157). Synowie: Maciej, ochrzcz. 1589.7/II. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), jak już wiemy żyjący jeszcze w r. 1600, Stanisław i Piotr, o których niżej, wreszcie Jerzy, pod imieniem Barnarda w r. 1618 karmelita w Poznaniu u Bożego Ciała (P. 1000 k. 486, 487). Z córek Jadwiga, ochrzcz. 1587.24/IX. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Ewa, w latach 1619-1620 żona Krzysztofa Gorzyńskiego. Barbara, wspomniana w r. 1600 (G. 66 k. 528).

1) Stanisław, syn Wojciecha i Czaplanki, ochrzcz. 1590.3/VIII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Wraz z bratem Piotrem w r. 1618 zawierał pod zakładem 3.000 zł. kontrakt z Krzysztofem Gorzeńskim (P. 1000 k. 157). Obaj t. r. zapisali dług 600 zł. przeorowi karmelitów u Bożego Ciała w Poznaniu, zaś bratu ich, karmelicie Jerzemu-Bernardowi, zobowiązali się płacić 15 zł. rocznej pensji (ib. k. 487). Im obu karmelici od Bożego Ciała dali t. r. część domu przy ulicy Garbary, koło szpitala Św. Walentego, spadłą po ojcu na syna zakonnika Jerzego-Bernarda (P. 1411 k. 269). Chrzestny 1627.5/XII. r. (LB Lwówek). Ustanowiony w r. 1628 przez brata Piotra współopiekunem jego dzieci (Ws. 41 k. 279v). Jako współspadkobierca brata stryjecznego Andrzeja P-go, cedował w r. 1625 kwotę 2.800 zł. z sumy 5.000 zł. zapisanej Mikołajowi ojcu tego Andrzeja, zaś swemu stryjowi, przez Annę z Żelic, żonę Piotra Łąckiego (P. 1064 k. 236v).

2) Piotr, syn Wojciecha i Czaplanki, burgrabia ziemski wschowski w r. 1641 (P. 1043 k. 266). Żeniąc się w r. 1615 z Zofią Lubomęską, córką Wojciecha i Reginy Odolikowskiej, oprawił jej na połowie swych dóbr krótko przed ślubem posag 2.500 zł. (P. 1409 k. 672v). Dożywocie wzajemne spisywali w r. 1616 (P. 1410 k. 22v). Zofia procesy toczone przeciwko ojcu, Andrzejowi Lubomęskiemu bratu, Dorocie Przystanowskiej, wdowie po Andrzeju Odolikowskim, Agnieszce z Pęcławic, wdowie po Andrzeju Lubomęskim, wreszcie Wojciechowi Cykowskiemu, posesorom i dzierżawcom Biezdrowa, scedowała w r. 1618 Krzysztofowi Gorzeńskiemu, szwagrowi swego męża (P. 1000 k. 127v, 1411 k. 481v). Piotr "z Łężców" od ks. Jana Gnińskiego, sufragana, archidiakona i administratora poznańskiego, w r. 1620 nabył wyderkafem za 4.000 zł. jego dziedziczne części wsi W. Łęki w pow. kośc. (P. 1412 k. 241v). Oboje z żoną od małżonków, Stanisława Rokossowskiego i Zofii z Żelic, w r. 1622 nabyli wyderkafem za 5.000 zł. i 1.000 tal. miasto Szamotuły wraz z pewnymi folwarkami i łanami (P. 1413 k. 589). Piotr od Mikołaja Przybyszewskiego w r. 1627 kupił za 23.000 zł. wsie: Rataje, Budziłowo i Niedara w pow. kośc. (P. 1415 k. 963). Podjąwszy od Krzysztofa i Łukasza Opalińskich sumę 2.400 zł. posagowych Małgorzaty, Doroty i Elżbiety sióstr Sędzińskich, zapewnione im na Sędzinie przez Piotra Opalińskiego, wojewodę poznańskiego, zabezpieczył im tę sumę na swych Ratajach i Budziłowie (Ws. 41 k. 276). Dla dzieci zrodzonych z Zofii Lubomęskiej w r. 1628 ustanowił opiekunów (Ws. 41 k. 279v). Sam był w latach 1633-1635 współopiekunem Jadwigi z Racatu Gułtowskiej, córki Adama (Kośc. 297 k. 48; P. 1418 k. 276v). Wydając w r. 1635 córkę Teresę za Stanisława Adriana Bielawskiego, zapisał jej w posagu 600 zł. (Kośc. 297 k. 266). Od Barbary z Hersztopu, wdowy po Adamie Swinarskim, podczaszym kaliskim, i od jej synów w r. 1636 wydzierżawił wsie Luboń i Charzewo w pow. pozn., pod zakładem 7.000 zł. (P. 1033 k. 722v). Oboje z żoną w r. 1636 kwitowali się z Lambertem i Kazimierzem Krzywosędzkimi z kontraktu dzierżawy wsi Pierwoszewo, części wsi Pożarowo i folwarku Zarzecze (P. 1033 k. 286v). Córce Mariannie, mającej iść do nowicjatu klarysek za murami Poznania, zapisał w r. 1641 sumę 1.000 zł. (P. 1043 k. 266). Oboje sołectwo w Bukowcu w r. 1647(?) wydzierżawili małżonkom Wojciechowi i Ewie Przylepskim (Kośc. 301 k. 699v). Piotr, współspadkobierca w r. 1652 brata Stanisława (P. 1064 k. 2236v). Spośród dzieci jego i Zofii znam tylko dwie córki, Teresę wydaną w r. 1635 za Stanisława Adriana Bielawskiego, zaś 2-o v. w r. 1646 żonę Stanisława Gogolińskiego, i Mariannę, w r. 1645 klarystkę poznańską.

4. Maciej, syn Jana i Kunińskiej, w imieniu własnym i brata Wojciecha w r. 1570 podniósł od macochy Marty Bukowieckiej sumę 40 zł. długu z tytułu dzierżawy Piekar (P. 917 k. 277v). Wraz z braćmi Wawrzyńcem i Janem części swoje oraz braci, Wojciecha, Mikołaja i Stanisława w Piekarach w r. 1575 sprzedał wyderkafem na trzy lata za 700 zł. Jakubowi Korzbokowi Łąckiemu (P. 1398 k. 566v). Z bratem Mikołajem, wedle zobowiązania danego w r. 1584 przez innych braci ks. Stanisławowi Karnkowskiemu, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, całe części wsi Piekary w r. 1585 rezygnował mu wieczyście (P. 1399 k. 462v). Został w r. 1598 zaspokojony przez brata Wojciecha z należnej sobie części spadku po bracie Stanisławie (P. 968 k. 291), zaś jemu i braciom macocha Marta Bukowiecka scedowała t. r. swoje dożywocie (ib. k. 1209). Żył jeszcze w r. 1600 (P. 970 k. 1026).

5. Mikołaj, syn Jana i Kunińskiej, wspomniany oboka braci w r. 1560 (P. 902 k. 339), kwitował w r. 1596 z 124 zł. Zygmunta Godziątkowskiego (I. Kal. 63 k. 713). Jeden za spadkobierców stryja Wojciecha (Albrychta) Przetockiego, horodniczego zamku wileńskiego, zmarłego w r. 1598 bezpotomnie, miał sobie scedowane w r. 1600 prawa do tego spadku przez braci Wawrzyńca i Wojciecha (P. 970 k. 134), był ponadto plenipotentem dla windykowania tego spadku, mianowany do tego przez braci rodzonych P-ch i przez braci stryjecznych, Piotra i Wojciecha z Łężek Gorajskich, synów Joachima. Uczynił w grodzie wileńskim "opowiedzenie" przeciwko Mateuszowi Borzymińskiemu, sekretarzowi królewskiemu, o zagarnięcie majętności nieruchomej i ruchomej po zmarłym. Zaprotestował jednocześnie przeciwko pretensjom roszczonym do dóbr pozostałych po nim w Koronie, w Przetocznie, wysuwanych ze strony córek jego przyrodniego brata, Reginy Piotrowej Biskupskiej i Doroty Janowej Jaraczewskiej, zrodzonych z tej samej matki, ale z innego ojca. Pozywał w r. 1600 Borzymińskiego i wojewodę Radziwiłła przed sąd ziemski wileński, oskarżając ich o nieokazanie testamentu zmarłego i o zagarnięcie jego dóbr. Sprawa znalazła się w Trybunale. Tutaj Borzymiński okazał testament z r. 1592 oraz kodycyl z r. 1594, w którym Przetocki majętności swe w W. Ks. Litewskim nakazywał rozdać na kościoły i uczynki miłosierne, Radziwiłła wyznaczał opiekunem i szafarzem, zaś wykonawstwo zlecił ks. Janowi Jaraczewskiemu, dziekanowi wileńskiemu, teraz już nie żyjącemu, i Mateuszowi Borzymińskiemu. Mikołaj P. uznał prawdziwość testamentu i ze swej pretensji skwitował w r. 1600 zarówno Radziwiłła jak Borzymińskiego (P. 970 k. 1011v). Przez brata Wojciecha t. r. ustanowiony opiekunem jego dzieci (G. 66 k. 528). Mąż Magdaleny Racłakowskiej, bezpotomnej, nie żyjącej już w r. 1608, kiedy siostra jej Anna Racłakowska, wdowa po Mikołaju Skrzetuszewskim, skwitowała owdowiałego szwagra z pozostawionych przez nią ruchomości (P. 980 k. 240). T. r. drugą żoną Mikołaja była Barbara z Piotrkowic Chojnacka. Od Anny Żylickiej, żony Piotra z Chraplewa Łąckiego, uzyskał w r. 1608 zapis 5.000 zł. długu (P. 980 k. 664). Z drugą żoną wzajemne dożywocie spisywał w r. 1611 (P. 1407 k. 547v). Był w r. 1618 dzierżawcą wsi Nakielno i Stręczno (W. 26 k. 391, 392v). Barbarze Chojnickiej w r. 1620 zapisał dług 500 zł. ks. Michał Czaplic (P. 1004 k. 1544). Żył jeszcze Mikołaj wtedy, a już w r. 1625 Barbara 2-o v. żona Dobrogosta Gębickiego, w sprawie dzierżawy Nakielna, Stręczyna i Bielawki pozywała Krzysztofa Tuczyńskiego, kasztelana poznańskiego, brata i spadkobiercę zmarłej Małgorzaty z Tuczna Zarembiny (W. 34 k. 125v). Nie żyła już w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 1613). Syn ich Andrzej, ochrzcz. 1608.23/XI. r. (LB Szamotuły), kwitował w r. 1636 ojczyma Gębickiego, starostę stawiszyńskiego, z 1.000 zł. na poczet zapisanej sobie sumy 7.000 zł. (I. Kal. 102 s. 1613). Dom cz. dwór na przedmieściu poznańskim Garbary, na przeciwko cmentarza WW Świętych sprzedał w r. 1637 za 1.000 zł. Stanisławowi Chojnackiemu (P. 1419 k. 205). Pozywał w r. 1644 małżonków Łukasza Blińskiego i Annę Bogucką, zarzucając im bezprawne posiadanie Szypłowa (P. 169 k. 475). Bezpotomny, nie żył już w r. 1652.

6) Stanisław, syn Jana i Bukowieckiej, wspomniany obok braci w r. 1575 (Kośc. 255 k. 237v), kwitował w r. 1589 z sumy 500 zł małżonków Marcina Bukowieckiego i Barbarę Głogińską (P. 952 k. 759). Bratu Wawrzyńcowi w r. 1590 zapisał dług 500 zł. (P. 954 k. 151). Od Wawrzyńca Dokowskiego, burgrabiego ziem. poznańskiego, w r. 1590 nabył wyderkafem za 2.600 zł. części wsi Grzebienicko w pow. pozn. (P. 1500 k. 521v) i t. r. dożywotnie użytkowanie swych dóbr dał swojej matce, Marcie Bukowieckiej (ib. k. 532v). Ustanowiony w r. 1594 przez Jakuba Komorowskiego opiekunem jego dzieci zrodzonych z Anny Bukowieckiej (P. 961 k. 489). Bezpotomny, nie żył już w r. 1598, zaś spadek po nim brali bracia (P. 968 k. 291, 354, 1168, 1209). Zob. tablicę.

@tablica: Piekarscy h. Orla (Szaszor)

>Piekarscy h. Rola, z Piekar w pow. łęczyckim. Wojciech, skarbnik łęczycki, od Doroty Wiesiołowskiej, wdowy po Marcinie Powierckim, dostał w r. 1543 jej oprawę i dożywocie na połowach wsi Powiercie, Leśnica, Zawady i na częściach młyna wodnego w Zawadach (I. R. Kon. 4 k. 19v). Wygnał potem w r. 1572 (lub przed tą datą) z Powiercia spadkobierców tej Doroty. Sam mieszkał w Leśnicy (I. R. Kon. 16 k. 207).

Amdrzej P. Rolic uzyskał w r. 1620 od Małgorzaty Żegockiej, wdowy po Macieju Zbrożku, 2-o v. żony Jana Zapolskiego, rezygnację dóbr Sierpów i Konary w pow. łęczyc., co Stanisław Żegocki aprobował w r. 1635 (Py. 146 s. 190).

>Piekarscy, z Piekar w pow. kośc. Jan nie żył już w r. 1476, kiedy to po jego śmierci synowie Gerwarda, Juda (Jugo) i Marcin, bracia niedzielni, pozywani o nieuiszczenie 50 grz. przez Dobiesława z Rozbitka, Lewic i Posadowa (P. 21 k. 53v). Z kolei owi trzej bracia pozywali w r. 1479 Dobiesława (P. 20 k. 74v), zaś t. r. nabyli od niego wyderkafem za 50 grz. łan osiadły w Posadowie (P. 1386 k. 115). Ks. Marcin P., pleban w Granowie, swoją dziedziczną część w Piekarach w r. 1489 dał "z miłości braterskiej" braciom Jurgowi i Gewardowi (P. 1387 k. 104). W r. 1510 wraz z bratem Judą całe Piekary sprzedał za 350 zł. Marcinowi i Janowi, braciom z Łężców (P. 786 k. 245). Córkami Jana, a siostrami Gerwarda, Judy i Marcina były zapewne: Elżbieta, w r. 1495 wdowa po Piotrze Nowowiejskim, i Barbara, w latach 1491-1513 wdowa po Samsonie Zawiszy Bobowickim.

Juda, Jugo, Hugo, Jurga, niekiedy pisany Jerzym lub Grzegorzem, syn Jana, dziedzic w Piekarach, mąż Beaty (Bieniaszki) Ćmachowskiej wdowy 1-o v. po Wincentym Górskim. Za oboje tych małżonków w r. 1483 ręczył Janowi Górskiemu Wojciech Gościejewski i Jakub Mokronoski, iż będą z nim żyć w pokoju (Py. 16 k. 119). Bieniaszka oprawę uzyskaną od pierwszego męża na połowie Góry w pow. pyzdr. sprzedała w r. 1485 za 400 grz. Katarzynie, żonie Marcina Łąckiego, dziedzica w Górze (P. 1387 k. 18v), zaś jednocześnie od Jana Baranowskiego nabyła wyderkafem za 200 kop gr. połowę Chomęcic w pow. pozn., t. j. siedem osiadłych łanów (P. 22 k. 21, 1485 k. 19). Zeznała w r. 1487, iż mąż wypłacił jej dług 100 zł. węg. (Kośc. 228 k. 33). Mężowi temu dała t. r. trzcią częśc z sumy 200 kop gr., tj. 66 o pół kop na połowie Chomęcic w pow. pozn., wyderkafu uzyskanego od Jana Baranowskiego (P. 1387 k. 76v). Mężowi t. r. zapisała 400 kop gr. długu (P. 855 k. 174v). Pozywała w r. 1489 Jana Baranowskiego, który jednak nie stanął (P. 22 k. 166), i dopiero w r. 1491 zobowiązał się uwolnić połowę Chomęcic sprzedaną jej wyderkafem za 200 kop gr. (P. 22 k. 214v). Pozywała w r. 1493 Marcina Górskiego o posesję połowy Góry należną jej po pierwszym mężu (Py. 23 k. 176v). Jugo od Michała, syna zmarłego Łazarza Dąbrowskiego, w r. 1493 nabył wyderkafem za 40 zł. części wsi W. Łęka, dziedzicznej Marcina Zbąskiego (P. 1387 k. 181). Asystował w r. 1494 jako rodzony wuj przy transakcji córkom zmarłego Zawiszy Bobowickiego (P. 1383 k. 20v), zaś w r. 1495 siostrze Elżbiecie, owdowiałej Nowowiejskiej (P. 856 k. 151). Od Mikołaja niegdyś Dokowskiego, dziedzica Trzcianki, nabył wyderkafem w r. 1496 za 300 zł. węg. część Drożyna w pow. kośc., którą ten Mikołaj trzymał wyderkafem od Mikołaja Woźnickiego (P. 1383 k. 124v). Trzymał jeszcze te dobra w r. 1499 w trzyletniej wyderkafowej posesji w sumie 300 zł. węg. (Kośc. 231 k. 19v), a trzymał i w r. 1505 (Kośc. 232 k. 10v). Skwitowany w r. 1500 przez córkę Urszulę P-ą, żonę Jana Gnińskiego, z dóbr ojczystych i macierzystych oraz z posagu, który wziął był za żoną Beatą z Ćmachowa, matką Urszuli (P. 859 k. 152). Łąkę w Suchym Dokowie pow. kośc. w r. 1510 wymienił z Janem i Mikołajem, braćmi stryjecznymi, dziedzicami w Dokowie, za pola na gruncie wsi Piekary zwane "Mrówczanka" i "Kopanie" (Kośc. 233 k. 10, 345 k. 7). Skwitowany w r. 1511 przez córkę Katarzynę, żonę Macieja Niegolewskiego, z dóbr we wsi Piekary po ojcu i po zmarłej matce Beacie (P. 865 k. 30). Jako opiekun i prokurator nieletniego Piotra Kosickiego, syna zmarłego Mikołaja, a swego wnuka po siostrze Barbarze, wzywał w r. 1512 Sędziwoja Potockiego do uiszczenia 3 grz. rocznego czynszu z dzierżawy Bobowicka (P. 865 k. 243v), zaś w r. 1513 skwitował Przetockiego z dwóch lat dzierżwy połowy Bobowicka (ib. k. 409v). Żył jeszcze w r. 1517 (P. 866 k. 409), nie żył już w r. 1527 (P. 1391 k. 71). Z jego córek, Urszula była w r. latach 1500-1513 żoną Jana Gnińskiego, Katarzyna, w latach 1510-1527 żona Macieja Niegolewskiego, żyła jeszcze będąc wdową w r. 1564. Zob. tablicę.

@tablica: Piekarscy, z Piekar w pow. kośc.

>Piekarscy różni. Grzymek z Pikar miał w r. 1410 termin ze strony Floriana, Wilczka i Gerwarda z Dokowa (P. 3 k. 123). Katarzyna, żona Jana P-go, sprzedała w r. 1435 za 70 grz. szóstą część Dokowa Pawłowa w pow. kcyń. Wierzbięcie Gosławicowi, dziedzicowi w Pawłowie (P. 1378 k. 113). Chyba ci sami, Jan z Piekar i jego żona Katarzyna z Gołutowa występowali w r. 1437 (P. 14 k. 9). Katarzyna, żona zmarłego Jana P-go, w r. 1449, za którą ręczył był Wojciech z Pakości, kasztelan śremski, wobec Jana Kraski, cześnika kaliskiego (G. 7 k. 20v). Jan P. pozywał w r. 1465 Wincentego i Czemę, braci Kwileckich, dziedziców w Kwilczu (P. 19 k. 111v). Od Czemy i Wincentego, plebana w Kwilczu, braci niedzielnych, dziedziców w Kwilczu, Jan P. w r. 1472 nabył wyderkafem za 70 grz. cztery łany osiadłe w Kwilczu (P. 1385 k. 155v). Jan P. pozywał Cecylię(?) zamężną Trąmpczyńską z Lubasza, która w r. 1470 nie stanęła i miała płacić winę (P. 20 k. 51v).

Mikołaj P. z Rzotkowicy w pow. sieradzkim, mąż Małgorzaty ze Złotków córki Marcina "Pilocha", uzyskał w r. 1483 od jej brata Szymona, dziedzica w Złotkowach, zapis 40 grz. (bez 4 grz. i 2 gr.) posagu, ona zaś skwitowała swych braci Michała i Szymona z dóbr rodzicielskich i stryjowskich (I. i R. Kon. 1 k. 144). Mikołaj z Woli Piekar w r. 1489 od Szymona Grochowskiego brał w zastaw trzech kmieci ze wsi Grochowy (ib. k. 183v). Dorota, córka Mikołaja, w r. 1509 żona Jakuba Zajączka z Kakawy w pow. kal. (P. 786 s. 82). Zofia, w r. 1521 żona Wacława Taczanowskiego z pow. sieradz., żyła jeszcze w r. 1530. Mikołaj P. z Woli w r. 1524 nabył wyderkafem za 200 grz. od Jana Głowackiego wieś Główczyno w pow. kal. (P. 1393 k. 20v). Mikołaj od Piotra Koźmińskiego nabył wyderkafem w r. 1525 za 10 grz. łan osiadły w Chojnie w pow. kal. (I. i. D. Z. Kal. 2 k. 107), zaś w r. 1526 od Piotra i Marcina braci Koźmińskich za 420 grz. całą wieś Główczyno i 12 łanów osiadłych we wsi Kamiona pow. kal. (P. 1393 k. 122v). Mikołaj, dziedzic w Woli, nabył wyderkafem w r. 1528 za 320 zł. od Walentego Zaksińskiego, chorążego inowrocławskiego(?) wieś Zaksino i tenutę królewską Cekowo w po. kal. (I. i D. Z. Kal. 2 k. 130v). Mikołaj P., 1529 r. stryj Katarzyny Kunińskiej, córki zmarłego Marcina Kunińskiego a żony Stanisława Kraskowskiego (ib. k. 134). Jan P. cz. Buszewski od Mikołaja Łąckiego nabył wyderkafem w r. 1533 za 42 grz. folwark we wsi Rataje i dwa łany roli w Zegrzu pow. pozn. (P. 1391 k. 91v). Od swej siostry (z jednego ojca) Barbary Buszewskiej, wdowy po Mikołaju Bilińskim, uzyskał w r. 1536 zapis długu 100 zł. (P. 874 k. 120). Folwark, tj. dwa łany w Ratajach i dwa w Zegrzu w r. 1537 sprzedał wyderkafem za 42 grz. Janowi Nieniewskiemu "Kapuście" (P. 1394 k. 77v). Żył chyba jeszcze w r. 1542 (P. 1394 k. 515v). Jerzy Jan P., w r. 1535 wuj Małgorzaty Sowińskiej, żony Macieja Kolnickiego (Py. 23 k. 125). Małżonkowie Tomasz P. i Elżbieta Piątkowska, oboje nie żyjący już w r. 1574, rodzice Marcina i Doroty, żony Jana Słuszkowskiego z Goliszewa w pow. kal., która wtedy części po matce w Królikowie pow. kon. zrezygnowała wieczyście bratu (R. Kal. 4 k. 104v, 105). Skwitowała t. r. brata Marcina z dóbr ojczystych i macierzystych (I. Kal. 24 s. 593). Panna Dorota, córka zmarłego Jana P-go, uzyskała w r. 1579 od Aleksandra Mokronoskiego zapis 200 zł. długu (P. 932 k. 612v). Była w latach 1588-1590 żoną Krzysztofa Zwonowskiego. Marcin w r. 1600 kwitował z długów Andrzeja Bronikowskiego (P. 970 k. 217). Marcin, zięć (gener, więc może i szwagier?) wdowy Barbary Śnieżyńskiej, pisarzowej grodz. sieradzkiej (I. Kal. 70 k. 1023). Piotr z żoną Anną de Weszeliny(?), ze wsi Goslub (P. 143 k. 164). Marcin, syn zmarłego Jana, w r. 1616 zapisał dług 30 zł. Małgorzacie P-ej, wdowie po Wojciechu Gajewskim (I. Kal. 82 s. 146). Agnieszka P-a, zamieszkała w Grodnie, nie żyła już w r. 1618, kiedy Zofia Prusiecka, wdowa po Stanisławie Zamarskim(?), kwitowała ze spadku po nij swego plenipotenta Jakuba Sarnowskiego (N. 171 k. 204).

Samuel, syn zmarłego Stanisława, żonie Zofii Jaskóleckiej, córce Jan, zapisał w r. 1640 sumę 800 zł. (P. 1420 k. 279). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisywali w r. 1641 (G. 80 k. 799). Samuel od Krystiana Jaskóleckiego w r. 1644 nabył wyderkafem za 2.000 zł. Sokolniki W. w pow. pozn. (P. 1421 k. 1019). Zofia od Wojciecha Gajewskiego w r. 1645 nabyła wyderkafem za 7.000 zł. Karśnice i Ksiąginki w pow. kośc. (P. 1422 k. 80). Oboje małżonkowie w r. 1647 nabyli wyderkafem za 6.000 zł. Oporowo w pow. pozn. od Piotra z Bukowca Śrzemskiego i Anny z Sośnickich (P. 1423 k. 361). W sprawie tego wyderkafu po zgonie Piotra Śrzemskiego w r. 1648 pozywali jego nieletnich synów i ich opiekunów (P. 173 k. 488v). Wyderkaf na Oporowie scedowali Tomaszowi Śrzemskiemu (P. 1115 I k. 112). Ponowne dożywocie spisywali w r. 1661 (P. 1072 II k. 100). Kwitowali w r. 1665 Benedykta Rosnowskiego z 275 zł. (P. 1076 k. 848v). Żył jeszcze Samuel 1667.28/III. r. (LB Orzeszkowo, dyssyd.). Jan, towarzysz chorągwii usarskiej Mikołaja Sieniawskiego, chorążego kor., skarżył w r. 1669 Marcina Budziejewskiego i żonę jego Zofię z Żabińskich o to, iż przed kilku laty, kiedy jako towarzysz chorągwi kozackiej szedł do Danii, "klejnociki" swej siostry Anny P-ej, żony Jana Niedaszkowskiego, która miał w depozycie, im powierzył, a gdy zażądał zwrotu, dawali mu tylko 100 zł. i "znieważali jego honor" (P. 196 k. 137v). Panna Zofia, chrzestna 1669.29/VIII. r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Maciej, przebywający w Grodzisku, i Katarzyna, rodzice Kazimierza, ochrzcz. 1679.13/II. r., podawanego do chrztu przez Jadwigę P-ą (LB Grodzisk). Kazimierz zaślubił w r. 1718 Teresę Wardęską, córką Jana i Anny Boińskiej, wdowę 1-o v. po Macieju Jezierskim, od której 15/I., krótko przed ślubem uzyskał zapis 400 zł. na sumie jej oprawnej zabezpieczonej na Kurowie W. (I. Kon. 75 k. 4v). Skwitował w r. 1726 tę żonę z 200 zł. z powyższego zapisu (ib. 76 k. 120v). Już po śmierci żony w r. 1730 skwitował Andrzeja Wardęskiego, jej bratanka, z sumy 400 zł. zabezpieczonej na Kurowie (ib. k. 367v). Jan, komornik graniczny rawski, kwitował się w r. 1719 z Józefem Przanowskim z kontraktu zastawnego Łubowic M. z zakładu 2.000 zł. (G. 94 k. 23v). Marcjan, chrzestny 1726.11/VIII. r. (LB Września). Zofia zmarła w Sowinie na plebanii 1733.14/IX. r. (LM Sowina). Panna Marianna, córka Józefa i zmarłej Urszuli Łukowskiej, uzyskała w r. 1735 zapis 1.000 zł. od ciotecznego brata Krzysztofa Łukowskiego rodzącego się z Teresy Łukowskiej (I. Kon. 76 k. 544v). Wojciech nie żył już w r. 1748, kiedy wdowa po nim Katarzyna Padniewska, żona 1-o v. Konstantego Dłuskiego, prawa spadkowe do wsi Mgowo i Rybnica w wojew. chełmińskim oraz do wsi Skarbanowo w pow. przedec. po swej siostrze rodzono-ciotecznej, Annie z Kotarbskich zamężnej 1-o v. Trzebuchowskiej, 2-o v. Wysockiej, scedowała małżonkom Michałowi Młodzianowskiemu i Teresie Padniewskiej, swej bratanicy (I. Kon. 78 s. 135). Jednocześnie skwitowała swe bratanice Padniewskie, Teresę zamężną Młodzianowską, Mariannę zamężną Żółtowską i pannę Katarzynę z procesu toczonego ze zmarłym już teraz ich ojcem, Antonim Padniewskim, o swoją sumę posagową na dobrach Modzerów w pow. przedec. (ib.). Anna, wdowa, z Gutowa, chrzestna 1757.23/V. r. (LB Wrzećnia). Józefa, z pustki Okola, licząca lat 37, umarła 1768.8/I. r. (LM Ostrzeszów). Paweł, chrzestny 1767.19/V. r. (LB Kcynia). Stanisław i Barbara, rodzice Franciszka, ur. w Bierzglinie, ochrzcz. 1773.8/IX. r. (LB Września), i Teodora Marcina, ur. w Borzęcicach, ochrzcz. 1776.10/XI. r. (LB Wałków). Józef, "młodzieniec", chrzestny 1776.13/IV. i 1777.17/V. r. Wdowa Wiktoria P-a, chrzestna 1778.3/II. r. Panna Zofia, chrzestna 1778.22/VIII. r. (LB Września). Konstancja, w r. 1782 żona Wojciecha Obałkowskiego. Paweł, posesor Malinina, chrzestny 1786.14/VII. r. (LB Mielżyn), umarł 1795.26/I. r., mając około 63 lata (LM Witkowo). Tekla, w latach 1793-1796 żona Piotra Radzimińskiego, wojewodzica gnieźnieńskiego. Wiktoria z Naramowskich wdowa P-a umarła 1802.26/XIII. r. mając 80 lat (LM Gołańcz). Paweł, chrzestny 1804.9/VII. r. (LB Gostyczyna). Dorota wyszła przed 1809.27/XII. r. za Ignacego Łakińskiego. Marcjanna, żona Józefa Smolińskiego, żyła jeszcze, być może, w r. 1810.

Zob. też Pikarscy.

>Pielatowscy, zob. Pilatowscy

>Pielawski(?) Chryzostom, posesor wsi Boruszyn, i Fryderyka Augusta Anna Burghartt, rodzice Julianny Antoniny, ur. 1823.9/XII. r. w Boruszynie (LB Boruszyn).

>Pieniańscy Bazyli, po którym wdową była w r. 1731 Konstancja Dominikowska. Ich syn Franciszek, córka Wiktoria, żona Karola Kruszyńskiego, bezpotomna, nie żyjąca już w r. 1731. Inna córka Agnieszka wtedy panna. Matka z córką Agnieszką dały wtedy plenipotencję Franciszkowi celem podniesienia sumy 4.000 zł. zpisanych Wiktorii przez jej męża na Niegibalicach w pow. radziej. (I. Kon. 76 k. 401v). Agnieszka była potem w r. 1760 żoną Rafała Umińskiego, a będąc wdową żyła chyba jeszcze w r. 1776.

>Pieniążkowie h. Odrowąż, pisali się jedni z Kruźlowej, inni z Witowic. Stanisław z Witowic, mąż Małgorzaty Wieruszewskiej, która w r. 1529 dawała zobowiązanie wdowie Dorocie Dąmbskiej (P. 871 k. 366v). T. r. od tejże Doroty Rychwalskiej, wdowy po Janie Dąmbskim, nabyła wyderkafem wieś Dąbecz z folwarkiem i pustką Bielawy w pow. kal., jej oprawne, za 300 zł. (P. 1393 kj. 291). Stanisław z Witowic, w r. 1532 stryj Reginy Kościeleckiej, córki Stanisława, a żony Stanisława Kościeleckiego, kasztelanica łęczyckiego (N. 213 k. 22v). Nie wiem, czy to ten sam Stanisław występował w r. 1545 jako stryj Barbary Secygniewskiej, żony Piotra Grodzieckiego? (I. R. Z. Kon. 6 k. 141). Stanisław, z Piekar, w r. 1546 stryj Małgorzaty z Brudzewa Jardanówny (I. i D. Z. Kal. 6 k. 410). Ks. Mikołaj, dziedzic w Piekarach w pow. sier., w r. 1539 zapisał Janowi Zarembie z Kalinowy, kasztelanowi kaliskiemu, 40 grz. (I. R. Kon. 3 k. 171). Krzysztofa, mąż Anny Słuszkowskiej, córki Jakuba, wdowy 1-o v. po Janie Kraśnickim (za którą wziął posesję Kraśnicy), a która w r. 1560 oprawę 300 zł. posagu, uzyskaną od pierwszego męża, dała obecnemu mężowi, zachowując sobie dożywocie, zaś Krzysztof oprawił jej 600 zł. posagu na połowie swych dóbr, należnych z działów z braćmi, we wsiach: Piekary, Zaspy, Chyrzyska, Młyńskie Zaspy i pustki Czyste (I. R. Z. Kon. 6 k. 226v). Krzysztofa swe części we wsiach: Piekary, Zaspy, Młyńskie Zaspy, folwark Pieniążkowo i pustki Cziele(?) oraz młyny w Zaspach i Młyńskich Zaspach w pow. sier. dał w r. 1565 żonie (ib. k. 235v). Opiekę zrodzonych z niej dzieci powierzył t. r. Wojciechowi Przyjemskiemu, pisarzowi ziem. kaliskiemu, i Janowi Słuszkowskiemu (ib. k. 240). Annę pozywał w r. 1567 Hieronim Gorzewski (I. R. Kon. 16 k. 191v, 449), zaś Krzysztofa t. r. pozywali o zabicie Wojciecha Gutowskiego bracia jego, Jakub i Stanisław Gutowscy (ib. k. 274). Kwitował w r. 1568 Annę Jan Mączyński z zastawu za sumę 2.480 zł. jej dóbr w mężowskich wsiach: Piekary, Zaspy oba, Pieniążkowo i Chyrzyska (I. Kal. 34 s. 711). Krzysztof z bratem Janem dokonali t. r. podziału ojcowizny. Wziął połowę w Pikarach z siedmiu kmieciami osiadłymi, czterech kmieci w Chyrzyskach, siedmiu w Zaspach Piekarskich, trzech w Młynie Piekarskim, plac w Piekarach "ku dworowi", oraz inne cząstki. Janowi przypadło siedmiu kmieci w Piekarach, jeden rybak, trzech ogrodników w Chyrzyskach, czterech kmieci w Zaspach Piekarskich, siedmiu w Młynie Piekarskim, czterech i dwór w Piekarach, jak też inne drobne cząstki. Jednocześnie Anna Słuszkowska zobowiązała się sprzedać mężowi za 2.000 zł. swoje części w Pikarach, Zaspach, Chyrzyskach i Młynie Piekarskim (I. Kal. 34 s. 1607). Krzysztof nie żył już w r. 1577, kiedy syn Rafał i matka jego Anna Słuszkowska zrzekli się dóbr po nim z powodu nadmiernego ich obciążenia zobowiązaniami i długami (I. R. Z. Kon. 6 k. 255). Anna, mając sobie przez zmarłego Jana Mączyńskiego scedowany zastaw w sumie 3.000 zł. wsi Janiszewo, Głowy, Ostrów i rudę żelazną Janiszewską z tamtejszym młynem słodowym, wydzierżawiła w r. 1578 ów zastaw za 300 zł. Janowi z Budzisławia Wysockiemu (I. R. Kon. 18 k. 13v). T. r. oskarżona przez Małgorzatę Jemielską, odtrąconą żonę Andrzeja Kraśnickiego, syna Anny z pierwszego męża, o to, iż ją z domu tego Andrzeja w Węglewie, gdzie była trzymana w zamknięciu, gwałtem uprowadziła do swego domu w Kraśnicy i tam, pobiła ją i ograbiwszy z szat trzymała w więzieniu (I. R. Kon. 18 k. 77v). Zapisała w r. 1584 dług 120 zł. Jakubowi Mężyńskiemu, skarbnikowi kaliskiemu (ib. 21 k. 22). Kwitowała w r. 1585 mężowskiego brata Jana P-go jako stryja i spadkobiercę zmarłego bratanka a jej syna Rafała z długów tego Rafała (ib. k. 306). Kwitowała t. r. ze sprawy Stanisława Pcinińskiego, męża swej córki Małgorzaty Kraśnickiej (ib. k. 318v). Nie żyła już w r. 1598 (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 126v). Rafał, syn Krzysztofa i Słuszkowskiej, miał w r. 1578 potwierdzony przez matkę zapis 2.000 zł. (I. R. Kon. 18 k. 247v). Sprawę swą toczoną z Janem ze Służewa, wojewodą brzeskim-kujawskim, i Piotrem Żychlińskim, o więzienie, gwałty i rany, cedował w r. 1579 bratu przyrodniemu Andrzejowi Kraśnickiemu (Py. 116 k. 343). Kwitował w r. 1584 matkę z 2.000 zł. (I. Kal. 50 s. 1261), już nie żył w r. 1585 (I. R. Kon. 21 k. 306), zabity przez Stanisława Słuszkowskiego (I. Kal. 63 k. 105v). Jego spadkobiercą, jak już wiemy, był jego rodzony stryj Jan. Ten Jan P. z Pikar kwitował w r. 1596 Słuszkowskich, synów zmarłego Jakuba, jak też synów zmarłego Andrzeja a spadkobierców zmarłego Stanisława, ze 150 zł. jako pierwszej raty z sumy 500 zł. przysądzonej przez Trybunał Piotrkowski z racji zabójstwa Rafała P-a (ib. k. 105b).

Krzysztof z Kruźlowy z wojew. krakowskiego, asystował w r. 1574 przy transakcji Katarzynie Czernej, żonie Jana Mycielskiego z Pietryk (I. Kal. 42 s. 733). Jakub z pow. krakowskiego, mąż Anny Bunińskiej, córki Jakuba i Jadwigi Tarchalskiej, która w r. 1577 sprzedała ojcu za 1.000 zł. swe części macierzyste we wsiach M. Topola i Tarchały oraz w pustkach Gorzyczki i Kakarnów w pow. kal. (R. Kal. 4 k. 429v). Oboje małżonkowie chyba jeszcze żyli w r. 1596 (P. 1401 k. 755). Jan od Jana Zaksińskiego w r. 1580 dostał prawo do gruntu w Łęczycy przy ulicy Kościelnej idącej do kościoła parafialnego Św. Andrzeja (ib. 5 k. 173v). Ks. Mikołaj, kanonik kruszwicki, i Stanisław, dziedzice Piekar, przed r. 1580 na wsiach: Piekary, Młyńskie Zaspy, Wielkie Zaspy, Chyrzyska, zapisali byli 30 grz. wikariuszom kościoła Najśw. M. Panny w Kaliszu (R. Kal. 5 k. 150v). Prokop, rotmistrz królewski, uzyskał w r. 1581 od Andrzeja Zebrzydowskiego, wojewodzica kaliskiego, zapis 3.000 zł. długu (M. K. 124 k. 42, 42v). Szl. Stefan, w r. 1604 sługa Eliasta Arciszewskiego (Kośc. 284 k. 296). Małgorzata, córka Jana, w r. 1608 żona Rafała Wydzierzewskiego (P. 1406 k. 590), nie żyła już w r. 1651. Jerzy, w r. 1615 mąż Katarzyny Drzewickiej, córki Zygmunta i Anny Zarembianki (I. Kon. 38 k. 641). Katarzyna z Kruźlowy, w r. 1629 żona Zygmunta Duczymalskiego.

Andrzej, nie żyjący już w r. 1663, ojciec Mikołaja i Pawła oraz wspomnianych w r. 1663: Andrzeja, Wojciecha, Piotra i Jana (P. 1073 k. 853). Z nich Mikołaj w r. 1644 oprawił posag 2.000 zł. swej żonie Katarzynie Pierskiej, córce Andrzeja i Jadwigi Dziekczyńskiej (P. 1073 k. 512v, 1421 k. 827v). Dla zrodzonych z niej dzieci ustanowił w r. 1649 opiekunów, a wśród nich swego brata Pawła, zaś żonie zapisał dług 1.000 zł. (G. 82 k. 94). Skwitował w r. 1652 tego brata z 2.500 zł. (P. 1064 k. 463). Oboje małżonkowie w r. 1663 kwitowali się z małżonkami Andrzejem Suchcickim i Katarzyną Grzymisławską z dwuletniej dzierżawy Łabiszynka i Woli (P. 1073 k. 459). Jako spadkobierca brata Pawła, w imieniu własnym oraz swych braci: Andrzeja, Wojciecha, Piotra i Jana, sumę 2.000 zł., zapisaną przez zmarłego Marcina Rudnickiego, a przez zmarłego Andrzeja Zorzewskiego scedowaną Pawłowi P-wi cedował w r. 1663 Wojciechowi Chwałkowskiemu (P. 1073 k. 853). Skwitowany w r. 1665 z sumy 500 zł. przez Helenę Kurnatowską, wdowę po Wojciechu Kurnatowskim (P. 1076 k. 830). Nie żył już w r. 1666, zaś owdowiała Katarzyna Pierska kwitowała wtedy z 336 zł. Zygmunta Grudzińskiego, starostę bolemowskiego (N. 184 k. 121v). Syn Mikołaja Krzysztof, ochrzcz. 1652.24/IX. r., podawany do chrztu przez Annę P-wą, "starszą matronę". Córki: Elżbieta Zofia, ochrzcz. 1649.21/XI. r. (LB Gozdowy), Marianna, ochrzcz. 1658.8/IV. r., Anna Teresa, ochrzcz. 1661.13/I. r., Katarzyna Marcjanna, ochrzcz. 1661.13/I. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Przy chrzcie dwóch ostatnich córek ojciec nazwany Michałem, zapewne omyłkowo, a osoba matki wyklucza tu pomyłkę z mojej strony. Paweł, brat Mikołaja, wraz z żoną Dorotą Zorzewską, wzięli w r. 1650 w dzierżawę od Jakuba Grochowickiego i jego żony Anny Chomętowskiej wieś Grochowiska Pańskie pod zakładem 2.000 zł. (G. 82 k. 949). Skwitowany w r. 1651 z 1.000 zł. przez Jakuba Grochowickiego i jego żonę Annę Chomętowską (G. 82 k. 314). Nie żył już w r. 1653, a żona jego, wtedy 2-o v. żona Feliksa Chrząstowskiego, kwitowała Annę Chomętowską, wdowę po Grochowickim, 2-o v. żonę Jana Stempowskiego, z 865 zł., z tytułu ugody o pewne budynki wystawione we wsi Grochowiska Pańskie. Stempowscy kwitowali jednocześnie Chrząstowskich z 1.500 zł. z dzierżawy owej wsi, będącej obecnie w posiadaniu tych Chrząstowskich (G. 82 k. 727v, 728). Dorota skasowała w r. 1654 dożywocie po pierwszym mężu (N. 227 k. 201). Skwitowana w r. 1665 przez Wojciecha Chwałkowskiego z 1.000 zł., stanowiących połowę sumy 2.000 zł. przysądzonej dekretem Trybunału Piotrkowskiego od niej i jej pierwszego męża (P. 1076 k. 230v). Zob. tablicę.

@tablica: Pieniążkowie h. Odrowąż

>Pieniążkowie, różni Elżbieta, żona Tomasza Jaszczołta, oboje nie żyli już w r. 1714. Antoni, ekonom w Juncewie, i Agnieszka Roszyńka, rodzice: Antoniego Hiacynta, ur. we dworze w Domasławku, ochrzcz. 1728.22/VII. r., Hiacynta, ochrzcz. 1731.19/VIII. r., Marcjana, ur. w Domasławku, ochrzcz. 1734.17/I. r. (LB Juncewo). Urodz. Antoni, karczmarz, zmarł w r. 1747, pochowany w Belęcinie 25/I. (LM Świerczyna). Antoni, syn Antoniego (może identycznego z wyżej wspomnianym?), wdowiec 33-letni, zaślubił 1764.8/V. r. sław. Annę Papajską, córkę Władysława, rejcy śremskiego (LC Śrem). Ich syn Teodor, ur. w Śremie, ochrzcz. 1766.10/II. r. Przy wpisie zaznaczono, iż to Generosus, wedle zapewnienia ojca. Hiacynt i Katarzyna Boruchowska (Borzechowska?), oboje nie żyjący już w r. 1787 (P. 1364 k. 273), rodzice Teresy (Teofili), w latach 1747-1778 żony Józefa Mateusza Soleckiego, wdowy w r. 1787, zmarłej w Poznaniu 1790.5/III. w wieku 78 lat. Marianna, żona Jakuba Głębockiego, oboje już nie żyli w r. 1750. Hiacynt zaślubił 1755.28/VII. r. pannę Reginę z parafii świerczyńskiej (LC Św. Mikołaj, Pozn.). Urodz. Jan, 24-letni, zaślubił 1800.27/X. r. pannę Małgorzatę Karczewską, 24-letnią, z Murzynowa Olędrów. Świadkami byli nieszlachta (LC Nietrzanowo). Paulina, chrzestna 1856.29/IV. r. (LB Mokronos).

>Pienieccy, Pieniccy h. Ślepowron. Leonard, syn zmarłego Aleksandra, mąż Katarzyny Golińskiej, córki Jana i Heleny Pstrokońskiej, którą w r. 1767 kwitowała swych rodziców z 4.000 zł. zapisanych jej w r. 1675 w grodzie kaliskim tytułem posagu (I. Kon. 60 k. 915v). Leonard jednocześnie zapisał żonie dług 6.000 zł. (ib. k. 916). Konstancja, łowczanka rożańska (I. kal. 171/173 s. 406), w r. 1730 żona Stanisława Kożuchowskiego, cześnika wieluńskiego, nie żyła już w r. 1736.

>Pieńkowscy ze wsi Pieńki (dziś nieznanej) w pow. pyzdr. Mikołaj z Pieńków od Janusza z Szczepankowic w r. 1435 kupił za 100 grz. części w Pieńkach (P. 1378 k. 95). Franciszek P., z Pieńków, w r. 1444 mąż Agnieszki, która była 1-o v. żoną Wojsława z Nadarzyc (P. 10 k. 198). Córka Franciszka i Agnieszki, Jadwiga, która t. r. "odmawiała" swe dobra ojczyste w Pieńkach wobec przyrodniego brata Marcina, syna Wojsława z Nadarzyc (Py. 10 k. 170v, 172v). Agnieszka w r. 1445 kwitowała Trojana z Wydzierzewic z głowy męża (P. 15 k. 64), chyba pierwszego? Jadwiga, żona Piotra Marzeńskiego(?) była w r. 1447 pozywana przez Marcina z Nadarzyc (Py. 112 k. 76). Dziedziczka w Pieńkach, połowę tej wsi w r. 1450 sprzedała za 50 grz. Wojciechowi Węgierskiemu (P. 1381 k. 80v).

Mikołaj z Pieńków w r. 1447 pozywał Jana, syna Ozepa z Markowic (Py. 9 k. 119). Mikołaj Prandota z Pieńków, ojciec Jana niedzielnego z nim, którego w r. 1461 pozywał Jan "Spiczek" z Markowic Markowski (Py. 14 k. 12). Jan P. na połowie wsi Pieńki Małe(?) w r. 1469 oprawił żonie Katarzynie 25 grz. posagu (P. 1385 k. 25v). Jan Prandota, dziedzic w W. Pieńkach, pozywał w r. 1469 nieletniego Andrzeja, syna zmarłego Jana Zdzychowskiego zw. Jajko, o kaucję poręczycielską daną przez jego ojca za Jana Markowskiego, syna Ozepa (Py. 14 k. 161v). Jan Prandota, dziedzic w M. Pieńkowie(!), miał w r. 1476 sprawę z Katarzyną z Poklatek (Py. 167 k. 37). Jan P. Prandocie i Mikołajowi, braciom niedzielnym z Korzkiew, zapisał w r. 1477 dług 5 grz. (Py. 167 k. 52) i t. r. uzyskał od nich zobowiązanie, że wraz ze swą siostrą stryjeczną, Anną, żoną Andrzeja Grzybowskiego, rezygnują mu za 50 grz. części w Pieńkach (Py. 167 k. 53). Jan Prandota z Pieńków w r. 1480 złożył sumę 5 grz. Prandocie, Mikołajowi i Annie z Korzkiew (Py. 15 k. 243). Jan z Pieńków w r. 1480 kupił za 150 grz. od Prandoty i Mikołaja, braci rodzonych, i Anny, wdowy po Andrzeju z Rabieżyc Grzybowa, siostry ich stryjeczno-rodzonej, części ich ojczyste we wsi M. Pieńki (P. 1386 k. 200v). Anna z Pieńków ze swymi stryjecznymi braćmi, Prandotą i Mikołajem z Korzkiew, zeznała w r. 1480, że Jan P. zaspokoił ją z dóbr ojczystych i macierzystych (Py. 15 k. 256v).

Stanisław i Marcin, bracia rodzeni niedzielni w Pieńkach, w r. 1476 sprzedali Pawłowi Olzickiemu za 17 grz. część roli w Pieńkach (Py. 167 k. 23). Małgorzata z Pieńków z mężem Filipem i synem Bartłomiejem w r. 1478 pozywana była przez Jana "Spiczkę" Markowskiego (Py. 16 k. 11v), zaś w r. 1477 temuż Olzickiemu, podwojewodziemu poznańskiemu, za 11(17?) grz. sprzedali role macierzyste w Markowicach i Samniszewie w pow. pyzdr. (P. 1386 k. 71; Py. 167 k. 46).

Jan P. pozywał w r. 1512 Piotra, Marcina i Władysława, braci niedzielnych z Wysławic (Py. 24 k. 97). Stanisław P. nie żył już w r. 1513, a wdowa po nim Dorota Grodziecka całą część po rodzicach w Grodźcu W. w pow. pyzdr. sprzedała wtedy za 150 grz. Janowi Pampowskiemu, dziedzicowi w Dębnie (Py. 23 k. 9v). Intromitowana t. r. do części Strzełkowa, kupione za 100 grz. od Barbary i Agnieszki, córek zmarłego Jana Chwalibogowskiego (Py. 24 k. 122). Pozywała o zwolnienie części wspomnianego Strzałkowa Agnieszkę, wdowę po Macieju Lutyńskim, która nie stanęła i w r. 1517 miała płacić winę (Py. 24 k. 206).

Paweł i Marcin, bracia rodzeni Wysławscy, zwani też P-imi, zawierali w r. 1517 ugodę z Paweł Wysławskim "Studzionym", z którym wiedli spory związane z posiadaniem części Wysławic (P. 866 k. 399v). Marcin Wysławski cz. P., pozwany w r. 1532 przez Annę Wysławską, wdowę po Grzegorzu "Gierwolcie" Wysławskim, o uiszczenie dwóch grz. winnych jej mężowi (Py. 171 k. 19). Kwitował w r. 1539 Stanisława Chłapowskiego z długu 30 grz. (P. 878 k. 333). Żoną Marcina była w r. 1546 Barbara Wilkowska (Py. 172 k. 221). Owa Barbara Wilkowska w r. 1551 kwitowała Wacława Wysławskiego (Wyszławskiego), dziedzica i posesora Wysławic (Wyszławic) ze swej oprawy na tej wsi (P. 891 k. 280). Marcin od Łukasza Gułtowskiego w r. 1550 kupił za 800 grz. połowę Jemielna Nadolnego w pow. gnieźn. (P. 1395 k. 543v). Dziedzic części Wysławic,, kwitował t. r. Macieja i Mikołaja braci Zdzychowskich (P. 172 k. 697). Nie żył już w r. 1553 (P. 894 k. 1070). Jego jedyna córka i spadkobierczyni Małgorzata w r. 1551 pozywała swego męża Jakuba Goczałkowskiego o swą oprawę (P. 891 k. 125), zaś w r. 1553 kwitowana była przez Macieja Dąbrowskiego cz. Wysławskiego (P. 894 k. 107). Drugim jej mężem był w r. 1558 Wojciech Swinarski. Nie żyła już w r. 1575.

Jan P. "Prandota" na połowie Pieńków W. w r. 1519 oprawił 10 grz. posagu żonie Małgorzacie Zberkowskiej, córce Jana (P. 1392 k. 224v). Stanisław, nie żyjący już w r. 1527, ojciec Zofii, Apolonii i Małgorzaty, które wtedy część macierzystą i Pieńkach sprzedały za 24 grz. Piotrowi Markowskiemu (P. 1393 k. 191). Marcin P., dziedzic w Wysławicach, kwitował w r. 1547 z 40 grz. nieletnich synów i córkę zmarłego Wojciecha Piątkowskiego (P. 886 k. 58v). Syna i córki tego Piątkowskiego pozywał też w r. 1552 (Py. 174 k. 82). Wacław P. cz. Wysławski intromitowany był w r. 1551 do części Wysławic, kupionych od Marcina Wysławskiego cz. P-go (Py. 173 k. 90v). Poranił w r. 1551 Magdalenę i Macieja, rodzeństwo Wysławskich (ib. k. 110). Wspólnie z bratem Marcinem Wysławskim cz. P-im uzyskał w r. 1552 kompromis z Anną Węgorzewską, wdową po Marcinie Dąbrowskim cz. Wyszławskim i z Piotrem Bieganowskim, działającymi w imieniu Macieja i Stanisława Wyszławskich, synów Marcina Dąbrowskiego (Py. 174 k. 85).

>Pieńkowscy różni. Za Walentego, syna zmarłego Jakuba, poręczał w r. 1528 Leodegar(!) Szczodrzykowski, dziedzic w Gądkach (P. 871 k. 52). Jan, mąż Anny Piaskowskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Kraśnickim, która w r. 1597 wraz z synami z pierwszego męża uzyskała intromisję do Węglewa (I. R. Kon. 28 k. 38v). Pozywana była t. r. przez tych swych sunów i ich opiekunów (ib. k. 289v). Jan P. t. r. wziął w zastaw od Jana Gorskiego cz. Bierzglińskiego w sumie 600 zł. długu części wsi Góra w pow. kon. (ib. k. 109). Pozywał w r. 1598 Felicję, żonę Stanisława Ziemięckiego, Annę, żonę Bartłomieja Rusinowskiego, Bierzglińskie, siostry rodzone zmarłego Bierzglińskiego cz. Górskiego (ib. 30 k. 421). Kwitował w r. 1602 Zofię Kaliską, żonę Jakuba Sarnowskiego, z 60 zł., za którą to sumę zastawiła mu część wsi Kaliska (ib. k. 546). Anna wraz ze swymi synami Kraśnickimi, jako posesorowie Węglewa, pozwani byli t. r. przez Stanisława Jemielskiego, spadkobiercę swej ciotki Małgorzaty Jemielskiej, żony Andrzeja Kraśnickiego (ib. k. 277). Jan P. nie żył już w r. 1615, kiedy syn jego Wojciech uzyskał intromisję do części Węglewa, wziętej w zastaw w sumie 550 zł. od przyrodniego brata, Jana Kraśnickiego (I. Kon. 38 k. 616; Py. 47 k. 252v). Wdowa po Janie Anna Piaskowska, w r. 1615 kwitowała swych synów z pierwszego męża: Stanisław, Jana i Świętosława Kraśnickich (Py. 47 k. 251), zaś od syna Wojciecha P-go uzyskała wtedy dożywocie na sumie 550 zł. zapisanych na Węglewie (ib. k. 253v). Wojciech P. dawał w r. 1622 plenipotencję braciom przyrodnim, Stanisławowi i Janowi Kraśnickim (I. Kon. 42 k. 241). Wojciech P. (nie wiem czy ten sam?) nie żył już w r. 1678, kiedy wdowa po nim Zofia Orłowska (Osłowska?) była już 2-o v. żoną Stefana Żernickiego (Kc. 131 k. 671v).

Walenty zaślubił 1752.2/VII. r. Ewę Wiśniewską (LC Mikorzyn). Ich córka Brygida, ur. we dworze wsi Tarchały pow. kal., ochrzcz. 1762.18/X. (LB Wysocko). Urodz. Nimfa Pinkowska(!) zaślubiła przed 1847.15/IX. r. Franciszka Kawieckiego.

>Pieracki Jan z pow. krak. w r. 1615 kwitował Zygmunta Grudzińskiego, kasztelana nakielskiego, z krzywd i pretensji (G. 82 k. 216).

>Pierscy h. Nałęcz, zrazu pisani też Pietrskimi, z Pierska (dawniej Pietrska) w pow. pozn. Mikołaj Pietrski w r. 1382 (KWD nr 1804). Mikołaj i Piotr z Pietrska "de genealogia Nalącz jeziora" w r. 1398 (Leksz. I 2810). Mikołaj Pietrski świadek w r. 1400 (Ks. Z. P. 197, 445), miał termin w sprawie z Katarzyną z Młodawska, odłożony w r. 1401 (ib. 673). Skarżył ją o to, iż na przedmieściu Poznania zagarnęła "pozostałości spadkowe" (superstitis vulgariter puscinim) wartości 10 grz. (ib. 707). Świadek w r. 1402 (ib. 817) i 1404 (ib. 1941), arbiter w r. 1404 (ib. 1997, 2001). Dobrogostowi z Szamotuł dał w r. 1404 konia należnego od jego zmarłego ojca (ib. 2019), poręczyciel w r. 1405 (ib. 2411). Piotr, Piotrek Pietrski, na którym w r. 1402 uzyskał 5 grz. kapitału i pół grz. czynszu Jan, syn Gorgoniusza (ib. 860). Świadkował 1405 i 1406 r. (ib. 2444, 2744). Kiełcz Pietrski świadek w r. 1400 i 1406 (ib. 420, 446, 2744). Przybysław i Wierzbięta, dziedzice z Pietrska w r. 1420 (P. 6 k. 91v). Paweł z Pietrska nabył w r. 1424 łan z ogrodem w Lipnicy, które sprzedał był stryj Pawła, a nabył na Mikołaju, Wincentym i Sędziwoju z Lipnicy (P. 7 k. 152). Sędziwój, Sąd z Pietrska, maż Katarzyny w r. 1427 już nie żyjącej (P. 9 k. 53). Sędziwój z Pietrska oprawił w r. 1435 posag swej żonie Katarzynie (P. 1378 k. 91). Marcin i Andrzej, bracia rodzeni z Pietrska, pozywali w r. 1438 Jakuba i Drogomira, braci rodzonych z Krzestkowic (P. 14 k. 55), zaś w r. 1440 mieli termin z Mikołajem, synem zmarłego Andrzeja "Daroni" z Krzestkowic (ib. k. 87v). Wraz z Andrzejem, Sędziwojewm (czy też bratem?) i Marcinem z Pietrska, oraz z Jakubam z Krzestkowic, pozywany w r. 1442 przez Katarzynę i Małgorzatę, córki zmarłego Sędziwoja Sławieńskiego (P. 14 k. 136v). Sędziwojowi, Andrzejowi i Marcinowi z Pietrska oraz Jakubowi z Krzestkowic zeznał w r. 1443 sumę 45 zł. Florian z Krzestkowic (ib. k. 176v). Marcin P. uzyskał w r. 1444 zapis 2 grz. od Bieniaka Zaremby z Lubosiny (P. 15 k. 18v). Jego i Andrzeja, obok innych, winna była w r. 1444 stawić Małgorzata, żona jana Bronikowskiego, celem złożenia przysięgi, iż nie odebrała 50 grz. posagu od synów Wincentego Kordzboga (Kośc. 17 s. 523). Nie żył już Marcin w r. 1452, pozostawiwszy wdowę Piechnę (Przechnę) i syna Iwana (Giwana), który miał wtedy sprawę z Przybkiem z Pietrska (P. 18 k. 81). Piechna t. r. kasowała swą oprawę na Piersku na rzecz syna Giwana (P. 18 k. 124v). Iwan z Pietrska pozywał w latach 1479 i 1480 Mikołaja, Jana, Marcina, Stanisława i Macieja, braci rodzonych, niedzielnych dziedziców w W. Brodów (P. 21 k. 71, 103). Braci tych, dziedziców w W. Brodach, wzywał w r. 1480 do uiszczenia sumy 20 grz. (P. 855 k. 99, 101v). Pozwany w r. 1485 przez Elżbietę Trzcieńską, żonę Jana Drogockiego (P. 22 k. 34). Z braćmi z Brodów w r. 1487 miał sprawę o zwrot posagu (ib. k. 99v). Pozwany t. r. przez Mikołaja Rezcieńskiego o posag zmarłej żony szwagra, Agnieszki (P. 22 k. 112). Pozywał Mikołaja Bytyńskiego z części w Rozciegniewicach i Witkowicach, który nie stanął i miał w r. 1489 płacić winę (ib. k. 159v). Córce Barbarze dał część w Pietrsku jako jej wydział macierzysty i za posag (P. 1387 k. 146v). Była ona żoną 1-o v. przed r. 1500 Marcina Rożnowskiego, 2-o v. przed r. 1514 Grzegorza Liszkowskiego. O jej małżeństwie zob. niżej. Andrzej z Pietrska, brat Marcina, występował w r. 1442 (P. 14 k. 136v). Na połowie dóbr w r. 1445 oprawił posag 100 grz. żonie Małgorzacie (P. 1379 k. 120). Nie żył już w r. 1452, a córka jego Jadwiga, nazwana wtedy siostrą przyrodnią Mikołaja, syna zmarłego Mroczka z Ozdebna, oboje zaś siostrzeńcami Jadwigi z Otorowa (P. 18 k. 16). Można więc przypuszczać, że żona Andrzeja Małgorzata, zapewne z Otorowa, była 1-o v. żoną Mroczka z Izdebna. Jadwiga niegdy z Pietrska pozywała w latach 1453 i 1459 Zachariasza z Kąsinowa (P. 184 k. 171v, 264). Zob. tablicę.

@tablica: Pierscy, Pietrscy h. Nałęcz 1

Miała tu miejsce rzecz niekiedy spotykana. Oto Marcin Rosnowski biorąc za poślubioną Barbarą P-ą jej dobra rodzinne a wraz z nimi i nazwisko (a raczej "pisanie się"), chociaż sam zapewne należał do innego rodu herbowego, potomkowie jego (w tym przypadku już wnuk) używali herbu rodziny, do której weszli tylko przez związek małżeński.

Marcin P., a właściwie Rosnowski (chyba więc Doliwczyk?), z żoną Barbarą, zapewne córką Iwana P-go, o którym było wyżej, zapisali w r. 1499 dług 36 grz. Janowi Trzecieńskiemu (P. 869 k. 45), zaś w r. 1501 byli wzywani przez tego Trzcieńskiego do uiszczenia sumy 35(?) grz. (ib. k. 172v), a ponieważ z pozwu tego nie stanęli, mieli płacić 3 grz. winy (ib. k. 246). Marcin nie żył już w r. 1503, kiedy owdowiała Barbara winna była wypłacić Trzcieńskiemu 30(?) grz., do czego zobowiązała się była wraz ze swym zmarłym mężem (P. 861 k. 13). Ta Barabra z Pietrska połowę swej ojczystej części w Pietrsku dała w r. 1513 "z miłości macierzyńskiej" synowi Wojciechowi Rosnowskiemu (P. 1391 k. 25) i t. r., już jako 2-o v. żona Grzegorza Liszkowskiego część w Pietrsku sprzedała za 150 grz. wspomnianenu wyżej synowi (ib. k. 29). Uzyskała w r. 1514 intromisję do posesji części Krzystkowic w pow. pozn., odziedziczonej po Katarzynie Krzystkowskiej, siostrze z ciotki rodzonej (P. 866 k. 100).

Wojciech Rosnowski cz. Pietrski (w dalszych latach ustaliła się ta druga forma), syn Marcina Rosnowskiego i Barbary P-ej, wraz z Janem Rosnowskim, dziadem (bo on jego "nepos"), pozywali w r. 1506 Piotra i Wojciecha, braci z Konarzewa (P. 862 k. 178v). Swoją część w M. Rosnowie sprzedał w r. 1511 za 30 grz. Mikołajowi Rosnowskiemu, bratu stryjeczno-rodzonemu (P. 1391 k. 19). Na połowie swej części Pietrska oprawił w r. 1515 posag 40 grz. żonie Jadwidze Wierzchaczewskiej, córce Wojciecha (P. 1392 k. 45v). Nie żył już w r. 1520, kiedy Jadwiga, już 2-o v. żona Jana P-go (Skrzydlewskiego?), część jeziora w Pietrsku, oprawną od pierwszego męża, sprzedała wyderkafem za 10 grz. Janowi Rosnowskiemu (P. 1392 k. 362v). Dała w r. 1521 zobowiązanie Wawrzyńcowi Rosnowskiemu, iż Jan Rosnowski stryj oraz Marcin i Anna jej syn i córka, zrodzeni z Wojciechem P-im nie będą go niepokoić w dzierżeniu ich ojczystych dóbr w Pietrsku (P. 867 k. 906). Ona, 2-o v. żona Jana P-go(!), skwitowana była w r. 1524 przez Jana Rosnowskiego z 10 grz., za które sprzedała była wyderkafem cztery tonie w Pietrusku (P. 869 k. 184). Nazwana w r. 1527 żoną 2-o v. Jana Skrzydlewskiego (P. 870 k. 177v). Oprawę posagu na Pietrsku, uzyskaną od pierwszego męża, w r. 1531 sprzedała wyderkafem Janowi Rosnowskiemu, dziedzicowi w Grodziszczku (P. 1393 k. 473).

Marcin, syn Wojciecha i Wierzchaczewskiej, od Piotra Jarosławskiego w r. 1524 nabył wyderkafem za 30 grz. część w Psarskim w pow. kośc. (Kośc. 233 k. 9, 345 k. 110v). Na połowie części Pierska w r. 1536 oprawił 100 kop gr. posagu żonie Dorocie Grzebienickiej, córce Piotra (P. 1394 k. 7). Niedługo potem umarła ona bezdzietnie i już w r. 1537 Marcin na połowie Pierska oprawił 100 grz. posagu drugiej żonie, Agnieszce Witkowskiej, córce Sędziwoja (ib. k. 128v). Oboje małżonkowie na części Pietrska sprzedali wyderkafem w r. 1542 za 36 grz. roczny czynsz 3 grz. ks. Jakubowi z Kłecka, wikariuszowi i altaryście katedry poznańskiej (P. 1394 k. 525v). Marcin Annie Dokowskiej, wdowie po Janie Grzebienickim, zapisał t. r. dług 42 i pół grz. (P. 881 k. 18v) i t. r. był przez nią z tego zapisu skwitowany (ib. k. 262v). Kwitował w r. 1562 ks. Jana Dokowskiego, plebana w Czępiniu (P. 904 k. 725). Skwitowany w r. 1563 przez Barbarę Grzebienicką, wdowę po Jarosławie Gorajskim, z racji posagu pierwszej swej żony a siostry tej Barbary (P. 905 k. 241). Opłacając w r. 1566 pobór z Pierska przycisnął pieczęć z h. Nałęcz (Wittyg, s. 242). Od Wojciecha Górskiego w r. 1566 kupił za 8.000 zł. wieś Górę w pow. pozn. (P. 1397 k. 498). Użytkowanie domu, placu koło dworu, dwóch pustych łanów etc. dał t. r. w dożywocie małżonkom Wojciechowi Górskiemu i Dorocie Wielżyńskiej (ib. k. 506), zaś całą wieś Górę t. r. dał synowi Janowi (ib. k. 516). Część Pietrska dał t. r. Janowi Świdwie z Szamotuł w zamian za część Brzezna, trzy puste łany w Chlewiskach pow. pozn. i dopłatę 800 zł. (ib. k. 531v). Na połowie Brzezna i Chlewisk w r. 1567 oprawił posag 200 zł.. żonie Agnieszce Witkowskiej (ib. k. 551v), zaś ona t. r. skasowała swą oprawę na Pietrsku (P. 911 k. 59). Nie żyła już Agnieszka w r. 1570 (P. 917 k. 75). Marcin t. r. części Brzezna, trzy łany puste i połowę łąki zw. Wielka Łąka w Chlewiskach dał synowi Janowi (P. 1398 k. 56), zaś uzyskał od niego t. r. dożywotnie użytkowanie całego Brzezna (ib. k. 94v). Pozwany w r. 1577 o dług 412 zł. przez Jana Bartochowskiego z Sędzic (P. 929 k. 163). Opiekę swych wnuków, dzieci zmarłego syna Jana, zlecił w r. 1578 Jerzemu Wierzchaczewskiemu i Maciejowi Bieganowskiemu (P. 931 k. 571). Dożywocie dane sobie przez zmarłego syna Jana na Brzeźnie cedował w r. 1580 Maciejowi Bieganowskiemu (P. 935 k. 225). Sumę długu 200 zł. zapisaną sobie przez zmarłego Andrzeja Witkowskiego cedował w r. 1582 wnuczkom swym Dorocie i Agnieszce (P. 938 k. 145).

Jan, syn Marcina i Witkowskiej, mąż Katarzyny Górskiej, córki Wojciecha, oprawił jej w r. 1566 posag 1.200 zł. na połowie wsi Góra (P. 1397 k. 532). Jej siostrze, pannie Małgorzacie Górskiej, zapisał t. r. dług 1.000 zł. (P. 917 k. 4). Jako spadkobierca matki w r. 1570 skwitował z 800 zł. Jana Świdwę z Szamotuł (P. 917 k. 75). Od ojca, jak już wiemy, dostał t. r. części Brzezna i trzy łany w Chlewiskach, zaś t. r. od Jana Świdwy z Szamotuł dostał część roli zw. Ostrów w tychże Chlewiskach (P. 1398 k. 71v). Części Chlewisk wraz z dopłatą 1.600 zł. dał w r. 1570 Maciejowi Roswarowskiemu (Rostworowskiemu) w zamian za części Brzezna, wyjąwszy Ostrowy sołeckie z łąkami (P. 1398 k. 79v). Nie żył już w r. 1577, kiedy to Andrzej Witkowski, podstarości grodz. poznański, jako opiekun syna jego Marcina, kwitował Adama Żakowskiego z 2.000 zł. z tytułu dzierżawy wsi Góra (P. 929 k. 641). Owdowiała Katarzyna Górska od swego ojca uzyskała w r. 1578 zapis 1.200 zł. długu (P. 931 k. 861, 865). Była w latach 1580-1598 2-o v. żoną Jana Węgierskiego (P. 935 k. 495, 968 k. 236), nie żyła już w r. 1603 (P. 973 k. 293). Z córek Jana, Agnieszka, niezamężna w latach 1578-1582 (P. 931 k. 571), zaślubiona w r. 1594 Hieronimowi (Jaroszowi) Przystanowskiemu, żyli oboje w r. 1600. Dorota, niezamężna w latach 1578-1598, wydana w r. 1600 za Mikołaja Czeluścińskiego, oboje żyli jeszcze w r. 1610.

Marcin, syn Jana i Górskiej, ur. ok. r. 1565 (P. 1399 k. 601v), skwitowany w r. 1579 przez Annę Sepińską, wdowę po Wojciechu Kubackim, ze 100 zł. (P. 932 k. 63), od swej matki uzyskał w r. 1584 zapis 100 zł. długu (P. 943 k. 368). Całe Brzezno w r. 1585 sprzedał za 2.000 zł. Wawrzyńcowi Witońskiemu (P. 1399 k. 601v). Wobec tego, że matka ustąpiła z oprawy i dożywocia na Brzeźnie, dał jej w r. 1585 pod oprawę Górę (P. 945 k. 301). Od Wawrzyńca Gębickiego w r. 1593 nabył wyderkafem za 600 zł. jego części Gębic (P. 1401 k. 62v). Od Jarosza (Hieronim) Przystanowskiego w r. 1594 uzyskał zobowiązanie oprawienia posagu 600 zł. siostrze swej Agnieszce a tego Jarosza żonie przyszłej (P. 969 k. 330v). Górę sprzedał wyderkafem w r. 1594 na jeden rok za 1.450 zł. Wojciechowi Urbanowskiemu (P. 1401 k. 212v). Na połowie Góry w r. 1595 oprawił posag 1.500 zł. żonie Zofii Bronikowskiej, córce Stanisława (ib. k. 469v) i t. r. skwitował jej brata Andrzeja z 900 zł. na poczet owej sumy posagowej zapisanej przez zmarłego ojca, zaś Zofia skwitowała brata z dóbr rodzicielskich (P. 964 k. 340). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisali w r. 1597 (P. 1402 k. 289v).Siostrze swej pannie Dorocie Marcin w r. 1598 zapisał 200 zł. długu (P. 968 k. 236). Od matki uzyskał t. r. cesję sumy 433 zł. odziedziczonej po zmarłej Annie Górskiej, żonie Adama Żakowskiego (P. 968 k. 236). Andrzeja Bronikowskiego kwitował w r. 1598 z 1.500 zł. długu zapisanego sobie jako posag przez zmarłego teścia Stanisława Bronikowskiego (P. 968 k. 817). Przyszłemu mężowi siostry Doroty, Mikołajowi Czeluścińskiemu, zapisał w r. 1600 dług 1.600 ł. jako posag (P. 970 k. 272). Zapisy dane sobie przez małżonków Jana Węgierskiego i zmarłą Katarzynę Górską cedował w r. 1603 Małgorzacie Sokolnickiej, żonie Jana Kucharskiego (P. 973 k. 293). Zofia z Bronikowskich żyła jeszcze w r. 1606 (P. 978 k. 330), ale już 1608.26/I. r. Marcin spisywał ze Stanisławem i Maciejem Trzcińskimi kontrakt o rękę ich siostry panny Katarzyny Trzcińskiej i zobowiązał się oprawić jej posag na połowie Góry, wolnej od oprawy zmarłej Zofii Bronikowskiej (P. 980 k. 35), a oprawił jej tam ów posag 1.000 zł. w r. 1612 (P. 1408 k. 87v). Od Anny Żakowskiej, wdowy po Janie Węgierskim (ojczymie?), uzyskał w r. 1614 cesję jej oprawy na częściach Łubowic M. w pow. gniezn. (P. 992 k. 240). Części Łubowic od niej kupione, sprzedał wyderkafem w r. 1618 za 800 zł. małżonkom Janowi Krusińskiemu i Barbarze Urbanowskiej (P. 1411 k. 115v), zaś w r. 1621 części te za 700 zł. sprzedał wyderkafem małżonkom Stanisławowi Korytowskiemu i Katarzynie Prusieckiej (P. 1412 k. 840). Wspólnie z tym Andrzejem pozywał w r. 1624 owych Korytowskich (P. 152 k. 689v). Nie żył już w r. 1626, kiedy trzecia żona, Anna Pawłowska, wdowa 1-o v. po Aleksandrze Brodzkim, wraz z synami: Stefanem, Bartłomiejem i Maciejem Brodzkimi kwitowana była przez Agnieszkę Księską, wdowę po Bartłomieju Krzyckim, z winy banicji z racji nieuiszczenia pensji i prowizji od sumy 5.000 zł. (P. 1017 k. 220v). Zapisała w r. 1631 dług 1.000 zł. z dóbr macierzystych na poczet posagu 1.500 zł. córce pannie Jadwidze Brodzkiej (P. 1024 k. 137, 137v), zaś w r. 1633 zapisała dług 200 zł. synowi Maciejowi Brodzkiemu (P. 1028 k. 59v). Żyła jeszcze w r. 1641 (P. 1043 k. 629). Z Bronikowskiej był syn Andrzej.

Andrzej, syn Marcina i Bronikowskiej, części Łubowic M. w r. 1625 sprzedał wyderkafem za 2.000 zł. małżonkom Janowi Grzegorzewskiemu i Annie Wargowskiej (P. 1415 k. 169). Na połowie Góry w r. 1627 oprawił 3.000 zł. posagu żonie Jadwidze Dziekczyńskiej z Krusiny (ib. k. 1007, 1416 k. 581v), córce Piotra (Kośc. 297 k. 8). Jadwiga t. r. sprzedała części Łagiewnik i Szczepowic za 2.950 zł. małżonkom Wojciechowi Ossowskiemu i Annie Dziekczyńskiej (P. 1415 k. 1011v). Oboje Górę w r. 1629 sprzedali wyderkafem za 2.500 zł. Maciejowi Goryszewskiemu (P. 1415 k. 581v). Andrzej części we wsi Łubowice M. sprzedał przed r. 1641 Jakubowi Dziekczyńskiemu. Z żoną wzajemne dożywocie spisał w r. 1647 (P. 1423 k. 315v) i t. r. Górę sprzedał za 14.000 zł. Janowi Małachowskiemu "Myśliborowi" (ib. k. 307). Nie żył już w r. 1652, a Felicjan Czeluściński odebrał wtedy od owdowiałej Jadwigi z Dziekczyńskich sumę 490 zł. tj. połowę sumy 980 zł. przez małżonków P-ch zapisanej zmarłemu Adamowi Czeluścińskiemu (P. 1064 k. 134). Wraz z synami t. r. od Stanisława, ks. Piotra i Wojciecha, braci Mieszkowskich, wzięła w zastaw za 20.000 zł. wieś Lutom w pow. pozn. (P. 1064 k. 1019, 1020v). Spisała w Kunowie 1660.9/II. r. ze Stefanem Kąsinowskim pod zakładem 4.000 zł. kontrakt o rękę córki Marianny (Ws. 59 k. 54). Z córkami, Katarzyną zamężną Pieniążkową, Marianną zamężną Kąsinowską i panną Zofią, występując jako matka i siostry rodzone zmarłego Wojciecha P-go, kwitowały t. r. Aleksandra Unruga z 7.000 zł. zapisanych przezeń Wojciechowi (Ws. 59 k. 229v) Jadwiga P-a Kunowo sprzedała w r. 1663 za 18.000 zł. zięciowi Janowi Korytowskiemu (P. 1425 k. 235v). Zapewne żyła jeszcze w r. 1664 (P. 1861 k. 261v), nie żyła już z całą pewnością w r. 1681 (P. 213 I k. 17v). Synowie: Wojciech, o którym niżej, i Marcin, znany mi tylko ze wzmianki z r. 1652 (P. 1064 k. 134v). Z córek, Katarzyna, w latach 1644-1664 żona Mikołaja Pieniążka, wdowa w r. 1666. Marianna wydana w r. 1660, krótko po 9/II., za Stefana Kąsinowskiego, żyjącego jeszcze w r. 1673, wdowa w r. 1674, 2-o v. w r. 1680 żona Piotra Wyganowskiego, nie żyła już w r. 1682. Zofia, jeszcze niezamężna w r. 1660, w latach 1663-1681 żona Jana Korytowskiego, wdowa w r. 1686, zmarła w r. 1701(?).

Wojciech, syn Andrzeja i Dziekczyńskiej, mąż Anny Potockiej, córki Ludwika, kwitował w r. 1652 teścia z 2.000 zł. na poczet posagu 4.000 zł. (P. 1064 k. 429v), zaś w r. 1653 oprawił jej owe 2.000 zł. (P. 1066 k. 161). Zawierał w r. 1657 kontrakt z Piotrem Kurowskim pod zakładem 5.000 zł. (Ws. 56 k. 603). Bezpotomny, nie żył już w r. 1660 (Ws. 59 k. 229v). Anna z Potockich nie żyła w r. 1713 (P. 290 k. 250). Zob. tablicę.

@tablica: Pierscy, Pietrscy (Rosnowscy) h. Nałęcz 2.

Szl. Barbara Pietrska i jej brat cioteczno-rodzony Wojciech Manyo(?), mieszczanin szamotulski, w r. 1517 kwitowali Sędziwoja Krzestkowskiego ze spadku po Annie, żonie zmarłego Tomisława Krzestkowskiego tj. z oprawy jej wiana na Krzestkowicach (P. 866 k. 375). Andrzej Pietrski, mąż Justyny Kuczyńskiej, córki Wincentego, która w r. 1560 kwitowała brata Michała Kuczyńskiego z dóbr rodzicielskich (Kośc. 239 k. 28v). Jakub Pierski, mąż Katarzyny Radwanowskiej, córki Sebastiana która część w Radwankach w pow. kcyń., odziedziczoną po bracie Stanisławie Radwanowskim, sprzedała w r. 1606 za 2.000 zł. Michałowi Sławińskiemu (P. 1405 k. 560v, 1406 k. 628v). Oboje żyli jeszcze w r. 1611 (Kc. 126 k. 185). Jan P. kwitował w r. 1618 Barbarę Niemojewską, wdowę po Janie Kurnatowskim, z 20.000 grz. (P. 1000 k. 204v). Jan P. i żona jego Jadwiga Sieklicka skwitowani w r. 1622 przez Andrzeja Rozdrażewskiego z 1.600 zł. z dzierżawy Słupów i połowy Czeszkowa (Kc. 127 k. 809). Wojciech P. nie żył już w r. 1663, kiedy żona jego Barbara Kurowskam już 2-o v. zamężna za Stanisławem Urbanowskim, kwitowała Jana Kąsinowskiego z 1.100 zł. (P. 1073 k. 1417). Katarzyna P-a, żona Mikołaja Przystanowskiego. Andrzej P., mąż Katarzyny Żychlińskiej, córki Kaspra i Katarzyny Duninówny, w r. 1692 odebrał od Chryzostoma Koczorowskiego sumę 2.000 zł. z dóbr macierzystych żony i tę sumę żonie oprawił (P. 1123 III k. 59v).

Z powyższymi nie mieli zapewne nic wspólnego wymienieni niżej. Uczc. Baltazar, mieszczanin bydgoski, który w r. 1599 kwitował Marcina Pisczyńskiego z pow. bydg. z 8 zł. (G. 66 k. 22). Opatrzny Wojciech P., syn zmarłego op. Jana P-go, mieszczanina bydgoskiego, który w r. 1630 w imieniu własnym i swej rodzonej siostry szl. Anny P-ej, żony szl. Marcina Pomietlickiego, cedował Marcinowi Grudzkiemu, i z jej synami o dług 140 zł. (P. 1023 k. 19).

>Pierścińscy h. Prus, z Piersna w wojew sieradz. (wedle Uruskiego), ale Pawiński takiej miejscowości nie znał. Stanisław, syn zmarłego Krzysztofa, kwitował w r. 1680 Krzysztofa Rogozińskiego ze 100 zł. z sumy oryginalnej 500 zł., zpisanej sobie oraz swemu rodzeństwu: Kazimierzowi, Bogusławowi, Katarzynie i Agnieszce (I. Kal. 140 k. 28). Chyba ta sama Katarzyna była w r. 1690 żoną Adama Skąpskiego (ib. 146 s. 531). Aleksander zmarły w r. 1688 (AB, Kalisz, Wó 46). Kazimierz nie żyjący już w r. 1773, mąż Antoniny Karbowskiej, córki Walentego i Katarzyny Ostrowskiej, dziedziczki części w Żakowicach zw. "Poklękowszczyzna", nabytej przez nią 1773.13/VIII. r. od matki za 1.900 zł. (I. Kal. 209/213 k. 141v). Zawierała w r. 1774 z Andrzejem Jackowskim, dziedzicem Żakowic, kontrakt pod zakładem 2.000 zł. (I. Kal. 214/216 k. 59).

>Piertkiewicz (Pierkiewicz?) Tomasz, nie żyjący w r. 1773, kiedy owdowiała Regina Bielecka, córka Jana, uzyskała od brata Kajetana Bieleckiego, jezuity, cesję spadku po ich bracie Antonim (P. 1350 k. 353v).

>Pieruscy, Pioruscy, z Pieruszyc, Pioruszyc w pow. kaliskim. Andrzej z Cienina pięć łanów roli w Pieruszycach w r. 1435 sprzedał za 60 grz. Maciejowi z Zaszkowic (P. 1378 k. 83v). Katarzyna z Pieruszyc, córka(?) Iwona z Pawłowa, mianowała w r. 1438 do toczonej z Małgorzatą z Pieruszyc sprawy piełnomocnikiem Andrzeja Kotlińskiego (Gr. Kal. 2 k. 95v). Mikołaj i Piotr, bracia rodzeni, niedzielni w Paczynowa, wymienili w r. 1443 swoją tamtejszą część Bieniaszowi z Buszkowa za części Pioruszyc i dopłatę 30 grz. (P. 1379 k. 55). Marcin, dziedzic w Pioruszycach, na połowie tej wsi w r. 1449 oprawił 20 grz. posag żonie Małgorzacie (P. 1380 k. 110). Mikołaj z Pioruszyc, syn Marcina(?) Słockiego(?), zobowiązał się w r. 1464, iż swej żonie Annie rezygnuje półtora łana i ogród za 30 grz. jej posagu i tyleż wiana (I. Kal. 1 k. 280).

Michał z Międzydobrza w r. 1466 pozywał Dorotę, wdowę po Wojciechu Drachowskim, oraz synów jej niedzielnych Mikołaja i Nowejwsi i Jana z Pieruszyc (I. Kal. 1 k. 353). Anna z Międzydobrza, wdowa po Michale z Pieruszyc, o "Drachowską" część w Międzydobrzu była w r. 1468 wraz ze swym synem Jakubem z Międzydobrza godzona przez arbitrów z Wojciechem, Katarzyną i Anną, innymi jej dziećmi (ib. k. 481). Pozywał tę Annę, wdowę po Michale, w r. 1471 Wojciech z Pioruszyc, zapewne jeden ze wspomnianych wyżej synów (I. Kal. 2 k. 180v). Na części rodzonych braci niedzielnych Jakuba i Wojciecha, dziedziców w Międzydobrzu, synów zmarłego Michała Drachowskiego, najechał Andrzej "Drapikot" z Pioruszyc, o co w r. 1475 był pozywany (ib. k. 344v). Wojciech P. nie uiścił 120 grz. Annie z Międzydobrza (ib. k. 365v). Bracia ci, Jakub i Wojciech byli dziedzicami w Pieruszycach w r. 1475 (ib. k. 369), zaś matka ich Anna, żona Michała Drachowskiego z Międzydobrza, jako pani oprawana, ręczyła w r. 1477 za swych synów Jakuba i Wojciecha z Międzydobrza wobec Michała z Pieruszyc, iż uwolnią łan w Pieruszycach (ib. k. 457). Jednocześnie owi bracia Jakub i Wojciech, dziedzice w Międzydobrzu łan w Pieruszycach zastawili za 16 zł. węg. temu Michałowi (ib.). Anna ok. r. 1479 uzyskała intromisję do przysądzonych sobie dóbr Wojciecha z Pieruszyc (I. Kal. 1 k. 498). Ze swej oprawy ręczyła w r. 1480 wspólnie z synem Jakubem za syna Wojciecha, iż uwolni łan w Pieruszycach zastawiony Michałowi i Marcinowi braciom z Pieruszyc (ib. 3 k. 11), zaś jednocześnie syn jej Jakub zastawił za 16 zł. węg. tym braciom z Pieryszyc łan w tej wsi (ib. k. 11v). Ten zastaw za takąż sumę powtórzył w r. 1483 (ib. k. 133v). Zapewne ten sam Jakub P. sprzedał wyderkafem w r. 1484 za 500 grz. część w Pioruszycach swej rodzonej siostrze Annie, żonie Macieja Robakowskiego (P. 1387 k. 2v). Niewątpliwie bliski powyższym był Marcin P., nie żyjący już w r. 1522, ojciec Doroty, która wtedy od męża, Błażeja Kuczkowskiego uzyskała oprawę 20 grz. wiana na sumie 60 grz., w której to sumie Błażej trzymał wyderkafem części Międzydobrza i Pieruszyc (I. i D. Z. Kal. 2 k. 70).

Piotr Międzydobrski cz. Pioruski, zapewne syn Jakuba lub Wojciecha, o którym mowa był wyżej, na połowie swych części w Międzydobrzu w r. 1516 oprawił 25 grz. posagu żonie swej Katarzynie Jarosławskiej, córce Andrzeja (P. 1392 k. 78v).

Może jednym z synów tego Piotra był Maciej P., który w r. 1526 na połowie połowy swych części w Pioruszycach, należnej mu z działu z braćmi, oprawił w r. 1526 posag 90 zł. żonie Zofii Irzykowskiej, córce Aleksandra (Py. 23 k. 63v), zaś t. r. brat jej Łukasz Irzykowski zapisał mu 32 zł. długu z tytułu posagu Zofii (ib. k. 236v). Maciej w r. 1529 dwa osiadłe łany w Pioruszycach sprzedał wyderkafem za 26 grz. Marcinowi Korzeniewskiemu, dziedzicowi Czołnochowa (I. i D. Z. Kal. 2 k. 160v). Od brata Benedykta nabył w r. 1529 za 100 grz. część w Pioruszycach, które należała się Benedyktowi z działów z im i z innym jeszcze bratem Mikołajem P-im (ib.). Od Macieja i Bartłomieja Międzydobrskich, braci niedzielnych, oraz od sióstr ich, Małgorzaty, żony opatrz. Zaremby, szewca na Ostrowie za Górką poznańską, N., żony opatrz. Jerzego Kraczmara, tkacza poznańskiego, i panny Doroty, w r. 1529 kupił za 150 grz. ich części rodzicielskie we wsiach Międzydobrze i Pioruszyce. Nazwany wtedy ich stryjem (P. 1393 k. 283v). Części w tych wsiach, nabyte wyderkafem od Marcina P-go, dał w dożywocie w r. 1530 żonie Zofii Irzykowskiej (G. 335a k. 129). Pięć łanów pustych z budynkami, łąkami i lasami, sprzedanych niegdyś Wojciechowi Wolickiemu a teraz odeń odkupionych, sprzedał wyderkafem w r. 1531 za 50 grz. Katarzynie, Janowi i Annie Biernackim, matce, córce i zięciowi, z wyłączeniem dla własnej uprawy zachowanych pól folwarcznych w Międzydobrzu (Py. 23 k. 96v, 97v). Pozwany przez Annę, żonę Jana Wolskiego z ziemi sieradzkiej, siostrę stryjeczno-rodzoną Piotra Niędzydobrskiego, nia stanął i w r. 1533 miał płacić winę (I. R. Z. Kal. 4 k. 436). Część "Kuczkowską" w Międzydobrzu w r. 1535 sprzedał za 200 grz. Bartłomiejowi Kuczkowskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 243v). Oboje małżonkowie w r. 1542 zapisali synowi Janowi sumę 200 grz. (P. 881 k. 206) i t. r. byli kwitowani ze 106 grz. przez Jana Skaławskiego, która to suma należała się jego bratu Piotrowi Skaławskiemu (ib. k. 338). Od Wojciecha Marszewskiego w r. 1542 kupił (wyderkafem?) za 37 i pół grz. części Pieruszyc (I. i D. Z. Kal. 6 k. 355v). Oboje z żoną pozwani w r. 1545 przez wspomnianego Jakuba Skaławskiego (P. 884 k. 144). Oboje w r. 1551 synowi Janowi dali część we Pieruszycach i Międzydobrzu w dziale z innymi swymi synami, Andrzejem i Wawrzyńcem (Kośc. 345 k. 218), jednocześnie zaś Maciej połowę własnych części w Pieruszycach i Międzydobrzu sprzedał wyderkafem Janowi za 4.200 zł. (ib. k. 218). Pozywał w r. 1553 małżonków Walentego Skaławskiego i Zofię Twardowską o dług 85 i pół grz. (P. 894 k. 289). Zofia Irzykowska nie żyła już w r. 1556 (P. 897 k. 531). Drugiej swej żonie Reginie Racędowskiej, córce Andrzeja, Maciej w r. 1557 oprawił posag 400 zł. na połowie Pieruszyc i pustki Międzydobrze, wolnych od oprawy pierwszej żony (P. 1396 k. 523v; I. Kal. 22 k. 466). Synom swym Wawrzyńcowi i Andrzejowi w r. 1558 sprzedał wieczyście połowy w Pieruszycach i Międzydobrzu, zaś Jann P. i Jan Wolski poręczyli za nich, że ojcu te dobra dadzą wyderkafem (G. 37 k. 81). Nie żył już w r. 1563 (Py. 179 k. 263v). Synowie: Jan, Andrzej i Wawrzyniec.

1. Jan P., pisany czasem P-im cz. Czermińskim, syn Macieja i Irzykowskiej, połowę łana pustego w Pioruszycach sprzedał wyderkafem w r. 1542 za 10 grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 363). Na połowie swych części we wsiach nabytych od ojca, w r. 1551 oprawił posag 250 zł. żonie Katarzynie Błociszewskiej, córce Mikołaja (Kośc. 345 k. 218v). Po rychłej śmierci tej żony na połowie części w Piuruszycach i Międzydobrzu w latach 1553 i 1554 oprawił posag 100 grz. drugiej żonie Annie Skrzypińskiej, córce Marcina (P. 1396 k. 171v; Res. Kal. 1 k. 24v), zaś w r. 1556 na tych samych dobrach posag 200 zł., a synowi Gabrielowi, urodzonemu z pierwszej żony, zapisał wtedy dług 250 zł. jako rekompensatę za skasowany posag matki (P. 897 k. 531, P. 1396 k. 355v). Od Jana Skrzypińskiego w r. 1568 wydzierżawił na trzy lata za 210 zł. części Pieruszyc i Międzydobrza, które t. r. kupił wyderkafem od małżonków Wawrzyńca P-go i Doroty Prusinowskiej (I. Kal. 34 s. 1122). nie żył już 1577.25/III. r. (R. Kal. 4 k. 384). Owdowiała Anna kwitowała w r. 1582 brata Jakuba Skrzypińskiego za 100 zł. (I. Kal. 48 s. 175). Skwitowana w r. 1584 przez zięcia Godziątkowskiego ze 100 zł. jako połowy sumy 200 zł. posagu za córką Anną (I. Kal. 50 s. 111). Synowie Jana: Gabriel z pierwszej żony, Mikołaj, Jan i Stanisław, niewątpliwie z drugiej. Z córek, Anna wyszła w r. 1577, krótko 25/III. r. za Kaspra Godziątkowskiego, a żyli jeszcze oboje w r. 1584. Zofia była 1-o v. w r. 1584 żoną Macieja "Kosa" Cieleckiego, zaś 2-o v. poślubiła w r. 1596 Franciszka Wturkowskiego cz. Kotowieckiego, a wreszcie 3-o v. w r. 1607 była żoną Andrzeja Podbielskiego. Agnieszka, żona 1-o v. Wojciecha Waliszewskiego, 2-o v. w latach 1592-1594 Tomasza Jaroszewskiego zw. "Mały Maciek", 3-o v. w latach 1601-1610 Jana Podbielskiego "Bojanka", wdowa w latach 1622-1627.

1) Gabriel, syn Jana i Błociszewskiej, swe części Pioruszyc i pustki Międzydobrze w r. 1584 sprzedał za 250 zł. bratu Mikołajowi (R. Kal. 5 k. 404v). Na połowie części Godziątkowa w r. 1586 oprawił 180 zł. posagu żonie Zofii Boguckiej, córce Macieja (ib. k. 524v) i jednocześnie od Aleksego Godziątkowskiego za 300 zł. kupił część Godziątkowa (ib. k. 526v). Jakubowi Noskowskiemu w r. 1587 scedował prawa do części Godziątkowa, nabytej drogą cesji od Aleksego Godziątkowskiego (I. Kal. 54 s. 126). Swej drugiej żonie, Helenie Stawskiej, córce Janusza, na połowie swych dóbr w Godziątkowie w r. 1597 oprawił 480 zł. posagu i wyprawy (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 96), zaś Halena, t. r. skwitowała swego brata Piotra ze 160 zł. posagu zapisanych przez ojca (I. R. Kon. 28 k. 119). Umarł między r. 1612 a 1614, kiedy owdowiała Helena Stawska zapisała swej siostrzenicy pannie Reginie Żarczyńskiej dług 50 zł. (P. 137 k. 58v). Niewątpliwie synem Gabriela był Sebastian P., który wraz z żoną Jadwigą Bliźniewską cześci Godziątkowa w r. 1621 za 800 zł. sprzedał Andrzejowi Lisieckiemu (R. Kal. 9 k. 483). Oboje ci małżonkowie w r. 1631 kwitowali z 750 zł. Wacława Karskiego (I. Kal. 97a s. 120), a jednocześnie od Piotra Tomisławskiego, podsędkowicza sieradzkiego, wzięli w zastaw za 750 zł. młyn we wsi Mikołajewice (ib. s. 121)

2) Mikołaj, syn Jana i zapewne Skrzypińskiej, zapisał w r. 1584 Maciejowi Ciesielskiemu "Kosowi" dług 200 zł. jako wiano i wyprawę za swą siostrą Zofią (I. Kal. 50 s. 619; R. Kal. 5 k. 832). Skwitowany t. r. przez brata z 200 zł. (I. Kal. 50 s. 996). Na połowie Pioruszyc i pustki Międzydobrze w r. 1584 oprawił posag 780 zł. żonie swej Annie Grzymisławskiej, córce Marcina (R. Kal. 5 k. 359v). Od brata Gabriela t. r. kupił za 250 zł. jego części Pioruszyc i Międzydobrza (ib. k. 404v). Skwitowany w r. 1589 z 200 zł. przez szwagra Macieja Ciesielskiego (P. 125 k. 250). W imieniu własnym i brata Stanisława części w Pieruszycach i Międzyborzu, osiadłe, w r. 1597 sprzedał za 3.000 zł. Stanisławowi Złotkowskiemu (R. Kal. 7 k. 77). Żonie Annie Grzymisławskiej oprawił jednocześnie 800 zł. posagu na połowie swych dóbr (ib.)

3) Jan, syn Jana i Skrzypińskiej, działał, jak już wiemy, obok brata Mikołaja w r. 1597, sprzedając część Pioruszyc i Międzydoborza Złotkowskiego (R. Kal. 7 k. 77). Żył jeszcze w r. 1598 (P. 968 k. 193).

4) Stanisław P. cz. Czermiński, syn Jana i Skrzypińskiej, wspomniany w r. 1597 (R. Kal. 7 k. 77), dopełniając zobowiazania braci danego Stanisławowi Złotkowskiemu, zobowiązał się w r. 1598, iż zrezygnuje mu swe części Pieruszyc i pustki Międzydobrze (P. 968 k. 193). Dopełnił tego zobowiązania w r. 1599, sprzedając owe dobra za 600 zł. temu Złotkowskiemu, staroście kopanickiemu (R. kal. 7 k. 247).

2. Andrzej, syn Macieja i Irzykowskiej, wspomniany w r. 1551 (Kośc. 345 k. 218). Na połowach części Pieruszyc i Miedzydobrza oprawił w r. 1567 posag 4.000 zł. swej żonie Annie Turzyńskiej, córce Kaspra, wdowie 1-o v. po Janie Czucharskim (R. Kal. 3 k. 16; Py, 107 k. 36v, 110 k. 49). Dla dzieci z niej zrodzonych ustanowił w r. 1568 opiekunem obok innych Baltazara Turzyńskiego, rodzonego jej stryja (I. kal. 34 s. 395). Anna w r. 1571 dokonała z bratem Wawrzyńcem Turzyńskim podziału Posługowa w pow. gnieźn. (G. 51 k. 324). Oboje małżonkowie w r. 1671 spisali wzajemne dożywocie (R. Kal. 3 k. 356v). Andrzej córkom zrodzonym z Turzyńskiej, tj. Ludmile, Annie i Zofii w r. 1572 zapisał każdej po 200 zł. posagu, matka zaś zapisała córkom sumę 1.200 zł. (Py. 110 k. 49). Zobowiązał się w r. 1574 zastawić na trzy lata za 600 zł. Maciejowi Wyganowskiemu całe części Pioruszyc i Międzyborza (I. Kal. 42 s. 870). Nie żył już w r. 1576, kiedy owdowiała Anna Turzyńska zawierała z Marcinem i Kasprem braćmi Wyganowskimi oraz Agnieszką Charzewską, wdową po Macieju Wyganowskim, opiekunami Zofii Wyganowskiej, córki tegoż Macieja, kontrakt o dzierżawę części Pioruszyc i pustki Międzydobrze (Py. 113 k. 167). T. r. zapisała dług 30 zł. Wawrzyńcowi Turzyńskiemu z Posługowa (G. 54 k. 93). Zobowiązała się w r. 1580 Wojciechowi Lubomyślskiemu sprzedać wyderkafem za 540 zł. swoją część Posługowa (P. 935 k. 528v). Pozywała w r. 1583 Jana Czucharskiego o zwrot rzeczy danych jej przez zmarłego Piotra Czucharskiego (Kc. 26 k. 319v). Części Posługowa, odziedziczone po wuju Macieju Świątkowskim, sprzedała w r. 1583 za 1.000 grz. bratu Wawrzyńcowi Turzyńskiemu (P. 1399 k. 19v), ten zaś zobowiązał się bronić owych dóbr przed pretensjami Lubomyślskiego, który trzymał je wyderkafem, jak też od innych pretensji (P. 940 k. 212v). Od tego brata jednocześnie uzyskała zapis 200 zł. (ib. k. 215). Skwitowana w r. 1583 przez Wojciecha Lubomyślskiego ze 100 zł. (P. 941 k. 773). Opiekę córek: Ludmiły, Anny, Zofii i Barbary w r. 1583 zleciła Wojciechowi Zajączkowskiemu, surrogatorowi podstarościemu grodzkiemu poznańskiemu, Wawrzyńcowi Turzyńskiemu, Piotrowi Leśniewskiemu seniorowi, Wawrzyńcowi Jerzykowskiemu (Irzykowskiemu?) i Maciejowi Turzyńskiemu (P. 940 k. 215v). Snać córka Barbara urodziły się po r. 1572, bo jej wtedy nie wymieniono. W imieniu córek wieczność ich po ojcu w częściach Pioruszyc Anna w r. 1584 sprzedała za 1.200 zł. Annie z Grabu, wdowie po Jerzym Złotkowskim (R. Kal. 5 k. 411). Skwitowała w r. 1590 Michała Cerekwickiego z 400 zł., za które miały owe córki wyderkaf na jego części Słębowa w pow. kcyń. (Kc. 27 k. 165). Nie żyła już w r. 1623. Wszystkie cztery siostry żyły jeszcze wtedy, zaś Zofia, żona Wawrzyńca Ziemięckiego, dziedzica w Wyszczelicach w pow. radziejowskim, dopełniając zobowiązania zmarłej matki, w imieniu własnym i sióstr, sprzedała część Pioruszyc i Międzydobrza za 1.200 zł. Wojciechowi Korzbokowi Zawadzkiemu (R. Kal. 10 k. 139v).

3. Wawrzyniec, syn Macieja i Irzykowskiej, wspomniany w r. 1551 (Kośc. 345 k. 218), na połowie połowy swych części Pioruszyc i Międzydobrza oprawił w r. 1560 posag 200 zł. żonie Dorocie Prusinowskiej, córce Andrzeja (I. i D. Z. Kal. 6 k. 521). Bratu Janowi w r. 1563 zapisał dług 95 grz. (Py. 179 k. 55v). Oboje małżonkowie części Pieruszyc i Międzydobrza w r. 1568 sprzedali wyderkafem za 800 zł. Janowi Skrzypińskiemu (R. Kal. 3 k. 42v), a jednocześnie wydzierżawili odeń te dobra na trzy lata za 210 zł. (I. Kal. 34 s. 1122). Postrzelił w r. 1576 w Pieruszycach Macieja Bieganowskiego w jego (sym?) własnym domu, który od tego postrzału umarł, a opiekunowie osieroconych dzieci, wedle woli ojca, mieli przeciwko P-mu poczynać o jego głowę (I. Kal. 44 s. 793). Oboje z żoną w r. 1582 zapisali córce Katarzynie w posagu 800 zł. (ib. 48 s. 58). Części Pioruszyc i Międzydobrza t. r. zastawili za 300 zł. Annie Waidównie(!), wdowie po Wacławie Goreckim (ib. s. 225). Nie żyli już oboje w r. 1593, kiedy ich jedyna córka i spadkobierczyni Katarzyna, żona Jerzego Czermińskiego, odziedziczone po rodzicach części Pioruszyc i Międzydobrza sprzedała za 1.800 zł. Katarzynie Prusinowskiej (R. Kal. 6 k. 780v). Żyli jeszcze oboje Czermińscy w r. 1597. Zob. tablicę 1.

@tablica: Pieruscy, Pioruscy 1

Wojciech P. uzyskał w r. 1467 zapis 6 grz. od Macieja ze Starczewa i żony jego Katarzyny z Godziątkowa oraz brata jej Mikołaja ze Skarzyna (I. Kal. 1 k. 363v). Wojciech P., mąż Barbary, która w r. 1469 kwitowała z majątku rodzicielskiego i z posagu na wsi Olzyca (dziś Olszyce) pow. pyzdr. Wojciecha Dachowskiego cz. Szczodrzykowskiego (P. 20 k. 26). Piotr z Pioruszyc, syn zmarłego Macieja Buszkowskiego, swą część w Pieruszycach w r. 1474 zastawił za 10 grz. Mikołajowi Suskiemu (I. Kal. 2 k. 305v). Piotr ów, dziedzic w Pieruszycach, będąc klerykiem cztery łany (w tym trzy i pół pustych, połowa osiadłego) w tej wsi w r. 1475 sprzedał wyderkafem za 30 grz. Michałowi, Marcinowi i Wojciechowi, synom Mikołaja "Miraka" z Paczynowic (P. 1386 k. 39; I. Kal. 2 k. 363). Kwitował w r. 1482 Marcina P-go z 40 grz. za sprzedaną część Pioruszyc (I. Kal. 3 k. 86v). Występujący tu Marcin "Mirak" z Pioruszyc syn zmarłego Mikołaja "Miraka" z Paczynowic, kwitował w r. 1482 Piotra z Pioruszyc, syna Macieja Buszkowskiego, z 30 grz. za cztery łany w Pioruszycach. Wspomniany przy tej okazji brat Marcina, Michał "Mirak" (I. Kal. 3 k. 86v). Marcin P. t. r. od Piotra z Pioruszyc kupił za 50 grz. jeden łan osiadły i trzy puste w Pioruszycach (P. 1386 k. 152v). Marcin P. od Jana Magnuszewskiego w r. 1485 uzyskał zapis długu 230 zł. z posagu za siostrą Jana Barbarą Magnuszewską (I. Kal. 3 k. 212). Obaj bracia, Marcin i Michał domagali się w r. 1487 uiszczenia 11 zł. węg. od Macieja Robakowskiego (I. Kal. 3 k. 356). Wszyscy trzej bracia, Michał, Wojciech i Marcin w r. 1491 podjęli zobowiązanie względem przeprowadzenia pomiędzy sobą działów (ib. 4 k. 129). Marcin z Pieruszyc na połowie części w Pieruszycach w r. 1494 oprawił 30 grz. posagu i wiana Barbarze (z Magnuszewic?) (P. 1383 k. 7v). Marcin Paczynowski "Mirak" w r. 1494 sprzedał za 80 grz. Marcinowi "Pioruszowi" część swą w Pioruszycach (ib. k. 7). Andrzej "Drapikot" z Pieruszyc nie żył już w r. 1475, kiedy jego nieletnim córkom w sprawie toczonej z Dorotą z Pieruszyc przydano lata, Małgorzacie 5, zaś Annie mającej zaledwie jeden rok, 11 (I. Kal. 2 k. 368v). Katarzyna, wdowa po Andrzeju "Drapikocie", uzyskała w r. 1476 od Filipa z Żegocina zobowiązanie uiszczenia 3 zł. węg. (ib. k. 415v). Między tą Katarzyną, wdową po Andrzeju Koszkowskim z Pieruszyc z jednej strony, a Agnieszką i jej synami Janem i Wojciechem z drugiej, zapadł w r. 1481 dekret (ib. 3 k. 66v). Katarzyna z Pioruszyc, w latach 1477-1491 żona Jana z Paczynowic. Michał "Jagielno"(!) z Pieruszyc zapisał w r. 1479 Michałowi "Mirakowi" z Pieruszyc sumę (ib. 2 k. 561). Może jego bratem (czy raczej synem lub bratankiem?) był Marcin "Jagielno", który swą część Pioruszyc w r. 1514 sprzedał za 30 grz. Szymonowi Złotkowskiemu, miecznikowi kaliskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 25), ale Złotkowski dwa łany osiadłe w tej wsi sprzedał za 30 grz. Marcinowi P-mu (ib. k. 33). Marcin P., chyba ten sam, na połowie części w Pieruszycach, przypadłych mu z działów z braćmi, oprawił w r. 1515 posag 15 grz. żonie Ewie, córce Andrzeja P-go (ib. k. 38). Marcin z Pieruszyc zabił Jana "Żyłę" Kotarbskiego i miał o to w r. 1497 sprawę z wdową po nim i z synami Filipem i Markiem (I. Kal. 4 k. 521). Zawarto w r. 1499 ugodę, wedle której winien był zapłacić za głowę męża i ojca 20 grz. (ib. 5 k. 75, 127). Nie uiścił im 17 grz reszty z 30(!) grz. i w r. 1502 miał płacić 3 grz. winy (ib. k. 255). Barbara z synami dopiero w r. 1507 skwitowała Marcina z głowy męża i ojca (ib. 6 k. 140). Andrzej P., w r. 1505 stryj Urszuli Twardowskiej (P. 1390 k. 59v). Od tej Urszuli, wtedy już żony Macieja Żbikowskiego, kupił w r. 1513 za 30 grz. część w Czerninie (P. 786 s. 764).

Bracia: Marcin, Wojciech, Jan i Stanisław, rodzeni i niedzielni zastrzegając uzyskane aprobaty nieobecnego brata Szymona, działając przez brata Marcina, ich części dziedziczne w Wygnańczycach w pow. kal., odziedziczone po Annie Siekierzeckiej, ciotce ich ojca, w r. 1522 sprzedali za 1.000 grz. Wojciechowi Robakowskiemu (P. 1392 k. 466v).

1. Marcin, chyba najstarszy z tych braci, w r. 1516 kupił od brata Stanisława za 30 grz. część w Pieruszycach, należną temu Stanisławowi z działów (ib. k. 68v). Chyba ten sam Marcin występował w r. 1518 jako wuj sióstr, Katarzyny, wdowy po Janie Poklatowskim(!), obecnie 2-o v. żony Marka Kurowskiego, i Anny, żony Mikołaja Latkowskiego, które wtedy sprzedały za 30 grz. dwa i pół łanów pustych w Pieruszycach Andzejowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 44v, 45). Na połowie dóbr w Pieruszycach w r. 1540 oprawił 15 grz. posagu żonie Zofii Turskiej, cz. Tomickiej, córce Marcina Tomickiego (P. 1394 k. 337v), zaś w r. 1544 oprawił posag 30 grz. (I. i D. Z. Kal. 6 k. 378). Małożeństwo to musiało być zawarte znacznie dawniej, skoro zrodzony z niego syn Joachim już ok. r. 1550 nógł być oskarżony o zamordowanie stryja (I. Kal. 12 s. 175). Łan pusty w Pioruszycach w r. 1544 sprzedał wyderkafem za 16(10?) grz. Bartłomiejowi Tomickiemu, dziedzicowi w M. Tursku (ib.; I. D. Z. Kal. 7 k. 50). Wraz z bratem Ignacym w r. 1546 intromitowany był do części zmarłego brata Wojciecha w Pioruszycach (I. Kal. 9 k. 122), zaś owdowiała Zofi Tomicka, pani oprawna w Pioruszycach, protestowała w r. 1547 przeciwko bratankom męża a synom zmarłego Jana P-go (ib. k. 274). Od Wawrzyńca i Wojciecha, dwóch z tych bratanków, uzyskała w r. 1551 zobowiązanie sprzedania jej za 30 grz. części po ojcu i stryjach w Pioruszycach (ib. 13 s. 780). Okazywała t. r. rany zadane jej przez Jana Trzebińskiego, sługę Bartłomieja Suchorzewskiego (ib. 14 s. 1005). Swe części wienne w Pioruszycach wydzierżawiła w r. 1552 za 17 grz. Jakubowi z Ostroroga (ib. 15 k. 2644). Od braci P-ch, synów Jana z bratanków swego męża, kupiła w r. 1555 części Pioruszyc (I. i D. Z. Kal. 6 k. 476v). Wraz z synem Mikołajem a też poręczając za swego drugiego syna Jana P-go, zobowiązała się w r. 1557 łan w trzech polach w Pioruszycach, gdzie rezydował zmarły Wojciech P. (stryj?), sprzedać wyderkafem za 20 grz. Marcinowi Prusinowskiemu (P. 176 k. 302), zaś w r. 1558 wraz z dwoma wspomnianymi wyżej synami ów łan "Wojciechowski" z ogrodem sprzedała Prusinowskiemu za 25 grz. wyderkafem na dziewięć lat (Py. 31 k. 60). Wspólnie z tymi synami zobowiązała się opatrz. Tomasza, syna zmarłego prac. Błażeja, kmiecia i kołodzieja w Pioruszycach, przebywającego na naukach za granicą a bawiącego teraz w Polsce, mieszczanina Jadwigi z Kościelca, iż nie bądzie o niego tej Jadwigi niepokoiła, a to z powodu "godnych służb ojca" jego (I. Kal. 24 k. 343). Z synem Janem w r. 1564 zobowiązała się Janowi Karskiemu sprzedać wyderkafem za 300 grz. części Pioruszyc swych synów Jana i Mikołaja (ib. 29 s. 318). Części w Pioruszycach nabyte od bratanków męża: Marcina, Stanisława, Wawrzyńca, Wojciecha i Macieja, w r. 1570 sprzedała za 300 zł. synowi Mikołajowi (R. Kal. 3 k. 240v). Synowie Marcina: Joachim, Jan i Mikołaj. Córki, Dorota i Anna, pozywały w r. 1545(?) Bartłomieja Suchorzewskiego o zagarnięcie siłą ich dóbr rodzicielskich w części Pioruszyc (I. D. Z. Kal. 7 k. 136). Anna była potem w r. 1565 żoną Stanisława Piotrowskiego, wdowa w r. 1580, 2-o v. w latach 1582-1584 żona Marcina Sławińskiego, wdowa w latach 1584-1588, nie żyła już w r. 1590.

1) Joachim, syn Marcina i Turskiej-Tomickiej, wspomniany obok matki w r. 1546 (I. Kal. 9 k. 461), opiekun nieletnich braci Jana i Mikołaja, pozywał ok. r. 1545(?) Bartłomieja Suchorzewskiego, dziedzica w Żegocinie o najazd na folwark zmarłego Wojciecha P-go, stryja ich rodzonego, i zagarnięcie siłą stamtąd zboża wartości 30 grz. (I. D. Z. Kal. 7 k. 134). Od brata stryjecznego(!), nieletniego Andrzeja P-go, syna zmarłego Wojciecha, działającego w asyście rodzonego wuja Piotra Rzekieckiego, uzyskał w r. 1547 zobowiązanie sprzedaży za 100 grz. części w Pioruszycach (Py. 172 k. 330). Oskarżony o zamordowanie w Pieruszycach, koło stawu, w r. 1546 lub 1547 swego stryja Jana (I. D. Z. Kal. 7 k. 552), był ze spraw o to zabójstwo w r. 1550 kwitowany przez synów stryja. Zapisał im wtedy dług 38 zł. (I. kal. 12 s. 175). Zobowiązał się w r. 1551 sprzedać wyderkafem za 20 zł. łan pusty "Bachwierzewski" i połowę pustego łana "Czudniewskiego" w Pioruszycach Janowi P-mu (I. Kal. 13 s. 76). Skwitowany w r. 1558 z zysków i przezysków przez swych braci stryjecznych, Macieja i Wojciecha P-ch (ib. 23 s. 496). Od stryja Stanisława dostał t. r. części Pioruszyc (ib. s. 987). Jeden łan pusty i połowę innego pustego w Pioruszycach t. r. sprzedał wyderkafem za 40 zł. na dziewięć lat Marcinowi Prasnowskiemu (Py. 312 k. 62v).

2) Jan, syn Marcina i Turskiej_Tomickiej, ur. ok. r. 1538 (ib. k. 60), jako nieletni w r. 1545(?) pozostawał pod opieką brata Joachima (I. D. Z. Kal. 7 k. 134). Wraz z bratem Mikołajem części w Pieruszycach, tj. 8 i pół łanów roli w r. 1571 sprzedali za 2.500 zł. Janowi Kuklinowskiemu (R. Kal. 3 k. 439v). W Kaliszu w r. 1574 zastrzelił z rusznicy Jana Gniezdowskiego. Pili w domu mieszczanina Jana Gagatka i kiedy doszło do zwady, Gniazdowskiego "przytrzymała rękami silną" żona P-go Anna Zacharzewska, wdowa 1-o v. po Pawle Gorzyckim. Zabójcą pozywał t. r. brat zabitego Mikołaj Gniazdowski (Kal. 42 s. 240). Jan, ciężko chory, w Gorzycach 1576.4/XII. r. spisał testament, ustanawiając dla syna Marcjana i córki Marty opiekunką żonę, a oddalając od opieki brata Mikołaja (I. Kal. 44 s. 1317). T. r. umarł, ale przed śmiercią opiekę tę zlecił nie żonie, lecz bratu ciotecznemu Maciejowi Gniazdowskiemu oraz innym (ib. s. 1350). Syn Marcjan. Córki: Helena, w r. 1609 wdowa po Jerzym Majewskim, mieszczaninie kaliskim, mieczniku (płatnerzu), Zofia, w r. 1609 żona Jana Deszczyka(?), mieszczanina kaliskiego, ślusarza (ib. 75 s. 280), wdowa w r. 1638, nie żyjąca już w r. 1644 (ib. 104b s. 2141, 110a s. 281), wreszcie ta wspomniana już Marta, która przed r. 1610 wyszła za Marcina Kiszewskiego.

Marcjan, syn Jana i Zacharzewskiej, nieletni w r. 1576, spadkobierca stryja Mikołaja, kwitował w r. 1597 z 200 zł. Mikołaja P-go z Czermina (Py. 128 k. 183). Części Pioruszyc sprzedał w r. 1599 za 600 zł. Stanisławowi Złotkowskiemu, staroście kopanickiemu (R. Kal. 7 k. 245). Bezpotomny, nie żył już w r. 1609, zaś spadek po nim siostry scedowały wtedy stryjecznemu bratu, Janowi P-mu, synowi Stanisława (I. Kal. 75 s. 280).

3) Mikołaj, syn Marcina i Turskiej-Tomickiej, ur. ok. r. 1542 (Py. 31 k. 60), dziedzic części Pioruszyc w r. 1564 (I. Kal. 29 s. 318), od matki swej kupił w r. 1570 za 300 zł. jej tamtejsze części (R. Kal. 3 k. 240v). Skwitował w r. 1584 siostrę Annę zamężną Sławińską ze 100 zł. na poczet 500 zł. (P. 943 k. 460), zaś w r. 1587 tęż siostrę, już wdowę, kwitował z 200 zł. (P. 948 k. 2). Kwitował w r. 1591 ze 100 zł. Jana i Jakuba Piotrkowskich, synów swej siostry Anny 1-o v. Piotrowskiej, 2-o v. Sławińskiej (P. 956 k. 111). Bezpotomny, nie żył już w r. 1597 (Py. 128 k. 183).

2. Wojciech, drugi z braci, niedzielny z nimi w r. 1522 (P. 1392 k. 466v), bezpotomny, może już nie żył w r. 1545 (I. D. Z. Kal. 7 k. 134), zaś nie żył napewno w r. 1546 (I. Kal. 9 k. 122).

3. Jan, trzeci z braci, części w Pioruszycach pochodzące z działów braterskich sprzedał wyderkafem w r. 1519 za 20 grz. Błażejowi Kuczkowskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 62v). Może identyczny z nim Jan P., który na połowie swej części Pioruszyc w r. 1535 oprawił posag 10 grz. żonie Zofii Szadkowskiej, córce Wojciecha "Bieniaka" Szadkowskiego z Naczewa (ib. k. 235v). Zamordowany przez bratanka Joachima P-go w r. 1546 lub 1547 (I. Kal. 9 k. 122; I. D. Z. Kal. 7 k. 172), którego synowie Jana skwitowali w r. 1550 ze sprawy o ten mord (I. Kal. 12 s. 175). Synowie Jana: Wawrzyniec, Maciej, Wojciech, Stanisław i Marcin. Zapewne jego córką była Agnieszka, w latach 1554-1562 żona Marcina Jankowskiego.

1) Wawrzyniec, syn Jana, w imieniu własnym i jako opiekun swych młodszych braci pozywał w r. 1539(??) Joachima P-go, zabójcę ich ojca (I. D. Z. Kal. 7 k. 552). W imieniu swoim i braci, nie mających jeszcze lat sprawnych, część swoją i ich w Pioruszycach, pochodzącą ze spadku po stryju Wojciechu, wydzierżawił w r. 1547 za półtorej grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu (ib. k. 183). Wraz z nimi t. r. pozywał ks. Andrzeja Czarnkowskiego, proboszcza katedralnego gnieźnieńskiego, jako obecnego posesora wsi Skarmierzyce (ib. k. 172). Nawzajem ks. Czarnkowski pozywał ich, a w r. 1551 sprawę limitowano (I. Kal. 13 s. 223). Od szwagra (gener) Wojciecha Ciesielskiego i żony jego Jadwigi w r. 1550 uzyskał zobowiązanie do wyderkafu za 10 grz. połowy łana roli w Cieślach (I. Kal. 12 II s. 105). W imieniu swoim i braci skwitował t. r. brata stryjecznego Joachima P-go ze sprawy o zabójstwo ojca ich (I. Kal. 12 s. 175). Z bratem Wojciechem w r. 1551 dał zobowiązanie owdowiałej stryjence Zofii Marcinowej P-ej sprzedania za 30 grz. części po ojcu i stryjach w Pioruszycach (I. Kal. 13 s. 780). Od Szymona Ciesielskiego w r. 1551 uzyskał zobowiązanie wyderkafu za 10 grz. trzech cząstek (argulae?) roli w trzech polach wsi Cieśle pow. kal. (ib. 14 s. 946), zaś w r. 1552 szwagier (gener) Wojciech Ciesielski zobowiązał się wymierzyć mu cztery składy roli w tejże wsi (ib. 15 k. 286). Dziedzic części w Pioruszycach, w r. 1566 zapisał dług Janowi Skrzypińskiemu (Py. 105 k. 14v).

2) Maciej, syn Jana, nieletni jeszcze w r. 1547, pozostawał wtedy pod opieką brata Wawrzyńca (I. D. Z. Kal. 7 k. 183). Chyba ten sam Maciej Bernardowi Zorzewskiemu z pow. kon. w r. 1549 zapisał dług 90 i pół grz. (I. R. Kon. 5 k. 189). Wraz z braćmi, Wojciechem, Stanisławem i Marcinem, części Pioruszyc w r. 1555 sprzedał owdowiałej stryjence Marcinowej P-ej (I. i D. Z. Kal. 6 k. 476v). Niedzielny z bratem Wojciechem, wraz z nim jako spadkobiercy zmarłego Jana P-go (brata?) kwitowali w r. 1558 Joachima P-go z zysków i przezysków (I. Kal. 23 s. 496).

3) Wojciech, syn Jana, nieletni w r. 1547, pozostawał pod opiekę brata Wawrzyńca (I. i D. Z. Kal. 7 k. 183), żył jeszcze w r. 1558 (I. Kal. 23 s. 496).

4) Stanisław, syn Jana, nieletni w r. 1547 pod opiekę brata Wawrzyńca (I. i D. Z. Kal. 7 k. 183). Kwitował w r. 1558 z 5 grz. stryjenkę Zofię Marcinową P-ą (I. Kal. 23 s. 143). Może identyczny ze Stanisławem P-im, który w r. 1590 zobowiązał się oprawić 300 zł. posagu swej żonie Agnieszce Słoneckiej, córce Baltazara (P. 125 k. 505v).

5) Marcin, syn Jana, ur. ok. r. 1538, miał mieć bowiem lat 17 w r. 1555 (I. i D. Z. Kal. 6 k. 476v). Chyba krótko potem zmarł, bowiemgłucho o nim w dalszych transakcjach braci.

5. Szymon, piąty z braci, w r. 1522, jak się zdaje, nieobecny w kraju (P. 1392 k. 466v), chyba niedługo potem zmarł, bo nie trafiłem na inne jego ślady. Zob. tablicę 2.

@tablica: Pieruscy, Pioruscy 2

Andrzej P. pozywał w r. 1516 Jana Suchorzewskiego o wygnanie z części Czermina, nabyte od Urszuli Twardowskiej, żony marcina Skrzypińskiego (P. 866 k. 330v). Części tej wsi sprzedał w r. 1518 za 40 grz. temuż Suchorzewskiemu (P. 1392 k. 227). Jego córka Ewa była w r. 1515 żoną Marcina P-go (I. D. Z. Kal. 2 k. 38). Marcin P., ten sam czy inny, między r. 1519 a 1529 dał zobowiązanie Maciejowi P-mu, iż uwolni półtora łana pustego "Liskowskiego" w Pieruszycach, sprzedanego wyderkafem za 12 grz. (I. R. Z. Kal. 3 k. 657). Małgorzata "Markowa" z W. Gałązek, wdowa po Stanisławie z Pieruszyc, swoją połowę w W. Gałązkach w pow. kal. sprzedała wyderkafem w r. 1520 za 16 grz. Mikołajowi Głuchowskiemu, swemu szwagrowi (genero) (I. i D. Z. Kal. 2 k. 67). Marcin P. łan pusty "Kamblański" w Pioruszycach w r. 1532 sprzedał wyderkafem za 10 grz. Agnieszce, wdowie po Janie Suchorzewskim (I. i D. Z. Kal. 2 k. 206). Jan P. pusty łan w Pioruszycach w r. 1538 sprzedał wyderkafem za 10 grz. wspomnianej wyżej Agnieszce Rusockiej, wdowie po Janie Suchorzewskim (I. i D. Z. Kal. 6 k. 323v). Maciej P., mąż Barbary Rogaskiej, córki Jakuba i Doroty Kołackiej, która w r. 1543 sprzedała wyderkafem za 60 grz. Stanisławowi Romiejowskiemu dwa puste łany z dworem i z dwoma kmiecymi zagrodami we wsi Chocicza oraz połowę ról folwarcznych we wsi Wiorkowo pow. pyzdr. (Py. 23 k. 166, 166v, 182v). Skwitowała swych braci w r. 1550 z 20 grz. z sumy 50 grz. zapisanej jej przez nich na Chociczy (P. 889 k. 91). Maciej pozywał w r. 1544 Gabriela Złotkowskiego o wygnanie z "Jakubowskiej" części Pieruszyc, jako opiekun Jana i Jerzego Złotkowskiego, synów zmarłego Piotra Złotkowskiego z Wieczyna, mających prawa nabyte od zmarłego Jakuba z Pieruszyc (I. Kal. 7 k. 184). Jan ze swą żoną Zofią Jedlecką części Pioruszyc w r. 1545 sprzedał za 300 grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 390v). Marcin, mąż zmarłej Anny Górskiej, córki Wojciecha, ojciec Jadwigi, która w r. 1557 wraz z siostrami matki pozywała nieletniego Jana Balińskiego i jego opiekunów (P. 176 k. 13). Marcin (czy ten sam?), mieszczanin(!) słupecki, mąż Anny Korzkiewskiej, która w r. 1558 kwitowała swych braci w Korzkwach i Mamotach (ib. k. 328v). Jej bracia, Sebastian i Piotr Korzkiewscy, połowę pustego łana w Mamotach w r. 1558 dali temu szwagrowi w dożywocie (P. 176 k. 362v). Za Marcina P-go, "przedmieszczanina" w Słupcy, Piotr Strzałkowski w r. 1558 zapisał dług 20 zł. Dorocie Górskiej, żonie szlach. Marcina, sołtysa w Kijewie, i pannie Zofii Górskiej (Py. 176 k. 451). Synowie zmarłego już Marcina P-go, Bartłomiej i Stanisław, uzyskali w r. 1590 od swego wuja, Piotra Korzkiewskiego, cesję sumy 100 zł. z zapisu 200 zł. danego przez Jakuba Mieszkowskiego (Kośc. 270 k. 115v). Stanisław, mąż w r. 1579 Anny Zaleskiej, córki Mikołaja (P. 933 k. 185). Mikołaj w r. 1600 oprawił posag 3.500 zł. żonie Zofii Kucharskiej (R. Kal. 7 k. 286v) zaś ta Zofia w r. 1605 uzyskała zapis 340 zł. długu od Bartłomieja Sługockiego (I. Kon. 32 k. 134). Jadwiga z Pieruszyc, w r. 1600 wdowa po Stanisławie Miedźwiedzkim. Jerzy (Pierucki), mąż Jadwigi Kuczyńskiej córki Krzysztofa, która w r. 1603 skwitowała ze 185 zł. Łukasza Gułtowskiego, dziedzica w Racacie (P. 973 k. 497). Anna P., w latach 1603-1604 żona Sebastiana Dąbrowskiego "Słapa" z Chlastawy. Mikołaj P. z Pioruszyc zapisał w r. 1605 dług Maciejowi Pawłowskiemu (Z. T. P. 27 s. 23). Stefan, syn zmarłego Jana, w r. 1605 (I. Kon. 32 k. 189), rodził się z Agnieszki, 2-o v. żony Jakuba Wysockiego (I. kal. 102 s. 1916). Ów Jan miał zapis zastawny 300 zł. dany na Bogusławicach Nadolnych przez Piotra "Piotrowicza" Bogusławskiego, który to zapis syn Stefan P. cedował w r. 1627 Zuzannie Lubińskiej, żonie Wojciecha Bogusławskiego "Piotrowicza" (I. Kal. 93 s. 248). Stefan wraz ze swą żoną Anną Gutowską córką Jana, w r. 1633 kwitowany był z 50 zł. przez Jana Bogwidzkiego (I. Kal. 99b s. 1810). Oboje skwitowani w r. 1636 przez małżonków Jakuba Miniszewskiego i Mariannę Wilkońską z 300 zł. zastawu na części Gutowa (ib. 102 s. 783). Części Gutowa małżonkowie P-cy t. r. zastawili za 500 zł. Zofii Mieszkowskiej, żonie Jakuba "Łoski" Czachórskiego (ib.). Stefan w r. 1641 zapisał dług 100 zł. Wojciechowi Kuczkowskiemu (ib. 107a s. 866). Anna z Gutowskich w r. 1644 skwitowała z 500 zł Andrzeja Rososkiego (ib. 110a s. 592), zaś oboje małżonkowie t. r. kwitowali z 650 zł. Stanisława Czekanowskiego (ib. s. 1023). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1644 (R. Kal. 13 k. 93v). Skwitowani w r. 1652 z 100 zł. przez Andrzeja Gałęskiego (I. Kal. 118 s. 935), zapisali t. r. dług 100 zł. Dorocie Gutowskiej, wdowie po Wojciechu Wilińskim (ib. s. 1217). Stefan, jako współdziedzic Gutowa, uczestniczył w r. 1655 w ugodzie zawieranej z racji sporów toczonych przez dziedziców Gutowa z Gałczyńskimi, dawnymi dziedzicami Górzna (ib. 121 s. 143). Rodzonym stryjem powyższego Stefana i jego opiekunem za małoletniości był Mikołaj, jak z tego wynika, brat Jana. W tej roli opiekuna części Bogusławic Nadolnych, które zmarły Jan P. trzymał zastawem od Jana Bogusławskiego "Piotrowicza" i z kolei zastawił był za 300 zł. małżonkom Wilczkowskim, ci zaś scedowali ów zastaw Mikołajowi P-mu, on zaś w r. 1616 cedował małżonkom Andrzejowi Bartoszewskiemu i Helenie Kurcewskiej (I. Kal. 82 s. 1686).

Adam nie żył w r. 1612, kiedy wdowa po nim Katarzyna Sławińska, córka Marcina, w imieniu swej córki Jadwigi P-ej kwitowała Stanisława Przedzińskiego, pisarza grodzkiego kaliskiego, z wydania skrutynium o zabicie Adama przeciwko Samuelowi i Jakubowi braciom Klichowskim oraz Stanisławowi Poklękowskiemu (ib. 78 s. 1605). Ta Katarzyna 2-o v. żona Andrzeja Wilczyckiego cz. Ujejskiego, w r. 1618 kwitowała ze 100 zł. małżonków Kuczkowskich (ib. 84 s. 610). Uzyskała w r. 1622 od Stanisława Paczynowskiego zapis 25 zł. długu (ib.88a s. 556), zaś w r. 1624 brała w zastaw za 200 zł. od małżonków Andrzeja Górskiego i Zofii z Czarnocina dwa puste łany w Rojewie i zagrodnika (ib. 90b s. 1858). Od Zygmunta Suchorzewskiego w r. 1627 uzyskała zapis 200 zł. długu (P. 143 k. 166v). Córka Adama Jadwiga, żona 1-o v. Kaspra Godziątkowskiego, 2-o v. w latach 1638-1666 Jana Bogusławskiego "Mnicha".

Zofia, córka Mikołja, w r. 1616 żona Jana Dembińskiego. Stanisław (Piruski), syn zmarłego Stanisława z pow. pyzdr., zapisał w r. 1617 Marcinowi Rudnickiemu sumę 100 zł. (G. 74 k. 29). Anna, w latach 1629-1630 żona Jana (Stanisława?) "Siekiela" Zdzenickiego. Zofia, żona sław. Jana Mączki, mieszczanina kaliskiego, nie żyli już oboje w r. 1644 (I. Kon. 48 k. 364v). Marianna, w r. 1680 żona Piotra Wyganowskiego. Katarzyna (Piruska), żona Samuela Rędzieskiego Łoyka, oboje nie żyli już w r. 1715. Franciszka zaślubiła w parafii czarnkowskiej 1739.18/VI. r. Józefa Korczyńskiego. Ignacy (Pierucki), ekonom w dobrach Wyszyna w r. 1754, dziedzicznych Melchiora Gurowskiego, kasztelana poznańskiego (I. Kon. 78 s. 847).

>Pierwoszewscy z Pierwoszewa (Pirwoszewa) w pow. pozn. Stefan zobowiązał się w r. 1421, że uiści dług Janowi z Janow Młyna (P. 7 k. 12v). Katarzyna Wyskocina, niegdy P-a, pozywała w r. 1442 ks. Mirosława kanonika poznańskiego, i Wyszotę, braci z Bytynia (P. 14 k. 161v). Bronisz z Pierwoszewa w imieniu własnym i swego ojca Tomasza w r. 1444 zeznał, iż siostrze jego a córce Tomasza Helenie mąż jej Włost z Lipnicy oprawił na tej Lipnicy posag (P. 14 k. 263). Od Wicentego z Sierakowa kupił w r. 1444 za 400 grz. dziedzinę we wsi Grobia w pow. pozn. (P. 1379 k. 46v). Żona Bronisza Barbara miała w r. 1445 oprawę na Pirwoszewie (P. 15 k. 38), on zaś t. r. był pozywany przez Janusza Tadra z Tarnowa (ib. k. 43v). Niklasz (Mikołaj) niegdy Kołodziejski, teraz z Pirwoszewa, zeznał w r. 1446 Helenie, żonie Włosta z Lipnicy bliższość do dziedzictwa w Pirwoszewie (P. 15 k. 138, 138v). Zapewne tego samego Mikołaja, dziedzica w Pirwoszewie, żyjącego jeszcze w r. 1482 synami byli: Stanisław, Mikołaj i Wojciech. Z nich Stanisław, pleban w Jedlcu, w r. 1469 wział w zastaw za 5 grz. półłanek w tej wsi od Marcina "Bumbaja", dziedzica w Jedlcu (P. 1385 k. 52). W imieniu ojca w r. 1482 zawierał ugody z Zachariaszem Ćmachowskim o granice Pierwoszewa i Ćmachowa (P. 21 k. 167). Stanisław i jego dwaj bracia pozywali Jana, dziedzica Ćmachowa, który jednak nie stanął w r. 1485 (P. 22 k. 34) i w r. 1486, kiedy to Stanisław był już plebanem w Kazimierzu (ib. k. 53v). Część w Pieruszycach, należną sobie z działów z braćmi, dał "z miłości braterskiej" braciom swym, Mikołajowi i Wojciechowi (P. 1387 k. 43v). Altarysta kościoła metropolitalnego gnieźnieńskiego w r. 1488 (ib. k. 97). Od ks. Andrzeja, plebana w Czyrnielinie, oraz od Anny, Andrzeja, Benedykta i Macieja, matki z synami, z Łopienna, w r. 1499 kupił wyderkafem za 150 zł. czynsz roczny 9 zł. węg. na Zakrzewie w pow. kcyń. i na częściach Łopienna w pow. gnieźn. (P. 1389 k. 10). Mikołaj, w r. 1487 mąż Agnieszki, córki zmarłego Jana Wilkowyskiego i Anny (G. 13 k. 75v), wraz z bratem Wojciechem w r. 1488 zapisali posag 50 grz. Piotrowi Więckowskiemu (P. 22 k. 135v), zapewne za ich siostrą. Mikołaj w r. 1488 oprawił żonie posag 200 grz. na połowie dóbr przypadłych z działów braterskich (P. 1387 k. 98v), zaś od owej żony (tu nazwanej Łoskuńką) uzyskał jednocześnie cesję praw do jej dóbr rodzicielskich (ib.). Agnieszka wraz z siostrami dziedziczka w Wilkowyi, w r. 1491 kwitowała wraz z nimi Macieja Stoliskiego z prawa bliższości w Olesznie, po stryju Janie Oleskim (G. 22 k. 168v). Z bratem Wojciechem podzielili się po połowie Pierwoszewem w r. 1494 (P. 1383 k. 40v). Ręczył w r. 1494 za żonę Agnieszkę Mikołajowi Krzyszkowskiemu, iż uwolni ona część wsi Łoskuń w pow. pozn. (P. 856 k. 55v). Ta Agnieszka od Doroty Łoskuńskiej, zakonnicy, w r. 1500 kupiła za 12 grz. jej część w Łoskuniu (P. 1389 k. 100). Mikołaj w r. 1512 skwitowany był przez bratanka Feliksa Oporowskiego z połowy Pierwoszewa, którą dał był jego zmarłemu ojcu Wojciechowi (P. 865 k. 153). Połowę tej wsi spredał t. r. za 200 grz. Beacie, wdowie po Jerzym Ćmachowskim (Czmachowskim) i synom jej, Piotrowi i Wojciechowi (P. 786 s. 328). Dał t. r. zobowiązanie bratankowi Feliksowi i bratanicy Małgorzacie, iż połowy dóbr nabytych od nich dożywotnio, nikomu nie da, zaś na połowie oprawi posag żony, drugą połowę zachowując dla nich (P. 865 k. 106). Agnieszka skwitowała t. r. Beatę, Piotra i Wojciecha, matkę z synami, z Ćmachowa, z posagu swego oprawionego na połowie Pierwoszewa (P. 865 k. 212v). Mikołaj półtora łana pustej roli we wsi królewskiej Nowawieś i dwa łany puste w Uścikowie pow. pozn. w r. 1515 sprzedał wyderkafem za 60 grz. tej żonie (P. 1392 k. 55). Żył jeszcze w r. 1521 (P. 867 k. 470). Od Wojciecha Polickiego w r. 1514 nabył za 100 grz. wyderkafem wraz z sumą królewską królewskie dobra Uścikowo w pow. pozn. (P. 1391 k. 34). Żona Agnieszka skwitowała w r. 1520 męża z 60 grz. na dobrach królewskich, tj. na dwóch łanach roli osiadłej w Nowejwsi z dóbr obornickich (P. 867 k. 269). Wojciech, trzeci z synów Mikołaja była w r. 1494 mężem Doroty Rogaczewskiej, wdowy 1-o v. po Janie Gajewskim z Oporowa (P. 862 k. 155v, 1383 k. 21v), która t. r. kwitowała go z bliższości i przezysków na Jana Chraplewskim w Oporowie (P. 856 k. 75v). Połowę Pierwoszewa w r. 1494 sprzedał za 150 grz. Jakubowi, Baltazarowi, Janowi i Wawrzyńcowi, braciom z Izdebna (P. 1388 k. 55v). Z działów przeprowadzonych z bratem Mikołajem wziął t. r. połowę Pierwoszewa (ib. k. 60v), zaś jednocześnie od Jana Chraplewskiego kupił za 155 grz. części w Oporowie (P. 1383 k. 40v). Od córek swej żony z jej pierwszego męża, Katarzyny, żony Macieja sołtysa w Nowejwsi, Elżbiety, Barbary i Anny w r. 1506 kupił za 81 grz. części w Oporowie (P. 1390 k. 91). Stąd i sam pisał się też niekiedy Oporowskim. Nie żył już w r. 1507, kiedy syn jego Feliks Oporowski, działając w asyście stryja Mikołaja P-go zobowiązał się wobec swej macochy Doroty Rogaczewskiej, iż z tytułu jej oprawy posagu i wiana rezygnuje jej za 80 grz. części rodzicielskie w Oporowie (P. 862 k. 228). Uzyskał t. r. od tej swej macochy zobowiązanie, iż skasuje oprawę na Oporowie (P. 862 k. 231v). Kwitowany był przez nią w r. 1508 z 40 grz. oprawy na Oporowie (P. 863 k. 34v). Kwitował w r. 1512 stryja Mikołaja P-go z połowy Pierwoszewa, którą ten stryj dał był ojcu Feliksowi (P. 865 k. 153v). Macocha Dorota, już wtedy 2-o v. żona Macieja Wacławickiego, podniosła w r. 1513 z kancelarii starościńskiej sumę 80 grz. swego posagu i wiana oprawionego na Oporowie a złożoną tam przez pasierba Feliksa (ib. k. 256). Przyszłemu mężowi siostry Małgorzaty, Wojciechowi Rosnowskiemu, Feliks krótko przed ślubem 1521.11/VI. r. zapisał w posagu za nią 15 grz. długu (P. 867 k. 470). Zob. tablicę.

@tablica: Pierwoszewscy

>Pierzchalscy h. Pobóg. Adam z pow. zatorskiego kupił w r. 1599 za 100 zł. od Jana Rzekieckiego, jako opiekuna panny Anny Rzekieckiej, córki zmarłego Macieja, części Bogucic w pow. kal. (R. Kal. 7 k. 260). Mąż Zofii Rzekieckiej, córki Jana i Urszuli Dobrzyńskiej (I. Kal. 68 s. 515), siostry zmarłego Jakuba, wraz z nią kwitował w r. 1602 Jana Pacynowskiego ze sprawy o stawienie Anny Rzekieckiej, siostry żony. Obie były po tym swym bracie dziedziczkami części Bogucic (I. Kal. 68 s. 1540, 1542). Zofia wraz z bratem Marcinem Rzekieckim t. r. kwitowali spadkobierców Wacława Leszczyńskiego (ib. s. 515). Adam części Bogucic nabyte od Anny Rzekieckiej, zrezygnował w r. 1608 Janowi Pacynowskiemu (R. Kal. 1 k. 288v). Chyba żył jeszcze w r. 1611 (ib. 8 k. 1v).

Rafał P. z Gniazdowa, chrzestny 1626.19/VII. r. (LB Droszew), z żony Anny miał syna Wojciecha, ochrzcz. 1636.24/IV. r. (LB Skalmierzyce). Z drugiej żony Katarzyny Jedleckiej, córki Marianna, ur. w Gniazdowie, ochrzcz. 1638.17/VIII. r. Żył jeszcze Rafał, kiedy ta Katarzyna Jedlecka, córka Walentego a siostra i spadkobierczyni Anny Jedleckiej, w r. 1651 kwitowała Jakuba Skrzypińskiego (Py. 151 s. 5). Zapewne synem Rafała i Anny był Adam (Dionizy Adam, Adam Dionizy), mąż Katarzyny Skrzyńskiej, córki Jana i Zofii Kożuchowskiej, wraz z którą w r. 1665 kwitował małżonków Siewierskich (I. Kal. 126 s. 177). dziedzic części Gniazdowa, nie żył już w r. 1677, kiedy Katarzyna, jako pani oprawna i dożywotnia części Gniazdowa, dobra te zastawiła za 400 zł. Janowi Wituskiemu (ib. 138 s. 160). Na Gromadkach i Niemierzynie, gdzie miała oprawę daną w grodzie wieluńskim jej matka, zapisała w r. 1677 dług 2.000 zł. swemu przyszłemu drugiemu mężowi Janowi Wituskiemu (Py. 154 s. 140). Nie żyła już w r. 1713. Synowie ich, jeden nieznany z imienia, ochrzcz. 1660.18/I. r., i Jan, ochrzcz. 1668.10/IX. r. Z córek, Konstancja, ochrzcz. w r. 1663 (LB Skalmierzyce), Urszula, żona Józefa Wojciechowskiego, która w r. 1713, będąc już wdową, jako jedyna dziedziczka po rodzicach części Gniazdowa Pierzchalszczyzny część tę sprzedała za 1.500 zł. Piotrowi Gałęskiemu (I. Kal 159 s. 88). Jan, może identyczny z Janem, synem Adama, chrzestny 1687.3/XI. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Zob. tablicę.

@tablica: Pierzchalscy h. Pobóg

>Pierzchałowie Wojciech i Mikołaj, bracia rodzeni, pozwani w r. 1444 przez Hanusza z Białegojeziora (Kośc. 17 s. 422). Mikołaj Pierzchała z pow. wiślickiego, poborca królewski, uzyskał w r. 1602 od Stanisława Kiełczewskiego cz. Wolskiego cesję praw spadkowych do dóbr i sum po zmarłych uczc. Katarzynie i Łucji Słoninowskich, naturalnych córkach Andrzeja Brzezińskiego cz. Kiełczewskiego (I. R. Kon. 38 k. 400v).

>Pierzchlińscy, Pierzchleńscy, Pierzkieńscy h. Leszczyc, z Pierzchna w pow. pyzdrskim. Szymon Pierzcheński "alia z Koszut" w r. 1399 (K. D. W. nr 2000). Maciej Ujski z Pierzchna w r. 1440 brat zmarłego Wojciecha z Wąsoszy (P. 14 k. 63v). Bogusz (Bogusław) z Pierzchna stawał w r. 1444 za brata (czy rodzonego?) Wojciecha z Koszut na terminie z Maciejem z Jarocina (Py. 10 k. 94). Chyba już nie żył w r. 1461, kiedy arbitrzy dokonali działów między braćmi z Miłosławia, orzekając przy tym, iż jeden z tych braci, Filip, winien uwolnić od poręczycielstwa panią Annę, żonę Bogusza z Pierzchna, i jej synów (Py. 14 k. 1). Nie żył napewno w r. 1462, a był dziedzicem Wojszewa (dziś Olszewo), Gościejewa, Kromolic, Pierzchna (P. 18 k. 282v). Owdowiała Anna miała w r. 1466 termin ze strony Jana z Chudzic (Py. 14 k. 83). Synowie: Stanisław, Wojciech, Mikołaj, Marcin i Jan, w r. 1462 niedzielni (P. 18 k. 282v). O Stanisławie będzie niżej. Wojciech z działu braterskiego dokonanego w r. 1469 ze Stanisławem i Marcinem wziął całe Gościejewo oraz część folwarku Klin we wsi Kromolice (P. 1385 k. 24). Na połowie Gościejewa oprawił w r. 1472 posag 100 zł. żonie swej Katarzynie (ib. k. 158). Część Wojszewa, uzyskaną w r. 1471 od brata ks. Marcina (ib. k. 126), dał w r. 1474 bratu Stanisławowi w zamian za połowę folwarku w Kromolicach i dopłatę 130 grz. (P. 1386 k. 5). Na połowie Gościejewa i na części Kromolic w r. 1476 zapisał bratu ks. Marcinowi z tytułu dóbr rodzicielskich roczny czynsz 5 i pół grz. (P. 1386 k. 53v). Od Bogusza z Cienina nabył wyderkafem za 100 grz. w r. 1477 część w Kromolicach (P. 1386 k. 72v). Mikołaj, współdziedzic w Pierzchnie, żył jeszcze w r. 1469 (Py. 14 k. 165). Marcin z działów braterskich od Stanisława i Wojciecha dostał ich części w Pierzchnie (P. 1385 k. 24). Bratu Stanisławowi w r. 1470 dał trzy części Pierzchna w zamian za trzy części w Wojszewie (ib. k. 74). Będąc już duchownym, dobra rodzicielskie w Wojszewie dał w r. 1471 braciom Stanisławowi i Wojciechowi (ib. k. 126), zaś w r. 1476, jak już wiemy, od brata Wojciecha uzyskał zapis rocznego czynszu. Jan chyba już nie żył w r. 1469, to transakcje z t. r. o nim milczą.

Stanisław z Pierzchna P., syn Bogusza, wraz z bratem niedzielnym Wojciechem kwitowany był w r. 1466 z 10 grz. przez Macieja i Marcina braci z Sośni (Py. 14 k. 97). Między nim a braćmi jego, dziedzicami niedzielnymi z Pierzchna z jednej strony, a Andrzejem z Mroczków z drugiej, założone zostało w r. 1469 vadium (Py. 14 k. 165). Z działu z braćmi w r. 1469 wziął połowę Kromolic i trzecią część Wojszewa (P. 1385 k. 24). Od brata Marcina nabył drogą wymiany w r. 1470 trzy części Pierzchna za trzy części Wojszewa (ib. k. 74). Wspólnie z bratem Wojciechem od brata ks. Marcina dostał w r. 1471 jego dobra rodzicielskie w Wojszewie (ib. k. 126). Na całej wsi Chudzice i na połowie w Pierzchnie w r. 1474 oprawił posag 200 grz. żonie swej Annie (P. 1386 k. 5). Od brata Wojciecha nabył wtedy część Wojszewa dając mu w zamian połowę folwarku w Kromolicach i dopłacając 130 grz. (ib.). Od Wojciecha "Rusina" z Mroczków w r. 1479 kupił za 50 grz. część w Mroczkach (ib. k. 105v) i jednocześnie część tamże nabył wyderkafem za 20 grz. od Wojciecha Mroczkowskiego z Bieganowa (ib. k. 107v). Czwartą część w Mroczkach wraz z młynem wodnym dał w r. 1486 ks. Mikołajowi Gołutowskiemu, plebanowi w Gieczu, w zamian za dwie części wsi Gołutowo, Drzązgowo, Sokolniki, Ostrów i Zębice. Dopłacił do tej zamiany 500 zł. (P. 1385 k. 59). Od Szymona Brodowskiego w r. 1486 kupił za 60 grz. część w Mroczkach (P. 1387 k. 43v). Intromitowany t. r. do trzech części Gołutowa, Drzązgowa, Sokolnik, Ostrowa i Zębic, nabytych od ks. Mikołaja z Gołutowa, plebana w Gieczu (P. 1387 k. 58v; Py. 168 k. 36). Od ks. Wojciecha Gambarzewskiego kupił w r. 1492 za 200 grz. części Pierzchna i Wojszewa (P. 1387 k. 165v). Nie żył już w r. 1496 (Kośc. 230 k. 110). Owdowiała Anna, pani wienna w Chudzicach i Pierzchnie, oprawę 100 grz. na całych Chudzicach i na trzech częściach Pierzchna dała w r. 1515 synowi Maciejowi (P. 1392 k. 43). Synowie: Jan, Bogusz, Andrzej, Wojciech (o nich wszystkich niżej) i Maciej. Z córek, Anna, w latach 1501-1510 żona Jakuba Błociszewskiego, nie żyła już w r. 1561. Katarzyna, w latach 1508-1514 żona Piotra Lubiekowskiego, wdowa w latach 1526-1529. Barbara, w latach 1522-1540 żona Franciszka Starkowieckiego, wdowa w r. 1555.

I. Jan, syn Stanisława i Anny, wraz z braćmi w r. 1496 winien był uzyskać penę 3 grz. od Bernarda Radomickiego (Kośc. 230 k. 110). Dwa łany w Wojszewie w r. 1497 sprzedał wyderkafem za 20 grz. Mikołajowi Szołdrskiemu (P. 1388 k. 150v). Wspólnie z braćmi pozywał Radomickiego w r. 1499 o nieuiszczenie 200 zł. węg. (Kośc. 231. 31v), zaś w r. 1501 wraz z nimi skwitował go z tej sumy (ib. k. 111). On i Mikołaj Koszutski występowali w r. 1502 jako bliscy stryjowi nieletnich synów zmarłego Wojciecha Gambarzewskiego (P. 1389 k. 226v). Niedzielny z braćmi, współdziedzic z nimi w Pierzchnie, zapisał w r. 1508 wraz z nimi w r. 1508 wyderkafem roczny czynsz 7 grz. za sumę 100 grz. szwagrowi Piotrowi Lubiekowskiemu, który zobowiązał się oprawić 200 zł. posagu swej żonie a ich siostrze Katarzynie P-ej (P. 786 s. 71). Wraz z braćmi poręczał w r. 1510 siostrzeńcowi Stanisławowi Błociszewskiemu, synowi zmarłego Jakuba, wypłatę 70 grz. reszty z posagu 200 zł. węg. jego matki a ich siostry Anny P-ej (Kośc. 232 k. 97). T. r. intromitowany z braćmi do dóbr zmarłego Bernarda Radomickiego w Radomicku, a to z tytułu pozwu o należność od jego bratanków i bratanic (Kośc. 232 k. 97v). W działach braterskich przeprowadzonych ok. r. 1510 (ok. 1513?) wspólnie z bratem Maciejem wziął Pierzchno i Chudzice (G. 259 k. 196, 261 k. 14v). Od Doroty, wdowy po Stanisławie Grodzieckim, w r. 1513 wspólnie z braćmi nabył wyderkafem za 200 grz. części w Mroczkach (Py. 23 k. 13v, 24 k. 111). W ponownych działach dokonanych ok. r. 1514 Maciej i Jan wzięli Wojszewo i Mroczki z oboiwązkiem wyposażenia sumą 150 zł. węg. siostry Barbary. Im też miał przypaść posag matki (G. 259 k. 38). Wraz z bratem Maciejem w r. 1514 wymienił całe Wojszewo i Mroczki ze stawem w Mroczkach na wsie Pierzchno i Chudzice, a było to wynikiem działów z braćmi Boguszem, Andrzejem i Wojciechem (G. 335a k. 26). Wspólnie z Maciejem skwitowany w r. 1514 przez szwagra Lubiekowskiego ze 100 grz. posagu siostry Katarzyny, zapisanego na Wojszewie (P. 866 k. 85v). Jan swe części w Wojszewie i Mroczkach sprzedał w r. 1514 za 200 kop. gr. żonie swej Annie, córce Mikołaja Młyńskiego (Py. 23 k. 18v). Z bratem Maciejem podzielili się dobrami w r. 1515 i Janowi dostało się wtedy Pierzchno (P. 866 k. 281v). Od matki t. r. obaj ci bracia dostali oprawę 400 grz. jej posagu na Chudzicach i trzech częściach Pierzchna (P. 1392 k. 43). Na połowie Pierzchna, na całym młynie wodnym i wszystkich stawach tamtejszych w r. 1516 oprawił posag 100 kop gr. żonie swej Annie Brodowskiej, córce Mikołaja i Doroty Łukowskiej (Py. 23 k. 21, 119), ta zaś skwitowała t. r. męża z 200 kop gr. (Py. 24 k. 192v). Jan na połowie Pierzchna oprawił w r. 1517 żonie tej 150 grz. posagu (Py. 23 k. 28). Zapisał t. r. dług 40 zł. bratu Wojciechowi i był przez niego kwitowany ze 100 zł. (P. 866 k. 431v). Pozwany t. r. przez nieletnie dzieci zmarłego Jana Chocickiego o wygnanie ich z dóbr rodzicielskich w Chociczy, nie stanął i miał płacić winę (P. 866 k. 380). Pozywał t. r. braci swych Bogusza i Andrzeja, którzy nie stanęli (Py. 24 k. 206). Od brata Wojciecha w r. 1522 nabył wyderkafem za 30 grz. części we wsiach: Mroczki, Wojszewo, Chudzice (P. 1392 k. 478v). Od Walentego Wysławskiego w r. 1528 nabył wyderkafem za 25 grz. połowę wsi Grodziec Wielki, dobra dziedziczne Jana Grodzieckiego (P. 1393 k. 258), zaś jednocześnie od Anny Grodzieckiej, córki Tomasza Bagrowskiego, kupił za 40 grz. jej część w Grodźcu (ib.). Od Katarzyny Grodzieckiej, żony Walentego Wyszławskiego, kupił w r. 1529 za 50 grz. część w Grodźcu W. (ib. k. 297v). Żona Anna od swych rodziców uzyskała w r. 1534 zapis 200 zł., na wypadek gdyby nie została wyposażona za życia tych rodziców (Py. 23 k. 119). Jan tej żonie po śmierci jej ojca oprawił w r. 1537 sumę 275 grz. na połowie Pierzchna i na młynie wodnym tamtejszym (P. 1394 k. 78v). Od Feliksa Konarskiego, dziedzica w Górze, w r. 1538 nabył wyderkafem za 200 grz. wieś Zalesie w pow. pyzdr. (ib. k. 204), zaś jeszcze w r. 1538 wyderkaf na Zalesiu urósł do 300 grz. (ib. k. 295v). Nie żył już w r. 1542 (P. 881 k. 111v). Synowie: Stanisław, Mikołaj, Wiktoryn. Z córek, Anna, w r. 1534 żona Łukasza Bieganowskiego, wdowa w r. 1579. Katarzyna, niezamężna w r. 1542, uzyskała wtedy zapis 100 grz. długu od Franciszka Starkowieckiego (ib.). Była w latach 1548-1565 żoną Andrzeja Pigłowskiego. Z synów, Stanisław został w r. 1548 zabity przez Łukasza Jezierskiego. Wizji ciała dokonano 3/VII. we dworze w Pierzchnie. Protestowali przeciwko zabójcy bracia Stanisława, Mikołaj i Wiktoryn (Py. 172 k. 463).

I) Mikołaj, syn Jana i Brodowskiej, wraz z bratem Wiktorynem skwitowany został w r. 1548 przez Kaspra i Marcina braci Ciosnowskich oraz bratanków ich a synów Jarosława Ciosnowskiego z wydania dwóch poddanych (P. 172 k. 494). Z bratem Wiktorynem pozywał w r. 1553 Łukasza Jezierskiego, zabójcę ich brata Stanisława (Py. 174 k. 53; P. 893 k. 35). Na połowie swych części w Pierzchnie i Grodźcu w r. 1557 oprawił posag 350 zł. żonie Jadwidze Pigłowskiej, córce Jana (P. 1396 k. 455v). Oboje małżonkowie w r. 1562 spisali wzajemne dożywocie zaś Mikołaj jednocześnie wyznaczył żonę opiekunką dzieci, a obok niej Stefana i Wojciecha P-ch, braci swych stryjecznych, oraz Michała Brodowskiego (P. 1397 k. 191v). Kasował w r. 1579 ustanowioną uprzednio opiekę dla córek: Katarzyny, Anny i Doroty, powierzając ją teraz żonie i swemu bratankowi Stanisławowi P-mu (P. 933 k. 362v). Tego bratanka skwitowali t. r. ze 100 zł. długu (Py. 116 k. 55). Wraz z nim, jako przez Brodowską, matkę i babkę, potomkowie Samuela Gołanickiego, uczestniczyli w r. 1579 w podziale spadku po nim (P. 933 k. 753). Mikołaj jako opiekun Andrzeja Brodowskiego, kwitował w r. 1581 jego brata Marcina z 300 zł. długu (P. 936 k. 583). Andrzeja i Jerzego Brodowskich, braci zmarłego Jana, kwitował w r. 1584 z długu 200 zł. (P. 942 k. 56). Połowę wsi Pierzchna z połową pustej wsi Grodziec w r. 1590 sprzedał za 3.800 zł. bratankowi Stanisławowi, zaś użytkowanie swych dóbr dał żonie (P. 1400 k. 526, 526v). Od Jana Roskossowskiego nabył wtedy wyderkafem na dwa lata za 3.600 zł. wieś Sycyno (dziś Sycyn) oraz pięciu kmieci osiadłych w Szczuczynie i dwóch w Brzączewie (dziś Brączewo) w pow. pozn. (P. 1400 k. 542v). Żona Jadwiga Pigłowska skasowała t. r. swą oprawę na Pierzchnie i Grodźcu (P. 954 k. 266). Nie żył już w r. 1591 (P. 1400 k. 164v). W wymienionych wyżej córek, Katarzyna była w r. 1591 żoną Piotra Grochowskiego, a zapewne identyczna z nią była Katarzyna, w latach 1600-1603 żona Bartłomieja Droszewskiego, nie żyjąca w r. 1603. Anna w r. 1585, krótko po 1/III. zaślubiła Stanisława Paruszewskiego, żyjącego jeszcze w r. 1591, była wdową w latach 1620-1629. Dorota, żona 1-o v. w r. 1591 Wojciecha Parczewskiego, 2-o v. w r. 1596 wyszła za Wojciecha Droszewskiego, żyli oboje w r. 1611.

II) Wiktoryn, syn Jana i Brodowskiej, wspomniany w r. 1548 (Py. 172 k. 494). Zaślubił w r. 1557 Jadwigę Piątkowską, córkę Wojciecha, dziedzica wsi Dębicze, której przed ślubem jej stryj i opiekun Łukasz oraz owdowiała matka Katarzyna asygnowali posag 500 zł. (P. 898 k. 814, 973 k. 826). Mąż na połowie swej części Pierzchna oprawił jej t. r. 700 zł. posagu (P. 1396 k. 70). Na swych częściach w Pierzchnie zapisał t. r. 2 grz. rocznego czynszu wyderkafem za 24 grz. ks. Stanisławowi Skrzetuskiemu, kanonikowi kolegiaty średzkiej, jak również jego spadkobiercom, kanonikom z kolacji i prezenty Stanisława i Michała Brodowskich (P. 1396 k. 496v). Dla dzieci zrodzonych z Jadwigi ustanowił w r. 1562 opiekunów (P. 1397 k. 127), zaś w r. 1565 spisał z tą żoną wzajemne dożywocie (ib. k. 434v). Asystował w r. 1565 przy transakcji swej siostrze Katarzynie zamężnej Pigłowskiej (P. 1397 k. 453). Nie żył już w r. 1567 (Kośc. 246 k. 237v). Syn Stanisław, o którym niżej. Córka Katarzyna, wspomniana w r. 1569 (P. 915 k. 213).

Stanisław, syn Wiktoryna, wspomniany w r. 1567 jako jeden ze spadkobierców Anny P-ej, żony Jakuba Błociszewskiego (Kośc. 246 k. 237v). Jemu i siostrze Katarzynie, jeszcze nieletnim i pozostającym pod opieką Jana Spławskiego z Targowej Górki, Wojciecha P-go i Michała Brodowskiego, zapisał w r. 1569 Andrzej Pigłowski dług 108 zł. (P. 915 k. 213). Kwitował w r. 1580 opiekunów zmarłego Stanisława P-go, syna Wojciecha, z 200 zł. wypłaconych sobie przez Sebastiana P-go (P. 935 k. 196). Dziedzic wsi Dębicze pow. pyzdr., winien był w r. 1582 Janowi Pigłowskiemu 90 zł. (P. 119 k. 129v). Żeniąc się w r. 1584 z Anną Krzyżanowską, córką Macieja, najpierw 3/IX. zapisał jej dług 300 zł. na połowie młyna wodnego, na stawie i na kmieciu we wsi Dębicze (P. 943 k. 711), potem, krótko przed ślubem 8/X. oprawił jej posag 2.000 zł. na połowie części wsi Pierzchno i Dębicze oraz na połowie stawu i młyna wodnego w Pierzchnie (P. 1399 k. 400v), zaś w r. 1585, już po ślubie na połowie dóbr w Pierzchnie oprawił posag 2.300 zł. (ib. k. 581). T. r. części wsi Dębicze sprzedał za 4.000 zł. Piotrowi Dębołęskiemu (ib. k. 607v). Anna Krzyżanowska t. r. skasowała oprawę na wsiach Pierzchno i Dębicze (P. 945 k. 396). Stanisław w r. 1587 kwitował z 1.600 zł. Marcina i Andrzeja Brodowskich (P. 948 k. 594). Na połowie połowy Pierzchna w r. 1589 oprawił posag 2.300 zł. żonie (P. 1401 k. 372). Dla zrodzonych z niej dzieci, Macieja, Jana i Anny ustanowił w r. 1589 opiekunów: żonę, Macieja Krzyżanowskiego (teścia?), jego syna Stanisława, Jana Bieganowskiego, brata ciotecznego, oraz Macieja Kierskiego (P. 952 k. 110). Intromitowany w r. 1590 do połowy Pierzchna i połowy pustki Grodziec, kupionych za 3.800 zł od stryja Stanisława P-go (P. 1400 k. 526v; Kośc. 270 k. 585v). Na połowie Pierzchna i pustki Grodziec, jak też na młynie wodnym w Pierzchnie t. r. oprawił posag 2.500 zł. żonie (P. 1400 k. 530). Jerzego Brodowskiego, syna zmarłego Michała, t. r. skwitował z 3.000 zł. (P. 954 k. 260). Żona t. r. skasowała oprawę swą na Pierzchnie (ib. k. 276). Stanisław r. 1595 uzyskał od brata stryjecznego Marcina zapis długu 800 zł. i skwitował swych braci stryjecznych, Andrzeja i Marcina jako spadkobierców stryja Wojciecha, z opieki i administracji dóbr sprawowanych ongiś przez tego Wojciecha (P. 964 k. 1194). Od Wojciecha Dobrosołowskiego, przyszłego zięcia, uzyskał 1605.26/IX. r. zobowiązanie, iż oprawi córce Stanisława a swej przyszłej żonie posag 1.500 zł. (P. 976 k. 644). Kwitował w r. 1609 z 766 zł. Andrzeja Złotkowskiego (P. 134 k. 98v). Sprzedał w r. 1616 Pierzchno i część pustki Grodziec Andrzejowi P-mu, staroście stawiszyńskiemu. Żona Anna Krzyżanowska wtedy, 25/VI. już nie żyła (P. 152 k. 267). Być może, iż ten sam Stanisław był w latach 1618-1623 mężem Elżbiety Piątkowskiej, córki Mateusza, wdowy 1-o v. po Jakubie Dobruchowskim, 2-o v. po Wojciechu Nieborowskim (I. Kal. 84 s. 130; I. Kon. 42 k. 227). Byłaby więc to jego druga żona. Ta Elżbieta ulepszając rezygnację swych dóbr, tj. młyna zwanego Borowy cz. Borowiec na gruncie wsi Królikowo, młyn ten przypadły jej a działy z siostrami, sprzedała w r. 1623 za 3.000 zł. Andrzejowi z Kiszew Lisieckiemu (R. Kal. 10 k. 54v). Żył jeszcze Stanisław w r. 1628 (Ws. 41 k. 357v). Synowie: Maciej, Jan, wspomniany w r. 1589 jako małoletni (P. 952 k. 110), zapewne młodo zmarły, i Stanisław. Córka Anna, nieletnia w r. 1589 (ib.), zaślubiła w r. 1605 Wojciecha Dobrosołowskiego, żyli oboje w r. 1620. Zapewne też córką tego samego Stanisława była Katarzyna, za którą ojciec zapisał 1616.8/III. r. posag 1.500 zł. jej przyszłemu mężowi Stanisławowi Kurskiemu (P. 996 k. 72). Katarzyna po ślubie, t. r. kwitowała ojca z dóbr rodzicielskich (ib. k. 806). Nie żyła w r. 1641. Chyba ta sama Katarzyna, córka Stanisława, była w r. 1622 żoną Zygmunta Skrzetuskiego (P. 1413 k. 70). Byłby to jej drugo mąż.

(I) Maciej, syn Stanisława i Krzyżanowskiej, małoletni w r. 1589 (P. 952 k. 110). Mąż Zofii Szczuckiej, córki Walentyna, wdowy 1-o v. po Janie Gierkowskim, spisywał z nią w r. 1620 wzajemne dożywocie (P. 1412 k. 290v; Ws. 41 k. 351). Tej Zofii Mikołaj Chłapowski w r. 1624 zapisał 200 zł. długu (Kośc. 292 k. 261). Wraz z ojcem asystował w r. 1628 przy transakcji Elżbiecie P-ej zamężnej Niemojewskieuj (Ws. 41 k. 357v). Wespół z żoną skwitowany w r. 1629 przez Jana Szczuckiego, brata żony, opiekuna nieletnich Gierkowskich, synów jej z pierwszego małżeństwa, z rocznego czynszu z dzierżawy części Kosiczyna i Chlastawy (Ws. 41 k. 656). Ją zaś w r. 1630 kwitowała ze sprawy Elżbieta z Wierzbna, żona Mikołaja Morawskiego (P. 1023 k. 486). Dzierżawienie przez Macieja Kosiczyna i Chlastawy w r. 1633 aprobowali jego pasierbowie Gierkowscy (Kośc. 297 k. 28v). Drugą żoną Macieja była Jadwiga Kamieńska, córka Piotra z Kamiony Kamieńskiego, której 1636.8/IX. r., krótko przed ślubem oprawił posag 1.500 zł., a sumę tę przyszły teść zapisał mu jednocześnie w postaci długu (P. 761 k. 291, 293). Chyba ta sama Jadwiga P-a była chrzestną 1637.30/XI. r. (LB Św. Jan, Pozn.). Maciej był w r. 1639 ustanowiony obok innych przez brata Stanisława opiekunem jego dzieci (Kośc. 299 k. 232v). Kwitował w r. 1641 swą żonę Jadwigę (P. 1043 k. 199v). Nie żył już w r. 1648, kiedy córce jego pannie Teresie Wojciech Dachowski zapisywał dług 1.000 zł. (Kośc. 302 k. 42).

(II) Stanisław, syn Stanisława i Krzyżanowskiej, żeniąc się w r. 1626 z Katarzyną Pakosławską, córką Piotra, od przyszłego teścia otrzymał na krótko przez ślubem zapis 1.600 zł. tytułem posagu i 700 zł. tytułem wyprawy (Kośc. 294 k. 149v). Oprawił żonie w r. 1627 posag 2.300 zł. (P. 1415 k. 872v). Od małżonków Andrzeja Rydzyńskiego i Jadwigi Konarzewskiej w r. 1627 kupił za 6.000 zł. części we wsiach Czarnotki, Kępa, Ociosny pow. pyzdr. (P. 1415 k. 951). Dla zrodzonych z Pakosławskiej dzieci wyznaczył w r. 1639 opiekunów, a wśród nich brata Macieja (Kośc. 299 k. 232v). Oboje małżonkowie od Łukasza Bojanowskiego i Krystyny z Pawłowskich w r. 1651 nabyli wyderkafem na rok za 10.000 zł. Cerekwicę W. i połowę Strzyżewa w pow. pyzdr. (P. 1860 k. 368). Nie żył już w r. 1653 (G. 82 k. 832). Wdowa t. r. zapisała dług 10.000 zł. starszemu z synów Stefanowi (Kośc. 393 k. 774). Wraz z synem Janem zawierała w r. 1663 kontrakt ze Stefanem, ojcem, i Janem, synem, Goreckimi (P. 153 s. 104). Od swego syna Jana w r. 1664 uzyskała zapis 100 zł. corocznej pensji (ib. s. 213). Żyła jeszcze w r. 1676 (P. 1094 k. 402). Synowie: Andrzej, ur. w Chojnie 1628.19/IX. r. (LB Golejewko), zapewne zmarły wcześnie, Stefan i Jan. Z córek, Zofia, ochrzcz. 1631.25/XI. r. (LB Dobrzyca). Jadwiga, w latach 1663-1679 żona Stefana Goreckiego, zmarła między r. 1698 a 1709.

1. Stefan, syn Stanisława i Pakosławskiej, żeniąc się w r. 1653 z Marianną Chudzyńską, córką Wojciecha i Marianny Naramowskiej, na krótko przed ślubem uzyskał od przyszłego teścia zapis 6.000 zł. posagu (Kośc. 303 k. 752). Wraz z tą żoną uzyskał od Piotra Koszutskiego w r. 1654 zapis długu 6.000 zł. na Oporowie i Oporówku w pow. kośc. (Ws. 56 k. 544). Od teścia w r. 1661 dostał zobowiązanie sprzedania za 26.000 zł. dóbr Rusocino i Dobczyno w pow. kośc. (I. Kal. 125 s. 905). I tu we dworze Dobczyno 8/XII. t. r. teścia swego zarąbał. Przeciwko niemu jako zabójcy i przeciwko córce swej jako "poduszczycielsce" protestowała wdowa Marianna z Naramowskich Chudzyńska (P. 186 k. 323, 188 k. 6). Umarł w r. 1663, kiedy jeszcze ciągnęła się sprawa o to zabójstwo (P. 1073 k. 1270). Wdowa wraz z małoletnimi synami w r. 1672 pozywana była przez swą matkę a sprawie sprzedaży Rusocina i Dobczyna (P. 199 k. 212v). Chyba właśnie ta transakcja była źródłem tej rodzinnej, tak tragicznej waśni. Marianna od Franciszka Kaczkowskiego w r. 1679 uzyskała zapis 4.000 zł. długu (Py. 154 s. 112). Żyła jeszcze w r. 1711, kiedy to zawierała kompromis z wnukiem i wnuczką po synu Stanisławie, z synem Ludwikiem i z Krzysztofem Koszutskim (P. 1146 I k. 29). Nie żyła już w r. 1712 (P. 287 k. 8). Synowie, Stanisław, o którym niżej, Franciszek i Ludwik. Wszyscy wspomniani w r. 1672 (P. 199 k. 212v). Ludwik był w r. 1711 jezuitą (P. 1146 I k. 29). Może córką Stefana była Zofia, która 1696.22/IX. r. zaślubiła Jana Stawskiego (LC Miłosław). Świadkiem ślubu był brat Stanisław P., dziedzic Kębłowa.

Stanisław, sym Stefana i Chudzyńskiej, burgrabia ziemski kcyński w r. 1705 (P. 1144 k. 22), zaślubił Konstancję (Katarzynę) Kotlińską, o której rękę zawierał w r. 1685, pod zakładem 8.000 zł., kontrakt z jej matką Jadwigą Kościelską, wdową po Jakubie Kotlińskim, zaś 4-o v. wdową po Wojciechu Drzewieckim (P. 115 s. 84, 1109 IV k. 31). Dziedzic Kębłowa w r. 1696 (LC Miłosław). Drugiej swej żonie Helenie Chylińskiej córce Piotra i Konstancji Szlichytnkówny, w r. 1705, na krótko przed ślubem zapisał sumę 3.000 zł. (P. 1144 k. 22). Nie żył już w r. 1711 (P. 1146 I k. 29). Z pierwszej żony syn Mikołaj i córka Dorota, niezamężna w latach 1711-1712 (P. 287 k. 8), żona w latach 1717-1718 Stefana Malczewskiego, nie żyli już oboje w r. 1744.

Mikołaj, syn Stanisława i Kotlińskiej, burgrabia (ziemski?) kcyński w r. 1738 (P. 1253 k. 179). Wraz z siostrą Dortotą, jako spadkobierca dziadków Stefana P-go i Marianny z Chudzyńskich, pozywał w r. 1712 Krzysztofa Koszutskiego, Wojciecha Malczewskiego i jego żonę Annę z Romatowskich, dziedziców Oporówka (P. 287 k. 8). Żonie swej Mariannie Chylińskiej, córce Piotra i Konstancji Szlichtynkówny, oprawił w r. 1714 posag 10.000 zł. (P. 1148 III k. 38). Była to siostra jego macochy. Współspadkobierca stryja Krzysztofa z Bużenina Marszewskiego, sumę 600 zł. po matce i inną sumę po ciotce Helenie z Kotlińskich Tulibowskiej, zabezpieczone na Młodziejewicach, cedował w r. 1717 Franciszkowi Kurcewskiemu (Py. 157 s. 124). Dziedzic Kębłowa, dobra te w r. 1722 wydzierżawił na trzy lata Stefanowi Krassowskiemu (P. 1187 k. 119v), zaś oboje z żoną, posesorzy wsi królewskich Grabowa i Krzywogóry, wydzierżawili je wtedy Janowi Glińskiemu (ib. k. 120v). Wierzchaczewo z pustką Pólko(?) i Dęboszyce w pow. pozn. w r. 1738 sprzedał za 55.000 zł. Józefowi Chłapowskiemu (P. 1253 k. 179). Oboje z żoną t. r. skwitowani przez córkę Konstancję zamężną Przybyszewską z 10.000 zł. jej rodzicielskich (P. 1254 k. 8). Mikołaj w r. 1742 kwitował Józefa Chłapowskiego z 6.000 zł., sumy pochodzącej ze sprzedaży Wierzchaczewa (P. 1268 k. 178v). Kębłowo, wedle zobowiązania z r. 1764, sprzedał w r. 1765 za 70.000 zł. synowi Józefowi (P. 1340 k. 52v). Umarł 1767.21/IV. r. (LM Miłosław). Marianna z Chylińskich zmarła w Kębłowie 1768.17/X. r., mając lat 70 (ib.). Synowie: Antoni, Paweł, Stanisław, Wawrzyniec, o których niżej. Ludwik Bartłomiej, ochrzcz. 1728.26/VIII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Piotr (Piotr Franciszek), ochrzcz. 1733.3/IX. r. (LB Miłosław), chrzestny 1759.25/I. r. (LB Kórnik), Franciszek Łukasz, ur. w Kębłowie, ochrzcz. 1736.16/XI. r. (LB Miłosław), wreszcie Jan Chryzostom, o którym niżej. Z córek, Konstancja (Teresa Konstancja), ochrzcz. 1716.23/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), w latach 1735-1777 żona Józefa Przybyszewskiego, podwojewodziego gnieźnieńskiego, oboje nie żyli już w r. 1779. Helena (Helena Katarzyna), ochrzcz. 1723.22/XI. r. (ib.), żona w r. 1744 Franciszka Olędzkiego, umarła w Kębłowie 1747.30/XI. r. Marianna, ur. w r. 1727, umarła 1728.29/I. r., mając pół roku (LM Miłosław). Katarzyma (Katarzyna Barbara), ur. w Kębłowie, ochrzcz. 1741.30/XI. r. (LB Miłosław), chrzestna 1758.17/VII. r. 1762.29/IX. r., 1766.10/II. r. (ib.), żyła jeszcze 1781.2/V. r. (Py. 162 k. 46). Marcjanna, wydana w parafii Miłosław 1753.29/VII. r. za Felicjana Napruszewskiego, dziedzica Chociczy.

1) Antoni (Antoni Piotr Jan), syn Mikołaja i Chylińskiej, chrzestny1719.2/VI. r. (LB Miłosław), brał udział 1773.20/III. r. w podziale spadku po rodzicach, od których jeszcze za ich życia dostał był 6.000 zł. a należało mu się teraz 13.162 zł. Zawierał 1781.2/V. r. z rodzeństwem ugodę względem spadku po brcie Stanisławie (Py. 162 k. 46).

2) Paweł (Paweł Łukasz), syn Mikołaja i Chylińskiej, ochrzcz. 1720.17/X. r. (LB Miłosław), proboszcz w Żerkowie, chrzestny w grudniu 1752 r. i 1756.9/II. r. (LB Żerków), proboszcz w Miłosławiu w r. 1765, kanonik warszawski 1773 r., nie żył już 1777.20/III. r. (Py. 162 k. 45). Wedle działów z r. 1773 dostał był sumę 3.000 zł.

3) Stanisław (Stanisława Mateusz), syn Mikołaja i Chylińskiej, ochrzcz. 1725.30/VIII. r., podawany do chrzsztu przez pannę Jadwigę P-ą (LB Miłosław), chrzstny 1757.9/VI. r. (LB Skalmierzyce), uczestniczył 1773.20/III. r. w działach z rodzeństwem (P. 162 k. 45), kapitan wojsk koronnych w r. 1776 (G. 103 k. 119). Nie żył już 1781.2/V. r. (Py. 162 k. 45).

4) Wawrzyniec, syn Mikołaja i Chylińskiej, komisarz dóbr racackich, chrzestny 1756.27/XI. r. (LB Gryżyna), skarbnik 1767 r. (LB Miłosław), wojski gnieźnieński w r. 1774 (P. 1351 k. 43v), wojski większy gnieźnieński w r. 1779 (Py. 160 k. 187v). Posesor Stęszewa w r. 1765 (LB Stęszew). Wedle działów rodzinnych z r. 1773 dostał był już 7.498 zł., a miał dostać 13.162 zł. (Py. 162 k. 44). Dziedzic i posesor Kębłowa, zapisał w r. 1777 sumę 5.000 zł. Annie z Brzeżańskich Ołtarzewskiej (Py. 158 k. 541). Mąż Wiktorii Lubienieckiej, zaślubionej przed r. 1764, skwitowany w r. 1784 przez Wojciecha Szpotańskiego (Py. 163 k. 303v) i przez Antoniego Skąpskiego (ib. k. 317v) Kębłowo mocą kontraktu z 1786.15/VII. r. sprzedał za 100.000 zł. ks. Antoniemu Jabłonowskiemu, kasztelanowi krakowskiemu (Py. 163 k. 485). Synowie: Łukasz, ur. ok. r. 1764, zmarły w Kębłowie 1767.18/IV. r. w wieku lat trzech (LM Miłosław), Franciszek Antoni, ochrzcz. z wody w Bilczynie na Rusi, zaś z ceremonii 1776.1/X. r. (LB Kwilcz), Stanisław, zmarły w Kębłowie 1778.7/VII. r. (LM Miłosław).

5) Józef (Józef Antoni), syn Mikołaja i Chylińskiej, ur. w Kębłowie, ochrzcz. 1735.12/VI. r. (LB Miłosław), skarbnik gnieźnieński w r. 1775 (Py. 158 k. 401), złożył ten urząd w ręce króla 1786.30/XII. r. (Py. 164 k. 683v). Komisarz dóbr międzyrzeckich w r. 1765 (LB Stęszew), dziedzic Kębłowa w r. 1769 (G. 100 k. 362). Od Kajetana Lipnickiego nabył w r. 1771 Ossowo, a miał też wtedy połowę Korzkiew i pustkę Korzkiewki (Py. 158 k. 146, 148). Mąż Teresy Będkowskiej (Bętkowskiej), córki Józefa i Jadwigi Przespolewskiej, od jej braci, Ludwika i Karola Będkowskich, uzyskał w r. 1775 zobowiązanie sprzedaży za 55.000 zł. Gorzyc w pow. pyzdr. (Py. 158 k. 401). Od teścia w r. 1776 dostał cesję sumy pochodzącej ze sprzedaży miasta Szamocina zmarłemu Leonowi Raczyńskiemu, kasztelanowi santockiemu (Py. 158 k. 461). Wedle kontraktu z 1776.31/VIII. r. Gorzyce sprzedał za 58.500 zł. Walentemu Zbyszewskiemu (G. 103 k. 115). Wzajemne dożywocie z żoną spisywał w r. 1779 (G. 106 k. 88v). Dziedzic w Ossowie, wraz z żoną chrzestni 1780.28/VII. r. (LB Bieganowo). Skwitowany t. r. przez Stanisława Badowskiego i Wojciecha Rowińskiego, męża Marianny Badowskiej, z sumy 1.750 zł., pochodzących z sumy większej 3.500 zł należnej z Ossowa (G. 107 k. 89v). W posiadanej przez niego wsi Czeszewo zjechali się 1773.20/III. r. bracia i siostra Katarzyna dla przeprowadzenia działów dóbr po rodzicach. Zatwierdzili dokonaną przez ojca rezygnację Kębłowa na rzecz Józefa i scedowali mu też prawa spadkowe na Ossowie i Szczodrzykowie, kontentując się sumami pieniężnymi. Kębłów wycenili na 70.000 zł., na Ossowie sumę 8.800 zł., na Szczodrzykowie 7.000 zł. (Py. 162 k. 44-46). Od Stanisława Badowskiego wedle komplanacji zawartej w Ossowie w r. 1776 ze Stanisławem Badowskim i Rowińskimi, uzyskał w r. 1785 cesję sumy 1.250 zł., z sumy większej 3.000 zł. (Py. 164 k. 309v). Od Antoniego Łochowskiego, szwagra wspomnianego Badowskiego, za kontraktem z 1785.19/VIII. r., kupił 1787.17/IX. r. za 40.000 zł. Gałczyno Wielkie i Małe w pow. gnieźn. (G. 113 k. 154, 115 k. 88v). Od Józefa Stobieckiego uzyskał w r. 1787 cesję spadku po Piotrze Rajewiczu, bracie jego matki (G. 114 k. 139). Gałczyno W. kontraktem spisanym w Słowikowie 1787.13/VIII. r. sprzedał za 20.000 zł. Józefowi Kościelskiemu (G. 114 k. 121). Od panny Anny Gorzewskiej, wedle kontraktu z 1788.15/III. r. kupił za 49.227 zł. Ossowo i części w Korzkwach, jej dobra po ojcu Andrzeju Gorzewskim (P. 1365 k. 432), zaś w r. 1788 był przez nią kwitowany z 4.000 zł. z powyższej sumy (P. 1375 k. 342). Od Jana Dąbrowskiego w r. 1790 uzyskał cesję 4.845 zł. jako reszty z sumy 9.845 zł. z zastawu Małachowa w pow. brzeskim-kujawskim, dokonanego pomiędzy Marianną Polewską i tym Dąbrowskim 1789.24/VI. r. (Py. 163 k. 851). Józef, skarbnik gnieźnieński, świadek 1791.6/III. r. (LC Biechowo). Teresa z Bętkowskich, dziedziczka Ossowa, chrzestna 1815.2/IX. r. (LB Jarząbkowo). Nie wiem, czy ta sama Teresa P-a, posesorka Liborowa(?), chrzstna 1818.3/XII. r. (LB Września).

6) Jan (Jan Chryzostom), syn Mikołaja i Chylińskiej, ur. w Kębłowie, ochrzcz. 1739.8/II. r. (LB Miłosław), jezuita w r. 1773 (Py. 162 k. 44), b. jezuita, instalowany na probostwo w Droszewie 1778.16/VI. r. (LB Droszew), kanonik inflancki i proboszcz droszewski w r. 1781 (ib. k. 46). Umarł w Droszewie 1795.10/II. r., mając ok. 85(!) lat, pochowany w Sobótce (LB Droszew). Data chrztu rażąco (o ok. 29 lat!) różni się od daty, która wynikałaby z podanego tu wieku. Albo więc kanonik Jan nie był identyczny z Janem Chryzostomem i był najstarszym z synów Mikołaja i Chylińskiej, albo, co bardziej prawdowpodobne, wiek w chwili śmierci zanotowano w sposób wysoce niedokładny, co zdarzało się często, choć tu różnica zdawałaby się wręcz zaskakująca.

2. Jan, syn Stanisława i Pakosławskiej, uczestniczył w r. 1663 w kontrakcie zawieranym przez matkę z Janem, ojcem, i Stefanem, synem, Goreckimi (P. 153 s. 104), dotyczącym zapewne małżeństwa siostry. Skwitowany t. r. z dwóch sum przez tę siostrę Jadwigę, żonę Stefana Goreckiego (ib. s. 103). Żonie swej Barbarze Pawłowskiej, córce Świętosława i Zofii Jezierskiej, oprawił w r. 1665 posag 7.000 zł. (Ws. 208 k. 213, 218). Oboje małżonkowie zawierali t. r. pod zakładem 7.000 zł. kontrakt z małżonkami Mikołajem Grodzickim i Teresą Pawłowską (ib. k. 885). Barbara wraz z siostrami, Teresą zamężną Grodzicką i Zofią, t. r. Nowąwieś w pow. kośc. sprzedała za 14.000 zł. temuż Grodzickiemu (ib. k. 213). Siostry Teresa i Barbara, spadkobierczynie zmarłej siostry Jadwigi, w r. 1670 jej część w Nowejwsi sprzedały za 8.000 zł. Grodzickiemu (P. 1868 IX k. 105v). Jan odebrawszy z rąk żony sumę 4.000 zł., oprawił to jej t. r. jako posag (ib. k. 106v). Zawierał w r. 1676 z Przecławem Mysłowskim kontrakt o Trębinko w pow. kośc. (P. 1094 k. 1156v). Owo Trąbinko małżonkowie P-cy trzymali zastawem za 5.000 zł. od Łukasza Koszutskiego, dziedzica owej wsi, a teraz w r. 1670 scedowali 4.000 zł z tej sumy zastawej małżonkom Przecławowi Mysłowskiemu i Annie z Osuchowskich (ib. k. 1157v). Od siostry Jadwigi zamężnej Goreckiej Jan uzyskał w r. 1698 zapis 5.000 zł. na Goreczkach (I. Kal. 157 s. 68; P. 1146 II k. 30). Nie żył już w r. 1699, kiedy jako wdowa po nim występowała druga jego żona, Elżbieta Gorecka (P. 1137 IX k. 18). Ta Elżbieta (Helena?) Gorecka nie żyła już w r. 1711 (P. 1146 II k. 30). Z pierwszego małżeństwa synowie, Jan, wspomniany w r. 1711 (P. 282 II k. 267), już nie żyjący w r. 1721 (P. 1184 k. 227v), i Adam, o którym niżej. Z córek, Anna, wspomniana w latach 1708-1721, w r. 1709 już "panna dojrzała", wraz z siostrą Heleną swe części z sumy 5.000 zł. ze wsi Goreczki, z zapisu danego ich ojcu przez siostrę Jadwigę zamężną Gorecką, cedowała bratu Adamowi (I. Kal. 157 s. 68). Anna kwitowała w r. 1715 Władysława Dzierżanowskiego, dziedzica Nowejwsi (P. 1149 I k. 118). Obie siostry kwitowany w r. 1715 Tomasza Grodzickiego, byłego dziedzica Nowejwsi w pow. kośc., obecnego dziedzica Rożnowa w pow. pozn. (P. 1149 III k. 21). Helena skaitowała w r. 1729 tegoż Dzierżanowskiego z 800 zł., z sumy oryginalnej 1.800 zł. z kontraktu sprzedaży Nowejwsi (Ws. 83 k. 91). Zofia, nie żyjąca już w r. 1709 (I. Kal. 157 s. 69). Elżbieta, ochrzcz. 1666.29/X. r. (LB Rydzyna), żyła jeszcze w r. 1739. Konstancja, "panna dojrzała" w r. 1710 (Kośc. 310 s. 320), żyjąca jeszcze 1730.6/VII. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Wspomniana wyżej Helena, określona jako "panna dojrzała" w r. 1708, kwitowała wtedy Tomasza Grodzickiego, dziedzica Nowejwsi, z prowizji rocznej od sumy 1.833 zł., macierzystej, pochodzącej z działów przeprowadzonych z bratem Adamem oraz siostrami Anną, Zofią i Konstancją, a zapisanej przez zmarłego Świętosława Goreckiego, dawnego dziedzica Nowejwsi (P. 1144 k. 322). Z drugiej żony syn Antoni oraz córki, Krystyna i Barbara, wspomniane w r. 1721.

1) Adam, syn Jana i Pawłowskiej, kwitował w r. 1708 Tomasza Grodzickiego, dziedzica Nowejwsi, z prowizji rocznej od sumy 1.800 zł. zapisanej mu (P. 1144 k. 258v). Z bratem Antonim kwitowali w r. 1709 Andrzeja Bonieckiego, obecnego dziedzica Goreczek, z 2.250 zł. należnych im po ojcu i po zmarłej siostrze Zofii (I. Kal. 157 s. 69). Adam w r. 1710 spisał wzajemne dożywocie z żoną Heleną Tłukomską, córką Macieja Kazimierza i Katarzyny Chrząstowskiej (P. 286 k. 30, 1145 k. 123), zaślubioną przed tym rokiem. Tomasza Grodzickiego, dziedzica Nowejwsi, skwitował w r. 1710 z 1.833 zł. z sumy oryginalnej 11.00 zł. zapisanej przez rodziców na tych dobrach jemu i jego rodzeństwu, zaś po ich śmierci przypadłej mu w wyniku działów przeprowadzonych w r. 1699 (Kośc. 310 s. 320). Od swej siostry panny Konstancji uzyskał w r. 1711 zapis 500 zł., pochodzących z Goreczek (P. 1146 II k. 94). Wraz z bratem Janem i siostrami t. r. zawierał umowę z Tomaszem Grodzickim, dziedzicem Nowejwsi, dotyczącą sumy na tej wsi zapisanej przez zmarłego Świętosława Grodzickiego (P. 282 II k. 267). Oboje z żoną roborowali w r. 1711 skrypt Karolowi Cieleckiemu (P. 1146 II k. 134v). Adam, były posesor Szymanowic, pozywał w r. 1712 Wojciecha Skrzetuskiego, obecnego posesora tej wsi (P. 287 k. 120). Dzierżawca Szypłowa w r. 1713 (LB Nowe Misato). Mieszkał w r. 1723 w Jeżewie (LC Strzelce W.). Sumę 720 zł. z sumy 5.500 zł. posagowej zmarłej ciotki Jadwigi P-ej zamężnej Goreckiej, zapisanej przez nią bratu Janowi, cedował w r. 1721 ks. Maciejowi Cieleckiemu, dziekanowi i sędziemu surrogatorowi kaliskiemu, proboszczowi konińskiemu (P. 1184 k. 227v). Helena Tłukomska żyła jeszcze w r. 1729 (Kośc. 358 k. 44), już nie żyła w r. 1755 (P. 1315 k. 208). Jej mąż Adam umarł w r. 1759 (LM Nowe Miasto). Synowie, Jakub i Roch. Córki: Katarzyna Teodora, ochrzcz. 1710.12/IV. r. (LB Jaraczew), Katarzyna, ochrzcz. 1712.19/XII. r., zmarła 1713.29/III. r. (LB, LM Nowe Miasto), Franciszka Marianna, ochrzcz. w r. 1714 (LB Jaraczew), Anna, ochrzcz. 1720.23/VI. r. (LB Środa).

(1) Jakub (Jakub Bonawentura), syn Adama i Tłukomskiej, ochrzcz. 1711.10/VII. r. (LB Jaraczew), Zaślubił 1743.25/II. r. Mariannę Brodecką (Brodnicką?) z Kociug (LC Pawłowice). Mieszkał w latach 1751-1754 w Drzewcach. Marianna umarła 1759.12/V. r., pochowana w Nowym Mieście w tamtejszym kościele (LM Nowe Miasto). Jakub zmarł między r. 1765 a 1773 (Kośc. 330 k. 39, 331 k. 200v). Synowie: Łukasz, ur. w Drzewcach, ochrzcz. 1751.17/X. r., Szymon Tadeusz, ur. tamże, ochrzcz. 1754.28/X. r. (LB Drzewce), i Józef. Ten mianował w r. 1773 plenipotentem swego ciotecznego brata Chryzostoma Rafalskiego (Kośc. 331 k. 200v), a powtórzył to w r. 1776, działając wtedy wspólnie ze stryjem Rochem (ib. 332 k. 216v).

(2) Roch, syn Adama i Tłukomskiej, zaślubił 1752.14/II. r. Mariannę Malechowską z Szypłowa (LC Nowe Miasto), która umarła 1759.12/V. r. pochowana w kościele w Nowym Mieście (LM Nowe Miasto). Z pierwszej żony córka Katarzyna Barbara, ur. w Szypłowie, ochrzcz. 1752.20/XI. r. (LB Nowe Miasto). Roch pojął 2-o v. 1760.10/VI. r. Magdalenę Marszewską z Parzęczewa (LC Góra k. Jarocina), która żyła jeszcze w r. 1786 (G. 114 k. 3v). Roch umarł w Usłodzinach 1789.15/III. r. (LM Nowe Miasto). Z drugiej żony syn Tomasz Stanisław, ochrzcz. 1775.18/XI. r., zapewne młodo zmarły, oraz córki: Marianna Wiktoria, ur. w Nowej kolonii Szypłówku ochrzcz. 1761.10/IV. r. zmarła w r. 1786, Scholastyka Apolonia, ochrzcz. 1763.7/III. r., Franciszka Justyna, ochrzcz. 1765.17/IX. r., Zuzanna Klara, ochrzcz. 1768.10/VIII. r., Róża (Rozalia), ochrzcz. 1771.18/IX. r., umarła w r. 1773, pochowana 16/VIII. Wszystkie urodzone w Szypłowie (LB, LM Nowe Miasto).

2) Antoni, syn Jana i Goreckiej, występował w r. 1709 obok brata Adama (I. Kal. 157 s. 69), zaś w r. 1711 kwitował Adama Bonieckiego, obecnego dziedzica Goreczek, ze 100 zł. (P. 1146 II k. 30). Nie wiem, czy ten sam Antoni, już nie żyjący w r. 1720, był mężem Anny Teofili z Hazów, córki Dawida i Elżbiety Szarzyńskiej, która wtedy od brata Jana Krzysztofa Hazy uzyskała cesję sum odziedziczonych po rodzicach (Ws. 79 k. 131). Żyła jeszcze w r. 1721 (P. 1179 k. 159). Gdzieindziej Bogumiła Hazianka nazwana w r. 1718 wdową po Wojciechu P-im (Kośc. 311 s. 839).

II. Bogusz, Bogusław, syn Stanisława i Anny, starosta pyzdrski 1539 r. (Py. 23 k. 145v). Występował w r. 1496 obok swych braci (Kośc. 230 k. 110). Niedzielny z nimi w Pierzchnie i Wojszewie w r. 1499 (ib. 231 k. 31v), w r. 1501 (ib. k. 111), w r. 1508 (P. 786 s. 71), w r. 1510 (Py. 24 k. 17). Wraz z braćmi Andrzejem i Wojciechem ok. r. 1510 ręczył braciom Janowi i Maciejowi, iż uwolnią całe wsie Pierzchno i Chudzice, dane im w działach braterskich w zamian za Wojszewo i Mroczki (G. 261 k. 14v). Mąż Apolonii Baranowskiej, córki Jana i Dobrochny (Doroty?) Kościeleckiej, która uzyskała w r. 1711 od brata Marcina, dziedzica w Dobczynie, sumę 600 grz. i 40 zł. węg., ojcu ich zapisaną wyderkafem przez Mikołaja z Kościelca na wsiach królewskich Lichnowo i Granowo w pow. tucholskim, koło Chojnicy (P. 965 k. 117v). Od Katarzyny z Pampowa, żony Jana Kościeleckiego, kupił w r. 1514 za 600 grz. połowy we wsiach: Żelaskowo, Nowawieś i Miroszka w pow. gnieźn. (G. 335a k. 25v). Dokonywując nowych działów z braćmi Andrzejem i Wojciechem, wsie Pierzchno i Chudzice wymienił t. r. z braćmi Janem i Maciejem na wsie Wojszewo i Mroczki (ib. k. 26). Na swych połowach we wsiach: Żelaskowo, Chudzice, Nowawieś, Miroszka pow. gnieźń. i na połowach części wsi Wojszewo i Mroczki, należnych z działów braterskich, oprawił t. r. żonie posag 600 grz. i 40 zł. węg. (ib. k. 26v). Już jednak w r. 1515 sprzedał połowy we wsiach: Żelaskowo, Miroszka i Nowawieś za 600 grz. Janowi Iwieńskiemu, zaś żona Apolonia skwitowała go ze swej oprawy o której było wyżej (P. 866 k. 242). Od Mikołaja Dębnickiego, dra medycyny, kupił w r. 1515 za 400 grz. Nowąwieś, część w Dębnicy Kościelnej i ogród po Górą, w kierunku Ostrowa Dziekańskiego przed miastem Gnieznem (P. 1392 k. 52v), ale w r. 1516 Bogusz cześć Dębnicy Kościelnej, całą Nowąwieś, ogród z słodownią i łąkę koło młyna słodowego pod zamkiem gnieźnieńskiem sprzedał doktorowi za 400 grz. (P. 1392 k. 70). Kupił w r. 1516 części wsi Góra na jeziorem Lednicą i wieś Zbierkowo z młynem wodnym Borowym, wyderkafem za 800 grz. od Wojciecha Lubomyskiego, Jadwigi Zakrzewskiej, żony Jana Ułanowskiego i panny Elżbiety, córki Stanisława Zakrzewskiego (P. 1392 k. 69v). Od ks. Jana Charbowskiego, kanonika poznańskiego, i jego nieletniego bratanka Jana w r. 1517 nabył Rybno Małe i pustkę Wola w pow. gnieźn., dając w zamian dwa łany we wsi Mroczki i dopłacając 500 grz. (ib. k. 167). Owe części w Rybnie i Woli wymienił zaraz ze swym bratem Andrzejem, biorąc za nie połowy we wsiach Wojszewo i Mroczki, trzecią część we wsi Chudzice w pow. pyzdr. oraz dopłatę 180 grz. (ib. k. 167v). Wraz z bratem Andrzejem pozywani byli t. r. przez brata Jana, a ponieważ nie stanęli, mieli płacić winę (Py. 24 k. 206). Apolonia Baranowska pozywana była w r. 1519 przez swego brata Marcina o klejnoty po matce Dobrochnie Kościeleckiej (Kośc. 25 k. 155v). Sama t. r. pozywała tego brata o spadek po niej, a że nie stanął, miał płacić winę (ib. k. 613v). Bogusz, dziedzic w Górze, dwie części wsi Góra i Zbyrkowo w r. 1520 za 800 grz. dał w dożywocie żonie (G. 335a k. 49v). T. r. rewizorowie dokonali rozgraniczenia używalności brzegów między Wojszewem a królewską wsią Brzeźnica należącą do starostwa średzkiego, co król potwierdził w r. 1522 (I. Kal. 29 s. 713). Połowę Wojszewa w r. 1521 sprzedał za 180 zł. wyderkafem bratu Wojciechowi (P. 1392 k. 374). Części wsi Góra koło jeziora Lednickiego oraz wieś Zbyrkowo z młynem Borowym w r. 1522 sprzedał wyderkafem za 800 grz. Janowi "Turkowi" Łąckiemu (ib. k. 471v). Wzywał w r. 1523 Spitosława (Spytka) Szlachcińskiego, by dopełnił zobowiązania względem rezygnacji wieczystej za 100 grz. części w Szlachcinie w pow. pyzdr., którą uzyska w dziale (Py. 25 k. 543). Od jego brata Tomasza Szlachcińskiego nabył t. r. części w Szlachcinie i Chrostach, dając w zamian łan pusty w Chudzicach i dopłacając 50 zł. (P. 1392 k. 498). Pozwany był w r. 1524 przez Barbarę, wdowę po Łukaszu Szlachcińskim, i jej dzieci o wygnanie ich z części Szlachcina (P. 869 k. 15v). Od Spytka Szlachcińskiego w r. 1524 kupił za 200 grz. części w Szlachcinie i Chrostach (Py. 23 k. 52). Od brata Andrzeja kupił t. r. wyderkafem za 22 grz. dwa łany osiadłe w M. Rybnie pow. gnieźn. (G. 335a k. 76v). Od Macieja Sokołowskiego w r. 1525 kupił za 100 grz. jego części w Szlachcinie (P. 1393 k. 55v), a jednocześnie od Eufebronii(!) Szlachcińskiej, wdowy po Spytku, a 2-o v. żony tego Sokołowsiego, kupił za 200 grz. jej części w Szlachcinie i Chrostach (ib. k. 56). Żonie Apolonii na Chrostach i częściach w Szlachcinie w r. 1526 oprawił 600 grz. posagu (Py. 23 k. 61). Od Marcina Szlachcińskiego t. r. nabył nadbrzeża nad potokami w Szlachcinie skąd woda mogła się wylewać, oraz pewne "przecze" roli, w zamian dając mu w tejże wsi tę część, którą nabył od Tomasza i Piotra Bagrowskich (Py. 23 k. 61v). Od Wolimira Szlachcińskiego, syna zmarłego Spytka, w r. 1526 kupił za 200 grz. jego części w Szlachcinie i Chrostach (Py. 23 k. 64, 25 k. 200). Część Wojszewa t. r. sprzedał wyderkafem za 200 grz. Marcinowi Bieganowskiemu (P. 1393 k. 118v). Od Anny (Wyganowskiej?), wdowy po Mikołaju Grodzickiem, w r. 1527 kupił za 100 kop gr. część w Kromolicach pow. pyzdr. (P. 1383 k. 149). Na pięciu łanach w Wojszewie w r. 1532 zapisał wyderkafem za 100 grz. czynsz roczny 6 grz. Marcinowi "Czeczeradowi" Chwałkowskiemu (ib. k. 500v). Rybno i Wolę przed r. 1536 sprzedał bratu Andrzejowi (G. 31 k. 48v). Zięciowi Janowi Iłowieckiemu w r. 1538 zapisał dług 180 grz. (Py. 171 k. 629). Skwitowany w r. 1543 przez Stanisława "Strugałę" Żakowskiego z sumy zapisanej na królewskim wójtostwie w Sokolnikach (I. R. Kon. 3 k. 378). Pozwany w r. 1545 przez synów i córki zmarłego Jana Bratuskiego, wójta pyzdrskiego, o więzienie ich ojca (Py. 172 k. 186). Nie żył już w r. 1546 (ib. k. 248). Synowie: Jan, Stefan, Wojciech, Łukasz. Z córek, Anna, w latach 1538-1551 żona Jana Iłowieckiego cz. Wolsztyńskiego, wdowa w r. 1553. Dorota, w latach 1559-1587 żona Wawrzyńca (Wojciecha) Słupskiego, wdowa w r. 1607. Zofia, niezamężna w r. 1589 (P. 952 k. 44). Spośród synów, Jan wraz z braćmi pozywany był w r. 1546 przez Gabriela Gorazdowskiego (Py. 172 k. 248). Kiedy w r. 1551 jechał do Poznania na sądy, usiekł go Stanisław Nowomiejski cz. Rozdrażewski (Py. 173 k. 41v).

I) Stefan, syn Bogusza i Baranowskiej, burgrabia pyzdrski w r. 1553 (P. 894 k. 1087). Wraz z braćmi w r. 1546 pozywany był przez Jakuba i Mikołaja Rolów Bratuskich, synów zmarłego Jana, wójta pyzdrskiego (Py. 172 k. 259). W imieniu własnym i braci w r. 1547 wypłacił Annie (Jadwidze) Żakowskiej do rąk jej męża Jerzego Kaczyńskiego 40 grz. zapisane jej przez ich ojca (Py. 172 k. 366). Z bratem Wojciechem w r. 1550 zapisywał dług 300 zł. Pawłowi i Janowi braciom Kamieniewskim (P. 890 k. 18). Skwitowany w r. 1550 przez braci Macieja i Jana Tarnowskich z 400 zł. (Py.172 k. 599), zapisał im dług 100 grz. z zabezpieczeniem na wsiach: Szlachcino, Chudzice, Wojszewo i Chrosty, należnych mu z działów z braćmi (ib. k. 602). Zawierał w r. 1551 z Jakubem Bratuskim ugodę z racji zatargów zaistniałych między zmarłym Boguszem P-im i jego synami a zmarłym Janem Bratuskim, wójtem pyzdrskim, ojcem Jakuba (Py. 173 k. 29). Z braćmi Wojciechem i Łukaszem dostał w Szlachcinie w r. 1551 pozew ze strony Jana Koszutskiego o 90 grz. (P. 891 k. 122; Py. 173 k. 12). Stefan w r. 1553 pozywany był o 110 zł. przez Małgorzatę 1-o v. Wyszławską, 2-o v. Goczałkowską (Py. 174 k. 497), zaś o 48 zł. i 8 gr. przez Annę P-ą, żonę Ambrożego Koszutskiego (P. 894 k. 252). Działał w r. 1553 jako wuj i opiekun dzieci siostry Anny owdowiałej Iłowieckiej (ib. k. 1087). Wspólnie z braćmi Chudzice w pow. pozn. w r. 1553 sprzedał wyderkarfem za 550 zł. Mikołajowi, Maciejowi, Wojciechowi i Piotrowi braciom Zberkowskim (ib. k. 1114), zaś w r. 1554 od tych Zberkowskich wydzierżawił Chudzice dla siebie i braci (P. 895 k. 41). Z bratem Wojciechem całe Chudzice, staw z młynem Mroczkowskim i dwóch kmieci w Wojszewie w r. 1556 dali w działach bratu Łukaszowi, biorąc części Szlachcina oraz całe wsie: Chrosty, Wojszewo i pustkę Mroczki (P. 1396 k. 397v). Niedzielny z Wojciechem, Wojszewo sprzedali obaj wyderkafem w r. 1557 za 1.500 zł. Maciejowi Gałczyńskiemu (P. 898 k. 367, 1396 k. 442v). Stefan od brata Wojciecha dostał t. r. części dworu w Szlachcinie (P. 1396 k. 443). Od bratowej Agnieszki z Sobockich Łukaszowej P-ej w r. 1561 kupił za 2.000 zł. połowę Lenartowic osiadłych i Sulęcina pustek w pow. kal. (P. 903 k. 283, 1397 k. 26v), ale już w r. 1562 bratowej dobra te za taką samą sumę odprzedał (P. 1397 k. 159v). Wspólnie z bratem Wojciechem Wojszewo w r. 1561 sprzedał wyderkafem za 1.800 zł. Maciejowi Żełądkowskiemu, dając ewikcję na Szlachcinie i Mroczkach (P. 903 k. 289, 1397 k. 29). Od Zofii Sobockiej, żony Sebastiana P-go, dostał w r. 1562 części Lenartowic i pustki Sulęcino (P. 1397 k. 205; I. Kal. 27 s. 887). Od Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego, w r. 1569 nabył wyderkafem za 11.148 zł. wsie Siedlec i Brzecie oraz pustkę Oborzyno w pow. pyzdr. (P. 1397 k. 754v). Dobra te w r. 1572 za taką samą sumę sprzedał wyderkafem Andrzejowi hr. z Górki, kasztelanowi międzyrzeckiemu (P. 1398 k. 345v). Dziedzic Szlachcina, bezpotomny, nie żył już w r. 1576 (Py. 113 k. 130v).

II) Wojciech, syn Bogusza i Baranowskiej, żupnik bydgoski w r. 1595, mianowany dożywotnio starostą kiszporskim 1570.20/V. r. (MRPSum. V 471), był nim jednak tylko do r. 1572. Wspomniany obok braci w r. 1546 (Py. 172 k. 248), zapisał w r. 1551 dług 200 zł. Maciejowi Markowskiemu (P. 891 k. 274). Obok braci współdziedzic w Szlachcinie 1551 r. (Py. 173 k. 12). Z przeprowadzonych w r. 1556 działów wziął wspólnie z bratem Stefanem części Szlachcina, całe Chrosty, Wojszewo, pustki Mroczki w pow. pyzdr. (P. 1396 k. 397v). Bratu Stefanowi dał w r. 1557 części dworu w Szlachcinie (P. 1396 k. 443). Annie Żegrowskiej, wdowie po Zygmuncie Kamieńskim, zapisał w r. 1559 dług 240 zł. (Kośc. 238 k. 331), zaś w r. 1560 Konstancji Pogorzelskiej, żonie Łukasza Jezierskiego, zapisał 200 zł. długu (G. 39 k. 296). Od Zofii Zberkowskiej, wdowy po Marcinie Szlachcińskim, pani wiennej w Szlachcinie, jak też od jej synów, w r. 1564 wydzierżawił część w tej wsi (Py. 179 k. 630v). Uzyskał 1563.26/III. r. dożywotnie zachowanie w posiadaniu wsi królewskiej Rumiejki (MRPSum. V 9129), zaś w r. 1564 dożywocie to uznane zostało za "dobre" (I. Kal. 29 s. 709, 715). Otrzymał 1565.20/VI. r. administrację bydgoskiej komory solnej oraz komór celnych bydgoskiej i dybowskiej cz. toruńskiej. Z racji soli zamorskiej wniósł do skarbu koronnego sumę 4.000 zł., którą mu zapisano na trzy lata na dochodach celnych (MRPSum. V 9583). Zapisał w r. 1570 dług 1.000 zł. Zofii Sobockiej, wdowie po Sebastianie P-im (P. 108 k. 206). Starosta kiszporski, winie był Hieronimowi Kolnickiemu w r. 1572 dług 1.000 zł. (P. 110 k. 333). W latach następnych spotykamy go przeważnie już bez tytułu starosty kiszporskiego, trzymał bowiem tę królewszczyznę tylko do grudnia 1572 r. W czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta zajęli siłą to starostwo Czemowie. Zatarg, jaki z tego wyniknął, zakończył ostatecznie wojewoda pomorski Achcy Czema dając P-mu, wedle ugody z 1574.9/III. r. odstępne 24.000 guldenów (Czapl., Senatorowie, s. 108), ale jeszcze w r. 1575 P. nazwany starostą kiszporskim (N. 157 k. 44v). Wojciech od Dobrogosta Potworowskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego, w r. 1574 kupił za 12.500 zł. Babino i Bunice oraz część Bagrowa w pow. pyzdr. (R. Kal. 4 k. 163v). Obok brata Łukasza w r. 1576 spadkobierca zmarłego brata Stefana, dziedzica w Szlachcinie (P. 113 k. 130v, 339v), nie żył już w r. 1578 (P. 931 k. 575). Żoną jego była Anna Działyńska, córka Andrzeja, podkomorzego dobrzyńskiego, której posag oprawił w grodzie bydgoskim na Szlachcinie. Nie żyła już w r. 1597, a spadkobiercą jej był brat Mikołaj Działyński (Py. 128 k. 174v, 367v). Syn Stanisław.

Stanisław, syn Wojciecha i Działyńskiej, pozostawał jako nieletni pod opieką Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielskiego koronnego i starosty generalnego wielkopolskiego, którego w r. 1578 w tym charakterze skwitowali w r. z 200 zł. Ciosnowscy (P. 931 k. 575). Obok stryja Łukasza w r. 1579 spadkobierca stryja Stefana (P-go (P. 933 k. 70). Jego opiekunowie marszałek Opaliński i Jan Przyjemski w r. 1579 kwitowali Sebastiana P-go z 400 zł. z dzierżawy Babina (P. 932 k. 180). Wspomniani wyżej opiekunowie Stanisława w r. 1580 kwitowali jego stryja Łukasza z 1.400 zł. z dzierżawy Szlachcina (P. 934 k. 493). Obok braci swych stryjecznych, synów zmarłego stryja Łukasza, pozywany był w r. 1582 o dług 180 zł. przez Wojciecha Gądkowskiego (Py. 119 k. 277v). Skwitowany przez Stanisława Ciosnowskiego i innych spadkobierców Rafała Ciosnowskiego z 200 zł., które zmarły stryj Stefan P. winien był Rafałowi (P. 942 k. 112). Bezpotomny, nie żył już w r. 1588, zaś spadkobiercami byli bracia stryjeczni, synowie Łukasza (P. 950 k. 235).

III) Łukasz, syn Bogusza i Baranowskiej, wspomniany obok braci w r. 1546 (Py. 172 k. 248, 259), niedzielny z nimi dziedzic w Szlachcinie w r. 1551 (Py. 173 k. 12), zapisał w r. 1553 dług 109 grz. Wawrzyńcowi Chwalikowskiemu (Py. 174 k. 462v). Od Macieja Zberkowskiego i jego braci wydzierżawił w r. 1555 Chudzice w pow. pyzdr., którą to wieś bracia, Łukasz i on sprzedali byli wyderkafem Zberkowskim (P. 896 k. 489). Z podziału braterskiego w r. 1556 wziął całe Chudzice oraz staw z młynem Mroczkowskim i dwóch kmieci osiadłych w Wojszewie (P. 1396 k. 397v). Zapisał w r. 1557 dług 400 zł. Barbarze Ułanowskiej, żonie Piotra Żernickiego (G. 36 k. 233). Mąż Agnieszki Sobockiej, córki Wojciecha i Katarzyny Poświątnej, która w r. 1559 od swej owdowiałej matki dostała części Lenartowic i Zawidowic oraz pustkę Sulęcino w pow. kal. (P. 1396 k. 783v). Od Stanisława i Jana braci Łaskawskich uzyskał w r. 1560 zobowiązanie sprzedania za 1.000 zł. części we wsi Kroczyno, spadłych po ojcu Janie Łaskawskim i kupionych przez ojca od Jakuba Kolnickiego (P. 902 k. 282v), zrealizowane dopiero w r. 1562 (Kośc. 346 k. 49). Agnieszka Sobocka w r. 1561 sprzedała połowę Lenartowic i pustkę Sulęcino za 2.000 zł. bratu męża Stefanowi P-mu, zaś mąż na połowie Chudzic, Wojszewa i młyna wodnego Mroczki w Pierzchnie oprawił jej wtedy 1.200 zł. posagu (P. 903 k. 273, 1397 k. 26v). Agnieszka i jej siostra Zofia, żona Sebastiana P-go, części ojcowskie we wsi pustej Sulęcino w r. 1562 sprzedały za 3.000 zł. Janowi Suchorzewskiemu "Bartoszewiczowi" (P. 1397 k. 163). One obie zobowiązały się w r. 1562, iż sprzedadzą części Zawidowic Mikołajowi, Stanisławowi i Janowi braciom Sobockim (I. Kal. 26 s. 338), Dobrogostowi Potworowskiemu, podsędkowi ziemskiemu kaliskiemu, iż sprzedadzą czwartą część Korytnicy z przyległymi pustkami w pow. kal. (P. 904 k. 388). Janowi Suchorzewskiemu "Bartoszewiczowi", iż sprzedadzą za 3.400 zł. połowę Lenartowic i części Sulęcina (ib. k. 567v). Łukasz był w r. 1562 kwitowany przez Łukasza Słomowskiego z 1.80 zł., zapisanych jego zmarłemu ojcu Janowi Słomowskiemu (ib. k. 765). Od opatrz. Jakuba, sołtysa w Garbach w pow. pyzdr. uzyskał w r. 1572 zobowiązanie sprzedania za 70 grz. części tego sołectwa (Py. 110 k. 313). Współspadkobierca brata Stefana w r. 1576 (Py. 113 k. 130v), w tym charakterze w r. 1579 kwitował Stanisława z Kościelca, kasztelana bydgoskiego, i Annę z Baranowskich, z zapisu danego zmarłemu bratu na Zalesiu, Leszkowie i Orli (P. 933 k. 277). Skwitowany w r. 1580 przez opiekunów bratanka Stanisława z 1.400 zł. z dzierżawy Szlachcina (P. 934 k. 493). Nie żył już w r. 1582 (Py. 119 k. 277v), może właśnie t. r. zmarł (P. 938 k. 28). Owdowiałej Agnieszce i jej siostrze Zofii Mikołaj Sobocki t. r. zobowiązał się wypłacić w pół roku po śmierci Doroty Spławskiej, wdowy po Feliksie Sobockim, sumę 1.500 zł. (P. 939 k. 390). Agnieszka w r. 1589 kwitowała Macieja Popowskiego z 750 zł. z dzierżawy wsi Chudzice i Garby oraz dwóch kmieci z Olszewa (Wojszewa) (P. 951 k. 333). Kwitowała się z nim z tego kontraktu w r. 1590 (Py. 125 k. 361v) i ponownie kwitowała go z 300 zł. z tej dzierżawy w r. 1593 (P. 960 k. 245). W imieniu syna Andrzeja, nieobecnego w Królestwie, kwitowała w r. 1589 Wojciecha Dębnickiego z 700 zł. z tytułu dzierżawy Babina i Bonic, danej mu przez tego syna (P. 952 k. 1). Założone zostało w r. 1589 przez króla vadium 4.000 zł. między panną Zofią P-ą, siostrą Łukasza, a Agnieszką i jej synami (P. 952 k. 44). Wydając córkę Katarzynę za Wacława Rozdrażewskiego z Gogolewa, zapisała w r. 1593 przyszłemu zięciowi w posagu za nią 2.500 zł. (P. 960 k. 357). Części Bielejewa i Chwalęcic wydzierżawił w r. 1597 pod zakładem 200 zł. Mikołajowi Kwiatkowskiemu (Py. 128 k. 231v). Sukceję po bracie stryjecznym Mikołaju Sobockim scedowała w r. 1602 synowi Marcinowi (Py. 131 k. 34v). Części swej połowy w Lenartowicach, Zawidowicach i Grodzisku oraz w młynie zw. Trzepadły (Tupadły?) w pow. kal. w r. 1604 sprzedała wyderkafem za 2.500 zł. Wojciechowi Bobrowskiemu w pow. wiskiego (P. 1405 k. 91). Współspadkobierczyni Stanisława Sobockiego, komandora poznańskiego Joanitów, kwitowana była w r. 1611 ze 150 zł. Macieja Bogołomskiego (I. kal. 77a s. 211). Z synem Andrzejem spisała w r. 1612 wzajemne dożywocie (R. kal. 8 k. 233). Żyła jeszcze 1616.25/VI. r. (P. 152 k. 367). Synowie, Andrzej i Marcin. Z córek, Jadwiga zaślubiła w r. 1585, krótko po 18/VI. Marcina Brodowskiego, żyjącego jeszcze w r. 1595, była wdową w latach 1603-1616, nie żyła już w r. 1635. Katarzyna wyszła w r. 1593 za Wacława Rozdrażewskiego, żyjącego jeszcze w r. 1605, sama nie żyła już w r. 1624. Elżbieta, żona 1-o v. w latach 1616-1618 Wojciecha Rozdrażewskiego, wyszła 2-o v. w r. 1624 za Andrzeja Niemojewskiego, umarła w r. 1647.

(I) Andrzej, syn Łukasza i Sobockiej, dworzanin królewski w r. 1602 (I. Kal. 68 s. 785). Starostwo stawiszyńskie dostał w dożywocie 1604.27/VIII. r. (M. K. 148 k. 335). Podkomorzym poznańskim mianowany 1619.12/VI. r. (P. 761 k. 25). Intromitowany w r. 1582 do wsi Garby opactwa lubińskiego, mocą dożywocia uzyskanego przez ojca i przez niego od opata Łukasza z Kościelca (P. 938 k. 28). Spadkobierca brata stryjecznego Stanisława P-go, syna zmarłego Wojciecha (P. 950 k. 235). Obok brata Marcina w r. 1589 współdziedzic Szlachcina, odziedziczonego po stryju Wojciechu, staroście kiszporskim, i po jego synu Stanisławie (P. 951 k. 159, 429). Nieobecny w Królestwie w r. 1589 (P. 952 k. 1). Do Szlachcina z tytułu długu 2.267 zł. zaciągniętego przez ojca, zmarłego Łukasza P-go, intromitowani byli w r. 1589 Piotr, Andrzej i Łukasz bracia Tomiccy (P. 952 k. 611). Andrzej wspólnie z bratem Marcinem pozywał w r. 1589 Łukasza Kościeleckiego, biskupa poznańskiego, o dług 2.000 zł. (Kc. 120 k. 553v). Wraz z bratem dokonaną na rzecz ich stryja Stefana przez Annę Baranowską, żonę Steniaława Kościeleckiego, kasztelana bydgoskiego, sprzedaż wyderkafową wsi Zalesie i Ochla pow. pyzdr. za 8.000 zł., w r. 1592 przelał na Stanisława Przyjemskiego, marszałka nadwornego koronnego (I. R. Kon. 25 k. 261). Opiekun dzieci siostry Brodowskiej w r. 1595 (P. 963 k. 142). Obaj bracia pozywali w r. 1597 Ewę Działyńską, żonę Stanisława Czerniejewskiego, bratanicę i sukcesorkę Anny Działyńskiej, żony stryja ich Wojciecha P-go, żypnika bydgoskiego (Py. 128 k. 367v). Andrzej, posesor dóbr królewskich Tykadłów i Tłokinia w wojew. kaliskim, nadanych 1602.22/I. r. (M. K. 147 k. 132). Skwitowany w r. 1602 z 440 zł. przez Małgorzatę z Żychlina, wdowę po Piotrze Jaskóleckim, poprzednim posesorze tych dóbr (I. Kal. 68 s. 785). Od Stanisława P-go, syna Sebastiana i Zofii Sobockiej, w r. 1605 kupił za 1.600 zł. jego części ze spadku po wuju Mikołaju Sobockim we wsiach Lenartowice, Zawidowice, Grodzisko i w pustce Sulęcino (P. 1405 k. 407). Siostrze Jadwidze, owdowiałej Brodowskiej, zapisał w r. 1605 dług 700 zł. (G. 68 k. 449). Od Agnieszki P-ej, córki Sebastiana a żony Wacława Racłakowskiego, w r. 1609 kupił za 1.700 zł. jej części po wuju Sobockim we wsiach powyższych (P. 1406 k. 611v), zaś w r. 1615 za 600 zł. części z tegoż spadku w Korytnicy pow. kal. (P. 1409 k. 545v). Od Anny P-ej, córki Sebastiana, 3-o v. zamężnej Węgierskiej kupił w r. 1612 za 1.800 zł. części w Lenartowicach, Zawidowicach, Grodzisku oraz w pustkach Sulęcino i Kowalewko (R. Kal. 8 k. 160v). Od Stanisława P-go 1616.25/VI. r. kupił Pierchno i część wsi pustej Grójec (P. 152 k. 367). Opiekun w r. 1617 dzieci siostry Elżbiety Rozdrażewskiej (Ws. 31 k. 86). Części Lenartowic, Zawidowic i Grodziska kupił w r. 1617 za 2.000 zł. od Heleny P-ej, żony Macieja Radolińskiego (P. 1410 k. 538). Od Wojciecha Rozdrażewskiego kupił t. r. Boguszewo w pow. kośc. (P. 1410 k. 602v). Wsie Babino, Olszewo, Mroczki, Chrostowo oraz część Szlachcina i Grodźca w r. 1623 sprzedał wyderkafem za sumę 30.000 zł. małżonkom Janowi Mieszkowskiemu i Jadwidze Łaskawskiej (P. 1414 k. 327v). Umarł krótko przed 1624.6/VII. r., bowiem wtedy zwołano na 15/IV. elekcję nowego podkomorzego (P. 152 k. 896v). Jeszcze t. r. jego siostra i spadkobierczyni Elżbieta zamężna Niemojewska części po bracie w dobrach: Pierzchno, Chudzice, Grodziec, Orzechów i dwóch chłopów w Olszewie sprzedała za 8.000 zł. Wacławowi Żychlińskiemu (P. 1414 k. 1052v). Zaś dla uwolnienia dóbr po bracie od ciążących na nich długów części wsi: Olszewo, Babino, Mroczki ze stawem i młynem, oraz Grodziec sprzedała za 20.000 zł. Hieronimowi Radomickiemu, staroście wschowskim (I. 1414 k. 1064v). Inne części w tych dobrach dostały się potomstwu sióstr Brodowskiej i Rozdrażewskiej, od których skupiła się Niemojewska (ib. k. 1046v, 1048v, 1199). Ta Niemojewska części po bracie w Korytnicy sprzedała t. r. za 4.433 zł. Janowi Rozdrażewskiemu, krajczemu królewskiemu, staroście odolanowskiemu (ib. k. 1189).

(II) Marcin, syn Łukasza i Sobockiej, wspomniany jako współspadkobierca stryja Stefana w r. 1582 (Py. 119 k. 277v), zaś w r. 1589 współdziedzic w Szlachcinie po stryju Wojciechu (P. 951 k. 159, 952 k. 84) i t. r. po bracie stryjecznym Stanisławie (P. 951 k. 429). W imieniu własnym i brata Andrzeja kwitował w r. 1589 ze sprawy Piotra Radeckiego (P. 951 k. 353). Szwagrowi Wacławowi Rozdrażewskiemu w r. 1593 zapisał dług 200 zł. (Kośc. 273 k. 279). Bratu stryjecznemu Stanisławowi, synowi Wiktoryna, zapisał w r. 1595 dług 800 zł. (P. 964 k. 1194). Żeniąc się w r. 1597 z Jadwigą Radomicką, córką Jana, który zapisał mu za córką 4.000 zł. posagu i 500 zł. wiana (chyba wyprawy?), zobowiązał się te sumy oprawić na wsi Babino w pow. pyzdr. (LC Śmigiel; Kośc. 277 k. 112). Wojciechowi Racłakowskiemu zapisał w r. 1597 dług 300 zł. (Py. 128 k. 241). Na Babinie i połowie Chudzic w r. 1598 zapisał żonie sumę 4.500 zł. (P. 1402 k. 630). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisali w r. 1613 (P. 1408 k. 401). Marcin, bezpotomny, umarł chyba niedługo potem, a jego spadkobiercą był brat Andrzej, starosta stawiszyński. Wdowa wyszła 2-o v. za Świętosława Grodzieckiego i nie żyła już w r. 1625, zaś spadkobiercą jej był brat Hieronim Radomicki (I. Kon. 44 k. 308).

III. Andrzej, syn Stanisława i Anny, pisany czasem P-im cz. Rybińskim, wspomniany w latach 1496-1513 jako niedzielny z braćmi współdziedzic Pierzchna r. 1514 wraz z braćmi Boguszewem i Wojciechem wziął Wojszewo i Mroczki (G. 335a k. 26), zaś w dziale z bratem Boguszem w r. 1517 dostały mu się wsie Rybno M. i Wola w pow. gnieźn., za które dopłacił 180 grz. do oddawanych Boguszowi połów Wojszewa, Mroczek i trzeciej części Chudzic (P. 1392 k. 167v). Żonie swej Jadwidze Chybskiej, córce Macieja, na połowie M. Rybna i Woli w r. 1519 oprawił posag 80 grz. (P. 1392 k. 304). Dwa łany osiadłe w M. Rybnie w r. 1524 sprzedał wyderkafem za 22 grz. bratu Boguszowi (G. 335a k. 76v). Dwa półłanki osiadłe w Rybnie w r. 1525 sprzedał wyderkafem za 10 grz. Adamowi Smoszewskiemu (G. 28 k. 211). Od Jana Charbowskiego w r. 1529 kupił za 50(?) grz. część W. Rybna i pustki Wola (P. 1393 k. 295). Od Anny Charbowskiej, żony opatrz. Jana Gołąbia, mieszczanina poznańskiego, w r. 1531 kupił za 1.000 grz. całe wsie Rybno W. i pustkę Wola, odziedziczone przez nią po bracie wojennym, Janie Charbowskim (P. 1393 k. 451). Zawierał w r. 1536 ugodę z Wincentym i Wojciechem braćmi Kruczkowskimi a bratankami Jana z racji praw bliższości do Rybna i Woli (nabytych przez siebie od brata Bogusza), do których to dóbr oni rościli sobie prawa po tym swym stryju Janie Kruczkowskim (G. 31 k. 48v). Jadwiga wraz z innymi spadkobiercami Macieja Chybskiego intromitowana była w r. 1539 do części w W. Skórzewie, do połowy części w Prześmirowie i do Chyb w pow. pozn. (P. 878 k. 423v). Od Andrzeja Ninińskiego, działającego w imieniu dzieci zrodzonych ze zmarłej Heleny Chybskiej, kupiła w r. 1542 za 180 grz. ich części w tych dobrach odziedziczone po Macieju Chybskim (P. 881 k. 86v). Ją i innych spadkobierców Macieja Chybskiego w tych dobrach pozywał t. r. ks. Marcin Dąbrowski, archidiakon pczewski, o wygnanie go z jego części w tychże wsiach (P. 881 k. 297v). Andrzej, dziedzic M. Rybna, ok. r. 1543 pozwany przez Andrzeja, Mikołaja i Kaspra, braci Rybieńskich, dziedziców w W. Rybnie (G. 263 k. 184). Łan osiadły w Rybnie M. w r. 1546 dał "z miłości ojcowskiej" synowi Maciejowi (P. 1395 k. 298v). Połowę M. Rybna w r. 1550 rezygnował wieczyście zięciowi Stanisławowi Radwanowskiemu, zachowując dla siebie i żony dożywotnie użytkowanie (ib. k. 560v). Sprawę o Chyby, Skorzewo i Prześmierowo, toczoną przeciwko Mikołajowi Dąbrowskiemu z pozwu swej żony oraz innych spadkobierców Macieja Chybskiego ciągnął jeszcze w r. 1551 i właśnie t. r. zmarł (P. 891 k. 96, 324v). Wdowa wraz z siostrą Anną, wdową po Jerzym Łubowskim dobra po ojcu, t. j. części wsi Chyby, Skórzewo W. i pustki Prześmierowo sprzedała w r. 1553 za 1.000 grz. Łukaszowi Chybskiemu cz. Pawłowskiemu (P. 1396 k. 119). Owdowiała Jadwiga P-a cz. Rybieńska w r. 1557 zapisała 30 grz. długu Jakubowi Pomorzańskiemu (G. 36 k. 83). Swoją wieś wienną i dożywotnią Rybno M. wydzierżawił w r. 1557 na trzy lata zięciowi Koszutskiemu (G. 36 k. 236). O synu Macieju nie wiem niczego więcej, zapewne zmarł młodo. Spośród córek, Regina była w r. 1550 żoną Stanisława Radwanowskiego, nie żyła już w r. 1553. Anna, w latach 1554-1555 żona Ambrożego Koszutskiego, nie żyła w r. 1560. Obie były po ojcu dziedziczkami w M. Rybnie (P. 896 k. 499, 1396 k. 109v).

IV. Wojciech, syn Stanisława i Anny, niedzielny z braćmi w Pierzchnie i Wojszewie w latach 1496-1510 (Kośc. 230 k. 110, 231 k. 31v, 111, 232 k. 97v; P. 786 s. 71; Py. 24 k. 17). Z przeprowadzonych w r. 1514 działów braterskich wziął wraz z braćmi Boguszem i Andrzejem Wojszewo i Mroczki (Py. 23 k. 12v; G. 335a k. 26). Kwitował w r. 1517 brata Jana ze 100 zł. i uzyskał odeń zapis 40 zł. długu (P. 866 k. 431v). Od brata Bogusza dostał w r. 1521 zapis 30 zł. długu (P. 867 k. 418v) i t. r. nabył odeń wyderkafem za 180 zł. połowę Wojszewa (P. 1392 k. 374). Swe części we wsiach: Mroczki, Wojszewo, Chudzice w r. 1522 sprzedał wyderkafem za 30 grz. bratu Janowi (P. 1392 k. 478v). Części we wsiach: Wojszewo, Chudzice i Mroczki oraz część młyna w Pierzchnie w r. 1528 sprzedał za 170 grz. ks. Mikołajowi Podleskiemu, plebanowi w Popowie (P. 1393 k. 217v). Od Jana Sapińskiego, dziedzica w Mchach, posesora wyderkafowego Gogolewa Kościelnego, wsi dziedzicznej zmarłego Jana Rozdrażewskiego, kasztelana międzyrzeckiego, w r. 1528 nabył wyderkafem Gogolewo w pow. kośc. za 600 grz. i 4 zł. węg. (P. 1393 k. 247v). Połowę Gogolewa w r. 1529 sprzedał wyderkafem za 300 grz. swej żonie Katarzynie Groszowskiej (Grosowskiej, Grozowskiej) i jej powierzył opiekę swych dzieci i dóbr (Kośc. 345 k. 136v). Od Hieronima Rozdrażewskiego, kasztelana rogozińskiego, kupił w r. 1530 za 1.000 zł. Chociczę pow. kośc. (P. 1393 k. 345v) i w r. 1532 dał tę wieś w dożywocie żonie Katarzynie Grozowskiej(!) (ib. k. 544v). Od Macieja "Masłka" Kolnickiego w r. 1534 nabył wyderkafem za 100 grz. część Kroczyna w pow. pozn. (ib. k. 639v) i t. r. od Marcina Kroczyńskiego i jego żony Anny część w tejże wsi nabył wyderkafem za 60 grz. (ib. k. 658v). Od wspomnianego Macieja "Masłka" Kolnickiego kupił w r. 1539 za 500 grz. dziedziczne i wyderkafowe części w Kroczynie i w pustce Lgota pow. kośc. (Kośc. 28 k. 187v, 345 k. 180v). Chociczę w pow. kośc. miał w posiadaniu w r. 1541 (P. 1394 k. 441). Nie żył już w r. 1542 (Kośc. 29 k. 155). Wdowa z synem Janem w r. 1550 winna była sumę 86 grz. Dorocie Koszutskiej, wdowie po Wojciechu Wolskim (P. 890 k. 289). Pani wienna i dożywotnia w Chociczy zięciowi Bartoszewskiemu w r. 1558 zapisała 17 grz. długu (Py. 176 k. 486), a w r. 1559 wraz z synami, dziedzicami tych wsi, zapisała 200 zł. długu Stanisławowi "Strugale" Zakowskiemu (P. 900 k. 421) i wraz z tymi synami dwa łany osiadłe i dwa puste w Chociczy sprzedała wyderkafem za 400 zł. Annie Sławskiej, wdowie po Janie Nowomiejskim cz. Rozdrażewskim (P. 1396 k. 739). Ze swego dożywocia na Chociczy kwitowała w r. 1569 syna Sebastiana (Py. 107 k. 343). Mieszkała w r. 1570 w Chociczy, a połowa tej wsi stanowiła wtedy własność Marcina Łobeskiego (P. 1398 k. 68). Od tego Łobeskiego w r. 1571 nabyła prac. Wawrzyńca Dozdała z dziećmi, osiadłego na łanie, jak też półtora pustego łana w tej wsi (P. 1398 k. 234v). Nie żyła już w r. 1579 (P. 932 k. 38). Synowie: Jan, Jakub, Stanisław, Sebastian i Krzysztof. Z córek, Anna, w latach 1544-1551 żona Wojciecha Bartoszewskiego, wdowa w r. 1551, umarła między r. 1565 a 1579. Zofia, w latach 1560-1565 żona Jana Sośnickiego, wdowa w latach 1588-1604. Spośród synów, Jakub, wspomniany w r. 1529 (Kośc. 345 k. 136v), chyba już nie żył w r. 1540, bo zawierane wtedy transakcje braci o nim milczą.

(I) Jan, syn Wojciecha i Groszowskiej, wraz z braćmi nabył w r. 1540 wyderkafem od Piotra Manieckiego za 400 grz. części we wsi Kroczyno cz. Lgota, pustej, w pow. kośc. (P. 1394 k. 371v). Pozywał z nim w r. 1542 Jana Nowomiejskiego, którego ojca, zmarłego Hieronima Rozdrażewskiego procesował już ich ojciec (Kośc. 29 s. 155). Wraz z braćmi od Anny Manieckiej, wdowy po Marcinie Kolnickim, 2-o v. żony Marcina Sobiepańskiego, jak też od jej córki Anny w r. 1545 kupił części wsi Kroczyno i pustki Lgota w pow. kośc. (P. 1395 k. 217). Przeprowadzał w r. 1546 działy z braćmi (Kośc. 234 k. 733v). Pozywał wraz z nimi t. r. Marcina Sobiepańskiego o wieś Kroczyno i o vadium 300 grz. (Py. 172 k. 247). Wspólnie z braćmi, Jana Łaskawskiego w r. 1547 wygnał z posesji części Kroczyna, którą to część ich ojciec nabył od Jakuba "Masłka" Kolnickiego (P. 886 k. 16, 888 k. 64). Intromitowany wraz z braćmi w r. 1549 do tej części (Kośc. 235 k. 124). Wraz z matką w r. 1549 zapisywał dług 17 zł. Stanisławowi "Strugale" Żakowskiemu (P. 888 k. 10). Bracia P-cy w r. 1549 przeprowadzili z Janem Łaskawskim podział Kroczyna (Kośc. 235 k. 169). Macieja "Masłka" Kolnickiego i jego żonę Małgorzatę pozywali w r. 1550 (ib. k. 307v), sami zaś byli t. r. pozwani przez Jana Łaskawskiego o niepokojenie go w posesji Kroczyna (P. 890 k. 187v). Jan był w r. 1551 ustanowiony przez szwagra Bartoszewskiego opiekunem jego dzieci a swych siostrzeńców (Kośc. 345 k. 222v). Wraz z braćmi pozywał w r. 1557 Adama Krajkowskiego o potrójne vadium 927 grz. (Py. 176 k. 103v). Zamordował w r. 1562 Jadwigę Kroczyńską, wdowę po Tomaszu Skoroszewskim, a "obwołanie głowy" jej dokonano w kościele w Kolniczkach podczas pogrzebu na wezwanie syna Marcina Kroczyńskiego(!) (Py. 179 k. 227). Do dóbr Jana w Kroczynie i Chociczy intromitowany był w r. 1565 Walenty Chwałkowski z racji przezysków wyprocesowanych na nim i na jego siostrze Annie owdowiałej Bartoszewskiej (Kośc. 243 k. 180). Kroczyno i pustki Lgotę w r. 1567 sprzedał wyderkafem za 1.600 zł. Hieronimowi Rozdrażewskiemu z Nowego Miasta (P. 1397 k. 592v), zaś części Kroczyna i Lgoty w r. 1571 sprzedał za 3.000 zł. temuż Rozdrażewskiemu (P. 1398 k. 188). Bezpotomny, nie żył już w r. 1588 (P. 950 k. 512).

(II) Stanisław, syn Wojciecha i Groszowskiej, występował wraz z braćmi w r. 1540 (P. 1394 k. 371v). Współdziedzic wraz z nimi Chociczy w r. 1559 (P. 900 k. 421), żył jeszcze w r. 1561 (P. 903 k. 418). Umarł zapewne niedługo potem, niewątpliwie bezpotomnie.

(III) Sebastian, syn Wojciecha i Groszowskiej, obok braci występował w r. 1540 (P. 1394 k. 371v), niedzielny z nimi, współdziedzic w Chociczy w r. 1559 (P. 900 k. 421). Mąż w r. 1562 Zofii Sobockiej, córki Wojciecha (P. 1397 k. 200), która t. r. części Lenartowic i pustki Sulecino sprzedała Stefanowi P-mu (ib. k. 205; I. Kal. 27 s. 887). Sebastian części Chociczy kupił w r. 1569 za 3.500 zł. od brata Krzysztofa (R. Kal. 3 k. 104). Całą wieś Chociczę dał t. r. Marcinowi Łobeskiemu (P. 1398 k. 8). Od tegoż Łobeskiego uzyskał w r. 1570 rezygnację wsi W. Chwalęcino wraz z posiadaną na niej sumą 2.400 zł. (P. 1398 k. 70), a jednocześnie od tegoż nabył wyderkafem za 1.200 zł. części Zalesia, które trzymał wyderkafem za 2.000 zł. od Jana i Stanisława braci Górskich cz. Konarskich (ib. k. 70v). Od Agnieszki Jemiołkowskiej, żony Jakuba Spławskiego, uzyskał w r. 1574 wieczystą rezygnację dóbr jej w Chwalęcinie (ib. k. 431). Nabyte wyderkafem Zalesie sprzedał w r. 1574 też wyderkafem za 1.200 zł. Hieronimowi Rozdrażewskiemu z Nowego Miasta (P. 1398 k. 504). Kupiwszy za 1.000 zł. od Wojciecha "Paska" Stęgowskiego części Bielejewa, intromitował się tam w r. 1579 (P. 933 k. 415). Spadkobierca brata Jana, w r. 1588 kwitował Jerzego Brodowskiego (P. 950 k. 512). Zofia z Sobockich w r. 1588 kwitowała z 400 zł. Jana Bnińskiego (P. 950 k. 202). Sebastian z bratem Krzysztofem, jako spadkobiercy brata Jana, pozywali w r. 1589 Andrzeja Brodowskiego (Py. 125 k. 4). Oboje małżonkowie w r. 1592 skwitowani z 200 zł. przez siostrę Zofię owdowiałą Sośnicką (I. Kal. 59 s. 1210). Nie żył już Sebastian w r. 1596 (P. 1401 k. 820v). Wdowa od syna, Stanisława uzyskała w r. 1599 dożywocie na Bielejewie, dwóch kmieciach w Chwalęcinie W. i dwóch pustych łanach tamże oraz na "domku wgrodzonym" (P. 1403 k. 248). Nie żyła już w r. 1602 (I. kal. 68 s. 927). Syn Stanisław, Z córek, Helena wyszła 1-o v. w r. 1584 za Marcina Cieleckiego, 2-o v. w r. 1597 za Macieja Radolińskiego, podstarościego gnieźnińskiego, żyli jeszcze oboje w r. 1625. Anna, żona 1-o v. w r. 1591 Jana Słoneckiego, wdowa w r. 1597, wyszła 2-o v. w r. 1603 za Tomasza Nieżychowskiego, wdowa w r. 1608, 3-o v. w latach 1609-1618 żona Przecława Węgierskiego, wdowa w latach 1624-1642, już nie żyła w r. 1654. Agnieszka, zaślubiona w r. 1596 Wojciechowi Racłakowskiemu, żyjącemu jeszcze w r. 1619, wdowa w latach 1625-1641. Małgorzata, niezamężna w r. 1604 (I. Kal. 70 k. 235v), żona 1-o v. w r. 1606 Adama Nieradzkiego, zabitego w r. 1622, wdowa jesze w r. 1625, 2-o v. w r. 1626 żona Adama Bielickiego.

Stanisław, syn Sebastiana i Sobockiej, dawał w r. 1599, jak wiemy dożywocie matce. Zapisał w r. 1600 Janowi Bieganowskiemu sumę 1.000 zł. (P. 970 k. 398). Mąż Jadwigi Wilkowskiej, córki Stefana, na połowie Chwalęcina i Bielejewa w pow. pyzdr. w r. 1603 oprawił jej 3.000 zł. posagu (Ws. 204 k. 201), ona zaś swe dziedziczne części Gronówka, Wilkowa i Smyczyny sprzedała wtedy za 3.000 zł. Andrzejowi Sławoszewskiemu (ib. k. 200v). Z tym Andrzejem Sławoszewskim, już pisarzem ziemskim wschowskim, kwitował się Stanisław w r. 1603 (Ws. 19 k. 320). Od Tomasza Nieżuchowskiego uzyskał t. r. oprawę 3.000 zł. posagu siostry swej a żony jego przyszłej Anny, wdowy 1-o v. po Janie Słoneckim z Sierakowa (Py. 131 k. 169). Współspadkobierca w r. 1604 wuja Mikołaja Sobockiego (I. Kal. 70 k. 235v; G. 68 k. 33). Części swe po nim we wsiach: Lenartowice, Zawidowice, Grodzisko, w pustce Sulęcino w r. 1605 sprzedał za 1.600 zł. bratu stryjecznemu Andrzejowi (P. 1405 k. 407). Skwitowany w r. 1605 z 360 zł. długu przez Wojciecha i Stefana P-ch (P. 976 k. 110). Żył jeszcze w r. 1606 (P. 1405 k. 603v), nie żył już w r. 1614, kiedy owdowiała Jadwiga Wilkowska występowała jako współspadkobierczyni bezpotomnie zmarłej Barbary Wilkowskiej, żony Adama Gajewnickiego (Kośc. 290 k. 578v). Drugim mężem Jadwigi był w r. 1626 Marcin Sławoszewski (P. 1017 k. 170v). Cedowała ona t. r. synowi Janowi oprawę 3.000 zł. posagu uzyskaną od pierwszego męża na Chwalęcinie W. i Bielejewie (P. 1017 k. 345). Żyła jeszcze w r. 1630 (P. 1023 k. 57). Synowie: Jan, Wojciech i Andrzej. O Wojciechu wiem tylko tyle, że w latach 1626-1627 wspomniany był jako nieletni (P. 1017 k. 720, 1415 k. 824), zapewnee umarł młodo. Córka Helena, wydana w r. 1630, krótko po 21/I. za Piotra Noskowskiego cz. Woliszewskiego, byłą wdową w latach 1652-1668, nie żyła już w r. 1677. Inna córka, Eląbieta, w r. 1635 żona Piotra Rokossowskiego, wdowa w r. 1654.

1. Jan, syn Stanisława i Wilkońskiej, kwitował w r. 1626 swoją matkę z odbioru inwentarza przy przejmowaniu z jej rąk Chwalęcina i Bielejewa (P. 1017 k. 170v). W imieniu własnym i braci sumę 1.000 zł., stanowiącą resztę z sumy 2.000 zł., zapisanej sobie przez zmarłego Przecława Węgierskiego, cedował w r. 1626 ojczymowi Marcinowi Sławoszewskiemu (P. 1017 k. 720). Z małżonkami Marcinem Pigłowskim i Anną z Wilkowa w r. 1626 zawierał pod zakładem 6.000 zł. kontrakt o Chwalęcino (ib. k. 722v). W imieniu swoim i nieletnich braci całe części w Bielejewie w r. 1627 sprzedał za 3.00 zł. Jadwidze Łaskawskiej, wdowie po Janie Mieszkowskim, oraz Hiacyntowi, Samuelowi i Remigianowi Mieszkowskim, synom tego Jana (P. 1415 k. 824). Chyba niedługo potem zmarł.

2. Andrzej, syn Stanisława i Wilkowskiej, jeszcze nieletni w latach 1626-1627 (P. 1415 k. 824), ustanawiał plenipotentów w r. 1629 (Z. T. P. 28b s. 2143). Od przyszłego szwagra Andrzeja Noskowskiego szwagra Andrzeja Noskowskiego cz. Wolińskiego uzyskał 1630.21/I. r. zobowiązanie, iż siostrze jego Helenie po podniesieniu 3.000 zł. posagu sumę tę oprawi (P. 1023 k. 59). Chwalęcino w r. 1632 sprzedał wyderkafem za 6.000 zł. Agnieszce Noskowskiej wdowie po Adamie Pigłowskim (P. 1417 k. 557v). Jako jedyny spadkobierca "stryja" Jana, dziedzica Kroczyna i pustki Lgota, pozywał w r. 1639 Hiancynta Rozdrażewskiego (P. 164 k. 145, 559). Chwalęcino W. sprzedał w r. 1641 za 20.000 zł. Andrzejowi Gostkowskiemu (P. 1420 k. 624). Skwitowany w r. 1642 przez Jana Rudnickiego, nabywcę praw od Anny P-ej, wdowy po Przecławie Węgierskim, jak też od zmarłej Małgorzaty P-ej 1-o v. Nieradzkiej, 2-o v. Bielickiej, z 300 zł. zapisanych przez zmarłą Zofię z Sobockich P-ą Małgorzacie, przez Małgorzatę scedowanych Annie Węgierskiej, a przez tę Annę Rudnickiemu (G. 80 k. 969).

(IV) Krzysztof, syn Wojciecha i Groszowskiej, występował obok braci w r. 1540 (P. 1394 k. 371v). Bratu Sebastianowi w r. 1569 sprzedał część Chociczy przypadłą sobie w dziale (R. Kal. 3 k. 104). W latach 1588 i 1589 występował jako współspadkobierca brata Jana (P. 950 k. 512; Py. 125 k. 64), ale w r. 1589 mowa o nim jako o zmarłym bezpotomnie (P. 952 k. 759), najwidoczniej więc umarł właśnie w r. 1589 i nie "bezpotomnie". Z nieznanej mi żony miał syna Krzysztofa, który w r. 1603 jako spadkobierca stryja Jana, kwitował z ruchomości po nim brata stryjecznego Stanisława, syna Sebastiana (Py. 131 k. 60v).

V. Maciej, syn Stanisława i Anny, niedzielny z braćmi, współdziedzic Pierzchna i Wojszewa w latach 1496-1510 (Kośc. 230 k. 110; Py. 24 k. 17). Z działów braterskich, przeprowadzonych w r. 1514, wziął wespół z bratem Janem Pierzchno i Chudzice (Py. 23 k. 12v; G. 335a k. 26), zaś z działów robionych w r. 1515, wziął z bratem Maciejem trzecie części wsi Wojszewo i Mroczki oraz całe Chudzice (P. 866 k. 281v). Zob. tablice 1-4.

@tablica: Pierzchlińscy h. Leszczyc 1.

@tablica: Pierzchlińscy h. Leszczyc 2

@tablice: Pierzchlińscy h. Leszczyc 3

@tablica: Pierzchlińscy h. Leszczyc 4

Wawrzyniec P., starosta w Opatówku, w r. 1495 jeden z arbitrów godzących ks. Stanisława Gruszczyńskiego, proboszcza kolegiaty kaliskiej, dziedzica Stobna, z Maciejem z Osieka (I. Kal. 4 k. 374v). Starosta opatowski w r. 1499 nazwany Mikołajem Pierzchlińskim (P. 1389 k. 38v). Czy w jednym z tych zapisów imię nie jest podane błędnie? Jan, syn zmarłego Wojciecha, jedyny spadkobierca ojca, pozywał w r. 1555 Wawrzyńca Gąskowskiego o dług 1.000 grz. (P. 896 k. 145).

Stanisław, w r. 1629 mąż Elżbiety Piaskowskiej (Piątkowskiej?), córki Marcina, która młyn Borowy cz. Borowiec w Królikowie sprzedała była Andrzejowi z Kiszew Lisieckiemu (R. Kal. 11 k. 57). Potencjanna, żona Jana Kucharskiego, oboje nie żyli już w r. 1635. Michał P. z Bielewa i Dorota, rodzice Macieja, ochrzcz. 1648.19(?)/I. r. (LB Lubiń). Marianna, w latach 1653-1662 wdowa po Marcinie Wilkońskim Jadwiga, chrzestna 1661.11/IX. r. (LB Rusko), Katarzyna, chrzestna 1669.12/XI. r. (ib.). Teresa, w latach 1665-1666 żona Franciszka Laskownickiego, już nie żyła w r. 1674. Elżbieta, wdowa po Stanisławie Szczodrowskim 1670 r. Jadwiga, żona 1-o v. Andrzeja Pogorzelskiego, 2-o v. w r. 1670 Jana Kaczkowskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego. Jan, dziedzic w Miaskowie, chrzestny 1679.24/XII. r. (LB Krzywiń). Wawrzyniec, mąż Urszuli Zbijewskiej, córki Piotra i Kunegundy Konarzewskiej, która w r. 1693 wraz z siostrą Krystyną zamężną Ulatowską sprzedał wsie Berzynę i Niałek w pow. kośc. Maciejowi Niegolewskiemu chorążemu wschowskiemu, za 48.300 zł. (P. 1432 k. 474). Urszula była w latach 1694-1701 2-o v. żoną Andrzeja Wilkońskiego, nie żyła już w r. 1711. Braćmi Wawrzyńca P-go byli występujący w r. 1694: Jan, Adam i Antoni (P. 282 II k. 133, 1127 IV k. 31, 1141 X k. 6). Jan, mąż Jadwigi Dedyńskiej, córki Michała i Doroty Kaczkowskiej, która w r. 1701 kwitowała ojca z 4.000 zł. posagu (G. 91 k. 70v). Idąc 2-o v. w r. 1709 za Remigiana Babskiego, 4/VII. krótko przed ślubem, scedowała mu tę sumę 1.000 zł. (G. 93 k. 7v, 8), którą sama miała w r. 1701 zapisaną przez Krzysztofa Gorzewskiego, poprzedniego dziedzica Przymy. Babski scedował tę sumę w r. 1731 ks. Teofilowi Kraśnickiemu, dziekanowi i proboszczowi konińskiemu (I. R. Kon. 76 k. 375v). Jadwiga będąc już wdową i po tym drugim mężu, sumę 3.000 zł. zabezpieczoną na Przymie, a przeniesioną na Czachowo i Jarząbkowo, i zapisaną jej w r. 1733 przez dziedzica tych dóbr Mariana Popowskiego, teraz już zmarłego, cedowała w r. 1734 Jakubowi Działyńskiemu, staroście powidzkiemu (G. 56 k. 562). Powyższych Jana i Jadwigi syn, Jan Michał, ochrzcz. 1708.12/III. r. (LB Witkowo). Mikołaj i Dorota, w r. 1714 występujący jako dzieci zmarłego Stefana, posesora dóbr Kębłowo i Lipie (Z. T. P. 39 k. 2077). Panna Anna zmarła w r. 1717 (A. B., Grodzisk, W. 44). Jadwiga chrzestna 1721.18/III. r. (LB Miłosław). Mikołaj z żoną, świadkowie 1750.12/VI. r. (LC Czeszewo k. Łekna). Panna Elżbieta, chrzestna 1739.7/IV. r. (LB Czeszewo k. Łekna). Antoni, świadek 1740.1/IX. r. (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). maciej, mąż Jadwigi Zawadzkiej, córki Antoniego i Jadwigi Gruszczyńskiej, nie żyjącej już w r. 1740, skwitowany wtedy przez jej brata i spadkobiercę Bogusława Zawadzkiego ze 150 zł. jego części z sumy 750 zł. zapisanej Jadwidze przez męża (G. 97 k. 423). Pani Konstancja zmarła 1751.29/I. r., pochowana u Karmelitów w Poznaniu (LM Cerekwica). Adam pozostający w służbie dworu w Godurowie, chrzestny w styczniu 1753. r. (LB W. Strzelce). Ks. Piotr, proboszcz w Miłosławiu, chrzestny 1765.16/XII. r. (LB Miłosław). Józef, posesor Czeszewa z siostrą panną Katarzyną, chrzestni 1772.31/VII. r. (LB Czeszewo k. Łękna). Sebastian (Pierzciński?) i Antonina, rodzice Józefa, ur. w Przybysławiu, ochrzcz. 1776.26/III. r. (LB Chlewiska). Katarzyna przed r. 1787 zaślubiła Wawrzyńca Lubojeńskiego, posesora w Zakrzewie. Teresa, żona Jana Wolskiego, była 1790.1/VI. r. świadkiem w parafii Biechowo. Michał, świadek tamże 1791.6/III. r. (LC Biechowo). Antoni z żoną Anną świadkowie 1791.10/XII. r. (ib.). Ks. Andrzej, proboszcz w Droszewie, umarł u swych rodziców w Karsach 1793.29/XI(XII?). r., pochowany w Droszewie (LM Biskupice k. Ostrowa; LM Droszew). Józef, administrator dóbr Chojno dziedzicznych Hipolita Rogalińskiego, i żona jego Rozalia Świderska, chrzestni 1793.5/XII. r. (LC Golejewko). On zmarł tam 1761.6/VI. r. mając 44 lata, pochowany 8/VI. (LM Golejewko; Nekr. Ref. Miejska Górka). Wdowa, chrzestna 1799.3/XI. r. (LC Golejewko). Franciszka wyszła przed r. 1797(?) za Franciszka Kucnera (LC Borek). Wdowa Marianna P-a umarła w Drzewcach 1800.23/XII. r., mając lat 94(90?) (N. Ref., Miejska Górka; LM Poniec). Marianna, wdowa po Brzezińskim, bezdzietna i bez substancji, umarła w Poznaniu u Bernardynek 1805.2/III. mając lat 60 (LM Św. Marcin, Pozn.). Józef, chrzestny 1818.15/XI. r. (LB Sowina Kośc.). Wdowa Magdalena P-a umarła 1824.22/I. r., mając lat 80 (LM Zaniemyśl).

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki